You are on page 1of 27

Baròmetre semestral

de Barcelona
Resum de Resultats

Desembre 2018
Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r18019
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió r18019
BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA
RESUM DE RESULTATS

DESEMBRE 2018

Departament d’Estudis d’Opinió - Gabinet Tècnic de Programació
Oficina Municipal de Dades

C/ Avinyó, 32, 2a planta
Tel. 934 027 918
08002 Barcelona

Protegim el Medi Ambient.
No imprimiu aquest document si no és necessari.
Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en
cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright.

1
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

ÍNDEX
003 FITXA TÈCNICA
004 PRESENTACIÓ
006 IMATGE DE LA CIUTAT
011 GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL
014 ESTAT DE L’ECONOMIA
019 TEMA D’ACTUALITAT
022 PERFIL DELS ENTREVISTATS

2
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

FITXA TÈCNICA
ÀMBIT (l’edat es divideix en sis categories: de 18 a DATA DE REALITZACIÓ
Municipi de Barcelona 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de Del 27de novembre al 5 de desembre de
55 a 64 i de 65 anys i més). S’han aplicat 2018.
UNIVERS
quotes per a cadascun dels estrats. I a més EMPRESA TREBALL DE CAMP
Població empadronada a Barcelona de 18
s’ha establert una quota marginal per a ODEC S.A
anys i més de nacionalitat espanyola i
persones en situació d’atur.
d’altres nacionalitats amb dret a vot a les ORGANISME PROMOTOR
eleccions municipals. AFIXACIÓ Oficina Municipal de Dades
Proporcional a la població segons el padró
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA
municipal d’habitants.
800 entrevistes.
PONDERACIÓ
METODOLOGIA
En funció de la població objectiu real en
Entrevista telefònica realitzada amb suport
cadascun dels estrats definits a la mostra
informàtic (CATI).
per tal d’obtenir els resultats del conjunt de
PROCEDIMENT DE MOSTREIG la ciutat.
Mostreig aleatori estratificat. Els estrats
ERROR MOSTRAL
s’han format per l’encreuament del barri
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ),
(agrupació en tres categories segons la
i P = Q, l’error és de ±3,5% per al conjunt
Renda Familiar Disponible: baixa, mitjana i
de la mostra.
alta) amb el sexe i amb l’edat dels ciutadans

3
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PRESENTACIÓ
Presentem els resultats del Baròmetre del l’economia familiar, de la ciutat i del país. La
mes de desembre de 2018. El treball de llarga trajectòria de l’enquesta aporta una
camp s’ha dut a terme entre els dies 27 de sòlida sèrie d’aquests indicadors. El
novembre i 5 de desembre ha consistit en qüestionari consta també d’un mòdul
800 entrevistes telefòniques a barcelonins i variable i recull temes d’actualitat, que en
barcelonines de 18 i més anys empadronats aquesta edició s’han referit a temes de
i amb nacionalitat espanyola o d’algun altre transport públic i promocions d’habitatge
país amb dret a vot a les municipals. assequible.
El Baròmetre és l’única enquesta municipal La combinació d’aquestes dues tipologies
que recull preguntes de caire polític com ara de preguntes possibilita, d’una banda, un
la intenció de vot a les eleccions municipals i retrat àgil i estadísticament fiable de l’estat
la valoració dels líders polítics. La seva de l’opinió pública ciutadana i, d’altra, una
realització és semestral i està recollida en el sòlida anàlisi evolutiva.
Pla d’Estudis Sociològics. El qüestionari
consta de dos mòduls de preguntes: per una
banda, les preguntes fixes recullen
informació referent a l’evolució de la ciutat i
les seves problemàtiques, els líders polítics i
la gestió municipal, així com sobre l’estat de

4
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

SIGLES

Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de
l’estudi

Número de respostes. Quantitat de respostes valorades
per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics
amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera
consulta.

Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han
contemplat per a la pregunta formulada

5
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

01
Imatge de la ciutat

6
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EL DARRER ANY IMATGE DE LA CIUTAT

BARCELONA

CATALUNYA ESPANYA

2,6
59,9
5,4 8,6

65,8 13,0
25,5 18,8
67,3

11,1
10,0
12,0

P1 Vostè creu que el darrer any , Barcelona ha millorat o ha empitjorat? 800 Ha millorat Ha empitjorat 7
I Catalunya? I Espanya?
Està igual NS / NC
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PERSPECTIVES DE FUTUR IMATGE DE LA CIUTAT

BARCELONA

CATALUNYA ESPANYA
25,3
9,7

29,4 11,5
8,1
1,9 38,0

2,3

6,3 44,3
63,1 60,3

P2 I de cara el futur, vostè creu que Barcelona millorarà o empitjorarà? 800 Millorarà Empitjorarà 8
I Catalunya? I Espanya?
Continuarà igual NS / NC
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PROBLEMA MÉS GREU A … IMATGE DE LA CIUTAT

