You are on page 1of 2
yia tv KOMMOYNIZTIKH ANEAEY@EPOZH IU FeST TN el MUL M\toy Nel ToL Ct MMe tel re Wels NR CTT Sefofton Murda aN STA) To ntuxio Kal tnv npounnpeoia To oxé610 voyou tov unoupyod NiBeiag ToBpéyhou Kar tng KuBé one THPLA-ANEA yd tov ‘von pe, Ww avorinpurdy kal Tav POC Biop\OyGI pépvEL avtyEttanoUS TouC eknabeutiKode cvanknpwtée, pompous, aMAG Kal touc xihia5ec abiépiotous Kat portmtés je éva vEo mo oKAnpd yOpo embpouiig Kol Katebdplon¢ Taw epyomaKcy BixoKapanoV ous. Baze: BouBa ota BepEAia tou laveriathyioy, cAAG Kau ato i6to To bnyda10 axoheio. H xuBépvnon EYPIZA-ANEA entxeipei va uAonotioe! tic Seqyedoere wipive pe to 30 pwnpvio ya npn epappoyn ‘Tou vopou 3848/10 tng Atayavtonouhou kat twwv ekBégewy TY e}Ana exnaiBeuon toy OOSA (2011 Kat 2015), rou FEB kar ine EE, KaGie Kat ta nopigara toy AlGKou Kat Tafpéyhou tou OnBev “eBvixoU biakoyou' to 2016. To véo, odcinya npdodnync, oto dyoya wav, yoy Siopiopidv, av Kat dnote yivouv, onyarobotei éva “Sta Biou' Kuviyl, npogdviwy npoKewevou 0 exnaibeutKdc va tern! yo Sen-onyNpoyauxse- Yn lac epyaoiag. Ta xpovia epyaoiag Kat nepinAdvnane tv 32.001 ONPEpWVG aVONANpuNiOV Kal TW XNGbWN endpevuN, tnypagoa. ye wo yovoxvtu, apt unobgt tw Apounnpedia poptobotwvtag thy pe KaTw and to 50% te vohikic opioSémong Kar kat’ avanepo tous 120 prves! Th gon. tn¢ npounngsaiag omy Katétah TaN’ nWvéKuN om Apoohnyn vanknpwov noipvou ta Bi6aKtopiKd, — 60 ietantuxioKa, Sebtepo ntuxio, cepwvdpia 300 wpa, ‘ever VAdooec, iotonoinon ou véec texvooyiec KaBLC Kal poptobétnon tou Ba8p0d ntuxiou. Thy ibia owtypn etodyetat to higtonoinn6 —nabaywyiMnc endpKsia, we avayKaia nipolnd8eqn yia tv napouoia ctouc véouc ‘nivaKsc. Ot Unoyripiot «xtigouy» mv, KaratagA, Tous dtouc nivgKes QuaXVOVTAG aTOLNKS AKEO, KUNG’ Yia yO Zu To Mpoadvta nou KéBe Bue xp6va Ba anarrodvtan. Ait xopiotKh Bohn ce ouvabédpouc peyaAttepne nhikiac, apod eivar Eee abivan n cuMAoyh ‘npoodvtwv, av Kal ip6via oRdKANpG unnpétnaav to Gnu6ar0 oxoAeto ye pdvo to Baowké mmuxio Kat ‘TV npounngeaia. Tiverar Mgov KaTgvontd Ka oToUC nto agedeig 1 onpaivav of cwvexei¢ unoywvioetc Twv BeoLV nepi «epogvévou» exnaiGevnKod npocwniod! H quMoyixh Siexdiknon povine Kat oTaBepiic epyaoiag petatpénetal oe ToNKD cxyMEAE eneRCONTOS Tu HNyROYHBN Tautéxpova poploBotel’ ota ‘nAofowa ng “kowvaaKrc euotoBnoiac” ta KoWwuWiKG ‘euro nepthapBavouv e1bikéc Katnyopiec Kat naibid, GAAG thv ita oTIypn n Kupiopxn nor eival avakyntn yozt tous. H nponayév6a tou Ynoupyod Nax6elag nig to véo, adompo bares ouvunodoyizet_m peyddn npotnnpesia pe ca Koma, xxapi¢ 6 ‘tou ADEN aNd naviote und thv enonteia tou Kal, BéBowa, pe andhum Séoyevon ong ouvtaypouKés enmayé Kal uC nopdoerg tov HE’, Sev jinopet va KpGye uae: Me Sodpeto inno tv ovepyia eniBero pe opofpdra oxo IK SiKatG) - Tov exnoleutiKv KOTd ta npowna tou tduatwod rosea, Ta ikalGpOTa nou anoppéouV and ta xpGvG epyagias ato ndaio axoAeio an moh eda spyaéyevor evoxonoiouviat «xe Papi. nou eynobizet thy