You are on page 1of 2
Agu. Tor. 14 Tegdrarte Mrrtgonoaira ‘onégrpe Kai EEaQxe év Ayicn [vevpatt cyarmté adeApé Kai vAAetovgyé THs HOV Metgurntos Kvge xéaus ein, tH Ouetéea TegétHT Ka Eigr}VN Ragé Ocod. Eruxowevoovtes duk tov peta xeigas MarguagxiKkdv dy ddeAdurav Poappicrtoov mQ6c THY bHEtégay Aiay Hiv dyarnthy TegotHTa, TeoayoEBa iva yvaoiowpeY adti Sx 6x6 pexKQOd EAauBavoutey dAAETAAAI ANS ExKArftoUs REOTpVyds TO MOTE KuéBou Kvgiov DUagEtOV Kai Od OTE ABI Kugiov Makagion, éxCntoOvte THY EdLEV] ExIBAEev TEds adTOUS TE Mnteds AYiac Tod Xeiotod MeyatAng ExKAngiag, iva évtaxBow cig THY HET AdTIIS KOLVaViaY, dc EXoVTES THY PMirr}v OpAddo£ov riot Kai motSTHTA ei Tov OgoUs, Ta DOyHATA Kai Ta Ev yEvEr DQDSDOER Tuotebpata THE Mukc, Ayiac, Ka®oduris Kai AnootoAuKiys ExkAnaias. OO pry AA’ ev coUur@ EDEXONHEV Kai TOMATARE aithaets, dU éyyEaHV Kai MQOPOQIKGY RaQaoTaTEOY, TIS EVvTILOU Obkgavuriis ToArtetas ano xQGver ikaven net XogNYHAEWS TH ExKAngia ths XOas avtév KaWeota@Tos owregURi}s doUKNTIKI}S abTOTEAEIAG, HytoL ADTOKEDAAIAS. Ed’ Gav aixav tov neaintdcewv obxi dak Kai AnAG GAA’ EuMEQTaT@PEVOS ouveorépOnpey év taic ovvedgious tijs megt pds Avia Kai Tegas Evvodou kai ijxOnev eis tv ardhacw bros Roeper cic ta dvayKaia diaBrata nods dtevOétnoW ToLOUTOY GoBodVtO Cytmpatos, anacxoAroavtog éni ceigav etav TH Ga"A Tis Kat’ AvatoAds O—G0ddEov ExkAngias, Ever tob onoiov éxatoupigua OgdodéEwv motdv év OdKeavia iMevov éni deKaetiag Extds EKKANoWMOTIKIS KoWeVias dvEv oiaddHtIvOs baMéTTOS abTOV. AW Kai Exgivape, Gs 6 Edw Oxod AxLeTicKonos KwvotavtwoundAcus, Néas Pouns Kai Oixovpevuxds Mateuigyns, ovpodveas TQS TO TVELHOTUKEY TEQLEXSHEVOY THY KaVEVORY 8 Kat W TV EV XaAKNDOVL GvVEABVTO Ayia Kai Beoh6gQan MaréQay, Imig dnodeOGpev edpevds Tag TOLALITAG EKKAT TOUS TQDEHLYAG TOV dvarTéQe DAANPBEVTAY RQOTERWY Kai TOV OBV adTOIE xai droxatactijwpey TovTOLS kis TOLs OiKELOUS adToIC dQXtEQaTIKOLS Kai LegaTUKO’s BaBLOKS kai cic THY éxKAnoWTUR}y KoWeViaY [EO pay dmavtaV. Ey ovvexeta, aveKcaAéoapev 16 tod dowdiov TeoKatoxov fudv Atovvaion A’ «Todpicc Exdooewen, ExdoOév Ord iduartégac ovvOrKas tis iatogiac, dt ob exognyeito cic TOV Tlarguaoxny Moaxac 1} deur xeigotoviag tod éxAeyopévov Un KAngucodaiiriis Lvvedevoews MntoonoAitov KeéBov, dipeiAovtos, ds ontas