You are on page 1of 11

242 ve 1971)

2160 kW gUcUnde olan bir buhar tUrbininin verimi 0,8'dir. Buhann tUrbine giri~ ve ~1k1~
antalpileri suas1yla 3240 ve 2700 kJ/kg olduguna gore, bu tUrbinin buhar sarfiyat•
a~ag1dakilerden hangisidir? '2... 1 . _ '2.....f.o 0 .=- ~ 4 0
a) 15 tonlsaat At-, ..r ~1. .- 1Vi'Z. ~ ...) '"to
lYf 18 ton/saat fV't = za~o kw
/ 0 20 tonlsaat (1/ ~ '3 bOO .... G0 t ) _ .;:r ~f) k ('~ V:l t.M.u
b : :. 3
d) 22 ton/sa at ~; :::.. ()I ~ .- - l::l I }'
e) 25 ton/saat '.-,\ ..c ~2.li lJ l~ }lj A~ ·\(,' SJ.t O •OJ3 /\t..I.J, ~

\j 2-.c 2?-oo l'j J k.j }~,.._.:: <g 1~J ·1.1 {:,D -;:.lf{ to"-/,_
A'h:.

364)
iki zamanh bir dizel makinesinin bir silindirinden ahnan p-V diyagrammm alam 962 mm 2
ve diyagramm boyu 90 mm olarak bulunmu~tur. Diyagramm almd1g1 cihazm yay
numaras1 0,88 mm/bar olduguna gore, makinen in endike ortalama basmc• ka~ bar
olacakt1r?
a) 13, 14 bar
)112, 14 bar
c) 14, 14 bar
d) 11, 14 bar
e) 15, 14 bar

457)

Strok hacmi 0,2882 m 3 , ortalama endike basmc1 5,85 at, devir say1s1150 rpm olan 7 silindirli,
iki zamanh, tek etkili bir dizel makinesinin endike gUcU a~ag1dakilerden hangisidir?
a) 3582 ihp
b) 3682 ihp
A 3882ihp
d) 3992 ihp
e) 4200 ihp

623)

Yeni imal edilen bir dizel makinesi, tecrUbe alamnda 3 fazh bir alternatore baglanarak
denenmi~tir. Alternator verimi 0,97, faz a~1s1 0,75,dag•t•m tablosundan okunan gerilim 380 volt
ve ak1m ~id) eti 980 amperdir. Bu dizel motorunun gUcU ne kadar olacakt1r?
a) 679,53 bhp
~668, 53bhp f _:: n• vI 1- I (_{P~ ~
93
t. 1o0 · 1(rs~.=-6&~J
c) 658,53 bhp
d) 558, 53 bhp
e) 540,53 bhp
: :.-. {~ · 38'o ·~<to • l0/7s J-iC:Cj/t-bt
B?-
634)

S1k1~t•rma ba~lang•cmdaki
basm!f 0,95 at, kompresyon oram 14 ve S1k1~t1rma politrop i.issi.i
1,38 ahnd•gmda, kompresyon bas me• ne kadar olacakt1r?
a) 42 at
b) 38 at /hr
/1. 36 at fc. ::: PA ,L I
d) 34 at
e) 32 at
p~ ~ 0 ( 3 s~ 1t/ I~~.:::.. ~G I 2.)

678)

<;ift yanmah bir kuramsal !(evrimde S1k1~t1rma oram 13,8/1, basm!( artmas1 oram 1,75, katof
veya on geni~leme oram 1,25 olduklanna gore, termodinamik !fevrimin say1sal degeri
a~ag1dakilerden hangisidir
a) 0,6713
b) 0,6613
A o,6513
d) 6413
e) 0,6313

690)

Otto !(evrimiyle !(ah~an bir makinede kompresyon oram 7,5 olduguna gore,sozi.i edilen
makinenin termodinamik veriminin say1sal degeri nedir?
a) 0,572
)40,562
c) 0,552
d) 0,542
e) 0,532

=- {-
?,~~~l-4.]
c o, $"'62..)
701)

