You are on page 1of 56

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 1

MỤC LỤC

THƯ NGỎ……………………………………………………………………………………………3

APAVE TOÀN CẦU……………………………………………………………………………4

LEADER TALK……………………………………………………….…………………….…….6
• Thay đổi để tiếp tục bứt phá

NGƯỜI APAVE……………………………………………………….…………………….….10
• Hội nghị Coachee Học thuật/Nghệ thuật về
Lãnh đạo/Điều hành tại Long Xuyên, An Giang

TIN VẮN………………………………..………….............................……….…...….....16

TIÊU ĐIỂM………………………………..…………........................………....…...…..20

PHÓNG SỰ……………………………………………………………………………….…...….24
• CROWNE PLAZA Phú Quốc
Khẳng định giá trị thương hiệu APAVE
Chịu trách nhiệm nội dung • Trải nghiệm Congo
Nguyễn Bích Hằng
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA……………….………………………………….…...….32
• MAINTA –Giải pháp quản lý bảo trì số hóa
Ban biên tập
GÓC QUẢN TRỊ……………………………….………………………..............…...…..36
Nguyễn Bích Hằng • 21 luật không thể tranh cãi về tài năng lãnh đạo –
Trần Thị Nhi Áp dụng chúng và mọi người sẽ đi theo bạn
Nguyễn Bích Thủy BÀI VIẾT CHUYÊN GIA………………………...………………..............…...…..44
Nguyễn Hương Giang • Cần vận động và hỗ trợ phát triển rộng rãi
nhà ở Xanh trong các đô thị
Vũ Nguyễn Tuấn Anh
CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG………………………….……………………….…....50
• Thưa cô, cô giàu chứ ạ?
Thiết kế • Thiên đường và địa ngục
Vũ Nguyễn Tuấn Anh
TẢN MẠN………………………….……….……………………………………………….…....52
• Cặp sách trao em

BAN TRUYỀN THÔNG
Communication@apave.com.vn
Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì,
phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,
TP. Hà Nội
Tel: (+84-4) 3 787 7880
Fax : (+84-4) 3787 7881

Rất mong nhận được tin, bài và ý kiến
đóng góp của quý vị!

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 2
THƯ NGỎ (OPEN LETTER)

Năm 2018 đã đi qua hơn nửa chặng đường với nhiều 2018 has gone more than half way with many
khó khăn, thách thức. Để có thể phát triển bền vững difficulties and challenges. In order to develop
trước những thay đổi như vũ bão của thị trường, từ sustainably before constant changes of the market,
mô hình dịch vụ đến nhu cầu khách hàng, Tổng Giám from the service model to client demand, General
đốc Nguyễn Công Phú và Ban điều hành Công ty Director Nguyen Cong Phu and Executive Board
đã quyết định đổi mới về cơ chế quản trị/điều hành of Company decided to renovate the operating
Công ty, đưa ra những giải pháp mang tính chiến mechanism of the Company, offering strategic
lược, đột phá, vì sự phát triển của Công ty trong giai solutions for the breakthrough development in the
đoạn tới. Một trong những giải pháp đó là ủy quyền next period. One of the solutions is high authority
cao trong công tác lãnh đạo/điều hành với sự khác in leadership/management with a huge difference
biệt rất lớn so với trước đây, trong đó nâng cao tính compared to the past, which enhances the autonomy
chủ động trong lãnh đạo/điều hành, tối ưu hóa tổ in management, optimizes production and service
chức sản xuất và cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện để performance, create favorable conditions for the
Giám đốc các đơn vị phát huy năng lực của mình, chủ directors to develop their abilities, to take initiative in
động quyết định các vấn đề về cơ cấu, nhân sự, ký deciding on the structure, personnel, contracting and
hợp đồng và triển khai dự án… theo mô hình khung project implementation according to the framework
đã được cấp Công ty ấn định. has been fixed by the company.

Đặc biệt, quản trị Nhân lực đóng vai trò quan trọng In particular, human resources management plays an
trong quá trình phát triển công ty. Chiến lược kế thừa important role in the company’s development. The
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của Công ty từ inheritance strategy is the red thread throughout
nhiều năm qua. Tiếp nối chương trình ươm mầm, đào the company’s activities for many years. Continuing
tạo những nhân viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo/ this strategy, the coaching program on leadership/
điều hành “Đại học Đường & Đại học Đời APAVE”, Hội management for potential staffs was held in
nghị Coachee Học thuật/Nghệ thuật về Lãnh đạo/ Long Xuyen city, An Giang province - new land in
Điều hành đã được tổ chức tại TP. Long Xuyên, tỉnh development strategy of APAVE Asia-Pacific.
An Giang - miền đất mới trong chiến lược phát triển
In addition to operation activities, charity programs
của APAVE Châu Á- Thái Bình Dương.
are held across the country, especially two
Bên cạnh các hoạt động tác nghiệp, các chương trình outstanding programs are “The journey of sending
thiện nguyện được tổ chức trên khắp mọi miền đất love” in Lai Chau province and “Schoolbags for
nước, nổi bật là hai chương trình thiện nguyện “Hành Children” in An Giang province, promote the core
trình trao gửi yêu thương” tại Lai Châu và “Cặp sách values in the company culture “for society, for
trao em” tại An Giang, phát huy giá trị cốt lõi trong community”.
văn hóa Công ty “vì xã hội, vì cộng đồng”.
All divisions in the company with full of energy are
Mọi đơn vị trong Công ty với sức trẻ căng tràn đang accelerating, sprinting to complete and exceed the
tăng tốc, chạy nước rút để hoàn thành và vượt kế plan of 2018, preparing to welcome a new year with
hoạch năm 2018, chuẩn bị đón một năm mới nhiều many successes.
thành công.

Ban Truyền thông Communication Division

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 3
APAVE TOÀN CẦU

APAVE GIÁM SÁT XÂY hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, việc làm cho người dân trong vùng
DỰNG “LÀNG THƯƠNG Converse, Ralph Lauren, Geox, và các vùng phụ cận.
HIỆU” VỪA MỞ CỬA GẦN Baccarat ... nhưng được bán theo giá Tại dự án này, APAVE cung cấp dịch
LYON nhà máy. vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng

Le “Village des Marques” (Tạm dịch: “Village des Marques” gồm 60 ngôi và lắp đặt thiết bị điện trong suốt quá
nhà kính liền kề do kiến trúc sư người trình thi công cũng như lắp đặt 130
Làng thương hiệu) ở Villefontaine là
Ý Gianni Ranaulo thiết kế theo chuẩn cửa hàng và nhà hàng. Công việc của
một dự án dài hạn do La Compagnie
công trình chất lượng môi trường APAVE bắt đầu từ khi khởi công dự
de Phalsbourg đứng ra tổ chức, mở
cao. Bên cạnh đó Village des Marques án cho đến khi gian hàng cuối cùng
cửa cho công chúng từ ngày 18/5.
còn có 60.000 m2 không gian thương được hoàn thiện.
Tọa lạc gần Lyon, dọc theo xa lộ A43,
cách quảng trường Bellecour nửa giờ mại, 1.500 chỗ đỗ xe trong bãi đỗ xe *Outlet là mô hình cửa hàng bán lẻ
lái xe, “Làng thương hiệu” là mô hình 5 tầng và 460 chỗ đỗ xe ngoài trời, trực tiếp sản phẩm do công ty / nhà
làng outlet* đầu tiên, cung cấp các tất cả đều miễn phí. Không chỉ vậy, máy sản xuất đến thẳng tay người tiêu
sản phẩm cao cấp của các thương Village des Marques còn tạo ra 550 dùng mà không qua trung gian.

APAVE SUPERVISE THE Nike, Adidas, Converse, Ralph Lauren, in the region and the surrounding
CONSTRUCTION OF THE Geox, Baccarat ... but sold at factory area.
“BRAND VILLAGE” JUST prices. In this project, APAVE provides
OPENED NEAR LYON “Village des Marques” consists consultancy services for construction

“Village des Marques” (Brand Village) of 60 adjacent glass houses by supervision and installation of
Italian architect Gianni Ranaulo electrical equipment during
in Villefontaine is a long-term project
designed according to high quality construction as well as installation of
organized by La Compagnie de
environmental standards. The Village 130 shops and restaurants. APAVE’s
Phalsbourg that have opened to the
des Marques also has 60,000 square work started from the start of the
public from May 18. Situated near
meters of commercial space, 1,500 project until the final booth was
Lyon, along the A43 motorway, half
parking spaces in 5-storey parking completed.
an hour’s drive from Bellecour Square,
the “Brand Village” is the first outlet lots and 460 outdoor parking spaces, * Outlet is the model of retail stores that
model village, offering premium all are free. Not only that, Village des sell products directly from factory to the
products from famous brands such as Marques created 550 jobs for people consumer without intermediaries.

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 4
APAVE ĐƯỢC CẤP PHÉP Cabin Crew Attestation – CCA (Tạm giàu kinh nghiệm và trang thiết bị

HUẤN LUYỆN PHI HÀNH dịch: Chứng chỉ phi hành đoàn) cho tiên tiến.
các thành viên của đội bay theo tiêu
ĐOÀN CHO MÁY BAY Chương trình đào tạo do APAVE tổ
chuẩn châu Âu. Chứng chỉ này là
THƯƠNG MẠI chức sẽ diễn ra tại trung tâm đào tạo
yêu cầu bắt buộc cho những ai hành
Ngày 5/3/2018, theo sự chấp thuận nghề tiếp viên hàng không tại các chuyên nghiệp ở Toulouse. Chương
của Tổng cục Hàng không Dân dụng hãng có trụ sở ở Liên minh Châu Âu. trình gồm 2 giai đoạn với 3 tuần học
Pháp (Direction Générale de l’Aviation lý thuyết và 1 tuần thực hành. Kết
Đến với APAVE, các tiếp viên hàng
Civile - DGAC) APAVE Sudeurope đủ không tương lai được đào tạo chuẩn thúc mỗi giai đoạn, học viên trải qua
điều kiện tổ chức huấn luyện tiếp bị cho kì thi lấy chứng chỉ CCA với bài kiểm tra do Tổng cục Hàng không
viên hàng không và cấp chứng chỉ các khóa học chuyên sâu, giảng viên Dân dụng giám sát.

APAVE IS LICENSED standard fleet. This certificate is by APAVE will take place at the
TO TRAIN CREW FOR required for those who practice flight professional training center in
COMMERCIAL AIRCRAFT attendants at airlines companies Toulouse. The program consists of 2
based in the European Union. periods with 3 weeks of theory and 1
On March 5, 2018, under the approval
week of practice. At the end of each
of the Directorate General of Civil With this training, future flight
period, the trainees will take part in
Aviation (DGAC), APAVE Sudeurope attendants are trained to prepare
the test administered by the Civil
are qualified for cabin attendant for CCA certification exams with
Aviation Administration.
training and certifying Cabin Crew intensive courses, experienced
Attestation - CCA (Crew Certificate) instructors and advanced equipment.
for members of the European The training program organized

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 5
LEADER TALK

Qua hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, APAVE Châu Á - Thái Bình Dương đã gây dựng được uy tín, thương hiệu
hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, thương trường là chiến trường với sự thay đổi như vũ bão, từ mô
hình dịch vụ đến nhu cầu khách hàng..., không thay đổi, không thích nghi nhanh, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau.

Chính vì thế, Tổng Giám đốc Nguyễn 28/9/2018. Lý do lớn nhất của việc một giai đoạn có khá nhiều biến
Công Phú và Ban điều hành Công ra đời văn bản này là gì, thưa ông? động về kinh tế, thị trường… Những
ty đã quyết định phải đổi mới về yêu cầu của khách hàng ngày càng
TGĐ Điều phối Trần Nam Trung
cơ chế quản trị/điều hành Công ty, khắt khe hơn, đòi hỏi tính kỹ thuật,
(TGĐ ĐP): 5 năm gần đây, chúng ta
đưa ra những giải pháp mang tính tính chuyên nghiệp ngày càng cao,
có sự phát triển rất tốt về doanh thu,
chiến lược, đột phá, vì sự phát triển trong khi vẫn phải cạnh tranh về giá,
khi từng ngành nghề từ Công nghiệp,
của Công ty trong giai đoạn tới. dẫn đến hiệu quả không được như kỳ
Giao thông, Xây dựng … tùy theo cơ
Một trong những giải pháp đó là ủy vọng.
hội của mình, thay nhau bứt phá, bù
quyền cao trong công tác lãnh đạo/ Đứng trước những thách thức như
đắp cho nhau để tổng doanh thu của
điều hành. Ban Truyền thông đã có vậy, đòi hỏi Công ty phải thay đổi,
Công ty tăng trưởng rất ổn định.
cuộc trò chuyện với ông Trần Nam thay đổi một cách thực sự, từ cơ cấu,
Trung – Tổng Giám đốc Điều phối Tuy vậy, chúng ta cũng gặp một số cách quản trị điều hành, cơ chế giao
(Co- CEO)/Giám đốc Tài lực để làm rõ vấn đề mà bất cứ một công ty tăng việc đến phương thức triển khai dịch
hơn về cơ chế quản trị/điều hành mới trưởng nhanh nào cũng thường gặp vụ... Có như vậy, chúng ta mới có thể
của Công ty. phải, đó là vấn đề nhân sự, năng lực tiếp tục phát triển bền vững trong
quản lý và tác nghiệp, dòng vốn, hiệu những năm sắp đến.
Ban Truyền thông (BTT): Văn bản
quả tài chính …
quy định về ủy quyền cao trong Sẽ có rất nhiều thay đổi trong thời
công tác quản trị/điều hành cho các Ngoài những thách thức từ việc tăng gian sắp tới theo hướng tích cực để
chi nhánh đã được ban hành ngày trưởng, chúng ta cũng đã trải qua nâng cao tính tự chủ, tính chuyên

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 6
nghiệp, tính cạnh tranh của các đơn
vị trong công ty.
BTT: Việc ủy quyền cao trong công
tác quản trị/điều hành cho các đơn
vị thực chất đã được triển khai từ
lâu. Sự khác biệt lớn nhất của lần
thay đổi này so với trước đây là gì?
TGĐ ĐP: Nếu tăng thêm tính chủ
động trong lãnh đạo/điều hành, tối
ưu hóa tổ chức sản xuất và cung cấp
dịch vụ, thì sẽ nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh, đem lại thặng dư
lớn hơn cho Công ty. Có thể nói quy
định này khá mở, tạo điều kiện để
Giám đốc các đơn vị phát huy năng
lực của mình, điều hành như một và nâng cao hình ảnh APAVE trên thị sản xuất trong toàn Công ty rà soát
ông chủ thật sự, chủ động quyết định trường. lại từng hóa đơn để có giải pháp triệt
các vấn đề về cơ cấu, nhân sự, tuyển để, từ các hóa đơn của các dự án
BTT: Ưu tiên lớn nhất của Công ty
dụng, đào tạo và đãi ngộ cho nhân đang triển khai đến những hóa đơn
hiện nay là gì, thưa Ông?
viên theo mô hình khung đã được nợ khó đòi, để có thể nhanh chóng
cấp công ty ấn định. Cũng tương tự TGĐ ĐP: Ưu tiên số 1 hiện nay của thu hồi tiền mặt về.
như vậy, sự ủy quyền cao cũng được Công ty là thu tiền ròng và ký hợp
Về hợp đồng, tôi cũng đang chủ trì
áp dụng cho công tác ký hợp đồng đồng - hai hoạt động luôn có ý nghĩa
việc rà soát những rủi ro trong các
và triển khai dự án với những mô sống còn trong hoạt động kinh
điều kiện hợp đồng, liên quan đến
hình khung và các tỷ lệ hiệu quả nhất doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào.
triển khai dự án, nghiệm thu, thanh
định cho từng công tác cụ thể.
Chỉ một chút chần chừ, không quyết toán… Nhóm làm việc gồm lãnh đạo
Tất cả những thay đổi này nhằm tạo liệt, một số dự án chúng ta đang các đơn vị, chuyên viên pháp chế và
điều kiện tốt nhất để các đơn vị chủ triển khai bị chiếm dụng vốn rất lớn, các thành viên T&C. Chủ đề này đã
động trong lãnh đạo/điều hành, tối không xuất được hóa đơn hoặc hóa được Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn
ưu hóa sản xuất, từ đó đảm bảo hiệu trình bày trong hội nghị nội bộ tại
đơn bị chậm trả 3-4 tháng. Điều này
quả kinh doanh tốt hơn. Tất nhiên sự Long Xuyên vừa qua và nhận được sự
ảnh hưởng tới mức cân đối tiền mặt,
ủy quyền cao này trong khuôn khổ quan tâm của các Ban Giám đốc.
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
giám sát, kiểm tra và hỗ trợ của cấp
của Công ty. BTT: Trân trọng cám ơn ông. Chắc
Công ty để đảm bảo chất lượng dịch
vụ đồng nhất, xuyên suốt, giữ vững Ban lãnh đạo đã yêu cầu các đơn vị chắn những đổi mới về quản trị/điều
hành sẽ đem lại cho Công ty những
đổi thay, khởi sắc mới, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Công ty như
Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú
kỳ vọng “một Ban lãnh đạo với tính
lãnh đạo/điều hành đầy chất “Gary
Hamel”. Đó là sứ mệnh kế thừa mà
tôi giao cho Top 3, 4, 5 dẫn dắt 1000
APAVERs trong 3 năm đầu tiên, mở
một thịnh trị cho 5, 10, 20… năm
sau nữa”.

Trần Thị Nhi
Ban Truyền thông

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 7
LEADER TALK

After more than 20 years of operation in Vietnam, APAVE Asia - Pacific has built up its reputation as a leading
brand in its field. However, the market is the battlefield with constantly changing, from the service model to
customer demands. So, if we do not change and adapt quickly, we will be left behind.