efoobo om exnoifevon xiGGuv VE npocovtoixun adidpiowav. Exocegrn oy xpnoyonouidnkay ond dhous tous nponyoupevouc veopt lepouc unoupyodc MaiSeing, Apoévn, TiavvaKou, fuguneantay in, Maroon, tipi okey TE, ya \KEC avablapBpddoetc tov tpdno dUyKpsmanc Nog Tu epyaroyevN OM exnoideuon, oe jo yooyevn ouno petoy avepyiac Kal anaoxoAnowomrac yia doo xpovo kat dou xpewaotei, xuapi¢ duxatcapiata Kat npooboKies, 0 ods Naso, Gave max ovo ong ngage “elvar pio ngonpuén now alot Veapdtepot cUveGehpot nopodv vo nv “Souv” tov gourd touc, Gu inopouv va NOUV KL froi." Saw npayyaxémnta ys to vopoaxébio auté uAonoiet om ‘pn Shou tous véyous now Exouy yg. ya Mv en ayn av avaxenaibevnmv avGhacov me EE yi mv Ava Exnaidevon, mg Mnoléna vat mona. 0 ngooonakdy wy Sidaxtopuxcv, etatuxiaKioy, YAwoowy, ceywvapia 300 pan éow' tay AEI, BoBu6¢ muxiou, Kot to mlovonournKd naiBayrynic endpxeiac cc avaykao npoadv Biopigpod npiy A ped To Biopioy6 Karon cfetioeun xtundve euBéws ta undpxovra unig, To np6ypayya ongubiov Tu onpepIaY xohasy kau ra en uci Gucaicgpara nov anoppéouy and autés. Ta muxia yivovit pndtoehop Kay dha ta npogdvta nov onavtet 10 xepdhat nae jpopd yi rv ayopd epyaoiag anoxrowvra wéow evic qvehémoy Kuvayntod nioronovioeww, Karaptioew, yetaMTUNIGKEON en‘ apoB, via éva Kopi woop omy ehaouKA epyoota, To Spo 1 xara ow np to "Buapedv" npomtuxtaKés onoubé¢ anotehodv 10. oxaloném, via wa en’ quoiBA, BibaxropiKd, petamuxiokd KAn, npoKeipévou va undp§er ehoxiorn Suverourta ja Géon cmv exnaibevon. H tepdona emuxepSiig enxeipnon tc exnoiBeuons tpiBet ta xépiq me evide Kau extd¢ tou Anpooiod Mlaveriorjytou otav n KuBépvngn EYPIZA-ANEA avoiyer véoug enuepbeig opizovrec. Ta npoodvea pod oe Guo xpdvia anaéicavoven Kau Bo" anareftar to Kuvryt véwy. To KUViyl TOU GTOLIKOY aKEAoY Kal Te Npogdvtw éxer BoBld taEuKd NpocnyO, Anonym wagons proc, we, Aa Tan rudy Agikav erpapdtwy nou abuvaTodv va nAnpdoou Ta ibaKtpa Owv ouruiv wav “tithwwv" Kat Bhénouv to ntuxio toug va nabiaverar, poi we ui¢ npooboxies yia ya Béon epyaoiag om ‘Smydona, aAKA kat busta exnoiSeuon. To Ynoupyeio NlaSelag yin va vAonovioet avoiyaxta rc entrayé EE, OOEA nepahaio enevodt cov noNanKd xoBONOné Ka oT ‘nOAeHo cvoyedn oe yOvIpoUC KOI avanAnpUITES, abugpuuG, kavovtag npagn tiv rene ah vavitpaw 80 éxet eveuntaotaxd a avnotécewy. EvaAhoxniKih Adon eivar ee SuvquKod—anogotw Ty naveniomyiay Kad tHv_tehevtaia “ véou neve pe ppb yon, doedr yu othe va Sova Brousppuons wean enoyyekwomnan oun “habits. 0 iobwbe eelutae exninBexdc nou eva to jovelo Yr 1D frabpcrac xe ayn, tc an npn, Ba pent va Kuvmynoet Kat to bi TOU. Me to véo tpéno npdaknyng to Ynoupyeio Natbeiag envceipel vo cajalin pe WAStw Wow tr COVE CHOW, mora engipeta nog Katdpynoe, ow voyo yia uc Néec’ Souée me Bamboo, fo npocoyrakdyo neyo 10 pla. ofa 3a, wal enayyehu, ovum rou TIATS2 mau 2013! 