You are on page 1of 12
ROMANIA (19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $I MARCI Bucuresti «ty RO 126093 AO 6» Int.Cl. A62B 1/06 °°") (2) CERERE DE BREVET DE INVENTIE 1) Nr.cerere: 2040 01020 (22) Data de depoztt 27.10.2010 (41) Data publican corer (72) Inventator: 30.03.2011 OPI nr. 372011 “= BADARAU IOAN, STR. DIMITRIE GUST! NNR, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO (71) Solctant = BADARAU IOAN, STR. DIMITRIE GUSTI NR3, SECTOR 1, BUCURESTI B, RO «) ECHIPAMENT PENTRU SALVAREA PERSOANELOR INCARCERATE IN SPATII INGUSTE (67) Rezumat: Inventia se refera la un echipament destinat salvar persoanelor incarcerate tn spatii inguste, cum ar fi putur, fantani, pester, canale de apa sau cladir dard mate in urma unor catastrofe naturale. Echipamentul conform inventiel este constituit din doua part, o parte electronic’, pentru monitorizarea unei operatiuni de salvare, format dintr-o sonda (A) de investigare, conectaté, printr-un cablu, la 0 unitate (B) central, si 0 parte mecanicd, pentru extractia unei persoane Incar- Crate Intr-un spatlu Ingust, format dntr-un sister (23) de te, un prim segment (24) care, impreuna eu o parte (25), 0 prelungire (27) sio articulate (26), formeaza un fel de scaun, pe prmul segment (24) find montat un subansamblu (28) pentru stabilizarea pozitiei unei persoane in timpul operatjunil de extract, prevazut cu tia (31) subansamblu si cu un cablu (30), Revendicari: 1 Figur: § x ince © de fa data publcricoret de row, cororea asgu, In mod provi, sofbtartulu, protec content pot cspoaitor 847991, cuexcopiacazuno In carecotera de bevel de invonfa fot espn, reas Su conessorat ca fd ae corres de fvevet de nvente eet deteminal de revendicirie confine in coerea puta conta cuart23 ain (1) “(3 RO 126093 AO ECHIPAMENT PENTRU SALVAREA PERSOANELOR INCARCERATE iN SPATH INGUSTE Prezenta invengie se refera la un echipament complex , electronic si mecanic, utilizabil de structurile abilitate, pentru salvarea persoanelor incarcerate in spafii inguste cum sunt pufuri, fantini, pesteri, canale de apa, cladiri daramate in urma unor catastrofe naturale, etc, In acest moment exist echipamente care pot localiza victimele incarcerate in spajii inguste ( SearchCam 3000- Google), dar acestea au distanfa de investigare limitata la aproximativ 6 metri. Din punet de vedere al extractiei persoanei incarcerate, dupa depistare, se folosesc echipamentele tradifionale ( salvator cu ham), spare de pufuri paralele ,etc. (cazuri de copii -c&zufi in pufuri de fntdna din Romania gi din lume). ‘Aceasti invenfie rezolva problema limitarii distanfei de investigare, care poate fi de 100 metri, modul de extractie @ persoanei incarcerate, care se poate face din pufuri cu diametra foarte mic (18 cm, cazul copilei din comuna Valcelele, judeful Calragi, 09.07.2009; 20 cm, cazul ‘copilei Jessica McClure, 1987, S.U.A. salvat& dupa trei zile), timp foarte scurt de desfaigurare a operafiunii de salvare, transport ugor al intregului echipament. Partea electronic& poate fi utilizat si pentru investigarea cladirilor care au fost dirémate in rma unor catastrofe naturale si unde ar putea exista supraviefuitori. Sond investigare (A), avand dimensiuni mici, poate fi introdusa printre ruine, in vederea investiga, evaluarii gi analizei situafiilor existente, pentru a preveni eventualele evenimente nedorite care pot apate {in timpul operafiunilor de salvare. De asemenea, partea electronica poate fi utilizata in inspectarea canalelor tehnologice. Cu ajutorul sonda investigare (A), care va insofi persoana in inspecfie, aceasta va putea comunica cu restul echipei, ficdind schimb de informafii tehnice si transmiténd imagini de la locul inspectiei. Performantele tehnico-operafionale ale echipamentului sunt: -echipament destinat salvarii persoanelor incarcerate in spafii inguste situate in plan vertical / inclinat / orizontal, acestea putnd fi tuburi din metal, beton, polipropilend, etc.,construcfii gen put din zidarie/beton, etc.,clédiri dirdmate in urma unor catastrofe naturale, etc. -lungime cablu de legaturd intre sonda investigare (A) si unitatea central (B), putand fi de 100m -posibilitatea, cu ajutorul echipamentului electronic, de a face inspectia vizual a unui cAmp operational de dimensiuni reduse, aflat intr-o locatie impracticabila altor mijloace clasice, la distanta de pana la 100 m de operator, in vederea stabiliri celei ‘mai bune modalitafi de abordare a misiunii de salvare/ inspectie . -existenfa unui canal de comunicafie audio intre operator/salvator $i victima umana incarcerati. in cdmpul operational descris anterior. -posibilitatea extracfiei victimei incarcerate, cu ajutorul echipamentului mecanic, dacd spatiul NU permite accesul unui salvator $i utilizarea echipamentelor existente (gen ham) Partile care compun acest produs sunt echipamentul electronic si echipamentul mecanic +Echipamentul electronic este utilizat la investigarea video a cémpului operational si la stabilirea legaturii audio cu subiectul actiunii de salvare sau cu alt membru al echipei de salvare aflat in apropierea victimei Poate fi alimentat din reteaua electric 230V/50 Hz c.a. sau din acumulatorn) propriv al echipamentului, care asigura o independenjé energetica timp de aprox. 