You are on page 1of 8

VOLEBNÝ PROGRAM KOALÍCIE SDKÚ-DS – SaS – KDH - OKS KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

S cieľom spoločne prispieť k zmene v Rači, aby sa naša mestská časť stala dobrým miestom pre život pre všetky vekové kategórie predkladáme tento spoločný program. SOCIÁLNE VECI, RODINA A ZDRAVOTNÍCTVO Podporíme návrh vytvorenia komunitného (nízkoprahového) centra, ktoré bude poskytovať voľnočasové, vzdelávacie aktivity a sluţby pre všetky vekové skupiny obyvateľov MC Rača (seniorov, mládeţ, kluby, zdruţenia a spolky). Okrem programov zameraných na jednotlivé vekové kategórie budeme koncipovať programy, pri ktorých bude dochádzať aj k medzigeneračnému stretávaniu a výmene skúseností. Urobíme audit detských ihrísk za účelom zistenia, či vyhovujú bezpečnostným, technickým a hygienickým normám. Následne stanovíme plán ich údrţby a obnovy. V oblasti sociálnej starostlivosti je potrebné vybudovať v spolupráci s BSK ďalší domov dôchodcov, nakoľko obyvateľstvo mestskej časti Rača starne. Podporíme ďalší rozvoj opatrovateľskej sluţby, pomoc bezvládnym, chorým a znevýhodneným. Budeme presadzovať zriadenie príkladného materského centra, podporovať matky a rodiny s malými deťmi. Preto nedopustíme, aby ostali na ulici bez priestorov a nájdeme najvhodnejšie riešenie. Vybudujeme detské ihrisko v lokalite ulíc Víťaznej a Oráčskej. Potrebné by bolo tieţ zriadiť v mestskej časti pohotovosť a rokovať o otvorení lekárne dostupnej aj v nočných hodinách. Vyriešime definitívny výber lokality, plán ako aj realizáciu nového cintorína. Budeme presadzovať vytvorenie maximálne transparentných podmienok pri prenájme obecných bytov (koeficient na základe sociálnej situácie občana, jeho ochoty a schopnosti riešiť svoju situáciu, dĺţky trvalého pobytu v MČ, počtu nezaopatrených detí a pod.) Občania musia mať všetky informácie o spôsobe prideľovania obecných bytov. Zverejníme zoznam občanov, ktorí majú v prenájme obecný byt. Zoznam bude priebeţne aktualizovaný. Umoţníme verejnosti prístup na rokovania komisií, na ktorých sa prideľujú obecné byty. Zavedieme elektronickú evidenciu ţiadostí a budeme akceptovať poradovník ţiadateľov. Obecné byty budú prioritne poskytované spoluobčanom zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na pomoc rodinám s malými deťmi. Obecné byty sa budú prenajímať zo zásady len na dobu určitú za podmienky participácie

na riešení vlastnej sociálnej situácie. V prípade ţivelnej udalosti spojenej s okamţitou stratou bývania občanov MČ bude mať MÚ k dispozícii minimálne jeden byt vybavený základným štandardom. Podporíme a budeme spolupracovať s neziskovými a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej starostlivosti, pomoci rodinám na základe ich konkrétnych výsledkov a dobrého mena. Zabezpečíme právnu odbornú pomoc a pomoc psychológa obetiam násilia s dôrazom na domáce násilie. Budeme priebeţne informovať o aktuálnych moţnostiach sociálnych sluţieb poskytovaných v MČ s dôrazom na ich druh a rozsah. Dobudujeme bezbariérový priechody cez cesty a bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti (prioritne v prípade Miestneho úradu Rača).