Modern iki stroklu,ag1r devirli bir dizel makinesinin kuramsal !fevriminden teorik ortalama
basm!( 12,93 bar bulunmu~tur. Kay1p stroku 0,17, iyile~tirme derecesi 0,97 ve mekanik verimi
0,90 olan bu makinede fren ortalama basmc1 ka!f bar olacakt1r?
a) 10,37 bar.
b) 9,37 bar.
c) 8,37 bar.
br
f; =:: l2,j3 f~ ~- Pt , ~ , (1- 4! ) ~I 7
d) 11,37bar. 'f~rv,t~
e) 12,37 bar. .::: {2 :J 3 o,
I ~f. ~( 1-- o, I'+)I Q t:3
1-=- 0;31-
I
736)

Cift yanmah bir !;evrimde S1k1~t1rma ba~lang1c1nda silindirdeki s1cakhk 54°C, kompresyon
oram14,6/1 ve s•k•~t•rman~n politrop i..issi..i 1,385 olduguna gore S1k1~t1rma s•cakhg• ka!;
selsiyi..is derece olacakt1r?
a) 744,95°C. f\ -L

/
bY044,95°C.
c) 544,95°C.
T&.=~·z:_'
d) 844,95°C.
e) 444,95°C.
= ($'1J'2_(- 3) '
{J.t I i,( 1I '0'6-f- i)

::: -:J n 15s-, ~


= 61.,1..{ t'3S'" c

748)

S1k1~t•rma oram 15,8 olan dort stroklu si..iper~arjh bir makinede s1k1~t•rma ba~lang1c1ndaki
baSin!; 2,5 bar,s•k•~t•rman~n politrop i..issi..i 1,39 ve baSin!; artmas1 oram 1,5 olduguna gore
maksimum baSin!; ka!; bar olacakt1r ?
af173, 84 bar.
/ b) 163, 84 bar. £. : ;:;:1S'1 <i
c) 183,84 bar.
d) 168, 84 bar.
e) 193,84 bar.
p o.. := '2_ 1<;"' bo-r ::. {1 <)/?;j.t 1/)
Y\l· = tl 3~
:::: 11-) ('li-t 1oJ
~ ;- 1t)

PM~ :? I

760)

Geni~leme oram 10, geni~leme politrop i..issi..i 1,285, S1k1~t1rma bas1nc1 57 bar ve baSin!;
artmas1 oram 1,5 olan ve !;ift yanmah !;evrimle !;ah~mlan bir makinede geni~leme sonundaki
baSin!; ka!; bar olacakt.r ?
a) 5,43 bar.
.Pi14, 43 bar.
/c) 6,43 bar.
~rvt~~P~. {\
d) 3,43 bar.
e) 2,43 bar.
=\1
hz '22'~ =
)1-, 1,s
Pc=-~Cfw ::= ~~~b.c ~ 8'~5'
~ -:::~ /~ lo 1'Qrs-
:::. 4I ~ ~Y::.
774)

Cift yanmah veya Sabathe !;evrimi ile !;ah~tmlan bir dizel makinesinde geni~leme oram 12,
geni~leme politrop i..issi..i 1,3'di..ir. Maksimum s1cakhk 1470°C olduguna gore sozi..i edilen
makinede geni~leme sonu s•cakhg• ka!; selsiyi..is derece olacakt1r ?
a) s2rc. ?' {n (f\2. -1 )
b) 507°C. {...- ~ '- -r:,."""-'=-~ ' f._
{~~j:g· hz_ ;:- V~ . (V~-t) ~ :::8 Q_ Q.-1 ot:t ~ IL
e) 62rc: ~~~1.4?0 \J.{ffit'2..1-3~1 I {'2..: C. ~SPtff1-0 (__
836)

Bir dizel makinesinin lSI hesaplannda,bir kilogram yak1tm yanmas1 sonucu 0,835 mol egzoz
gaz1 olu~tugu anla~1lm1~t1r. SozU edilen makinede saatte 580 kg yak1t yak1ld1gma gore,bir saatte
ka!f m 3 egzoz gaz1 olu~acakt1r?
a) 12 816,9 m 3/saat.
.)111 816,9 m 3/saat.
c) 11 216,9 m3fsaat. ..l (') 1 H
d) 10816,9m 3/saat. Yt.~Q..
'lv'VI.,\ ~ ::-
\-1::- ,)..{
e) 10 286,9 m 3/saat.

v ~q:J_ .= 2.Lr I 4 I 0 /~>'35, $'~0

= ~~~\bi~'C.

