You are on page 1of 40

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG

SERI RAHMAT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK KSSR TAHUN 5

(2019)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGA STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
N TP TAFSIRAN

1.1 Nilai (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN


1 Menyatakan sebarang nombor hingga
nombor. sebarang nombor hingga 1 000 INOVASI:
000 yang diberi dalam perkataan 1 000 000.
dan angka. Membuat perbandingan
melalui pemerhatian
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai Menentukan nilai tempat dan nilai digit dan menyusun mengikut
digit bagi sebarang nombor. 2 bagi sebarang nombor hingga 1 000 kriteria.
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor 000 Menghubungkait,
MINGGU 1 mengikut nilai tempat dan nilai
menyusun maklumat
1-4 JANUARI digit.
(iv) Menyusun nombor hingga Menganggar dan membundarkan serta membuat
2019
1 000 000 mengikut tertib menaik 3 sebarang nombor hingga ratus ribu penghampiran dan
MINGGU 2
6-11 JANUARI dan tertib menurun. yang terdekat. membina pemahaman
2019 melalui alat yang
(i) Menganggar bilangan objek bersesuaian dan
dengan menyatakan kuantiti yang Mengelas dan melengkapkan pola pemerhatian situasi
4 nombor.
munasabah berdasarkan set sekeliling.
rujukan yang diberi.
NILAI MURNI DAN
Menyelesaikan masalah harian yang SIKAP
5 rutin bagi sebarang nombor dengan KEUSAHAWANAN:
(i) Mengelaskan pola bagi urutan pelbagai strategi.
Bekerjasama dalam
1.2Anggaran nombor genap dan nombor ganjil. kumpulan dan berani
bagi menyatakan idea, yakin
(ii) Melengkapkan pola bagi nombor
sesuatu
genap dan nombor ganjil.
kuantiti.
TMK:
(i) Membundarkan sebarang nombor Murid menggunakan
hingga ratus ribu yang terdekat. abakus bagi
1.3 Nombor
(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakilkan nombor
dalam
mewakili suatu nombor yang telah
bentuk
dibundarkan hingga ratus ribu
pola.
terdekat. BBB:
Guli, kad gambar, kad
Menyelesaikan masalah harian yang nombor, garis nombor
6 bukan rutin bagi sebarang nombor dan lembaran kerja
dengan kreatif dan inovatif.
1.4 Aplikasi
sebarang i-THINK
nombor.
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi,
Belajar sepanjang hayat
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN
(i) Menambah sebarang dua, tiga, 1
2.1 Penambahan menambah sebarang dua nombor INOVASI:
empat dan lima nombor hingga
sebarang tanpa mengumpul semula.
enam digit hasil tambahnya Menghasilkan idea
dua hingga hingga 1 000 000 daripada pemerhatian,
MINGGU lima termasuk membuat anggaran. praktikkan proses kreatif
3 nombor. Menyatakan bilangan digit yang
(ii) Menyelesaikan ayat matematik 2 untuk menghasilkan
13-18 mungkin untuk hasil tambah.
yang melibatkan anu dalam
JANUARI idea secara berterusan.
penambahan hingga tiga nombor.
2019 Membuat simulasi,
MINGGU Menambah sebarang dua, tiga, empat membuat perkaitan dan
(i) Menyelesaikan masalah harian
4 dan lima nombor hingga enam digit mengubah suai idea
20-25 melibatkan penambahan hingga
3 hasil tambahnya hingga 1 000 000,
JANUARI tiga nombor.
termasuk melibatkan anu dan
2019 menentukan kewajaran jawapan. TMK:

2.2 Penggunaan power


Menyelesaikan masalah harian yang point bagi penambahan,
Penyelesaian 4
rutin melibatkan penambahan. kalkulator
masalah.
Menyelesaikan masalah harian yang
5 rutin melibatkan penambahan dengan NILAI MURNI DAN
pelbagai strategi. SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, yakin diri
dan sifat tidak putus
asa, yakin, ketelitian,
BBB:
Kad nombor, kad
gambar lembaran kerja
i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang Peta Bulatan, Peta Buih,
6 bukan rutin melibatkan penambahan Peta Buih Berganda,
secara kreatif dan inovatif. Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD
KE-21
Kemampuan
menyesuaikan diri,
keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN


(i) Menolak sebarang dua nombor 1 INOVASI:
3.1 Penolakan menolak dua nombor tanpa
hingga 1 000 000 termasuk
sebarang dua mengumpul semula. Mengimbas kembali
membuat anggaran.
nombor. (ii) Menentukan nilai anu bagi ayat idea praktikkan proses
matematik yang melibatkan kreatif untuk
Menyatakan bilangan digit yang
penolakan dua nombor. 2 menghasilkan idea
mungkin untuk baki.
secara berterusan,
(i) Menolak berturut-turut dua nombor Membuat simulasi,
MINGGU
daripada sebarang nombor hingga Menolak sehingga dua nombor membuat pemerhatian
5
27 daripada satu nombor hingga 1 000 dan analisis idea untuk
1 000 000 termasuk membuat 3
JANUARI 000, termasuk melibatkan anu dan mengenalpasti masalah
3.2 Penolakan anggaran.
-1 menentukan kewajaran jawapan. dan menyelesaikannya.
FEBRUA berturut-turut
RI 2019 dua nombor
daripada Menyelesaikan masalah harian yang
MINGGU 4 TMK:
sebarang rutin melibatkan penolakan.
6
3-8 nombor. Penggunaan power
FEBR (i) Menyelesaikan masalah harian point dan kalkulator
Menyelesaikan masalah harian yang
UARI melibatkan penolakan.
5 rutin melibatkan penolakan dengan
2019 3.3 Penyelesaian pelbagai strategi.
masalah. NILAI MURNI DAN
SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Menyelesaikan masalah harian yang
Kesungguhan, ketelitian
6 bukan rutin melibatkan penolakan
dan sabar, Mengaitkan
secara kreatif dan inovatif.
penolakan dalam aktiviti
jual beli barang, berani
mencuba, sifat tidak
putus asa.

BBB:
Kad nombor, kad
gambar dan lembaran
kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD
KE-21
Kepimpinan, Menaakul
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB HINGGA 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan mendarab KREATIVITI DAN INOVASI:
1 sebarang nombor dengan nombor satu
(i) Mendarab sebarang nombor dengan Menghasilkan idea dari
4.1
nombor hingga dua digit, 100 dan digit tanpa mengumpul semula. pemerhatian, menilai idea
Pendarab 1000 dan hasil darabnya hingga secara kritis, fenomena dapatan
an dua 1 000 000 termasuk membuat makna.
Menyatakan bilangan digit yang mungkin
nombor. anggaran. 2 untuk hasil darab.
TMK:
(i) Menyelesaikan masalah harian Mendarab sebarang nombor dengan Penggunaan power point,
melibatkan pendaraban dua nombor.
MINGGU 7 nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 kalkulator

10 - 15 (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan 3 dan hasil darabnya hingga 1 000 000,
FEBRUARI pendaraban dua nombor. termasuk melibatkan anu dan menentukan
kewajaran jawapan. NILAI MURNI DAN SIKAP
2019 4.2 KEUSAHAWANAN:
(ii) Membentuk ayat matematik yang
MINGGU 8 Penyeles melibatkan situasi harian pendaraban Menyelesaikan masalah harian yang rutin Rajin, teliti, berusaha,
17-22 aian dua nombor. 4 melibatkan pendaraban dua nombor bekerjasama, yakin
FEBR masalah. (iii) Menyelesaikan ayat matematik yang
UARI melibatkan anu dalam pendaraban
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
2019 dua nombor. BBB:
5 melibatkan pendaraban dengan pelbagai
4.3 strategi. Pensel, gula-gula, daun, kad
Penggun simbol dan lembaran kerja.
aan anu
dalam
Menyelesaikan masalah harian yang i-THINK
pendaraba
bukan rutin melibatkan pendaraban secara
n. 6 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
kreatif dan inovatif.
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kritis, Penyelesaian masalah