Therefore, General Director Nguyen Co- CEO Tran Nam Trung (Co-CEO): of our customers are increasing,
Cong Phu and Board of Management In recent 5 years, we have very requiring higher technique and
decided to renovate the operating good growth in revenue. The cause professionalism, but the price
mechanism of the company to is that each field from the Industry, must be more competitive. As the
propose strategic solutions, for the Transportation, Construction ... result, the effectiveness is not as we
breakthrough development in the depending on their opportunity, expected.
next period. One of those solutions is change each other, offset each other Such challenges require the company
the high authority in leadership and so that the total revenue of the to change its structure, governance,
management. The Communication company grows very stable. authorization, service performance,
Division had a talk with Mr. Tran
However, we also have some etc. So, we can continue to grow in
Nam Trung - Co-CEO/ Financial
problems that any fast-growing the coming years.
Director to clarify the Company’s
new management and operating company often encounters, such as There will be many changes in
mechanism. personnel issues, management and the coming time in a positive
operational capabilities, capital flows way to improve the autonomy,
Communication Division (CD): A
and financial performance. professionalism and competitiveness
high-level mandate in governance
In addition to the challenges of of the units in the company.
and administration for branches
was issued on September 28th, growth, we have also experienced CD: The high authority in
2018. What is the biggest reason for a period of considerable economic management and operation has
issuing this decision, sir? and market volatility. The demands been implemented for long time

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 8
conditions, relating to the project
implementation, acceptance,
payment... The working group
consists of leaders of divisions, legal
experts and T & C members. This
topic was presented by the Director
Nguyen Quoc Tuan at the internal
meeting in Long Xuyen recently and
received the attention of the Board of

ago. What is the biggest difference Co-CEO: The Company’s current Directors.
of this change over the past? top priority is cash receivable and
CD: Thank you very much. Certainly,
contracting - two activities that are
Co-CEO: By increasing the autonomy
vital to any business entity. the innovations in management will
in management, optimizing
production and service delivery, the Only a few hesitant and not fierce, bring to the company big changes,
company will improve the efficiency in some projects, our money was new prosperity as well as improve
of production and business, bringing appropriated, we can not issue the
about a larger surplus for the invoice or the payment were delayed the performance of the company
company. It can be said that this for 3-4 months. This affects to the as General Director Nguyen Cong
regulation is quite open, enabling balance of cash and the business
Phu expects “building a leadership
the Directors of units to develop their results of the company. The Board of
capabilities, operating as a “real boss”, Directors has required the production board with characters like CEO Gary
actively deciding the structural, divisions in the whole company to Hamel is my next mission to assign
personnel, recruitment, training review each invoice in order to have
the Top 3, 4, 5 to lead 1000 APAVERs
and compensation for employees a thorough solution, from invoices
according to the framework has of ongoing projects to bad debt in the first 3 years, open a prosperity
been fixed by the company. Similarly, invoices to be able to quickly cash for 5, 10, 20 ... years later”.
high authorizations are also applied back on.
to contracting and implementing Tran Thi Nhi
As for the contract, I am also chairing
projects with specific frameworks the review of risks in the contract Communication Division
and efficiency ratios for each specific
task.

All these changes are aimed at
creating the best conditions for
the units to take the initiative in
executing, optimizing production,
thus ensuring better business
performance. Of course, this high
authority is within the framework of
monitoring, inspection and support
of the company to ensure consistent
service quality, uphold and uplift
APAVE image in the market.

CD: What is the first priority of the
company now, Mr?

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 9
NGƯỜI APAVE

Đối với APAVE Châu Á – Thái Bình Dương, Quản trị Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển công
ty. Chính vì thế, cách đây hơn 10 năm, Tiến sỹ Nguyễn Công Phú – Tổng Giám đốc Công ty đã khởi xướng và thực hiện
chương trình coachee nhằm phát hiện những nhân sự tiềm năng, đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Với giá trị cốt
lõi “con người là vốn quý của doanh nghiệp”, tại APAVE, mọi nhân viên đều được đào tạo, trui rèn, tạo cơ hội để phát
triển. Thành quả là rất nhiều nhân sự từ vị trí kỹ sư, chuyên viên hay thư ký, trợ lý đã ngày càng trưởng thành và đang
nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại Công ty.

Trong dòng chảy xuyên suốt đó, Lãnh đạo/Điều hành đã được tổ chức đạo Top 5. Bên cạnh đó là 13 nhân
tháng 6/2018, Tổng Giám đốc đã tại khách sạn Đông Xuyên, TP. Long viên tiềm năng được lựa chọn trong
tiếp tục bằng chương trình Coaching Xuyên, tỉnh An Giang và kéo dài trong 39 ứng viên đăng ký tham gia và có
chủ đề thuyết trình về Lãnh đạo/Điều
“Đại học Đường & Đại học Đời” qua 2 ngày, từ 6-7/10/2018. Hội nghị có sự
hành. Chương trình còn có sự tham
topic chiêu sinh trên diễn đàn Forum tham dự của Tổng Giám đốc, Ban Cố
dự của khách mời là Ông Nguyễn
nội bộ. Ngày 6/10/2018, Hội nghị vấn, Ban Điều hành công ty, các Giám Hoàng Nhung – Phó Trưởng phòng
Coachee Học thuật/Nghệ thuật về đốc Chi nhánh và đại diện Ban lãnh Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý
các khu kinh tế tại An Giang.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng
Giám đốc Nguyễn Công Phú đã
chia sẻ về các cơ hội phát triển cho
APAVE tại khu vực đồng bằng sông
Cửu Long. Vì thế, Công ty lựa chọn
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang để
thực hiện chương trình thiện nguyện
“Cặp sách trao em” và chương trình
hội nghị Coachee lần này. Tổng Giám
đốc nhấn mạnh, người lãnh đạo là
người được giao sứ mệnh lãnh đạo/
điều hành và đòi hỏi phải có những
học thuật/nghệ thuật nhất định về

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 10
lãnh đạo/điều hành với nhiều biến
thiên. Một trong những kỹ năng cần
có của người lãnh đạo là khả năng
gây ảnh hưởng, đó là làm sao cho
những người được mình lãnh đạo/
điều hành tin tưởng và đi theo, cùng
nỗ lực để đạt mục tiêu chung, như
luật số 2 – Luật ảnh hưởng mà Giáo
sư John C Maxwell, bậc thầy về nghệ
thuật lãnh đạo đã đề cập.

Hội nghị chia làm 3 phiên, mỗi phiên
có 6 báo cáo, mỗi báo cáo kéo dài
15 phút, sau 3 báo cáo sẽ có 30 phút
Lãnh đạo với tốc độ niềm tin; Sự coaching chia sẻ, góp ý về lãnh đạo/
thảo luận. Các học viên lần lượt trình
im lặng trong lãnh đạo/điều hành; điều hành của Tổng Giám đốc và Ban
bày về các chủ đề: Luật di sản; Lãnh
Luật ưu tiên; Luật thời cơ, Kỹ năng ra điều hành công ty đã đem lại những
đạo, điều hành quan tâm những việc
quyết định. giá trị thiết thực cho các học viên và
gì; Chữ Tâm trong Lãnh đạo; Luật
những thành viên tham gia hội nghị.
phân quyền và tấm gương; Luật tấm Các bài tham luận của các coachees
gương - Mọi người làm theo những đã đề cập đến nhiều kiến thức vừa có Chia sẻ tại phần thảo luận, Cố vấn
gì họ thấy; Nguyên tắc kết nối, thu tính học thuật, hàn lâm về lãnh đạo/ Quang Dy rất vui khi Công ty có
phục nhân tâm của nhà lãnh đạo; điều hành, cũng như việc ứng dụng nhiều nhân sự trẻ có tư duy tốt, tự
Ngộ nhận của nhà lãnh đạo cấp các kiến thức này vào tác nghiệp, tin khi thuyết trình. Ông nhấn mạnh,
trung; Mở rộng giới hạn cho nhân vào công việc hàng ngày dưới góc để Công ty ngày càng phát triển bền
viên và mô hình đỡ; Nhà quản trị nhìn của mỗi người. Dù chất lượng vững, mỗi nhân viên cần phải đổi
thành công; Luật tiến trình - tài năng các bài thuyết trình chưa đồng đều mới đột phá, táo bạo hơn nữa.
lãnh đạo phát triển hàng ngày, chứ nhưng đã thể hiện vốn tri thức, cũng Cũng tại hội nghị, vấn đề Truyền
không phải 1 ngày; Truyền thông nội như tinh thần ham học hỏi của các thông nội bộ và Forum APAVE đã
bộ và Forum APAVE; Nỗi sợ Forum; học viên. Phần thảo luận với những được Phó Giám đốc Ban Truyền

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 11
NGƯỜI APAVE

ổn định, thu tiền đúng kế hoạch,
sàng lọc nhân sự theo hướng tinh
gọn, bố trí triển khai tác nghiệp hợp
lý, hiệu quả.
Ông Phương Xuân Hiếu – Giám đốc
chi nhánh APAVE Hà Nội cũng chia sẻ
thêm về công tác T&C, tác nghiệp của
chi nhánh. Ông nhấn mạnh đến việc
triển khai tác nghiệp hợp lý, bài bản
với 5 PMU. Mỗi PMU có một dự án lớn
là dự án đinh, hỗ trợ nhân sự cho các
dự án vệ tinh thuộc cụm dự án.
thông Trần Thị Nhi trình bày, từ lịch Kết thúc chương trình hội nghị, 13
sử hình thành và phát triển, đến vai Đại diện Ban Lãnh đạo, ông Nguyễn
Coachees đã được đích thân Tổng Giám
trò của forum trong lãnh đạo/điều Quốc Tuấn – Giám đốc chi nhánh
đốc /Coach Nguyễn Công Phú trao
hành và forum cần đổi mới thế nào. APAVE Hồ Chí Minh đã chia sẻ về Quy
chứng nhận tham gia khóa đào tạo.
Đề cập đến vai trò truyền thông của trình và phương thức triển khai công
lãnh đạo và truyền thông với văn tác quản lý hợp đồng. Qua những lưu Phát biểu bế mạc tại hội nghị, TGĐ
hóa doanh nghiệp, bà đã nhấn mạnh ý về việc cần phải nắm bắt mục tiêu để Điều phối Trần Nam Trung khẳng
forum có vai trò quan trọng trong hạn chế rủi ro, kiểm soát chặt chẽ vấn định hội nghị đã đem lại rất nhiều
việc truyền tải những chiến lược, chỉ đề pháp lý, phạm vi dịch vụ, quyền và lợi lạc không chỉ cho các coachees
đạo của Ban lãnh đạo đến mọi cấp nghĩa vụ hợp đồng… sẽ đảm bảo việc mà cho chính các thành viên Ban
nhân viên on-line, on-time, có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt lãnh đạo. Công ty sẽ luôn theo dõi
chia sẻ, trao đổi cởi mở về những vấn nhất cho khách hàng, mang lại hiệu và tạo điều kiện đào tạo để các học
đề chung của Công ty. Việc đổi mới quả kinh tế cho Công ty. viên phát huy, nâng cao năng lực, trở
forum đã được tiến hành từ ngày thành các nhà quản lý/điều hành của
Song song đó, Phó Giám đốc Dương
1/10/2018 với giao diện và cấu trúc Công ty trong tương lai gần. Công ty
Minh Cường – Khối Năng lực đã báo
mới, nâng cao tính bảo mật, và xây sẽ tổ chức những hội nghị tiếp theo
cáo kết quả dự kiến thực hiện nâng
dựng KPI cho forum… Thông qua đó, ý nghĩa và có giá trị như thế này cho
cao tác nghiệp của chi nhánh Hồ Chí
Forum được kỳ vọng trở thành nét đội ngũ kế thừa.
Minh trong năm 2018, có sự so sánh
văn hóa, hữu ích hơn nữa cho công với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, kết Nguyễn Hương Giang
tác lãnh đạo/ điều hành. quả khá khả quan do giá trị sản xuất Ban Truyền thông

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 12
For APAVE Asia-Pacific, human resources management plays an important role in the company’s development.
Therefore, more than 10 years ago, Dr. Nguyen Cong Phu - General Director of the company initiated and implemented
the coaching program to detect potential personnel, training for the leadership. With the core value of “human capital
is company’s greatest asset”, at APAVE, all employees are trained, honed, created opportunities for development. As
a result, a lot of staffs from the position of engineer, specialist or assistant, secretary have grown up and are holding
important positions in the company.

In June 2018, the General Director internal forum. Long Xuyen city, An Giang Province,
continued with the coaching and lasted for two days. The program
On October 6, the coaching program
program “University: School and Life” was attended by the General
on leadership/management was
Director, Advisory Board, Board of
through the recruiting topic on the held at the Dong Xuyen Hotel in
Management, Branch Directors. In
addition, 13 potential employees
were selected from the 39 candidates
who registered to participate and
had the presentation with the topic
of Leadership/Management. The
program was also attended by Mr.
Nguyen Hoang Nhung - Deputy
Manager of Natural Resources
and Environment Department,
Management Board of Economic
Zones in An Giang.

Speaking at the opening, General

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 13
NGƯỜI APAVE

Director Nguyen Cong Phu shared of middle-level leaders; Extend the perspective of each person. Although
the development opportunities for limits for staff and support models; the quality of presentations was
APAVE in the Mekong Delta region. Successful executives; Process Law - uneven, they showed the knowledge,
Therefore, the company selected Leadership Development Daily, not as well as the spirit of learning from
Long Xuyen city in An Giang province one day; Internal Communications the coachees. The discussion with
to carry out the charity program and Apave forum; Forum Fear; the coaches sharing, comments
“School Bag For You” and this
Leadership with confidence; Silence on the leadership/management of
training. The CEO emphasizes that
in leadership/management; Priority the CEO and the Board of Directors
the leader is the person who is given
law; Law of opportunity, Decision- has brought practical values for the
leadership and management mission
making skills. participants.
and requires specific art of leadership
with multiple variations. One of the Coaches’ presentations cover a Sharing in the discussion, Advisor
required skills of the leader is the wide range of academic and art of Quang Dy is very happy when the
ability to influence. How to make the leadership and executive. All of them company has many young people
people trust and follow you, work had the academic as well as the have good thinking, confident when
together to achieve the same goal, application of this knowledge to the presenting. He emphasized that
as Law No. 2 - Law of Influence that workplace, into everyday work from a in order for the company to grow
Professor John C Maxwell, the master
of artistic leadership mentioned.
The program was divided into 3
sessions, each sessions have six 15
minute-reports. After three reports,
there were 30 minutes for discussing.
Participants presented the following
topics: Heritage Law; Leadership,
executive concern what things;
Charisma in Leadership; Law of
decentralization and example; Mirror
Law-people do what they see; The
principle of connecting, gaining the
mind of the leader; Misrepresentation

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 14
steadily, every employee needs to
innovate more aggressively.

Also at the seminar, the issue of
Internal Communications and APAVE
Forum was presented by the Deputy
Director of Communications Tran Thi
Nhi, from the history of formation and
development to the role of forum in
the leadership and how to renovate it.
Referring to the communicating role
of leader and communication with
the corporate culture, she emphasized
that forums play an important role in
tranmissing leadership strategies and
Remarks on the need to grasp the the deployment of reasonable and
directions to all levels of employees on
objective to limit risks, strict control effective operation.
time. They can share and discuss about
of legal issues, scope of services,
common issues of the company. Mr. Phuong Xuan Hieu - Director of
contractual rights and obligations ...
The forum has been updated since APAVE Hanoi Branch also shared more
will ensure the delivery of services
October 1 with new interface and with good quality for clients and bring about T&C and operation of Hanoi
structure, security enhancements, and economic efficiency for the company. branch. He emphasized the proper
the development of KPIs. Through At the same time, Deputy Director implementation of the projects, with
this, the forum is expected to become Duong Minh Cuong – Competence 5 PMUs. Each PMU has a large project
a cultural characteristics of company Division has reported the expected that is a key project, supporting
and more useful for the leadership/ results of improving the operation personnel for satellite projects in the
management. of Ho Chi Minh branch in 2018, cluster.
Representative of Board of Directors, compared with the same period in
At the end of the seminar, 13 coaches
Mr. Nguyen Quoc Tuan - Branch 2017. Accordingly, the results are
Director of APAVE Ho Chi Minh shared quite satisfactory due to the stable were personally certified by the CEO/
about thr procedure to implement production value, cash receiving on Coach Nguyen Cong Phu to attend the
and manage the contract. time, human resources streamlined, training.

Closing remarks at the seminar, Co-
CEO Tran Nam Trung confirmed that
the seminar brought many benefits
not only for the coachees but also
for the members themselves. The
company will follow and create
good conditions for the coachees
to develop, improve their abilities,
become the leaders/managers of the
Company in the near future. These
meaningful and valuable seminars will
continue to be implemented for the
young, inheritance team.

Nguyen Hương Giang
Communication Division

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 15
TIN VẮN
project which is located in Palm
City, South Rach Chiec, An Phu,
District 2, Ho Chi Minh City held a
roofing ceremony in the exciting
atmosphere with full participation of
the parties, including Joint Venture
of Investors, Representative of
Construction Supervision Consultant
- APAVE Ho Chi Minh branch and
General Contractor –An Phong
Construction Co., Ltd. The ceremony
commemorated the efforts and
coordination of the Contractor and
Tháng 7/2018, APAVE The law is APAVE’s affirmation of
the Consultant, together with the
International bắt đầu transparency and respecting the law
Owner, ensured the quality of the
triển khai Bộ luật Đạo under the philosophy of “Mission of
project with more than 1 million
đức mới và Bộ luật Chống tham Confidence!” hours of safety up to now.
nhũng. Theo đó, các nhân viên của
Sáng ngày 12/07/2018, dự án Palm Tháng 7/2018, APAVE tiếp tục được
tất cả các công ty con và chi nhánh
Heights tọa lạc tại khu đô thị Palm khách hàng JVPC tin tưởng lựa chọn
được yêu cầu xác nhận đã đọc và
City, Nam Rạch Chiếc, An Phú, Q.2, để cung cấp dịch vụ NDT và Rope
hiểu cũng như cam kết tuân thủ các
TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ cất nóc Access tại mỏ Rạng Đông, Vũng Tàu.
qui định. Bộ luật là lời khẳng định của
trong không khí sôi nổi với sự tham Theo đó, APAVE sẽ thực hiện dịch vụ
APAVE về tính minh bạch và thượng
tôn pháp luật theo triết lý “Sứ mệnh dự đầy đủ của các bên, gồm Liên kiểm tra GVI, UTM, LRUT, khảo sát độ
của sự tin cậy!” doanh Chủ đầu tư, Đại diện Tư vấn dày bằng UT và LRUT kết hợp Rope
Giám sát - Chi nhánh APAVE Hồ Chí Access cho các đường ống dẫn khí tại
In July 2018, APAVE International
Minh và Tổng thầu - Công ty TNHH toàn bộ 7 giàn khoan. Đây là khách
began implementing the new Code
Xây dựng An Phong. Buổi lễ ghi nhận hàng chiến lược mà APAVE cung cấp
of Ethics and the Anti-Corruption
sự nỗ lực và phối hợp của Nhà thầu dịch vụ trong suốt hơn một năm qua.
Code. Accordingly, employees
và Đơn vị tư vấn, cùng Chủ đầu tư
of all subsidiaries and affiliates In July 2018, APAVE continues to be
đã đảm bảo dự án đạt chất lượng với
are required to confirm that they
hơn 1 triệu giờ an toàn tính đến nay.
have read and understood as well
as are committed to compliance. On July 12, 2018, Palm Heights

selected by JVPC client to provide
NDT and Rope Access services at
Rang Dong, Vung Tau province.
Accordingly, APAVE will carry out GVI,
UTM, LRUT, UT and Rope Access for
gas pipelines at all seven drilling rigs.
This is a strategic client that APAVE

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 16
has provided over the past year.