838)

Bir dizel makinesinde 1 saatte, alt 1s1 degeri 104 kkallkg olan 460 kg yak1t yakllmakta ve olu~an
1smm % 28'i egzoz gazlan tarafmdan gotUrlilmektedir. Bu verilere gore egzoz gazlan ile egzoz
gaz tlirbinine iletilen 1s1 miktan ka!f kJ/saat olacakt1r ?
a) 5 891 568 kJ/Saat. '1 '-t
_)iY5 391 568 kJ!Saat.
c) 4 891 568 kJ/Saat.
~\ ~ 10 I / 1_a. .c ~ 11<6G ' {0 S
lc.a
\0.J t.J?
jt _
d) 4 391 568 kJ!Saat.
e) 6 391 568 kJ/Saat.

871)

Bir kilogram s1v1 yak1t1 yakmak i~in gerekli teorik hava miktan 0,82 mol olan bir makinede yak1t
1,6 hava fazlas1 ile yak1ld1gmda,kullamlan havanm hacmi ka!f m 3 olacakt1r?
/!J30,01 m.. ,.
b) 28,02 m
c) 27,02 m
\{:~"'-~ ~ Qf-t tlf I 1,G ?;'2._
I o,
d) 32,02 m
e) 31,01 m ~ '2.. oJ ('(\~
3 1

1089)

Alt1 silindirli, iki stroklu, ortalama en dike basmc1 10,344 bar, piston stroku 254 mm, silindir
~ap1 228,6 mm ve devir say1s1 1500 rpm olan bir dizel makinesinin endike gUcU hangisidir?
p 127,26ihp
b) 2000,26 ihp
c) 1829,26 ihp
rr =-lo ~4Ltw
1
d) 1427,26 ihp
e) 1127,26 ihp
x~1.. .~
VJ= = o,o~l..{N\..'3
f..(
,. . . O/JL, 4 I fJ; 0104 ~o-i$'oo I .b
01J/Sb ·I
-=- 2.. ~r;_') r?...4 '2.1
1111)

Alt1 silindirli tek etkili , dart stroklu bir makinede silindir (fapl 260 mm, piston stroku 305
mm'dir. Makinenin urettigi gli(f 120 rpm de 75 hp olduguna gore, ortalama endike basm~t
[Ni=(pi.Vd.n.i)/(0,456.z)] formlilunden hesaplamak ko§ulu ile, a§agldakilerden hangisidir?
a) 6, 79 bar
M 5,87 bar 1~6
/ c) 8,71 bar
d) 9,02 bar VJ__::TL·f...rt., ~ :: \JJO l~\0(\'\3
e) 9,82 bar J.-.i
)'\ ::-1lto ,.. '::,~ ·O ,J..,S6 · 2.
N ,· ~ r:)r; b:>.r
o1bl6 I~· b · ~t_0

~ s-, <K 6 ~ b::-r


1120)

Krank §aft kaplinine baglanan bir dogru ak1m jeneratorunUn dag1t1m tablosunda urettigi ak1mm
gerilimi 220 volt, ak1m §iddeti 800 am per olarak okunmu§tur. Jenerator verimi 0,96 olduguna
gore dizel makinesinin gucU ne kadard1r?
Ai183,3kW
/b) 193,3 kW \1 c:: \ ' R 12..0 , f= 3oo :=1?b !Lw
c) 203,3 kW ll...
d) 213,3 kW p -=- ;!_ .== ~ .= \1 '1
1f2.·
e) 223,3 kW . fZ 100 ..c 1<(.3 ( 19--6 ' 3 lw

1140)