BARCELONA CATALUNYA ESPANYA

IN SEGU R ET A T 2 1,0 EN C A IX D E C A T A LU N Y A A ESPA N Y A 50 ,4 A SPEC T ES POLÍ T IC S 3 0 ,9
A C C ÉS A L' HA B IT A T GE 12 ,1 A SPEC T ES POLÍ T IC S 11,1 EN C A IX D E C A T A LU N Y A A ESPA N Y A 17,0
EN C A IX D E C A T A LU N Y A A ESPA N Y A 7,3 GESTIÓ POLÍTICA AUTONÒM ICA 7,2 A T U R / C ON D IC ION S D E T R EB A LL 10 ,8
C IR C U LA C IÓ / T R À N SIT 6 ,3 A T U R / C ON D IC ION S D E T R EB A LL 5,8 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 9,8
GEST IÓ POLÍ T IC A M U N IC IPA L 6 ,2
PROBLEM ES ECONÒM ICS 2,9 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 8,0
A T U R / C ON D IC ION S D E T R EB A LL 5,5
TRANSP., INFR. I COM UNICACIONS 2,3 PROBLEM ES ECONÒM ICS 5,2
T U R ISM E 5,2
IN SEGU R ET A T 2 ,0 EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,6
A SPEC T ES POLÍ T IC S 5,1
EQUIPAM ENTS I SERVEIS 2,0 PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 1,5
NETEJA 3,6
PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 1,5 IN SEGU R ET A T 1,1
PROB. ASSOCIATS A LA IM M IGRACIÓ 3,3
A C C ÉS A L' HA B IT A T GE 1,4 PROBLEM ES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... 1,1
TRANSP., INFR. I COM UNICACIONS 2,7
COM ERÇ 2,3 ALTRES 5,8 M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 1,0
CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 2,2 CAP / RES 1,1 ALTRES 3,4
PROBLEM ES SOCIALS: POBRESA, NS / NC 6,5 TOT / TOTS 0,4
2,0
DESIGUALTAT,... CAP / RES 0,9
VAL. SOCIALS NEG. / M ANCA
1,9 NS / NC 7,4
EDUC./CIVISM E
EQUIPAM ENTS I SERVEIS 1,8
PROBLEM ES ECONÒM ICS 1,5
OBRES 1,1
M ANTENIM ENT 1,1
M ODEL DE CIUTAT 1,0
ALTRES 4,0
CAP / RES 0,5
NS / NC 2,2

P3 Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de 800 En negreta els problemes més importants a Barcelona 9
Barcelona en aquests moments? I el de Catalunya? I el d'Espanya?
Espontània. Només una resposta
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PROBLEMA PERSONAL MÉS GREU IMATGE DE LA CIUTAT
ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 15,4
ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 12,9
INSEGURETAT 8,6
PROBLEMES ECONÒMICS 6,5
ACCÉS A L'HABITATGE 6,1
EQUIPAMENTS I SERVEIS 5,3
ASPECTES POLÍTICS 4,8 M ENTALITAT/M ANERA DE SER DE LA GENT 0,7
PRESTACIONS I AJUTS 3,8 M ODEL DE CIUTAT 0,5
CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 3,5 GESTIÓ DE L'ADM INISTRACIÓ PÚBLICA 0,4
PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS 2,8 M ANTENIM ENT 0,4
PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 1,9 GESTIÓ POLÍTICA M UNICIPAL 0,4
TURISME 1,9 APARCAM ENT 0,3
TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 1,6 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 0,2
RETALLADES 1,6 OBRES 0,2
IMPOSTOS I MULTES 1,4 OCUPES 0,2
NETEJA 1,1 CONTAM INACIÓ I M EDI AM BIENT 0,2
PROBLEMES SOCIALS: POBRESA, DESIGUALTAT,... 1,1 ESPAIS VERDS 0,1
VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 1,0 SOROLLS 0,1
LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 1,0 TERRORISM E 0,1
ALTRES 4,9 ALTRES 0,9
TOT / TOTS 0,1
CAP / RES 11,0
NS / NC 1,8

0 10 20 30 40
%

P4 I a vostè, personalment, quin és el problema que l'afecta més? 800 10
Espontània. Només una resposta
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

02
Gestió i política municipal

11
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA GOVERN ESPANYOL
42,0
1,8

