You are on page 1of 1

DIVENDRES, 4 DE GENER DEL 2019 el 3 de vuit 19

Redacció i Seu social:
Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat
Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Dejuni per la llibertat El tapís d’avui dia Caçador caçat!
4 de gener
“Benvolgut Daniel, Gràcies
per participar en aquesta ac-
Aquesta expressió em trans-
porta a principi dels anys sei-
ció-performance. La teva ins-
El Penedès Amb ulls
Són dies de dinars llargs, de xanta quan, a través d’Òmni-
cripció ja està validada, ens menjar més del compte i fer um Cultural, em vaig decidir
veiem el dia de començar el
dejuni!”. És el missatge que també passejades sense rumb, de
mirar aparadors i celebrar la
a fer un primer curs de cata-
là per correspondència per cristians
vaig rebre de la plataforma
Prou Ostatges, amb el suport existeix... bona companyia. Ara bé, que
no ho fem sempre, això? Sí.
treure’m el títol de “mestre
de català”. Per carta, doncs, jo
de l’ANC, per participar en el I al mateix temps, no. D’al- enviava els exercicis al meu
dejuni col·lectiu pels presos
polítics el desembre passat. La
guna manera hem decidit
fer d’un dinar de dimarts, Cues de pansa professor i ell me’ls retorna-
va corregits.
vaga de fam de Jordi Sànchez, fer-ne el dinar. Li atorguem En un dels seus comentaris,
Jordi Turull, Joaquim Forn i una especial atenció, té au- em va semblar que ell havia
Josep Rull per denunciar el toritat i és diferent. I si això comès un error ortogràfic i,
bloqueig del Tribunal Consti- tant passa aquí com a l’al- encara que em va costar, vaig Miquel Raventós
tucional va activar aquestes tre riba de la Mediterrània i gosar dir-li-ho. I va tenir la miquelrasu@gmail.com
accions, les quals ja s’havien Daniel Garcia oceà més enllà, és innegable humilitat de reconèixer que
realitzat a la primavera però pensar que estem parlant de s’havia equivocat. I m’ho va
no van tenir continuïtat. Faig
Peris quelcom instintiu i intrín- dir amb l’expressió del títol «Era el meu
tot el possible en suport dels www.danielgarciaperis.cat sec en l’humà: celebrar que d’aquest article: “Caçador ca-
presos polítics. Tant de forma hem viscut i motivar-nos çat”. El mestre que corregia rector... i
col·lectiva, assistint a les ma- per seguir sobrevivint. Fem fou corregit per l’alumne. bon amic»
nifestacions i concentracions Sota una gran únic allò comú. L’avui ens Maria Vendrell Ho explico perquè no em puc
de tot tipus com la darrera de ho demostra. El dia 4 de estar de dir dues paraules so- En el comunicat que ens feu
la interpretació del Messies
pancarta amb el gener ha estat dia de grans
Morist bre l’amic Mn. Albert Ruiz el bisbat de Sant Feliu, sobre
de Händel davant la presó de lema “Som gent de noms: Albert Camus, T. S. Sant Pau d’Ordal que ens deixà el 10 de desem- el decés de Mn. Albert, cons-
Lledoners, com individual, Eliot, Louis Braille, Isaac bre passat. Sempre que ens taven els noms de les parrò-
per exemple fent una cadena
pau: Llibertat” Newton o Carles Fontseré. telefonàvem li recordava que quies i d’alguns dels llibres
humana passant les seves fo- Però tal dia com avui, 4 de Celebrem que era el meu rector, ja que era que havia escrit. Es van dei-
tografies per les muntanyes gener, l’any 1900 naixia un seguim sobrevivint rector de la parròquia de Sant xar que, essent rector de la
de Montserrat o empreso- dels homes més oblidats, Pau d’Ordal, on jo vaig néixer. parròquia de Sant Pau d’Or-
nant-me a la plaça de la Vila de però més influents de la Jo també m’atrevia a dir-ho al dal, també fou nomenat ad-
Vilafranca. Així doncs vaig col· cultura occidental. Un veí bisbe de Girona, els anys que ministrador de les parròqui-
laborar agafant el relleu d’al- molt compromesa, el primer més de Filadèlfia, als Estats vaig ser rector de la parròquia es de la Granada i Santa Fe
tres dejunadors a Barcelona. dia vaig tenir maldecap i el Units. Va viure una infància va fer caure aquest manual de sant Genís de Torrelles de del Penedès. Hi faltava sobre-
El lloc era curiós per uns repu- segon, insomni. El temps allà tranquil·la i joiosa, amant a les mans d’un àvid obser- Foix, ja que el bisbe Francesc tot el títol de la seva darrera
blicans, l’antic dipòsit del Rei es feia més amè amb els mis- de la natura i dels animals. vador d’aus, Ian Fleming. Pardo és fill de Torrelles. obra, la més extensa i impor-
Martí, però amb un ambient satges de solidaritat que rebia Diuen que restava panxa en- L’escriptor va veure la quo- Em conten que en la darrera tant: Ferran M. Ruiz i Hébrard
recollit similar al del mones- per whatsapp i xarxes socials. laire mirant els ocells hores tidianitat, l’anonimat i l’ac- reunió del consell presbiteral i la Federació de Joves Cristians
tir de Montserrat, on també Tanmateix sobtava que aques- i hores. Que anotava dades i cidentalitat en aquest nom. ell mateix va proposar que, en de Catalunya. I no se’n feu cap
es dejunava simultàniament. ta manifestació no tingués més dades sobre el seu vol, el Uns mesos més tard, feia ar- morir un company capellà, a esment en l’homilia.
L’únic requisit era portar sac més ressò mediàtic. Just quan color de les seves plomes i la ribar a la senyora Bond una més de donar la notícia de la Mn. Albert era un gran con-
de dormir. Després de la re- s’havia trobat un lloc més cèn- mida dels diversos becs. De primera edició de Casino mort i l’hora de les exèqui- versador. Li plaïa conèixer la
visió mèdica del vespre es va tric per a la protesta, va acabar gran -cap misteri- va esde- Royale amb una breu nota: es, fora bo afegir unes ratlles història de les parròquies on
passar a l’acte simbòlic d’inici la vaga de fam i es va suspen- venir ornitòleg. Amb la seva “pel veritable James Bond, amb els noms de les parròqui- va estar i, sobretot, la de Cata-
bevent un got d’aigua. A con- dre. En el meu cas van ser no- família, van mudar-se al Ca- de part del lladre de la seva es en les quals havia exercit el lunya i de l’Església catalana.
tinuació vam anar a dormir més 48 hores però cal pensar rib. Una regió rica en aus on identitat”. I qui s’atreveix a ministeri i alguna dada relle- Deixeu-m’ho dir: Fou sovint
sota una gran pancarta amb en tots els dies d’injusta reclu- va publicar volums dels seus dir que ha sobreviscut a més vant de la vida o obra del pre- crític en excés. Espero que al
el lema “Som gent de pau: sió que sens dubte ens han de estudis. Aquest home duia infortunis que l’agent 007? vere. El que ell no podia ima- cel sigui benèvol si sant Pere
Llibertat”. Tal com em van mobilitzar permanentment per nom James Bond. Un Doncs a seguir sobrevivint! ginar és que seria el primer a o sant Pau en fan alguna de
advertir els companys, gent per una llarga lluita. més entre altres. Però l’atzar Bona entrada d’any! gaudir d’aquesta proposta. grossa. Adeu, amic!

TONI GUASP