Maksimum basm~t 78 bar olan bir dizel makinesinin geni§leme oram 10 ve geni§leme
egrisinin politrop ussu 1,28 dir. Bu makinede geni§leme sonu basmc1 ne kadard1r?
a) 5,09 bar
~4, 19bar
PJ 4,09 bar
p'!:> .:::?
d) 4,49 bar
e) 4,89 bar f M"\)< 1( q ba-r
L_::- to

1141) ~
Bir dizel makinesinin ozgul efektif yak1t tliketimi 0,148 kg/bhp.saat ve kullamlan yak1tm alt
IS II degeri 10 uzeri 4 kcal/kg olduguna gore efektif 1s11 verimin degeri a§ag•dakilerden
hangisi olacakt1r?
~0, 4329
b) 0 4429
f: ~o 1 ~1
h- I
c) o:4529 t< ~ lr/1 (; !::
d) 0, 4629 \ Lt
e) 0,4729 \ · :.:J 1 <?Je,1$bi • ~O
foit , 1,r

~ 1r=D;)/32<t
Fren JSJI verimi % 44 ve yak 11m alt JSJ I degeri 104 kcah g olan bir dizel makinesinin fren bzgi.il
yak1t ti.iketimi a~ag1da verilen say1sal degerlerden hangisidir?
a! 0. 1556 kg.yaktVkWsaat
0, 1456 kg.yaktU kWsaat
c) 0, 1356 kg.yaktU kWsaat
d) 0, 1256 kg.yaktt/ kWsaat
e) 0,1756 kg.yaktfl kWsaat

1795)

Bir rato kademesinde, nozulu terk eden buhann h1z1 1200 m/s, rotor diski c;ap1 0,5 m
ise maksimum verim ic;in rotor ~aft devri kac; rps'dir?
/1_ 382
b) 300 '-.)
c) 191 __ ~2-00 'S ~z_
d) 600 - - .n - .
e) 459 2. y;: ' 1"'-

1888)

c;ap1 60 em olan bir rotor ~aft1 ta~1yan, silindirik metal yatakta maksimum vayt metal kalmhg1
kac; mm'dir?
a) 30,25
bO ,..,
bf 3,25
c) 0,55
d) 7,5
e) 5, 15
-
- - -- ~ '), rr_,.,.

1890)

c;ap1 50 em olan bir rotor ~aft1 yataklayan, silindirik metal yatakta vayt metal kalmhg1 en fazla
kac; mm olmahd1r?
/!!. 2,75 mm
b)2mm
c) 1,5 mm
d) 1,25 mm
e) 0,95 mm

1970)

Tornac;ark motorunun devri 1000 rpm olan iki kademeli bir ridak~mgir donammmda pervane
~aft1 devri kac; rpm'dir?
a) 10
b) 16 -t~~"~ ~~'t:. {V'-~~1(¥:1,. r
r;(Y\ - fM
,/{0,078
d) 4
e) 0,8
1972)

Verimi 0,70 olan bir buhar turbininden saniyede 2 kg buhar ge~mektedir. Buharm tUrbine
verdigi JSJI enerji 800 kJ/kg. ise turbinin urettigi gu~ ka~ kW ve ka~ HP'dir?
A1120 kW ; 1500,3 HP 2._ IL., L> ..... \a.o.. '=:;:::> L. "'\'11...._.._
b) 2240 kW ; 3002, 6 HP 0/\AI . 1 II
OVJ~j !:::j ~~KJO 1 o 1 ooo~')K :::- o ~ ~
I
c) 560 kW ; 760,8 HP
d) 280 kW ; 375,3 HP
1 l:H-f· h""_/
e) 2800 kW ; 3753,3 HP 0 2_'jg ( 1-tP 1.-< \ ( , It 5
I ~ ) ,ft2_oc ~) • Opr-::: {Soo
---
~a..~a.. A.; :::: 3boo _
A'v. ·1:
1973)
---
Efektif verimi 0,8 olan bir buhar tUrbininden saniyede 5 kg buhar ge~mektedir. Buhann tUrbine
giri~ ve ~1k1~ entalpisi sJrasJyla 3240 kj/kg ve 2700 kj/kg olduguna gore bu tUrbinin urettigi gu~
ka~ kW ve ka~ Hp'dir? S 1 )
~J be... "'"~ttr --::;:::;, ' ........ '"' k '.:X'
1
a) 3375 kW ; 4522,5 Hp
A 2160 kW ; 2894,4 Hp ~ x ( 'J1 ;oo']';;" )
c) 2592 kW ; 3473,3 Hp Ah ~ 524rJ --210o .::::-SL,o ~y ) -o 1 2-0 \JS' 't\~ ~,
d) 13500 kW ; 18090 Hp /C, -'"') lt."'..
e)100kW ; 134Hp ~ J

