SURAT AKUAN SUMPAH Saya ....................................................................... dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa :i.

Saya tidak disabitkan ke atas tuduhan jenayah dan juga tidak pernah ditahan di bawah Peraturan-peraturan Darurat; ii. Saya *tidak pernah / pernah dibuang kerja atau digantung kerja atau diisyaratkan dalam Warta Kerajaan sebagai telah meninggalkan jawatan daripada perkhidmatan mana-mana Jabatan Kerajaan; iii. Saya *tidak pernah / pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan manamana Jabatan Kerajaan; (a) Saya *pernah bekerja / tidak pernah bekerja sebagai ................................................................... dalam negeri .......................... selama tempoh ........................ tahun ......................... bulan. (b) Saya *belum / pernah bekerja dengan mana-mana Jabatan Kerajaan / Badan-Badan Berkanun / Kuasa-Kuasa Tempatan sebelum daripada ini; (c) Pada tarikh sekarang ini saya bebas dari kesusahan kerana hutang dan tiada apa-apa juga tanggungan atas apa-apa surat janji hutang sama ada sebagai peminjam atau penjamin; (d) Saya telah dilahirkan pada .................................... haribulan ..................... dalam tahun ..................................... Dan saya membuat surat sumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar, Akta Akuan Berkanun Surat Akuan, 1960. ) ) ) ) ) ) ) )

iv.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu ..................................................................................... ..................................................................................... di ................................................................................. di Negeri ..................................................................... pada ...................... haribulan ..................................... tahun ..........................................................................

Dihadapan saya, Yang Di Pertua Mahkamah Seksyen Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah Peringatan 1 Seseorang pemohon yang tidak dikenakan Perintah di bawah ordinan Mahkamah Budak-budak, 1974 adalah dikehendaki memberitahu secara sulit kepada bakal majikan hal ini sekiranya Perintah itu telah dibuat dalam masa 24 bulan dahulu daripada kecuali jika pemohon telah dilepaskan daripada Sekolah Henry atau daripada sebuah sekolah yang diluluskan, maka tempoh 24 bulan itu hendaklah bermula daripada sebuah sekolah yang diluluskan, maka tempoh 24 bulan itu hendaklah bermula dari tarikh ia dilepaskan itu. Peringatan 2 Seseorang pemohon yang telah dilepaskan dari tuduhan mengikut peruntukan Seksyen 193A dalam Kanun Peraturan Jenayah atau mengikut mana-mana peruntukan undang-undang yang serupanya mestilah menyatakan hal itu kepada pihak berkuasa yang mengambil ia bekerja. Catatan : - * Potong yang tidak berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful