.,~~~~~.

~ :,. ~il :chClt ') ::r

.,)fn: n.,:1'nrt f:C~:"

tI 765027, 577357/90 ~577391 [8J 50514 e-mail nejashi@ethionet.et

h-\.h hO'l

h1f.~ ~:,.~ 1961

U-I\T~ ~:"9" "'l.1111 1997

oo'?o.!

fOPX'th~ 1I"'~-r 'h~'" 0"19" h.('t]°'l. c; htt:-r~ T'}:J>c:t'} f"lI1l.f,:" ",t. ~I&:: I-Acf!'}9" f{}m- A)!'f P' ;JeeC; oP,}L"ee ;"1-m:f'Tm-'} 1-oP~O-r H'}.(' hhLI\1. flf.,m- ODflf1:f''I! .(',}..?1.: 1" ... r "7hl1l'}+ct1C; 11P't.-r 'h '}JtIJo9" f ~<ht; f :,.cn. -I: Qfl9" ~A:" 9"hl1l.t.-r'i f~T~:f'-r') Mf-l1 .(''}:t> hL"ImC hil-r'" f.f'Hm-') 'h'}~ :"~h <hc,",'} r« h9"I\t]ee :J>A: n~n.~ oo-thoP.('

(".O.ID) "" h-rml~n-r fOll1~ *'}1: mY. h"7C~ 1:'}1: -rC"'~ fl~-roP-r "711:J>-r 9"'}~ hll.(' 'h'i l1C-I: T'}:J>c:t'}

f""l if 'h '} ~lf" oPTIHl1 h1 ~"'-r9"::

0h.-rr-k1 h"'''II1lC th9"fl:. 18 +'} 1958 "'~"7ee ;}1-fl P'I\fb ~-r +COm- :"~h <hC"'}'} Oh"7C~ 1'C1-oPm- fl~-roP-r 10<f:-r H'}.(' -r""11 f-r+O,,"-r flltJ :"~h 4:C1\'} -i'C:J""l?J"f P't.m- 9"'} ftJA nTA:" 'hm-"'-r: nTA:" htPt-rt; nhtt:-r~ T'}:J>c:t 'h'}~h'im"'-r ~1m- P't.Tm- t. .... l-oPi'lh&-A::

I-tJfh"7C~ :"~h <hC1\., Ouo:".('oo-I\f.. nh9" O-rm.,. .... -r QDchlL9" 1L:J>m-'}-r -r-rC1-'P''i h-rfl1.~ fh1&-I: h~ft.."f n-rop ~m- 1L:J>m-'}-r :f'C'P' O'PC; -rC:J""l?J:ti iftJ {}f...(' oP-thoP.(' ,,0.:" 'h'i Oth~ QDcthoP.(' ..,~ tho.l1 (hl\tJ fn.,.. P'&, 9"'}~:f aJ-') f..hLI\Tm-) -rmllll<f!"-r'i h?try_',-r nhC'l;h'l;h "7-r""l.1 n,-r f :f'-roPm- 01961 "(J)<:: ""lC ..,') ~-roP-I: h-rffi'i++ n:%1\ Om1- -rI1lCJI fl-rm'+""I.m- fh.-rr-k 1 oP-hlL9" "'11~-r{}11 f-r1P t.lJl.m- 'h~'" OtlJ9" Tct-r :,. ~ 11:F .,nc:: I-A <f:'}9" <hT t.TmhvJ' i(tJ f"7J''}h l\'}Y.~OC fot10UJ-r ftllJo fhOO/C~ :"~h <f:C1\'} J'A-rm~H- :")(?J"f 000/+""1.' n,.p oP..?H'} m-hT l\'}~-rhoP~ hYJ' h9"h-r qoP-r Ol\f.. hil"'T~m- .,nc::

h-rC"'9" p't.m-r; hl\COIJ-I: 1l~1C f ~-rOP:'- ~~-I:'} a;L9"l? hlJ-fl-r quo-r I\I\.,{} 1.11. ""~h'P'O-r 01961 floP(,I,l,~ifm- ~-roP-r f07m- f:"~h <hC1\'} fhOlJC~ -rC1-r n{}~l& I\flOPIPt.ab-l: hh"'m- "r; h~c'" P'CQ-r h'}~C tJ-fl-r hflf.. 9"h~J''''"f'} O"C"'m~"-r OPT+h f..Y:I\A:: hh'l. ;}f..A p"I\fb h')~C '}1-1P

'I1r,p :"~i'I <f:c"" Ol\O"/C;;: ~.,-'t .,..l .... 9" 1Htfc:" l\ool\1D" fh.:"f-kY no-i'llL9" mll11 00"/ ... 11 ".elf., 0 ... 01., h~&"'9" If'l 000'" hl\ ;;: m- 9" r ~:,. fot 1].. f h.i'lI\ 9" 00"'" r:1":"" aJ.';~":" 1\0"/"'1:" hotA -'t Tf\oO"/ ..... ,Cf 'll\0"/ Ooo'lQ;l. .... ~ ooolf~ "ID":: .elJ.,.,9" th.p o:"C1-9" r~·m- m-i'l... .,.. ... <i-I- f"O~"". th~, oiic J;m-~ ooi'lhllPA:: .eA<f:.,9" fh~ ,.el\ rl\~ rc'l"" oo"",p'.l- fl\O"/C~ :"~it <f:C"" .e:,.cc; OOl .... ~ *,* ,.,..H.?"K. f~i'lA9"C; oo"'m~:" ~"'l. fh.Tf-kY" fmlct: ~.,OC hALID" ~.,J;.e10-C; oo-i'l/Loo- ~.,J;t,":J> ... 11:" :"~"1I YHI\ +I\m. "f tnl ct: l\ 1~ hi'l.,..J;.';&?,"f I i'I"" 1\ 1\ 4-:" .,.., .e4- Y mllJTID" 1P.,,.l- 1l.?111l":" th.p 'Im-::

f~C'" rc'i:"9" hh~m- rc'l:" f.,..ifl\ ooi'lf\o I\OO:1"f~i f oo-it/L qo"f 'I .e07'f:1"Cf O'll\:"., .... dbt-Cf O'lA l\~C"" O"/m"£., f oo{l"" ... et:,. ~C9")f ?,l-., hoolD"{I~ Oi'l""+C fh 9".,:,. .".,:"1 fot1hl1C! 'I.eO"/'f:1"Cf ~m-+:"c; :"9"lJC:"., Ox-"..~ O71P~aJ. :,.., oo~'" s: +c.y.. Ol\ ~m- f l\ "' .. 0, lJ-"b:1" 9ll- hi'l1.';~ 'I:" f :1""" oom-" :"~i'I <f:C"" h.,-'t:J>mA l\Jf 'IOC:: "l\r~ {I":" 'loo:1":" OHI\+l& f~C'" h1Jfll Hoo., I\ih:"oo+ fO~+ fhi'lA9"C; O7i'1.,..07&1 oo~ih~+ ..,tPf7i ~CH" h.,'l. ftPf.e".,,,,, oolf'i:fl& l\H,lJ oet o"/i'll)f "m-::

0h.+f-k1 O~c.., rc'l+ m-~++ o,..,it+ f'l.e07'i.y.."f Ml-A., +c; fh9""+ '1'''+ h+~no-+ rC'l.y.."f .?C IL'I"'~~ OtPf.e"fA ~l)f f.,..hOlO+ lJ-"b:1" OooLm~! 01984 .,)fi( h.i'lI\"th hPf:1""t

Y:C~+ Oh1&~ foo"!..00&1l& ih.?Cf h.i'lI\tPfCf hPf:1"P? Y:C~+ Iflf 1L**9" l-~A:: ~c~~ h.i'lI\tPfCf +9"lJC+c; hm-++" Oh1C *.,*?,l- Oih+oo+ h1H.?"!.. OtPf"'~aJ.:" foo-i'llLoo-" "t .... l+....... 'I.eO"/'i:1"Cf hm-++c; ~~+ OtPf .... AO+ 'll\tPf lJo"+ 'ioo+ 1~tPf h.,~+.,+"+{1 (01986 oo(,Q,lif h"'''O,) hCti'lth O"/+"tY n,+ h25 'ioP+ Ok:" Y+oPtD-" fhOYC;;: :"~i'I ~C"., O..,AX- Q,l,l:1" 1\ ii.f'T" l\"'lO:: .,)fi( h.1I1\"th hPf:1""t ~cJ::" OaJ.l:1"l& I\.e +'H'~ f.p~i'I ~C"'~., f7i1~ (,Q,l:1" OOY(f.,ct: fll\O+ lJ-"b:1" 1"H'J:A:: fhtPfCO;:m-., :"~it ~C"., O.,OlO+ lJo"b:1" .... 1., hO,.e 'll\tPf I ~l1m- f~C"'~ +m:J>"t .elf., H"~ 1\:1"l\oom- "t .... l+....... Oit4-+ tPflP~""+ "l&:: Ooolf~9" 1\1\4-+

hP'C 'loP:1"+ O+:FI\ OOtn" ~l)fm-" OtnO+ ooAh- 1\"" tn:J>""lm- h ~C'l.A::

hH,lJ 0""=l~'S .,)fi( h.i'lI\Dth hPf:1"Dt Y:C~+ 01961 fhtPfC ~m- :"~II ~C"'., flI\LO:" fih:"oP+ ~~+ f+Lm~O:"" OC"':1" (f'('~1\"'" ..,I:L:"., foP{I"") ".,hlf"f., OP'~tD- flih& I\OYII+lPA f:F1\ hoolf~9" flif1C :":E-?,:ti., 1"H+l& hDtm+oo- h,,"O,?,"f9" e+sse f ih:"oP:" 1-1:1\+ ... .f,tPf9l'f ~Cltl&:1'A:: ".,'SlJ ..,Y:L "''f 0.".,7f=ti +C=lDt?''f +.,:"ltl& m ... +l& OoP"!..oo&.rtD- :":Efoo(,Q,l7i' 12t'f f..,Y:L:" tPflDt1 I\.e h+"'+~+ +(,Q,tPf& O.,)fi( l\.i'lI\"'th hPf:1"""l O+1\1f!. 1.H.1:" 1\+{lO{lO-:" 1\""fllJ ..,Y:L -flo +aJ."7& f..,Y:L:" tPfl"t1 h+"., h ... ~fI- .?C OtPf I I" ""'ltt.RiTtD- "I-1:A::

01961 O:1"""oPm- fhtPfC;;: :"~i'I cf:C"'., 1\1- hOC"':1' +tn:J>"t?''f f+tt.,HltD- ~I\m- hit.,..,f+ 1\1X'! I\"K."H" (h~A)i I\ .... t. (9"()t.~) h.,-'tlJ-9" I\h1 (h"+~"f) 001\1.,:" ... :,.9" I\.e l&f\o f.,Olm- f"'()"H ~ ... C''f I\.e 1+11l "m-:: f..,iI"H ~ ... C'"f OJf~m- Hoo., fh1t."f., "t .... l.,..lt.... h:E-..,9" h.e:1"m:"9":: .elJ9"

. lJo"b:1" OOl .... O;:9" If., Oh1"'1\."H~ *,* O""H.?"K. fhi'lA9"'i :"9"lJ C:,. oo"'ih~:" I\.e hottn+.... f~C'" ., h .,+~ "f 000" if.,:" fhtPfC~tD-" :"~i'I <f:C"''' I\OYIIJ+II fDt~l1- ... lofo'f., h~.?"f h1J;J;l1l& I\ool.';:" +"f~A::

.elJ f:"Jl.i'I ~C"'., fhtPfC~ :"C1-9" hIlt' Ol\.e f+m+ .... :,., lJ-1\:" hO.e:" 'f"C''f 1\00~:1':":- 1;;' h'('~A .,Y:L:" "CtPf:" l\fJ.1 hH,1J +~9" h+IPt.tD- P't. I\f:" fotl\tD- h-'ti'l "1C f.,Y:L:" tPfl"t1?':ti1 h ... t.fI- Oi'l+oo(,Q,l7i' Olt1tnlY htPf'" +:,. I-A:" ..,Y:L:" 11\0:"1 :J>A Ml1m- ODt1'S0:" P'~t. I\.e O:"hhl\;;:tD- :J>A f++"'''''lf1+ 2~ f..,iI"H cf: ... C':ti9" OfllJooAh Oool\m- ih"H-O Oll<i-:" ODt:1"mcf::" fOl .... ;;: h''''f ++h+lPA::

01961 :"C1-9" 1\1- lJDilt.~ 26 ( .... l~A a:'it.h) Oih:"oo:"

IIU+:" +HAIl- f.,Oll&., h.,+x- 33 O+l\f ml+:" 1\1- OtPf+1JD hh1+X- 32 Ooo+tnA "'-'t.,O-OC; -hh1+X- 34 1.9"C'9" hi'lh

'F'6?4-- ooQ;b~if h't1: h't1: ~'I'C hfTa;l,dQ~ h'tlt~nll" fDt1A~ 171'1"'0.1 f.,O£:O:" .... lf1~ ~tJ h1+~'1 O?tu'to..t'mf"'L~O+1X' ++F- n.in40"'CO?~'1'" hllt!" fDttn .... UD~'r~ flO?il"''PA . ·fTlIl\l\OJ-'t ffle~'l:A if.q?,~ 33;;: 'h1"'~ flfl:rmhil111T1 h'tt~=ti't9'"' +? ~'I'~O°'l'l",o.lOJ-I\~ nTIIl"''''OJ~",~+ ··hf)+lJhll,"'I'.A::

!lIlt), . OJ-liJ!"h1?'f't'1L?!FTOJ-9'"'C'I'ql\. CfP'f hl958 M,h 196LIlI\m- 1.H. OJ-ll'l' OTT~1000lD'' fhO?C;;: .p,t;.it ~C1t1 ... ~ f+"il>UD~9'"' 1f".f++.,fI h1~".f9'"'''1C fI\9~:: f.p,t;.it~Ch1 f1961 fhO?C;;: +C.,.9'"' f?fIe flf., mT fhT~=l109'' P'A:":

f*1* 9'"''1'++'1 'I' A .,. • .,. 11\ OJ- h 1 ~oolf'r P' ?OJ-1 1\ h'l m'r+ ;1'I\I\.p ql\. 'I":F'f't f ooA"9" P'?TOJ-1 9'"'1~ h1lthtt!I\Tmhl\01 h11\9".,tpI\1:: f P'?TOJ-9'"' tt!~ Tm:l'DtfJ'f 1\ 00 If 1 111:1',::

J'.tJ fc}>~il ~C1t1 f+C.,.9'"' P'~ fThTt\m- f:l'A n:J'A fhT~=l109'"' itA+ Opvlf'r'l +1;-'1.9'"' flbl\m- Ooolf'r OCt);1' h1'10.11 +1;1''1.' 1t\OJ- '+C"'9"F? h11t",? q+~o-:,. "''111 oo~?f"+ .,)fir. h.ill\nth h*'l;-"'/., 1:C:t:+ hlt{t f+C.,.9'"' P'? h.pCl.l.A::~1i.m- Oh:f-"'fI't :r)f.'·1''1TC=l"t,.,+ nh-f h.1:&il oo-"'ooY: ~~+ T~=l"t,.,:,.'1 h.1t+C.,+ f+H;J)!m- f4!Ch1 ''''C'''9''P'?OJ- 01991 T)!9'"'e 1997 f'rm'l++ .... lf1 011 'I'?11 ;1'+lJP I\h''10.11 +C'l.A;: ftltJ +C"'9'"' P? fI~ f..,C1. O?il:rmif'l 1711111&1 fl\m- .... lf1hh"'lC;;:m- :'·C.,.9'"' 101 ,''',.., fO~1I;;:m-1 ekC1t1 ht)1:A::~tJ1 011 1'?11 f"'~nm-' f.p~{) ~Ch1+C"'9" h'1& OObQ.l,OvC Oh11: 'I'?1I fO?lD"fIJ+ 6.p,.. 11\1 .... tf1 hl\tJ ~tJ1'r~,1ltl'1lJA1 ~'tI\9'"'.,tpI\1::

<kCIt,) I flar"flfl" I fl1Jl.RlltnT: flllar: :tlht;' I flnar: J?:Cl T I lID fll.arvo I T1fl. T I f"'m+t'lnT IlIffar I ~~'f : IIJV;Jcet;' I 1l00,)lt)ce I Mt..ltlar I tb"ll f"'.e~ nflTI fm.ll.f1:iD'" qll9D I R-J?:<l>t;' I h-U I lIClIC I f.,.,I1JWT I f:t~~.,.=,;: tn. f1" ,I f'I~""t;'T I 'PCl I (I'I11'nT) I f.,.nl.nT : nli.t;Jl{' I m<l>~'''Tt;' I £lOI.t;:.,. • nui Iii"*, I I'IJ?:IJD I <l>11JD I t)tll,) I IIffJDtJt.C'.=Ji I f"'lIf~ I "'OOt)t)t I fli,. : nmi9? 1 liqt)l.lftp'f I flrT r fftp'flJD I ;J1t;'"t1JD I 11-11- I n. "'l)fl{'1JD I h')t.ll 'n9'ltJt. t:=r:. fM-ti:'J9D • fJDtJt.fi. • "'UDt)t)t I IImJ9DlJ)1" • t.R"qo I /at'flr9D I flmJlIT 1 flit. II. ,..,."t;' I nllfJD : n~t;'1'1 I ••••• IJDtJt.t:T I arJ?:J?:C I f.,..el.lflT I mn.~ : flD-th UD/!:, tAe I f.,.ml..£ 1/a9DII'Jce I I'll I tar I h')~ I mJ1nllt;' : UD~t;: • fmJf(JJ-+ar : sn.t I. I'll I Iit.ell9D •

"'OOt)t)~' I IImJfJDlJ)T I /at~~fJD I flmJlIT : arJ?:J?:C: f.,..el.lar I flOl.llqar . "",C : flOO"'" I nll.II I *,* • It. "'l.rfJD I ;l'9DCl-t; I t+tt)~ I flmJlIT I l1h""gu : lI.:J>ar,)T : 'nltH: I OO.,.CrfID- Ihllhll I tar I ellll- ..

hC"Imqar I nc : TCI"9D :II-IIT I qt'T I tar I Ia'}.q. • I'll : nl'~ : 1"CI"9O ' fl."" I II-II.,.qar I t;:=far'J I oo.,.cr9D ' ,ar • IIf*,*ar I ff'lIff I mit. I 1'1'\11(1)- : nOl.lIq(J)- I li+mJOO'P • .,.t. I I'll : nl'lI : OO"'CrfID- • flD-lI- I I'I'"1.T J I'I"uqtl)tr : h~hll : n. 'fJ'VU I t;:far, , OO"'CrVU : /at'nIl'nll9D "

, 1IU1J]tOOlf 'lit: cnCT I nIT I Robert Kennet flJ i'£.tb I 143 I q : 1I1 n"1:1 , *,* • "'CI"qo:t~ • 'nIUJIJD I m,~ I ffJDJVt.<l>' I IlUlI- fOOI.UD{.'t I fJDtJt.1l aF.,,1 nll.'}t)cet;' I nM"IlI.lIl fl]tCOO,) I flhl'l;rrr I flli./llll.f I n"llh I nTC~1.I'I1

1)y'MJ?: I nl'lceJ?:' I n{'I'If • *,)*~'f I "'C'I"UD(1)-:tll • flli..t., I nU1J1.I'I:t11 n;rh/) :1-' I fl~fP I fl-t;Ch I M"l..lI-fJD I fltJlIt.el'l'P ! nll.tr'fVU I *,*tp'f I "''''O''9.lIli

1i.1I,.,qtp~ I .,..oqo'f : Thh~ : qftoo'fJt;'far : fli.lI'1C : ~Li'iCfl.t • ffl~t I Out' fl1936 I q : ~ , I'Itb.,.-t;, , IIf1J1l'1aJ1J?: I nuu-hl1.r: II.I'CJr'}T I OOrCrV" I fl'llll'~ I fl.1I- I liT"'fP~ II 111J1.{I=Ji ' f<kC'" I :l-VUt.t-,t- I flOl.llqiD" I """C : nooli,.t;' I Ol.lIqfJD : fhl'lll9Dt;' • fJDlIhT I flCID"'}. I nli.~ar • *,* I oo"'CrfID-: hllhlll tar I n.1I-9D' "lI,.,qtp~ , l+.ear:tll • n'JeefJD I nOmJ,)1JD I f"'(ffll)nar : oo-hl1.r: II.l'ar'T • qllfJD I ".,.t;: • 1"1l1i.. I "'I'ImJVU1'fl:tll II

Ii.. .,...,.k-f ' lI~f' I noo'J'nllfar 11I~t.,. I t):t.eC"I : "t;:+t.t;' I "I'I.,.1J1It. : 'nOD Cil. I £lilt: M"IP.'f'VU 11L1l': nllhllCT' .,.+1111' ffJD:t/).,.t;'''IJ!:. tat; I UD'fi!l. I ftaJ.,.: ,ar .. ,n.~ I flD-thooJ?:: fl610 I q: 1I1 £l.,.'It-: lit I np.;Ffar I "''n;l-'''~' , I'Il1li.lJJl'~q>far I «thn7f I (Ii.. Tf"k-f) I fhar'T I IilC I t;'T I narMu.vu I 1)CJr'} : f""eflJ?:lI : hClt-gu I 1I1J?: I 1i.,J?:9D • fmJen~lIl 'l'JV I li.llt;' I aJ.elLf I llTliJl.' OO~'J9D : ,ar '» nmJlI:tfar I flOO]tUDlf I n 615; I q I ~ I f\lL!? : AT I IJ"/ft;' I TIll.

lID + J?:P II

~'J!lIfI.m+".ni" : IiPlahP , IJII : t~1l- 1 aimla I MJ!lIfI.li1C I MIItP • :l>lI: ~;;: ~ LmCli'flJ- 1 ~e: • ",Cit" 1 /ifDI.J?:tar I ~e:p : mll<l!9'i= ,n: Itll : f.li1cn:tll -

I!lJP I 1t,J?:t1:'} : 1if.:I'WPP 1'1

h~ I th.,.:tar I M"If.fIII"f : M,1C1 : 1I000NPW'P I (/i.lIt4-i") : 1ID11\1ID'P : ,"'-lIl1ar 1 Itt,1C 1 nOl.lIe: I "'W"Ili-li I r"'lfi:l':I' I lJt'Ilit I n",cli'} : arll'P : nll ~i" I f.11;'lI II f.UP I nMJ!e: 1 WI!P: nlJ-II.,.e:, (])f.P I n'PII1"e: I 1IDJ!1I: Itfi"i" 1 . ",..,.~. 1IDJ!1I1 wJ! I t\laar I "'tarc I "'I"'i" I tar II IIP"t'1. I n21}l1. 57 : fI'+Jr :

