You are on page 1of 4

IKATLONG PANAHUNANG PAGSUSULIT

ARALING PANLIPUNAN 3

Pangalan _____________________________________ Puntos__________________

A. Piliin sa loob ng kahon ang mga kultura ng bawat konsepto sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa patlang bago ang bilang.

a. Edukasyon b. Kasangkapan c. Kasuotan d. Kaugalian

e. Pagkain f. Pamahalaan g. Paniniwala h. Pananampalataya

i. Sining j. Tahanan k. Wika

_______1.Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit ng mga pana, palaso at sibat sa pangangaso.
_______ 2.Baro’t saya ang kasuotan ng mga kababaihan.
_______ 3.Ang mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga anak ng mga gawaing bahay, pangangaso,
pangingisda at pagsasaka.
_______4.Ang mga sinaunang Pilipino ay nanirahan sa mga kuweba at ang iba ay nagpapalipat-lipat ng
tirahan.
_______5.Naniniwala ang ating mga ninuno sa iba’t-ibang ispiritwal na tagabantay tulad ng diyos,
diwata at anito.
_______6. May 8 pangunahing wika o diyalekto ang ginagamit sa bansa.
_______7.Ang Datu ay ang pinuno ng isang balangay.
_______8.Habang isinasagawa ang paglalamay, may mga taong taga-iyak na siyang nagsasalaysay ng
mga kabutihang nagawa ng namatay.
_______9.Nakakamay kung kumain ang mga sinaunang Pilipino.
_______10.Makikita sa mga haligi ng mga bahay ang mga nakaukit at nakalilok na mga disenyo.

B. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay naglalarawan sa MATERIAL NAKULTURA at


DI MATERIAL NA KULTURA.
_______________________ 11.Tinuturuan ng mga kalalakihan ang kanilang mga anak sa pangangaso at
pangingisda.
_______________________ 12.Ang kangan, bahag at putong ay ang mga kasuotan ng mga sinaunang
Pilipino.
_______________________ 13.Ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapalipat-lipat ng tirahan.
_______________________ 14.Ang mga lalaki ay naninilbihan sa bahay ng pamilya ng babae na nais
niyang pakasalan.
_______________________ 15.Naniniwala ang ating mga ninuno kay Bathala at iba pang mga ispiritwal
na taga-bantay

C. Alin sa mga sumusunod na kaisipan ang magkakaugnay? Pag-ugnayin ang mga aspekto ng kultura at
ang klima ng lugar. Isulat ang mga sagot sa patlang bago ang bilang.

_____16.Angmgataosa Baguio ay nag susuot ng


makapal na damit. a. Mainit sa mga lugar na ito
_____17.Ang mga bahay sa Batanes ay mababa b. Higit na mahaba ang tag-ulan
at yari sa bato at kogon. c. Malamig ang klima sa lugar na ito dahil nasa
_____18.Manipis at maluwag na kasuotan ang itaas sila ng bundok.
gamit ng mga taga Isabela at d. Laging dinadaanan ng bagyo ang mga lugar
Tuguegarao. na ito.
_____19.Abaka, niyog, at palayang pananim sa e. Mas mahaba ang tag-init kaysa tag-ulan
Bicol.
_____20.Tubo at niyog ang pananim sa Zamboanga at Tarlac.
D. Panuto. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.

Tabak Festival Fiesta ng Immaculada Conception

masayahin Taga-ilog Tagalog

Agta Pansit Malabon at kakanin NCR

__________21. Dito nagmula ang salitang “Tagalog”.

__________22. Ito ang tawag sa pista ni San Bartolome ng mga taga Malabon.

__________23. Ito ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika- 8 hanggang 10 ng Disyembre sa Brgy.
Concepcion ng lungsod ng Malabon

_________ 24. Ito ang kakaning sikat sa Malabon.

25. Ang mga ____________ ay malaking pangkat ng tao na naninirahan sa apat na rehiyon sa bansa.

26. Ang pagiging ________________ ay isa sa ugaling nakatatak na sa mga Tagalog.

27. Ang mga Aeta ay pangkat etnikong tinatawag ding ______________ ng mga taga-Quezon at Rizal.

28. Ang wika ng mga pangkat ng tao na nakatira sa NCR ______________.

E. Panuto. Ibigay ang kahulugan ng wikang Tagalog sa ibang diyalekto sa lalawigan at rehiyon sa
hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot sa hanay B.