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 1 000 000


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan membahagi KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Membahagi sebarang nombor 1 sebarang nombor dengan nombor satu
5.1 hingga 1 000 000 dengan nombor Menghasilkan idea dari
digit tanpa mengumpul semula.
Pembaha satu digit, dua digit, 100 dan 1000 pemerhatian, menilai idea
gian nombor. termasuk membuat anggaran. secara kritis, fenomena
Menyatakan bilangan digit yang mungkin dapatan makna, Mengimbas
MINGGU 9 2 untuk bahagi. kembali idea, membuat
24 (i) Menyelesaikan masalah harian perkaitan, mengubahsuai idea
FEBRUARI melibatkan pembahagian dua Membahagi sebarang nombor hingga 1
- 1 MAC nombor. 000 000 dengan nombor satu digit, dua
3 TMK:
2019 5.2 digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
MINGGU 10 Penyelesa anu dan menentukan kewajaran jawapan. penggunaan Power Point,
pembahagian dua nombor.
3 - 8 MAC ian masalah.
kalkulator
2019 (ii) Membentuk ayat matematik yang Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan situasi harian 4 melibatkan pembahagian dua nombor.
pembahagian dua nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan pembahagian dengan pelbagai Kerjasama, tolong-menolong,
matematik yang melibatkan 5 rajin, yakin, adil, fokus
5.3 Penggunaan strategi.
anu dalam pembahagian dua nombor.
pembahagia BBB:
n.
Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, gula-gula dan
lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 Buih Berganda, Peta Pokok,
secara kreatif dan inovatif.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Membuat keputusan,
Bekerjasama
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 Menyatakan urutan operasi bergabung.
6.1 0perasi (a) Menambah dan mendarab, Menghasilkan idea melalui
bergabung (b) Menolak dan mendarab, pemerhatian, dan menyatakan
. idea secara lisan,
(c) Menambah dan membahagi,
(d) Menolak dan membahagi Mengimbas kembali idea
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. 2 Mengira operasi bergabung. praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan
(i) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi bergabung dan Menentukan kewajaran jawapan operasi
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. 3 bergabung. TMK:
MINGGU 11
10 - 15 MAC (i) Menyelesaikan ayat matematik Penggunaan power point,
2019 6.2 operasi bergabung termasuk yang kalkulator
MINGGU 12 melibatkan tanda kurung hasilnya Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Penyelesai 4 melibatkan operasi bergabung.
17-22 MAC dalam lingkungan 1 000 000.
an NILAI MURNI DAN SIKAP
2019 masalah. KEUSAHAWANAN:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan operasi bergabung dengan Kesungguhan, ketelitian, dan
5 sabar. Mengaitkan penolakan
pelbagai strategi.
dalam aktiviti jual beli barang
6.3 Operasi
bergabung
Menyelesaikan masalah harian yang BBB:
melibatkan
tanda 6 bukan rutin melibatkan operasi bergabung Kad nombor, bahan maujud
kurung. secara kreatif dan inovatif. dan lembaran kerja
i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Berinisiatif dan terarah kendiri,


Bekerjsama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Membaca ayat matematik pecahan dan KREATIVITI DAN INOVASI:


(i) Menambah hingga tiga nombor 1
7.1 menyatakan maksud ‘daripada’ dalam
melibatkan nombor bulat, pecahan Kenal pasti ciri, menterjemah
Penambah wajar dan nombor bercampur yang pecahan. idea, mnghubung kait dan
MINGGU 14 an pecahan. menganalisis persamaan dan
penyebutnya hingga 10.
31 Mac - 5 perbezaan
APRIL 2019 (i) Menolak sebarang dua nombor Menyatakan langkah-langkah
MINGGU 15 melibatkan nombor bulat, pecahan 2 penyelesaian melibatkan pecahan.
7-12 APRIL wajar dan nombor bercampur yang TMK:
2019 penyebutnya hingga 10.
Penggunaan power point
7.2 Penolakan Menyelesaikan ayat matematik yang
(ii) Menolak sebarang dua nombor 3
pecahan. melibatkan pecahan.
daripada satu nombor melibatkan
nombor bulat, pecahan wajar dan NILAI MURNI DAN SIKAP
nombor bercampur yang penyebutnya KEUSAHAWANAN:
Menentukan kewajaran jawapan bagi
hingga 10.
4 penyelesaian ayat matematik yang Kesungguhan, ketelitian, dan
melibatkan pecahan. sabar., Menghubungkait,
(i) Menambah dan menolak nombor bekerjasama, adil,prihatin,
melibatkan nombor bulat, pecahan menghargai masa
wajar dan nombor bercampur yang Menyelesaikan masalah harian yang rutin
penyebutnya hingga 10. dan tolong-menolong
5 melibatkan pecahan dengan
menggunakan pelbagai strategi.
(i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar
dan nombor bercampur daripada BBB:
sesuatu kuantiti.
Kertas A4, pensel warna,
buah-buahan, kad pecahan,
gunting, kertas dan lembaran
kerja

