You are on page 1of 1

32 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 358

Για περισσότερο σεβασμό
δεν βγαίνουν»; Κι όχι μόνο απαι-
ΠαναΓιΩτης τούμε το 2+2 να κάνει 5 ή 10 ή
αλεβαντης*
και 100 αλλά απαξιώνουμε και
όσους μας θυμίζουν ότι «ουκ αν
λάβοις παρά του μη έχοντος» …
Ελευθερία και όρια. Συχνά,
όσοι δείχνουν έλλειψη σεβα-
σμού δικαιολογούν τις παρα-
πάνω συμπεριφορές στο όνομα
Σεβόμενοι τους συναν- της ελευθερίας. Πράγματι, η
θρώπους μας, τη φύση ελευθερία είναι ένα από τα
και τους νόμους της κα- ύψιστα αγαθά για το οποίο
αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν
θώς και τους αριθμούς
εκατομμύρια πριν από εμάς.
προστατεύουμε τους Και εξακολουθούν να αγωνί-
εαυτούς μας, την κοι- ζονται και να σκοτώνονται σε
νωνία και τον πλανήτη πολλά μέρη του κόσμου …
μας … Ωστόσο, ο Βρετανός φιλόσοφος
Τζον Στιούαρτ Μιλ στο περί-
φημο έργο του «Περί ελευθερίας»
αλό και ευτυχισμένο (εκδ. 1859) αναφέρει πως «η