A B

_____29. Naggamas a. nahilo


_____30. umigib b. naghugas ng pinggan
_____31. naliyo c. nagsalok ng tubig
_____32. sumaka d. nagtabas ng damo
_____33. nag-impis e. nagpunta sa bukid
_____34. kumain f. namatay
_____35. Pumanaw g. Nakain

F. Isulat ang “KAPAREHO” kung magkapareho ang kultura ng sariling lalawigan at ng karatig na
rehiyon batay. Isulat naman ang “KAIBA” kung ang kultura ay magkaiba ayon sa
nasabing kuwento.

____________36. Mabuting pagtanggap sa mga bisita.

____________37. Mga natatanging sayaw o awit.

____________38. Pagdiriwang ng Pasko at bagong taon.

____________39. Klase o uri ng pamahiin.

____________40. Paniniwala sa Diyos.

G. Lagyan ng tsek (/) kung ang mga sumusunod ay tumutukoy sa papel na ginagampanan ng
kulturang lalawigan at rehiyon at ekis (X) kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
_______41. Paglagong turismo sa lalawigan o rehiyon.
_______42. Paglaganap ng krimen at kaguluhan.
_______43. Pagdaming tiwali o di tamang gawain sa pamahalaan.
_______44. Pagtaas ng antas ng kalagayan ng pamumuhay.
_______45. Napapanatili ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon
H. Basahing mabuti ang mga pahayag sa bawat bilang. Lagyan ng Masayang mukha ang
patlang kung ang pahayag ay tama. Lagyan naman ng ekis (X) kung hindi.

_______46. Babalewalain ang mga pangangampanya na makalikum ng pondo para sa kapakanan ng


mga katutubong pangkat ng lalawigan.

_______47. Tinutukso at pinagtatawanan ang sumasayaw ng isang katutubong sayaw.

_______48.Pagmamalaki at pagpapahalaga sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng sariling


rehiyon
_______49. Ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan at rehiyon ay nagsisilbing ala-alang
Mga pangyayaring na ganap sa ating lalawigan at rehiyon kaya dapat itong pahalagahan.

_______50. Paggalang, pagpapasalamat, paghingi ng paumanhin o pahintulot sa mga tao lalo na sa mga
nakatatanda sa lahat ng pagkakataon
ARALING PANLIPUNAN 3
Ikatlong Markahang Pagsusulit

No. of Test % of Test Item


Layunin No. of Days
Item Item Placement
Aralin 1.1 – Konsepto ng Kultura 3 10 20% 1-10
Aralin 1.2 – Materyal at Di-
3 5 10% 11-15
Materyal na Kultura
Aralin 2 –Mga aspekto ng kultura
3 5 10% 16-20
at ang klima ng lugar
Aralin 3.1 – Ang Kultura ng aming
3 4 8% 21-24
Lalawigan
Aralin 3.2 – Mga pangkat sa
3 4 8% 25-28
Rehiyon na Kinabibilangan ko
Aralin 3.3 – Mga Wika at Diyalekto
3 7 14% 29-35
sa aming Lalawigan at Rehiyon
Aralin 4- Nakikilala ang Kulturang
Aking Rehiyon sa Aming 2 1 2% 49
Makasaysayang Lugar
Aralin 5 – Kultura Ko, Kultura Mo,
3 5 10% 36-40
Magkaiba, Magkapareho
Aralin 6- Nakikilala Kami sa Aming
3 5 10% 41-45
Kultura
Aralin 7- Mga Pangkat ng Tao sa
2 1 2% 46
Lalawigan at Rehiyon Igagalang ko
Aralin 8- Sining Mo, Pahalagahan
2 1 2% 47
Mo :Mga Sining ng Lalawigan
Aralin 9: Mga Kaugalian,
Paniniwala at Tradisyon ng Iba- 3 1 2% 48
ibang Lalawigan sa Rehiyon
Aralin 10: Mga Katawagan sa Iba-
3 1 2% 50
ibang Layon ng Aming Rehiyon
Kabuuan 36 50 100%