You are on page 1of 1

Malaika Arr.

Margot De Ridder

E¨ B¨ E¨
3
     
         
    
 
1.Ma - laï - ka na - ku pen - da - Ma - laï - ka Ma -
Ki - de - ge hu -ku -wa - za ki - de - ge
5 E¨ B¨ E¨ A¨
3 3 3
  
         
           
laï - ka na - ku - pen - da Ma - laï - ka Nin - ge -ku - o ma - li we
Fm
ki - de - ge hu -ku - wa - za ki - de - ge
10 3 3
B¨ E¨ B¨
3
                 
         

Nin - ge -ku - o - a da da Na -shin -dwa na ma - li si - na we nin - ge -ku - o - a Ma
15 E¨
 
    
          

laï - ka na - shin -dwa na ma - li si - na we
18 B¨ E¨ 1. 2.
3

          

  
  
 
nin - ge - ku - o - a Ma laï - ka Pe -
22 E¨ B¨7 E¨ B¨7

                    

sa za -sum -bu - a ro - ho yan gu Pe - sa za -sum - bu - a ro-
28 E¨ A¨ 3 3

3 3
     
      
      
ho yan gu na - mi ni - fan -ye - je ki - ja - na mwen -zi - o
33 E¨ B¨7 E¨
3
       
             
   

Na -shin -dwa na ma -li si - na we nin - ge -ku - o - a Ma - laï - ka
37 E¨ B¨7 E¨
3
       
                 

Na -shin -dwa na ma - li si - na we nin - ge -ku - o - a Ma - laï - ka