You are on page 1of 8

VOLEBNÝ PROGRAM KOALÍCIE SDKÚ-DS – SaS – KDH - OKS

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

S cieľom spoločne prispieť k zmene v Rači, aby sa naša mestská časť stala dobrým
miestom pre život pre všetky vekové kategórie predkladáme tento spoločný program.

SOCIÁLNE VECI, RODINA A ZDRAVOTNÍCTVO

Podporíme návrh vytvorenia komunitného (nízkoprahového) centra, ktoré bude


poskytovať voľnočasové, vzdelávacie aktivity a sluţby pre všetky vekové skupiny
obyvateľov MC Rača (seniorov, mládeţ, kluby, zdruţenia a spolky). Okrem programov
zameraných na jednotlivé vekové kategórie budeme koncipovať programy, pri ktorých
bude dochádzať aj k medzigeneračnému stretávaniu a výmene skúseností.
Urobíme audit detských ihrísk za účelom zistenia, či vyhovujú bezpečnostným,
technickým a hygienickým normám. Následne stanovíme plán ich údrţby a obnovy.
V oblasti sociálnej starostlivosti je potrebné vybudovať v spolupráci s BSK ďalší
domov dôchodcov, nakoľko obyvateľstvo mestskej časti Rača starne. Podporíme ďalší
rozvoj opatrovateľskej sluţby, pomoc bezvládnym, chorým a znevýhodneným.
Budeme presadzovať zriadenie príkladného materského centra, podporovať matky a
rodiny s malými deťmi. Preto nedopustíme, aby ostali na ulici bez priestorov a nájdeme
najvhodnejšie riešenie. Vybudujeme detské ihrisko v lokalite ulíc Víťaznej a Oráčskej.
Potrebné by bolo tieţ zriadiť v mestskej časti pohotovosť a rokovať o otvorení lekárne
dostupnej aj v nočných hodinách. Vyriešime definitívny výber lokality, plán ako aj
realizáciu nového cintorína.
Budeme presadzovať vytvorenie maximálne transparentných podmienok pri
prenájme obecných bytov (koeficient na základe sociálnej situácie občana, jeho ochoty
a schopnosti riešiť svoju situáciu, dĺţky trvalého pobytu v MČ, počtu nezaopatrených detí
a pod.) Občania musia mať všetky informácie o spôsobe prideľovania obecných bytov.
Zverejníme zoznam občanov, ktorí majú v prenájme obecný byt. Zoznam bude priebeţne
aktualizovaný. Umoţníme verejnosti prístup na rokovania komisií, na ktorých sa
prideľujú obecné byty. Zavedieme elektronickú evidenciu ţiadostí a budeme akceptovať
poradovník ţiadateľov. Obecné byty budú prioritne poskytované spoluobčanom zo
sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na pomoc rodinám s malými deťmi.
Obecné byty sa budú prenajímať zo zásady len na dobu určitú za podmienky participácie
na riešení vlastnej sociálnej situácie. V prípade ţivelnej udalosti spojenej s okamţitou
stratou bývania občanov MČ bude mať MÚ k dispozícii minimálne jeden byt vybavený
základným štandardom.
Podporíme a budeme spolupracovať s neziskovými a mimovládnymi
organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej starostlivosti, pomoci rodinám na základe
ich konkrétnych výsledkov a dobrého mena. Zabezpečíme právnu odbornú pomoc a
pomoc psychológa obetiam násilia s dôrazom na domáce násilie. Budeme priebeţne
informovať o aktuálnych moţnostiach sociálnych sluţieb poskytovaných v MČ
s dôrazom na ich druh a rozsah.
Dobudujeme bezbariérový priechody cez cesty a bezbariérový prístup do
všetkých úradov mestskej časti (prioritne v prípade Miestneho úradu Rača).

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA

Za najdôleţitejšou prioritu v tejto oblasti povaţujeme opravu ciest a chodníkov, v