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA Za najdôleţitejšou prioritu v tejto oblasti povaţujeme opravu ciest a chodníkov, v prípade správy ciest zo strany mesta resp. VÚC flexibilnú komunikáciu so správcom a zasadzovanie sa za rýchle riešenie výtlkov a problematických úsekov. V oblasti dopravy je v Rači negatívne vnímaná zlá priechodnosť Račianskej ulice počas dopravnej špičky, tieţ viac-menej jednostranná orientácia na električkovú dopravu, zlé značenie niektorých ciest a tieţ z hľadiska bezpečnosti časté nedodrţiavanie dopravných predpisov (dvojprúdová cesta Púchovská- Račianska), hlavne nedodrţiavanie rýchlosti. Tomuto chceme zamedziť, aby sa obyvatelia Rače mohli cítiť v obci bezpečne. Rovnako tak chceme riešiť nevyhovujúcu organizáciu dopravy na Peknej ceste a kriţovatke Pekná cesta-Račianska ulica. Budeme presadzovať napojenie Bojnickej ulice (radiála Galvaniho) na Račiansku ulicu. Rača a hlavne časť Východné by veľmi získali rozvojom Bratislavskej integrovanej koľajovej dopravy. V minulosti pribliţne pol roka existovala ţelezničná linka z Východného na stanicu Bratislava-Predmestie. Skončila pre nejasnosti s financovaním (problém, či spoj bude financovať Dopravný podnik, ŢSR alebo VÚC). Spoj bol stratový, pre rentabilitu by bolo veľmi výhodne rozšíriť ho na trasu VajnoryVýchodné-Krasňany-Hlavná stanica. Ďalšou moţnosťou je rozšíriť ţelezničnú integrovanú dopravu aj zo smeru Pezinok a Svätý Jur, tým sa podstatne odľahčí hlavná cestná komunikácia. Budeme uvaţovať aj o vytvorení záchytného parkoviska v okolí konečnej zástaviek električiek na Komisárkach. Navrhneme vytvorenie BID v spolupráci s BSK. Povaţujeme za dôleţité podporovať verejnú dopravu, riešiť statickú aj dynamickú

dopravu. Nedovolíme výstavbu ďalších obytných domov bez riešenia dopravy v širších súvislostiach. Je nevyhnutné, aby pri stavbe nového obytného projektu bola vţdy vyriešená priepustnosť súčasných ulíc a cesty nekončili „v lieviku“. Pokúsime sa riešiť nevyhovujúce spojenie Východného s Račou vybudovaním alternatívneho prechodu cez ţeleznicu a v spolupráci so ŢSR vybudovaním mostu pre cyklistov a chodcov nad koľajami. Sme za vybudovanie vybudovanie kruhového objazdu pri trţnici, prepojenie ciest Pri Šajbách a Na pántoch, za zodpovednejšiu realizáciu statickej dopravy (parkoviská). Na Východnom budeme dôrazne presadzovať v rokovaniach so ţeleznicami vybudovanie protihlukovej steny (podobný typ, aký sa nachádza pri diaľničných cestách v obciach).

ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT Zabezpečíme dostatok miest (kapacitu) v predškolských zariadeniach a taktieţ v mestských jasliach. Podporíme komunitné a svojpomocné projekty v tejto oblasti. Zabezpečíme dostatok prostriedkov na rozvoj a modernizáciu základných škôl v Rači a zvyšovanie ich kvality. Budeme klásť dôraz na spoluprácu a vyuţitie športovísk na Akadémii Policajného zboru na Východnom, čo by uvítali nielen obyvatelia Východného ale celej Rače, podobne sa dá uvaţovať o lepšom prístupe na plaváreň Ţelezničiarskeho učilištia na Pántoch. Prioritou bude vybudovanie cyklistických chodníkov. Dôleţité je vytvoriť cyklistický chodník smerom do centra mesta ( hlavne úsek od Dopravného podniku aţ k Račianskému mýtu), tieţ by bolo veľkým pozitívom vytvoriť cyklotrasu z Vajnor cez Východné do Rače (ktorá by sa napájala na existujúcu trasu v Bratislavskom lesoparku). Budeme sa tieţ zasadzovať za vybudovanie parkovísk pre bicykle a moţnosť vyuţívať pre zamestnancov úradov bicykel ako dopravný prostriedok. Budeme podporovať mládeţnícke a ţiacke futbalové kluby v Rači a zabezpečovať ich rozvoj po technickej aj športovej stránke. V Račianskom lesoparku je tieţ potrebné revitalizovať a po rokoch spojazdniť zjazdovú dráhu na Slalomke (moţné vyuţitie aj v lete aj v zime). Chceme, v súčinnosti s BSK, vytvoriť športové ligy, do ktorých by sa zapojili aj základné školy z Rače. Prioritne podporíme športové kluby, ktoré robia dobré meno Rači