/jf. I nli'.,. • laf. : J!lIDli1 1 limllll'} I nli'}.,.p: laf. I IIDli} : IiWI.J?:'} 1M',} : fill nJ!1r1P I "I' 1 i~{I:Ffar'} I f.nJ?:1r : 'inC Iltlll tJll-lI.,.e: I WJ! I 'PII.,.I;': .,.lfarZ:lIlI n3:195 llaf.: tJli1.,. : tJW1J?:P' tJn'tVU I rlJlll I Pt.: Iilam4-VU: ItllI l:tfar 1 .,.+nlafar I MlLfP I r.,.ftJ!1f.. I tJill- : 'm.Ii1":Ffar'} : 1i1l1l"1IlJ- : ItllP • tJ'Pll .,.e: 1 (J)J! I MJ!I;' : .,.lfarZ:lI II tJ'PII.,.e: : wJ! I IilJ!1;' I nllDlfWCP : n20:53 : laf. ' ~CIl- 1 f 1 tJft"'lf. I ar'l,} : fWI.J! I iar I ncfJ.fD I tJ"'lIf~ I n:l'f.: 0f."1""f: ItW fJI,}Ia'fll- I f.lall II p"t'I.9>"fP I fl"'lfJ!CJfar : nc';f : IiIl.,.fr1: : 'P"+ : nllDli). :

Ii 'P1If> I lID lID II tJi",} I f.mf.:I'li II

7~ I ",Cit'} 1114 I fJ.t.9'''f : (PIlt.t:f) : 6i\m: 236 1 lifi" I (Ii1+Jl"f) :

Itlllri" II arW? ' 1I11D'ln1l I M.f..:FlIP • thhll I lit; I nso ~1th : (h~lI) : .,.tJ~ I),lI II 1l-1oU I IIDlJIl.'" , ~i= I tJ~ 1 f II' P J?:C 1 W f.P 1 tJ~:t I filar 1 rtJ"''''I : Ii 'PC ' ft.Tt'} I bellC"'" , h~II-'f 1 OfP<I!ffar I tJ~:t 1 1I"'lt;lar I lI~ I lI~ 1 h~II-"f : liP: ~lI -Itf'" "'I1I'tVU. PlIhi" I wf.P I :tPC I 0lJ1I.,.: Itlil I Ol~'" 1 nc: flfH : "'II.Lf • (J)f.P • ""''PC I liP I "'J!C,.lI :: nli"'lc;;: : t'I.la 1 i"CI"P : IIlafJIllafar: fJ.1o,} I nPlllor.: I Itf,., I nli1+R- 1 "'Cl"lIDlill II l1C1ID- I rlaP I fJ.t.: 286 :

Itft I Itt;lar 1 tJ'Pllt : Itff I fift' fJ.t. : rllP :: r",clt' I fJ.1o'P"f: 1i1llf;;:9'i=' '111.4- I ft'l.lI. i" I 1"11 : rcp I rlll'l I rflt'} : ..... Pllloe:"f 1 r.,.lIlri" : nllDh~ t=ar 1 Wf.P I nllD~lIDlffar 1 nllfl.1Tar , :I'll • .,.ftf.lIDfPlI I 'P<#!1"~ : J!"IlfD I 3S • rllfl. 'ftJ.t I narlllllt=ar 1 n.,.nlar 1 :I'll' "'mC.,.fPlI II rlaP : Plllor.: I ~66 ' ~'PC I nM I rqpt., : (1.,.ft1l1 tJ32 1 ""''PC I r"'lhJ?: 1 P{Jlo~ : tJlID1" 1 OPC : +'-'PC" n:l/j 1 n.,.nl.(I)o , :/>lI I "'mC.,.fPlI - '1i'}+Jl"f : ""''PC I nOllle:ar: nllD £:1.,," • /je : It".,. I he: : nllDtifar I ~J?:C1'fPlI II fh~II-~1P : PlIhi" : liP ht I ..... flaf(l)o J 'Pili" ' tJfPhllt : It£:C1li II II

81! toftelt' 1 Il-llt 1 flWlol£: I liflar II 1ID~lIDlf • n"'mn+ar : ftt'l.-'I : n<t>c n.1: • ft"'le I (J)~'t1Tar I (J)J! I lI+liar : (1 i" ' alllD"I) , wC I ntJ~.,.e:f.1: : 11.11." : nit'}/!: 1 1tL I IIJllllll : (J)C,(!lI II fIlDJrth4-~1J : .,.lo : 1i+'"l1lD'P : alLll- : qf.ii" : tar II

lI-lI.,.l;'ar ~ h(J)I..l.£: I a~lIlli • 1t000tJeii' : ain.~ : IID-thllDJ?: : laf. : a23 : qllD:t'" I arll1' I ~1J! I Itlltla1t1: 1 hf.,.tJtfI' tar II nlLu : IIDlJIl. i' ' IIDtJ<eli' ' 1ID.f.. li'<e I nllDlJlI I .,.tJr.:l),lI :: h~farp , 1tL' I h1J!: : 1I~t.l : Itf.UDlltJi'P = UDtJ<e :

i-ar: 11"1I"'1,} I flt1-:tfar: lI~ :1illtC: r"'l1"f.llfar I 16111J!.,.11'f 1 "I"IIIDi;'P: n01- I nlae I fllfl. TtJ. I f'leOlJt;,. : 'P111"f : (J)J!. : It. "f"ft-f : 111.,.ar 1 15 : qllDi" : nllDlItJP I T7Jt,. I "'+PmfPlI ::

mla1":Ffarp I IIJ!"'11~ I "'f.Har : ~1ifar : MIi.IIDIlII/jfar : n.me* I n w- I 7111111 flam4- I t~1I J fll7J!1r I l1D'ftIi'far'} : ItIllC1- rlt"lIL : ItllftTP : n"'lll1: I 'P7e:'} I It''lIe: I fllllDllm" I dt"ll tJlt. "'f"ft-f I '}1"JII: "'~IIDl. 1 MJ!"l IIl1 I In.~ .lID-thllD/!:VD I M·tJ:tf";Ffar • «thnli"f'} I (It. "f"ft-f(l)oft;"f1) I tJlIW1"fP "fll- I fI,.ar1"fPf(l)o :» "'IfI:tfar I en loll - 11"1JI-VU I £"ClI : VD1"1 : f 11(1)0 I ~~ct> ' 11"JII: IIDTt .. I n"'C1t1 I fl31flJ. 199 I 1t,}+R- I n28 p. 52-54 • 1t,}+R- : .,.1l18.lI ::

eIlC~'} : dtfar : nli .. .,. I w'}w'P'f I lI-lr I r"''''I.1-11D • T<J>ft I 1I1t ' nl1D"J't). : :tlaell ' UDlf"f'} • "IC"'I<e ' +"I"'I<e I :Jell' JIIIJfI. ' 11"lJI : np.,. I Hit. "f"ft-f I oo-ltllJ'l: tL1-;Ffar l'Ie"'lt;;I"far'} I nw1wf(l)o , M.f.."'I? : 1I"'1£:I."Ili' : f'l.e"'l t;.,.p I VU.,. I f"l;fUB'}a,. I nUDllJ. I I1DlItJP I t:I>"Ifar I 'fit; I thPt'I. I 18 1 +'} : 1958 : q I P I (a25 : 7 1 1966 1 q I lI') nhn-c I P-h.,.C : Pli'n I :JelL I It"'l tJe,,. , +cn, I nflOlJce: 1 M~,}"'I.1"l1Dar I IIlaHlt1 I tlflJllt. I ItPllt I tDC"f I n"'lenll'P I 1tL • arliT' "'(1"lIDtfPlI II r"lC"'I<e I 1i'}U'e ' 1'~lf1t I tt."In- I A1.f..J! CII' nn-c I p.n1'C • Pli'fI.: :JelL I pt.ar I A1.f..:I'li' 1 fJ!l.1"1' • J!:tIPli" ft.R 1ID-1" 1 +1' Itlll"lll-i' I IIl1-lI1".,. I f"'lU": J(I)o II f.,.l.1-PJarp I tJlLU r n""-tJ .,.lIar : It t.l:l,} r Jar II

II;' I flt"'lCt:'li' 1 fOl.lIe: I wlw9>f I nmp , f.,.+lol.n- : nlllt : ",1a1' I (1'" I J!.P I i~1I r OtC I 'l.1I f 01n" I MILU11 nuu"ftlr 1 :l'lai'li' I n"lJII' 1tl.II11P I f""lID"ftll- I wlw~"f. n.'f1J.VD I nltl]1C =lIl1;1"far , r"'lIf~ , nuuTtli'f(l)o I 1J1I(1"'} • n"lP I tIlfll+J!P1 I nUDfttt I am+la/jar : nol.~'" 1 nc ' It+Jllncp , flt"'lCt:' ar, : IJUli I .,.tJ1'lIli'lI II

2i;' I O1.1It:'ar : nltl1DlItJ"f I .,.ar/jm ' liP I UD£:l.if r lae : 1t7t;lfn. r ItR4. : fIII"lfll7lJ f eu : n"'l.lIar I /je : f.'l'ftJ- : nllll.t\ar I q.,.e,1' I fOllle:(I)o11 mll~ : t'n.,.IIli''' II

3e: I nOl.lIe:(J)o I Itt,lC I arllm I :tfP<#! I Ttt; : "II I nlt"'lCl;'ar I 11D"lt\Jr r n"lfllt.ll7ar : Ia.e : r*CIt1, It;l"¥"f I nftm-i' I ~"f ' IIDlJIl.i' ' 7"R,} I n+1ft. ' /i'Pl.tfP" II It;l"¥ii 1II.:I'ar'}i' r n""-"f~n1" I lI-lr =lIl1-lrP I .,.11"'1""- : nllt ' :Joll : "'(1"lIDlfPlIa nlt1"1,}/!: I 1Ift.t. I lae 1 th"n- ' "IlIJr I f"Ttlar,}I n.,...TC, ~fWIll1I ndt"l1" I laf. : 1t1lt.C.,.tfPlI II n.,.;Flll 160m'} , tmlaar'} I aimla 1 1I1tar,} , allll' I IIlID-,} I nllP I "I w-, : n"lP : 1If1lJ"'C1-P I lfDhl.t;lI a

41;' I 7111 f""-llar : "IJP 1 nlt"'lc~ : 1n.Cli' I .,.711C : nl1Dllf. : tDlafPe : "IP :

Itll'} I n"'C/i'} : arll'P I In.C I 1I;F I 'Jlq I II11l1f1.7J I eu'} .. I .,.tJi'lIli'lI II

51;' I ~e: : f"'l.lIar : :Jo" : nOl.lIe:ar I dt"l ' tllIlt9>"f 1 'C 1 Tit; I 1I"'lt;lC :

Wf.P : 1~1l-,} : lahlll : IIllS I tm~ : fill : ll., , 1I1tar,} 1 1tL ' 11"'P"f : hi;' , hflr :

1''''Lll,l<D"' I h'll~ • Il£:t' • tu: 1" : f(J)I.J!.<D"' I 1l . .1'1'} I UD-'l..ifCJ! I fflfl..llf1CD- ; nUD'tJVO ' 1l11} I mll~ I 1lJ!.1" • n:\1\ I f(J)I.J!.CD- , iCD- , fflfl.."'1"} I .,.h.,..flif" "

tIlC'" I nllt.ifVO I nlll\.lfVO : nNP}1"1JD I nll1\11JD • nM : J?:};J(jJ'f1JD : I\.e • flif"'~ I .,.t. I "'mll'" , "'H'e: : mll~ • at I .e<l>UD'P I 'inC I 1I1"(jJ~ I 1JDl'IlJDli'f I n:l>I\TCD- I 1i'P1.,.CD-t ' «s« I hillS?' l'I1.~t I n:\1\ : m 2;;:CD- I qUD.,. I 1lJ!.1" ' nfl19l191J ' n"'J!.1.1CD- I (TI01" I n:l>I\T<D"' I 'tJmJ.1" : 1I1t(jJ~ : "" : lifl<k 'M.If.em4. : nUDIl;Jt I n(tUDC : li"lifl1111 IiIl;J-qJ7H1" I M,.nhC : Ii"Jt-'l..+ .n.eJ?: ; VlIl t1 I 1i1lCD- • H'm.C:~1l1 I n:l>" I fmJ.T1 I ~fUDllhl. I flif"'~1 I .,.t. I mlltf>1 h1i1J?:1 qUD1" ' nl19.enlt'P I 1ft. I CD-1l'P I n,,'J?: I 'Pt.1I I IlnllnCD- .. IlIJD I 1iCD-m-Il1" I "'lIfto : 1f1f1..{1~ I Jt~C I til" I Il'" I ~U ' fli.el}J?: I IimtC I UDllH I m""'CD- I t'thn7i '(I\.1"f"kf) I 1')(jJ'f , UDIl,..,: UDH'th~ 1.e,..;1-,,: fll19f1t: UDH'th~. 1If1CD-. m?1" I 119f11"1 I I\. t"" : n 1 :89 I 1H' : I\.e • flll.lI" "

.If"JUDq I lifl.4. • (t1l119) : n 25;;:(1)0 : qUD.,. I 1lJ!.1" I IIillnii- I "Iqt.t : Illlt1T • nlit.1" I ftllCli1 : f1.:J>ar1t : n.,.hifIDi : l'flh. I 1':1>1\1:1 I Ii~~tt: I ffll'PlI I fir) 11ft: .,.fll19aq_ I IiJ?:C1ar : nUDJ!UDl.fCD- : Il(DU.J?: I UDfJJI.,1" I f,.,.tfJ>~11JD I "'t. I mll<#>CD- I Ilnllft1" I lifl.4.CD-1JD : nlilJDll1" I )lt9>'f I lilllte: I 1i11f.' I fltft. I lill<#> C1' ' IiM:1 : flUDt)if I flJ!.I19Il'" I flnlJt. i 1lfJ.4. ! tltqD'f I t!l)l : 1191;;:CD-VO ' Ilar , hULU : 1I;F : M-'l..1f1n'JI1 IiJ?:Cr : f<l>I.CD-, I Illl • Ii"'mflar : tIlC'" : li1J?:i1;1 : mlltf> : .elit." I l'Illh : 1i1}1 I IJD}VO ' UDflqJID'P : 1i"J!.l.lln1"VO a

9;;: I nUD'tJ IhIDI.If.1" I 27(;-, nUD-'l..if I hIDI.If.1" : I}fl1; I nm+l\l\CD- I 291= I fl.t.(jJ'f I nl191RI. I :I>~"" : "'J!VOl.qJ" II nOl.lI;;: I UDfJJl.'" I "'~1" : hliVOIl1" I U? Itt ' lJfll19.en,,'P I Mff.UVO I :1>1\1" I l'IlJh I IiVOIl1" I nflfl..J!.Cft. I LeI\1" I .,.<#>iflll. qJi:\ II 01.11;;: I +C~Tar 113: O.et""'lI;F I 11.111: fi:\"'J!.;J1UD-i": ~J!.I\i" I 14' nUD llifTCD- , hm+l\l\CD- I h28 I ~J!.I\i" I "J119jf. : ifTCD- "

~;FTCD- I VO'} : l'I'J!. I lli : Ii;l-f'f ' .,.llf.etarIlTqJi:\ II 'n~fto~ I ~;FTCD-' I 1)/\I\U : nlJ't<#>c I fll1l.fCD-<#>CD- 'fflVO ' fflfl..1\- I 11. llJ. I I\fto~ : hliltlJ I IlqD'f I fM .If,J?: I l..J!.i:\ : 'P4>lJ : ifTCD- : .elt,.. II fVObt.~ ! (J).eVO: fUDH'th4- : lJqD" I lITCD- I fflfl..l\-9D I lii:\k II "I' I lillf1;;:(jJ~ : MJ!. : 1i1.;J1m-i" I ftllCli11 /iI;J1C I lillJ!.ift ' nUDllJ. ' 1I1ttp~ • Ol.fI,. I illS? : I1lJ.thUDJ?: .. nUDi:\t)9D ' J?:9DR- I ft.fill-i" I .,.llllh nCD- : l'If.lfUDfIl' : fl"IVlRo(J)- I 'tli'U.CD- : Ilfl : "''nt'''1" ' 'n"'-'l..(jJ~ : J?:"JIJDi" ' Mli IIn1" : .ellll'f:\"if I 1i;l-.lfIJDm-1" I >if,.. I M.1.e()lllJ.i"I .e'"l.CD: I lJflinl.' MIL ~Jl • urnJRI. : :1>1\1" I f/1')t1!TCD- I +-'PC I IJD' I O.e'''' I ""IC" I ifTCJr , l'If'" I nl19 nltlli:\ I 1I1JD : ft.k' '}IIII-', lallh;J-i-IlCJr I 1I1t(jJ~1' fIJOOFITar; IJDlwl.l.':J>

Iti" I ifTCD- r .el\,.. " .

10;;: I hlitm I 435 • l'IlJh ' I [m I 505 : q • i:\ : ruu» I ft.~m. I I\. i":I>} I nflfl..

IIflCD- I UDitth4- I tIlCIa1 I nOl.lI;;: I *1* I f.,.(J)I.J!. I 1l11'1JD I hbllt.eIl'PlI : hCVU I b4.CIlI 1a1.1f1J?: : .4>1\i- : liflni- I .elt" " hOl.lI;;: I "IJV ' UDfJJl.i- I fl\I\T(l)- : 'If • 1fJ?:1li- I ff1i:\ I fflfl.. llJ. : fl\. i"f"kf I :l>lti" I Mllflni-VO : flll.lli:\ "

l'I'" I

'nbll t.eIl'P I

1lfWO I (ft./ill) : 1.1l.e :

h4.CIlI 1\.11.,.111.+' f).t.-'l..+:

UDIJD1JC I

",,1/./). IIIM+ I "'~lLlt I

It/) • the: 1\.1I1.tf>'f' 1I1lf1J" :

Jt.1Ii-' fI1'Il

1\.1I1LiJ: thqJl.e • IiCPU'

R:"JVOi-' Rth.e' -'l..fllftoll' thqJl.f I fqJ1J'

hI\. i-f"kf I ;l-fl'i- ' fl'C'I,} ,

«Il'i-' flfl..mt.lI ' flfl..7it)i- :

h.~'" I..ml.:

J!.VOJ!.UD:

fIlPi-' VOtttll'(fRftot'Iltt:t.) I

UDII)li- •

htt:i:\1

l..'Pml. '

J!.UDJ!.UD:

t{Ji-' lIC.,'} ,

1191\.11 • 119M!: •

n"li:\ I n+fto·

UD-if 1..+ : UDq~+ :

h.lIllll : 1I"!t • (fli-"IC;;:) :

hflfl..llar : ft(J)1l1f. • ifTCD' I .el\" II f*'>'lt> I UD"I"IIi- : frflUD£. : Mlli I fOI.(I 'fVO ' :J>I\.,.. I ifTCD' , ?flfl..MV I fa"'" ..

1 J I <kCIi'} : M/fJD1 '(Ii£.VO) ; 'Llih'} , (h.f!:l.fl) , 1i1lC'IfJD' I (l\.lIt.'l.VO) I tllth+1 I (1t.1I"''''') : f"tl.tt:1 ' (I?",tt:) I 1\.f"111 : (h~l1) I 0lJ0tl.1 I (0lJ01l) I licn I ('1?1) : tf>1,11 : (:J>?1J I I\.fft.1' (li"fM) : (l) 1l1>l11 I (11l"':r) : r"f J?:, • (lj ,..i-) I 1ICJ!i-1 : (I{CD-J?:) I I')ftoqD" : (fl.lltflll') , b1tt1 '(O"II.eC) : h."no· (l\."ffIJ· f"if1l1 I (I?J.II) I n"'Cfll1 : (H'nlf) , f"rh'JIJ1 ; (fmf) : f'fl.1I1 ; (I).e1JD I fft.b' I (!til) : fIlICflJD,) ; (UUCflJD) : (2) 1·t11,,,'} : (lllll") I /i1.t'1 : (tarti-) • (1)11"') (1t.111") • lIfto IIIfIflfl..mtf(J)- : nm<l>i\IIar ; n.,.R(J)-p • IlVD I Iimt?1 • .,.l1i-flift\ •

h1-'l..1}1JD • f'lifJDl\f1' IlIJD : nliI19C;;: : h"lff.lillth.C : (fqflVD : IiVOl\h) I ft.lli I nOl.lI;;: , qJif I IlIllJo I 1ii:\1t1J : iar :: I'\.fto'fVD ' Hmif I IIm'1 ' UD"'tJ1JD : Ilqo'f ; hll I\'i- ..

1i1\1J ; f"'l./lCJr , :J>i:\ ; fI. ''I1Iti- : Ilflfl.."JflCD' I HiltlVD ' mfar : (UD;l-Ill1" I f lI<#>J!.