prípade správy ciest zo strany mesta resp. VÚC flexibilnú komunikáciu so správcom a
zasadzovanie sa za rýchle riešenie výtlkov a problematických úsekov.
V oblasti dopravy je v Rači negatívne vnímaná zlá priechodnosť Račianskej ulice
počas dopravnej špičky, tieţ viac-menej jednostranná orientácia na električkovú dopravu,
zlé značenie niektorých ciest a tieţ z hľadiska bezpečnosti časté nedodrţiavanie
dopravných predpisov (dvojprúdová cesta Púchovská- Račianska), hlavne nedodrţiavanie
rýchlosti. Tomuto chceme zamedziť, aby sa obyvatelia Rače mohli cítiť v obci bezpečne.
Rovnako tak chceme riešiť nevyhovujúcu organizáciu dopravy na Peknej ceste a
kriţovatke Pekná cesta-Račianska ulica. Budeme presadzovať napojenie Bojnickej ulice
(radiála Galvaniho) na Račiansku ulicu.
Rača a hlavne časť Východné by veľmi získali rozvojom Bratislavskej
integrovanej koľajovej dopravy. V minulosti pribliţne pol roka existovala ţelezničná
linka z Východného na stanicu Bratislava-Predmestie. Skončila pre nejasnosti s
financovaním (problém, či spoj bude financovať Dopravný podnik, ŢSR alebo VÚC).
Spoj bol stratový, pre rentabilitu by bolo veľmi výhodne rozšíriť ho na trasu Vajnory-
Východné-Krasňany-Hlavná stanica. Ďalšou moţnosťou je rozšíriť ţelezničnú
integrovanú dopravu aj zo smeru Pezinok a Svätý Jur, tým sa podstatne odľahčí hlavná
cestná komunikácia. Budeme uvaţovať aj o vytvorení záchytného parkoviska v okolí
konečnej zástaviek električiek na Komisárkach. Navrhneme vytvorenie BID v spolupráci
s BSK. Povaţujeme za dôleţité podporovať verejnú dopravu, riešiť statickú aj dynamickú
dopravu. Nedovolíme výstavbu ďalších obytných domov bez riešenia dopravy v širších
súvislostiach. Je nevyhnutné, aby pri stavbe nového obytného projektu bola vţdy
vyriešená priepustnosť súčasných ulíc a cesty nekončili „v lieviku“.
Pokúsime sa riešiť nevyhovujúce spojenie Východného s Račou vybudovaním
alternatívneho prechodu cez ţeleznicu a v spolupráci so ŢSR vybudovaním mostu pre
cyklistov a chodcov nad koľajami.
Sme za vybudovanie vybudovanie kruhového objazdu pri trţnici, prepojenie
ciest Pri Šajbách a Na pántoch, za zodpovednejšiu realizáciu statickej dopravy
(parkoviská).
Na Východnom budeme dôrazne presadzovať v rokovaniach so ţeleznicami
vybudovanie protihlukovej steny (podobný typ, aký sa nachádza pri diaľničných
cestách v obciach).

ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

Zabezpečíme dostatok miest (kapacitu) v predškolských zariadeniach a taktieţ


v mestských jasliach. Podporíme komunitné a svojpomocné projekty v tejto oblasti.
Zabezpečíme dostatok prostriedkov na rozvoj a modernizáciu základných škôl v Rači
a zvyšovanie ich kvality.
Budeme klásť dôraz na spoluprácu a vyuţitie športovísk na Akadémii Policajného
zboru na Východnom, čo by uvítali nielen obyvatelia Východného ale celej Rače,
podobne sa dá uvaţovať o lepšom prístupe na plaváreň Ţelezničiarskeho učilištia na
Pántoch.
Prioritou bude vybudovanie cyklistických chodníkov. Dôleţité je vytvoriť
cyklistický chodník smerom do centra mesta ( hlavne úsek od Dopravného podniku aţ k
Račianskému mýtu), tieţ by bolo veľkým pozitívom vytvoriť cyklotrasu z Vajnor cez
Východné do Rače (ktorá by sa napájala na existujúcu trasu v Bratislavskom lesoparku).
Budeme sa tieţ zasadzovať za vybudovanie parkovísk pre bicykle a moţnosť vyuţívať
pre zamestnancov úradov bicykel ako dopravný prostriedok.
Budeme podporovať mládeţnícke a ţiacke futbalové kluby v Rači a
zabezpečovať ich rozvoj po technickej aj športovej stránke.
V Račianskom lesoparku je tieţ potrebné revitalizovať a po rokoch spojazdniť
zjazdovú dráhu na Slalomke (moţné vyuţitie aj v lete aj v zime).
Chceme, v súčinnosti s BSK, vytvoriť športové ligy, do ktorých by sa zapojili aj
základné školy z Rače. Prioritne podporíme športové kluby, ktoré robia dobré meno Rači
doma aj v zahraničí (pozemný hokej, stolný tenis a pod.)
Budeme sa spolupodielať na vytvorení mestského behu – maratón/polmaratón v
spolupráci s okolitými obcami. Pre mestskú časť je tieţ potrebné vybudovať prípadne
rozšíriť Centrum voľného času.
Kaţdoročne odmeníme najúspešnejších študentov/ţiakov Rače (prospech,
mimoškolská činnosť a pod.). Budeme motivovať študentov, aby sa zaujímali o dejiny a
súčasnosť Rače (napr. odmena študentovi za diplomovú prácu o Rači).
Vyuţijeme Nemecký kultúrny dom prioritne na kultúru a nie na komerčné
obchodné aktivity. Podporíme vytvorenie ochotníckej divadelnej scény, tanečného
divadla, organizáciu mestského divadelného podujatia (napr. počas Račianskeho
vinobrania, čo by zvýšilo kultúrnu úroveň toho podujatia). Zmeníme systém prenajímania
stánkov na vinobranie a zavedieme systém kaucií za dodrţiavanie čistoty. NKD a ďalšie
kultúrne zariadenia Rače (vrátane amfiteátru) programovo nastaviť pre všetky vekové
kategórie a vytvoríme stratégiu ich vyuţívania.
Budeme sa zasadzovať za vytvorenie kultúrneho spolku (prípadne
„skrášľovacieho“ spolku, aké pôsobili v minulosti v Bratislave) a budeme podporovať
podobné komunitné projekty
Otvoríme ihriská a telocvične škôl pre verejnosť a činnosť športových oddielov.
Budeme presadzovať sprehľadnenie udeľovania dotácií a grantov a stanovíme presné
kritéria (VZN), zavedieme elektronickú podateľňu pre ţiadosti. Na internetovej stránke
zverejníme aktuálne výzvy o granty a dotácie vrátane presného postupu podávania
ţiadosti.
Prehodnotíme činnosť a efektivitu Račianskej televízie, zabezpečíme obsahovú
vyváţenosť Račianskeho výberu a publikovanie kritických ohlasov (vyslovujeme
razantné NIE hlasnej trúbe starostu).
Vytvoríme interaktívnu webovú stránku, na ktorej budú môcť publikovať aj
obyvatelia Rače, obnovíme a rozšírime moţnosť diskusných príspevkov na stránke.
Zavedieme systém (VZN) a poriadok do budovania pamätných miest, sôch a tabúľ
a presadíme spoluúčasť obyvateľov Rače pri rozhodovaní o ich inštalácií.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OBYVATEĽOV

Budeme podporovať vznik metropolitnej polície v Bratislave, rozšírenie počtu


okrskárov v Rači. Jedného okrskára vyhradíme pre Račiansky lesopark. Budeme sa
zasadzovať za zvýšenie bezpečnosti občanov mestskej časti a ich majetku.
Budeme podporovať vybudovanie obecnej linky pomoci pre obyvateľov a
odbornú právnu a psychologickú pomoc pre obete trestných činov.

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, .ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE


A ŢIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritou je pre nás zachovanie vinohradníckeho charakteru Rače a jeho historické