4,4
3,9
51,8

68,3
17,6

12,8 31,6
43,4
10,2
12,2

P5 Com valora la gestió de l’Ajuntament de Barcelona: molt bona, bona, 800 Molt bona / bona Molt dolenta / dolenta 12
dolenta o molt dolenta? I la gestió de la Generalitat de Catalunya? I la
del Govern espanyol?
Normal / regular NS / NC
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

RECORD DE VOT ELECCIONS GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL
ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS AUTONÒMIQUES ELECCIONS GENERALS

Record de vot Resultats Record de vot Resultats Record de vot Resultats
(Enquesta) Eleccions 2015 (Enquesta) Eleccions 2017 (Enquesta) Eleccions 2016

BARCELONA EN COMÚ / 20,4 15,2 7,1 7,6 14,1 17,3
CATALUNYA EN COMÚ - PODEM 1
PDeCAT (CiU / CdC) 2 7,2 13,7 4,0 9,1
CIUTADANS 6,8 6,7 10,3 19,5 6,3 7,6
ERC 14,6 6,6 18,3 17,0 17,4 11,7
JUNYS PER CATALUNYA 12,4 15,9
PSC (PSOE) 6,6 5,8 9,7 11,8 12,2 9,5
PP 2,2 5,3 1,1 4,1 3,5 10,2
CUP 2,5 4,5 4,5 4,3
ALTRES 0,0 1,9 0,8 0,8 1,5 1,4
VOT EN BLANC / NUL 1,1 0,8 1,3 0,5 2,2 0,9
ABSTENCIÓ 8,9 39,4 10,4 18,4 10,4 32,4
NO HO SAP / NO HO RECORDA 10,2 6,3 10,3
NO CONTESTA 18,9 17,8 18,1

N (749) (750) (748)

1
B arcelo na en Co mú al reco rd de vo t i als resultats de les Eleccio ns M unicipals de 2015 / Catalunya en Co mú - P o dem al reco rd i resultats de les Eleccio ns A uto nò miques de 2017 /
En Co mú P o dem al reco rd de vo t i resultats de les Eleccio ns Generals de 2016
2
CiU al reco rd de vo t i als resultats de les Eleccio ns M unicipals de 2015 / CdC al reco rd de vo t i resultats de les Eleccio ns Generals de 2016

P6 a A quin partit va votar en les darreres eleccions a l’Ajuntament de Tenien dret a vot 13
Barcelona? I a les de la Generalitat de Catalunya? I a les del Govern
P11 espanyol?
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

03
Estat de l’economia

14
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA ESTAT DE L’ECONOMIA

BARCELONA

CATALUNYA ESPANYA
40,5 3,9

9,2
4,1
47,2

53,6

26,8
9,4
46,1 39,0
9,7
10,4

P12 Com valoraria l'estat actual de l'economia a Barcelona: molt bo, bo 800 Molt bo / bo Dolent / molt dolent 15
dolent o molt dolent? I a Catalunya? I a Espanya?
Normal / regular NS / NC
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

ECONOMIA A BARCELONA ESTAT DE L’ECONOMIA

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR

NS / NC EMPITJORARÀ
7,6 NS / NC
27,8 10,6
HA
EMPITJORAT
51,8

HA CONTINUARÀ
MILLORAT IGUAL
28,4 9,0

MILLORARÀ
ESTÀ IGUAL 52,6
12,2

P13.A Respecte a la situació econòmica actual de Barcelona, vostè diria 800 P13.B I de cara al futur, vostè creu que la situació econòmica de 800 16
que en el darrer any ha millorat o ha empitjorat? Barcelona, millorarà o empitjorarà en els propers dotze mesos?
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

ECONOMIA A LA LLAR ESTAT DE L’ECONOMIA

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR

HA NS / NC EMPITJORARÀ
EMPITJORAT 0,2 19,9
38,1 NS / NC
6,1

CONTINUARÀ
HA IGUAL
MILLORAT 28,6
27,8

MILLORARÀ
ESTÀ IGUAL 45,3
33,8

P14.A Respecte a la situació econòmica de la seva llar, vostè diria que el 800 P14.B I de cara al futur, creu que la situació econòmica de la seva llar, 800 17
darrer any ha millorat o ha empitjorat? millorarà o empitjorarà, en els propers dotze mesos?
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

FEINA A BARCELONA (TROBAR / MILLORAR) ESTAT DE L’ECONOMIA

PERCEPCIÓ DE TROBAR / MILLORAR FEINA RESPECTE A FA UN ANY PERSPECTIVES DE FUTUR PER TROBAR FEINA

PITJOR NS / NC
NS / NC
30,5 10,9
12,9
PITJOR
38,0

MILLOR IGUAL
36,0 9,7

MILLOR
IGUAL 48,8
13,0

P15.A Finalment, considera vostè que la situació a Barcelona per trobar 800 P15.B I de cara al futur, vostè creu que la situació a Barcelona per trobar 800 18
feina (o millorar un lloc de treball) és millor o pitjor que fa un any? feina (o millorar un lloc de treball) serà millor o pitjor en els
propers dotze mesos?
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