UDCD- • UDqDi- : fl19.e'n.,.flCD-) I loft.' : ;F.e • (1i1l1"f I 1;1- • UD1;;: : fI;I- ; fllQ.eI.."1CD-)' " ll11i: IilJDlttJ I i'TRCD-P : I!fJD : nUDllJ. I 1')4. ' 1'111 i-Cl'VO' MIlCD-: fJ,.,.l.l'lJD I h'}1{ Il ·liIl108tiq>" =

If-I\,. MIA;JY. I OlifJ'''' : ~HllOl' • f·if,)>", • Y.fll\.lA •

2 h"'lC19" I .'1.1\ • fl\"l' I 119" • If ..... "'} • 1>1t.1.: fl4lCh"t I "&\"'''1l9'' •

12;;" I hHlIDl= 1I1tJ!. : ~lIh ' Itt-.,.;;"ar • HUBi ' Ae-t • fft • /tfj""IL : a,~ 11 :

U!A I 111 I ~~ I 'lalO>- I f'lJlf I st>'w • It."C;;"VO I fl&.VO : w,st>9>'f: IIfI'fIJ.' M.e I Ol1l;;'li I fJllt.J!.lI1' I h+" I w.e : "It- : J!.Sl4- • M.e,a? : althMD ' ",ar ",. I I\J!. I f flO>- I If''th.~ I J!.tlDt-li" "

t;.UDfJfRllli I h1llO>-" I flU?.,. • hf ,.,. I st>,. • ;JC : fll1IIl1l1IIl1II.,. • 1'Clf : 0l1J1.11 flO>-mO>- I hliIlIL9>:r:, I a&J?1t • lD111li I '0 • at-fl4D • I\J!. : +1'flO>- • h't. : w.e I +,. · MIt~~ I hJ!:C1fll" 'hll4-n..,. I wf,VO I fha-ll1 I .,.t-o>-,vo • 1I000mO>- I aUI\.;l-O>- I Uli I III MIt~tlDC • Wlt'fll" f'P~ I Le"'" J!:VO{J :.,.11 farlQ" " avol\lt. "l~. flRl.nlar • ,"tlJlo , (II , J!:VOR. • m~'" • ~.,.e • ~II1: ' fI : f,lallll " a+C1I1 "tlC • flRl.nlO>- ·11".." 11fJ • atID'Ilt ' "tlC' flRl.n?.,. I ",tID<.. dJfJ : qf,fo I q I ~lttl • hln • a.,.,c;;" • "'ml1+O>- : lilt • """'IC;;" • ,}lIl1fo>- • M .ehllD I 'f.p. I m~tll "

J!.U-., I M.t I II11111fo>- • Itfl"'lma+ 1 "'II'I?: • fI~t- • ILfUBlI1'VD • a"';Ffll • Oml I It11111fa>-) I mll+1J It " J!:VOfJ : "'IfI.,. • a"J!.lI • atID'''''''.,. • wJ!.'VO· aUBft ff.,. 1 f1Rl.1,. I fll'C I 'qt.",. ft."fIl • Marvo • hMMVU • h'O-lffD : f.1~1I =

I...ell. " I allDli1lf • "'''It I I\f, • flRl.;Jqt. • J!:VOfJ • ,W- " 1...eI\.,.VO : ftntn ?.,. • al"lCIJ I a,.lJ;J • aVOIJII : ahu.c : lar = ftnth.,.lIW-l • JP{Jlt • .,.tlDlIh.,. =

hUWVO • 1\.1\ • hU-flt • I...el\t : rlRl.wm- : J!.1t: fr II .,.IJ : i'f I f 1 ili • fIT : 'h1J : ~ 111 ~li • i'f 'If 1 .,.IJ : m • at I alJ : l fT' ~ I llJ : a ' 'jj 1 f,"fJlJfr = 11:'>"1" • tlDllf I U-fl.,. : '1'11 f (.) flqllj:.,. : nc I Mit'.,.;;" • UBhlf • iml\l Wlll:(I) IIh~.,.t: • tlDhU I J!:Cl1' Wllf • (I) lIf1D.fr I ql~'" • nc : lit-.,. • imllflJl1 • (=) fl1'f<ll' VOllhT • (7) flIt'hC ,(!) f.,./tIlDJ!W-' I "'htflt;''' " atID'T'a+IJ' nUB,,".,..

lID + J!: qu •

~:r: • f"lfIfIRJ : lI"fIlO>- : :'>1I1 a"'lml1+ I llL I allDilfO>- I tm-lI: 1lJ!:"', : I..t.~ " "'''IlIBC I "'m+tlDli 1I • "fIt:P I MJ! : 1\1J!: I I,.J!lI: m1l.,. I MIt"'1I' fltLll ,j I p,.,I\.O>-P I f1D.1l I Itfl I 1t1l1 hllDli1C I f"fllO>- I "fI : aIlDIJ"'" I ft.nC 111C'" I "j/ll It'A : htID1Tt I f"fllO>- I ml1.,. I 1t1l"'''C : AI MltaltIDC I IIJ!:C1li A - ,.,.0"'" , JPt- : a,,'" I 7ilt.O>- , wc." I "lttlllll'''' I IIIID-I&. : ,,11." I Il"1f+t. I

tmIlIJ*'''' I

j

th.t : mr.c : IIO>-J!: I IL. 1t..1t.f'1. It.. hltlfUC I ~,'jjCIrt I

lfU, 01lJ1.lIhl" I foC: J..I&., I IL. ft.. IIlfUC : It.fD. It.. ~1I'h'JJ!:lf I

1I""''' ' IIDVOUC'f ' 'C I atIDtllaC I thliarS:lI II hflt1?flI' ftllDl.m- I II;(P,.,. I MltfC""'" : fltlll'lIl Itfl : .,.1If1 i

i'f1l ,n-i'flllhl" IlID-lIm4- : hW" I

th:(. I ~".~ I 01lJ1.l.daIRJ1. hthl.C I

:'>It I ",.thtIDJ!: I 01lJ1.ltl.'"I1 : nt"Jl. I

th.t I htl.tlDJ!: I 'lilt. hi'ff I

th.t I tID,,,I.U- I hILC ' J..I&., : 'ho<-ft. I

+OCmO>- I II11l1 I IIClIDlfA " allDatl.lffD I IM;I-'f' I J!;J1I1D, , IICIID, I a;;"lD- I "'mllll~''''li I IIt."l'''' I a"ctltth I ''''+'''If I 11..,. I ;I-"'IJ!A II

.,. C " 6lf. " 'f : fI J!.I?: • lID- thllD J!: I Illt + I

th.t : ",.thllDJ!: I PILI thlL 11 I

atOJI "'OfD I n."C"1 I .,.~ft.C I (t;f) 'hllll: a"'ln.,.frt I

II;;' 1 h~Mf,'li I hllce I 2;;' I h.,.'cec I IIA"l+1I1t : 3;;" I hila- : """.o- J!: 1

4;;" I h!l.1I' I JUfJ!. I

5;;' I h'''1.. I

(j;;' I htlDt.tl. I /IlL/!: :

/'''i~1t I hTr'U I

. ''''II' I h!l.1I1 I hPf.C I

_. baf,lIce I 1"m+lIDli II - h""~I.Ii'" : "lit. t 11,. , a1l". I WIt.eli lI-

I,

nulU I IIf,WflJP "

o

l .. Jr.,," 1 ta,.. 1 ":Eo'" I RtIJ,.. 1 f~"-1 I RtlJr I lv'~ 1 R1i

:, .. ~ ..

2 rta;J'i I Ahl\lJ I 1-,fltu- f f~ A""" 1 "l.;t- 1 A1i~1D" I )fi~ • RIIJ'" I C1';'1 I RIIJ,.. I :I""~ •

4t'4:C..,. I ."., I flA·n.:'· I fl1i ~",.'.

5 ",,,).,.,,) r .a;l= r ~'}""II",,) I ",.~ -,."),.. : -0;1= : C~;J-') : ~'M

"''iA'1I

6 +'r"'~ID"') I oP"),1: I "'~') ::

7 f~H.!") I R'lC .... I I\f.: 01: fcrAhl\:fID"") • R~1l- I I\f. r !A.,..ftIJUfl=fID"")'i : .fA.,. ......

1:"""'" 1 ... ,,'" I oP"),1:' (,.. ~") f R~) II

o fi

2?'/ 1 .... ~1: I hA-R+~1J • (1'1\,.. I "'b~~) 1 RoP-\'i 1 ~ ftD~'_'" • 'i"" I h!:,.ocr • (h")+~l-cr). 286 • 'i:fID"" ~

o ~

,0)\1\., • ll,.. I ,,~.., 1 Rnt,.. • '~1' RtIJ"" h"~ I 0l"~1D-" i ",:4.-. ("'A..~II\"""""')f (I) I 2 ."",,' I _~ ... ~ I (hh~U I Aoo

.!.~).) I ~C'l'C I fAR""'" I It~

I RitIW. O--"fto I .... C'M" • 00.,.,,111 I ~: ..... , I "~III OhHC I

"" ~i:.,.. I Mfto J ~ • Mill

tlf' D ~~A .... I t M~ I

AA& J hlLUP' a'M • to._ th-~ •

. otcI\,.., ·1\ri"''''HCl:r- • ,.,+hOM •• ~+ • , ... i.M~ • A:Jo4,.

• H. V&'.u-o.. hA' toe 10M. I .... ~ I IA:Jo .. I At.7'IC" "U"~I ... ~:,. I AfD'CJI. t'lff'" I A ... hT:" • , ...

"fto,. • oft"''''' • ~ .....

~Un • (2) oot, I ~",. II

3 A)JU' I R.;.4I I ~'C I (3) I' Of. ,,..,. • (\1\""")", 1 ,.")fie") : mofl+1D- I fOf.i\..,..,. I hi\m'i If",.,.. • ( ..... f. I 1'''7. ~ I ,,1\ ).:,.0 I

4 A)lIJr I tD" I h")'" I R.,.m atlJo'i • h""'" . Rd.""'" :

R"'tD~"6)o 1 fayJ,...,. • R tIP

Qi),~11''''''''' • (~A"') I "~Ci\- : f"'U~;J"'m- 1 A1i.,...,. I (OBt, r )6)0) ..

5 ")tV I h"l.;I":fm· 1 RODOO~"", 2 MU' t A-u.~ •

3 ta.t.4p1\olo • OilSo't.. • '1C.

"" r r;:f1D- Ill~H.1f'" I ll~"" r 1j:".,..;J-:t=1D-1 I ,,""j. I r;:t=1D- ..

6 h~H.1 : fl}J;."'" r (ll"l-) • 11;Jh~t-~:t=OJ-fD : l1;J-h4ot-t-:t= 0J-fD , O~C .... I ",. 1 Ml-A , ~ID- ! A/fO.,.fO ..

7 A"II: OA(1;J!:t=1D- I ",. • OOP ltotl:fOJ-fD : ",. I A""'".,I1:t= 'PA J O,,.tf;J!:t=m-9'" I ",. I OPif 4o"l I AAA! A~""fO: ;J-"~I ~1fJ"'" I A,,:t=w- ..

8 h ... "l-fO I OA".,'i I IIOPQ;l,~ 2i' ID- I +1 I AfO~'iA I f"7.l\- :

AAI\- ! h ~C""fO : A"'I71";(' I A,.1.l\-fO II

9 A""1"-: h~tlI1' I lOP"''''''' I ( ... "lo) : I;J-A"I\-l f"'lIm-41. : .... 1\.,. : ~1j:{t;J!:f1D-1 : h1:Eo :

"'''1 : A/;J-Al\-fO ..

10 OA(1;J!:f1D- : m-h1' : (f1fi: :,.r;) : O'it;J' : AAI1:f1D- i A" "9" : II 'i(;J-1 r Q;l,OP ~ 11:t=m- ! A~c{)or : "'Pi('. I fl~O"'''''' : fOh11:" : hit"'l"'. : :"1fJ-r:

A,,:fm- ;:

II A~C{)ofO: 09".t'C : ",e.: h;J' O"i('. : 0 ... 111\- '. 1.11. I h~ : hit"'l6"1o : 'O;J! : ~11 fAt\- ::

12 1. f h~"" : A1'4.":': : h~ .... o» : r;:t=m- i "I'i : Alw-<k".. ;:

13 A ~ .... ".. : ,,=.: : h, J;OP", :

hop", : O Clt\- 1 1.11. I 4!fto~ :

h1J;OP", I hfifOfiA1 ? ",,,I\- :; A'P~ : ,41. • h~C"" I 4!~ : h~C""m- : lj:t=m- i "11 : A.r tD-<kf'" II

14 h~H.l1fO I IOP"':"1 : 0 ... ·' lj""j. I 1.11. • AfO~ljA 1 ,.,,1\- I

lD1. I "''''trJtf;F:t=ID-9'" I 111AI\- I

1.", • llli' I hli1 : ,:JC I ~1 !

h'l'/ I (o~ .... ) I ,,4:,,1o :

11;1= r ~1 I ,." I\- ..

15 A"" : O~"" : ,.itA~I1:f'PA I (I) 01'OP ;J-:t=lD-f'"' m-h1'1 f"7. 'PAl\- I c'l.1\.,. 1 IH1/:t='PA ..

16 h~rt.II' h~tLI' hih".:'" I O~ 1~:" I f1H- I 'i:t=1D- J .,."J;:t=

lD-'" I A""'~4ol-'" I +1'.,.'If" 109'" I AA 11.,.,., ..

17 (011j:~'i) • ,.,itA.I:t=1lJ'o I h1 1.H.I I ~it:"1 r ~1J;~1.1. I "'ID- f 0H-61w- I IAID-1 : fJcl\- I 110t-1o I 1.II.fO • A"" I -OCVlj:f1D-1 : h 11.lD"'1.I1:t=w- , 0Q;l,l\",,,l-,., I w-It1' I f", If. I 11~w- I ~11."''PTID- : ( ... "l-) I 11m. I ~ID- ..

18 (h~"") I 1.1.,.e"l- I JLJ;"l- f lJw-~l- I 'i:t=ID-J 1 hAil" : h~C"" I A,.OPI\ .... ,., ..

19 fD,e.,., I (9'"itA.I:t=ID-) : hr'l ",,. I h11. : fD~1. : 1Ilj9" • (ClI\n.+l-) : ~ID- :I IIC .... : (01. OPlj ID- ) I m-It1' I Q;l,A","";(- f

'1.,...t'~.t'''' t l1A~;J-9'"' II\- 0:'- : c'l.111 I hOP-fll.,:fi : If" :'f-1 I 1\ OPft:t-:" • 1fJ+;F:t= 1D-1 : n;(~;J!:t=1D- : OJ-h1' : "h1'.DII..f 1.C'· : -Om. : ~w- I h"IJ9" : hA-a"l"l-1 : hClfl. : 'ltD- ::

20 -nA~;J-tD- : ''''tf;J!:ftD-1 : 1\.'11':" : "'+CClA ! 1\ 'IC.... : 110t-"TtD- : ""'1'C • OC.... I tD-h1' I ",1i.P,1\-1 0~""9" I ""': fl Q;).I\ OP I 1. H. I ".,.", I\- I h" lifO I 02i' I tf~ • OPIt"7.lTID- 1'1' I "",,;J=:fID-1 • OfD"'1. •

I flQDftA.+'fm-' ,e.+I1Ilf'f'A •

i,),. ,. ~OC I A"II • 0~1'" I fJcl\- I ",. I

~i'=" I )ID-'i ..

2Jn';"~"'''' · ... "l- I If,. ! f4omt- 26 ,~,%f"" ' "'i1ll19'" I hli1 ... r

~ .• (nd."" I f'iO"''''''' I (f~ml

.""'_')'I 1.;J-l- fJc 1 • ..., H- I (:"11)

~·i.,~)i A:"m~+41. • ,.h)!"A'i II

~f~.,."" .. ) r I • 1\'1'1'" I ,.,.t'C1 I ..' "1ft:. ll", ,.,,., 1 1fJt- I

:ti+" I ~fD- ! h ... ",,.,., , (hI.

. ~.''''''') I ID-V1 I IfDl1. • nc .... 9"1

1M:""l- I 1\'1'1". r c'l.it"" I ItIJlfJ I 'ltD- I h'i1".fO • (4011)6 t",,) I f,., ;J-ID-<k I It :,.1\.,. •

I\A"II I q"'IfJ"l-, I h;J-~ C.,. ..

23 o 11&1";(-"} 9'" I ",. I I}lD~.t''1tD- •

IIOPmt-mC I ID-It-r I 11:,.1\.,. • l :hoflm.1D- r A1JL:"1 I 9'"lJt-ft: I t!~ Af'"m- J ID-~"'''''Tf'" : h11.1\ -):"'il-fJc • hA"" I "''' I (lDhlJ& ,(: jPEJ=";(-fJc1 I 1'''' II

• ,,(,..,'11) I q..,..",,,,, • 40"".,9'" I 28 :·'r ",:,.",,,,,.-,.,..'1' • 1l-11 OP+trJm

I'P I ""TII' I 1.11.1"l- r f1\ t':fID-1 I hit:" I "'mO<k J I\h

, ""JL,,";(" .,.1.."itl\ ':f ..

,~t'r; "'1l11 • IOP"''''''''i • OPAl}qo ,.,~ I f",,,,,:"1 I 1\ '1C .... I h

: 1:\I~~;J=TtD- I lD1f1l- I f"7.4o .... q 29 ...... A 1'i+1o I 11)..:t=ID- I OP1\

(~;~?~~~;~~~~:~

t NC."~.; ft:~"";(-'P • hl\"7.OP

'\ ... 1\-) • '. '." • hAII-1 • n4l.:"

f"'OP, .. l'.,a.:. • 'i1D- • ,.,,1\- I 30

xc .... ',. lfoIlDPf'\" • 1\tf •

...... m-:,. J 1\';409" I OID-hip_' 1 A-ih • f".1.t.,. • oth+-:;' I

AI)..:f1D- I ,,'i .... 9" I om-hlp. • HID-;J-&"l- • 'i:t=(lJ- II

"'''II r ""~ID-'''' I 'i1C • :"1 ~19'" • 1\~ • (I) hn",.'P: f1\

';1,., • 9'""'''' • I\",.t'l"l • AI

fi:C9" I "'11l1 I '0Pt-:"", t "C .... I (9" ... A.ID-) I h1.;J-:t=fB- I (f"'"1) I hfDo'i:" I OPl1.,., • 1lD-~1\-1 "'IIlI'" • fl}J;.:""" A"., • nil" • 9"11 I ,., ........ 2i' • ~"I\- I OC .... I (or"'A.ID-) •

-flH-9Jl-1 I lith;J-A J OC ,., r

oflH-"l-1 I 1+'iA I OC ,., I

AOPm'lf"l-1 • "'~ r "'", I AI ... h:",., II

27 h'illl r fh".,'1 ~A I h.J;1' hAmO+I1:fm- I n,-" I f"7.ll. c ..... "'~_+mAf'" I OC .... I IHHm-1 • '1,C I fDII."Cm- • O"'~C9'" I ,,~ I f"7.IO"i('. • h'illl I h'lC .... I bit6":': I 'i:t=tD- II

,..,. ;J-1 I f'i 0 t- T n- : It :,.1\.,. • ihlID- I 11.~;J":ff}· I hH.19" I f"7.,1.t',,1,fJc t hlll9'" I ihltD- : f"7.l1.C;J":f1l- • c'l.1\1 • hll 19'" I fB1.C.... I f9'":,.OPI\.... : h:,.1\). I OA"II : "'1..:" I :"11 J;" ":f fJc !

"-C .... I I I O9'".t'C I IAfDo1 : fJcl\- I 1\'1'1 ... I f4om~ I ~ID- I hlll9'" I fD1. I ... ",,. • A ... O !

"q..,. · "''''':''9'" r A1.l;J:ftD- I hC .... ,.. 1 0'i1"" • o-t« I O'P4! • 'ifDo II

(,..,.'" OP.to I If,.) 1 1.;J-II I 1\ OP '\All:" 1- hk 1 09'".t'C • ",. I ,.,:"h1 • 1l.t't-1. I '1~ I 111\ 1

4

1.tt I (f1i~tD-1 : hO;J~tD-O ! ~~Cf\-9") : ~;;: : h"'l00{)11 :

;JC : f9"'i"IIlt.tJ : "' ... 9u : fM+~h : 011i1 : OC!1. : lD"h'l' : f07.fm4-1'i" I f.~"f 19" : f07.f~_h'} : ;J-f.C;Jfl. tJ1 ? I\fl.- J (h."tJ) I M~ I f",;ttD--k:"1 I ~1C : OtD-:J"fl.V- : h":ftD- II

31 h19"')'" I O".,l? : v-~ ,,.. I hl1-,.",I.tJ)c I hft.f,.. I 0001\ ~h:'· I 1\" : ("'m6SJJ:f.1) I h+ I.I1~tD· 1 ~tJ)c~"'~l-'" I ~1f. 1i'i""fo- r f~lltJ1 I ("'m6SJJl-):

I1lfDl· I 11~'~~ h"~tJ)c II

32 '1'60:'- I ,,"I1U ! hhO.,.",Ch1 : ~1C I OO ... .,.C : fl.~ : bro·+-l- I ffl.1,.. J 1\1 ... : OCPef!tJ)c I '1'00 ~tD- I 1\1.,. : llr I '1.,'i : (1\1r) II

33 1-h.f.9" I If" I olfD;F:fOJ'" : 116oTtJ)c I hfl.tD- i h~;'T(J}<1:

O'l16oT(I)-,.. I 1.tl. t M~ I f(t", 1:"1'1 I f"'~C1 I ~:,. I 9"ll m.C : OlD" ,:Pfl.v- f f"'-r1A~ :"1'i" I Y11,.. I :"f.ll+.-l· : f~ o6o:f'u,-l-1 I Om-:J"fl.v- I hl\A \;\"fV-9"1 ? hl\TtD- ;1

34 fl.OOl\Ml-l-"': fl.h.f.9u : ll,"'- : qA 1 : ,.tl. : (hO;Jorn-ll) :: v.fl.'9" : tD,'t,f(f)<~ I ..... -'=. i h.llll..ll : (.'t,f11fl.oll) : 11,: : .... .,.C I ~9"n. : hfl. ; \1/,.9" : hh'''-'=JP=J:9'' : "Ii'll:

3:> hS',9" I Iff, ! h1·1· : h~"'I_ll TU : 01~:" : ,,'+00'1' ; hC !t.,.. I Olol'\,.?':fu--l· I ll~:/'· :

O(t,c.co- : ,,.001fl- I '"11 I '"., :r,,. I lIt;: I h:":"I.fl- I hOf.fl.