éAéyeto tote, vee LNHOvEDN Kata Tas UT’ adTOd TEAOUHEVAS ieQovEyias TOD KaVOVIKOD SvouaTOS TOD ExdoTOTE DixoLJEVIKOD TlaTQaoXoV. "EE ExtQonis TOD EQLEXOHEVOU TOD TedppaTOS EKeivor, TMageBEWEHONGAV ai TEQLY~QadeEioaL REObTOBETES Kai Aragafator SQo4, Kai di) 6 TOD KaVOVIKOD [vNHOGKVOL, TArY i Mrjne BxKAnaia vexOn Eas Tobd! Ta ToUdTa, KNdOLEVN Tig ExKANCLACTUKAS igryNs Kal EvétNTOS. Tov Ewtegucay VVONKAY, 6HOs, HETABANDETGY Kai EKAIROVTOY TGV AYA Tis UROOTETECS roLobrov Tedpipatos, enaveégapey Ta Teg TO KieBov TedyHata eic THY OV Ti} KAVOVURIS ageing, Meta viv andhacw tadtmy axedéxOnev aitna tv anoKatactadévtey mAgov ieqagy@v, GAA Kai éx véou THis TloAtteias, mQds StouTURTV XeWGadEMOL TOV EnAQKLdY LGV éni @ tEAet THg SNWOVEyiag abtoKEp>AAOV ExkAngiac. Aw Kai, ovveradécapey Ev KiéBa, cic tas 15 mageABdvtog AckeuBoiov, Extaxtov KAnerxodaixtiy Lvvodov ond Ty neoedgiay tod HpetéQov EEAQXOV TeQwtdtov Mntgonodirov Taddiag Kvgiov EupavoviA, amooteidavtes TodsKAnow cic abt cig mavtas Tous EV Odxgavia Tegexag aveEaigitus. Ex tis NEKOAAIKI}E Evvddov Frc énavadteronwTe negiTeavac T6 TE avToKEhariag aimuA, RQOEBAHON, Yr}hoIs Kavovixaic, 6 Tegdtatos MnteonaAdimns KUQIES Enupaviog ds 6 TEATOS Tlgoka@ypevos tis véas AdtoKepaAov ExkAngias tig Ovxgaviac, anoateiAas in Hyuiv 76 oxeuxdy énionpov atta adtod. Kai tabra pév 71965 daadt Kai EyKvgov EvMPEQwoL Kai THE dpeTEas mEpUANBEYNS ‘Tegottos. Eq’ ols, Merges AHO peta tov meQi Hae Tegutétov MntgonoAttav Kai Onegtipey, tv ev Ayiqy Tvebpate ayarmtav Hiv adeAdav Kai GVAAETOVeYaV, TaV ovyKgotoivwy ty Ayiav Kai Tegév Ebvobov tod KaO" Hyde Aywrétov, AnootoAucod Kai Tlarqagxixod Oixovpevixod Ogdvov, dnodexGEvtes, Kate TaEW, Th TOUABTA Kal EV eovi}peTL ioxveas emOvpiag, draws ovvexiawpey thy nagddoow tis Ayiag tod Xowwtod MeyaAns Brxlnias, ts MeQIVOONE GeinOTE KeVOTIKGS Kai BUCIAOTIKGS TEds avTET@MOW Kai EniAvow t@v ava THY UT’ OdgavEY dvaxUTTOLOOY DLIENASTOY KAL GDLEEODWV EKKANOUOTKDY brobéocay Kai EXONS ANOKAKOTIRAS THY EBLYNY THIS XOQNYHTEWS AUTOKEAAIAG, Gs TODTO Katedavy Kai EUMQdKTMS KATH Tas TEQITT@DELS TAGHV THV VewtEQuv ToTIKdY adEA>aV ExxAnoway, 2yvapey Thy Aywotétny ExeAnoiay Odeeavias d¢ adroKécaAoy Kai adtOd10iKN|TOV avaxngdsat Kai tyLH}OAL ToIg TOV AOITOY AUTOKEpAAGY ExKANGIOY ebOdvauc Kat