You are on page 1of 4

1. Aşağıdakilerden hangisi hizmet alanlarına göre rehberlik çeşitlerinden biri değildir?

a. Endüstri alanında rehberlik


b. Sağlık alanında rehberlik
c. Yöneltici rehberlik
d. Eğitim alanında rehberlik
e. Sosyal kurumlarda rehberlik

2. “Temel amacı bireyin; kendini psiko-sosyal bir gerçeklik olarak algılamasına, kabul etmesine, fiziki ve
sosyal çevresini gerçek boyutlarıyla algılayarak, kendi yetenek ve imkânlarını bu gerçeklik içinde en iyi
biçimde kullanabilmesine yardım etmektir” biçiminde tanımlanan rehberlik çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Uyum sağlayıcı rehberlik
b. Önleyici rehberlik
c. Tamamlayıcı rehberlik
d. Bireysel rehberlik
e. Mesleki rehberlik

3. Aşağıdakilerden hangisi ortaöğretim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden biri değildir?


a. Mesleki rehberlik çalışmaları
b. Eğitsel rehberlik çalışmaları
c. Yönlendirme
d. Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma
e. Servis ücretlerinin ayarlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği hizmetlerinden biri değildir?


a. Öğrencileri okula oryante etme
b. Meslek tanıtma etkinlikleri
c. Psikolojik danışma
d. Eğitim seminerleri
e. Sınıf rehberlik etkinlikleri

5. İşe yerleşme konusunda karşılaşılan güçlüklerin çözümü için yapılan rehberliğe ne ad verilir?
a. Kişisel rehberlik
b. Bireysel yardım
c. Mesleki rehberlik
d. Eğitsel rehberlik
e. Psikolojik danışmanlık

6. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi, potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmesi ve psiko-sosyal


açıdan sağlıklı bir birey olabilmesi için gelişim dönemlerini ve bu dönemlerde üzerine düşen gelişim
ödevlerini başarı ile yerine getirmesi gerektiğini belirten rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tamamlayıcı rehberlik
b. Gelişimsel rehberlik
c. Mesleki rehberlik
d. Önleyici rehberlik
e. Temel işlevlerine göre rehberlik

7. Hangisi psikolojik danışma ve rehberlikte başlıca hizmet türlerinden biri değildir?


a. Hizmet alanlarına göre rehberlik
b. Eğitim kademelerine göre rehberlik
c. Problem alanlarına göre rehberlik
d. Yönetimsel rehberlik
e. Temel işlevlerine göre rehberlik

8. Etkili ders çalışma yollarını öğretmek ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak, aşağıdaki rehberlik
çeşitlerinden hangisinin görev alanına girer?
a. Kişisel rehberlik
b. Mesleki rehberlik
c. Düzeltici rehberlik
d. Eğitsel rehberlik
e. Uyum sağlayıcı rehberlik

9. ................... bireylerin koruyucu sağlık hizmetlerinin farkında olabilmelerine ve sağlık kurumlarından en


iyi biçimde faydalanabilmelerine olanak sağlayan hizmetlerdir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a. Endüstri alanında rehberlik
b. Sağlık alanında rehberlik
c. Önleyici rehberlik
d. Kişisel rehberlik
e. Sosyal alanda rehberlik

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen temel faktörlerden biri değildir?
a. Yetenek
b. Cinsiyet
c. Meslek değerleri
d. Öğretmenin yönlendirmesi
e. Risk alma
11.. ………, belli faaliyetlere isteyerek, yönelme, bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar altında bile başka
faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk yerine, dinlenmişlik, bıkkınlık yerine
devam etme isteği duyma durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcıdır?
Yukarıda verilen tanım meslek seçimini etkileyen faktörlerden hangisine aittir?
a. Değer
b. İlgi
c. Yetenek
d. Yetkinlik
e. İhtiyaç
12. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik hizmetleriyle ilgili değildir?
a. Mesleki rehberlik hizmetleri bir süreç olarak ele alınır.
b. Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri
dikkate alınır.
c. Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları
edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.
d. Öğrenci, bir meslek alanı veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.
e. Mesleki rehberlik hizmetlerini rehber öğretmen tek başına yürütür.

13. .............. “Mesleğini bilinçli bir şekilde seçebilmiş ve yerleşme döneminde deneyimlerini sürekli
arttırmış bir kişi, bu yaşlarda verimliğini korumakta ve sürdürmektedir”.

Yukarıda verilen özellik hangi mesleki gelişim sürecine aittir?

a. Büyüme
b. Araştırma
c. Yerleşme
d. Koruma ve sürdürme dönemi
e. Emeklilik dönemi

14. Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişimi belirleyen faktörlerden değildir?


a. Ekonomik etken
b. Politik etken
c. Dış etken
d. Bedensel etken
e. Toplumsal-ruhsal etken

15. Mesleki rehberlik hizmetlerinin bireyi tanıma aşamasında, aşağıdaki bilgilerden hangisi diğerleri
kadar gerekli değildir?
a. Öğrencinin yetenek ve başarı durumu
b. Öğrencinin kişisel nitelikleri
c. Sınıf arkadaşlarının öğrenci hakkındaki görüşleri
d. Öğrencinin ilgilendiği konular
e. Okul rehberlik servisinin öğrenci hakkındaki “genel değerlendirme” sonuçları

16. Öğrencilere meslek seçiminde yardımcı olabilmeleri için danışmanların aşağıdakilerden hangisi
hakkında bilgi çok önemli değildir?
a. Bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları
b. Bireyin siyasi görüşü
c. Bireyin cinsiyeti ve fiziki özellikleri
d. Mesleğe girme imkânları
e. Toplumdaki insan gücü ihtiyacı

17. Aşağıdakilerden hangisi meslekler hakkında bilgi toplama yollarından biri değildir?
a. Veli toplantısı yapılması
b. Mesleklerle ilgili bazı materyallerin derlenmesi
c. İşyeri gezilerinin yapılması
d. Meslek konferansları düzenlenmesi
e. Eski mezunların izlenmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişimle ilgili ilkelerden biri değildir?
a. Mesleki gelişim sürecinde ailenin etkisi çok azdır.
b. Mesleki gelişim bir süreçtir.
c. Her birey tek ve benzersizdir.
d. Kendini kabul değişkeni mesleki kararı etkiler.
e. Okulöncesi dönemde çocuğa “karar verme” stratejileri öğretilmeye başlanmalıdır.
19. Aşağıdakilerden hangisi ortaöğretimde mesleki rehberliğin amaçlarından biri değildir?
a. Öğrencilerin düşündüğü üst öğrenim ve meslek alternatifleri açısından kendi güçlü
ve sınırlı yönlerinin farkında olmaları.
b. Öğrencilerin tek başına karar verebilmeleri.
c. Öğrencilerin eğitsel ve mesleki kararlarını uygulanabilirlik ve kendine uygunluk
açısından gerçekçi olarak değerlendirebilmeleri.
d. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmaları.
e. Öğrencilerin yaptıkları seçim/aldıkları kararları gerçekleştirmede bireysel
sorumluluklarını kabul etme ve üstlenmeleri,