~if' : -l-1i'i"I\:r-o-,,' I ht:\1,.. :.:

36 hC!l,9'" (t,enn: h1~l\If):fiD"I OtD-Om-'" I h~O~O:" I (~A-H I hOJtlJTfD" ; ba(.I\ l-o-,.. : l\ h,c.fl.- : III 1\:" : ft 1i 1 : tD-1. P,. 1 fl.'i"1.,.,.. I 09"~C : 1\" : ~Oh I 1.11. : C".,;J-loo-) : ~I.h : oPC1.f'i" : ootIJ+OtJ..I : hl\ lov- I hA'i"Tm- II

37 hf."'''' : h1.;J'DJ- I :1"1\''''') : .,.+Oit I OC .... I 1\,,9" : (1.;J-m-: &&:"1 : ooo.,.OA) I ... ooit(t it:" I ~~.,. I ~Clt- I &&-l-1 : "'+11" I hll~ I ~DJ-'i" 11

38 v-I\ ':fv-9" I '(I'i"':fo- I hC!l. ~ DJ-I.~ I h~9" : f1i~ I oo",tf:

O.oPlIII\"fv- t OJ}}.ItD-'). : 009" 61'1-1 I f ... h ... fl. I (ttD- I O~ .... :

"" I tt:C':" I fitI1TtD-'" I ~., f\-9" : hl1l').'" • hA'i"Tm- ;:

39 ),,'1tl.f9": (OoPAh",~;'"f1) : ftt~ • Oh1+)t,.l-19" : Ih-,' 110A- • ~"".! I f~"T I ~p."f : 'i"TtD- I ~'1C"" I Om-hql.: neD;J- 6 SJJ';(' : 'i T o» II

40 f~ll6oh.A : A')(f I If" ! f"f'J : 0'i"1.,. I "" : fMll'>. T1 I &;J'l-1 : hh;J-m-.... ;

n"+A : b.1;~'" : """A- ! O'+A : t\.1;'i"Tv- : ~IfD"{\IJ-'i I ~~ "9" : 1l:t- : .. -:.;. II

41 h'i1"':;JC I Yfl.m-·) : (00&' thtt:) : fll7JI.;J'"I'I' : "fit; : q(l) l.'(-h·:'-9" I (-kCh 1) I ,,(1D'). 1 OC .... ,.. I fOO'f.tlDtl : b-'l-t I h""1j.)· I Oh1+)t~r I 'ref! 'l-1 I cP ;J I h:"/UD'm- J ~~1r I

rfl!J= t ""tn''''''' II

9'"bl .. «;: : 2 : hA-O+t.tJ == h~A: 1 II •

.)

.ti~m-~'t:')9": OOJ·7i,l·: h:'·+" :,. A- ! 'h ,,-,. ", 9" : f9" ;J-aJo+. :

. AU,h:"'(i'). t 'hrn-"~'J : h,l'f,ll41 I: ;f3c>., "''''}'19'' : f.10·'~ : Inll:J>1-U-:

I {iI1~ f 11"'9" : (.,I .. ;J- : 9"10 50 CP')'1) : Om- ; (1\1.;J·1,,,-) : bh

1 .'f

Jr, , "" 11 i\ ' :."J C 9" : h.,.., 11 (t. II

if ~'i"1'1': iIDK',h4-1 : fr:J'~O- :

I 1i'iTV- : (tS"if'1 : 00".. : Ft.: ;J-1fl\·.f'U·1 ? ~tt:(t;'TU")'" : '}-I.",,1-II"J ? (f ,"'6o-:;'V-1 :

DP'I'C;:'1''i-) : h;J-aJo-kM ?

45 I1DP;J'1P"i: 0(tI\,1-9" : "'I.~! ~C!l.9'" : ({ll\:',) : 04.6,.i-:

~ . "" I ~ 1;Eo : 0 ft.I\DJ- : 1\" :

O~C'"I1' : hilI: : 'i"T ::

46 ~~H.f : ~~C .... I 1.;J-TOJ·'} :

L f"7.1'.',. :~~""9'" I tJJf.Cf\. :

; +ool\ii"":f t 001i'i"Tm-1 : f"7.

.... , fl.:J'"Im- I 0"Ii).:'· : CI\" ;

~. ".' ~1~ I hll'(- : 'i":") II 53

,I' ~h6ot..A I Ax:t- : .,." ! nll-1 : 0'i1'" : "" I fit1hl).

{n. ·.M I &,:Jf1'" : 'h~9" : O~I\

'1'21; '"IT I "" : 10it'l''>.'fu. : (1)

lID1i~1 : hh;J-m-f\. ::

·.i',.(~111CP) : ~tt:09" : h(ft.I\cp) : • ''''''(''It I M"'" I fOY.l-oP~~O I',a., 'hC!,).", : r&\~1 I f",f. i t ·'\4ft.n«-Il"", t bC!l'" I 0.11 ; fOY I ~:'l~1 t ~~C .... ,.. : f",,,1. " "~:~_t1~+1 I +m1.,.-k ==

4cj'~iU;~'1 -

-(,~ *':.~_:.:l(t~l- ~c~;~

-ttIJ:" I r,~ ~+"'''''CPi-II- !

tJJ1,·:f- ,1'.J(g:i-1I'1 I fOlJ. f

" . C~ I A."'R""",.. I f"7. ... m-': 55

-_ . .

""'(1'). f 111;1'i"'fue : 'l.Il.: (f'(i'l (0-1 : hll;J-(De(a') ; I1'LY'fv-9" : h1.;J-l-II- : :1-"1' : ~.'l·'i" : hfl.

0:'· II •

11'11"'''' : 9"h1f,1' I (lih~1 :

Oh4.&\1 : 1elL : (hh:1-DJ-f\-) ~ OJP,Jm-?" : hI;1'i"Tu- ! floC rnr : o..,,(t{ll· , h'i"1.,. I fr:"OOfl.b-t: I '(ili":fv- : h(t m"''i"Tm- II

5 1 """'" 9" • he q, : ft.!'\."'" : 0.,. mC~m- : 1.tl.: (fY.~"'" : hil ;J-eD- .... ) ! hll.!9" : nco- : (001i..(-) : O~I\ : )\1\1'" : OPt f"l- : h:"1i ~ : OJ,,4.TJ I (h,.. "h : h~;J':i'v,) : ,.,l-o- :1

52 btLl"': luLU : O~I\ : ~'i"1'" : ;J-oo(t., ~ : "'1: I h'i1 ,'- : 9'"ihl.:'- : hf.I.'"I·J I:

"""",,.. : tID ?a th'i:'}'i" : ('hm-~ 'lo'i" : m-j'f'M) I OPit",.. : :"9"oo~: H1~: n()m'l(J)-: 'UL: (hh;JetJJe(t.) I:

54 """",.. ,= fl.,"hl,{l:t: :- ;1l1l{l~ : vs. ! ~'.-,'" : OJ,,4. 1'J I (h9" "h : h1:C;Jl-v-) : OODflfl'u, : ~tt:(t;r.'f1J-1 : Of." l'Ue ~ OJf. : 4.1fl6fl·u-lj" : '''OOit,'e ! ~~(t ;r.l-o-,.9" : "f,fl.- ! (I) ",l'u· : 04.tlJ6fl-.,. : "'X' : it'i1 ... I 01\6£1" : ~aJo ! 11fl. : 1.11. : (hil;J-

aJoh) r 0""",,,, : "" I &&T'} :

I1OD+OA : -"l1Dit(t,,'fI,. I ~"If ~Cf\- = &1..')"J : ''''''11'' : hl'~: ~eD-"- ::

".,." : .,." ! h"." : O.,t!\K' : 'hhh9"'i" : X't.h I "'''- : Oli:

6 "'6t-~ I 2 I hA-R+t-U" hfi:A I I ..

K.,., I h'iMAU,., I Ili\'fv-,.,:

1..11 r (hll;t-m- .... ) I 'A'i''''''' : 'Af",ooAb;t-'fv· • oo ... l;'f» r 61 ,"Rv- i (I)

56 bH.1'" I ;t-oo(}..,). I ",I: : b'l";t-'fv- 1 R:\i\ 1 hll~"'i'fV-1I

57 R'i"J"'''' 1 ~ II-tID", I hm AA' I O'i""'''' r i\t. 1 ('A'H'. I ~~: C1IJC: 11\): 00., ... ,: " ... : 1:C

IiJ.l>T, I hmll:' I b(}m'i'f 0."" I I1J4.PI"'f : ... flo' (hA') I hAOl-flo',.,,., I .." 1 ~t;:{l~ Tm-, I .('.01:flo I ~OC ..

58 .('.UT,,,, I b.,."., I ..,0' I be !1.'" I Oi'f'fV-T I "'~t- I (}L, : ("...., ... ) I "'08.,& I 0","'", : ,,,,,~o"l-v· : 1i'il-v- I ..,f}- I ('I'I4:Il-, : f;~lIl.h;J·:f·"):

O8C1lj: : ~aJ' • Ott-,., i ~m.h

"'~v-' : A'i'N' : h"9"~. f\,'i I 010 I IP&9'l-")9" :(M ~,) I h")Q;l.,.,Ci\!fCPf\") • IlA'J 1..11 f (hil;1-m- .... ) II

59 h~tI.l9" I fO"tt-,l- : (}9'l- • bH.! : A~"" I b"'Iltt-T : f\.i\ : :1>A' : Amm- ;: 0~H.19" I 00 l.A·'''' : i\f. I 19"OOm- I Ooo1i 'i:fm- : 9"))"T I O8:'>IPlj: :,., 1 hmlI:11l:foJ' II

60 ".,."".. I Aihll(1~ I oom'l" • OLA., : 'lit : (f1i~m·' I h ... ;t-I& .... ) , f.,.·J1..11&19" I 00 ·.,.CO I "";1- I hA'Im' I (00;1' lD-9") I be .... ".. I 0P't- : V-A+: 9"'~l- I LA+. r (}9'~ : v-tt- I oomAJ.!flD-' I OhC""l'l' I om+'I bhi\U I (}Af. I 11tt- I mmo9" I hoom~'f9'" I 1i'i'fv- I 0"..

I:C I i\.('. I h;t-Oi\Jt. 1 UtA 'i:fm-) Ii

........ • Iff. 1- 0"'1: 1 (1f. ~T) • 9"""1'" I i\f. I f1~K.9'" 1

"';Mp'''' I ... AII.U I l.;t-u, I bll.1 • ,.,1:C I h":J"O~AlD- I "./r • b:"mi\~mA" • b ... 11

",. • btl' I.",. I b,. P'C .,,. , bil,ll-c:t". At/ I

ItIJ"I • ",I: I 1\'" I I\,..,A' I Ili\'f".,. .... " • (f1\~lD-' I

Jtll;t-m- .... I "'''9'') .- '" I 'hc.... 1 ,,:,. ... t/ I f1i~lD-' I

RH.11 xc ....• Ri\1iJ.I> I 01i~lD- : ~1C • 1\,.,.." 1 TLA,:Ji\ TV-'}? (Df.,. I b ... ., • I&l ... I A'i'''''''1 fmf:1>l-v-+ 1 ~1C I "i\'fv- f b4:fm. 1 O~C .... ,., • I\f. • lD-C f.,."'-'i I 1:1i~+ • ",OD;t-Il:f1& I hhi\U,. • o1i~ 1 41"1 I ",01' A .... I f.U 1 (I) 'h~C"" I Ohi\U I ;t-"..t-f-l- • f.h ... 'i I ~O.I+ ,,., I 11\ I ill.., I f.11:/r 1 ... A r

~O"'" • ~~ I f.0 I (2) R"oPl1J !flD-'i I m(}, I fll7JA4-- I 008 1i'i:fm- I ~lD- II

62 'A~HJ: 100). , 'A~H.1" I .('.0. ~lD-/' I f1i).' hCll+.llfl-,.,. "'O.Ilfl-,. t (b~C"") I Oh" O'i 1 OooQ;l.l2fl& I +') I loP~' ooAlI"..,,., I P't- • fIPt- t A~e .... I 1I1.;t-:fm- I ",I: I M ~!flD- I h4:fw- I II~C""'" 1 ".('. 1 lj:C'+ 1 fAIl:fID-" I 'A~ .... ,. 1 "/11),9'" ,.

63 bIl4/'f".,. I flJloC) •... t-t- I I~'" I 1i~' 1 fmll.,. • ~f.\ 1

1m-CJ!.+'i • 41"1 •

2 hih~+'i I tIfI1AA •

\ 'I"{)~<;:' 2 • hA-R4'~U. h<;:A' I • 7

~;r I' tVI'i'f".'} I 1I/11,} • ... " I (f1i 1\'1'/ I f."A~A' : "Ir I he .... :

'®l?, ~tIJo'} I " ... ;t-lD- .... ) II'}": f(} 'hC!1. • ooA\\ If.,.":" I ",ooA

~' m'i'f"", 1I...,f.A 1 '''' I OlD- lIn") I fr;t- ... f.,.llT • ~I\~ I

'.; I tlm-. 11\lD-")'" 1 ~1C • (b'A 4,. • 'iT t ""l-:\A • "I\:fm- II

: I) ... +) • Tmllcfl '"")1: I h ... ;t- 70 A'I'/. 1.;t-0") 1 mf.~A") J 'hC!1.:

, 'I, m- .... I <"A") "M' 'h")f.,.1i~'f 1 f."'I\~A") I

" 64 bH.l" I btLO I 0:\4 I (b.~ b-flf-'f • Ot/ I 4f, • ",00"(}1r

).") • ... 'I''f". Jon ... ,. • 4f. : -fl") J 'ht/,. I h40 • fl£ 1 'h")f.,. :

fh"l1 1 'ff!;t-'i ''h1l~'" I IlA 1i~ • 1I'hC1'1' : "'00&,.".f- :

" ~Ol I Iff! t O'AC"'I'I" hm4f. ~, 1 hlr ..

9':': : 1I1i'i'f". • ~oe II 71 ~e .... I ~C!J. : IA+1t-".fl ,.1:

65 ~~HJ")r 1 b'i"J'" • m-h'l' I C") I (lI"7l"') I f".,;t-ll~" t

11.)0.451 • (.,.") • 0..,") I 11"7 ~c2f")" I f.,;t-m"l • (b~

f.,.") I tIJ(}") I/A4---l-")'i 1 A~"'" m-c) • f"'mll+:t- • A~ • ,.A

d)t-~9'1- I tl+1i). 1 1I"):£f! h..,. I flW\qT • 'iT • f.4:t·

91'f : 1V,.: IA'iTtIJo'} : II'hC :\A t hl\:flD- I h".") I 11Th

~¢ "''1' I om:1>,.". II hA I tlDl1JlI t hlr I A.IP~ :

'1:.' 66 (.)0"1-1:.",9'") 1 lUtts': 0 .... '· 'A ... ~lftr- I fl.1i). • hl

4."'·cP : A~O~+'i' I A~IU''' I "''I'T (I) II

hO:\I\'I' I "A''''- 1 (ih1lfl'f) I 72 ~~ ... "),. I 1I1f.,.1\'f".'i I IIC

00"'11JAJ. f ALt-O/")" I 001 9.," I (1~f.) 1 lI bt-bt-,.". I

II (PAl. : hf.,.l..,'i"'· II ... " 1 (htl;t-m- ) J hl\lI,. :

~ 67 """r • AiIl'llfl:': :- h40 • +f.,. ... cfl+: f~Ot-'f"."'" I

i\9'"") • ~")I:;t-C'" • 11J1-:\A : ".~ I 14"J.1" : ~m- II

111\ : 1..11. 1 (htl;t-m- .... ) J OO ... A 73 (01:),") I Oh4f.~r • 9"",..,. :

4:1 : hl:C111 • """'"'iAO") ? AA,} I (2) 'h")f.,.tL". I AIlII :

hlr_'" 1- b ... "I\4:,.'f I boo "..;t-")") 1 Ih~"A J ;t-t&4!,. •

1i") • Oh~O • ~mO:1>A'" • "")1: : ;t-,.t-f-'f, 1 ''''T

hl\:fm- II :\A II

68 At/ '1.;t-U") • mf.:"A") I~C!t.: 74 hHJ?" : blf.O I 11:\1\ I A(l~

,." • ~'''1i~'f I (61:1'1'") I 'f". I 1.1..1 'hC!t.,. I 'h")1- •

,"'t-t-A'I hlr 1 )\C ..... "C!l.1 I-")1.I9''f • tlJf.r I OI:C:"'i I

'''In . 'I'JI'9'" r 'A1i~~' • f.IIA1' 1 fOl;t-'f : Ii:" J h"")

1I1f.0 1 O8ltbA I Ab~ : f1i 1.I9''fr : bC(}- I 1(t..f-l· I

~'f : l..f.,.C I 'i"" : ,e4l-:\/.\ ;: fOU' .... AT I "AA J b~c .... r :

. i f;J-HIJ'f"."'-"),. I P'~- • hi\ __ II'hC"''I'' f-t(}~m:"'i 1 he .... :

I~, :fID' :1 1 f~::fm- • '11~m- • MhR.-s:fm- • lu~

r !!A~ ;"""~". \~~~; 2 ~~. +,. · •• ~, .. · ...... « •

8 ,.il6-'i! • 2 I A.-O+~tI .. h'i!A I III 9D6t.~ 12 I "&\-0+6-11 II h~A: 1 :: 9
m-'I • (M ... ) • '''t.''Im- • .. , t:' • :l'A • 11."1' • ~lflo:\ 85 hlLI9'" : "'i''''' : "~II.J' • ~~ 89 11HI·r : ;Je : Il\m·, I \ouA"
"AI\ I h~C""" I A~tl1 • h- A1 1 t~u • h1') • A~U" • (I;F':f.,., r fr:"11:1\-' 11'i' dt~) I "1.;J;J'? I f1i~ I OUA"
~to:" • ,.,..~/t ' .• 1.. • :J-"f • 1VI~1 • J\I u:",. I O .. ~ ... • *, -"9'" I f1i). I 6J.1'~C"l-' r O:)m. dtli! : 11"~" r If'1: I OOUdJI\
~.
,
f"t.Ct:' I AAA I A~tI" I OA~U • ~,. • M :J- .... +1 I ,,:,.,.. : oouOf.A I o~c.... I :(om· I 1.tt. : 411our"l-l:) I
11r""IP~:" • ~1C I 1f'1. I A~ +'i1~"fv- • o~:f .... 1\,. : fr-l·I."I~ : ll-l·1i). r 11" Od--l' I O~" •• (' : OlJJJ."" 1 1\,. :
1.l\r If 81 ~I..A" I (+~"l-M"f) I - ... 1r:;F:fm- I fr;J-mm· I rcll ,.1.JJ.0:'· : f~O~ I c\.1i). I (I)
75 (,.v-p.l-) I h~"" I r1\). I 1,Wi: ~ • (hihl..+1) • ,.,~ • OC "if":f-9": ,...,,.,.: R.oom-'P":f-IJ-: 1m.,,"" • ~1C : OoudJI\:fm- I
I!'T I f"It." • :l'A. • '''til ....,. • :)mJ\." • 'hOO"f.. : rr:"01f : 'i";('u, J "c.... : -l.IL I nc .... I l)~ I f"It.,r :
tJDo'i , htf.1,. I h.,.I. ... ..,. • ..... • J\)tf.1 • fJ\/t+ • s,p."f , h1~) : "~C""-J I "7m-dJ:" r C"''''-J • Oh..ft.ctsPl· : It,. I
0"1\ : ,,~C .... , '1J.'" . '''tA 'i:f .. J A)C .... I 0"""" If OJ· n'i'''' I 1\,. I f.,..11l\hl\ I ~(I)' ! ,,1i-, ..
m-m-:" I c\. 11). • .V..,.,.. . "" lID :J-t"l- • 'i:f .... OOUA"dt4- : 11d-A I :J-r'iltl· 90 ~Ii!(I;I=:f(l)., I OC.... : f?rm-
'iTm-'} ; :"hJ:It~TV-' 1 82 J\)tf.1,. I lou).:" f 01- • JP~ .,., 1 Oh.c.l\-r r :"h"ll\l''''~ ? 0:'· I ~1C : 114. ! (J\c .... r) :
76 J\~IlI',. '.IIID~:'" I q,"f:. I ,,'f'),. I ,~..,. • "~tf.1 • f1 h'i,.,..r I ,..", • fD7..1P I hl\., I hflr.=JZ : OD7..;r .. , ",(00.
1.11. I h"~'iA I "~I\-l h.rA:f ~.,. • s,,."f • 'i:f .. I J\)Cil· • ... m- I :"dJ-l-' O:"CR.-I: • itty. 1\,. I hl-I!';J-(Oo • (to""') :
(00,. I 1D1. I h':'l\- I q'AA I 0 .. "".. IfltA,. I 1f":J-t"l· I ID-l' I m-C1.:" I "':( : ""It I "'(I).l.~' I oouou~":" • hit.,.
1.11. ; "It., I 0'1"'" • It,. • 011t 'i:f .. II ",.1.1\'1" : O-l·'",h. • +',. I flml.1.(J)o I ~1C : oulJ"I:fm- I
~It":f-u·: ~1C. "1.:J-Tv-' .. ,t:' 83 fJ\"6-t..A • AJ({·,,. • '1'-O~ • (1)1. : -OC1: : ~dJ·l· : "oul\ ~ID" 1: OokdJ I It,.,. : okdJ I (f'"
ne ... • r "'.cth6-h~1'Tv- I ..,.~ 11."1' .- AIt." • J\,t • ""~, I ... 1\' : hl\.,'I" 1 11"-l'IP~:" I 1.;J1mfl:fm- • c\.·ti).\ I .,..ou
"1~'PT'Pltl-o·' 1 h:J-",.4tMl h:J-,..Ah- I O,.,It.'!-f,. I 0.., JPt. I 11·1\' : "'". I h,.1.AIJD II 1\ .... I Ah~,lJ."l-1JD : h'Pt-J: I
,.ltl\- II .,., I JPto 1 (ht:'C,., I 01l1JD 86 J\~tL., r J\~II.J' : :"cl1.-I:, : .)rdJ:" I ""T(I)' II
77 hl\., : fD7..1.O .. ·l·,'i I '''t1A t:"i • flA • o..,.'f,. f O'i:'fP ih,.",+ : OOUQ;,l,I.;r"-I: I h1C' 91 "".,,. I flml.1.m- : (V·I\-) • A~
~""-J I f"""lD"~ I oul1)., • 'f,.. • (I\fl:" I OM:fm· • IA]!.. f111' I 'i:fm- I h~""" I :""1-1: : C.... I llou), I O.,.fll\· I 1.IL •
hfOJ·+.r, ? l-) I n,.."h. 'rT" • (01- I ""..,I\AIt:fm-r I "~""·IJD : " n 'J'= I ",. I o.,..ml.1.OJo I t ouA"
78 h~,,"9" = OUftdt4-, I f",,,+,= 1'1\-) 1 Itil"l-,.. I ouAl)M I ,.el.~1JD II dtli! I -0;1=) I ~'il}"'il\.~: ""tr f
ou?"r'i1 IAAtrI""111'-1: ""'i1". f (I~:""" I 1.10" I 87 tJDo""" : ouA",hli!' : fl"C"I'r1 hell- I "It : qAm- I (okCh') I
IJD'P-f":(-'J • (,,""'J'=tr) J J\~C mofl:l'"fo· I ll1JJ. • O"7A:" I "'m~m- I hO'-I\aJo9'" I ouAh "C.... I h~.... I ;JC I ~I\m- =
.... IJD = f"'l.mt-m~ I "':( I 0111,Q:fOJo. 1.IL • (A";I' -,.",la, I ""11:J-.,.IA' I foue (ouA"dt'i!) • hl.;J;J6J.1' • ~m-~
"'1\ • h"1.tr,.. II OJ'll-) I hll.1'" I h'i')oI' • ... -1: ,,....,. I IA~ • 'l. ... ,,.. I ..,AA" I .,.'J'= I c\.11, • "hJltr I h.,7(-T.
79 I\~tf..('''' I ouA"dt"·' • O"]I..;I! -fl· • c\.+~ I ?rn.,. I J\'i' :J-,.6-.fl-, • ilm~m- I o.)r hl1'iTV- I hhv·' : fld-"" • fA
Tm- : l\Df.fttf.'i I hlf.J'''' I .,.,. I (h..c;" ) • ,,....,..,..,,,. • ......... "",l."" · hOI.;I·~OJo I ~." I ~f1.J':,. I AM I 11.It
OC .... : 'ret:'" • "';J I /t.11f· 'iTV' II ~~(I~". I O"':'·,.,~m- I ~1CI l'''' , 0~:fID- II
0:" f. "., I hh~" I ",,t;-. ~m- • 84 1."'~"" • h:J-Ii!" .... f ~'i!(I oulAh.,..1jC • OoudJ~l-". I .,... 92 ".,. ... ,.. I O:J-fD6-"'T I flJ\C
""'I.'" : (l)r-I\:':(I)' I A ~C""IJD I ~v-,,. • (hd-I\l-.,.')) I hA1 "'C • (houh.,..A) I :,.,,~,,-;r. .., ... I oudJ"l·.,. I btf.11JD • bO
hILI : ~]I..;I!:':m- • hJLf-). I e~v- r h;l'm-m- f fMA I 0·' 1 11~I\-' I All.,..qOlt-;r.v- I "ltlD" I J\It,.,.. I O"l\'-T I ":,,
"'f"I\TID" ! I\~""" · hili : ll,l1, I 'mO+ I .+IA • h.Jl'i h~tr'''' I :"'t:'''~TV- II 11), • "'"l." : (A,..lth • ht:'
h"'l.Il.~:" I (~m.h"') I ,.,r- 'fv.' I flll1,ql-v- I 1.11 I 88 AI1;1=T'''' I 1I'i!'rT • 'i:f ... C;JT.,.) : 11fTV- II
"TID" 1= (A":J-",. .... ) I hili'" I (011. : '~: Atr I A,.1.A,. • h~" I Ohitt
80 ~"'-l·r : f"·"m"·' I +'rl' ; .cs).) I hl.;J1dJl-.,. I J\'i'''''' I .. ~ 1.;I':fID- • ,.h',,). . 1.1.,:fm-J I h"" I 0""~1(' I 0"'1.-"''''' • ~fI.I. •
""""'~"YA • nm""'~ • It,. I )£
~"):( : ":"~lJ,,)9D = hA' J A~U • ..,.IID ... h6-~ TV' II II 'ret:,.,,. I ofl;l= I lfD'itr .. .41., I "'fir I ,.~ ... n:r- I f'~0~ I c\ 1\). •
~~ 10