Tháng 7, hè về, các chi nhánh APAVE
Châu Á – Thái Bình Dương trên khắp
mọi miền lần lượt tổ chức các kì nghỉ
hè. Đây là một trong những hoạt động
thường niên với mục đích để nhân
viên nghỉ ngơi sau một thời gian làm
việc hết mình, có những khoảnh khắc
bên đồng nghiệp và gia đình. Phần
lớn các điểm đến đều không quá xa
chi nhánh, đảm bảo được thời gian
nghỉ ngơi, kết hợp với các hoạt động
team building gắn kết. Chi nhánh Hà
Nội chọn Cửa Lò – Nghệ An làm điểm Chi Minh branch chose Mui Ne Phan Nang branch held a training
đến, Chi nhánh Công nghiệp hội ngộ Thiet and Da Nang branch chose Ba course on advanced operation
tại Đà Nẵng, Chi nhánh Nha Trang Na Nui Chua Nature Reserve and Cu and exchange, sharing experience
chọn Vinpearl, Chi nhánh Hồ Chí Minh Lao Cham.
on the implementation of project
chọn Mũi Né Phan Thiết, Chi nhánh Đà Ngày 8/8/2018, Chi nhánh APAVE Đà management consultancy contract
Nẵng đến với khu bảo tồn thiên nhiên Nẵng tổ chức khóa đào
Bà Nà Núi Chúa và Cù Lao Chàm. and construction supervision for
tạo Nâng cao tác nghiệp
engineers in Da Nang branch and
In July, APAVE Asia-Pacific branches và Trao đổi, chia sẻ kinh
across the region organize summer nghiệm về việc thực hiện hợp đồng tư video-conference connection with
vacations. This is one of the annual vấn quản lý dự án/tư vấn giám sát thi Hue branch. The course is designed
activities aimed at getting staff to công cho các kỹ sư Chi nhánh Đà Nẵng to provide an overview of how to
rest after a hard time working, having và kết nối qua video-conference với implement a more efficient and
moments with colleagues and family. Chi nhánh Huế. Khóa đào tạo nhằm
effective contract, to systematize and to
đưa ra cái nhìn tổng quan để tổ chức
Most of the destinations are not too equip more operational management
thực hiện hợp đồng bài bản và hiệu
far from the branch, ensuring the knowledge, to overcome common
quả hơn, hệ thống hóa và trang bị thêm
rest, combined with team building
kiến thức quản lý tác nghiệp, khắc phục mistakes and improve service quality.
activities. Ha Noi branch chose Cua
các lỗi thường gặp, hoàn thiện và nâng Từ ngày 19-25/08/2018, Apave
Lo - Nghe An as the destination,
Industrial branch returned to Da Nang, cao chất lượng dịch vụ.
International cử hai chuyên gia, Mr.
Nha Trang branch chose Vinpearl, Ho On August 8, 2018, APAVE Da Philippe Althabegoily - phụ trách điện
và Mr. Didier Mouly - phụ trách phòng
chống cháy nổ kiểm tra quá trình tác
nghiệp của các kỹ sư giám sát APAVE
tại dự án tháp đôi M’Pila – Congo
Brazzaville. Nội dung kiểm tra cụ thể
gồm các hồ sơ pháp lý của dự án, quy
trình làm việc nội bộ về M&E, tiến độ dự
án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án, thực tế
tại hiện trường, cùng làm việc với Chủ
đầu tư và nhà thầu về các vướng mắc
kỹ thuật.

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 17
TIN VẮN
đã tích cực tham mưu để trình UBND
tỉnh, thành phố ban hành hoặc ban
hành theo thẩm quyền các văn bản,
chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn các
chủ thể tham gia hoạt động đầu tư
xây dựng trên địa bàn.

In the morning of August 10, 2018,
the Directorate of Construction
Branch of APAVE Ho Chi Minh City
attended the meeting summing
up the first 6 months of 2018 of
Department of Construction of
Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai APAVE Nha Trang branch is honored provinces, cities in the East and South
trò, trình độ chuyên môn và kỹ năng to be selected as a Consultant for the West. The conference was honored to
tác nghiệp tại các dự án có yếu tố “Nam Hung Marine Tourism Service receive Vice Minister of Construction
nước ngoài cho các kỹ sư giám sát. Center” by the Owner of Focus Travel. Le Quang Hung and representatives
The project is located in Cam Ranh of the Department of Construction of
From August 19 to 25, 2018, Apave
peninsula, north of Khanh Hoa with provinces and cities in the East and
International sent two experts, Mr.
a scale of 9 hotels, 20 villas, technical South West.
Philippe Althabegoily – in charger
of electricity and Mr. Didier Mouly, houses, staff houses, 2 restaurants, Delegates attending the conference
in charge of firefighting protection water parks, auxiliary items and listened to the report on the state
to supervise the work of APAVE technical infrastructure. management of construction
supervisors at the M’Pila Twin Towers Sáng ngày 10/8/2018, Ban Giám đốc investment activities in the southern
project in Congo Brazzaville. Specific provinces and cities in the first 6
examination contents included months of 2018. The Construction
project legal documents, M & E Department, acting as the focal point,
internal work procedures, project has actively advised the provincial
schedule, project technical design People’s Committee on promulgating
documents, field work, working with or promulgating according to its
Investor and Contractors on technical competence documents, directing
issues. This is an activity aimed at Ngành Xây dựng chi nhánh APAVE and administering and guiding
enhancing the role, qualifications and Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị subjects to participate in the
operational skills of foreign-funded giao ban 6 tháng đầu năm 2018 Sở construction investment in the area
projects for supervisory engineers. Xây dựng các tỉnh, thành phố khu Theo chu kỳ hàng năm, ngày
Chi nhánh APAVE Nha Trang vinh dự vực Miền Đông và Tây Nam Bộ. Hội 22/8/2018, APAVE Châu Á – Thái
được Chủ đầu tư của hệ thống Focus nghị vinh dự đón Thứ trưởng Bộ Xây Bình Dương tiến hành đánh giá nội
Travel chọn lựa là đối tác trong dựng Lê Quang Hùng và đại diện Sở bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại
vai trò Tư vấn Giám sát cho dự án Xây dựng các tỉnh, thành phố khu Trụ sở chính Hà Nội và các chi nhánh
“Trung tâm dịch vụ du lịch biển Nam vực Miền Đông và Tây Nam Bộ. Các trong cả nước, chuẩn bị cho đánh
Hùng”. Dự án tọa lạc tại Khu du lịch đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo giá chính thức của tổ chức chứng
bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa sơ kết tình hình quản lý nhà nước về nhận Lloyd’s vào tháng 10/2018
với qui mô 1 khách sạn 9 tầng, 20 căn hoạt động đầu tư xây dựng trên địa theo quy định của Tập đoàn APAVE.
biệt thự, nhà kỹ thuật, nhà nhân viên, bàn các tỉnh, thành phố phía Nam Đây là năm thứ hai APAVE áp dụng
2 nhà hàng, công viên nước, hạng trong 6 tháng đầu năm 2018. Sở Xây việc nâng cấp hệ thống quản lý chất
mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. dựng với vai trò là cơ quan đầu mối lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 18
three advanced NDT methods (LRUT,
ACFM, Replica).

Sau hợp đồng tư vấn giám sát việc
sửa chữa khắc phục hậu quả sau cháy
nổ tại chung cư Carina, TP. HCM với
Công ty TNHH XD – TM –DV- SX Hùng
Thanh, xác định nhu cầu thị trường,
dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc
và Ban lãnh đạo Công ty, Khối Năng
lực đã nhanh chóng tổ chức các cuộc
họp xúc tiến triển khai dịch vụ Kiểm
tra đánh giá an toàn cháy nổ. Theo
Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so pháp kiểm tra được sử dụng để đánh đó, dịch vụ đã được soạn thảo với nội
với các phiên bản cũ là việc tiếp cận giá hệ thống đường ống năng lượng dung sát với nhu cầu thực tế, đề cao
tư duy dựa trên phân tích rủi ro và cao bao gồm Visual inspection, 3
tính cảnh báo và giám sát an toàn
việc thay đổi các nguyên tắc quản lý phương pháp NDT truyền thống -
cháy nổ tại các cao ốc, nhà cao tầng.
chất lượng. Conventional NDT (Manual UT, UTM,
HT) và 3 phương pháp NDT công After the construction supervision
On April 22, 2018, APAVE Asia -
nghệ cao - Advanced NDT (LRUT, consultancy contract for the repair
Pacific conducted an internal audit
ACFM, Replica). of fire in the apartment Carina,
of the quality management system
HCMC with Hung Thanh Trading -
at the Hanoi head office and its In September 2018, APAVE continues
Manufacturing - Trading - Production
branches throughout the country. to be selected by the AES Owner
Co., Ltd., identified the market
This is the preparation for the (America) as a contractor for two
official assessment of the Lloyd’s demand, under the direction of the
services including Paint Monitoring
certification body in October 2018 General Director and the Board of
and Assessment of High-Power
by the APAVE Group. This is the Pipeline Systems at the Mong Duong Directors, the Competence Division
second year APAVE has applied the 2 Thermal Power plant. APAVE has quickly organized the promotion
ISO 9001: 2015 quality management has conducted a team of experts meeting launched the fire safety
system upgrade. The improvement and technicians from Mecedonia, inspection service. Accordingly,
of ISO 9001: 2015 compared to Malaysia and Vietnam, with seven the service has been drafted with
previous versions is the approach to test methods used to evaluate high- the content closely to the actual
thinking based on risk analysis and power piping systems including needs, high alertness and fire safety
the change of quality management Visual inspection, three Conventional supervision in the apartment blocks
principles. NDT methods (UT, UTM, HT) and and high buildings.
Tháng 9/2018, APAVE tiếp
tục được Chủ đầu tư AES
(Mỹ) tin tưởng lựa chọn là
nhà thầu cung cấp hai dịch vụ bao
gồm Giám sát sơn và Đánh giá hệ
thống đường ống năng lượng cao
tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông
Dương 2. APAVE đã tổ chức đội ngũ
thực hiện gồm các chuyên gia và
kỹ thuật viên đến từ Mecedonia,
Malaysia và Việt Nam, với 7 phương

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 19
TIÊU ĐIỂM

N gày 4/7/2018, Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú dẫn đầu đoàn APAVE Châu Á – Thái Bình Dương tham dự “Diễn đàn
hợp tác Việt Nam – Pháp: Đô thị thông minh và bền vững 2018” do Đại sứ quán Pháp, Cơ quan xúc tiến thương mại
và đầu tư Pháp (Business France) tổ chức tại Pullman Saigon Center, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham dự với TGĐ có
ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc chi nhánh APAVE Hồ Chí Minh, ông Trần Thanh Đông Hải – Phó Giám đốc Ngành Xây
dựng APS cùng một số cán bộ, kỹ sư của chi nhánh APAVE Hồ Chí Minh.

Diễn đàn có sự tham dự của ông UBND TP. HCM ký kết bản ghi nhớ dân ... Tại đây, ông Quốc Tuấn đại diện
Vincent FLOREANI - Tổng Lãnh sự hợp tác quản lý chất lượng không APAVE trình bày tham luận, giới thiệu
Pháp, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ khí tại TP. HCM. Ông Trần Vĩnh Tuyến, về các dịch vụ của Tập đoàn APAVE
tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Giáo sư Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, liên quan đến đô thị thông minh và
Thomas Phan Văn Trường - Cố vấn thành phố quan tâm tới việc triển bền vững. Trong phiên thảo luận
khai xây dựng đô thị thông minh về xây dựng công trình xanh, Tổng
Chính phủ Pháp về Thương mại Quốc
nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc Giám đốc Nguyễn Công Phú đã đưa
tế cùng đại diện các tổ chức, các cơ
của người dân, nâng cao năng lực ra quan điểm về vấn đề thành phố
quan và các doanh nghiệp Pháp
điều hành, dự báo chiến lược, tăng thông minh và bền vững theo kinh
đang hoạt động tại Việt Nam.
cường quan hệ tương tác, trao đổi nghiệm từ Pháp nhằm phục vụ con
Tại diễn đàn, Tổng Lãnh sự Pháp cùng thông tin giữa chính quyền với người người và tạo sự tin cậy.

APAVE PARTICIPATES IN THE director was Mr. Nguyen Quoc Tuan - At the forum, the French Consul
VIETNAM-FRANCE COOPERATION Director of APAVE Ho Chi Minh branch, General and the City People’s
FORUM: SMART AND Mr. Tran Thanh Dong Hai - Deputy Committee signed memorandum
SUSTAINABLE CITIES Director of Construction and some of cooperation on air quality
staffs of APAVE Ho Chi Minh branch management in Ho Chi Minh City.
On July 4th, 2018, General Director
Mr. Tran Vinh Tuyen, Vice Chairman
Nguyen Cong Phu led the APAVE The forum was attended by Mr. Vincent
of HCMC People’s Committee said
Asia-Pacific delegation to attend the FLOREANI - French Consul General, that the city is interested in deploying
“Vietnam - France Cooperation Forum: Mr. Tran Vinh Tuyen - Vice Chairman intelligent urban construction to solve
Smart and Sustainable Cities 2018” of HCMC People’s Committee. Prof. people’s pressing issues, improve
organized by the French Embassy, Thomas Phan Van Truong - French operational capability, forecast
The French Business and Investment Government Advisor on International strategies, strengthen interaction,
Promotion Agency (Business France) Trade and representatives of Information exchange between the
held at Pullman Saigon Center, District French organizations, agencies and government and the people. At the
1, HCMC. Attending with the general businesses operating in Vietnam. forum, Mr. Quoc Tuan represented

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 20
APAVE to present a presentation on During the discussion on green on the smart and sustainable city of

the services of APAVE Group related building, General Director Nguyen experience from France in order to

to smart and sustainable urban areas. Cong Phu has expressed his views serve the people and create credibility.

N gày 6/8/2018, tại Trụ sở chính Công ty đã diễn ra cuộc họp khởi động của
các chuyên gia thực hiện Gói thầu dịch vụ Tư vấn giám sát và đánh giá
quốc tế, được Liên danh INCLAM – APAVE - AMDI ký kết với Ban quản lý Trung
& Phát triển Nông thôn. Dự án bao
gồm 3 hợp phần chính: Khôi phục
khả năng an toàn đập, Quản lý an
ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Gói
thầu nằm trong khuôn khổ dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” với tổng toàn đập, Quản lý dự án. Buổi họp đã
vốn đầu tư là 443 triệu USD. thống nhất phương thức, lịch trình
làm việc và hoàn thiện báo cáo khởi
Dự án được thực hiện từ năm 2016 ưu tiên thực hiện, các năm tiếp theo
- 2022 trên 34 tỉnh thành trong cả có thêm 40 tiểu dự án được chọn động phục vụ cho buổi làm việc kỹ
nước với tổng số 52 tiểu dự án. Trong ra từ 450 hồ chứa để lập dự án sau thuật đầu tiên với Ban quản lý dự án
năm đầu sẽ có 12 tiểu dự án được khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp vào cuối tháng 8/2018.

APAVE PARTICIPATED IN THE Rural Development at the head office project development after reaching
PROJECT “REPAIR AND IMPROVE of the company. The package is under agreement with the Ministry of
DAM SAFETY” - MINISTRY the project “Repair and improve dam Agriculture and Rural Development.
OF AGRICULTURE & RURAL safety” with a total investment capital
The project consists of three main
DEVELOPMENT of 443 million USD.
components: dam rehabilitation,
On August 6, 2018, a meeting of The project will be implemented dam safety management and project
the experts from the International from 2016 to 2022 in 34 provinces
management. The meeting agreed on
Monitoring and Evaluation Consultant nationwide with a total of 52 sub-
the method and schedule of work and
Package was held, signed by INCLAM projects. In the first year, 12 sub-
- APAVE - AMDI with the Central projects will be prioritized; in the finalized the kick-off report for the
Management Board Irrigation projects following years, 40 sub-projects will first technical meeting with the PMU
under the Ministry of Agriculture and be selected from 450 reservoirs for at the end of August.