C) I 2..0 I \'S ( Kf , h \ I t% 0 cJO I l \ .::: 2. ~ ~ b I 6


~~) '"')

::.

1975)

Kuramsal gucu 3,5 MW, kutle debisi 5 kg/s olan bir buhar tUrbininde, buhardan alman enerji
600 kJ/kg ise turbinin JSJI verimi hangisidir?
'j...,..~o...
a) 0, 68 r 1• ,.f ~ 1 J
b) 0, 17 ~ 0, -:.; r'6:J ) 0 ~·~ o~::c:_ : :;
c) ~71 ~
A 0,86
e) 0, 91
I \.r I
•-::I:J) l!._) ~ :: 'P. ') oOo2.::J~C'( ::: (J / 66Ef? t:.;:----
it

{), .:: ..:l~ .: 0 I g~<;)-


. \1 :.)S'oo
'
2160)

Dogru ak1m Jeneratoru ile tecrube edilen dizel motorunun gucunun hesaplanmas•
suasmda dag1t1m tablosunda gerilim 220 volt ve ak1m ~iddeti 1200 amper okunmu~tur.
Jeneratorun tam yukteki verimi 0,95 olduguna gore, dizel makinesi ka~ hp uretmektedir?
a) 382,5 bhp
)>{372, 5 ihp
c) 374,5 bhp 2.e:,4
2..$1'1- bu..::: ::- ~~ ~1'2. 1 ~ Hr
d) 392,5 ihp .::. '2_2o ·1 2.co 0/j~
e) 385,0 bhp
~ 164_ J:..w
2161)

Alt1 silindirli, iki stroklu bir dizel motorunun silindir ~ap1 250 mm, stroku 300 mm, ortalama
indike basmc1 10 bar ve devir say1s1 1500 rpm olduguna gore end ike gi..ici..i ne olacakt1r?
a) 3490 ihp 1..
_,H(~905 ihp 10::. J[ r_ . 0 .=: 7L . 0 I 2.5 ' 0 I ~ :: f) I 0 \)j '13
c) 2444 ihp --;; f./
d) 2780 ihp .
e) 3100 ihp l :- b l\._P..
IV' - \
V,·(\·;
a .---
r'l :~SOO
o, L! Sb· '2::.
P,·~ID~ ;:::: 1o · o 1ol4 1-') · {s-oo, b ~
.-2:. ;- l
o,4S~'~

2162)
Yak1tm 1s1 degeri 10 200 kcal/kg, fren 1s11 verimi veya gene I 1s11 verimi % 45 olan ve bir saatte
640 kg yak1t ti..iketen bir makinen in gi..ici..i ne kadard1r?
a) 4545 bhp
b) 4555 bhp o~ ':- 1o20o tc, I
,ozoo
I J .:::
1
'0 I OO't-.X.?
. - I .JL-
riP·
J <"l1 - \ ').1!1.17 '2...
~
l-,
c) 4565 bhp /~_) 3
~585 bhp ~ 5"~ b
e)4595bhp 1Sf ~'t2_ 'b~O ,() 1 Lj~.=L..iJu..J I

2163)