zakotvenie, nakoľko Rača bola jediné mestečko, ktoré sa stalo súčasťou Bratislavy a má
bohatú históriu, na ktorej môţe stavať. Budeme sa zasadzovať o vytvorenie račianskeho
genofondu a podporu domácich producentov vína.
Budeme propagovať Raču v rámci Malokarpatskej vínnej cesty aj v zahraničí (ako
sa to deje napríklad v Rakúsku), je tu perspektíva zavedenia tzv. vínnych turistických
kariet, tieţ moţnosť väčšieho vyuţitia a propagácie ţelezničiarskeho múzea na
Východnom. Pre zachovanie charakteru a ducha Rače je nevyhnutné podporovať malé
vinárničky a samotné pestovanie hrozna (radikálne zamedziť vyhlasovaniu vinohradov za
stavebné pozemky). Prioritou bude obnoviť a rozvinúť cezhraničnú spoluprácu s
vinohradníckymi mestami a nadviazať nové kontakty.
V Rači je v súčasnosti tieţ vysoká miera výstavby (a veľké plány do budúcnosti),
tieto aktivity sa začínajú vnímať zo strany obyvateľov ako negatívne. Ako negatívum je
chápaná hlavne skutočnosť, ţe investori nedostatočne riešia infraštruktúru a nekalkulujú s
priepustnosťou ciest. Medzi obyvateľmi rastie záujem o ochranu a zastaveniu zástavby
vinohradov, ktoré dávajú mestskej časti charakter, tieţ ochrana Starej Rače nie je
dostatočná. Budeme presadzovať, aby developer priniesol aj mestskej časti pridanú
hodnotu, napr. zrekonštruoval chodník, vysadil stromy a pod., nielen zastaval ďalšie
územie a nestaral sa napríklad o napojenie dopravy, priepustnosť a pod.
Vytvoríme základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku pre propagáciu
mestskej časti v zahraničí. Pre zberateľov začne mestská časť vydávať výročné mince
(zisk podporí rozvoj cestovného ruchu v Rači) s vyobrazením pamiatok v Rači.
Podporíme rozvoj malých obchodíkov (napr. výhodným prenájmom), lokálne
pekárne, cukrárne, drobných ţivnostníkov a remeselníkov (aj zvýhodnenou inzerciou v
lokálnych médiach). Budeme sa zasadzovať za otvorenie takýchto predajní na
Východnom, Karpatskom námestí a v centre Krasňan.
Obnovíme pitné fontánky vo všetkých troch volebných obvodoch : Rača, Krasňany
a Východné.
Vytvoríme vyhliadkové plošiny s lavičkami nad Račou.
Sme za prísnejšie posudzovanie výrubu stromov a za kontrolu ich výsadby a
starostlivosti o ne.
Tieţ budeme prísnejšie posudzovať vytváranie čiernych skládok v spolupráci s
metropolitnou políciou. Povaţujeme za potrebné odstrániť staré nelegálne skládky
odpadu a prijať opatrenia k zabráneniu vzniku nových.
Rozšírime pouličnú zeleň, revitalizujeme račiansku časť Malých Karpát.
Budeme prísnejšie postihovať porušovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do
lesoparku. Vyuţijeme všetky dostupné zákonné prostriedky k zachovaniu poriadku a
čistoty v miestnej časti vrátane verejnoprospešných prácami.
Zníţime energetickú náročnosť škôl, škôlok a ostatných zariadení v správe MiU.
Vybudujeme verejné kompostovisko (v záhradkárskej oblasti) a zastrešíme stojiská
s kontajnermi.
Zabezpečíme v pravidelných termínoch veľkokapacitné kontajnery a v prípade
ich naplnenia ich v danom termíne pristavenia flexibilne vymeníme za prázdne (aby sa
nestávalo, ţe veľkokapacitné kontajnery sú plné a vedľa nich sa hromadí odpad). V
prípade ekonomickej výhodnosti zabezpečíme pravidelný odvoz elektronického odpadu
od domov (ako je to napríklad v Starom Meste) .
Navrhneme vytvoriť projekt recyklácie starého nábytku a pouţiteľných starých
elektrospotrebičov, ktorý posilní komunitného ducha (odvoz starého pouţiteľného
nábytku a elektroniky k novému uţívateľovi za cenu odvozu a malý manipulačný
poplatok).

OBČIANSKA ANGAŢOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA

Zavedieme pravidlá (VZN) pre konanie zhromaţdenia obyvateľov obce, ktoré


bude raz za rok a občania sa počas konania budú môcť záväzne vyjadriť k dôleţitým
otázkam (napr. predaj majetku obce, rozvoj obce, rozpočet obce a pod.). Ak sa Rača
rozhodne poţiadať o úver na investičné akcie, diskusia s občanmi bude nevyhnutná a v
hlasovaní na zhromaţdení obyvateľov obce sa záväzne rozhodne. Zavedieme pravidlá
umoţňujúce občanom vystúpiť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva k ľubovoľnému
bodu.
Zavedieme pravidlá pre participatívne rozpočtovanie (pripomienky občanov a
odborníkov k navrhovanému rozpočtu obce).
Budeme sa dôsledne zaoberať petíciami a pripomienkami občanov.
SYSTÉM FUNGOVANIA MIESTNEHO ÚRADU RAČE, HOSPODÁRENIE
MESTSKEJ ČASTI A PRÁCA POSLANCOV