duKaUcpLACLV, 6pOd0EOV Kai burUaToV Kata TaVTA, Kp" Gi Kai TeQdv FaTQUIQtKY HOV Kai EvvodiKdy ToyOV ExBévtes, KUQOTIKEY Kai EEayyEATIK6Y TOUTOV dndvtIOV, KaTHAbAAiTOPEY THY exKAoAOTUTY TaVMY TQGEW, Gate dxpaiay Kai dnagateertov HvAartedOat THY doypatucHy éve|TA Kai TTY ANY oxéaw Kai cvvaderay tis Aywratns ExxAnaias Odxgaviag nQ6s tr KAO" Hpds Ayiav tod Xewtod MeyaAnv ExkAngiay, tovs Mgeofvyeveis @govous tig Avatodts Kai meds Tas Aoinds Kat& témovg OgGodédEous AvtoKEdaAovs ExkAngias. Tvwgiletar dé 6 véos TIgoKaGpevos abtijs ds «Maxaguotatos MytgoToAitns KtéBov kai ndons OdKeaviag». Tovtev anavtev avvteAcaBévtwv Ka8’ OAoKANgiay KaTd THY ¢! TEéXovTOS [NVOs Tavovagion, éognyy tov Geopaveiay, Gre Kai ENEdOKaPEV TOV EiQn}LEVOV TOHOV AbTOKEReAias Ap Madre TIgoKABNpEve THs veoayods ExKANGIAs Maxaguordra KréBov Kugign Exupavien kai ouveAertovgyijoapiey per’ abtod, Hégopev taita cic yv@ow Kai Tig bpetégas ‘Tegottos iva am, d¢ Tegdoxns 108 Kad’ Hpac Oixovpevixod Ogdvov, yveoiLovoa énagKds THY daxgovirds & Odxgaviag éxmepgaopévny BovAnoty, dyia dé Kai thy droKAcotuay EvOYVNY Kai mQOVOLiAY ‘tijg Metégac 'ExkAnoias Kevotavtivoundrcas 7966 Oegareiay NaVtwV TAV EKKANOIAOTIKAY Grmpdray dregogins, oArtesntan iegoxavovinds Eni Tois droacwOeiowy, ‘ror dt Ev ToIg E> aig Od Emnyryvaoxn tar AdTOKEpaAYS TF] AyTATH DQOddokos ExKANgia Ti}s Odxgavias, tod SvOpatos TOD éxdotTOTE MntQoTOAitov KieBov Kai M&ans OdKeaviag pvNHOVEvoLEVOD EV ToIG Tegois Aurtiyoig apéows peta 16 dvopta TOD Makagwotétov MeoKaOnpEévon Tis ExKAncias Toexiac Kai EAoBaxiac. Eni dé tobtoic, deducOa navtec Tod Aopitogoc THis ExkAngiac Kugiov fev, iva Hp Aywordty aden vewtéga Ovyatng BxeAnoia, xaté 14 vov Uo" Hipdv dnopacwOévta, dapévy eis tov aidva otorxoboa tais nateguKais nagadéccow, Gote daKoviy TH Evert td Kveaxod oxparos, Kai eDXVHOVE TVEDMATIKOUS KAQTO’S AgdEeUNTAL éx THIS KOLWOViAg ATS HED” HOY Anévtov, olives péMopev eloBat avaroAdyntor év TH HHEE Tis KQITECs, Eav 1OEAOLEV ddtamogoEL did TOUS Ev OdxQavia EuTEQUTATOUS ddEAGOLS HPV, Everrov TO doBEQod Korengion tod povov éraovtoc tac TOV aVOQdTIOV KAQdIAC Kai diAvoIas Kai KRiVOVTOS SEALE Kvgiov Kai Geo0 Kai Ewrijgos Hyp@v Tnood Xewtod, De yh ddEa, 6 KodtOs, HY TN} Kai A mgooxbynor< kig Tobs aid@vac. Aur. (B10" Tavovagiou Ge \ereeh ¢