"'6~fj". • 2 • JiA-O+~U II h'i=A: 1 II

93 fm-c1"";J~ I bOI\I~V- • I~.n • ",1\, • (01-~+ I iIa., I 1\'~+"'';') I tVS'il-v-, I 01 11' 1 1.1t. • (hll:t-dJo('\-) 1 fltm 'i~V-' • O..,I-A I lit- 1 11--"'1 (hA') I It...,, , h"...",.. ,

hI\- I fllJl-~""" • dJol.:t- • Ohih~:J4fdJo • ",'+ . OA II ;J=:fdJo I dJoll'r • .,. m"", I

h.,'I'l- ' 1\'~1\'i~v- • 1\,..., :t-l-v- • OC('\- • f"7J"~v- = .,.,C • b40 ! OI\=fID- II

94 fODAa.~1fl-of: I h.,c I (1":") • hl\U • "'.to • blt .. I v-I\- • A.I\ -. f"'A'~ • 11+1\1 I A1\'i ,.,. • .g;J= • 1\ 1 ~ .1\., l-' 1\dJo"'" .".~ • b1\'i~V- • ".,:"1 I .,._~ I

01\:fID- II

95 7t}@!:fID-'" I q ... Af.+ I (OIP .;.:,.) I ,.h1,:" I ""1.11.,.. I L,.".. • h"-"F-:"'" 1 hl\.,,.. = OJlf''f1 : 0'P4: I ., o» II

96 bltJP~'" • V-A- 'b.,tU',.. I (111':"1) • hh;J~:" • 100A'r I Oih"dJ-1- I 1\10 I rD7.:}"" 1\"dJO~C"'r I :t-1t1:f'Pt\., I h1J1 :fID- I it;h = ~OD+ =61:"7. I aili'l'l' r . ,.IIJJlA I 7tC('\-,.. I iJ.t"'7. I OD i'lm1: I h ~III:" I f"tlc.,.a.· I hl-1.t\,.. ! hl\ .,,.. 2 fD?IP~M I v-A- = ,,.OD

Altl- I "ID- II

97 t\:(-fMA' (t\1-O&.A) : ml\"" : f1\) I i'lm- I (04c'll":" I f,tJDo..,.) 01\:ftD- J 7tC('\- I (4cCh.,.,) : h04.1: I t\"0~"1' , (OD~""~'})I hl.;J;JIiJ!"' t\,.hoPli1 : OD(,Ii ' .gilt-:'· , i'l.1i1 f Ohl\U : 4.:J> 1." OA-fllJ : I\,l' .. : 1\OI-CJl.;J·A'i II

98 Ahl\.,'i I AODI\7th1r , AODAh .,..,,:r;,.. , AJ(.g~A'" , AD7.lt A,.. I (D7.ltt..A) I ml\:" I f1\., • ltID- t hl\lJ I A(7t"Il.,) I bdallJP~ • ml\:" I .,ID- II 1IJ.tS,.,.,. • .,A,. • f1\).-}-1 '

99 h1"'~T I 01\C1'1' I hID-C1. 'iA 1 OC!t.,.. , hODm't~ I 1\1)( I "'1\dJ- I hlohl:,.. •

100 :J>A I h.."1"'" I :J>A I 0'10' : tf-rC , h)C('\- : b~1\- • "'rfl 'PA' 1 (lLCi'l'PA1) I ,.A4c ,,. • h-R .. "l!flTf& : ",,'r .,.,.. II

101 1\)C('\- = ;JC" I 1\t\tD-.: ({II'~' m'i!) Ih~;J;J'II" I ,1\., I oPA h.,.t1 Ibh"U .• ",I: , nODIJ) ,,:fID- 1 1.11. • b'ln.l = OD~-dl 'i!' . b.,.ll"",:" I h4.t\· I h" C('\- I 1\'1."'1101'. J 1\)ro- I

fh"'" • ODX"m'i! I btCflJP~ :fro- I ~\" I IJ) I\- II

102 ""IJ)Ii:"~ I O('\-"""'} : (,\1\".,,) I HOD., I tJD'''F:'- : fOY. ,.,0--1-, • (~9".l-) : -Nl·'-fl· ; .... t\I-...",.. : hAlt1.,. I (t. ... ,

9·.,.t11 hA .,01.9") ! ""} r llf. "Iii:" : llJPT"} I 1:,,9":"'} : f"'1.lil"'''~ : fl.1i.,. r t).t;. ; .f,"}9" I OflO.A f Ov·fl·1: : 001\ 7th:" I OV?·l-c.- : "'I~.:,. I I\f. : f"'dJ~1.OJ" I 'l'IC I (1il'''9''-:, 'P:f'P/'\) .- 7t'i'/ I oPL"';;: : "''i I h:"lt.(- t ',ilbD7.A-9u : '(-I.il I·· "'·t 1:19· : hfl""9" ?9" ! h.,ll·9" I OllOJ·raJ-Ii :

OD7.il1r I oPi.hA I OCI'I' : f""l.M~O·)-·t : '11l: : f.o'/t·fl· : ".,C .... 9" I 01\I\U I t .. 4>t.' : itA

I

f

1i., = OCll· = h1~19" I ,..:( JP'f I "',..1.1\-9" I f""l. 1-J1TID'Ii I f"'I-m~"':fdJ-")" I 1-'" ~A- • f11ftJJ-" I i'ltJJ- • AC .... I IlqDQ;),I.1f,.of: = "'1C J M9'" ' 61:A. I fA.AID- I oP1i.,."} : 07t C1'1' : OdJ+' I 'It;:.{l;J=:fro-1'' :

OC('\- I fif' "",0:'· I 'P;J : b4. ! f"7JtJJ-4c = 01i.,. : tf~ = (fI/'\lP ~..,. I )Oc) II

103 ,,'lC .... 9" I ("'f,l,·p.~f) : flOD .,.Ii : O"'m)"'+' I tj~ I (O-,·oP .,P,. I 'lOC) I f"7.ltJJ-4c t 0. ·ti .,. r b"'''., I H' I: I f1\ ~ OJ- I MJI I (.,t;:.{l;J=:fID-") I b""l.if' "",0:") I 0"'11" I '101- ..

104 h',""1": 1-,,-"fv- I Ifl- ! (fl) 0.,) I t-'\'i I (I) "':"OA- I "'OPAb.,., lOA-,. J iltJDo9" I

"bda"'lJPl'9" I "'''''''1''"1. ' ~1J)-1- h,,:fdJ· II

105 7t'l1l.! I b-R"th~ I flfln..,· l"'i : b"';JtJP=J:9" I fltJl.:" • Oli·t.,. : "" I h1.;J-'Tv- I r1i) I ODAlt9" I 'l1C : OPdJI.JI.·t I

"'I-CDJI.,. I 1\".,9'" I 0"f~;J-0J01 (O"llf,)"'-) I f""l.iflJ)··} , f.OD CIJ)/.\ 1",1\.,9" : r ;J'I\~ I ":i'~;1- qt\n.·1- I "01- II

106 bh'.,.,. I o(J·)t\aJ-'1'f CD"9" j hC!t."} , -Oliilll)., I hC!l: f".,. 0A.'r1 • tD"?" I -OIlLCP') : "Ii ODIJ)t\"t I 1\ItU I 0'11~- I v-fl- : 1\1- I hVA. I (;1=1-) i -1i).') I "';J-dJ-~M 1

J07 h"" I fll",,:,-,,· : r9"~C : ''''P'c.' ,l\C .... I -o;F : OP1i).') I

) m-n.,."} • 11"711+\' I :(Ir I 1I"7.H· , "7if.".&! s : +IA , ~ID- "

II

h:t-ID-~M ? "'i''''''' I h'" "., I "''' , HOD.(-'i , l4:" I ,..,,. I f,,"fv-9" II

1 08 OdJo)1:' bhv-, I O~:,. , "..1) I 7t'~"'mf'" I -Om. I oPAh.,.t1 l-v-1 I A.:"ml-4c I :".t.A;J,,:r· v-1 1 0""''':'',. I hih~T11 fD7."m·'r I llID- , :"hhA~ tD-1 I _,.,1: I 07tC..,'r = "'1) ... .,. ..

109 boPX"th4· I flfln.-r·l, I -on- 9ll- • 7tOJ')1: : b'''1fl~NfOJ- I 0"" I b)t;:.{l;l=:fdJo I o1i'lOJ' : ,..,.~):,. t b"9") ;J-l·v· : 0"": bA.J1.JP"f I "'I:C101- I t\.OPA('\'P"fv- I "-oPl' II "'''U9'' I.}" If,,., I 7tilb""l.1OD"I I I:l.il :

I-~C;J- , t, 1:C1- I 7tfl ~TID-" ! hltU : O)1~· I VoA- : 1\1- : bYfl,: 'lro'Ii II

110 (l""''''' I "'il·,·t.hl\ 'T,J' I il1~ ! Iflt,,. : ilm· 1 fl~"-:('t

;f."fv-,. I hO"'" I pot, : f'}°;J' il+l:tJDo"", I "'ItU: II" ~': ;J-1 1'-;J-":Y'V- • "'1\., I f9"·1·IP? ·1·') I V'fl' : .,-oot\t.'.}', : '1m',,' II

III ""'}')9" : "'I-V·.(-"} • OJI-'" I hCilof:lcrl·, I f1i'1 I llOJ' : )."):( I "''' I "'I-.,1l-1'9u : ht\· I I-.,:f I (b'1:) I 9"7f';J'TOJo I

li -1- • h dJ-'1'" 7f l- I 7t "} 1.1i Ii l·v- I hillJ{'TV" I "9"10' t 0,,:fdJ- II

112 "'1-1.,," 1(.1\,"(1)09'" I ""'1 ;J-A) I hC"· : 0..,.. : IP'" I 1\Ii I kof:") I I\"I\U I fllm I (I) llOJ' ! fle .... : 01.;I-OJ· : ,n.(- : 9'"')~1J)- : 1\l\tJJo ;. (1'1 .... ,. : 1\1- ~

12

ct:CV:" : fAqTo,,9" : ~Hl"u 1 hI1l"'9" II

113 ~)Cf\- I ODWth~1 : f"7.1~O· : 1\1\.,. • h~v-'."f 1- hCll-l:1 ~"f I R9"1'" I "f. I h~"Ir'" I hA" l hCM:/~l·9'" 1- hf. v-,.":f I 01'"'9'" I ,,~ I 11.f.I. 1\-9" : 11.1r ! 'h1',II.v· I ~~tI.! : f"7/0J04l'''' I (h;Jt$P"f) I f1'" "'t-:(o0J01 I -nm, : hA- I (1)1

h"""': RtIJ I RCf\- I "AI f.f1·1·: O~R~'l- I ~1C I 0:"1

..,1.. : +' I OODt}\1,,:(oOt- : "t. CP,A II

114 flt"",9" : ooil1.,.:r, : (lm-ll If}:(-ro- : lloo- I 'h1P,f.oJi\ I hh I\lUV.' : 'hC!",)", I R"'IO"'i\":" : hr.-m : ltD)' : ~OA1' I OP,f~ ! "'I~lD-? 'h ~ILI I t.t$Pl·I1i~OJ-: h"}:{ : A~£:f\- : 1\.10'1':" : fit :,:,o-,/" ! M'Clt· : O.pCO..,: I 1M,.. : OJ·CI.:'· : h"TOJ- I A~ Clt-,.. : OUlJ(J,),l.if"·1: : 1t1C : ;h"t.p : :"11)·1' : hl\:(-OJ· :1

115 9uJPt-cfl9" : "'bt,O-'" : fh I\U : ~ IV" : (4.·fo;F"fV-1) I tDy. : f'r"" : ·f1;t-fJ~. : fhl\1I : ~,·1' : 'hr1.J' : ~lD' : }',il., : :t·{:.';hll· :

It&. : {J'P+' : ~llJ,t.- ::

11(, 1,ilUS''' : A'f: : "'AOJ' 'I "'1\- : (h'''l.ft·-r) : 1't.:'- I -"1 'ltD· I, }',f!.1.fl9'" : Olt"7.f.l-r..' I 09" .f. ': c. : ,r(tw· : ,Jolt.- : fClt· : ~OJ- :fJolt.-v" : I\CI'I- : :"'11":1" : t;':fcD' :1

117 ,'f1<Il:"')'.- : ?"Y,:C,} : ,"I\·nm. : ~./'lt. : ~tD- ~ ~1C,}'" : ("'I fl1

---

I 111\' .,,.,,,-rlf-";f , 09"i9" ' I\l'- ' h,~,)'.

fIo9" ; h flo "

'f-1-) I Oif : '1.11. ; AClt, : VI"/. AtO- :-1i-1 : ~fD< I "'UfD<"': "'faCjA a:

118 h~tLI9" I f"7/tJ)o+':'- ~ (h')oI- I uPAh"-~ I it" : uP1\"}u) I "'"., I h.fCj'"l('1'" : 'rr."ltA' ? ",,,,.. I (I\tJ)o~"'~H-") I ;l-"'c h,l-uPII)A1'" : ~r."11.A1 ? 11.1r! h1Y.1I.V- I h~tll : h~ll- : n4.·l- : f~O~:" : h"}'. : "}"'''l t-:':,O- : ·Om. : 'flA1'A ; A(1 ?-TOJ' : (Oh.bI.·H : "'00,, ltl\' ! A"'I.II.;J'"Im- : ,,'1111(1"f : h''''~l''' I n'hc..,1' I h-flt.C "'C,-A ::

: !9 h~ : i\ll"tC,' ; }"ll.tt,t : 1i~u : nID-~'l- r I\h"., I hh"

• .,.,.. : =\f.'.f. : 11..·.,.mf.p,.. :1

120 i'lf,o-f",l'r..· : hCil'l:I~:f9" : '/ f,"'I~ ;N(-OJ··) : 'hilh9"·l·h."

A : 1:1.l". I i.,." : 4.""" • "'" ",P,.9" -; f}',I\" I uP,..t.-r :

(:,-hhl\~:'''') : uPrt.·'" : 'hCi'l-: ·0;1: : ~a)·, Ol\TfD< I htiJ,.. : ..,,,,-.,..,: I huPtlJA., : fl~il : 1n '1 ",,:(aID-') : 1l·1'h.,.A I A'" 'H- : hhl\., : (f"'l.hl\hAAII) I IIulI Y,,'~' : 1.p,·1' : ""9" : fl\.

121 h~tI.1 : uo"'th4·" I fltmCj TOJ' : "'1 fl. : ')'In-') : I~R:J'A ; 'h ~ ".1 : oelt· I ,f9°Cj Ir : nCll·'" : f~".hJ;. : l,~tLl : ~,~Clt· I h"t9l=': : CjTfD< ::

122 fhilt-h.A: A1.:}·': 11"": l:f"} nc,·"}·.' : I\.f. I flt1il\vl-'} r 1.;J f'}'i : h~9" I n11\."'I·1, : ilf!. :

J'nl\'pl).:r·0' : OiJ·i'1).·) : ',il;1' (f)·lt. II

123 (", ... '1~~) I ~ct:il'" : h(hdt-'l) : ~~h : 9"1"9" : f",:"m:",..n ,1·') : hC!'I,'" : R." I f","",(tY,,' (H-" • "'A'A'", : l\C!l. : f",:" lO.prO:'·1 , ~~Ci'l-9'" : f"'~1. ,';'R'}-') : +1 : '''m1++. :1

124 1'd1l,."l9'"')9° : '}.;J·OJ· : It.-I> 1\·1' : (O.b'"l.?·H : OL·I·~tD·C,· :

Ilt.K"'I:fm· : '1,1t. ~ (11.11;J'tD'Il):: 1,~ : 1\"",',1· : liIJt : "'f.'t-'I." : ~:~ : 1.1\0)' ~ hlJC'~'" : (}',Y: c:..,) : "'l\ ; .. I' A : h.P,~ : floP, f'=J:1 : """ ~9" : 11.l\tD· II

125 n.":19'" : (I) I\lt9l"f r 00001\ 7jC,' : 1.1""~ : '1"1.'"1" : 'LIt : (1',Il;J·tD-ll) I hhAlt.'L"'''' :

IJo:i·O"/.Y : oPil1jf1 : h1:t:1- ; tn'. : t,:llt,'L"'r..' : ",Y. : il..ll "7~.A9" : fl.";') I I\II1't9l=tiCj : 1\ " • .,.0'1 (!>1>:(:'" : 1\ h '101 '1 ill, : ll;J1.:(:9":i'lT~:il"A:*A: h)n : .r'tI'~ ::

126 i'l:0t-'L9° I '11\ : 1.tI. : (hil;J' moil) 1 '1.;)'f,. : lr" I ".,," : 1.1"I'~ : h'lC : h1':C'"I r n.·.·.' (1:':19" : h~lt· : flhil.,Cj : floP

1J.l,t.?} (D- I .,." : 1 uP~ OJ·" : ltm' : hlj:~9l:1' : llmOJ' ! (hl\ II,..) : f\)Y.w-,,9" : (tlJ)o ! (hlt ,""I\u·) ; 1'+.:"9" : 'hm.pI'ID fJ'l\lJ' -; tutl9" : ",,, : 'hit:"~ : :"11)·1' : "llm;J1'I\.v- ! 9"1 : ,}'h4-9" : {/PuPl\?} ! (hAl II

127 il..1l(,.'L"''i : 11...11"'lctA9" I ·1.;'·l·1 : .,." : h~ I "'+OA I 1',1.,. : It''t(l)-'i I 01'ot",. I 11.1'" : ~U(,' I f"'Llr I fl.11). •

1 fhl\U') I IID,,"f I 0.+ I hc'U" II

13

hfl.of: I 01J1P1..y.=Jl, I h~ I '1', l. 1- I 1.11. • (1l.il;Jo""Il) ..

128 l.;Jo"f, 1 .,,, ! ",.,. I ;Jo1I". -:;.,.. I 11..1:C11 ! hllr.";J=l·,,,, : ",..,. I ;Jo1I"."f I .1.1Ifll·, I (h1:C'"I) I .1.'"I;J ;JoT'J"J9" 1 h4f1 I (11.4"'''''') J R~9": "" 1 .,.(llJI\IlA 1 i 11.,.,. : KK '1-, I "'+'1" I C"'~"".: 11.,.,. I -R;J= l'i"'i ..