04
Temes d’actualitat

19
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

CONNEXIÓ TRAMVIA PER LA DIAGONAL TEMES D’ACTUALITAT

UTILITZA EL TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT % CONNEXIÓ DE LES DUES XARXES DE TRAMVIA
100

17,6 17,1
80
HABITUAL-
MENT
20,6 20,1
58,7
60
MAI
4,8

GAIREBÉ 40
MAI
11,6
20

DE TANT EN
TANT 61,9 62,9
25,0 0
USEN TRANSPORT PÚBLIC TOTAL POBLACIÓ

T1 Vostè fa servir habitualment, de tant en tant, gairebé mai o mai el 800 T2 Vostè està a favor o en contra que es 800 Total A favor 20
transport públic de la ciutat? connectin les dues xarxes de tramvia per 669 Usen habitualment o de tant en tant el transport públic de la
la Diagonal?
En contra
ciutat NS / NC
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

DESTINAR EL 30% DELS HABITATGES DE NOVES
PROMOCIONS A HABITATGE ASSEQUIBLE TEMES D’ACTUALITAT

NS / NC
4,8

EN CONTRA
10,0

A FAVOR
85,2

T3 Vostè està a favor o en contra de destinar el 30% dels habitatges de 800 21
noves promocions a habitatge assequible?
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

05
Perfil dels entrevistats

22
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PERFIL DELS ENTREVISTATS (1/2)
Sexe Nacionalitat Lloc de naixement Nivell d’estudis
HOME 46,1 ESPANYOLA 96,1 BARCELONA CIUTAT 61,8 < OBLIGATORIS 2,0

DONA 53,9 UNIÓ EUROPEA 1,7 OBLIGATORIS 17,4
RESTA CATALUNYA 9,6
0 20 40 60 ALTRES 2,1 SECUNDARIS GENERALS 15,2
% RESTA D'ESPANYA 20,5
0 20 40 60 80 100 SECUNDARIS PROF. 19,5
% RESTA UNIÓ EUROPEA 1,8
UNIVERSITARIS 34,6

RESTA DEL MÓN 6,3 POST UNIVERSITARIS 11,3

0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50
% %

Edat Llengua habitual
Situació laboral
18 A 24 ANYS 7,2 CATALÀ 48,4
TREB. PER COMPTE PROPI 8,5
25 A 34 ANYS 14,8 CASTELLÀ 50,2
TREB. PER COMPTE D'ALTRI 43,9

35 A 44 ANYS 18,3 ALTRES 1,4
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 31,5

45 A 54 ANYS 0 20 40 60
17,1 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 8,8
%
55 A 64 ANYS 15,0 TASQUES DE LA LLAR 2,9

65 ANYS I MÉS 27,7 ESTUDIANT 4,4

0 10 20 30 0 10 20 30 40 50
% %

Q4 a Q8, Quotes 800 23
Q9 Dades personals
Z3 a Z5
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

PERFIL DELS ENTREVISTATS (2/2)

Ideologia Sentiment de pertinença Districte
ESQUERRA 44,7 ÚNICAMENT ESPANYOL 5,5 CIUTAT VELLA 3,9

CENTRE ESQUERRA 19,8 MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ 2,8 EIXAMPLE 9,1

CENTRE 10,7 TAN ESPANYOL COM CATALÀ 41,3 SANTS - MONTJUÏC 10,8

CENTRE DRETA 7,1 MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL 21,5 LES CORTS 5,2

DRETA 4,2 ÚNICAMENT CATALÀ 23,3 SARRIÀ - ST. GERVASI 10,1

APOLÍTIC 1,0 ALTRES SITUACIONS 0,5 GRÀCIA 7,6

NS / NC / NO LI INTERESA 12,6 NS / NC 5,2 HORTA - GUINARDÓ 14,3

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 NOU BARRIS 12,7
% %
SANT ANDREU 9,3

SANT MARTÍ 16,9

0 5 10 15 20
%

Z1/Z2 Dades de posicionament 800 24
Q2 Districte municipal
Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2018 Oficina Municipal de Dades
Resum de Resultats Departament d’Estudis d’Opinió

ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ

Aquests estudis sociològics permeten Pla
determinar les prioritats de la població, d’Estudis Sociològics
conèixer la realitat social, saber com es valora
l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar Sèrie
l’opinió sobre l’actuació política municipal. d’Avaluació Contínua

Enquestes
de Sistemes de Qualitat

Investigació
de Comunicació

Estudis
Ad-Hoc

25