0 xaroxog Mmuxiou eivar ankac enopKric, eves yo vo KpiBet ccefuperudgn, xpexizerar yo Koréxet nAnBoe” ha! H arom On Nov elodyet vo véo avoMpa npdolnync eivar efpeTiKG Gta nou yopioBotei efvat nohd nepioastepa a ‘oxAnpn, i ‘Kal Ta nj and tou 114152 rou 2013, eved kamyopionotet toug exngubeumiKoug Katattigoovtag toue oe ceipd npdakniyne ye aon curd. Fivat Kat ‘apr, yi! ahiabes onpepivoi exnatBeunkof, pe nalhd xévia SouXetd¢ oto Snyi6a10 cxoheto, Ba Souv m Béon Kardraéfic tous va unoPiBazera KaBGiC 9 crOpIKG TOU ¢, npocovtuy bev vianoxpiveta ong’ vée¢ cnammosi¢ kal noAAG( and autodc Ba ano§iapévot Ba ynouy oto, x00 ‘anoAdoewv efartiag autod! 0 Mmoottxne Kat 0 ApBaverénouAos Ba tpiBouy wa xépia touc! Me dha ta pétpa Snpocovoqxic npogopayiig cto Enyicto sxaheio no Exo nope ox peo iepo Epa novi Kat doa axopn npoetoipizet n KuBépimon SYPIZA-ANEA ~xardpynan nopdhAnhng owipiéne pe thy uAonoinonon tou vopou ya 1c vies bop, veo Axo nou ji on wa Buono Op pee wm Syio cto péon Tevdpn Khn- Ba xoBouv vée¢ Jéoelc, epyaoiag om exnoibevon. H ougimon via 10 véo tpOno Aposhigeuy npoongei va wexoniget uv eré\a an tov Koo aydva yia éva Enydoro oxokeio pe Ghoug tour exnaiBeunkade Kat pobmés, omv avunopd8eon yia to noloc SiKmodto vo o¢ jo Snydoua naiGeia nou cupprKviavern blopKKAG, o niin evduypanyion ‘Snyoctovoykouy Koptes Ka ayaTHG Hvnpovioxd — mAeoviguata. —H petayvnuoviaKn — Zopeph Mpayponxcra eva eB wax onpvet yoppeztc Kat epyoaaR ‘Apwovo Kay qpxavo pévet to nahi pwnpowaKs prox and mv Tepdowag éxtaone, oT cvoBidpBpwen nou envveipel n uBépvnon DYPIZA-ANEA. H Aaklowarn kara ta GiXKa NA Bev et Kavet ry oom, cg nwo on ua ne wel \oypqyya ya thy Maibeia Kat ond my GAAN bivet nd pe encTuxia SE oh eo uc o wave Box nko, jou. ‘Tou & ODA, Ker To KINAAMASOK éuperat 10 Ynoupye Nabeiog yor’ Keropyet 0 pared apanopd ov A nay fo cane Ow ney Gu conn vont on ge nha om ene, Snaavovtac: De Spaore tou Bexdibec nAidbec Avannpustés nou Bivow Trypan otk exe eNO Joc UMGELANIY OW ENN MAG Kat ig 100,000 ka mAgov exnaiGeumaug nou €xouv pIKpA N Kot Ka86Aou npouinnpedia’. ‘And my GNAn neupd goPlopé, euBkiver éxouy Kat ot Buvder¢ Tou KKE Ka TOUTANE cov exnienmn, un wv ee ow aft ebopqot ye Baon ruxio Kat npolinnpecio», inxyptzopever du Gnoior avapeperat ‘TW npotinnpeoia Kat to Meuxio, Ba pttipta anokAetoyou Kat analiceuv Kot unovoyevei 0 oftmya ya povwonoinon dha Tv 1. Agiivet Eto1 oto anupoBAnto tov nupfiva tng noAtKiic -TEB nov avayetwanizouy we ayKuhwoet¢ ta, SiKotdota fou anoppéouv and tnv epyacia, éniat Kal Ta epyadiand Buca Moy. NpoxUmouy and to mtuxio To KKE’éta «netoet mv yndha omy kein, apveitat vo guyKpouate’ we TC ooBapdteper Meupey tne xGpfpwiong nou BéAet th vén YewG Kal TOUC epyaepEVOUC oT BlapKéc Kuvityt tou enttuxnpievou “atopiKoU aKéAou’, evoxonowvtag ‘Tov dvepyo Kat dxt 10 i610 to BapBapo Kantahiowxd cUcTH}O nou toUC netéet omy avepyia. Me in avon auth to KKE napayuapizet ne anotehel Boon enibiwgn me KuBépynonc n aKYpwion TV HEXpL ‘WPA KOTOKTIOEW Tou exnoibeuTIKOU KivAOtOS TO ZIM THY Apna on 9B ae pe oy nol aa oC ‘tou AEN nou éipepe n entxpatnon jac i6iwunn¢ enempibac, [cow te ‘npounnpesiac. avaning EE-00) fic NAP Kat vKA Ba cupBadAoupe pe ddec pas tic Suvdpers ‘mn uykpdtnon evég navexna\GeuniKoU naveXAabiKod GUVTOVIOHOU je cTOXO Evo WORKS, yOXNTIKG anopaqigTKG ‘ayuvo evavtia oto ave-eknavbeutiKd, veoouvmnpntixd kat Boba TaEK6 voyocxééi0 ing wfgong BYPIZA-ANEA. Eivat Tepatodpynyc nou eniBédderat va crocupGel oAéknpo tipal e Bo yopidoue vo xpevia Souherae Kav enouBco ac, Ae’ Ba riapabioooue mm véa yemd Bopd ot BépBopn nokmih ruBepvnane. EEOC, “wepahiou a, chou TOU. GOTKOU vnyoviakou pniok. Bo aywviotoupe yia éva oxoAeio pe Ghoug ToUG exnaiBeumikod kal ToUc waBintés jac. Tm Gidonagn, tov Katkepyotioué, Ka tov eupdho vera yc, sue ave Hawa ave, one dl on, anavidye NINE AE 6A TOYE NEPASEI! Ae Bo unovpe mn Biadikadia va yerproouye Kavéva npooby anaE\dvovtag v0 muxio yor. Kavéva nazdp yia my npodnnpecia kato ntuxio. Ae 80 pag Kdvouv ava oo ean oAitikn toUC. ‘Oxt oto npocovtahéyio kal oe KaBe Nota Koti yowpdoharae tHe GIEXEIDG KaL TNE avepyiac. MEvOI pazIKOt Biopioyo? Kai Hovionoinon dhw tev cUPBaotodxv exna\BeuiKcay He Boon To mtuxio Kal thv npounnpecta, efvat to povabiKé afmya nou rym égoue ounepuong Glow wv eam epyacouevw, KOvipa oe AoyiKée biaipéoewv Kat e€aipéoewv rou pot Buxégouv, ave va jac evedvowv, Ae BronpaypoTeUdpamte 1 oipaoya wc nitac nou piKpoivetefariac tig naArTAric TeV SnpoctovopiKcy nheovaoydty Kal TV \ooKEhoHEVEOY npoindenuy xuépmnonc-EE. Avideta onatoGue e6c) Kat PA xi yévo tn povyionoinon dd twv ayandnpuc, add nopéAdnka GieKbiKodpE Kai mm Gnywoupyia vewy Béocwv epyagiag omn Béon doww éxouv nepikonet Kata xiAtdBeC hove pamuovcn, ikesgue yo ee ev. Gnudoo, apes cBeKExpovo axaheio kat Bixpovn NpOoKOAMA aytayh ya Oka ra noid. —Evioia Kal ontoKhewonika = Bnyota —Bupedy ia. Evoia Kat ori oi Supedy naveniompiokh exna(Gevon. Ox ot enoxeipnyaKd flaveniorfjwo. Eva eviaio mruxio avé yrwouké avukeiyevo, pe nknipn enayyeApotikd Bcauspara oe autd, xupic Motonovioei, Kol nalbaywyixh / BibaKnufi endoKeia. Kardpynon tav BibéKtpav Kal adEnon me KpOTIKAC xpnyatodotnang. Mh ie oe Avunoxdipnto Ayus expt THv_ Andc ‘Reto au Troe vio On i yeyakobac ONES Tou ektiatievTKOG xnoTor noU crovouWononocy To FidysInops tou ATEN 19 1998 kat obfyngav oe poztKOuc Hiopiopods [Eo THe Npounnpediac yia nodAd xpdvia pera! Oi pozwKés Kwvntonowoe, ard tou ATEN 10 "98, 01 gytvee nou cKipwoGY omy nipooovtohoyto rou v. 3848 te Alcyavtonol evavna ‘10 NpogovIOASyo Tou OiAn to '16 [le anotéAEoyA Thy anotponh tou atau Maptiou tou '18, pac Geixvouv tov Bpoy0. Aev ous apivoupe o¢ nouxia! Opyavavoupe auyrevipciae, watahiyels,anepyaKés Kimtonotioel¢ we ennpone ay.ovec oe OUVEAEUOEIC HE TO GVOLYLO Tw OXOAEIWV KOI TH ovohin. époupe Kahd nec anévayn on BapBapn aviBpaotiKA noAriK Tous xpe\izeral va avtMEoULe TOY cyGva yia avatponA tne nohiuKri¢ KuBépynonc, EE Kepadaiou, vo SiexBiKnooune tov Moto and to Ke@pGAgIO Kal Oxt va yivoupE avaAwoipa UAIKG own jinxavn tng napayusyic KépBous. lovoudpiog 2019