129 ·l.;Jol·, I .,,, ! ROt-lllfJ!f",.9" : h~f\-OJ' I f'fa~' I uPt\h.,.21 • n~Cfr I "" I 11.,+2t-:;'U, : f"7. .t~-R"T"'" • (lDWth~''i I ... 0-R,9" I f"'l.lll+9"t-TfD<1 , (hh;"~:") I f"7.1mt-!f0J019"1 "h I 11..,.,. : 11.'i\"t; t..dJ· I ~RO r,:",. : 11.,.,. : -tl;J= : ~"'i .. (f"'l. A·"': 1\ 1\).) II

130 hil..-Rt.'L"'9" : ,,"''',:J:'' • 'i'i! (t.', I 14:1\ : it",· I I}A1\~ I Oll.,.+c If'Ll L'I'i!'"I I "7~tJ)o? (fA9") ! R:"CR.-I:9" I 't1\9" :

R'hC"'l'l' I uPl. ... \",. I RODQ.l.l. if~-I:9" I 't1\9" : hC(t. I hooA "''fP:r: I ~ OJ- II

131 l.;Jo"" : I\C(t. I ;Joll1l : qAOt- I 1.IL I (ODl.mOJo) I 1\11\"7''''' : 1.;Jo ; ;Jo"1Ih· : hl\ II

132 RC!l.9" : lO.1.'"I;J-I:-I:) : h..-tlt"I.'" : A;t.:r:1 : hllll f I ~4I-tl9'" (~, " ... v- : A;t.:f., I h"") I A;t.:r: : .,,, ! 11."., I I\'i"'" I '1""'I~:'" ; ODl.m :I ilAtlU I 'h'i'l'" 1 oo-llil fJO'f: 1\'i"fu- I h')( I 11.:"oPoof: • (11.":r=,,,.) II

133 I~"'ofl' 1 ".,:,. • OODlfJO:" • "Lit. 'I\A;(:ri I b~. 0,"" I."" :""'1""lov- I qA I 1.tt.' +~R.

14

fDlJ~t;: I 2 I hA.-O+~U" ht;:A. I 1-2 II

fPl- I ~0~l-V-1 ? (A~C""fD) I h,.l\hU1'i I fhQ.,.l-U1 f 'k ofl~Y.M • fkit""l'}.A.1'i I fk it"':"'''' I hfDl\h I h1~ I f1i ~m-1 ; hfDl\h • A~ I AC.... I t;:A-r I :Nt,..l- I 1i~1 I Ar.·1IP AltA1 I AIt- ..

134 "UT I (f""dJ"'Tm-) I OAC "'IT r IA4.T I ;.., ... 1 r 'iT ~ f\c(I. r flP~Tm- I (M.-s) : hl\T • A,...,..,.r I flP~T"'+ I (M.-s) I hl\TV- f "1P~+r I b~O~T I hTmf4rr ..

135 h,.v-m • dJ,.r I hCit,tl 'fl'1 I 1H· 1/"),11 0D1"~) I TOfJ~I\Ty.'i I hlt-r I h,.1. Ar I fkofl~Y.M I '1f.""1'f:" I +'1'+'1 I f1.1i1 I A1h· .. I\A1 I hh;J~fPT" I hA~nt!fD I nl\=fm- ..

136 nhl\U'i • dJ1.'If I O""dJt!1.w- I (4rCh1) f dJf. • k ... ~Y.fDfD f dJ1.lklt"7~A.'ildJf.lkit'" .... r • dJ1. I IIJ4r-O'i" I dJ1. I ~1 p.:r:r • O""dJl1.m- • OJl.1fD I ".,. ... 'i r ~ .... O..,. ... m-+. ntl. Ir J ~I1.1T • v-It- I h1;:t-:fm-:

O..,. ... m-T • nsc .... I Oh1~ I IIPlthA i ''''A'' I it11i1 I 1\0811 I Af11JD • AC .... I (A" I\U) I :l"1I"'T • ~1 : OA- II

137 OC .... I qOD'i"Tv-OT I rOm. :

I1.1r). • OAC"'I'I' I "'OD'" 1 o. ... ~r 1 A~C"" I n6£l":".,:" : m-il'l' I -0;1= I 'iTm- I A ~c .... ,,. I hl\U • "O'+'IA.I AC .... 9'": "'''7.,m- I o'Ptm- I ~dJ' II

138' fhl\U1 I (f..,.L'I'C") I OD1hC • (Ar~T) 1 1ft' I nOD1hcr I

hhl\U I .enA.'I' I '''"Ill ""I~(D-l (""I1r I fAr) I A'l/r lAC .... : ... ;1= I """1I:fPT I ~1 f (nA-) II

139 AC .... I (hI\U) I 1.;J-l·1'i" I 1.;1" TV- I f1.1i11 A'I/'I" r P'~T1 :

IA1 • it11i1 t A'i"1"''I'' I P'&. -:r-v- : II\TV- I itT1i). • A~'I" :

AC.... I t;:A-r I ;J-1I,..l- : it.., 1i1 • nhl\u I ('I.e""l'f+) : :,.b ~b"''i''I\Tu·' ? nl\TdJ' "

140 dJ~'" : kll~'tr • kil",'}.

A.r • kit"''''I'' • IIJ4r-O,.. • ~.,p.:,:,.. • h~".p.l· : dJ.e,.. J

hCit-t/'fl- I ~n", : ·l-~I\:rV-1 ? At;1.,. I ;l'm-,+I\ -:r-".., ? dJ,.,it I hl\U ? nl\Tm- I ~C .... r r "'~ I bhl\U I f1i~l'1 : lJDithC~T I b1.n+ I "',D- : ,~nA.'I' I n.-s.e I ""I~ID- ? hl\ U'I" I h'l"TIP"'T : u-It- I "'1. : h~"Ar II

141 ,.u=f I O~C"'I'I' : IAl.l- : ;"'11-0 : 'i':" I A~C(I. I flP&. Tm- : hl\:" I A'i'1.,.'I" I flPl'.',f.v-+ : hl\l-u- 1 "IP~:"'" : b~ n~.:'· : 11. ·1-Iof+.9"" (I)

¥ ¥ :11-

142 h ... ,,:': I ttH: : hJl.11- I nco. I I\.e I h~n~.qT I t-Ol\:f1D- I (2) M : h"'~TID- ? .e1\1t- f r P' l'...,., I rlJ~n-,.. I fhl\U I ~(J)- I

f1l"1D-1 : "'ID- I ID1. I +'I''''~'''':

OD11~ : ~ODt·A. • nI\TW- ::

143 A11.tLU-fD : (~11.OD~'i',f."., : 0 ... ,,1- : I\.e I ODitlt~"',f· :

A.+II")''i'' I ODA.h.,.'lf1D-fD I 0'1'

1 R~C'" I AM I -l-tlD ... ~l-". •

2 n1l1~:)o I h'"7. ~"I~'PTI ll<t:t •• ho..,.

tID"M. /

fUlJt-t;: I 2 : hA.-O+/..U:I ht;:A. I 2 II

~.

~.

I

'J.,. : I\~ I ODlll}t I .e1l"1 : 1f1~ I ?"C'I' I ;"'1Ifl'f : h1.t!"'I 'i''fu· I 1'f1r I OC!l, I I\~ : nnCIlQ:"1 I h"iIJ&}. I tJPA.1l "';;:ID-1 I f"7.h.,.AtJJ-1 r "'rD- :

IDI_ I 11;",.:" : b"7.IIPA ... W- : "'tJJ- I A.'I'dJ·:" I iA.11A.'I') I ~ 1~ I -t111\ I hl\1.t!"l'i':'·'" • ~C!\.9'" I 0~".11 hl\U : nOD". :f1D- I "',,'f I 1\,. : nll ... ."c : n~c"l'l' : hQ~ I c.··l· ; hl\tJfU : ~9"~;J-'f""1 (ll"l1.:J-'f".,) I f"7.,rm~ : ",,1.A,.. I l\I\IJ : " ... "l· : 011)'" I C1"'''' : hll:~ :

I

,

f

144 fl.·loU1 I OJ1. : "'''"I~ : 0011\ n'l' I O~C"l'l' : ~'i' 1111 I ID1. ?'"'l-w~+'" : -trOll : ~r.·lfCY 1\1 J llAlLU I l.~·U'} I OJ1. I "-hnlw- : oPil1.~ I (1D1. : t}IJQ) I h"llfJ&}' I hlf'C r f·l-,.. : ll'i!t· : 1H·1i)o,.. : (ll:'f-{l"l~) I l..f-;F',f.v-'} : OJ~C"" I 1l"lIfJ6liiJ.1 hft'''' :; ~HLI'" I ODR'th';'1 : f"·{lm·:'· • "C .... : b1.:J-TOJ< : ....111 I ~tJJ-~.). : oorr)'1 I .fm· .ef> It- J 1l lUI,.. : h 9" ·l-LP"':" :

Ft- : H"}1. I l\f.1.Alju ::

145 ~~tL1'J9'" : t.'DR'tht;:'} : f+{l m-:"1 I 01llll~ I flo/\- : rO:'ftlPlfJ:f1D- , cf!r01\U1 : h"b+ /\-,.. 1 h1"'''' : -t1l1\T1D-1 : "'h:J'~ I "~1.fW'" I bl.ltT (1)0,... I f'hl./\-1 I cf!11" I +h

:J-.e I h,,1.I\-9'" :; h~w-"'~'''' I (b~IJ.e) , hODilJt\U J n:'\1\ I 1I1Qft.1TOJ·1 I ll:"h,,.A f ",..,. J 11 I 1.H. I hn~fo'f I ~U II

15

146 ~~'f.1 I ooR'dt'i!1 J f"'m'i' TW' • 1D1 p.'f I A.j!;'::f1D-1 ' ~ 1 1. 01/.1 m-ch I (".,. thOD ~1) I l0J0ch:J'A. J (I) b~""'" I f+ ,,~ I 1lt;:A-'f • ~~C{l· I f"7.1 ID-+' I f1.1i). I dJoH:'J I n~c "1 'I' I .e1. .... :J> It- :t

147 ("11) I h1.;l-u I f1i~ I ~dJo~'l-: ~w· I b"'ml'.-lfJt":':", I h,lV·'} II

148 A"./\-,.. I ~C .... I (nll"l1.:" : 4.-1:1) : f"7.1JfCq:,. I ""liIJ&}. I 1l,,'f(lJ'! OJI_: 00t\1},..: P'&. 9' 'ft}" : ·,.11.,. ~1."'" I f 'l-t}" : lIt;:t· : rO:""fj)of hl\U I ~\'i'1 "'1 I f· ..... n ... Ql·v· I 1i'i"l'''' I ltJPlfJ1-:.\A. I hltu I n~1'" : ".A- : I\.e : ;F,. : ~0J<'i' :1

149 bf:"r I (A1-If) : blDlfJun·l· : ll,,:&. I 4.·lou1 I 1D1. I "'htl 1.(Do : (IOll1.1: I it"liIJ651 : 1lU-C I "C .... t}" I h·l.:J'U : f'"til I hC"lm;;: I OJoH· I ,)OJ- ; hl\ U9U : hr'l·LP~.:,. : Ft· : ".J1.: h"1.,,,.. II

150 hf:",.. I bWlfJun·l· : lllj~l'.- I l,·}u'} I OJJ'., I +hl\t\OJ- I ,mll 'l_~' : 1\:,.(116"1.: hn-e; nN-?'": llt;:t· I 1l.l-1i). , A{l":': : ~~ 11.11 bi .... : fnl.A··l- : f\."'~- t (Yf,""I'i;l"l"n : J:'.hP,1t- : <1:-0 I\'f'n I f,h"'I\I\- • nOl/ft·l·) I n'i',,}'" : ",. : oph"·htf : ~"} P,.e'i &'TlD- : l,·f·fJ:":f··v-·J : mY.: 1\:" fIJ6'"1lD': ht .. ~. 1 h'l'C;:~-cp TW-'" I r,:~.'S9" ;: (n 1f.1J9" : .rIl1l\J.1-fIo I ouh&.h~.f' I ~")~ ' .. 'it-Tm-) : nr.·"},,·9" I I\~ I

16

A.,?f') r ",)~'I"I\I\T"'" • (CD1.1 "'D-~-l-9'") r "')~-l-oP~ • ~ID- II

1 ~ 1 olD-llnrl'''': h'i,)"'ID-' fl1~') : ()Ii')',. : 1\", : h,)"'~;f.T')') : f"7.1Hll\l-v·'i r f"t/mt. ... :;·v· (lltK''''~,)c,' r "1'0 ... '),.. r f"7.f O·,·,../..l·.,· : ;J-m-4f-l- : lA~O t.-~1·u-T')'" : ~'C : f"'.lltCD· .+"fu- : fl1~') I ODAh'''~ : "')1.I\h') r (A.,?') I 'l"I\')I\l·"·)d

152 hll;l'ID-~~'" I hh;J-fDolt"f" IW,'i c A"9'" I hOllh..,). ! hole 1]~~9'" II

153 ,,1\')'" ; fOll'i"fv· : If" : OOD ;J-,,,,'i : 0,.1\:" : '''l~ 1 hl\U: (O"C~;J'a,.) : b;J-.?i""f I .,?C : ~(I)o'i :r

154 Ohl\lI: 00')'1.' : (A""'''7'''':/ : f"7.,f.A··l·') I ",,,'T,.. 00-;"'). 'iTm- : h:"Ohe ! Om-H: : ;"'1 CP') : 'iTID' ;. ..,') I h;J-lD-eJr9'" :1

155 b~c"-l-'i : hl~"''' • 0"1'4::": ~'C • h,')Hfl"f'i • h~~"''T'" : btj:t.-tj:~""f" : OOll+~O : 0~C1"1' : ~,)'I"ht.-'T"A·) C ;J- .,?i"''T')9'" I (O,~:,.) : hoO hC II

156 "~H.f') r OIIht.- 1 O~I];I=:ffDo : 1.tI. : ~'11 Ahl\U f ~') r ~'1,. : m1.c .....• ..,.0111\ i"''T: ~') I f"7. he:"') • (h ... ilC) II

157 "~H.f • O~C ..... 1 1\" I h1.;" :ffDo • f"li). 1 ,.tl1l.f'T • "fco ;J-fD 1 hAhe • ~~C~,. I (CD1. ~fDo~:,.) I ""OIIt,,=6 1 ,,~C~ : 'i:ffDo II

158 1'\4-'1 1 tlDC'P I (I) hhl\U I

I n-". ,."".,. . .,.~~,...,. . 'i"1f .. II

(:"~lf1f : tlD4.A"tI) : ,..Ah ·r·'T I '1':(-"" I 0.":') I (h61)'), :

O"'~ I CD"''' : OO-fDt.-U : ", t.- • f1-0')" : {UP' : OU-A-I: ; (tlDl]hAI r nOOoPI\l\~ r OClt· : 1\", : ~m.h'l· r fAO'}'" I OIIA I]fD')fD r I"'/'. I a~.:1'I.~~+ :

flPt.- I "'ID' : ("1\,, • "tID~~ 'PA) 1 hl\ .. : htJDll.?'S I O'l'+' ; ~1D''i:r

159 ~~H.f r bh')+~l''i rb:"') r ODIJDtl r ICDl~~m"} : All $Pl· I OoPJt"'~ I h'AJt~ID- : n"1\ : f"7J....... J ~ ~ 11.1 : hl\ •• : ",1."'''':(o'PA 1 1.;1"7.9' ':(.,.. I u-he I ",l..,.,:r='PA II

160 ~~II.!' (hOllf.fl~): f""M-f:'ir (",t.-:fm-') : lltOD~" f (ff. 0+.:"') r f,AA-IJD J -0;1= : fl.+~ J ~'HlUfD r fl~"'" I 1\" I (AA;J-:fID-')) I ~+al\Au- I ~" ,.. I AAT') ; Oar,. I "'+1)'. : t.. ... r: .,:.s::

161 "~Jll 1 fl]~ • ~~C~ ; b",.tt. ,,'T I -';~fDofD r f'l"-f: t ~~1f.I fl~C"'" 1 1\" 1 fhl\U'i IfllPI\ ~h+ • f ... "l·fD 1 v'A' • C"'I ",') • hAI):fID- II

162 flID-ll11J.1 (flC..,,,,')'P : fDoll'l') I u-A1.tI. I HID-;J-t"l· • fl."Ii). I :t1lJ-f: 1 b~"'" 1 h1-+AA9'" ~ "~C""'fD I h1-:t .. ,,. • (' •• L I

h" ... I&9") II

163 h,.I\I]1-.,.fD I h,)~ I h,.I\h I ",,=.1 ~ID- 1 hC ..... 1 fl+C • M I hfDI\h I fAfD I (~C ..... ) I ,,~., I allJ" 1 C..,~.., 1 hlf~ • ~ID- II

164 ",,,,,:,,')'1 • ,.1:C1 • ntID~ mC • 1\1\.:"')'1 I +1')" • 0"7

1\·

\ 7

i'l-jll-r : OH.Y"fr : ()9'~"'} : nO'/.mc"'?U : ~'lC : (+hT.1.'!) : n'l;hC: It}!, : fl9"·1'·Pit'lftm' : .+Ii;t, : h1tU9" : hl'l"'1.e : llm lY.m· : CD''!'! : nC()'S''' : 'In Y:

C1 : 1l'11)'''1"' I fl:\" I ~h."(lJ' : 0"7..f.:l1· : nC''IJ,lt: (1)'0'1' : h·'·').,. .... cj>7i I U·/I.· : u(/pn'I'~' : ~4-(t:f')9" : (Of h:t·II, ""1. (fJ') : fl"'I1f1.1Hl'., : nll"'If..(i : US''' .(-C : (lP1)hA I flOl/.1 ~.P,m-,.. : f.uP"· : /l.OI/.J'CO·+' : ;h1,(1:1· :

"C:"lm~ I 9UAtI·tq" : hAft· ::

1 (») hI'l9'1-9": hh"U ; 11.." : '1'" ffJ?J:r··)- ! (ffJl';J-:"') : h"lJl : ~') Y. "7.(I)~ I f"'i.CDJ:.":,:me : 1i~a,. : f"7."'''· : hAA' : ,,~ Ill: f(IP)..)-9'" t hl\U') : OOD m·f..(- : (h~e~) : "OA1' : ffl I.'f: : ,,':'=(1)0 ~ "~'ll9" : rely. he-} : "'9'1' : :"nr·l·') : (n:,·') ...,tb : .,..) : q~ : 'UI. f ... ",A : u·fto ; /l.hl\ .. I -R;F I OD"Ii).')(I' I h"U9" I :"ar-f: : -Rei: : uP'fa ).') : (Oh~~ : 'M9") : fl.1 m-eJr : 'iCO t (ql\')ar9'1'1 : 0011 IIf:(oID- I n+~Ki: I sue) I:

166 "HI.! ; hilh;J-r-=Ji • :,oar,}') : f~ I fl."Ii). f h~Jl1 I h"'h;Jr-'f : O+1't.-~'i" I Inc ..... 9" : (OIIl]bA) : ,.tI') ,.y.':{- : fi..,..,.

zrn- : 1.11. , (f"7."Ii )..)-') I q CD. 'if: : a+~~i: : snc) II

167 ~~Jl1'" : f+h+he+ t A~ : (mf. : :"Cfl.1: : ctA9") : h') p".} : .,.tI. I OD{!PAO t O'i l'T

,)'i : h"~ : ~,)f.'''''I't.-", : h~ C~ r n+"I't.-t.-') I ~')OD~A,) :

"I\he I ",)f.flU- : hl\u I ",t.-

I Ii

9J;F~m'l : mCI~' : It.e : ~i', ,y.:}'. : },Y.:C'Jo : j''''Y:':fl'A ~ h~ e ... ·'}" : W, ... ·} : ID('J.1,9'··r : M'. 1.1\'9" ::

J68 ",,')-I.: "'?Jl: IJ'Y,! n9"J.~:C: 'l/1.m- : 'i1C : l'·hl."'Y, : n,"."I,h: l'l.li1 : 'l1ft,: f ... ,e.nn')9" : ~\C 9"1,9J:t· : h·l·h;J··,·I\· I ~,Cl'l· : /I.""H· : "lA7..· : mit:" : .,w·,,· ::

1 W (hC ... ·) : f"'1.,,,,,:t·o· : n:~m. }"l·'! : nmY'i: : ~1e ~ nh" 119" : "f. : f"7 ;J·m·+.·l'l : h 1 Y,,"l''i'g· : ·n;F ~ "at- II

170 /I.~e .... 9" : h"lJ : ,fCDI.f.m·') : ,,·hi'ft· : (H·ql\· : 1.11. ! h,e.Y. 1\9" : hq·y·,.';'f·'}') : l1e ... • : It,e. I ,f'nc.,I1:t-., : "1C : "')h"'1\ 1\') : ,e."ft· : "q-r·;FTm- : 9"')'" : f"7flD-+''i t (CDy' : ~at-H') : f"7,e.uP~9" : fl."fa). : (,e.h+he'P:(-'PA1 ?)

171 f'lIl.I9" : fl]P,,:"( 'I' : IDS~ : :,0') I 00'), f: : f"7.mt.-TID- : (tm-) : 9"1t'" : ",)1.fll : ~9" R'')'i : 1't') : no+.,.c • "'1\') : 11"71- ... "7 : (~')il") I 1\" : ~') 1."7.(;5bU : -Om. : ~m- ! (~., C~) : f.,)afC09'l' I }lP,9''T ~ /JfDof:l- : "'TID- ! ilAflU I ~~ c ... · : hlID-+'9" :1

172 ~I\,)'" I IOD'i'Tu- : 1f1- ! h., tll : hllm'i"f.,· I 1IJ1{.(;5b':(· I -Of\- J A"I\U9" I ~C~,) : -REF : f9'":","' : h11.1i'il-u- I hoP ll..,} t

173 0'1'')'" I 1\1- I ~C9'" I 11.l1m. t Utl·}')'i I 1.9"') I f~tl I ",.,? ')9" I UC ..... ,. : ("7l~) I hh ".. I ll,. : ,,"1\ I '+'1I1fl-1-') I

18

fDiJt.tt. I 2 I i\A-O"'t.tJ II htt.A I 2 II

~.,e I -0;': I ~OJ- I ittt.;t-'i I mil"} I i\t\~ I "'I-1i, I (It08-O t\:") • v.,..,1.1. I (aOJ-fD I oe .... I t\~ I ~m.i\:,. I VitO:",.. • i\t\tJl O8.1t& • i\"~ I ~OJ-'i II

174 ~~JI.II ht\tJ I btIDK"dttt. '1m l1.m-, I Voy)'.-04l1 oe .... ,.. I (nOU1.n.+:fOJ-) • I'ct·l'") I 'P;1 I VOI/...,,.. I ~~JI.II Olf",;'::fm- I ID-hl' I ~it:", I h'~ I i\I-0 tr,. I ht\tJ,.. I O .... ,.,t.. I "., I

i\1'i1t.:fm-fD I (b~m.i\:") = hlmt.:fOJ-fDfD I lt~e""fD I i\ it"7"7. I :"11):" I i\ t\:fOJ- II

175 ~~lI.1 I 'rOD:", I O:,.,~:,. J :"11):"'''' I o 9"ih l:" • V.,,.. : 'i:fm- I Oh it:" I t\I-9" : 9'" : ;t-;111 I i\1.l;1:fm- !