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 21
TIÊU ĐIỂM

T
Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái rong những ngày cuối tháng 6/2018, trên các phương tiện thông tin đại
Bình Dương, với đội ngũ gần 1000 chúng liên tục cập nhật tình hình thiệt hại của những người dân miền núi
chuyên gia, kỹ sư, chuyên viên, qua Tây Bắc sau trận lũ quét kinh hoàng tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang… Những
hơn 20 năm tham gia tư vấn và kiểm thiệt hại về người và của là không kể xiết.
định các dự án xây dựng và công
Công Phú đã phát động chương trình bản khó khăn đến nhường nào. Dù
nghiệp trên khắp cả nước, các dự án
THIỆN NGUYỆN TÂY BẮC bắt đầu từ đã được các cấp chính quyền cũng
tại các tỉnh vùng sâu vùng xa thông
ngày 01/7/2018, quyên góp nhu yếu như nhiều tổ chức/ cá nhân hỗ trợ,
qua các dự án nhiệt điện, thủy điện,
phẩm, đồ dùng và tiền mặt để hỗ trợ nhưng những hậu quả của bão lũ để
đặc biệt các dự án có nguồn vốn của
33 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất lại vẫn còn khá nặng nề.
Ngân hàng thế giới (World Bank) và
tại Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Buổi lễ được tổ chức chu đáo với sự
Mường Tè, Lai Châu. Chương trình đã
luôn thấu hiểu và chia sẻ những khó hợp tác, hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, sự
khăn trong cuộc sống của người dân Ngoại vụ tỉnh Lai Châu, UBND và
miền núi. chung tay góp sức của các thành viên
Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè,
APAVE khắp mọi miền cũng như các
“Trách nhiệm với xã hội, với cộng UBND xã Bum Nưa. Đài Phát thanh
khách hàng, đối tác.
đồng” là một trong các giá trị cốt lõi huyện Mường Tè cũng đến đưa tin
của APAVE, thể hiện qua các hoạt Sau nhiều lần bị hoãn lại do điều kiện về sự kiện này. Thay mặt đoàn thiện
động xã hội được thực hiện đều đặn thời tiết, ngày 22/8/2018, trải qua nguyện APAVE, ông Lê Việt Hải- Giám
hàng năm, từ lập quỹ học bổng cho hành trình Hà Nội - Mường Tè gần đốc Ban ODA đã có những lời chia sẻ
các học sinh nghèo hiếu học, ủng 600km, 16 thành viên APAVE đã có ngắn gọn, xúc động về hành trình
hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, xây mặt tại xã Bum Nưa, huyện Mường của đoàn với Mường Tè, về những
dựng trường học và các chương trình Tè, Lai Châu thay mặt các thành viên hoạt động thiện nguyện thường niên
thiện nguyện ở khắp các miền Bắc – APAVE khắp mọi miền và hai đối tác của APAVE trên khắp mọi miền đất
Trung – Nam. là Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và Công nước qua hơn 20 năm hoạt động tại
ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, trao gửi Việt Nam. Ông Mào Văn Phụi - Phó
Bằng những xúc cảm sâu sắc đối với
tận tay 33 hộ dân những phần quà Chủ tịch UBND xã Bum Nưa, thay
những mất mát của người dân miền
nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. mặt chính quyền địa phương đã trân
núi Tây Bắc, Ban Lãnh đạo Công ty
APAVE Châu Á – Thái Bình Dương, Có đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, trọng cảm ơn thiện tâm của Công
đứng đầu là Tổng Giám đốc Nguyễn mới thấy cuộc sống của bà con dân ty, sự tận tâm, nhiệt tình của đoàn,

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 22
không quản ngại đường sá xa xôi, vất hiệu điểm trường Nậm Củm để hỗ viên APAVE khắp mọi miền đất nước
vả đến tận nơi hỗ trợ bà con dân bản. trợ sách vở, dụng cụ học tập cho cũng như các khách hàng, đối tác đã
các em vào năm học mới và 5 triệu phần nào giúp bà con vượt qua khó
Các phần quà đã được trao đến tận
đồng được trao cho Hội Chữ thập đỏ khăn, ổn định cuộc sống. Đây là một
tay 33 hộ dân, bao gồm tiền mặt và hành trình “Trao gửi yêu thương” đầy
huyện Mường Tè để hỗ trợ dân bản
các nhu yếu phẩm: chăn, chiếu, màn, cảm xúc, phát huy truyền thống văn
về mặt y tế.
gạo, mỳ tôm, sữa... Bên cạnh đó, 10 hóa tốt đẹp của Công ty “vì xã hội, vì
triệu đồng được trao cho Ban Giám Sự chung tay, góp sức của các thành cộng đồng”.

VOLUNTEER PROGRAM IN TAY Directors of APAVE Asia - Pacific, Cross of Muong Te district, People’s
BAC – JOURNEY OF SENDING led by General Director Nguyen Committee of Bum Nua commune.
LOVE Cong Phu, launched the volunteer Muong Te district radio station also
program starting from July 1, donated reported the event. On behalf of the
In the last days of June, 2018, on the
necessities, utensils and cash to APAVE volunteer group, Mr. Le Viet
mass media continuously updated
support the 33 most severely damaged Hai, Director of ODA Division, made a
the situation of damage of people
households in Nam Cam village, Bum brief and emotional speech about the
in mountainous Northwest after the
Nua commune, Muong Te district, mission of the delegation to Muong
terrible flash flood in the provinces of
Lai Chau province. The program has Te and about the annual volunteer
Lai Chau, Ha Giang... The damage to
received enthusiastic support, the activities of APAVE across the country
people and property is unspeakable.
contribution of participating APAVE over 20 years of operation in Vietnam
APAVE Asia – Pacific, with a team members across the region as well as
of nearly 1000 experts, engineers, Mr. Mao Van Phui - Vice Chairman
clients, partners.
specialists, over 20 years experience of Bum Nua Commune People’s
After many delays due to weather Committee, on behalf of local
in consulting and inspecting
conditions, on August 22, 2018, after authorities, thank the company’s
construction and industrial projects
experiencing the 600km journey kindness, devotion and enthusiasm of
across the country, the projects in
from Hanoi to Muong Te, 16 members the delegation. The gifts were handed
remote and mountainous areas
of APAVE were present in Bum Nua over to 33 households, including
through thermalpower, hydropower
commune, Muong Te district, Lai Chau cash and necessities: blankets, mats,
projects, especially those funded
province. They are representatives mosquito nets, rice, noodles, milk ...
by the World Bank and the Asian
of APAVE members all over the
Development Bank (ADB) always In addition, 10 million VND will be
region and two partners namely
understand the difficult life of donated to the Nam Cu School to
Deo Ca Investment JSC and Thu Duc
mountain people. support books and learning materials
Housing Development JSC, handed
“Social Responsibility, Community small but extremely meaningful gifts for the new school year and 5 million
Responsibility” is one of the core to 33 households. Come and see, VND to be donated to the Red Cross
values of APAVE, reflected in the social representatives had understood how of Muong Te district to support the
activities being carried out on a yearly difficult the life here is. Although villagers in terms of health.
basis, from the creation of scholarship the authorities, as well as many The cooperation, contributions of
funds for poor and studious students, organizations and individuals have APAVE members all over the country
support for flood victims, school supported, the consequences of the as well as clients and partners have
construction and volunteer programs storm left are still quite heavy. helped some people overcome
throughout the North - Central – difficulties, stabilize their lives. This
The ceremony was organized with the
South of the country. is a journey of “sending love” with
cooperation and support of Provincial
With deep feelings for the loss of People’s Committee, Department of emotions. It promotes the good
the mountainous people in the Foreign Affairs of Lai Chau province, cultural tradition of the company that
northwestern region, the Board of People’s Committee and the Red is “for society, for the community”.

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 23
PHÓNG SỰ

Trong nền kinh tế thị trường, thương hiệu là vấn đề quan trọng đối
với mỗi doanh nghiệp. Đó không chỉ là giá trị nhận dạng, mà còn là
sự sống còn và phát triển bền vững. Thương hiệu chính là giá trị, uy
tín, niềm tin của mỗi doanh nghiệp đối với khách hàng. Hiểu rõ điều
đó, APAVE Châu Á – Thái Bình Dương luôn đặt sự hài lòng và tin tưởng
của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu, từng bước xây dựng và phát
triển hơn 20 năm qua tại Việt Nam, trở thành thương hiệu hàng đầu
trong sự lựa chọn đối tác của nhiều doanh nghiệp tầm cỡ.

Màu xanh APAVE không chỉ hiện diện đảo Ngọc xinh đẹp. nhân văn do Tổng Giám đốc Nguyễn
trên các công trình xây dựng cao tầng Công Phú khởi xướng và phát triển. Lấy
Đồng hành cùng những tên tuổi lớn,
từ Nam đến Bắc, nơi các đô thị phát con người làm gốc, công tác An toàn
APAVE hiểu rõ trách nhiệm cũng như
triển đông đúc mà còn vươn đến đảo lao động – Vệ sinh môi trường – Phòng
sự kì vọng từ khách hàng. Ngay từ
xa, đồng hành cùng các chuỗi resort chống cháy nổ luôn được đề cao và
những ngày đầu, APAVE đã cho dựng
– khách sạn hạng sang. Đến đảo giám sát chặt chẽ.
biển cam kết “Chất lượng - An toàn –
Ngọc Phú Quốc, đến với các công
Xanh Sạch”, một chủ thuyết đầy tính Với tiến độ gấp rút và yêu cầu chất
trường ngày đêm không ngơi nghỉ,
để dựng xây một thiên đường nghỉ
dưỡng với biển xanh cát trắng ngút
ngàn, có thể thấy biển hiệu APAVE đã
trở thành quen thuộc. Một trong số
đó phải kể đến dự án Crowne Plaza,
tên tuổi lớn trong phân khúc cao
cấp hướng đến khách hàng thương
nhân. Đây là dự án thứ 3 mà APAVE
đồng hành cùng Tập đoàn MIK Group
trong vai trò Tư vấn Giám sát thi công,
đơn vị thi công là nhà thầu Hòa Bình.
Hai dự án trước là Resort Đức Việt đã
khánh thành cùng Lucky Star Resort
cơ bản hoàn thành và đang đi vào
hoàn thiện, tất cả đều tọa lạc trên

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 24
án trải khắp chiều dài đất nước. Mỗi
dự án được hoàn thành tốt đẹp cũng
chính là niềm vui, hạnh phúc của họ.
Dự án Crowne Plaza Phú Quốc
Starbay được thiết kế quy mô gần
300 phòng khách sạn, 12 Bungalow,
6 khu vực sảnh họp, khu vực tiệc cưới
với phong cách tinh tế lãng mạn,
Crowne Plaza Phú Quốc Starbay hứa
hẹn là một trong số ít những khách
sạn trên thị trường đáp ứng các yêu
cầu cao về hội họp và sự kiện, và
là điểm đến lý tưởng phục vụ cho
lượng du khách ngày càng tăng cả
về kinh doanh và du lịch.
Khách sạn này còn là sản phẩm của
MIK Group, nhà phát triển bất động
sản uy tín tại Việt Nam với nhiều dự
án được giới chuyên môn đánh giá
cao về ý tưởng kiến trúc, chất lượng
xây dựng. MIK Group đã được trao
Giải thưởng bất động sản Đông Nam
Á - Dot Property Southeast Asia’s Best
lượng khắt khe của khách sạn 5 sao, PMU Triệu Thái Nam tâm sự: “Team of the Best 2017, vinh danh các đơn
cùng thời tiết đặc thù mưa bão của vị phát triển bất động sản sáng tạo
Phú Quốc – người Nam, kẻ Bắc cứ
Phú Quốc, team APAVE gồm 8 kỹ sư trong khu vực. Tại Phú Quốc, thương
mỗi sáng tỏa đi các dự án rồi chiều
ngày đêm bám sát trên công trường, hiệu MIK Group gắn liền với các dự
tối lại về cùng chung nhau bữa cơm
án đẳng cấp thuộc phân khúc nghỉ
theo sát nhà thầu kiểm tra cốt thép, tối thân mật, gần gũi. Vì xa nhà nên
dưỡng, tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế 5
cốp pha, đổ bê tông đảm bảo hoàn mọi người có thời gian để trao đổi
sao và được quản lý bởi các đối tác uy
thành phần thô kết cấu đúng tiến độ. nhiều hơn với nhau về dự án, chia sẻ
tín hàng đầu trên thế giới. Cùng với
Ngày 17/5/2018, Đại diện Ban lãnh đạo về kinh nghiệm tác nghiệp…”. Cũng
Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam,
và toàn thể team tư vấn giám sát hân chính vì thế mới có lời tâm sự cảm
MIK Group triển khai dự án Crowne
hoan dự lễ Cất nóc dự án, đánh dấu động của một tân binh APAVE: “Tôi là
Plaza Phú Quốc và mời Tập đoàn
thành quả đầu tiên, đạt mục tiêu về Lưu Hải Phương, nhân viên mới gia
quản lý khách sạn hàng đầu thế giới
đích của gói thầu hạng mục phần thô nhập gia đình APAVE. Thật may mắn
Intercontinental Hotels Group (IHG)
kết cấu đúng tiến độ, đạt chất lượng tôi đã được tham gia tác nghiệp tại
làm đơn vị vận hành.
như mong muốn của Chủ đầu tư. dự án CROWNE PLAZA PHÚ QUỐC và
được làm việc trong một môi trường Được làm việc ở những công trình
Ngay sau đó, dự án bước vào giai
chuyên nghiệp, được hòa mình cùng tầm cỡ như thế, không chỉ là thách
đoạn hoàn thiện khối khách sạn,
các đồng nghiệp luôn luôn sống thức mà còn là cơ hội để nâng cao
tiến độ càng gấp rút, yêu cầu kiểm
có trách nhiệm với công việc và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
tra giám sát càng tỷ mỷ, sát sao hơn.
gia đình”. Phải chăng tình yêu cuộc và góp phần cùng cố thương hiệu
Bên cạnh đó, vẫn đang tiếp tục thi
sống, lòng say mê nghề nghiệp của APAVE. Ba dự án tại Phú Quốc đồng
công các khối phụ trợ cũng tạo thêm
mỗi APAVER được bồi đắp từ những hành cùng một đối tác là lời khẳng
nhiều áp lực về thời gian. Thế nhưng
điều giản đơn như thế. Thương hiệu định rõ ràng nhất về thương hiệu
tinh thần APAVE là vậy, luôn sẵn sàng.
APAVE được xây dựng và duy trì, củng APAVE - “Sứ mệnh của sự tin cậy”!
Tám kỹ sư là những người con của
các vùng miền khác, nhưng nơi đâu cố từ mỗi con người đang từng ngày Nguyễn Hương Giang
cần, nơi đó có APAVE. Như Giám đốc đóng góp sức mình trên những dự Ban Truyền thông

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 25
PHÓNG SỰ

In the market economy, branding is an important issue for every
business. It is not just identity value, it is also survival and sustainable
development. Brand is the value, prestige, trust of each business for
clients. Deeply understanding that, APAVE Asia - Pacific always put
the satisfaction and trust of clients as the leading criteria, step by
APAV’s green is present not only on step building and developing over 20 years in Vietnam, becoming
the high-rise buildings from South to the leading brand as well as the first choice of partners of many
North, where the urban development
caliber businesses.
crowded but also reach the far island,
along with the chain of luxury resort understands responsibility as well important, Safety – Environment
and hotels. Coming to Ngoc Island as expectations from clients. From - Firefighting protection works
(Phu Quoc), where the projects the beginning, APAVE has set up the are always highly appreciated and
are being executed day and night commitment of “Quality - Safety – monitored.
without rest to build resort paradise Green & Clean”, a humanist theory
with endless blue sea and white which is initiated and developed by Under the fast progress and strict
sand, we can see the familiar sign of General Director Nguyen Cong Phu. quality requirements of 5-star hotel,
APAVE. One of them is the Crowne With criteria that human is the most along with rainy typical weather of
Plaza project, a big name in the high-
end segment targeted at corporate
clients. This is the third project that
APAVE co-operates with MIK Group
as the Construction Supervision
Consultant, the contractor is Hoa
Binh. Previously, Duc Viet resort
inaugurated and Lucky Star Resort
is basically completed, all located on
the beautiful Ngoc Island.

Accompanying the big names, APAVE

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 26
market to meet the high demands of
meetings and events, and is an ideal
destination for the growing number
of business travelers. The hotel is also
a product of MIK Group, a reputable
real estate developer in Vietnam
with a wide range of projects that are
highly appreciated for architectural
ideas and construction quality. MIK
Group was awarded the Southeast
Asia’s Best Property of the 2017
Award which honoring the creative
real estate developers in the region.
Phu Quoc, APAVE team consists of I have been involved in the CROWNE
In Phu Quoc, the MIK Group brand
8 engineers had working day and PLAZA PHU QUOC project and have
is associated with the luxury resorts
night on the site, closely inspecting been working in a professional
with 5-star international service
steel reinforcement, formwork environment with my colleagues
standards and managed by the
and concrete pouring to ensure who are always responsible for their
prestigious partners in the world.
the completion of the structure work and family. “
Together with Starbay Vietnam
on schedule. On May 17, 2018,
The love of life and job of each Joint Stock Company, MIK Group
representatives of Board of Directors
APAVER are enriched by such launches the Crowne Plaza Phu
and APAVE team cheered to attend
simple things. The APAVE brand is Quoc project and invites the world’s
the ceremony, marking the first
built and maintained, reinforced by leading hotel management group,
achievement that gain the target of
every human being who day by day Intercontinental Hotels Group (IHG),
structure phase and the quality as
contributes to the projects spanning to be the operating unit.
expected by the investor.
the length of the country. Each Being able to work on such high-
Shortly thereafter, the project project is completed well is their joy profile projects is not only a challenge
entered the finishing phase of and happiness. but also an opportunity to improve
hotel block. The more urgent the professional level and contribute
Crowne Plaza Phu Quoc Starbay is
the progress, the more careful to the APAVE brand. Three projects in
designed with the scale of nearly
inspection requirements. In addition, Phu Quoc along with a partner is the
300 hotel rooms, 12 bungalows, 6
the ongoing construction of auxiliary most affirmation of the brand APAVE
meeting areas, wedding area with
items also create more pressure on - “Mission of confidence”!
delicate romantic style. Crowne
time. But the spirit of APAVE is always
Plaza Phu Quoc Starbay promises Nguyen Huong Giang
ready. Eight engineers came from
to be one of the few hotels in the Communication Division
different regions, but where needed,
there were APAVE personnel. PMU
director Trieu Thai Nam said: “In the
Phu Quoc team, there are people
from the south, some from the north.
Each morning they split apart to go
to projects and then went back to
dinner together. Since they live far
away from home, they have more
time to discuss the project and
share their experiences.” And a new
member of APAVE also shared: “I’m
Luu Hai Phuong, new employees have
joined the family APAVE. Fortunately,

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 27
PHÓNG SỰ

Vào một ngày đầu thu, team APAVE Châu Á - Thái Bình Dương nhận nhiệm vụ lên đường đi Cộng hòa Congo - một đất
nước nghèo nằm ở khu vực Trung Phi với dân số khoảng 4 triệu dân, kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp dầu mỏ.
Trải qua một chặng bay dài, chúng tôi đã có mặt tại thành phố Pointe-Noire. Đây là thành phố phía Tây Nam của Cộng
hòa Congo cách thủ đô Brazzaville 500 km về phía Tây, là nơi Total đặt nhà máy lọc dầu từ năm 1972.

