You are on page 1of 3

Tarikh/ Hari: 22 Oktober 2018 (Isnin) Masa: 0830-0930 pagi Kelas: 5B Bil.

Murid: orang
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tema/ Tajuk Ulangkaji Sebelum Peperiksaan (Bahagian A- Bina Ayat)
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan
S. Pembelajaran
idea sampingan secara kohesi dan koheren.
Pada akhir pdpc, murid dapat:
Objektif Pelajaran
i. membina 5 ayat berdasarkan gambar dengan betul.
1. Guru mendedahkan kepada murid tugasan yang perlu dilengkapkan.
2. Murid meneliti gambar yang ditayangkan.
3. Guru bersoal jawab bersama murid berdasarkan gambar.
4. Bimbingan kepada murid untuk menyenaraikan kata kerja berdasarkan gambar.
Aktiviti
5. Secara berkumpulan, murid membina ayat dengan betul.
6. Kumpulan murid mempersembahkan hasil penulisan.
7. Bimbingan kepada murid untuk membuat penilaian dan pemurnian jawapan.
8. Murid membuat pembetulan dan menulis ayat secara individu.
Pemulihan Murid dibimbing untuk melengkapkan ayat dengan huraian yang betul.
Pengayaan Murid bertutur bersama rakan berdasarkan gambar.
KBT: kontekstual KB: menghubungkaitkan, memberi respons
Pengisian
BCB: menulis mekanis KP: verbal linguistik, interpersonal
Kurikulum
Nilai: berwaspada Ilmu: Pendidikan Moral
BBM LCD, lembaran, visualizer
Penilaian PdP Murid dapat membina 5 ayat berdasarkan gambar dengan betul.

Refleksi

Tarikh/ Hari: 23 Oktober 2018 (Selasa) Masa: 1030-1130 pagi Kelas: 5B Bil. Murid: orang
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tema Keselamatan
Tajuk Ulangkaji Sebelum Peperiksaan (Bahagian B- Ulasan)
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan
S. Pembelajaran
ayat yang gramatis.
Pada akhir pdpc, murid dapat:
Objektif Pelajaran
i. menulis ulasan berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis.
1. Guru mendedahkan kepada murid tugasan yang perlu dilengkapkan.
2. Murid meneliti grafik yang ditayangkan.
3. Guru bersoal jawab bersama murid berdasarkan grafik.
Aktiviti 4. Secara berkumpulan, murid membina ulasan dengan betul.
5. Kumpulan murid mempersembahkan hasil penulisan.
6. Bimbingan kepada murid untuk membuat penilaian dan pemurnian jawapan.
7. Murid membuat pembetulan dan menulis ulasan secara individu.
Pemulihan Murid dibimbing untuk melengkapkan ulasan dengan menulis ayat-ayat huraian.
Pengayaan Murid membina idea utama dan idea sampingan berdasarkan grafik yang diteliti.
KBT: kontekstual KB: mengenal pasti, menghubung kait
Pengisian
BCB: bacaan intensif KP: verbal linguistik, interpersonal
Kurikulum
Nilai: kebersihan fizikal dan mental Ilmu: Pendidikan Moral
BBM LCD, lembaran, visualizer
Penilaian PdP Murid menulis ulasan dengan menggunakan ayat yang gramatis.
Refleksi
Tarikh/ Hari: 24 Oktober 2018 (Rabu) Masa: 0700-0800 pagi Kelas: 5B Bil. Murid: orang
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tema Alam Sekitar
Tajuk Ulangkaji Sebelum Peperiksaan (Bahagian C – Karangan)
S. Pembelajaran 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
Pada akhir pdpc, murid dapat:
Objektif Pelajaran i. menulis karangan jenis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan kerangka karangan
yang dibina.
1. Guru mendedahkan kepada murid tugasan yang perlu dilengkapkan.
2. Murid meneliti tajuk karangan yang diberikan.
3. Guru bersoal jawab bersama murid berdasarkan tajuk karangan.
4. Secara berkumpulan, murid membina kerangka karangan dengan betul.
Aktiviti
5. Kumpulan murid membina dan menulis karangan berdasarkan kerangka.
6. Kumpulan murid mempersembahkan hasil penulisan.
7. Bimbingan kepada murid untuk membuat penilaian dan pemurnian jawapan.
8. Murid membuat pembetulan dan menulis karangan secara individu.
Pemulihan Murid dibimbing untuk melengkapkan karangan dengan ayat huraian yang betul.
Pengayaan Murid diminta untuk membaca contoh karangan secara mentalis.
KBT: kontekstual KB: menghubungkait, menjana idea
Pengisian
BCB: menulis mekanis KP: verbal linguistik, interpersonal
Kurikulum
Nilai: bersatu padu Ilmu: Pendidikan Moral
BBM LCD, lembaran, contoh karangan
Murid dapat membina dan menulis karangan jenis surat tidak rasmi dengan ayat yang
Penilaian PdP
gramatis.

Refleksi
Tarikh/ Hari: 26 Oktober 2018 (Jumaat) Masa: 1130-1230 tengah hari Kelas: 5B Bil. Murid: orang
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tema/ Tajuk Ulangkaji Sebelum Peperiksaan (Bahagian C – Karangan)
S. Pembelajaran 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
Pada akhir pdpc, murid dapat:
Objektif Pelajaran
i. menulis karangan jenis cerita berdasarkan kerangka karangan yang dibina.
1. Guru mendedahkan kepada murid tugasan yang perlu dilengkapkan.
2. Murid meneliti tajuk karangan yang diberikan.
3. Guru bersoal jawab bersama murid berdasarkan tajuk karangan.
4. Secara berkumpulan, murid membina kerangka karangan dengan betul.
Aktiviti
5. Kumpulan murid membina dan menulis karangan berdasarkan kerangka.
6. Kumpulan murid mempersembahkan hasil penulisan.
7. Bimbingan kepada murid untuk membuat penilaian dan pemurnian jawapan.
8. Murid membuat pembetulan dan menulis karangan secara individu.
Pemulihan Murid dibimbing untuk melengkapkan karangan dengan ayat huraian yang betul.
Pengayaan Murid diminta untuk membaca contoh karangan secara mentalis.
KBT: kontekstual KB: menghubungkait, menjana idea
Pengisian
BCB: menulis mekanis KP: verbal linguistik, interpersonal
Kurikulum
Nilai: bersatu padu Ilmu: Pendidikan Moral
BBM LCD, lembaran, contoh karangan
Penilaian PdP Murid dapat membina dan menulis karangan jenis cerita dengan ayat yang gramatis.

Refleksi