doma aj v zahraničí (pozemný hokej, stolný tenis a pod.) Budeme sa spolupodielať na vytvorení mestského behu – maratón/polmaratón v spolupráci s okolitými obcami. Pre mestskú časť je tieţ potrebné vybudovať prípadne rozšíriť Centrum voľného času. Kaţdoročne odmeníme najúspešnejších študentov/ţiakov Rače (prospech, mimoškolská činnosť a pod.). Budeme motivovať študentov, aby sa zaujímali o dejiny a súčasnosť Rače (napr. odmena študentovi za diplomovú prácu o Rači). Vyuţijeme Nemecký kultúrny dom prioritne na kultúru a nie na komerčné obchodné aktivity. Podporíme vytvorenie ochotníckej divadelnej scény, tanečného divadla, organizáciu mestského divadelného podujatia (napr. počas Račianskeho vinobrania, čo by zvýšilo kultúrnu úroveň toho podujatia). Zmeníme systém prenajímania stánkov na vinobranie a zavedieme systém kaucií za dodrţiavanie čistoty. NKD a ďalšie kultúrne zariadenia Rače (vrátane amfiteátru) programovo nastaviť pre všetky vekové kategórie a vytvoríme stratégiu ich vyuţívania. Budeme sa zasadzovať za vytvorenie kultúrneho spolku (prípadne „skrášľovacieho“ spolku, aké pôsobili v minulosti v Bratislave) a budeme podporovať podobné komunitné projekty Otvoríme ihriská a telocvične škôl pre verejnosť a činnosť športových oddielov. Budeme presadzovať sprehľadnenie udeľovania dotácií a grantov a stanovíme presné kritéria (VZN), zavedieme elektronickú podateľňu pre ţiadosti. Na internetovej stránke zverejníme aktuálne výzvy o granty a dotácie vrátane presného postupu podávania ţiadosti. Prehodnotíme činnosť a efektivitu Račianskej televízie, zabezpečíme obsahovú vyváţenosť Račianskeho výberu a publikovanie kritických ohlasov (vyslovujeme razantné NIE hlasnej trúbe starostu). Vytvoríme interaktívnu webovú stránku, na ktorej budú môcť publikovať aj obyvatelia Rače, obnovíme a rozšírime moţnosť diskusných príspevkov na stránke. Zavedieme systém (VZN) a poriadok do budovania pamätných miest, sôch a tabúľ a presadíme spoluúčasť obyvateľov Rače pri rozhodovaní o ich inštalácií.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OBYVATEĽOV Budeme podporovať vznik metropolitnej polície v Bratislave, rozšírenie počtu okrskárov v Rači. Jedného okrskára vyhradíme pre Račiansky lesopark. Budeme sa zasadzovať za zvýšenie bezpečnosti občanov mestskej časti a ich majetku.

Budeme podporovať vybudovanie obecnej linky pomoci pre obyvateľov a odbornú právnu a psychologickú pomoc pre obete trestných činov.

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, .ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŢIVOTNÉ PROSTREDIE Prioritou je pre nás zachovanie vinohradníckeho charakteru Rače a jeho historické zakotvenie, nakoľko Rača bola jediné mestečko, ktoré sa stalo súčasťou Bratislavy a má bohatú históriu, na ktorej môţe stavať. Budeme sa zasadzovať o vytvorenie račianskeho genofondu a podporu domácich producentov vína. Budeme propagovať Raču v rámci Malokarpatskej vínnej cesty aj v zahraničí (ako sa to deje napríklad v Rakúsku), je tu perspektíva zavedenia tzv. vínnych turistických kariet, tieţ moţnosť väčšieho vyuţitia a propagácie ţelezničiarskeho múzea na Východnom. Pre zachovanie charakteru a ducha Rače je nevyhnutné podporovať malé vinárničky a samotné pestovanie hrozna (radikálne zamedziť vyhlasovaniu vinohradov za stavebné pozemky). Prioritou bude obnoviť a rozvinúť cezhraničnú spoluprácu s vinohradníckymi mestami a nadviazať nové kontakty. V Rači je v súčasnosti tieţ vysoká miera výstavby (a veľké plány do budúcnosti), tieto aktivity sa začínajú vnímať zo strany obyvateľov ako negatívne. Ako negatívum je chápaná hlavne skutočnosť, ţe investori nedostatočne riešia infraštruktúru a nekalkulujú s priepustnosťou ciest. Medzi obyvateľmi rastie záujem o ochranu a zastaveniu zástavby vinohradov, ktoré dávajú mestskej časti charakter, tieţ ochrana Starej Rače nie je dostatočná. Budeme presadzovať, aby developer priniesol aj mestskej časti pridanú hodnotu, napr. zrekonštruoval chodník, vysadil stromy a pod., nielen zastaval ďalšie územie a nestaral sa napríklad o napojenie dopravy, priepustnosť a pod. Vytvoríme základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku pre propagáciu mestskej časti v zahraničí. Pre zberateľov začne mestská časť vydávať výročné mince (zisk podporí rozvoj cestovného ruchu v Rači) s vyobrazením pamiatok v Rači. Podporíme rozvoj malých obchodíkov (napr. výhodným prenájmom), lokálne pekárne, cukrárne, drobných ţivnostníkov a remeselníkov (aj zvýhodnenou inzerciou v lokálnych médiach). Budeme sa zasadzovať za otvorenie takýchto predajní na Východnom, Karpatskom námestí a v centre Krasňan. Obnovíme pitné fontánky vo všetkých troch volebných obvodoch : Rača, Krasňany a Východné. Vytvoríme vyhliadkové plošiny s lavičkami nad Račou.