176 ~tJ I (:"11)"") I ht\tJ I ouX·dt tt.' I Om-~:" I fml1. I OoP 1i~ : 9"h,,""('i I OC .... I OOD l},cs:fm-) I ~m- I h~Jlf9" = OoP K"dt4- I V.,.I\I"'-" , (b(l}-~"") : nt.'" = 4iJ!":"IiJ.I":" : m-it'1' : 'i=f1D- ..

177 ODAIl9" : Ft. f ~"';':"fo-' : ro1. : 9" F t.:t'i I 9"iJt. ... = h:" II)MiI, : "7 lie I i\I-f.1\ '/" I .." I oPAIl9" : Ft. t OhltUr; I 000 Q;).li'fOJ- I .,., I OoPlthh'}9" ,

OoP~ihtt.:'·'/" f n~o.f'l-'/" : foP~ I (UD" f 1'}n-n'}?" : hOD OJ-f.~:;1C:I\~r~r;:qn~ '1-"f'i : I\vtIJD":f : (I) 1\9"ith. 'fl-'/" , l\oP')11.7f'":fr J I\l\ott 7f'":f9" • 1\MiJ.') :J>sP":j-r : (UlJitil .,.:,.) : flltn : (a1D·r; : Y'It:"'}9° =

1 r-l;9" I "7A"l- • hll-l: I r"",,·n·.,. • ."hy") • ~tD- II

1.,0-, I 10 ... ." : Vil1f. I nil 'fD I Vilm f :J>A I b.,cs,9" : 0.,0- : 1.H. , oh.p,r;:fw- : V".,tr «(a"l- I F~) I ~OJ- I OMC I ooit;t-'i I ntlle I ".H.9D I ;t-;1 1\.f, I (h'i(JJ~ItIt') I hHf.tJ : h~H.1' hOJ-~:'" I VI"" '1":fm-! h ~ H.19" I "'m'} :J>ot,,:,: : h., C.... I 'i:fm- II

178 ht\,.,. I loP'i"flJ' : Ifl- ! 0," 11.tr I ilsP";f· I ottODitllA' OC; '}.,. I t\~ I .,.~t. :; ~~ I O~~ • I1tl9" I Ol1tl' It.'-'',/,, I Olt.·}: (I-1f.lttr) I I\c .... r I (il1P,,") I bm'1:00- : (1.9") I ..,.'} 1i I ~1C I ,/"ittl:" I V",.f.l11\:'· I lltJJ· I (OoPdttlD' : It" : ',.07 lD-'}) I OonA l},., : oPb;Jo.'-t\ f tJJ1.C .... ,., : (tJJf. : oP.lttm· I 1P',") I noPAIl9" : ht;J.:\'} I oPht.A : hilI1T(J}' :; f.tJ : h'l. ;t-"fo- I f1i~ : ott:J>I\Acr' : hlf ~:,. • ~tD- ! bH.U,/" : O:\It·: itt.." : V.,.ltl\t. : ll(J}' • I\C .... : h""7"7. I :"aJ·1· : i\1\(D' II

179 ilC;,.,.,., : flil : h"h?"r:?J":f··:

Iff. ! O"7oP"llA I (itt..,) I OJ·it'1' : ihf.tJJ:" : i\It ":j'lJ' ! :"m ~.,.+. : If'}.(- : ('IP,f., loP", 1.1A : of·1. ~111t ":j·o·) .:

180 i\,,cs":fu,'} : ".,,)- I nODaJO:" I 'I.IL : lJ11-1" I n,'I'lD' } I\tJJit 'A":j.'1 : I\:"C11 : HoPf,:t' I on.,.. f O8citl11 : Oc;,·,· I Itf. I ,,.~t. :; (,r.u) I O'r"}·'~.~:r: I It,. I "hC".tIli1 I f;'};n : of·1.., 11 II t I)

I X I (~IIH,(D'"}) I h(}"7tD-'" : O~\It :

----

1 ,.IJ I ntD-CI'l I h',.,.,..';f I "'7ir:hA II

fl\(J}mtD- I (}(D- : ;}m.i\'l: : 0~H.1 : 0"7.1\ (D-m-·1· I Itf. : -nr : ~OJ' ;: "ltU I (}OI/, : 0 'Pot I ~OJ''1 II

I X2 h"''1tJ1C9'' I Oh-A : (hlD·~.r) :

O81I")nlA"} : tJJ,r,'}" : (h"'_(\) : (}08Q;I,oPC) :. ;}m.":""} : fro

• ,.c; : OoPl}hltTtD- : fit;1-I.'" : (}tD- , nc()· : Itf. : ;}m.":" : fl\n·lo,., I hitU : oaJr : oP~t. 1', II~ : ., (D.C; II

I X3 hit"}'" I f08fi":j'lJ' : 11'f. : ~9U :

O~II.! I h'1,}'" : n4.·1· : o~n c;"l' : (ih~fl":f) : Itf. : h"}f. ,"'~t. : 0C;,},,.9D : Itf. : "'~t_ f ("'1.~q) f 1A:"m~++. : ,eh~ ItIAC; ::

I X4 r"''''mo',.') : +Ij":j •• (~oo-) :; hC,")oj'9" : lD-it'1' : On:.,.~ I ro f.'}" : 01-11 : It.e : v1i., : (}tJJ·: hi\.h"":f : +'f":f : ""''1'c":f') :

O8~9D : 1,nn'1- i O~H.f'" : ~9""} I 0"7 f.:1'·I\-:'· : Itf. : ~Jf : ..t!''li'} : "7-nlt·l' : hl\ flTCD- ~ (n.If,,): OoPQ;I,oPC): oPAl} '/", '/" : JP ~ : f s: + 1. I () tD- : hC ....• (t.:",.. : O8Q;).uP,,-) :

AC1'\- , nlt"l}" I ~m- I uPy."7":j. 0-'" I il'l'''' : rOAm , ~m- ! V9";t-CD-«k : ... ..,.1i~ : (T08C m-;1-It":fo-) II

IX5 (h11:TY.00- I V"'~t.fl"fo-) I fIne.... : fD<it'1' : l\(}sP'T :

O8t • h:'" : tID',1:'1 • (m-~ -l-, r bCD-if..,.) I b"7.l\ ",., : 11t f!i""f : (h'}+Y."f) I {).1i, I cf:C h' : V"'tJJl.1.O-l- I Vl.uP,cs,} I tJJC I ~OJ- I h'l''''''' : tJJ,,-' I 111 : llCD- : f.~ODm- I on:

19

.,.~ : tJJ,r.4)° 'n'"" : It,f, I fl', ~'}" I (}(n- : hl\.no:r· : '''Ii';): I ""''1'c":j'"} : (nlAh-) I (1I1'/.,/" : 1',1\0')': "ltv: ncn'I' : 'I{'"" I h1C) : f, "fA ;: Ofi""9° I ":j.", "-"} : ",r.i'f9" : ""''1'c":j··}'}'' I t.\:,.tpJl\- f hltU'}9D I .}>~'} : uP'} ',f: : it 1\ OfJt.':j',J' I ;I'h·n." • 'l'c,' : :J-op(}'?).·l- : H"}.(- : (f.tJ '}'} : f.~1'"1"}It"f0-) II

I xc) qC~9" : h~ : OmV+'tJ I 1.11, : ("h'}-'ttJ : OltTtD-) :- h). : '-"Cl1 : ~~ I fI\07~"} : Rf'\o'} : fll\oP~~ : 1.H. : h+OI\'Pno· :: itl\H.tJ : It), : f.;J-'IH· I O).'}" : f.oP). ! h Hl' I t\.oo,,- I .eh~ ItA'1 ::

I X7 Oy.,.,: I\.t\..), : tJJf. I It.·f;J="fu·: oP 1: lit: 1\ C;",. : .,. t.+ 1. It "fa· ! h~C(), I I\C;,.,. I 1A1I (\"f : C;TOJ- :; "hC;,,,,9" : il~ C(). : A ... (\":j· : c;":fo- ! "lttJ : hC,''}',. : ~tt:(\:F":j'IJ-' : r"'''''11 f:1\- : O81\'1":f,,,, I OOJ'" ! OC;,}·"'" : It,r, • "'08I\(}It ":fo- :; (I) h'1''''''' : f.:tC;t- : h1.1.1 ! ho-"} I '''1'i""i-'PTfD< :; hltv?" I I\c,'"}.,. : f~t.t\ "fo-') : ~1C : (A~,}) : t.A1- I b1U :

V1i~CD- : .,(J;b : hc,., : hl'«k"-: nc I (hi\.t\.·} : Q;l,il"'l) : ilC; '}.,. : hhb"7.1AX't\":f0- I 1:lit: 111\- I mt1l-9" ;: hH.!9" : 10M : hithl\.t\.i: : 1:lh : ou.". j h4\ ,}"'9" I II oP it1.,..":f I "'+"'1 (li1>":f I it..,.1i ~ f h ""''1""i-'PTOJ-I f.tJ"f I V"'lttJ I ih"';1:" : C;""'1 : (ltoP.,.ltiltt.) I i\-l-:"l!l:" I ~,

--

I ~~;f-":f",') I .,..,.0""

~tLv- 1 hl\lI 1 h1+2t:ri") I A ... JPl- 1 l-O~~IA I ~~C .... I (f". bAbA· .... ,) 1 A.m~+cfI t f.b~

1\1A'i •

188 ''')HP!Jf.fv-'')9'": Rooltbl\':f-v- • Oh1~ I (/A : h..,q-o) • h .... -O~ I ~'i1".r I f9'";J-m-cfI 1 hT1i} I b ... ":Y· 1 ',,)HP':f- I

bd-1A1 I O;)m.h .... 1 O~ I

H1~ 1 OJ~ 1 .tI'Pl- 1 h I11~ ......

189 (...,.",oo~ 1 Iff, I) bA;J I Q;Ll "T I (ooA1'OJ'I') I f,mf.cfI"lA • ~~C"" I A{)"l- 1 ff9'" • A'" ~9'" I ("'104:/) 1 1.tI.I.,.':f- • (9'"lAh.,.l-) 1 'i:fm- 1 Ol\:fm- I oolAttr" I F~9'" • fL.,.l-") I h~C'lJP;J=:fm- I floor"III;J-':f-vhf.~A9'" I ..,.) 1 fOOIA"'9'" I P~ I 'lAfL.... 1 f"'m~++ I ... m- I ~lD'" I fL.,.i-19'" I b~JrG: ;J=:fm- 1 flb-IA 1 "'o.:fm- ! hl\ 11,,)9'" I ,.:~ • IAT~} I f.b~ 1\1A'i I (Ol\:fm-) &I

11)0 ~~tL/19'" I f"'I.:J~A-'P"f1Jc1 I (b"'JlJP':f-) • Ohl\lI 1 00")1~ I "';J~A- j OJ""'9'" 1 h+A4- I hl\lI I OJ"',,) : hl\d-,,"f1 I hf. m~9'"'i1l

q1~-~:fm'9" 1 htt:~ 1 v-~ I

PH "'L

"'~A-'P:fm- I bhOJI\l.·.'Y.9'" I

h~~ I hm-I\l.:ffD" I oob&-9'" ( I ) bOD"'~A. • f.0A.'I' : fOi.:rl· : 'iT I n·Nlfli.m- I ODh1.Y:r : "'t: 1 flC('\- 1 fD"il'l' 1 "'hhOl/. ;J~A·CP";f·v- 1 t:1.i1 I h+ ;J1.A'P:(olD- j fl.;J1.A-CP-:;·V-9'" I ..,~ A'CP:f1D- J fhdtJlJP"f I :"111+ : '" ·H·. tf. 0 I ~ ro' II

---

1 IIh~ )11\': 11'''':,0: I!h'It:: tI"lll.!:::

192 o.hbAb~9'" 1 hl\lI I oP"'~ I hll'S 1 ~ID" &I

193 ~lD"b"" 1 Mlb"7f.1~'i 1 "f,-' 'f.... I Ahl\lI I -0;': 1 Mlb"'l. "li1 1 I:i.ll I ". ;Jf..~'P:fm- 1 o.hbAb~9'" 1 m ... " I ..,A": ; flO.tl",l· I I\f, I ~")~ 1 fA9'" : (.., ... , I h:"A4-q:r:m-) ..

194 f.,.hOi.1O" : mC 1 O.,.bOlCD- : mC I h1~C I ~«D- I h-Oc:'i-9'" : v-~ I .,.oP ...... "'l- • 'i:ftD- -; 0'i"t.,.9'" • I\f. I (O ... hOltD- : mC) • m"" I IA4.ql-V-1 : (\tD- • O'i"t ... 1 I\f. I m{)") I 'lA 4.tD- I -Om. I OC .... : 1\,. 1 m(\, :

"'A4-0.... I h1\019'" • ~~ ! hl\lI 1 h"7.4.~:" 1 ;JC • 001i ').19'" I bOJef! &I

195 Ohl\lI" 1 0011~ 1 A..,('\- i 0",}(;.:TV-9'" 1 (~tt:I'\;':l'V-1) : mf.. 1 'I'~ 1 hTnl~ I 0..,.. :

P~")9'" I P~ J hl\lI 1 0..,.. : 1P~"':f-1 I f.dJP'A.'i ..

1% "'~1'i I 009'" ~ 19'" : Ahl\lI :

) tllJ.l\·~ -o ;t-,~9'". hfJt:1- :

(hooF'Pb ) I f ... 1~tD-1 I

(oolPcp.l-) : hA'll-v- I fJt:f.,},,: (I) hhtt:&-ID" I Mlb"7.f..Cll :

I:l..ll I &-I'\;.:Tv-1 : h:"l\," i h'i1 ... 9'" 1 CD-i1.T 1 On: ... ;;: • OJf.'}" I O&-('\- : ~tD-h+ I lit

0:" : '11'1 : (am- • (O.l\~) • b2t'" I mf.'J" • h9'"K''PT • mf.'J" I hooF.,b ....• 0."!1 lllt 0+ 1 ~'I';t-9'" 1 'l1;;::r-o- : 1.", • "'i1.h • "'~ I O".,.~ • ,,,.111 +00 I ...... hfJ~" • f ... 1~

1 Or:,. I ...,11:" • ntlC')q I 1I""",'P;r· I , .... ).1; • "'HI'" • '1-,.,. •

!

m-1 1 (oPIPCP:") I hAO:" 1 11\ 1i9'" • {)IO" 1 "ll:"1 1 +'fi- I O"'l' I m~:" I (\q:"19'" 1 0.,. oPA"'"fv- : 'l.u. 1 OD2t9'" : hl\ 0:" 1 I-II"f 1 ...,.~ I OPC I (+"":") I 'i:" I f.1I9'" 1 (ih...,) : fL ...... ":ri 1 ll+~"": ooll~: hol~R.I' I\IA 11), I ~co- I hl\lI 19'" 1 ~ I hl\lI9'" 1 olnt.,. : -OC-f: I 0011),1 1 bm •..

197 "':Eo I ('l.U./-I:) I f;J-tJJtk :

OJc:'l- I 'i:fco- I O~C""9'" I co-i1. T I "'l'1 I (~1JLIP~) • ~t;: .... , : 1111""" I (\ID" • O"':Eo :

OJ·h ... : ":"11 001'ii:". "'100 '1'9'" • hChC9'" I fA9'" I hO ..,..,. I r ~ I f9'":"'1P~1 : v-~ : hl\O I 1tD-+CPIA 1 ".(\~ 4:9" I bll1ol9'" I v-~ 1 01\Q;)r : '1'1'+. • ~IO" 1 'h~9'"c:'JP':f-9'" : qAfL.,.l- 1 Ifl- 1 ~'S II

198 (Odal' • 'l.H. • 01..,1: 1 p~) • b1.;t-l-v- I :"Ct;:1 : OooLA

;JTV- • 0'i1'" '1\1- I ;)m.J\:'" : fA'll-v-9'" I hoi.~9'" I O..,..l 4-l-V- I 1.u. • 011 if Oi.IA"'~9'" I

"'t.- 1 h1\1J1' hCO- 1 (A"':Eo)

hAOfJ~"fv-9" 1 hlO" :,. I hOD

9'"~'" I 0d-T9'" 1 OhC1... : h". ...... n I ~o~"fv- ..

199 btLI9'" 1 (cfll..l-1l"T 1 Iff,) : (\9':ti 1 b..,..I..4-0:" I ll~ I .,.1..4- I (.,.OfJ/t .... ) I hl\lI"),. : 9"ih.t;:"") 1 /t,.). I hl\lJ I ~:E-11 0fJ"'~ I h"~ • ~""'i ..

200 f"':Eo' F~"~""" I 04U "'IT'" 1 .,_n. • "q.,.!Jf.fv-, :

~,,)I.,.;J-mft. • .~,. 1 f,0 1A'r I fOI..;J-1 I "'m-it:'" I hl\

II' • hco- .... I ba\JP"f9'" I co-ll'l': .- 1.;J-l-1 : Ifl- ! 09"1:t; : 'Ar 1 oPlAlt,. : bt:1A1 : llm1 • f"7.lA 1 (\CD' I hlAA I AC .... 9'" I OODAl.i.1l".JW: • h1C : bbl:lA I M9'" I fACD-9" ..

20 1 h~C""9" 1 IO"ll ... 1- 1.;J-l·1 :

Ifl- ! 0,.1:i. • 'A9'" 1 f...." I ~1C I (~,) I RODQ;Li.1l" I-1:9'" I h1C I 1...,., 1 ~1C • (n .... ") • 11m") I ~"':",,)9'" I ol»lIJ:" 10-0+1 1 f"t~ I (\JP"f : hlA~I

202 ~~tLI 1 h~ I 0..,.. I F~ f A~C"" 1 bt.-IA I hl\:fco- I hl\ II" I "Coo&-co- I 4I.nn I ~m- II

203 R"'''m~ 1 +'fT9'" I m-h'l' f (0"7.'i I mmc:'T1 1 ll .... mi.

IJK.) 1 hl\1I1 I hco- I Ov-

AT 1 +'fT-r 1 m-ll I (OOD

1i.1:) I f.,.;I="A I (\ OC .... :

l\J, r ~m.J\:" I fAO:"'" I , .. V,. 1 (\co- I OC.... • I\~ I ;)10. h:" I fAO:"" I (1-119'") I hl\ 111 I AU I ()co- I ~ID" I hl\lJ ,,. 1 t;:~ I ~'i1'" I CDf..C.... I ,,.:"c\O{)o- • oo1i'il-V-'" : 1') ....

204 h{)"l-,. 1 .. ll ... I xc .... 1 nc b~'~C~I~1i")IOolC~-I:1 ih~.:" I ").,..,~ 1 f4II'l.1.1olll'il 01An- I .... ll'l' 1 q/t1D" I ~1C I 1\,. I hl\1I1 I f"7./llOD(\bC I () .. I hlAA ..

205 (lt1.,.) I Olli.,. I 'l.1I. • or1:C1 I\~ I O .... ll41. I It.IOI\'1i'i I "" -~1'i 1 ~'lllt9'T1 .• A.I 104- I UIII/'\ I "1\119'" 1 "'10 1\1£:"1 I h,.m I:fO ..

22 "'iJ~tj: r 2 : l'tA-f1+~u II htj:A: 2 II

206 I\Cla- I "'''U1' tj:~ : f1"-lIl\9" : 1.H. I Tc)ll -I: • n~m."'T : (P't.) I "I- I T1~~CPI\l- ! 10"1"'''' : n-tID- I 'IT I (M: !l."') I O~C"'I1' : fh~l- I ,...) tllii! : 'IT :1

207 bt'lsP"f,.. : ID-h1' , fh"U1 :

ID-Io;t- : 1\001.1\., : "I~la-1 : f"7..if'l' I ftID- I· hAI\ I h "U9" : 1\ lIC"=': : ntll'" • C1?-U : 'ltD- ::

208 ~"'''' : lOO'lTIJc I If~ ! 1Jc" TIJc,.. : f100:rH1I I ID-il ... : .,... ; fll~1II11'" : ~C"'1i' sP"f I h-l-h.,.1\- j ~Cla- I 1\'11.,. .,A;r : m""" : "l1D-'I I:

209 .,A;r : "'Ihl.1i'sP"f,.. • boom"TV' : 0:\" : -nTH"lnl\- I h"U I hif'l4- .... nn~ I ou1i .,., I f)m4! II

210 h"U • (:"111-1:)'1 : oP"~h-l: : ~oo'l • o1i.,. : "'''sP'f : m-il'l' I i\.oom-CP:ftD- : ~1:( I hf.mllf1ok,.. 1: "l1?-'" : .,.1. ROO I "l1C""f,.. : IJcI\- : mY. :

h"" : f,oPl\itl\- II

211 n.llt.h.A 1 • A]!f • "..,A;r : ;t-,..C : il1T1 : ~1Y.I"II1l'lTtD- 1Il~:J>:ftD- I f",I\U,,.. : R;J : hootIJ'fI\T I 0"" : f"7..l\m1' : t'lm- • h"U : :"111.,- : "'Ci: : "1m- :I

212 1\"111.1 : I\l)~.l- I h"lll.l: i)OD .,.:,. I f"7.. itl\ 4! I t'l. 1i.,. : :,.C fl.-I: : ihf,m:" I .,.if "oo'f" TID- Ih"lll.l'" • f"'IIl"l+ok:" • n:"1..,h. I +1 : hf1"'Tm- I 'i:fm-I h" .,,... 1\ "7)f tD- : (tID- : 11\ I .,,..:,. : ~lIIIIA It

213 lisP=': : 1Jch- • h'tl: : ;"'11-11 : .,o?- ! (.,.I\If.) I "'''U9'' : 'I fl.! "'" : h-nfttjP'f'l : hill.~t sP:f- : "'I:C1o : "h 1 h.,C .... ,.. : ;JC I 00~;,..~T1 I nllsP=': : ool)bA : f1f1.1 : nc .... : n"'M' f.f1T : "l1C • ~I.C.r: : 11')1: : nhm-.,o} : hml.Y.. J nC .... 9u : (OVf."'I'io}) : '"lAX" : l'till.j( sP:r- : boum-"TtD· : 0:\" : nOl' lth":fm- I "1i"lm- : ,...,.~., .... : h"lH.IID- I f.,.ftm-o} : h1~ :

"A"'''/f.O·}-,.. I ,,"U,.. : h~ 11./1. 100»1 : IIsP"f 1 lULl: htD-"lT I f1Cft- : 1\.,.I\If.n..,. :

OI.:J>~ : oo~Tm- r ,,"U,.. : r"7..ifID-' : lin,. I m!.. • +1'.,~ID' : 00111: : f.oo~A ::

214 OtD-"li: I r.,H.I: hn4-;J·1'-v· : 11\4- ... • : (,..h"''11 : ooh~) : -nm. : it.eoolllll"f1Jc • 1"1'}-1 :

AT1'" • ;h",lI,,"fIJc' ? ooAlI "'~(l}-'i' : h"lfl..f : bCft- : ;JC : 100.,.0}' fh"U : hC~;J' : ou:';: "1m- ? hilh"tl\- I I:l.il • ooh ~'I • ,.~o} I "llt1TtD- :; "-CO y.n~,.. I 10k I f"'''U I hC~;1- : nhC.., ... I :,.C ... : "ltD- • (.,.q 1\-,..) r.