Zníţime plat starostu, vicestarostu, kontrolóra a prednostu o 15% a zároveň


upravíme odmeňovanie poslancov Miestnej časti Bratislava-Rača tak, aby odmena bola
vyjadrením aktivity kaţdého poslanca.
Dôleţitá je transparentnosť a otvorenosť voči občanom. Nevyhnutnosťou je
zverejňovanie všetkých materiálov prejednávaných na zastupiteľstve na webovej stránke
www.raca.sk (uţ pred prejednávaním).
Je potrebné zaviesť elektronické obstarávanie cez externú spoločnosť, čím sa
zniţujú náklady, zvyšuje transparentnosť a výrazne obmedzuje moţnosť korupcie.
Jediným kritériom pri vyhodnocovaní bude cena (všetky ostatné kritéria budú
zohľadnené v súťaţných podkladoch). Presadíme zverejňovanie všetkých zmlúv na
internete.
Prehodnotíme nájomnú zmluvu v bývalom kine Nádej a budeme podporovať
navrátenie priestorov pre občianske aktivity a pre občanov.
Vykonáme personálny audit na miestnom úrade. Nevyhnutnosťou je redukcia
počtu zamestnancov miestneho úradu a uplatnenie osobného ohodnotenia v ich
odmeňovaní. Zrušíme vyuţívanie predraţených externých právnych sluţieb. Dôsledne
prehodnotíme efektívnosť Račianskej televízie. Pri výberových konaniach budeme
vyuţívať aj písomné testy a prioritou bude maximálna transparentnosť, hodnotenia
komisie budú dostupné všetkým uchádzačom a výsledky víťazného kandidáta budú pre
porovnanie dostupné na internetovej stránke Rače vrátane zloţenia výberovej komisie.
V rámci šetrenia s obecnými financiami je potrebné presadzovať open source
softvér (napr. Open Office), neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť zamestnancov a
zavádzať moţnosť komunikácie s úradom pre občanov cez internet.
Zverejníme na internete, pripadne v TV Rača, ţivé vysielanie z miestneho
zastupiteľstva a moţnosť občanov pýtať sa poslancov a starostu priamo online cez
zastupiteľstvo.
Zmeníme formu poslaneckých dní s cieľom bliţšieho kontaktu s poslancami a
zavedieme povinnosť zabezpečiť dvakrát do mesiaca online diskusiu s poslancami cez
internet v trvaní dve hodiny (v prípade potreby aj viac). Kaţdý poslanec by mal mať
zverejnené telefónne číslo na stránke www.raca.sk a v pracovných dňoch byť na ňom
zastihnuteľný pre podnety občanov (prípadne povinnosť odpovedať na e-maily občanov
do troch dní).
Chceme, aby sa na miestnom úrade aj v zastupiteľstve vyuţívali moderné
technológie nielen kvôli zvyšovaniu produktivity práce, ale aj kvôli finančnej úspore
nákladov a šetreniu ţivotného prostredia. Konkrétne chceme dať poslancom moţnosť
voľby odoberať všetky materiály v elektronickej forme. Zároveň chceme maximalizovať
vyuţitie informačných technológií v práci miestneho úradu, dať moţnosť občanom
riešiť väčšinu vecí cez internet a minimalizovať pouţívanie papierových materiálov v
internej komunikácii MÚ.
Pred predajom/prenájmom/kúpou zverejníme analýzy vyuţitia majetku s dopadmi
na obec, pred vyhlásením majetku za prebytočný o tom uskutočníme verejnú diskusiu.
Budeme preferovať prenájom obecného majetku pred jeho predajom. Do nájomných
zmlúv vţdy zahrnieme moţnosť jej vypovedania zo strany obce. Nechceme sa zbavovať
majetku a získané finančné prostriedky neefektívne míňať. Naším cieľom je bohatá
mestská časť, ktorá bude disponovať vlastným majetkom, chceme existujúci majetok
zveľaďovať a realizovať nové investície do majetku obce Zavedieme elektronickú
podateľňu a elektronický register ţiadosti v stavebnom konaní, trvalo zverejníme na
internetovej stránke územný plán a územnoplánovacie podklady, všetky podstatné zmeny
budeme medializovať a o týchto zmenách informovať občanov pred ich uskutočnením.
Prijmeme etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.
Zverejníme na stránke www.politikaopen.sk kompletné majetkové priznanie starostu,
vicestarostu, kontrolóra a prednostu.
Je dôleţité motivovať nových obyvateľov Rače, aby sa zapájali nielen do
komunitného ţivota, ale aby si prihlásili trvalý pobyt v Rači. Prispejú tak k vylepšeniu
celkových príjmov našej mestskej časti.
Rozbehneme preto akciu „ Sme hrdí, ţe sme Račania “.

Našou prioritou bude zodpovedné hospodárenie s majetkom a stabilita financií.


Nebudeme pokračovať v neefektívnom predaji resp. prenájme, zaväzujeme sa vykonať
audit majetku a s výsledkom oboznámiť občanov, hodláme zveľaďovať majetok Rače a
zodpovedne s ním hospodáriť. Máme jednoznačný cieľ dosiahnuť vyrovnaný rozpočet
mestskej časti.

Spolu dokáţeme, ţe Račania sú dobrí hospodári!

Programová rada koalície SDKÚ-DS – KDH – SaS - OKS:


Michal Drotován (SDKÚ-DS – predseda), Boris Krošlák (SaS), Miroslav Lapuník (SaS),
Karol Štofira (KDH), Zuzana Dzivjáková (OKS)