Sme za prísnejšie posudzovanie výrubu stromov a za kontrolu ich výsadby a starostlivosti o ne. Tieţ budeme prísnejšie posudzovať vytváranie čiernych skládok v spolupráci s metropolitnou políciou. Povaţujeme za potrebné odstrániť staré nelegálne skládky odpadu a prijať opatrenia k zabráneniu vzniku nových. Rozšírime pouličnú zeleň, revitalizujeme račiansku časť Malých Karpát. Budeme prísnejšie postihovať porušovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do lesoparku. Vyuţijeme všetky dostupné zákonné prostriedky k zachovaniu poriadku a čistoty v miestnej časti vrátane verejnoprospešných prácami. Zníţime energetickú náročnosť škôl, škôlok a ostatných zariadení v správe MiU. Vybudujeme verejné kompostovisko (v záhradkárskej oblasti) a zastrešíme stojiská s kontajnermi. Zabezpečíme v pravidelných termínoch veľkokapacitné kontajnery a v prípade ich naplnenia ich v danom termíne pristavenia flexibilne vymeníme za prázdne (aby sa nestávalo, ţe veľkokapacitné kontajnery sú plné a vedľa nich sa hromadí odpad). V prípade ekonomickej výhodnosti zabezpečíme pravidelný odvoz elektronického odpadu od domov (ako je to napríklad v Starom Meste) . Navrhneme vytvoriť projekt recyklácie starého nábytku a pouţiteľných starých elektrospotrebičov, ktorý posilní komunitného ducha (odvoz starého pouţiteľného nábytku a elektroniky k novému uţívateľovi za cenu odvozu a malý manipulačný poplatok).

OBČIANSKA ANGAŢOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA Zavedieme pravidlá (VZN) pre konanie zhromaţdenia obyvateľov obce, ktoré bude raz za rok a občania sa počas konania budú môcť záväzne vyjadriť k dôleţitým otázkam (napr. predaj majetku obce, rozvoj obce, rozpočet obce a pod.). Ak sa Rača rozhodne poţiadať o úver na investičné akcie, diskusia s občanmi bude nevyhnutná a v hlasovaní na zhromaţdení obyvateľov obce sa záväzne rozhodne. Zavedieme pravidlá umoţňujúce občanom vystúpiť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu. Zavedieme pravidlá pre participatívne rozpočtovanie (pripomienky občanov a odborníkov k navrhovanému rozpočtu obce). Budeme sa dôsledne zaoberať petíciami a pripomienkami občanov.