7.3
Penambaha i-THINK
n dan Menyelesaikan masalah harian yang Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
penolakan bukan rutin melibatkan pecahan secara Buih Berganda, Peta Pokok,
6
pecahan. kreatif dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


7.4 Konsep
Menaakul, Penyelesaian
‛daripada’
masalah
dalam
pecahan.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. PERPULUHAN


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN INOVASI:
16 8.1 Penambahan (i) Menambah tiga nombor perpuluhan 1
menyelesaikan operasi asas melibatkan Mengimbas kembali idea,
14 - 19 perpuluhan. hingga tiga tempat perpuluhan. perpuluhan tanpa mengumpul semula. menghubungkait dan
APRIL menganalisis, menghasilkan
2019 8.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor idea melalui pemerhatian, dan
perpuluhan. daripada sebarang nombor hingga Menyelesaikan ayat matematik melibatkan
MINGGU 2
menyatakan idea secara lisan.
tiga tempat perpuluhan. perpuluhan.
17
21 - 26
APRIL (i) Menambah dan menolak nombor Menyelesaikan ayat matematik melibatkan TMK:
2019 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan menentukan kewajaran
8.3 Penambahan 3 Penggunaan power point
perpuluhan. jawapan
dan penolakan
perpuluhan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
(i) Mendarab nombor perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan dengan 4 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga KEUSAHAWANAN:
nombor hingga dua digit, 100 dan tempat perpuluhan.
8.4 Pendaraban Bekerjasama,teliti,yakin,
perpuluhan. 1000. berani membuat keputusan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga
(i) Membahagi nombor dengan nombor 5 tempat perpuluhan dengan menggunakan
hingga dua digit,100, 1000 dan BBB:
pelbagai strategi.
hasilnya hingga tiga tempat Garis nombor, Kad Nombor,
perpuluhan. buku teks, gambarajah. dan
8.5 Pembahagian Lembaran kerja
perpuluhan. (i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan perpuluhan dan hasilnya
hingga tiga tempat perpuluhan. i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan nombor Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Buih Berganda, Peta Pokok,
secara kreatif dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
8.6 Penyelesaian Pelbagai Alir, Peta Titi
masalah.

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 9. PERATUS


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menerangkan langkah-langkah
(i) Menukar peratus kepada pecahan
9.1 Nilai peratus. penyelesaian yang melibatkan peratus. Menghasilkan idea melalui
dan sebaliknya.
pemerhatian dan menyatakan
(ii) Menukar nombor bercampur kepada
Menukar pecahan dan nombor bercampur idea secara lisan.
peratus dan sebaliknya.
(iii) Mengira peratus daripada suatu 2 kepada peratus dan sebaliknya serta
kuantiti. mengira peratus daripada suatu kuantiti.
MINGGU TMK:
18 Menentukan kewajaran jawapan yang
28 APRIL Penggunaan power point
(i) Menyelesaikan masalah harian 3 melibatkan peratus.
- 3 MEI melibatkan peratus.
2019
MINGGU Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
4 melibatkan peratus. KEUSAHAWANAN:
19
5-10 MEI 9.2 Penyelesaian Bekerjasama dalam kumpulan,
masalah Menyelesaikan masalah harian yang rutin Berani membuat keputusan
2019
5 melibatkan peratus dengan pelbagai
strategi.
BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan peratus secara Petak seratus, kad peratus,
6 buku teks dan lembaran kerja
kreatif dan inovatif.
.
i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,


Keusahawanan, Kritis
2. KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

a. Penyelesaian Masalah

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.

2 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang diberi dengan bimbingan.

3 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.

4 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks.

5 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

b. Penaakulan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik dengan bimbingan.

2 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan.

3 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan.

4 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan lebih daripada satu pengiraan.

5 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.

6 Boleh menjelaskan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
c. Membuat Perkaitan
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian dengan bimbingan.

2 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian tanpa bimbingan.

3 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik.

4 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

d. Membuat Perwakilan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menggunakan perwakilan dengan bimbingan.

2 Boleh menggunakan perwakilan bagi menunjukkan kefahaman matematik tanpa bimbingan.

3 Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.