Total Congo là khách hàng quan Hòa (đã sang Nigeria), anh Nguyễn với chúng tôi là một kỹ thuật viên
trọng nhất của APAVE Congo. Tại đây, Chính An (hiện đang thay thế anh Rope access level 3 chịu trách nhiện
APAVE Congo đã cung cấp rất nhiều Hòa tác nghiệp tại đây), tôi và một kỹ giám sát an toàn và thiết lập dây rope
dịch vụ cho Total như: cung cấp nhân thuật viên Rope Access Level 3 người access. Vì công việc kéo dài nên nhân
sự kiểm soát an toàn cho nhà máy lọc nước ngoài. Total có rất nhiều thiết sự level 3 này đã được đổi ca 3 lần, lúc
dầu DJENO, cung cấp dịch vụ NDT, bị nâng và ở nhiều công trường khác đầu là một bạn người Macedonia, sau
dịch vụ kiểm định và chứng nhận các nhau. Đợt này team ACFM + Rope đó là một bạn người Nam Phi và hiện
thiết bị nâng, kiểm định và chứng Access của APAVE chỉ kiểm tra 2 loại tại là một bạn người Nga.
nhận các thiết bị điện...Nằm trong số thiết bị là Mono rail và offshore crane.
Công việc của chúng tôi có thể nói rất
hạng mục kiểm định và chứng nhận Các điểm tác nghiệp bao gồm Nhà
suôn sẻ do có sự chuẩn bị cẩn thận
các thiết bị nâng cho Total, NDT là máy lọc dầu Djeno ở Pointe Noirse,
và được tiếp xúc với phương pháp
công việc được thực hiện hàng năm Cảng Total Base ở Pointe Noise, Tàu
này từ trước. Kể từ khi sáp nhập Chi
để kiểm tra chất lượng và tình trạng FPU Likouf, Tàu FPU Nkossa, Giàn
nhánh Công nghiệp (tháng 10/2017)
các đường hàn quan trọng của các khoan TLP.
đến nay, anh em chúng tôi đã được
thiết bị. ACFM (Alternating Curent
Công việc của các nhân sự Việt Nam Ban lãnh đạo Chi nhánh cử tham gia
Field Measurement) và Rope Access
là thực hiện kiểm tra mối hàn bằng nhiều khóa đào tạo chứng chỉ quốc
là phương pháp tối ưu cho công tác
phương pháp ACFM kết hợp với tế như Lifting, Rope Access, T.BOSIET,
kiểm tra này.
Rope Access và báo cáo công việc DOSH, Visual Testing...để có nhiều cơ
Team chúng tôi gồm có anh Lê Thanh cho khách hàng. Tác nghiệp cùng hội và kinh nghiệm tham gia các dự

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 28
án lớn trong nước và quốc tế, kể cả một số từ để trả lời họ. Nhiều khi hai shore theo phương pháp đu dây trên
những dự án onshore và offshore. người nói chuyện với nhau mà mỏi các thiết bị ngoài khơi), lần đầu tiên
Chúng tôi đã được đi đến nhiều quốc cả chân tay vì phải “múa” – một thứ leo lên một cái cẩu cao 50m so với
gia khác nhau trên thế giới để được ngôn ngữ mà ai cũng có thể sử dụng mặt sàn, độ rung của cẩu cộng với độ
đào tạo và tác nghiệp: Malabo - Châu được “body language”. lắc của tàu gần như dao động cả mét.
Phi, Myanmar, Malaysia, Macedonia - Trong quá trình làm việc, đa số là phải Đeo xong bộ dây an toàn mà mồ hôi
Đông Âu… Tuy nhiên phương pháp tiếp xúc với người bản xứ Congo. Họ toát ra như tắm, hai chân thì cứng
ACFM kết hợp với Rope Access vẫn là dùng tiếng Pháp và có văn hóa cư xử đơ, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ
phương pháp mới, đòi hỏi chúng tôi giống như người Pháp, gặp nhau là phải làm những việc như vậy. Thế rồi cũng
phải làm việc cẩn thận, tỉ mỉ hơn. chào hỏi cho dù quen biết hay không. phải leo, nhưng nhờ leo cùng với anh
Lúc mới sang, do không biết nên gặp Nguyễn Chính An nên cũng đỡ sợ
Làm việc ở đây, được tiếp xúc với
người lạ chúng tôi thường không chào, phần nào. Đúng là cái gì cũng phải
nhiều người đến từ nhiều quốc gia
vậy là họ cứ nhìn chằm chằm vào mặt, có lần đầu, sau lần đó, tôi thấy công
khác nhau là một điều thú vị. Đặc
khiến mình hơi sợ. Sau này, gặp ai dù việc ấy thật bình thường.
biệt, họ đều là những người có nhiều
năm kinh nghiệm làm việc quốc tế biết hay không cũng phải “Bonjour” Hay như những câu chuyện khác
nên đã chỉ bảo cho anh em chúng cho dù sáng hay là chiều. Có khi về lại biệt trong sinh hoạt của anh bạn
tôi nhiều điều bổ ích về phong cách Việt Nam, theo thói quen, gặp ai cũng Nam Phi là kỹ thuật viên Rope Access
làm việc, về cách giao tiếp với khách “Bonjour”, sợ họ tưởng mình “tâm thần” level 3. Anh sống rất kỹ tính, có lần ra
hàng, cách giao tiếp, cư xử với người cũng nên (cười). tàu FPU Nkossa, họ xếp anh ta ngủ
bản xứ... Trở ngại lớn nhất của chúng Dù chỉ tác nghiệp ít ngày nơi đây, cùng phòng với một người bản xứ.
tôi là ngôn ngữ, ở đây khách hàng và nhưng cuộc sống ở đâu cũng là cuộc Người bản xứ ở đây khi ngủ thường
các nhà thầu khác đều chủ yếu dùng sống, ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ người ngáy rất to. Đêm đó anh ta không
tiếng Pháp, rất ít người dùng tiếng thân, chúng tôi cũng trải qua nhiều ngủ được, nên phải xách chăn, gối
Anh nên nhiều khi phải nghe họ nói kỷ niệm vui, buồn đáng nhớ. Khi mới ra hành lang ngủ, thế là ngày mai cả
rồi suy đoán, rồi phải cố học được tiếp xúc với rope access (làm off- tàu đều biết đến tên anh ta. Rồi do
không ngủ được, sáng hôm sau anh
ta không thể làm việc khiến mọi việc
cứ rối tung lên. Mọi người ai cũng
vừa bực, vừa buồn cười.

Đúng là “Đi một ngày đàng học một
sàng khôn”, ở mảnh đất nắng nóng
và nghèo đói này chúng tôi đã có
rất nhiều trải nghiệm, cả về chuyên
môn, phong cách làm việc lẫn kinh
nghiệm cuộc sống.

Đoàn Lê Tiến
Chi nhánh Công nghiệp

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 29
PHÓNG SỰ

On the first day of autumn, APAVE Asia - Pacific team took on the mission to go to the Republic of Congo - a poor
country located in Central Africa with a population of about 4 million people and the economy relies heavily on
petroleum industry. Over a long flight, we were in Pointe-Noire. It is the southwestern city of the Republic of Congo,
500 km west of the Brazzaville capital, where Total has been set up the refinery plant since 1972.

Total Congo is the most important Hoa (already in Nigeria), Mr. Nguyen a Rope access level 3 technician who
client of APAVE Congo. APAVE Congo Chinh An (currently replaced Mr. Hoa is responsible for safety supervision
has provided a wide range of services here), a foreigner technician Rope and rope access routing. Due to
to Total such as: providing personnel Access Level 3 and me. Total has a the long lasting work, this level 3
in charge of safety supervision for the lot of lifting equipments which are personnel was changed three times,
DJENO refinery plant, providing NDT in many different sites. This time, initially a Macedonian personnel,
services, inspection and certificating the ACFM and Rope Access team then a South African personnel and
services for lifting equipment and of APAVE only tested two types of now a Russian personnel.
electrical equipment, etc. Among the equipment which are Mono rail and
Our work is very smooth because of
items for inspection and certification offshore crane. The work sites include
careful preparation and know this
of lifting equipment for Total, NDT Djeno Refinery plant in Pointe Noirse,
method before. Since the merger of
is the annual work carried out to Total Base Port in Pointe Noise, FPU
the Industrial Branch (October 2017),
check the quality and condition Likouf vessel, FPU Nkossa vessel and
we have been assigned by the Board
of important welds of equipment. TLP drilling rig.
of Directors to participate in many
ACFM (Alternating Current Field
The work of Vietnamese personnel international training courses such
Measurement) and Rope Access are
is to perform ACFM welding tests in as Lifting, Rope Access, TBOSIET,
the best methods for this work.
conjunction with Rope Access and DOSH, Visual Testing ... to have
Our team consists of Mr. Le Thanh report to clients. Working with us is many opportunities and experience

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 30
of the crane plus the shake of the
boat almost fluctuated in meters.
Put on the seat belt, I sweat like a
bath and my legs are stiff, never
dare to think I will do such things.
Although scared I still have to climb
but thanks to climb with Mr. Nguyen
Chinh An so I reduced the fear. After
this first time, I got used to it and felt
that work is normal. As well as the
different stories in the life of a South
African friend is technician Rope
Access level 3. He lives very strictly.
to participate in major projects in first, because did not know this Once we worked on the FPU Nkossa
Vietnam and aboard, including concept, we did not greet when we vessel, they arranged him to sleep in
onshore and offshore projects. We met strangers. So, they kept staring the same room with a native. Natives
have been going to many different at us, making us a little afraid. After here usually snore when sleeping.
countries in the world to be trained this, we said “Bonjour” when met That night he could not sleep, so
and work, including Malabo, Africa, everyone whether it was morning or he had to carry a blanket, pillow to
Myanmar, Malaysia, Macedonia, afternoon. I was afraid when come the hallway to sleep, so tomorrow
Eastern Europe, etc. However, the back to Vietnam, I will say “Bonjour” everyone in the ship knew his name.
ACFM method combined with Rope Because he could not sleep, he could
by habit, everyone might think I had
Access is still new, requiring us to not work the next morning, causing
mental illness (smile).
work more carefully. things to get messy. Everyone was
Although living here only in a short
Working here, contact with people annoyed but also felt funny.
time, but life is still life. In addition to
from many different countries is an
homesickness, we also experienced It is true to say that “ Travel broadens
interesting one. In particular, they
many happy memories. This is also the mind”. In this hot and poor land, we
all have years of international work
the first time we have access to rope have had a great deal of experience,
experience, so they have shown us
access, which is work when swinging both in terms of expertise, work style
many useful things about working
wires on offshore equipment. The and life experience.
style, how to communicate with
clients, how to communicate with first time we climbed a 50m high Doan Le Tien
natives. Our biggest problem crane against the floor, the vibration Industrial Branch
is language, where clients and
contractors are mainly French, very
few English users. So sometimes, we
have to hear them talk and guess,
then try to learn some words to
answer them. Sometimes when we
talk to each other, our hands are
tired because we have to “dance”
a language in which everyone can
use called “body language”. In the
working process, we often have to
contact native Congolese people.
They use French and have a culture
that behaves like the French. They
are expected to greet each other
whether they know him or not. At

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 31
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA

Thuật ngữ CMMS - Computerized Maintenance Management System (Hệ
thống quản lý bảo trì số hóa) dùng để chỉ những phần mềm máy tính giúp
đội ngũ bảo trì của một công ty có thể theo dõi được tất cả các thiết bị, tài
sản mà họ có trách nhiệm quản lý, lên lịch, theo dõi công tác và lịch sử bảo trì.

Việc tìm kiếm hệ thống CMMS phù CMMS, đáp ứng tốt khi sử dụng cả nối (off-line).
hợp với đặc thù hoạt động của mỗi trên máy tính, điện thoại di động và Mainta là sản phẩm của đỉnh cao
công ty là thách thức không hề nhỏ máy tính bảng, cũng như thích hợp công nghệ sau một quá trình dài
cho các nhà quản lý. Nhận thấy nhu với các hệ điều hành khác nhau gồm nghiên cứu, cung cấp hơn 450 tính
cầu đó, bằng trách nhiệm, sự thấu Android, iOS and Windows. Diễn giải năng mới, trong đó có khoảng 18
hiểu và sáng tạo, APAVE đã nghiên một cách khác, Mainta là một trình tính năng làm nên sự khác biệt của
cứu trong suốt 30 năm và cho ra đời soạn thảo phần mềm hay một phần Mainta, nổi bật là giao diện thân
dịch vụ Mainta nhằm đáp ứng linh mềm tích hợp, trong đó cho phép thiện, cùng công cụ tìm kiếm zoom
hoạt các đòi hỏi của khách hàng người dùng tùy chọn thiết lập các giúp người dùng thuận tiện và dễ
trong các lĩnh vực giao thông vận chức năng phù hợp với nhu cầu để dàng sử dụng; cũng như chế độ
tải, y tế, công nghiệp, nguồn nước và cho ra một phần mềm CMMS tinh ngăn chặn cho phép quản lý phạm
quản lý cơ sở vật chất. giản nhưng hiệu quả cao. Mainta có vi bảo trì với tất cả nguồn lực và
Dịch vụ Mainta hướng đến việc cung thể hoạt động ở chế độ kết nối wifi, phương tiện cần thiết, thay đổi hoặc
cấp một giải pháp hoàn chỉnh về 3G/4G hoặc thậm chí khi bị ngắt kết kích hoạt chế độ bảo trì theo thời

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 32
gian. Ngoài ra Mainta tích hợp chức cho việc bảo trì. lý hiệu quả. Theo đó, các chuyên gia
năng GIS (hệ thống thông tin địa lý) Mainta sẽ trao đổi cặn kẽ với khách
Với 3 phiên bản Mainta Professional,
cùng đồ họa sống động cho phép hàng để nắm bắt nhu cầu và tư vấn
Mainta Enterprise và Mainta
người dùng định vị và tính toán các chọn lựa đúng về giải pháp CMMS,
Corporate tương ứng với giải pháp
phương án bảo trì. Tính năng đánh rồi các kỹ sư Mainta sẽ điều chỉnh
bảo trì CMMS cho các doanh nghiệp
giá hiệu suất hoạt động thông qua phần mềm Mainta theo yêu cầu của
vừa và nhỏ, các công ty lớn, chính
bảng biểu và các chỉ số cũng là một khách hàng, đảm bảo tích hợp vào
quyền địa phương và nhóm đa
điểm cộng khi người dùng dễ dàng hệ thống khách hàng thông suốt.
phương tiện sở hữu nhiều trang
nắm bắt trực quan về công tác bảo web, APAVE cam kết mang đến trải APAVE đã dành 25% doanh thu từ
trì. Bên cạnh đó, tính năng workflow nghiệm dịch vụ Mainta hoàn toàn dịch vụ Mainta để đầu tư tái nghiên
(tiến trình công việc) và tính năng khác biệt, không chỉ là một phần cứu và phát triển vì hiểu rõ công
lập kế hoạch và lịch biểu cũng giúp mềm CMMS mà là sự thấu hiểu và nghệ luôn thay đổi từng ngày từng
người dùng hiểu rõ từng giai đoạn tôn trọng các ưu tiên của khách giờ và mong muốn mang đến dịch
công việc và mốc thời gian cần thiết hàng để đi đến một phần mềm quản vụ tốt nhất cho khách hàng.

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 33
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA

Computerized Maintenance Management System (CMMS) refers to computer software that helps a company’s
maintenance team track all of the equipment and assets they have. It is responsible for managing, scheduling,
monitoring work and maintenance history.

Finding the right CMMS system for Recognizing that need, by 30 years and launches the Mainta
service to respond flexibly to the
each company’s activities is not responsibility, insight and creativity,
needs of customers in sections
an easy challenge for managers. APAVE has been researching for over of transportation, healthcare,
industry, water resources and facility
management.
Mainta service aims to provide a
complete CMMS solution that is well
suited for use on both PCs, mobile
phones and tablet PCs, as well as for
various operating systems including
Android, iOS and Windows. In other
words, Mainta is a software editor
or software integrator, which allows
the user choose the way of setting
up functions that fit the needs of a
simple and effective CMMS software.
Mainta can work in the wifi, 3G / 4G

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 34
or even off-line mode.
Mainta is the product of high
technology after a long research
process, offering more than 450 new
features, including about 18 features
that make Mainta different. Featured
is friendly interface, zoom search
tool makes user convenient and easy
to use as well as blocking mode that
allows management of maintenance
coverage with all resources and means
required, changing or activating
maintenance over time. In addition,
Enterprise and Mainta Corporate consult the correct choice of CMMS
Mainta integrates GIS (Geographic
that correspond to the CMMS solutions, then Mainta engineers will
Information System) functions with
maintenance solution for small adjust Mainta software to meet the
live graphics to allow users to locate
and medium businesses, large
and consider maintenance options. requirements of customers, ensuring
companies, local governments
The performance rating feature integration into the customer system
and multi-site multimedia teams.
through tables and indicators is also smoothly.
APAVE is committed to delivering
a plus point when the user easily
a totally differentiated Mainta APAVE has spent 25% of the revenue
grasps the maintenance. In addition,
service experience, not just a CMMS from Mainta services to invest
the workflow feature and scheduling
software, but an understanding of
feature also help the user understand in re-research and development
and respect for customer priorities
each stage of the task and the because understanding deeply the
for an effective management
milestone needed for maintenance. technology is changing day by day
software. Mainta experts will
There are three major versions thoroughly consult with customers and desire to bring the best service
are Mainta Professional, Mainta to understand the needs and to customers.

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 35
GÓC QUẢN TRỊ

Đ ây là bài báo tác giả Lâm Minh Chánh đã tóm tắt từ cuốn sách 400 trang của JOHN MAXWELL và đăng trên
“DOANH NHÂN SÀI GÒN”, được Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú đăng trên FORUM của chúng ta. Những
nguyên tắc này rất bổ ích dành cho những người lãnh đạo ở mọi lĩnh vực và mọi cấp độ khác nhau, kể cả những
người sẽ trở thành lãnh đạo trong tương lai.

21 luật này sẽ được đăng liên tục trong 2 số liên tiếp của APAVE Today để mọi người có thể theo dõi và áp dụng trong
tư duy và công việc của mình.

LUẬT SỐ 1: LUẬT NẮP CHẶN lãnh đạo của một người cao thì hiệu hàng. Đầu tiên, họ thành công trong
quả công việc của người đó cao. Tài việc cung cấp bữa ăn cho những
Tài năng lãnh đạo xác định mức độ
năng thấp thì hiệu quả cá nhân thấp. người khách ngồi trên xe hơi. Sau
thành công. Không có ngoại lệ. đó họ phát triển thành hệ thống nhà
hàng bán hamburger rất phát đạt.
Luật nắp chặn cho chúng ta thấy giá Hai anh em Dick McDonald và Maurice
trị của tài năng lãnh đạo. Tài năng McDonald có tài kinh doanh nhà Tuy vậy, hai anh em nhà McDonald
đã không thành công trong việc
phát triển nhượng quyền cho hệ
thống nhà hàng McDonald’s. Họ làm
việc chăm chỉ, có đủ quyết tâm, có
tài, thông minh và sở hữu nguồn tài
chính vững vàng, nhưng họ thiếu
điều quan trọng nhất: tài năng lãnh
đạo.