SYSTÉM FUNGOVANIA MIESTNEHO ÚRADU RAČE, HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI A PRÁCA POSLANCOV Zníţime plat starostu, vicestarostu, kontrolóra a prednostu o 15% a zároveň upravíme odmeňovanie poslancov Miestnej časti Bratislava-Rača tak, aby odmena bola vyjadrením aktivity kaţdého poslanca. Dôleţitá je transparentnosť a otvorenosť voči občanom. Nevyhnutnosťou je zverejňovanie všetkých materiálov prejednávaných na zastupiteľstve na webovej stránke www.raca.sk (uţ pred prejednávaním). Je potrebné zaviesť elektronické obstarávanie cez externú spoločnosť, čím sa zniţujú náklady, zvyšuje transparentnosť a výrazne obmedzuje moţnosť korupcie. Jediným kritériom pri vyhodnocovaní bude cena (všetky ostatné kritéria budú zohľadnené v súťaţných podkladoch). Presadíme zverejňovanie všetkých zmlúv na internete. Prehodnotíme nájomnú zmluvu v bývalom kine Nádej a budeme podporovať navrátenie priestorov pre občianske aktivity a pre občanov. Vykonáme personálny audit na miestnom úrade. Nevyhnutnosťou je redukcia počtu zamestnancov miestneho úradu a uplatnenie osobného ohodnotenia v ich odmeňovaní. Zrušíme vyuţívanie predraţených externých právnych sluţieb. Dôsledne prehodnotíme efektívnosť Račianskej televízie. Pri výberových konaniach budeme vyuţívať aj písomné testy a prioritou bude maximálna transparentnosť, hodnotenia komisie budú dostupné všetkým uchádzačom a výsledky víťazného kandidáta budú pre porovnanie dostupné na internetovej stránke Rače vrátane zloţenia výberovej komisie. V rámci šetrenia s obecnými financiami je potrebné presadzovať open source softvér (napr. Open Office), neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť zamestnancov a zavádzať moţnosť komunikácie s úradom pre občanov cez internet. Zverejníme na internete, pripadne v TV Rača, ţivé vysielanie z miestneho zastupiteľstva a moţnosť občanov pýtať sa poslancov a starostu priamo online cez zastupiteľstvo. Zmeníme formu poslaneckých dní s cieľom bliţšieho kontaktu s poslancami a zavedieme povinnosť zabezpečiť dvakrát do mesiaca online diskusiu s poslancami cez internet v trvaní dve hodiny (v prípade potreby aj viac). Kaţdý poslanec by mal mať zverejnené telefónne číslo na stránke www.raca.sk a v pracovných dňoch byť na ňom zastihnuteľný pre podnety občanov (prípadne povinnosť odpovedať na e-maily občanov do troch dní).

Chceme, aby sa na miestnom úrade aj v zastupiteľstve vyuţívali moderné technológie nielen kvôli zvyšovaniu produktivity práce, ale aj kvôli finančnej úspore nákladov a šetreniu ţivotného prostredia. Konkrétne chceme dať poslancom moţnosť voľby odoberať všetky materiály v elektronickej forme. Zároveň chceme maximalizovať vyuţitie informačných technológií v práci miestneho úradu, dať moţnosť občanom riešiť väčšinu vecí cez internet a minimalizovať pouţívanie papierových materiálov v internej komunikácii MÚ. Pred predajom/prenájmom/kúpou zverejníme analýzy vyuţitia majetku s dopadmi na obec, pred vyhlásením majetku za prebytočný o tom uskutočníme verejnú diskusiu. Budeme preferovať prenájom obecného majetku pred jeho predajom. Do nájomných zmlúv vţdy zahrnieme moţnosť jej vypovedania zo strany obce. Nechceme sa zbavovať majetku a získané finančné prostriedky neefektívne míňať. Naším cieľom je bohatá mestská časť, ktorá bude disponovať vlastným majetkom, chceme existujúci majetok zveľaďovať a realizovať nové investície do majetku obce Zavedieme elektronickú podateľňu a elektronický register ţiadosti v stavebnom konaní, trvalo zverejníme na internetovej stránke územný plán a územnoplánovacie podklady, všetky podstatné zmeny budeme medializovať a o týchto zmenách informovať občanov pred ich uskutočnením. Prijmeme etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov. Zverejníme na stránke www.politikaopen.sk kompletné majetkové priznanie starostu, vicestarostu, kontrolóra a prednostu. Je dôleţité motivovať nových obyvateľov Rače, aby sa zapájali nielen do komunitného ţivota, ale aby si prihlásili trvalý pobyt v Rači. Prispejú tak k vylepšeniu celkových príjmov našej mestskej časti. Rozbehneme preto akciu „ Sme hrdí, ţe sme Račania “. Našou prioritou bude zodpovedné hospodárenie s majetkom a stabilita financií. Nebudeme pokračovať v neefektívnom predaji resp. prenájme, zaväzujeme sa vykonať audit majetku a s výsledkom oboznámiť občanov, hodláme zveľaďovať majetok Rače a zodpovedne s ním hospodáriť. Máme jednoznačný cieľ dosiahnuť vyrovnaný rozpočet mestskej časti. Spolu dokáţeme, ţe Račania sú dobrí hospodári! Programová rada koalície SDKÚ-DS – KDH – SaS - OKS: Michal Drotován (SDKÚ-DS – predseda), Boris Krošlák (SaS), Miroslav Lapuník (SaS), Karol Štofira (KDH), Zuzana Dzivjáková (OKS)