4 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Menggunakan pelbagai perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan pelbagai strategi.

6 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

e. Komunikasi
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan idea matematiksecara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

2 Boleh menerangkan idea matematiksecara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

3 Boleh menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual yang betul.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
4
yang betul.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
5
yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
6
yang betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

f. Kemahiran Berfikir

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan pengetahuan dan kemahiran matematik.

2 Boleh menerangkan pengetahuan dan kemahiran matematik.

3 Boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara.
Boleh mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
4
berkenaan.
5 Boleh membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran serta memberi justifikasi.
6 Boleh menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif.
g. Kemahiran Insaniah
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menunjukkan minat dan mahu belajar.

2 Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.

3 Boleh berkomunikasi dan berminat dengan pembelajaran.

4 Boleh bekerjasama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah.

5 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya.

6 Mampu menjadi pembimbing dan teladankepada rakan sebaya.

h. Kemahiran Menggunakan Teknologi

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Kenal dan boleh menyatakan alat matematik.

2 Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.

3 Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta meneroka idea matematik.

4 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

5 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

3. SIKAP DAN NILAI DALAM MATEMATIK


Sikap Dan Nilai

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.

2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.

4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.

5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

6 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan
teladan kepada rakan lain.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik melibatkan wang KREATIVITI DAN INOVASI:
1 dan menerangkan langkah-langkah
10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai wang Mengenalpasti ciri,
nilai wang. melibatkan ringgit dan sen. penyelesaianya. mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
membentuk satu nilai yang
10.2 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan sama, menterjemah idea,
nilai wang. daripada sebarang nilai wang 2 wang. menghubungkait dan
menganalisis
melibatkan ringgit dan sen.

MINGGU Menentukan kewajaran jawapan bagi


TMK:
24 (i) Menambah dan menolak nilai wang 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
9-14 JUN 10.3 Penambahan melibatkan ringgit dan sen. wang. Penggunaan Power Point,
2019 dan penolakan kalkulator
MINGGU nilai wang.
25 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
16-21 JUN 4 melibatkan wang. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
2019 10.4 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor
nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 Bekerjasama, jimat cermat,
melibatkan ringgit dan sen. teliti, jujur, amanah, dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin penggunaan wang dalam
5 melibatkan wang dengan pelbagai strategi. aktiviti jual beli.

(i) Membahagi nilai wang dengan


10.5 Pembahagian
nombor hingga dua digit, 100 dan
nilai wang. BBB:
1000 melibatkan ringgit dan sen. Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan Kad wang, Catalog barang,
inovatif. Lembaran kerja.
(i) Mendarab dan membahagi nilai wang
10.6 Pendaraban melibatkan ringgit dan sen.
dan i-THINK
pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nilai wang. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:

10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Mengenalpasti ciri,


masalah termasuk menggunakan pelbagai mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
melibatkan instrumen pembayaran yang
membentuk satu nilai yang
wang. melibatkan penambahan,
sama, menterjemah idea,
penolakan, pendaraban, menghubungkait dan
pembahagian, gabungan operasi menganalisis
tambah dan tolak, gabungan
operasi darab dan bahagi nilai
wang. TMK:

Penggunaan Power Point,


MINGGU 10.8 Faedah. kalkulator
(i) Menyatakan keperluan memahami
26
faedah mudah dan faedah
23 - 28 JUN
kompaun dalam simpanan. NILAI MURNI DAN SIKAP
2019
KEUSAHAWANAN:
MINGGU (ii) Merancang bajet harian, mingguan
27 dan bulanan bagi mencapai Bekerjasama, jimat cermat,
30 Jun - 5 matlamat kewangan jangka teliti, jujur, amanah, dan
JULA pendek. penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli.
I 2019

(i) Menyediakan rekod kewangan BBB:


10.9 Pelan bagi mencapai matlamat
perbelanjaan kewangan. Kad wang, Catalog barang,
dan simpanan. Lembaran kerja,

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemampuan
menyesuaikan diri.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU KREATIVITI DAN INOVASI:
1
28 11.1 Perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Menyatakan perkaitan antara unit masa. Mengenalpasti ciri dan situasi,
7-12 JULAI dalam masa. melibatkan tahun, dekad dan abad. menghasilkan idea melalui
2019 pemerhatian, danmenjana
MINGGU idea serta membuat sekuen.
29 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan
11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: 2
14-19 ayat matematik melibatkan unit masa.
masa. TMK:
JULA (a) tahun dan dekad,
I 2019 Paparan Power Point,
(b) tahun dan abad.
Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit
11.3 Penolakan masa.
masa. (i) Menolak hingga dua masa daripada satu NILAI MURNI DAN SIKAP
masa melibatkan: KEUSAHAWANAN:
(a) tahun dan dekad, Menyelesaikan masalah harian yang rutin Menghargai masa, disiplin,
4 melibatkan unit masa. berdaya saing, menghormati
(b) tahun dan abad.
orang tua dan melakukan kerja
yang berfaedah.
11.4 Pendaraban Menyelesaikan masalah harian yang rutin
masa. (i) Mendarab melibatkan: melibatkan unit masa dengan menggunakan
5 BBB:
(a) tahun dan dekad, pelbagai strategi.
Kad gambar, Petikan Teks,
(b) tahun dan abad,

dengan nombor hingga dua digit.


i-THINK
11.5 Pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
masa. (i) Membahagi melibatkan: Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
(a) tahun dan dekad, Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
(b) tahun dan abad, 6 melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

dengan nombor hingga dua digit. KEMAHIRAN ABAD KE-21

11.6 Penyelesaian Belajar sepanjang hayat,


Kemampuan menyesuaikan
masalah (i) Menyelesaikan masalah harian diri
melibatkan melibatkan penambahan, penolakan,
masa. pendaraban dan pembahagian masa.
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menukar unit ukuran panjang dalam Membuat perbandingan,
12.1 Penukaran (i) Menukar unit ukuran panjang
perpuluhan dan pecahan membuat pemerhatian dengan
unit panjang melibatkan:
menggunakan alat dan
dalam prosedur tertentu
(a) milimeter dan sentimeter,
perpuluhan
Menerangkan langkah-langkah
MINGGU dan pecahan. (b) sentimeter dan meter,
2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
30 unit panjang.
TMK:
21 - 26 (c) meter dan kilometer
Paparan Power Point serta
JULAI dalam perpuluhan hingga tiga tempat murid membuat latihan Power
2019 perpuluhan. Menentukan kewajaran jawapan bagi Point dan Word, kalkulator
MINGGU 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
31 (ii) Menukar unit ukuran panjang unit panjang.
28 JULAI - melibatkan: NILAI MURNI DAN SIKAP
2 OGOS KEUSAHAWANAN:
(a) milimeter dan sentimeter,
2019 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama,teliti, berani,
(b) sentimeter dan meter, 4 melibatkan unit panjang. bekerjasama dalam kumpulan

(c) meter dan kilometer


BBB:
dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan unit panjang dengan Pembaris, pita ukur, dan
menggunakan pelbagai strategi. lembaran kerja
12.2 Penambahan
panjang. (i) Menambah hingga tiga ukuran
panjang melibatkan perpuluhan dan i-THINK
pecahan dengan tanpa dan
penukaran unit. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi
(i) Menolak dua ukuran panjang dari 6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
12.3 Penolakan
satu ukuran panjang melibatkan dan inovatif.
panjang.
perpuluhan dan pecahan tanpa dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
dengan penukaran unit.
Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang KREATIVITI DAN INOVASI:
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan Membuat perbandingan,
dengan nombor satu digit, dua digit, membuat pemerhatian dengan
100 dan 1000 tanpa dan dengan menggunakan alat dan
penukaran unit. prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia
ada.
12.5 Pembahagian (i) Membahagi ukuran panjang
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua digit, TMK:
100 dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit. Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator
12.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
masalah melibatkan penambahan, penolakan,
NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan pendaraban dan pembahagian KEUSAHAWANAN:
panjang. panjang dalam perpuluhan dan
pecahan. Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

Pembaris, pita ukur, dan


lembaran kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 13. JISIM


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram dalam 1 Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan Membuat pemerhatian,
jisim dalam perpuluhan dan pecahan. pecahan. menghubungkait idea dengan
perpuluhan pengetahuan sedia ada,
dan pecahan. mempraktikkan penyelesaian
Menerangkan langkah-langkah masalah dan membuat
13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam keputusan tentang sintesis
jisim. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
perpuluhan dan pecahan tanpa dan akhir.
unit jisim.
dengan penukaran unit.