Cho đến khi Ray Kroc - một thương
nhân và một nhà lãnh đạo tài năng -
mua lại McDonald’s và trực tiếp điều
Hai anh em Dick McDonald và Maurice McDonald
hành việc phát triển nhượng quyền

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 36
thì McDonald’s mới trở thành một
tên tuổi nhượng quyền lớn.

Chính tầm nhìn và kỹ năng lãnh
đạo của Ray Kroc đã biến hệ thống
McDonald’s thành một hiện tượng
nhượng quyền thành công vượt bậc.

Hiệu quả cá nhân là tích của 2 thừa
số. Thừa số 1: tài năng lãnh đạo; thừa
số 2: những yếu tố đóng góp cho
thành công. Công nương Dianna
Do đó nếu những yếu tố đóng góp
Không phải nhờ vị trí Công nương, không có cái thân thì cũng khó làm
cho thành công cao, nhưng tài năng
mà chính sức hấp dẫn và sự ảnh gì được.
lãnh đạo thấp thì hiệu quả cá nhân
hưởng của cá nhân mình mà Diana
cũng không thể cao được. Từ đó ông rèn luyện thể lực song
đã thành công trong việc thuyết
song với việc trau dồi trí tuệ bằng
Để đạt hiệu quả cá nhân cao, chúng phục rất nhiều người, kể cả chính
cách tập nhiều môn thể thao khác
ta cần tăng cả hai thừa số. Và nói một phủ tham gia vào các chương trình
nhau và ngày càng tiến bộ.
cách khác, tài năng lãnh đạo là một như: nghiên cứu bệnh AIDS, chăm
nút chặn, một mức trần xác định hiệu sóc những người bị bệnh phong cùi, Khi tốt nghiệp đại học Harvard ông
quả cá nhân của mỗi chúng ta. và chống việc rải bom mìn. đã trở thành “một người khác” chứ
không còn khiếm khuyết như cha
Tài năng lãnh đạo của một người cao Cuộc trưng cầu của tờ London Daily
ông đã từng lo nữa. Và sau đó, ông
thì hiệu quả công việc của người đó Mail tổ chức năm 1996 về “người
tiếp tục phát triển bản thân và tiến
cao. Tài năng thấp thì hiệu quả cá đáng mến nhất thế giới” đã xác nhận
từng bước vững chắc về tương lai.
nhân thấp. Không có ngoại lệ. sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Công
nương Diana. Tài năng lãnh đạo không thể phát
LUẬT SỐ 2: LUẬT ẢNH HƯỞNG
triển trong một ngày mà là quá trình
Thước đo chính xác nhất của tài năng Mặc dù có chức vụ chính thức, nhưng
phát triển của cả cuộc đời.
lãnh đạo chính là sự ảnh hưởng. vì không có kinh nghiệm về chỉ huy
và không tạo được sự ảnh hưởng, Ông đã vượt qua mọi chông gai để
Chúng ta thường hay ngộ nhận về vị Đại uý Abraham Lincoln đã không đến với cương vị Tổng thống, và đã
trí quản lý và người lãnh đạo. Chúng thành công khi lãnh đạo đạo quân làm được nhiều điều vĩ đại cho nước
ta hay cho rằng nhà quản lý, doanh của mình. Thế nhưng trong vai trò Mỹ. Ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng luôn
nhân, nhà khoa học, trí thức, người chính trị gia và sau này là Tổng thống, tiếp tục học hỏi, trau dồi bản thân
đứng đầu, người có chức vụ... là nhà ông đã rất thành công. Đó là vì ông và nâng cao tài năng lãnh đạo. Khi
lãnh đạo. Điều này chưa chắc đúng. đã học được bài học kinh nghiệm, Theodore Roosevelt mất, người Anh
Những người này dù có vị trí chính trở thành người có tác động và ảnh Hugh Brogan từng nói về ông như
thức, hay rất giỏi trong công việc hưởng sâu sắc đến mọi người. sau: “Người đứng đầu Nhà Trắng giỏi
chuyên môn nhưng chưa chắc họ nhất sau Lincoln, giàu sức sống nhất
LUẬT SỐ 3: LUẬT TIẾN TRÌNH sau Jackson và ham đọc sách nhất
là nhà lãnh đạo. Họ chỉ thật sự trở
Tài năng lãnh đạo phát triển hằng sau John Quincy Adams.”
thành nhà lãnh đạo khi họ có khả
năng ảnh hưởng lên người khác và ngày, chứ không phải trong một
Tài năng lãnh đạo không thể phát
làm cho người khác đi theo sự lãnh ngày.
triển trong một ngày mà là quá trình
đạo của họ. Cuộc đời của Tổng thống Theodore phát triển của cả cuộc đời. Khả năng
Roosevelt là một ví dụ minh họa cho phấn đấu, học tập bền bỉ để phát triển
Không ảnh hưởng được đến người
luật tiến trình. và nâng cao tài năng của mình là đặc
khác, không có ai đi theo thì dù có là
trưng của những người lãnh đạo.
quản lý cấp cao, hay có bất cứ chức Khi còn nhỏ, ông bị bệnh hen suyễn,
danh nào khác, chúng ta vẫn chưa thị lực yếu, và rất gầy. Cha ông đã nói Quá trình học hỏi của người lãnh
phải là nhà lãnh đạo. với ông rằng con có cái đầu nhưng đạo được chia làm 5 giai đoạn: (1) Tôi

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 37
GÓC QUẢN TRỊ
Thế nhưng, đó không phải là kết quả
cuối cùng của lãnh đạo, mà đó là
mức độ phát triển và thành công của
những người làm việc cùng người
lãnh đạo. Đó chính là giá trị mà nhà
lãnh đạo đã “cộng” cho mối quan hệ
giữa họ và những người đi theo sự
lãnh đạo của họ.
Nhà bác học Albert Einstein cho rằng
nhà lãnh đạo là “những người phục
vụ người khác sống một cuộc sống
Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt có giá trị”.

không biết những gì tôi không biết; Khi nhà lãnh đạo thực thụ lên tiếng, Jim Sinegal, người đồng sáng lập và
(2) Tôi biết những gì tôi cần biết; (3) người khác lắng nghe. Tổng giám đốc của Costco - chuỗi
Tôi biết những gì tôi không biết; (4) cửa hàng bán lẻ hàng đầu nước Mỹ
Nếu chúng ta nói và người khác
Tôi biết, tôi phát triển, và bắt đầu thể và thế giới - là một minh hoạ rõ nét
không nghe thì chúng ta chưa phải là
hiện; (5) Tôi phát triển dễ dàng nhờ của một nhà lãnh đạo tạo giá trị bằng
lãnh đạo thật sự.
vào những gì tôi biết. cách phục vụ người khác. Ông không
Khi mẹ Teresa nói chuyện, tất cả mọi chỉ trả lương cao cho nhân viên mà
Ở giai đoạn 5, những gì chúng ta
người chăm chú lắng nghe. Khi Alan còn kết nối, quan tâm, tôn trọng và
đã bỏ công sức phát triển, học hỏi -
Greenspan phát biểu trước Quốc hội, phát triển họ.
theo Luật tiến trình - bắt đầu đem lại
mọi người đều lắng nghe. Khi Martin Costco thành công vượt bậc không
thành quả.
Luther King Jr. diễn thuyết, cả người chỉ nhờ vào những chiến lược kinh
LUẬT SỐ 4: LUẬT THUYỀN da trắng và người da đen đều lắng doanh giỏi mà còn nhờ vào chất
TRƯỞNG nghe. Họ là những nhà lãnh đạo thực lượng, năng suất làm việc, cũng như
Ai cũng có thể lái tàu, nhưng không thụ. sự trung thành của đội ngũ nhân
phải ai cũng có thể là thuyền trưởng Người có chức quyền, người cầm viên.
và vạch ra hành trình. trịch cuộc họp chưa hẳn là người LUẬT SỐ 7: LUẬT NỀN TẢNG
Lái tàu khó nhưng không quá khó. lãnh đạo. Họ chỉ trở thành lãnh đạo QUAN TRỌNG
Việc khó hơn là lập hành trình đúng thực thụ khi có 7 yếu tố sau:
Niềm tin là nền tảng quan trọng của
cho con tàu để con tàu vượt qua (1)Tính cách: là người như thế nào; (2) người lãnh đạo.
những chướng ngại và về đến bến Mối quan hệ: quen biết những ai; (3)
thành công. Đó là công việc của Bộ trưởng Mỹ McNamara và Tổng
Kiến thức: biết những gì; (4) Trực giác:
người thuyền trưởng - nhà lãnh đạo. thống Johnson đã nói dối người dân
cảm thấy điều gì; (5) Kinh nghiệm:
Mỹ về cuộc chiến Việt Nam. Kết quả là
Bí quyết quan trọng nhất của luật trải qua những gì; (6) Thành công:
McNamara phải từ chức còn Johnson
thuyền trưởng là sự chuẩn bị. Công làm được những gì; (7) Khả năng: biết
phải từ bỏ sự nghiệp chính trị.
thức chuẩn bị của tác giả: “Xác định làm những gì.
những kế hoạch hành động, vạch ra Trong việc lãnh đạo, niềm tin rất
LUẬT SỐ 6: TẠO GIÁ TRỊ quan trọng. Khi làm mất niềm tin ở
mục tiêu, điều chỉnh những ưu tiên,
chia sẻ thông tin với những nhân vật Nhà lãnh đạo tạo giá trị bằng cách người khác, chúng ta đã tự loại mình
chủ chốt khác và nhận được sự chấp phục vụ người khác. ra khỏi giới lãnh đạo.
nhận của họ, đi thẳng tới hành động, Để xây dựng niềm tin, người lãnh đạo
Chúng ta thường nghe những định
dự kiến khó khăn, luôn hướng về phải thể hiện những phẩm chất bao
nghĩa sau về công việc của nhà lãnh
thành công, xem xét lại bản kế hoạch gồm: năng lực, quan hệ, và tính cách.
đạo: nhận lãnh trách nhiệm, điều
hằng ngày”. Trong đó tính cách là nền tảng quan
hành công ty, tạo ra lợi nhuận cho
LUẬT SỐ 5: LUẬT ĐƯỢC LẮNG cổ đông, chiến thắng đối thủ cạnh trọng nhất.
NGHE tranh… Mọi người sẽ bỏ qua, không đặt niềm

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 38
tin vào người có khiếm khuyết trong
tính cách. Tính cách là nền tảng của
sự kết nối, tạo nên tính kiên định,
tạo ra tiềm năng, tạo dựng lòng tôn
trọng; tính cách tạo ra niềm tin. Và
niềm tin tạo nên lãnh đạo.

LUẬT SỐ 8: LUẬT TÔN TRỌNG
Mọi người đi theo sự lãnh đạo của
những nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn
họ.
Những người mạnh mẽ tìm kiếm
các nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Bà
Harriet Tubman là một phụ nữ học
thức thấp, gần 40 tuổi, cao chưa đầy Tướng Colin Powell - cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ
1,5 mét, thiếu hai răng cửa, da màu (Georgia) đã thuyết phục được 100% sáng tạo độc đáo.
nâu đen nhưng đã làm cho người
các nhà lãnh đạo chủ chốt của công
khác nhận ra sự mạnh mẽ, quyết tâm Tướng Colin Powell - cựu Bộ trưởng
ty thay đổi cuộc sống và đi theo mình.
của bà đối với công cuộc giải phóng Ngoại giao Mỹ - nhận xét rằng các
Tác giả đã dành cả đời để phát triển
nô lệ mà bà tự cho rằng mình có nhà lãnh đạo sẽ đánh mất cơ hội
khả năng lãnh đạo nên được các thủ
nghĩa vụ phải làm.
lĩnh khác tôn trọng và đi theo. nếu chờ đầy đủ thông tin và sự kiện.
Vào những năm 1850 - 1860, bà đã Đối với ông, thu thập được 40-60%
LUẬT SỐ 9: LUẬT TỰ GIÁC
thực hiện 19 cuộc giải cứu cho hơn
thông tin là đã đủ để ra quyết định.
30 nô lệ tại miền Nam nước Mỹ, bất Nhà lãnh đạo đánh giá được mọi thứ
Phần 60-40% còn lại, ông dùng trải
chấp vô vàn nguy hiểm và khó khăn. nhờ vào trực giác lãnh đạo của mình.
nghiệm và trực giác để bổ sung.
Bà Harriet Tubman đã giành được sự Trực giác giúp nhà lãnh đạo nhận
tôn trọng không chỉ từ tầng lớp nô lệ biết các yếu tố vô hình trong công Có người sinh ra đã có khả năng trực
mà còn cả từ những người có thế lực, tác lãnh đạo. Người lãnh đạo dùng giác bẩm sinh. Nhưng ai cũng có thể
tiếng tăm trong xã hội lúc bấy giờ. trực giác để: dự báo tình huống, nắm trau dồi để phát triển thêm khả năng
Bà Harriet Tubman đã trở thành nhà bắt xu hướng, hiểu rõ nguồn lực, hiểu trực giác của mình. Không có linh
lãnh đạo lỗi lạc vì mọi người cảm mọi người, và hiểu được chính mình. cảm trực giác, chúng ta không thể là
thấy sức mạnh và tài năng lãnh đạo Khi được mời tái sáng lập Apple, nhà lãnh đạo xuất sắc.
của bà. Họ tôn trọng bà và có cảm Steve Jobs đã dùng trực giác của
giác bị thôi thúc phải theo bà. mình để có những hành động quyết LUẬT SỐ 10: LUẬT THU HÚT
Tác giả khi chuyển công ty Injoy từ đoán: thay đổi hệ thống điều hành, Nhà lãnh đạo thu hút những người
San Diego (California) đến Atlanta chế tạo những sản phẩm mang tính
tương đồng với họ.

Một cách tổng quát, những nhà lãnh
đạo sẽ hấp dẫn và thu hút những
người có sự tương đồng với họ về:
thái độ, thế hệ (tuổi), thân phận, giá
trị, kinh nghiệm cuộc sống, tài năng
lãnh đạo. Tài năng lãnh đạo của nhà
lãnh đạo càng cao thì khả năng thu
hút người tài giỏi của họ càng cao.
Bà Harriet Tubman
(Còn tiếp)

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 39
GÓC QUẢN TRỊ

T his is an article by Lam Minh Chanh summarized from 400 pages book by JOHN MAXWELL and posted on “SAI
GON BUSINESS”, posted by General Director Nguyen Cong Phu on our forum. These are great golden rules for
leaders in every field and every level, including those who will become leaders in the future.

These 21 laws will be published continuously in two consecutive issues of APAVE Today so that everyone can follow
and apply in their thinking and work.

Law 1: The law of the Lid. the franchise for the McDonald’s and have strong financial resources,
restaurant chain. They are but they lack the most important
Leadership ability determine a
determined, smart, hard-working thing: leadership talent.
person’s level of effectiveness.

Rule of blocking cap shows us the
value of leadership talent. A person’s
leadership skills are high so his or her
work efficiency is high and vice versa.
No exception.

Brothers Dick McDonald and Maurice
McDonald have skills in restaurant
business. First, they succeeded in
providing meals to passengers in the
car. Then they developed it to a very
successful hamburger restaurant
chain.

However, the McDonald brothers
Brothers Dick McDonald and Maurice McDonald
did not succeed in developing

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 40
Until Ray Kroc - a trader and a personal charm and influence various sports and growing up.
talented leader - bought McDonald’s that Diana has succeeded in
When he graduated from Harvard
and directly managed the franchise persuading many people, including
University he became “another man”
development, McDonald’s became the government, to participate
and no longer as defective as his
a big franchise. Ray Kroc’s vision and in programs such as AIDS disease
father once worried. And then he
leadership skills have transformed research, caring for leprosy patients
continued to develop himself and
McDonald’s into a successful and anti-bombing. progress steadily toward the future.
franchise. The 1996 London Daily Mail Leadership skills can not develop in
Personal effect is the product referendum on “the most beloved one day, but the whole process of
of two factors. No. 1: talented person in the world” confirmed the life.
leadership; Factor 2: The factors that influence of Princess Diana.
He has overcome all difficulties to
contribute to success. Therefore, if Despite having a formal position, but become President, and has done
the contributed factors are good but with no commanding experience great things for the United States.
the leadership skills are not good, and no influence, captain Abraham In any position, he also continues to
personal effectiveness could not be Lincoln did not succeed in leading learn, cultivate himself and improve
high. his army. But as a politician and later his leadership skills. When Theodore
To achieve high individual efficiency, as President, he was very successful. Roosevelt died, the Englishman
we need to increase both factors. This is because he learned lessons, Hugh Brogan once said about him:
And in other words, leadership talent became influential and influenced “The best White House president
is a block, a ceiling that determines people. after Lincoln, the richest man in
the individual’s effectiveness. Law 3: The law of process. vitality after Jackson and the most
A person’s leadership skills are high read after John Quincy Adams.”
Leadership develops daily, not in a
so his or her work efficiency is high day. Leadership skills can not develop
and vice versa. No exception. in one day, but the whole process
President Theodore Roosevelt’s life is
Law 2: The law of influence. of life. The ability to strive, study
an illustrative example for rule of the
persistence to develop and improve
The true measure of leadership is process.
their talent is characteristic of the
influence. As a child, he suffered from asthma, leaders.
We often misrepresent the manager weak vision, and very thin. His father
The learning process of the leader is
and leader positions. We often assume told him that having a smart mind
divided into five stages: (1) I do not
that managers, entrepreneurs, but not a strong body would be
know what I do not know; (2) I know
scientists, intellectuals, heads, difficult.
what I need to know; (3) I know what
and people with high position are Since then he has been practicing I do not know; (4) I know, I grow, and
leaders. This is not necessarily true. physical fitness in parallel with his start expressing; (5) I develop easily
These people, despite being in intellectual training by practicing thanks to what I know.
the official position, or very good
at professional work, are not
necessarily leaders. They only truly
become leaders when they are able
to influence others and lead others
to follow their lead.
If you cannot influence others, no
one is going to follow you, even if
you have senior management or any
other position, you are not the truly
leader.
US President Theodore Roosevelt
Not by the Princess title but her

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 41
GÓC QUẢN TRỊ
In stage 5, what we have
developed, learned - in
accordance with the Law of Progress
- is beginning to bring results.

Law 4: The law of navigation.
Everybody can steer the ship, but it
takes a leader to chart the course.

Steering the ship is difficult but not
too difficult. It is more difficult to get
the right journey for the ship so that
the ship can overcome the obstacles
and reach the destination. That is the
job of the captain - the leader. The
most important secret of the rule
of caption is preparation. Author’s
formula: “Identify action plans,
set goals, adjust priorities, share
information with other key persons
and get their approval, go straight
to action, predict difficulties, toward
successful and review the plan daily.”

Law 5: The law of be listened.
When the real leader speaks, people
listen.
Law 6: The law of creating world-class retail chain, is a clear
If you say and people does not listen, value. illustration of a leader who creates
you are not the real leader yet. value by serving others. He not
Leaders create value by serving
When Mother Teresa spoke, only paid high wages to employees
others.
everyone listened intently. When but also connected, respected, and
We often hear the following developed them.
Alan Greenspan spoke to Congress,
definitions of the work of the leader:
everyone listened. When Martin Costco’s success is not only due to
taking responsibility, running
Luther King Jr. Speaking, both whites good business strategies but also to
the company, making a profit for
and blacks all listen. They are true the quality, productivity and loyalty
shareholders, winning competitors ...
leaders. of its employees.
But that is not the end result
The person in charge of the meeting Law 7: The law of solid ground.
of leadership, but the level of
was not the leader. They only become
development and success of those Trust is the foundation of leadership
leaders when they have seven
who work with leaders. That is the US Secretary of Defense McNamara
following factors:
value that the leader has “added” to
and President Johnson lied to the
(1)Personality: What kind of person the relationship between them and
American people about the Vietnam
he/she is; (2) Relationship: Who does their followers.
War. As a result, McNamara had to
he/she know; (3) Knowledge: What
Albert Einstein thinks the leader is step down and Johnson had to give
does he/she know; (4) Intuition: What
“the servants of others who live a up his political career.
does he/she feel; (5) Experience: What
worthwhile life.”
did he/she experienced; (6) Success: In leadership, trust is very important.
what succeed he/she has; (7) Ability: Jim Sinegal, co-founder and CEO By losing trust in others, we have
What does he/she know to do of Costco, the leading US and eliminated ourselves from the

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 42
leadership.
In order to build trust, the leader
must demonstrate qualities that
include competence, relationship,
and personality. Where personality is
the most important.
Everyone will ignore, do not put faith
in person with defects in character.
Personality is the foundation of the
connection, creating consistency,
creating potential, creating respect.
Personality builds belief and the
belief that makes up the leader.
General Colin Powell, the former US Secretary of State
Law 8: The law of respect.
People naturally follow the leader leader because everyone feels the people and understand themselves.
stronger than themselves. power and talent of her leadership.
When invited to reinvent Apple,
They respect her and have the urge
Those who are strong looking for Steve Jobs used his intuition to
to follow her.
stronger leaders. Harriet Tubman take decisive action: changing the
was a low-educated, nearly 40-year- When moved Injoy from San Diego operating system, making innovative
old woman, less than 1.5 meters tall, (California) to Atlanta (Georgia), products unique.
missing two front teeth, dark brown author of this book has convinced
100% of the company’s key leaders General Colin Powell, the former
skin, but made people realize her
strength and her determination in to change their lives and follow him. US Secretary of State, said leaders
the enslavement of slavery that she The author has spent the rest of would lose the opportunity to
claimed herself to be obliged to do. his life developing leadership that wait for information and events.
should be respected and followed by For him, collecting 40-60% of the
In the 1850s and 1860s, she
other leaders. information is enough to make a
conducted 19 rescue operations for
decision. The remaining 60-40%, he
more than 30 slaves in the South of Law 9: The law of intuition.
used the experience and intuition to
the United States, despite the myriad
Leaders evaluate everything with a supplement.
of dangers and difficulties.
leadership Bias.
Harriet Tubman earned respect not Someone born to have the ability to
Intuition helps the leader to
only from the slave class, but also conceive innately. But anyone can
recognize the invisible elements of
from influential people in the society cultivate to develop their intuitive
leadership. The leader uses intuition
at that time. abilities. Without intuitive intuition,
to: predict situations, capture trends,
you cannot be excellent leaders.
Harriet Tubman has become a great understand resources, understand
Law 10: The law of magnetism.
Who you are is who you attract.

In general, leaders will attract and
engage with people who are similar
to them in: attitude, generation
(age), status, value, life experience,
leadership. The higher the leader’s
ability, the higher their ability to
attract the talented persons.
Ms. Harriet Tubman
(to be continued)

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 43
BÀI VIẾT CHUYÊN GIA

Nhà ở là loại hình công trình kiến trúc quan trọng trong các đô thị. Là một thành phần chức năng chủ yếu trong
không gian xây dựng của đô thị, nhà ở đô thị còn phản ánh lịch sử phát triển, truyền thống văn hóa, bản sắc và chất
lượng sống của một đô thị. Trong một đô thị thường có các khu nhà ở cổ, truyền thống trong trung tâm hình thành
đô thị, các khu nhà ở hiện hữu, các khu nhà ở xây dựng mới, các khu đô thị mới. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng và các đô thị lớn khác, bên cạnh những khu nhà ở theo các dự án biệt thự, nhà ở chung cư liền kề hay chung
cư cao tầng thương mại cao cấp, cũng còn tồn tại một số khu nhà ở cũ xuống cấp, khu nhà ở xã hội, khu dân cư
nghèo …

Xu hướng phát triển Công trình Các công trình Xanh sẽ được thiết trọng giải pháp giảm thiểu tác động
Xanh, Nhà ở Xanh là một xu hướng kế xây dựng và vận hành theo các gây ô nhiễm môi trường. Theo kinh
tiêu chí như địa điểm bền vững, sử nghiệm một số nước trên thế giới
tiên tiến đã và đang được thúc đẩy
dụng hiệu quả tài nguyên, tạo không đầu tư xây dựng các công trình Xanh,
phát triển trong thiết kế kiến trúc và trung bình sẽ đòi hỏi tăng vốn đầu
gian cây xanh trong giải pháp thiết
xây dựng tại nhiều quốc gia trên thế kế, tiết kiệm năng lượng, sử dụng tư khoảng từ 3 – 15 % so với đầu tư
giới và Việt Nam. vật liệu thân thiện môi trường, chú thông thường, nhưng các công trình
xanh khi vận hành sẽ tiết kiệm được
15 đến 30% năng lượng sử dụng, sẽ
giảm khoảng 30 - 35% lượng khí thải
carbon, tiết kiệm từ 30% - 50% lượng
nước sử dụng. Các công trình xanh
sẽ góp phần bảo tồn các nguồn tài
nguyên, thân thiện với môi trường,
chi phí sử dụng thấp, đảm bảo sức
khỏe người sử dụng, tuổi thọ công
trình cao.
Phát triển đô thị Xanh và công trình
Xanh tại Việt Nam hiện đang là một
APAVE Tư vấn Giám sát thi công cho dự án Diamond Lotus Riverside nội dung trong Chương trình quốc
gia về Tăng trưởng Xanh.

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 44
Phát triển công trình Xanh, Nhà ở
Xanh đang được quan tâm. Một số
Công trình nhà ở, dự án khu nhà ở
mới xây dựng đã được cấp chứng
chỉ Công trình Xanh của các tổ chức
LEED, EDGE, Lotus, Green Mark ...
cũng như đã đạt giải thưởng Kiến
Trúc Xanh của Hội Kiến trúc Xanh Việt
Nam, giải thưởng kiến trúc khu vực
và quốc tế. Tuy nhiên số lượng công
trình đạt chứng chỉ và giải thưởng
Xanh, trong đó có các dự án công
trình nhà ở còn khiêm tốn (cho đến
nay khoảng 85 công trình).
Phần lớn các công trình và khu nhà
cho các dự án khu đô thị và các nhà ở kiệm năng lượng, tài nguyên và đảm
ở đạt tiêu chí Xanh là những nhà
chung cư cao tầng, nhà biệt thự như bảo chất lượng môi trường trong nhà
ở thuộc phân khúc nhà ở thương
hiện nay, cần vận động và tạo điều và sức khỏe của người sử dụng.
mại tiêu chuẩn cao cấp và biệt thự
kiện hỗ trợ phát triển nhà ở Xanh • Nhà ở Xanh (Green Housing), là
gia đình có thu nhập cao. Số lượng
một cách rộng rãi tới phân khúc các loại nhà ở đáp ứng các tiêu chí
những công trình Nhà ở và Khu nhà
nhà ở gia đình trong các khu dân cư công trình Xanh đã nêu trên. Chi
ở Xanh này cũng chưa nhiều.
xây mới và khu dân cư hiện hữu, các phí đầu tư ban đầu có thể thấp,
Để xây dựng một đô thị Xanh, đô dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ tại vận hành đơn giản .
thị phát triển bền vững, một tiêu các đô thị. Tiện ích của Nhà ở Xanh là
chí quan trọng là các công trình xây • Nhà ở Sinh thái (Eco - Housing) là
rõ ràng, vừa bảo vệ môi trường, tiết
dựng trong đô thị, đặc biệt nhà ở cần loại nhà ở chú trọng đến tiêu chí
kiệm năng lượng, tiết kiệm nước sinh
phát triển theo xu hướng Xanh , thân địa điểm bền vững, chất lượng
hoạt, vừa đảm bảo chất lượng sống,
thiện với môi trường. Do vậy cần môi trường trong nhà và xử lý tái
sức khỏe của người sử dụng và tạo
vận động, hướng dẫn và hỗ trợ một chế, tái sử dụng nước thải và chất
cảnh quan và mỹ quan đô thị.
phong trào rộng rãi xây dựng mới và thải rắn sinh hoạt. Chi phí đầu tư
cải tạo chỉnh trang nhà ở Xanh tại các MỘT SỐ MÔ HÌNH NHÀ Ở ban đầu trung bình và cao.
đô thị. XANH ĐÔ THỊ • Nhà ở Thông minh (Smart Home)
Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ các tổ Các mô hình nhà ở xanh đều đáp ứng là loại hình nhà ở áp dụng công
chức đánh giá và cấp chứng chỉ Xanh yêu cầu thân thiện môi trường, tiết nghệ cao, công nghệ tự động

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 45
BÀI VIẾT CHUYÊN GIA
Hiện nay, các đô thị lớn như Hà Nội
và thành phố Hồ Chí Minh đang đăng
ký mạng lưới và xây dựng kế hoạch
phát triển thành phố thông minh.
Xây dựng thành phố thông minh là
xu hướng tiên tiến và đặc biệt là xu
hướng phát triển ứng dụng công
nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo
trong cách mạng 4.0 trong quy hoạch,
quản lý đô thị và hoàn thiện đồng bộ
hệ thống hạ tầng đô thị. Kế hoạch
phát triển này cần có một lộ trình và
đòi hỏi vốn đầu tư lớn, sự đồng bộ
và nguồn lực thích ứng, đòi hỏi các
cộng đồng đô thị thông minh. Các
hóa và trí tuệ nhân tạo, để đáp không nung, vật liệu tái chế.
đô thị của chúng ta còn tồn tại nhiều
ứng các tiêu chí công trình Xanh.
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ vấn đề bất cập trong quy hoach đô
Người sử dụng kể cả trẻ em và
Sự phát triển công trình Xanh và Nhà thị, trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật
người cao tuổi có thể vận hành
ở Xanh tại Việt Nam đang cần sự quan và hạ tầng xã hội còn thiếu đồng bộ
sử dụng được. Chi phí đầu tư ban
tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thúc đẩy và yếu kém. Các chương trình phát
đầu và chi phí vận hành cao.
của các cơ quan quản lý nhà nước triển đô thị xanh và đô thị bền vững,
NHỮNG TIÊU CHÍ NHÀ Ở XANH phát triển nhà ở Xanh cần được các
cấp Bộ Ngành và địa phương. Công
Đối với các công trình nhà ở gia đình tác đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật cho chính quyền đô thị coi trọng là mục
thấp tầng, các nhà ở căn hộ thương các sinh viên, cán bộ tư vấn và nâng tiêu phát triển mang tính chiến lược
mại phân khúc thu nhập trung bình cao nhận thức của toàn xã hôi và ưu tiên trước mắt trong lộ trình phát
và nhà ở giá rẻ cho các gia đình thu cộng đồng dân cư, Phát triển Công triển thành phố thông minh.
nhập trung bình, thu nhập thấp, khi trình Xanh, nhà ở xanh cần được xây GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng
xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang dựng thành phong trào và tiến tới Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt
được công nhận nhà ở Xanh cần đáp thành kế hoạch hành động của các Nam
ứng được 3 tiêu chí thiết thực và đơn địa phương và quốc gia.
giản sau đây:

• Tạo được các không gian xanh
đơn giản, tiện ích bên trong hoặc
trên mặt đứng, đặc biệt tại mặt
tường hướng tây của công trình,
các vườn mái và vườn thẳng
đứng...

• Tiết kiệm năng lượng và nước
sinh hoạt thông qua áp dụng
giải pháp thiết kế thụ động (giải
pháp thiết kế cách nhiệt, thông
gió và chiếu sáng tự nhiên,..), áp
dụng thiết bị năng lượng tái tạo,
áp dụng thiết bị tiết kiệm năng
lượng, tiết kiệm nước đã được
dán nhãn…

• Sử dụng vật liệu Xanh, vật liệu

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 46
Housing is an important architecture project in urban areas. As a key functional component of urban construction
space, urban housing reflects the city’s history of development, cultural traditions, identity and quality of life. In an
urban area there are usually old and traditional houses in the center of urban formation, existing housing estates,
new housing estates and new urban areas. In Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang and other major cities, besides
residential areas for villas, condominiums, or high-end condominiums, there are some old degraded houses, social
housing, poor residential areas.

Green house development trend to 15% compared to conventional carbon emissions and save from 30%
is an advanced trend that has investment, but the green buildings - 50% of water use. Green buildings
been promoted in architectural in operation will save 15-30% of will contribute to the conservation of
and construction design in many energy use, reduce about 30 - 35% of resources, environmentally friendly,
countries around the world and in
Vietnam.
Green buildings will be designed
and constructed according to
criteria such as sustainable location,
efficient use of resources, creation
of green spaces in design solutions,
energy savings, use of materials
to be environmentally friendly,
focusing on solutions to minimizing
impacts on environment. According
to experience in some countries in
the world to invest in building Green
projects, the average will require
investment capital increase from 3

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 47
EXPERT’S ARTICLE
indoor environment and the health
of the user.
• Green housing is the type of
housing that meets the criteria
of Green Building mentioned
above. Initial investment cost
may be low, simple operation.
• Eco - Housing is a type of housing
that addresses the following
criterias: sustainable location,
indoor environment quality and
recycling, reuse of wastewater
and solid waste. Average initial
low cost of use, user health and In addition to promoting and high initial investment cost.
longevity. organizations to rate and certificate
green certification for urban projects • Smart Home is a high-tech,
Green Building Development in artificial intelligence and artificial
and high-rise condominiums and
Vietnam is now a part of the National intelligence housing that meets
villas, it is necessary to mobilize
Green Growth Program. the Green Building criteria. Users
and facilitate to green houses
Green housing development is development broadly in the including children and the elderly
being considered. A number of residential segment of residential can use it. Initial investment costs
new housing and housing projects areas, social housing projects, and high operating costs.
have been granted Green Buildings affordable housing in urban areas. GREEN HOUSING CRITERIA
certificates by LEED, EDGE, Lotus, Green House’s benefits are clear, both
Green Mark ... as well as the Green For low-rise family housing projects,
environmental protection, energy
Architecture Award from the Vietnam medium-income commercial
saving, water saving living, quality
Association of Architects, regional apartment housing and affordable
of life, health of the user and create
and international architectural housing for low-income, middle-
urban scenery and beauty.
awards. However, the number income families, when constructing
of green certificates and awards, A NUMBER OF URBAN GREEN and renovating the Green House
including the housing projects is still HOUSING MODELS should meet the following three
low (up to now about 85 projects). practical and simple criteria:
Green housing models meet the
The majority of buildings and requirements of environmentally • Creates simple green spaces,
residences that meet the Green friendly, energy saving, resource either inside or outside the
criteria are those in the high-end saving, ensuring the quality of the building, especially at the west
commercial and high-end family
housings. The number of green
houses is not much.
To build a green and sustainable
urban, an important criterion is that
the construction works in urban
areas, especially housing need to
develop in accordance with the green
trend, friendly with the environment.
We should mobilize, guide and
support a widespread movement of
new construction and renovation of
green housing in urban areas.

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 48
wall of the building, vertical and
roof gardens.

• Saving energy and water
by adopting passive design
solutions (design solutions
of insulation, ventilation and
natural lighting, etc.), applying
renewable energy equipment,
applying energy saving, labeled
water saving ...

• Use of green materials, non-
baked materials, recycled
materials.

SUPPORT SOLUTIONS
The development of Green Building
and Green Housing in Vietnam is in develop to be smart city. Intelligent areas, there are many shortcomings
need of guidance and facilitation city building is an advanced trend in the urban planning such as the
of state management agencies at and especially the trend towards lack of synchronous and weak
ministerial and local levels. Training, the development of information technical infrastructure and social
technical guidance for students, technology and artificial intelligence infrastructure. Sustainable urban and
counselors and awareness of the application in the 4.0 revolution green development programs and
whole community, green building in urban planning, management green housing development need to
development, green housing should and complete synchronous be addressed by urban governments
be built into the movement and system of urban infrastructure. as a strategic priority for immediate
moving on into action plans of local This development plan needs a development in the smart city
and national. roadmap and requires large capital development roadmap.
At present, large cities like Hanoi and investment, synchronization and Professor, Dr. Nguyen Huu Dung
Ho Chi Minh City are registering their adaptive resources, requiring smart Chairman Vietnam Association of Civil
networks and building the plan to urban communities. In our urban Engineering Environment

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 49
CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG
They huddled inside the storm door
- two children in ragged outgrow
coats.

“Any old papers, lady?”

I was busy. I wanted to say no - until
I looked down at their feet. Thin little
sandals, sopped with sleet. “Come in
and I’ll make you a cup of hot cocoa.”
There was no conversation. Their
soggy sandals left marks upon the
hearthstone.

Cocoa and toast with jam to fortify
against the chill outside. I went back
to the kitchen and started again on
my household budget...

