You are on page 1of 12
Fri RERTAS Behagian A Seong mad menlankan st eaprimansk menk bongo oer pin sda erpranghap dot cu Tg arp in cn anon ner any ajo 1 moms rade wat czperinon rebut Fazer dala dengan meno cr bate dala a dan bar soiree ahaa nepal orn 0'C. Pann! war tperanpip donde Kemudan er dpoaston london, spr men dag eng menggunan sau arg Badan, =27C 01= 77°C ‘serps pada yg brain 7 capillary tbe penbarts ape semen, le le " & iz eee E San? See laee le we tom {cota fpeatnd a, ne a te spond Snrmotraie 3 sooty ee (0 Bat esperneyng dong lan pas: ( Penbolehbah dmanpalaton marta (8) Pemboleaba bergrak alae - CE mri ie (G8) Peboteudodoatrkon . marth) penn baton (8) Berdasarkam Rajah 1.2, 13, 14, 1.5 don 1.6 di halaman 4 dan 5: (Catan Baca 1, lean [2 maria Turan unit, 02 0) oad ske wait Kelvin, Ty Ts, Te Ta dan Ts dengan -menggunakan perxamean: Taes2mk (1 markaht ‘tn = S08 re mn ho Jaduaikan keputusan anda bagi @, Tdar i pada ruang at Bawah. [2 mark) — : ‘oh 3 1415. emanate a ho eon woe Soe 205038 sdpmang dra nga (oy, Pada kre graf lt halaman 7, ke graf meta T 5 marta (© Berdasorkn raf anda.) ata hab cara i elavan T.