13.3 Penolakan TMK:


Menentukan kewajaran jawapan bagi
jisim.
(i) Menolak hingga dua jisim dari satu 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Paparan Power Point serta
jisim dalam perpuluhan dan pecahan unit jisim. murid membuat latihan Power
tanpa dan dengan penukaran unit. Point dan Word, kalkulator
MINGGU
34 13.4 Pendaraban (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
18-23 jisim. pecahan dengan nombor satu digit, 4 NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan unit jisim.
OGOS dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan KEUSAHAWANAN:
2019 dengan penukaran unit hingga tiga Jujur dan berhati-hati,
MINGGU tempat perpuluhan. ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
35
13.5 Pembahagian 5 melibatkan unit jisim dengan menggunakan Bekerjasama, ketepatan,
25-30 OGOS
jisim. pelbagai strategi. bertanggungjawab
2019 (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan
dan pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa BBB:
13.6 Penyelesaian dan dengan penukaran unit.
masalah Alat penimbang, objek
melibatkan berlainan berat dan lembaran
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang bukan kerja
jisim.
melibatkan penambahan, penolakan, 6 rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan
pendaraban dan pembahagian jisim inovatif
dalam perpuluhan dan pecahan. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menaakul, Keusahawanan,
Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.1 Penukaran (i) Menukar unit mililiter dan liter dalam 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan
Membuat pemerhatian,
unit isi padu perpuluhan dan pecahan. dan pecahan. menghubungkait idea dengan
cecair dalam pengetahuan sedia ada,
MINGGU perpuluhan mempraktikkan penyelesaian
36 dan pecahan. Menerangkan langkah-langkah masalah dan membuat
1-6 menyelesaikan ayat matematik melibatkan keputusan tentang sintesis
14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair 2 akhir.
SEPTEM unit isi padu cecair.
BER 2019 isi padu dalam perpuluhan dan pecahan tanpa
MINGGU cecair. dan dengan penukaran unit.
Menentukan kewajaran jawapan bagi TMK:
37 penyelesaian ayat matematik melibatkan
8 - 13 3 Paparan Power Point serta
unit isi padu cecair. murid membuat latihan Power
SEPTEMBER 14.3 Penolakan isi (i) Menolak hingga dua isi padu cecair
Point dan Word, kalkulator
2019 padu cecair. daripada satu isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan tanpa dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
dengan penukaran unit. 4 melibatkan unit isi padu. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati, ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
14.4 Pendaraban (i) Mendarab isi padu cecair dalam 5 melibatkan unit isi padu dengan Bekerjasama, ketepatan,
menggunakan pelbagai strategi. bertanggungjawab
isi padu perpuluhan dan pecahan dengan
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan penukaran BBB:
unit.
Kad imbasan, botol air pelbagai
saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,
silinder penyukat dan lembaran
(i) Membahagi isi padu cecair dalam kerja
14.5 Pembahagian perpuluhan dan pecahan dengan
isi padu nombor satu digit, dua digit, 100 dan
cecair. 1000 tanpa dan dengan penukaran i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
unit. rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6
dan inovatif. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Inovatif, Menaakul,
Keluwesan, Kemampuan
menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Membuat pemerhatian,
masalah melibatkan penambahan, penolakan, menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada,
melibatkan isi pendaraban, dan pembahagian isi
mempraktikkan penyelesaian
padu cecair. padu cecair yang melibatkan masalah dan membuat
perpuluhan dan pecahan. keputusan tentang sintesis
akhir.

TMK:

Paparan Power Point serta


murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:

Jujur dan berhati-hati, ketelitian,

Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

BBB:

Kad imbasan, botol air pelbagai


saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,
silinder penyukat dan lembaran
kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 15. RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:

15.1 Perimeter, luas (i) Menentukan perimeter gabungan dua


1 Mengenal dan menggunakan alat ukuran. Mengenalpasti ciri, mengimbas
kembali idea, beri pelbagai
dan isipadu. bentuk: segiempat tepat, segiempat
contoh, mempraktikkan proses
sama dan segitiga. kreatif untuk menghasilkan
(i) Menerangkan langkah-langkah idea secara spontan.
(ii) Menentukan luas gabungan dua
bentuk: segiempat tepat, segiempat menentukan perimeter, luas dan isi padu
2
sama dan segitiga. gabungan dua bentuk.
(ii) Mengukur sudut pada poligon. TMK:
MINGGU
(iii) Menentukan isi padu gabungan dua
38 Jangka lukis, jangka sudut,
bentuk, kubus dan kuboid. dan bentuk 2D dengan
15-20 (i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu.
3 menggunakan perisian Word.
SEPTEM (ii) Melukis garis selari dan garis serenjang.
BER 2019
(i) Mengukur sudut pada poligon hingga
lapan sisi. NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN:
15.2 Sudut 4 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi
(i) Melukis garis selari dan garis Kreatif, berani mencuba, tidak
serenjang. padu.
putus asa, peka terhadap
persekitaran.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
15.3 Garis selari 5 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi
dan garis padu dengan pelbagai strategi. BBB:
serenjang. Kad imbasan, objek 2D dan
3D, kad gambar dan lembaran
kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Menyelesaikan masalah harian yang bukan Buih Berganda, Peta Pokok,
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
isipadu secara kreatif dan inovatif. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Penyelesaian masalah, Kritis,


Menaakul

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU KREATIVITI DAN INOVASI:
39 (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan 1 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
16.1 Koordinat asalan (0). Membuat perbandingan,
22-27
pada sukuan (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu membuat pemerhatian dengan
SEPTEM pertama. titik pada sukuan pertama. Menerangkan langkah-langkah membaca menggunakan prosedur
BER 2019 (iii) Menanda titik pada sukuan pertama tertentu, menjana idea dan
2 koordinat titik dan menanda titik pada
diberi koordinatnya. menghubungkait idea dengan
sukuan pertama.
pengetahuan sedia ada.

Membaca koordinat titik dan menanda titik


3 diberi koordinat pada sukuan pertama. TMK:
Menggunakan perisian Excel
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan koordinat.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN:

5 melibatkan koordinat dengan menggunakan Bekerjasama,teliti, berani,


pelbagai strategi. bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

Kertas berpetak, komputer dan


lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 rutin melibatkan koordinat secara kreatif Buih Berganda, Peta Pokok,
dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Menentukan suatu nilai berdasarkan 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan
17.1 Nisbah. maksudnya. Menghasilkan idea dari
nisbah 1:1 hingga 1:10, 1:100 dan pemerhatian, menilai idea
1:1000. secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
Menerangkan langkah-langkah menentukan
2 kembali idea, membuat
nilai berdasarkan nisbah yang diberi. perkaitan, mengubahsuai idea

Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah


TMK:
3 diberi.
penggunaan Power Point

MINGGU Menyelesaikan masalah harian yang rutin


40 4 melibatkan nisbah. NILAI MURNI DAN SIKAP
29 KEUSAHAWANAN:
SEPTEM Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kerjasama, tolong-menolong,
BER - 4 melibatkan nisbah menggunakan pelbagai rajin, yakin, adil, fokus
OKTOBE 5
strategi.
R 2019
BBB:

Kad soalan, guli, kotak,


pensel, straw, dan lembaran
kerja

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan i-THINK
inovatif.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN

1 Menyatakan maksud mod, median, min,


(i) Mengenal mod, median, min dan julat
18.1 Mod, median daripada data yang diberi. julat piktograf dan carta palang. KREATIVITI DAN INOVASI
min dan julat. (ii) Menentukan mod, median , min dan Membuat pemerhatian,
MINGGU julat hingga 10 data yang diberi. Menerangkan langkah-langkah membina menghubungkait maklumat
41 2 piktograf dan carta palang.
dengan pengetahuan sedia
6 - 11 (i) Membina piktograf dan carta palang. ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
OK Menentukan mod, median, min dan julat
TOB daripada data yang diberi dan menentukan
ER 18.2 Data. 3 kewajaran jawapan serta membina piktograf TMK:
2019 dan carta palang. Perisian Power Point dan
Excel, kalkulator
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan perwakilan data.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN

5 melibatkan perwakilan data menggunakan Bekerjasama, ketelitian, berani


pelbagai strategi. mencuba, tidak putus asa

BBB

Kad gambar, Slaid Power


point, lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 rutin yang melibatkan perwakilan data Buih Berganda, Peta Pokok,
secara kreatif dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,


inovatif, penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH :

.....................................................................................

(KALADEVY A/P THANGAVELOO )