The silence in the front room struck
Hai đứa bé co mình trong chiếc áo “Cô giàu có ư? Không, không đâu
through to me. I looked in.
khoác quá khổ, rách rưới đứng nép cháu ạ!” - Vừa nói, tôi vừa ngao ngán
vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy nhìn tấm khăn trải bàn đã sờn cũ của The girl held the empty cup in her
mời tôi: mình. hands, looking at it. The boy asked in
Cô bé cẩn thận đặt chiếc tách vào đĩa.
flat voice, “Lady... are you rich?”
“Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”
“Những chiếc tách của cô thật hợp “Am I rich? Mercy, no!” I looked at my
Tôi đang bận, chỉ muốn từ chối một
với bộ đĩa!” Giọng nói của cô bé có vẻ shabby slipcovers.
tiếng cho xong, thế nhưng khi nhìn thèm thuồng.
xuống đôi chân của chúng, tôi thật The girl put her cup back in its saucer
Thế rồi chúng ra đi, trên tay cầm theo - carefully. “Your cups match your
không đành lòng. Những đôi dép lê
gói báo cũ, băng mình trong ngọn
bé xíu, ướt sũng vì mưa tuyết. “Vào saucers.” Her voice was old with a
gió rét căm căm. Chúng không nói
nhà đi, cô sẽ làm cho mỗi đứa một hunger that was not of the stomach.
lời cảm ơn. Nhưng quả thật, chúng
ly cacao nóng!” Chúng lặng lẽ bước
không cần phải cảm ơn tôi. Những They left then, holding their bundles
theo tôi. Hai đôi dép lê sũng nước
gì chúng đã làm cho tôi còn hơn cả of papers against the wind. They
được đặt trên bệ lò sưởi để hong cho
tiếng cảm ơn. Những chiếc tách và hadn’t said thank you. They didn’t
khô.
đĩa bằng gốm màu xanh trơn của need to. They had done more than
Cacao và bánh mì nướng ăn kèm mứt tôi là loại thường thôi. Nhưng chúng that. Plain blue pottery cups and
có thể làm ấm lòng trước cái lạnh là một bộ rất hợp. Tôi nếm thử món saucers. But they matched. I tested
buốt giá bên ngoài. Đưa thức ăn cho khoai tây và khuấy nồi súp. Khoai tây the potatoes and stirred the gravy.
bọn trẻ xong, tôi lại vào bếp để tiếp và món súp, rồi mái nhà, cả người
Potatoes and brown gravy - a roof
tục với những con số chi tiêu trong chồng của tôi với công việc ổn định -
over our heads - my man with a good
gia đình. tất cả đều rất phù hợp với tôi.
steady job - these things matched,
Không khí yên ắng trong phòng Tôi đẩy chiếc ghế đang ở trước lò sưởi too.
vào chỗ cũ và dọn dẹp lại căn phòng
khách khiến tôi cảm thấy hơi làm lạ. I moved the chairs back from the
cho gọn gàng. Vết bùn từ đôi dép
Tôi nhìn vào trong phòng. fire and tidied the living room. The
lê ướt sũng của hai đứa bé vẫn còn
Cô bé đang cầm chiếc tách đã uống đọng lại trên mặt lò sưởi, nhưng tôi muddy prints of small sandals were
cạn trên tay, ngắm nhìn một cách say không lau đi. Tôi muốn giữ chúng lại, still wet upon my hearth. I let them
mê. Cậu bé đi cùng rụt rè: “Thưa cô, để lỡ đâu có ngày tôi lại quên rằng be. I want them there in case I ever
cô có giàu không ạ?” mình giàu có đến mức nào. forget again how very rich I am.

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 50
Một người sùng đạo nói chuyện với giống phòng đầu tiên. Có một cái were thin and sickly. They appeared
Chúa. bàn tròn lớn với một nồi nước hầm to be famished. They were holding
hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ spoons with very long handles that
“Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên
nước miếng. Mọi người xung quanh were strapped to their arms and each
đường và Địa ngục như thế nào”.
cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng found it possible to reach into the
Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...
mọi người ở đây trông thật béo tốt, pot of stew and take a spoonful. But
Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả. because the handle was longer than
ông nhìn vào. their arms, they could not get the
Người đàn ông thắc mắc: “Con không
Ở giữa phòng có một cái bàn tròn spoons back into their mouths.
hiểu, thưa Chúa”.
lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm The holy man shuddered at the sight
“Đơn giản thôi” - Chúa đáp - “Ở nơi
bốc khói nghi ngút trông thật ngon of their misery and suffering.
này, mọi người biết cách đút cho
và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông
nhau ăn”. The Lord said, ‘You have seen Hell.’
nhỏ nước miếng.
A holy man was having a conversation They went to the next room and
Nhưng mọi người ngồi xung quanh
with the Lord one day and said, opened the door. It was exactly the
bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như
same as the first one. There was the
là bị bỏ đói từ lâu vậy. ‘Lord, I would like to know what
large round table with the large
Heaven and Hell are like.’
Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc pot of stew which made the holy
thìa có cán dài được buộc vào cánh The Lord led the holy man to two man’s mouth water. The people
tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới doors. were equipped with the same long-
nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó handled spoons, but here the people
He opened one of the doors and the
dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ were well nourished and plump,
holy man looked in. In the middle of
không thể cho vào miệng được. laughing and talking.
the room was a large round table. In
Người đàn ông rùng mình trước cảnh the middle of the table was a large The holy man said, ‘I don’t understand.’
tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: “Đấy, pot of stew, which smelled delicious
‘It is simple,’ said the Lord. ‘It requires
con vừa nhìn thấy Địa ngục”. and made the holy man’s mouth
but one skill. You see they have
water.
Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai learned to feed each other, while the
và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều The people sitting around the table greedy think only of themselves.’

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 51
TẢN MẠN

Thu về, miền Tây nắng vàng như rót mật, khí trời dịu nhẹ như hân hoan cùng các em học sinh đón mùa tựu trường.
Tiếng trống khai giảng tưng bừng, những bước chân rộn ràng khắp mọi nẻo đường, nhưng đâu đó vẫn còn những
mảnh đời cơ cực, những ánh mắt khát khao con chữ, những gương mặt trong veo, ngơ ngác, không hiểu tại sao cổng
trường lại xa vời đến vậy.

Cũng trong những ngày thu ấy, trình đã nhận được sự chia sẻ, chung nguyện APAVE từ các miền cùng hội
nhân một chuyến công tác đến Long tay của các thành viên APAVE khắp ngộ về đây, trong sân trường tiểu học
Xuyên trong chiến lược mở rộng mọi miền cũng như các khách hàng, Phan Bội Châu, phường Bình Đức, TP
APAVE Châu Á – Thái Bình Dương đối tác. Với ý nghĩa khích lệ tinh thần Long Xuyên để trao gửi những phần
tại vùng đất Tây Nam Bộ, Tổng Giám quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa.
hiếu học và tiếp sức các em nhỏ đến
đốc Nguyễn Công Phú đã thấy, đã
trường, APAVE đã nhận được sự đồng Tham dự buổi lễ có sự hiện diện
lắng nghe và đồng cảm với những
thuận và góp sức của nhiều mạnh của ông Phạm Thành Thái – Bí thư
phận người không may mắn, ông
thường quân. Ngày 5/10/2018, thiên thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long
chia sẻ: “APAVE ước nguyện thịnh
vượng, cát tường nơi đây thì cần biết thời, địa lợi, nhân hòa, Đoàn thiện Xuyên; ông Nguyễn Phú, Phó Chủ
lễ giang sơn, mà lễ lớn nhất chính là
góp phần mang lại niềm hạnh phúc
đến trường cho các em nhỏ có hoàn
cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn
lên”. Chính vì thế, Người số 1 đã khởi
xướng chương trình thiện nguyện
“Cặp sách trao em” nhằm chia sẻ và
hỗ trợ các em học sinh cụm trường
tiểu học phường Bình Đức, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
Qua hơn một tháng từ ngày kêu gọi
ủng hộ (ngày 17/8/2018), chương

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 52
hỗ trợ nhà trường 9 màn hình ti vi,
2 bộ máy vi tính, 1 máy in laze. Bên
cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ công tác
tuyên truyền của địa phương với 1
máy chiếu, 1 màn hình LED. Sau buổi
lễ, đoàn thiện nguyện APAVE kết hợp
với Nhà trường tổ chức các trò chơi,
tặng các phần bánh kẹo đến các em,
mang đến cho các em một khoảng
thời gian hạnh phúc và tràn ngập
yêu thương.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ,
những ánh mắt lấp lánh, chúng tôi
tịch UBND TP. Long Xuyên; ông Ngô đủ, nhiều em phải nghỉ học do gia
đọc được khát vọng học hành và
Nhựt Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch đình khó khăn. Chuyện nợ tiền bảo
ước mơ vào ngày mai tươi sáng của
UBND Phường Bình Đức; ông Đoàn hiểm y tế học sinh cũng bị kéo dài.
các em. Những phần quà ý nghĩa đã
Thành Tôi, Hiệu trưởng trường tiểu Qua đó càng thấy sự sẻ chia, đóng
mang lại cho các em niềm vui và lòng
học Phan Bội Châu cùng các thầy cô góp của các thành viên APAVE và các
tin vào tình người, vào cuộc sống.
giáo, phụ huynh và 400 em học sinh đối tác ý nghĩa đến nhường nào.
của 3 trường tiểu học, trung học cơ Ghi nhận sự sẻ chia kịp thời ngay
Thay mặt đoàn thiện nguyện APAVE,
sở: Phan Bội Châu, Lương Thế Vinh, khi vừa bước vào năm học mới của
TS. Nguyễn Công Phú – Tổng Giám
Võ Trường Toản. APAVE cho các em học sinh nghèo
đốc đã có những lời chia sẻ ngắn
hiếu học cũng như hỗ trợ nhà trường
Về phía APAVE có TS. Nguyễn Công gọn, xúc động. Ông nhắc lại thời ấu
trong công tác dạy và học, Bà Đặng
Phú , Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn thơ sinh ra tại miền Trung khó khăn
Thị Mỹ Hường – Phó Trưởng phòng
Quang Dy và ông Vũ Đức Phú, Ban nên ông hiểu và đồng cảm với các
Nội vụ đã công bố quyết định khen
cố vấn; Ông Trần Nam Trung, Tổng em học sinh nơi đây. Chính vì sinh ra
thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND
Giám đốc Điều phối; Ông Phạm Đức trên miền đất “chỉ có nắng và gió” đầy
tỉnh An Giang cho Công ty APAVE
Chương, Phó Tổng Giám đốc; Bà khó khăn, vất vả nên trong ông luôn
Châu Á – Thái Bình Dương.
Nguyễn Bích Hằng, Giám đốc Nhân có mong ước sẽ làm gì đó để tạ ơn
lực /Giám đốc Truyền thông; Ông đất trời. Chút duyên đó đã đưa APAVE Buổi lễ khép lại trong sự lưu luyến,
Lê Việt Anh – Kế toán trưởng; Ông đến đây, góp chút sức lực nâng bước trong ánh mắt chia tay bịn rịn. Tạm
Nguyễn Xuân Phong – Giám đốc chân các em đến trường. biệt Long Xuyên và chúc các em học
APAVE Cần Thơ, cùng các lãnh đạo, sinh vững bước trên hành trình rộng
APAVE trân trọng trao tặng 80 suất
nhân viên đại diện 8 chi nhánh trên mở phía trước!
học bổng cho học sinh khó khăn,
cả nước. 20 suất bảo hiểm y tế học sinh, 40 Nguyễn Hương Giang
Buổi lễ được tổ chức chu đáo với bộ đồng phục và 60 chiếc cặp sách; Ban Truyền thông
sự hợp tác, hỗ trợ của UBND Thành
phố, Phòng Văn hóa thông tin thành
phố, Hội Khuyến học, trường tiểu
học Phan Bội Châu và đại diện cơ
quan truyền thông là Đài Phát thanh
Truyền hình tỉnh An Giang.

Có đến tận nơi mới thấu hiểu được
những khó khăn mà thầy và trò nơi
đây đang nỗ lực vượt qua. Gia đình
các em phần lớn làm nông nghiệp,
làm thuê làm mướn nên không có
điều kiện để quan tâm con em đầy

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 53
TẢN MẠN

In autumn, the west sunshine is yellow as honey, the air is cool and gentle, combining with the joy of the pupils on the
first day back to school. The drum begins jubilant is also the time children come back to school. However, somewhere
there are still fragile life whose eye hunger for words, the face to bewilder, do not understand why the school gate is
so far away.
On a trip to Long Xuyen in expansion difficult circumstance”. Therefore, he support, sharing by APAVE members
strategy in the southwestern region has initiated a volunteer program across the regions as well as clients
of APAVE Asia - Pacific, General called “School Bags for Children” to and partners. With the sense of
Director Nguyen Cong Phu saw, support pupils of primary schools in encouraging the spirit of studious
listened to and sympathized with learning and supporting the children
Binh Duc Ward, Long Xuyen city, An
those who are not lucky. He shared: to school, APAVE has received the
Giang province.
“If APAVE wishes to prosper here, it is consensus and contribution of many
necessary to repay and the greatest More than a month from the day donors. On October 5th, 2018, APAVE
offering is to bring happiness of of calling for support (August 17, volunteer group from the regions
going to school for the children in 2018), the program has received the meeting at Phan Boi Chau primary
school, Binh Duc ward, Long Xuyen
city to give small gifts but extremely
meaningful.
Attending the ceremony were the
presence of Mr. Pham Thanh Thai -
Secretary of the Party Committee,
Chairman of the People’s Committee
of Long Xuyen City; Mr. Nguyen
Phu, Vice Chairman of Long Xuyen
People’s Committee; Mr. Ngo Nhut
Thang, Secretary of Party Committee,
Chairman of Binh Duc Ward People’s
Committee; Mr. Doan Thanh Toi,

Số 3-2018 | APAVE TODAY page 54
headmaster of Phan Boi Chau Primary
School with teachers, parents and
400 students of 3 primary and
secondary schools: Phan Boi Chau,
Luong The Vinh, Vo Truong Toan.

On the APAVE side, there was the
presence of Dr. Nguyen Cong Phu,
General Director; Mr. Nguyen Quang
Dy and Mr. Vu Duc Phu, Advisory
Board; Mr. Tran Nam Trung, Co- CEO;
Mr. Pham Duc Chuong, Deputy labor so they do not have enough disadvantaged students, 20 pupil
General Director; Ms. Nguyen Bich conditions to care for their children. health insurance packages, 40
Hang, Human Resources Director Many children have to miss school uniforms and 60 school bags for
and Communications Director; Mr. due to family difficulties. Many pupils pupils and 9 televisions, 2 sets of
Le Viet Anh - Chief Accountant; also owe money to health insurance. computers, 1 laser printer for school.
Mr. Nguyen Xuan Phong - Director So, the sharing, contribution of In addition, the company also
of APAVE Can Tho, together with APAVE members and partners are supports local propaganda with a
leaders and employees representing very valuable. projector, an LED screen. After the
8 branches nationwide. On behalf of the APAVE volunteer ceremony, APAVE volunteer team
team, Dr. Nguyen Cong Phu - General joined the school to organize the
The ceremony was organized with
Director had a brief, emotional games, donate the candy to the
the cooperation and support of the
words. He recalled the childhood children, bring them a happy and
City People’s Committee, the Culture
born in Central Vietnam so he filled with love time.
and Information Department of
the City, the Study Encouragement understood and sympathized with Looking at the bright faces, the
Association, Phan Boi Chau Primary the pupils here. Because of the sparkling eyes of students here, we
School and the representative of the birth in the difficult land with “only read their school’s aspirations and
media agency that is An Giang Radio sun and wind” so he always has the bright future. The meaningful gifts
and Television Station. desire to do something to thank have brought them joy and faith in
the mother land. That empathy has humanity, into life.
Only when we arrive at the place,
brought APAVE here, contributing a
we understand the difficulties that Recognizing the timely sharing as
little strength to the footsteps of the
teachers and pupils here are trying to soon as the new school year of APAVE
children to school.
overcome. Their families are mostly for poor pupils to study as well as
employed in agriculture or hired APAVE grants 80 scholarships to support the school in teaching and
learning, Ms. Dang Thi My Huong
- Deputy Manager of Department
of Home Affairs announced the
decision of extraordinary award
of Chairman of An Giang People’s
Committee for APAVE Asia - Pacific.

The ceremony closed in the eyes of
farewell break. Goodbye to Long
Xuyen, we wish the pupils here will
step forward on the journey to bright
future.

Nguyen Huong Giang
Communication Division

Số 3-2018 | APAVE TODAY Page 55
APAVE Hà Nội APAVE Bình Dương APAVE Japan
Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Lầu 3 tòa nhà VNPT, 326 Đại Lộ Bình JETRO BUILDING KOBE C.I.T CENTER
phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một BLDG – 14F – 5-1-14 HAMABEDORI –
TP. Hà Nội Tel: (+84-274) 3 856 097 CHOU – KU KOBE – 651 6591 JAPAN
Tel: (84-24) 3.7887 7880 Tel: +81-78-222-1376
APAVE Cần Thơ
APAVE Đà Nẵng Tầng 3, số 77-77B Võ Văn Tần, P.Tân An, APAVE Singapore
Tầng 4 – Tòa nhà VNPT số 346 đường Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ No. 80 Robinson Road # 02-00
2/9 – P. Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu Tel: (+84.292) 3 733835 Singapore (068898)
Tel: (84-236) 3.626263 Tel: +65 6236 3333
APAVE Vũng Tàu
APAVE Nha Trang Số 65A – Đường 30/4 – Thắng Nhất APAVE Myanmar
Số 238 Ngô Gia Tự, Bà Rịa - Vũng Tàu No. (192) second floor, Bogyoke Aung
Tp. Nha Trang Tel: (84-254) 3.591229 San Street, Ward 10, Botahtaung Town-
Tel: (84-258) 3 528 233 ship, Yangon. Tel: +95 1 379064
APAVE Malaysia
APAVE Huế Suite E603, 6th Floor East Tower, Wisma APAVE International
Tầng 10, tòa nhà HCC, Consplant 1, No 2, Jalan SS16/4, 47500 Z.I. - avnue Gay - Lusac
28 Lý thường Kiệt, TP. Huế Subang Jaya, Selangor, Malaysia 33370 Artigues-près- Bordeaux
Tel: (84-234) 3 933 775 Tel: +603 50317668/669 Tel: (33) 5 56 77 27 42

APAVE Hồ Chí Minh APAVE China
Lầu 9 - 10, tòa nhà MB, số 538 Cách Room 422-423, Area 5E, Aoyuan City APAVE Group
Mạng Tháng 8, P. 11, Q. 3, Tp.HCM Plaza, Hanxing Road, Panyu Dist., 191, rue de Vaugirard
Tel: (84-28) 39905588 Guangzhou, China 75738 Paris Cedex 15
Tel: (86) 020 38202081 Tel: (33) 1 45 66 99 44

© Copyright 2015 www.apave.com.vn
Số 3-2018 | APAVE TODAY page 56