Alt1 silindirli bir dizel makinesinin end ike gi..ici..i 6700 hp'dir. Bu makinesinin silindir ~ap1 600
mm ve piston stroku 840 mm'dir. Sozi..i edilen makinenin endike litre gi..ici..i a~ag1dakilerden
hangisidir?
a) 6, 648 (hpllitre)
\JJ...:: )t · O,Gt .0/lh :--0/2 3g.)
b) 5,648 (hpllitre)
Air4, 648 (hpllitre) y
/ cJ) 3, 648 (hpllitre)
e) 2,648 (hpllitre)

r; 2164)
0 Bir dizel makinesinin 4 numarah silindirlerinden ahnan endikeyter diyagrammm
ortalama yi..iksekligi 16,3 mm hesaplanm1~t1r. Ol~i..im sonucu 1 mm'lik bir mesafenin 1,3
bara e~deger olduguda anla~1lml~t1r.Sozi..i edilen makinede endike ortalama basm~ ka~
bard1r?
All! 12, 53 bar
l'b) 13,53 bar
c) 11,53 bar
d) 10,53 bar
e) 9,53 bar
2166 )

Dogal emi~li bir dizel makinesinde kompresyon oram 13,5, s1k1~t1rrna politrop i.issi.i 1,378 ve
s1k1~t1rma ba~lang1cmdaki basm~ 0,92'dir. Bu makinede kompresyon basmc1 hangi say1sal
degeri ahr?
a) 35,219 bar
b) 34,219 bar
11, 33,219 bar
d) 36,219 bar
e) 38,219 bar

2167}

iki stroklu bir dizel makinesinde kompresyon oram 13,8, si.iper~arj havas1 basmc1 1,85 bar
ve s1k1~t1rma politrop i.issi.i 1,36'dlr. Bu makinenin kompresyon basmc1 ka~ bard1r?
A 65,67bar
b) 72,67 bar
c) 68,67 bar p
e-:=fA • g_f1~
d) 58,67 bar
e) 62,87 bar n, o
=~I 'iS. I .) 1l
,,u
. .: :- b $'J,1
2168}

Dort stroklu bir dizel makinesinde s1k1~t1rma basmc1 38 bar bulunmu~tur. i~letme
katologunda A=1,7 verildigine gore, maksimum basm~ ka~ bar olacakt1r?
a) 80,6 bar
b) 70,6 bar
c) 66,6 bar
~ 64, 6bar
e) 60,6 bar

2169}

Dogal emi~li,dort stroklu bir gemi dizel makinesin kompresyon oram 16, kompresyon
egrisinin ortalama politrop i.issi..i 1,38 ve s1k1~t1rma ba~lang1cmdaki s1cakhg1 30°C oldugu
zaman s1k1~t1rma sonu s1cakhg1 ka~ kelvin olur?
a) 969 (K) ,\
A 869 (K) £ _16 -r. - Tc (f\J --1)
c) 769 (K) yj 1 r"JC"/ '- - o.. • n<~~ A)
L (
d) 669 (K) (t' ;::_ 'lt ul> I 11~ 0 - 1
e) 569 (KJ ~ ..::- \)ot2.'";J. J} 1b
To... :: 3 o c.
- n :=:- ~6<6,~'6~:> I)_
) L '::: (
\

2171}

Gi..ici..i 6900 bhp, kullamlan yak1tm 1s1 degeri 104 kcallkg ve fren 1s11 verimi % 44 olan bir gemi
dizel makinesinin saatteki yak1t sarfiyat1 a~ag1dakilerden hangisidir?
a) 1008,8 (kg/saat) j 'i J:.. 1 ::: 1:5' b1 ~ P'~/
/ .1004,8 (kg/sa at) 0 ~ 1 ~j
c) 1002,8 (kglsaat) ~~
d) 1000,8 (kg/saat)
e) 1010,8(kglsaat) bc:Ja:J =. jroq;(,

C/J.Lj Li • {~ 61
2.173

<;ap1 3,5 m, yi.iksekligi 7 m ve bo~ agu11g1 4,5 ton olan bir tank bo~tur. Bu tank, ozgul
ag1rhg1 15,5°C de 0,85 ton/m 3 olan bir yak1tla% 100 dolduruldugu zaman, tankm toplam
ag1rhg1 ne otacakt1r?
~1, 71 ton
b) 67,82 ton V d :::
c) 70,00 ton
d) 71,25 ton
e) 72,00 ton

2174)