K 2019! Με υγεία, όμορ-
φα αισθήματα, πρόο-
δο και σωφροσύνη! Με λιγό-
μόνη ελευθερία, που αξίζει να την
αποκαλούμε έτσι, είναι η επιδίω-
ξη του ατομικού μας συμφέροντος
με τον δικό μας τρόπο, υπό την
τερα ατυχήματα και ακόμη λι-
γότερες καταστροφές! Με κα- προϋπόθεση ότι δεν επιχειρούμε
λύτερες προοπτικές σε ατομικό να το αποστερήσουμε από τους άλ-
επίπεδο αλλά και για την κοι- λους ούτε να τους παρεμποδί-
νωνία και την πατρίδα μας! σουμε να το πετύχουν».
Καθώς κάθισα να γράψω αυτό Και προσθέτει ότι «ο μόνος λό-
το πρώτο κείμενο για το Νέο γος για τον οποίο η ανθρωπότη-
Έτος, προσπάθησα να βρω μια τα δικαιούται, σε ατομικό ή συλ-
συμπεριφορά που θα μπορού- λογικό επίπεδο, να επέμβει στην
σε να μας βοηθήσει να προ- ελευθερία δράσης του ατόμου εί-
φυλαχτούμε καλύτερα από ατυ- ναι η αυτοπροστασία. Ο μόνος λό-
χήματα, καταστροφές αλλά και γος για τον οποίο μπορεί να ασκη-
από πολλές δυσάρεστες κατα- θεί δικαιωματικά εξουσία επί οι-
στάσεις. Οι λέξεις «πρόληψη», ουδήποτε μέλους μιας πολιτισμέ-
«πρόβλεψη», «ετοιμότητα» και νης κοινωνίας ενάντια στη θέλη-
«εκπαίδευση» ήλθαν αμέσως σή του είναι για να αποτραπεί η
στο νου. Όμως κάτι ισχυρότε- ζημιά στους άλλους».
ρο ήλθε και έμεινε στη σκέψη Με απλά λόγια λέμε ότι «η
μου. Ο Σεβασμός! γνωρίζοντας ότι η σφαίρα θα δεν έχουμε ορατότητα, θέτοντας τητα; Στο χρώμα, τη θρησκεία, ελευθερία κάποιου σταματά εκεί
Σεβασμός, μας λέει το Χρη- επιστρέψει στη γη με την ίδια σε κίνδυνο τις ζωές μας και τις τη γλώσσα, τον σεξουαλικό όπου αρχίζει η ελευθερία του άλ-
στικό Λεξικό της Ακαδημίας, εί- ταχύτητα που έφυγε από την ζωές άλλων ανύποπτων οδη- προσανατολισμό, τις απόψεις; λου». Ωστόσο, αυτή η απλού-
ναι «εκτίμηση και θαυμασμός κάνη του όπλου μας; Όταν αλ- γών; Όταν στο αυτοκίνητο δεν Σεβόμαστε την σπουδαιότητα στευση δεν λαμβάνει υπόψη τη
για κάποιον λόγω των αρετών, των λάζουμε τα σχέδια στις οικο- τοποθετούμε τα παιδιά στα ει- και την ιερότητα των σχολείων ζημιά στον ίδιο μας τον πλα-
ικανοτήτων ή των επιτευγμάτων δομές μας χωρίς την έγκριση δικά καθίσματα, ή όταν δεν φο- και των πανεπιστημίων μας; νήτη και στην υπόλοιπη αν-
του. Η αναγνώριση της αξίας και του μηχανικού, ενώ γνωρίζου- ρούμε ζώνη; Όταν έχουμε επιτρέψει να γί- θρωπότητα. Επιπλέον, αντί να
της προσωπικότητας του άλλου. με ότι σε περίπτωση σεισμού η Αντικοινωνικές συμπερι- νουν στην κυριολεξία κοπρώ- δημιουργούμε μηχανισμούς
Και η φροντίδα και η προστασία οικοδομή θα καταπλακώσει φορές. Σεβόμαστε την αξία και νες; Κι όχι μόνο επειδή είναι γε- αποτροπής ώστε να μην πα-
για κάτι που θεωρείται ότι έχει όσους βρίσκονται μέσα; Ή όταν την προσωπικότητα των συ- μάτα σκουπίδια και γκράφιτι. ραβιάζονται οι ελευθερίες μας
σπουδαιότητα ή ιερότητα». αναπτύσσουμε υπερβολική τα- νανθρώπων μας όταν δεν τους Αλλά και γιατί έχουν γίνει είναι προτιμότερο να φροντί-
Είναι σπουδαίο το περιβάλλον χύτητα σε στροφές, όπου είναι παραχωρούμε την προτεραιό- άντρα διακίνησης παράνομων ζουμε να σεβόμαστε.
και η φύση; Τα σεβόμαστε όταν σίγουρο πως θα φύγουμε από τητα που δικαιούνται στις ου- προϊόντων, βίας, καθώς και Τους συνανθρώπους και συ-
πετάμε παντού σκουπίδια, απο- τον δρόμο καταλήγοντας σε ρές; Όταν, στην παραμικρή πα- παρωχημένων και αποτυχη- μπολίτες μας κάθε ηλικίας. Την
τσίγαρα και πλαστικά; Όταν κάποιο χαντάκι ή σε κάποια χα- ρατήρηση για κάτι που αποδε- μένων ιδεολογιών και πρακτι- πόλη μας, τη φύση και τους νό-
ανάβουμε φωτιές ανεξέλεγκτα ράδρα; δειγμένα είναι παράνομο και κών. μους της. Τους αριθμούς. Και
με κίνδυνο να προκληθεί με- Είναι σπουδαίος και ιερός ο συ- αντικοινωνικό, αντί να ζητή- Σεβόμαστε γενικότερα τους νό- πάνω απ’ όλα τους ίδιους μας
γαλύτερη πυρκαγιά αλλά και νάνθρωπος; Ο ανάπηρος και ο σουμε συγγνώμη, αρχίζουμε μους; Αυτούς που μας κάνουν τους εαυτούς.
αύξηση του διοξειδίου του άν- άρρωστος; Τα μικρά παιδιά; Οι να φωνάζουμε, να βρίζουμε να ζούμε ως πολιτισμένη κοι- Ας κάνουμε λοιπόν το 2019 την
θρακα στην ατμόσφαιρα και έγκυες; Τους σεβόμαστε όταν και να προπηλακίζουμε; νωνία και όχι σαν άγρια θηρία; χρονιά του Σεβασμού!
επιτάχυνση της κλιματικής αλ- καπνίζουμε μέσα στα μούτρα Όταν δεν μπορούμε να συζη- Σεβόμαστε την απλή αριθμητι-
λαγής; Όταν κτίζουμε σε ρέμα- τους; Όταν παρκάρουμε στις τήσουμε «ήσυχα, ήσυχα κι απλά» κή; Όταν εκχωρούμε δια της *Φυσικός, τέως στέλεχος
τα τα οποία γνωρίζουμε πως διαβάσεις και στα πεζοδρόμια; αλλά αντί για διάλογο ασκούμε ψήφου μας νομοθετική και της Ευρωπαϊκής
κάποτε θα πλημμυρίσουν και Όταν δεν τους δίνουμε προτε- την εριστική, δηλαδή τη μορφή εκτελεστική εξουσία με βάση τις Επιτροπής. Οι απόψεις είναι
θα μας πνίξουν; ραιότητα στο δρόμο; Τους σε- εκείνη του διαλόγου που επι- υποσχέσεις που μας δίνουν προσωπικές και δεν εκφράζουν
Είναι ιεροί οι νόμοι της φυσι- βόμαστε όταν υπερβαίνουμε διώκει τη διαιώνιση της δια- κάποιοι και οι οποίες γνωρί- κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή
κής; Τους σεβόμαστε όταν πυ- τα όρια ταχύτητας και προ- φοράς και όχι την επίλυσή της; ζουμε ότι είναι πέρα για πέρα Επιτροπή.
ροβολούμε άσκοπα στον αέρα σπερνούμε σε σημεία όπου Σεβόμαστε την διαφορετικό- ουτοπικές αφού «τα νούμερα http://alevantis.blogspot.com