6 h cu echipamentul in functionare totald , lungime cablu intre sondi investigare (A) si unitate centrala (B), de 50 o.72010-01020-- 27 -10- 2010 m si3h pentru lungime cablu de 100m. Este format din sonda investigare(A), conectata prin cablu la unitatea centrala ( B). Unitate centralé (B) are rol de monitorizare si control a activitsjii de salvare, prin sistem video si audio, dispundnd de monitor (9) , microfon (5) si difuzor (4), conectate la modul controller (2), la care sunt conectate mierofonul (1) si difuzor (7), alate in sondi investigare (A). Legitura audio realizatii este deosebit de sensibilé, Se pot auzi semnale de foarte micd intensitate captate de microfon (1), aflat in sondi investigare (A). Sonda investigare (A), conectatA prin cablu la unitate central (B), dispune de camerd video (8), miniproiector (10), realizat cu dioda LED de mare intensitate luminoasd si consum redus de energic, microfon (1) si difuzor (7). ‘Are sistem mecanic care permite ca sonda si fie cuplatd la un sistem tije (23), similar cu cel folosit la extractia de persoane . Datorita sistemutui de comunicafie audio/video se pot stabili legaturi de comunicare cu persoanele aflate in situatii extreme pentru evaluarea starii fizice si psihice in care se afl acestea. Faptul cA exist4 un canal de comunicafie, duce la cresterea sperantei acelei persoane de a fi salvata. Sonda investigare (A), poate fi introdusa in diverse spafii inguste, greu accesibile, prin intermediul unei sistem tije (23), format din segmente de {eava din aliaj de aluminiu , care se pot cupla intre ele rapid si sigur. Fiind ugoara, poate fi manevrati de investigator fard eforturi fizice deosebite. Sensibilitatea echipamentului electronic este deosebita, astfel incdt se pot auzi cele mai slabe semne vitale cur ar fi respirafie dificild insofité de gemete, atunci cand sondi investigare (A), este in apropierea persoanei incarcerate. Utilizatorul poate controla funcfiile monitorului de la distant prin intermediul unei telecomenzi.. Starea de incircare a acumulatorului este monitorizaté de modul verificare sursa (20), care dispune de 30 diode LED. Distanja intre unitate centrali (B) si sondi investigare (A), poate fi de pand la 100 m. Aceasti distant poate fi maritA prin utilizarea unor amplificatori suplimentari. Prin intermediu! modul sursd de tensiune i incdredtor acumulator (21), se realizeazi alimentarea din rejeaua electricd 230V/S0 Haz c.a. sau incarcarea acumulatorul propriu. Pentru situafii de urgenta poate fi conectat pentru alimentere, un alt acumulator aflat in exteriorul echipamentului prin intermediul unui cablu si, mufi alimentare (22). {n situafia unei calamitafi naturale, faptul cé echipamentul este alimentat din sursi independent de rejeaua electric, conferd acestuia un grad de utilizare matt, ca situatii existente, putdnd fi folosit acolo unde nu exista alta sursa de energic. Datoritd faptului cd exist sondi investigare (A) , operafiunea de salvare este monitorizat& permanent de echipa de salvare, aceasta putand modifica modul de salvare, atunci cand apar situafii neprevazute, *Echipamentul mecanic pentru extractia persoanei, este format din sistem tije (23), primul segment (24), parte (25), articulatie (26), prelungire (27), subansamblu stabilizare pozitie (28), cablu (30), tij subansamblu (31). Sistem tije (23), primul segment (24), sunt segmente de tije cu lungimea de 2 m din aliaj de Al. Compozifia speciala a aliajului de Al. din care sunt confectionate tijele si faptul cA in sectiune sunt patrat, asigur& o rezistenfé mecanic& sporita. Tijele, cu lungimi de 2 m, se cupleaza sigur, rapid gi simplu intre ele pentru a ajunge la lungimea doritd . Primul segment (24), are o constructie speciala permifénd transformarea lui in litera * si devenind astfel un fel de “scaun”. Acest lucru se realizeazA prin actionarea eablu (30). operafiunii de extractie. Acesta este manevrat cu ajutorul tija subansamblu (31). timput