Gi.ici.i 1800 bhp olan bir makinenin fren ISII verimi 0,44 ve kullamlan yak1tm aft 1s11 degeri
10100 kcal/kg otduguna gore, makinenin 1 saatte tuketecegi yak1t miktan a~ag1dakilerden
hangisidir? jo1CL I I - ~~00· 0 1 Cl(lr· ti- I' ,'l-G.t; ~ 1lP·'y
a) 279, 5 kg ~ /~..;J- /tr
~2~5~ ~
/ (259,5kg
d) 248,5 kg
e) 238,5 kg

t 100 · Q 141-t

r- 253,.46

2438)

Bir dizel makinesinin end ike 1s11 verimi 0,56 ve kullamlan yak1tm alt IS II degeri 10200
kcal!kg olduguna gore, endike ozgul yak1t ti.iketimi ne kadard1r?
tfl!(o,112 kg yaklflihp-saat · ')61 .-
b) 0, 142 kg yaklflihp-saat ~0'200 W {. _df v2..0...; 1 •v ;.....-'0 -
c) 0, 162 kg yakttlihp-saat
1~
d) 0,175 kg yaklflihp-saat
e) 0, 130 kg yakttlihp-saat
8"1 ~ tl~
1S; J)2-22- · ,o1 S'G .::

~ .::. ()/ 1l2.. k~/


~r5 ~P.~-t 1<l2..GO •0 15;b

r- o, \ 12..~5/~f'!-1
2443) ----...:.!._

6 silindirli bir dizel makinesinin end ike gi.ici.i 6700 hp'dir. Bu makinenin silinidir <;ap1 600 mm
ve piston stroku 840 mm'dir. Sozi.i edilen makinenin endike litre gi.ici.i a~ag1dakilerden
hangisidir? \' 2c- 1 "J
a) 6,648 ihpllitre Vd 1
=1
c 7t:_ r:,'L 01g1 , .o 23-;r~D~ y 6 S• ,,..J ·~ ~ )Lj
o ( 02.6!./fV'I
b) 5, 648 ihpllitre 1
'I
A 4, 648 ihpl/itre o4
d) 3, 648 ihpllitre
e) 2, 648 ihpllitre 69Cf0,
____ .:;.)!, q
2444}

4 zamanh, 6 silindirli bir dizel motorunun silindir ~ap1 460 mm, stroku 580 mm, ve i~letme devri
500 devir/dakikadJr. Endikator diyagrammda olu~an ortalama endike basm~ 12 kg/cm 2 ise,
endike gucu hesaplaym1z.
fi3802hp
b) 2249 hp ~ '~
lVI-
,. . P·, \/, . (\ ·'\
I .:,..
c) 25690 hp
d) 22490 hp 0L\SG · !t::
e) 2700 hp

v6 :: JC · 01l-f b'L . a1~g=o 1Oj(:/3'


H

2445}

Endike gucU2800 ihp, endike JSJI verimi 0,48 olan bir dizel makinesinde kullamlan yak1tm alt
JSJI degeri 10080 kcal/kg'd1r. Sozu edilen makine ile 1 saatlik seyirde yakJiacak yak1t miktan
ne olacakt1r?
a) 391 kglsaat 100 ~ 6 ~c-.'/ _ lS,1-3Hr.~y
~~
_2_~:...__D_0_•_6JJ_D-r-L-~ 01o A~:
b1381 kg/saat /tt'
A 371 kg/saat _ := 1g.
d) 361 kglsaat 1'\ t .1
I :!3. 2.~~o
e) 351 kg/saat /f;q) ~P. 11 k.r.

2447}

Bir dizel makinesinin end ike JSJI verimi 0,50 ve tuketilen yak1tm alt JSJI degeri 10200
kcal/kg olduguna gore, makinenin endike ozgUI yak1t sarfiyatJ ne olacaktJr?
0, 1256 kglihp.saat
b) 0, 1259 kg/ihp.saat
c) 0, 1260 kglihp.saat
d) 0, 1262 kg/ihp.saat
e) 0, 1264 kg/ihp.saat 1o2ro. o s-1