215 ,.." • (1\"'11"'): h1!.."7..1\

.., .... : f.1Il.eok'/A r booAlt,.. :

"l1C • f9"TI\..,........ :; I\IDI\~ -:;.'1 • I\:"C'" • HooP."f t I\fi: ".,l-,.. I "1:1il-,.. t "OD11!"7f' -:;.,.. : "1m- I bn.,.. I ""C'" : "'11'1m-1,.. I "'TIP?- I "'''U : hC .... , I OCP-t I "ltD- : O"TaJ- ::

216 (bd}-'lsP"f1) I ou;J!..A I hC .....

I\'i}'" I f"'m" • t'l. 1i1 : n'i'

9"c)~~ : 2 : "A-O+t." II hii!A I 2 II 23

,.,- : ".e : "'~I. I h'~'f : "11 C1 I hC .... • I\'i)'" : fO"1Il : t'l.1i1 : f"'TIIlh-o} : 001i'i' 'fv- : .,.i.;J1m I ""~"f'''' : "l1C : hC .... : ",.,.,. : OO ... S: : t'l. 1i1 : f"'o}m~T : 001i'l l-V- • .,.1.;J111l I "'".,,.. : (f"7. if,,"f1Jc1) : I01':J>A f ." : h'i'

1." I "';t-tD-ok'" II

217 b.,.bOl.m- I mc f (bl.~ -11) :

OC .... : m-il1' • boo...,!..A : f.m .eok'//A I O"Tm- :- OC.... : m-h'l' : 00 ;JY.A I ;t-":,, I (~m. J\o}) I "1m- :; ." : hh"" : 001 11: : (t'lsP"f,) : oobAbA I OCft·,.. I 001)1: f b·,.bnl.ID-"': ooil'Ll: : ("'11t.") • lIl\n.-r-:r: 19'" I nc .... : °7ID-1II0} f h"U I 1111: : ~nA1' : ;1-,,:,. I (C01 ~A) : '1m- ! 1.''''19'' : ("'I;J ~ .... ) : huP"U.'_A I .eOA1' : hlll: : "1m- i (h.lt~JP"f) : fl.-:;'I\- : h'/~"'1t;':rl-v· : Mah O'/.OoAit"f1Jc : I:l.il : rotcp,. cP"f1Jc : boo'li1 : h.e(111)'~ ; b'i}'" : ID-il ... ~ I b'/f."'I'ri: : f"tool\h'l I ~C""9" : h.l,-'l : 11t;' r f"t'l":" : lim- t h"lH.I : (n.,..) : P'~:fm- : n:"Cfl.i:,.. : nooQ;Ll.iff,-I:9" : "'"C : ,,.01\ if"f 1 h"l'LI : f~it·l· : :}y.~l· : 'I:fm- I h"lC .... : OC!"J. : m-h ... :

HID-;t-t9'"f : 'IT01- II

218 h"lH.f : loo).T'i': ~~llI9" : (b"'"t.TID-) : ",.t'l1-~"" • Oh "U9" : (JIl')11: : ,,~ : ",-...,1- I\-T 1 ~"lfl.1 : fJ\"u'}: h1l "10} : .eh1:"1\- ! h"U9" : ~1:"':

OIl.l,t : ;v, 'S : "I a,. II

L

1

219 hh9"l!"1 : bot:J>m,.. : OItm '1''1 I b4!"7C I f,mf.ok'/A ! 01Jc"-I:9" I m-il'l' I ~,,:,. I ~m. hT'I : 1\1"I9'"f r 1':"tp"f • hI\lITm- ! ." r ~m.h;t-TID- : b"':""'I:fm- : 0111,.. : TA:" : ~(.,. I O,,:feo- I M1 I h1~"t 00~m-i:9" I (0010)-1) : ~m" ok'/A I ... ·C,.:1 I (oo;rm--I:) : n"TID- ! 'h1!..1I.1Jc r ;t-il"'"1 ·l·.,. I H11: : J\"., : "'i'1.,. : h1+t."f1 I .e1A;r,,"f:\A ::

220 O:"Cfl.i: : ,1\,..'1 I {)00t;U.t. if.e.-I: I ;t-il+"lo}'" : H11: : (.e11\R",,:r--"A) ! hf-t'fOl-9" : ~1Ilf.ok,/A I ""lCla- : (11HlI:(m-1 : O"'1t.lI:") I "'Iliooc : 0l\'?:"ltD- I ....... +"+~TID-,..S m1 t."'P;P"fo· I 'ITm- I h" "9" : f"7.1 1Il~1"" : b"l10 lm- I (I\.e..,.) : IID-7A I "''' U9'" : oif : t;'C" : lIilT1~"f1Jc :

~OC ! J\"U : "'li'l4- : 1'on~ I "ltD-'I • O"TID- r.

221 (n"'''tJ): h;Jt : flf.,. : .... ..,.l- • ~hbOU9")' I I:l.il : h;t-..,O-CPTID- I bh;Jt.e.-I: J ,..,,.. I ",TY.1:J>"fIJc9" I h'f).: lOO"l"fm- : lItl I OhC.,'I' : 0"1." I '10} I I\h;Jt9':rifD I hil b"tl9"'" I I:l.il I J\T~?-" TID- I bh;JtlD- I (1.;t-) I ,..,,..

fl.1-1.+"fv- : 9"h9"'" I qt, :

OIl'? : "1m- I 'h"lfl.l : (h;Jt sP"f) : mY. : hitO} : .emt.h- -; h"U'" : Ol.'+~ : co!.. I 1"1"'-'1 : my. : ,..itat.:l· : .e.mt.A 1 ita'"l ;Ji:19'" : "t'lsP"f I 1-1A"A I h"lC .... : i\.11PR- : .e.bl"A'I II

24

222 hmC: 11.11119": ~tn~ck'l&\!

xco- fTl1h{\: '1m-I (\..,.'f1 9": I1mC: 11.1111: 1.tt.: &--*=fm-I 1J\.ih t hllh"7.11).9" : ~lll I "-l°:"l~CPTmo I '?~ih : 011 ),9" : 'LIt : "'lI' : \)lIlf1o.,0 :

ilfi:&-- : "'1lii-cp:f!lDO! ""lJ : (h:}m."+) t .,.nu"ill-1 = f.m "&;A ! "'T6o~9'"f19u : f.m "&;A f fl":':o,. :1

223 t\"';J!l-.,0 : ",.01'" : hCi'f I li:':(D° ; hCi'f1-0-19" : fl4..{\.") "fo-:" : 1t~:J" : Y:lft- I {\~~(a ;I="fo-9" : (OIJA\)9" : P'601) :

""+ ~oo- ! ""tJ"}~ : fi:';' ! hli1.,,9" : '''1'1~9':': : null,..' "f0-1 I ilmck I fDhuPCf'119u : (fl1.,·H : ivf}{}C II

224 ooA\)9" : h1"&;+IP';'f ""tJ 19" I h1..&;:"4..';' • fl"9'1-9" :

OD\)bA : h1P,:J"Il:J"Cck : "" tJ1 : {\nuthtr>;I="f,,· : ..,C,. :

,,:t' ~C,. ! ""tJ9" : ""7. :

OCP4! : '1m- II

225 {lOD,htr>;I="f,,·: flm-~ck' (i'l:t' 11 n- : fl9" .... 9" 1\-:") I ''lI'tJ I "f. f.tJ"fo-9" i .." : AP;f."fo- : q,,~:,. I .e."tJ"f~A I ""tJ9" : 01119" : OD.ltt I :t'."Jii : ~tD- II

226 I\"'LI : ht\.,.;f.:ft»- ~ (I\f.+ C~) : 1\"7.9"1\- .... I "60 .... , : m~'f , oPmfl:": h.iVVfoN [ (boeda":fm-) : fl.ODI\ft-9" I "l\tJ : OD.It~ : "tJ~ I '1m- ::

227 ODfi::t' .... ,9" I .C1' I "i'l-fl I fl.1"C1- • (",fi:i:) f "l\tJ9" : 1\"7. I Otp4: I 'ltD- ::

tJfi:A I 2 II

228 f,,.L-f: I t\.,.'f9" f .,fi:(a;J!:f m'1 I (h"7..,q .... ) I Y'll .... , I ekCh: (1) .e.m-flekl fl""tJli : flooQ;l.l if m-9" : +1 I f"7.f 9"), : fl.ll). } "I\U : fl"7i'hO'i :'::fm· : m-llT I f Lmlm-'} : t\J.-flek : 1\ .,Cft- : 1lf.L+.(-" :fm-9" ; 11"";':fm·9" I OtltJ : tlWlT I hC:"") : fl.~_A1- J nOD ""11\ i'l:fw· : '''1 fl.9'"f : li:fm- ; {\ ~Cft-9" : (I\t\.,.:-;.) : fILl : n~cl\- : I\f. : ,,,q:fm- : ("'..&;1:) 11m. : flODA\)9° : ")'CP)'CPC : (flq",,;f.:fm- : ,,_e. : (III-fl .... ) :

"I\:fm- ; I\m1"1-9" : (tlJtIJ:f me") : 1ll\"7.irhDD-) : O.,ft- I

",. : -flA65j. : ,,":':m- -; "" U9" : "7ili~ : TOn~ I .,w· :1

229 ~1': ,,-1\'''': 'l.,t : '1m·! (hILU I O~\I\) : flODt\\)fD I (111111 • m_e.9" : nm- : "\I.~") I ""I(t,.. n-l- : '1m' ! f""tJ19" : ih.., ."J-l' : "I\ODmn:l>:fm-1 : \)" mek : flll.,.+C • tu"lIIl'~:fm- : ~1C : 9"119" : ATmll~ • I\li1.,. I (I\q",,'f) I ,,_e.4..:"~" "fo-f'" I f""tJ')9" : ih"'."JT I "I\oomfl:l>:fm-"} : l1:t'm-ek • flCft- I (.,fi:!1.1) : n.,.fl1r'fflT I "1C I flo-I\-f:9" : "f,. I :}1Il. "T : fl\9" ! f.tJ"f : f"l\tJ I a."'."JT I li:" J "T.,.I\{\4(:-l·9" I fh"tJ19" I ih"';JT ' f"7. ... " 1\4- • h.,lLl : ".,Cft- I flP,V-1- I li:fw· II

230 (Y'il"'~): fl.4..;1""''''' IUltJ : fl~" I 1\.1\1 : qA : hllb9":t'

1 'I'll:", fIDc, hOll, IDf.'!", 'I'll:", fIDC' hOfl, 'I'&.-l-"

1q : Y:lll : I\Cft- : " .... 4..+1: 1\ .... 9" i (rJ·I\ ... ~m- : qA) I fl.L 7T9" I fhl\tJ"} I ih"'."JT : (IIImfl:l>:fm-1 I fl.lm·ek I flOD

",I\i'l:fm- : flo-"-I:1'" • ",. I ;)1Il.J',.T • fl\q:fm-9" I "tJ "f9" I '''l\tJ I ih"';JT I li+ I ""7.1m·ek : ,nllP1- I 1-flt-6o :t'A II

231 t\.,."f1: fl4..:t'"fo-li: (fC\.P,) , 'Lt&J':ffD"1 I flf,.l.ft- I 'Lit. I (1) fl(lllA\)9" : IIt'P:ffDc I (.,.",,, !1.:fm-) J (J)f,.9" I flOOAIt9" I 11-.,;1< = "(tlill1JCP:fm- I 1\001- ..&;T~ : mfl") I :t'A4-q:fm- I

"'~ I ,,:j-/ltcp:fm- ! .e.U"} "}9" I fOOf.IP6o I (tm- • ~~ft-") I

flhC'1T : Rf,.1\ I 'hl\tJ19" I h1+~".f I "71\1Qij. I h1:C .. ? "f". I h+/lt" I ,,,l\tJ19" I ~ • Olj}.,. • 1\,. I IU1m-1' bODK"dafi:li : bTfl-fl9" I flCft- : ,"i 1JP'A1'V- I at 111 = fllj}.,. I I\.e. I Imi.f,.fDc1 f hll:t'm-ft- 1 h1\U19" I fi:';' I "l\tJ9" I "1 ';'1' I v-I\- I Oep4: I 0011.,., • iI(J)4= II

232 t\+"f,9" : flL:t'"fV-li I 1.1t. 1:fdJ"1 I (tUft- I 1.1t. • RODIt hl\:ffDc I nih..., I fl.,.CPfA., : 1.1t. f q"",=:fm-1 I b",..,q:j- I h:t'Il.,.=\~:feIt- I .e.tJ I (OBb AbA) • hfiJ..,. I Rhl\tJ'i I ROD 1Ai.~ m- I +1 I ,.,."." • (tfDc • RCft- I "1",1tfl:t'A I "'(:(.V- I I\Cf'1'" I fll\"P I ~,.,. I (hDIIIllCmC) I h'l't" • ~fDc i

---

1 AClPa~ll' R.,.~c!n- • 1.1L •

J

25

"l\tJ9" : IfDc:l>A I hCf'1'" : '1"}. ,,:t'm-ek9" II

233 hli"'"f9" I A~;'::f""") I 00-1\- I (11),1 I O-I\:j- I 'tOD:t':" I ITn- I (f,.tJ9") I "7Tq:"1 I ODOO-"T : A~ I I\m- I ~ID" I I\Cft-9" : fli'OJI\,.I\:" I ("q:")1 I\.e. • 9"..,q:fm-li I A-fli'l:fat- I fl"ftr>:t'm- • Ah I hAO+ I ~~lll "ftr>:t'cp1 I h11{ I ,,:,., 1.1:9" i COI\{T I (hli:") t flA 1:'1' I 9"h1 IT I I\Cft- I ''''OJ 1\,.1\:"9" I ("q:,.) • flA:( : 9"h11T • hf,..,....&;~ I flOJ6o 'li9" I ",. I h 1 f,.1l0- I -flm. I (l) hl\ fl:'" I (1D1\~:f.) I bo-" "'9" I flll., I oocp~ I ODOD \)hC t (A:(1 I hm-T) I OD~ mA' I fl.LA", • R".I\-II9" • I\.e. I :)m.h:" I ,I\q:f1lJc9" I

A~rfV-19" I I\1\.tr>l- I "'I' fl.,,"f I ...,llmq:j-1 I -flT4..

A1- f A:""m- I ,if1-".-l-1 I flODA\)9" I "fi-\:t' I fl"11)1°'" I 1.1t. f (fl",llmq:t'1-O-) I Rli ,.,. I I\.e. • :)m.J\:" I ,I\q"f

0-9" I hl\tJ19" : fi:';' I "l\tJ9" I '9":""'~") I v-I\- I .,.OBA Itl- • 0011 ... , I bID'" I

234 "'~H.I9" I Wi1.,. • ,.,.11'1' I fCJ7.. 'l"i:'i • ""I.ll+"f1 I '''7..,.cn. t ("7.11+;J!=ffDc) • R ~li:{l;J==ffDc I J\~T I co~".f I bOP'L • (+'i:'" b;J-n,=) • f.:l"11P" I 1.lt.1=f .... ,9" • flAtl. ..... I 1.1t. • R"li:

(a1:f .... I R:t'CO+ • ill.., I RIP ~ I ~1C • R'i1'" I 1\" I :)m.

26

ll~- fAIli-v-9'" J lll\U9'" 09'"-r"'-:'-r = v-ftc : ID-ilT :

O"4! : ~ID' ,

235 .... .,.i-19'" : h"7Q;l.-r: OC(}c:

Il;r'l"t-i-v-O-r , 1D~9'" I 0~1j: (a~v- I ID-ilT : (A"7'"1Il-r) :

O~O:J"~v--r « 0'11'" : I\~ : ~m.,,-r : fAlli,v-9'" • lll\., : 1l'i1.,.. : 01lC'"IT : f9'";l'il;l' ID-~ TID- : oPli'ii'v-1 : OtD+ I (ilAItU : "7if'l"C1'i : "7(}111 :

L+J·)A~"V-) J .." : 0;"'" : f:J' ID+") : ,..,..,C : f9'"·..,.~:,., ... :

I}A 1i'ii'V- : Oll"''''C :; 9'"ilm. C1 : (;J1I;F") : A-r.cJ>m-:''P TID- ! f''''~Lm-9'' I (-tp.u) : 'L1I.ID-1 : hl'lh"t~Cl'l : I:l.l'l : ;JiI;F1 : AoP"'PA : +'CT : .. h ... 11 : A:1'I:C1- J "I\U9'" :

O~Ij!(a;F:-;'v· : !AID-'} : ~'lC : rtll/.IID-:" : oP1i)'1 I /JtD+. I +m1++'~'9'" -; I11\U9'" : oP"'t: ;t';J"li : 001i).') : IUD+' Cl

236 ..... y..-;r .• ): ,,·1''''3. :flD': ("'1'1C;'~--)~ 101-9": A.,.",: out} C1: ,,·hDh.,." :1!lD'~ ll""L'J:=!!lD': nc;')'l': "I-: ;~ IIlJ,,1-: f ".\ -;r. U-9" i (P.1. • ... 1:: nouhlll.l-: ODtt::":b '1- -;r'I\" ':1' l}e): '1 • .,.o.'fflD-9"i nlJll:h'u:

"I-: ··t·f\oo;l'lD': n.(·"ft9u: "f,: ";f.f\oo ;l'lD': (~:"oP-: f°'lL:'·1.lD'·):

oohlll:'J-): ~"n:r'i nAll9": f:~ "1: 00'1'+9": nn-..: IPt9'·1-: "f, f·I'1.;J1111·U ('I'cJ>°l=!!lD')::

237 A~CO-9'": oPtD(}")") : OhC'"I1' :

ftD(}'1':}"V-I\TtO- : l'l-r1"). J "'-r~\\TID- : O'('-r I 11'''''''-:1:

Tm- J IlA"7"''':-;'V- : 1Df.'r' I 1 I \' ;J ... ;FtD· I (DcA I Oh~ I

f1i~tD- I (IlAfcW-): IlA"'1l. :

Oil·,.+c I flD(}'ii·v-:" : "'''7i£. :

"I\TID- :; 9'" ;"l.-r9" : 0IfY:l.;J i-v- 'ID~ : 111\., : Ij:t-;' : n tl)9" I f+lO I ~w- ;: Ooollhlt l,v-9'" I i'~ ;l'') I "-rC(}c ; It ilU : f9'":""'-:',"'") : v-ftc: ,,'oP Alli' : ~aJ-'i ::

238 O(til.y,i-: (0"''''''') I O{IPt)hh ~y.'I:9'" I "il-r : I\f. I 'hol} n+. J ;l'II"':}"' : 1i'l:r'V'9" : ,,1. 1\ U I +. tJDc II

239 1I~'L"'9D: "/,'"Il.7f:)"' : 1Df.i)" : ,?I\o.sP:f· : ·ti'l':}"v· : (il'l}',.) : ~T"'7f,:}',?U I 01i'i~"v· : ·ur. : :"ID'+':" : fA ~ Ot.':}'.v-:'·'" h')~ : l1"'m:J>'·}',Vo I I11\U1 : 11(Dc0' f (il'l~) II

240 h~tL.r I h'l")'" I w'il1' I fOif. ""-1: I (I) °'ll'l-f·i,'}9'" : fOlJ. ·I'ID. I" 1I'i.il·f·;':f(Dc I (hn.:'· =Fro') : f"7 f.mTm, : 0. 1i~. : ~(/D'l' : ~·l.ll : {JDm"'9'"'} : ).IIJL') I (f.'ill"') I OL .... P,:ffO· :

R.mm-i)D : 0;,\.., : h;l'm.,.w· : ~1C : O~Ij:(a;'=Fw- : 0",-:.,1- : 0'11," : (007:r: I lloop:·H f\f. : :)111.11:" : fMt'·)'·v-9'" 1\I\U9'" I 1\ if 'I' &. I TOO;;:' ~m' :1 (2)

241 "'hC"': : It·f·:Y·9°: (f)"" .. :J' :

OUIll' : "1.1> .. 1· : 111\:fm· I 1\1\ U') : 0"7.l. ... : I\.f .. : "'1.1.., ~A II

1 1\011'1" • .,. • \' ... ~n· "

2 .eLI • h'l"'K' • nn,u I 9"lJt;·tj:.. :'34 h.,1'K''i • 09"lJt-tj:. : 4 I h'}"''''': 12 ·I'7ir.-hA"

'/"/Jt-Ij: I 2 I I1A-O+t-U:I hlj:A: 2 =

242 h")~H.v, : "ilU I ",)"'~:f.'): ;J'ID-"h : II")~ : A'I,)'I' : ,"'t. t-il'1-~A IS

243 ID~: h~lI.1 : ll~C(}- I 11"' : i(Ch : 'fi ~m· I '1":",) I AoP~ t--r : hV'lC';F:fm- : my. I 1Dm-·1' : (}sP".)·· : /JID-+-rU : "A 1.l.(}9'",) ? I11\U9'" I A ~C(}· : tJDc-f: I "f\TW- ! (""+'9'") ;: h". . .fr : ChIlD- : 11f.l.;JTw- ! I11\U9'" I n (}sP:)" : 1\" : IlA I :r'C';l' : ~m- !..,") I l1"'tJ~9'~: : osPi' : 11.('ooO'"l)''/'' II

244 OI11\U9'" : 00111: : ('If.'" Ii-r) I .,. ;J~'" :; I11\U9'" : (}tII/, : ocr4! : oo1i).') : /Jm+. ::

245 11 A"ilU : ouAllr : ... I:C1 : fCPJ.10Y:C'i : AC(}c I ("I\U) : ... "" : hTt.':':}·· : 1\I:C.,.. : f"tS' ~1l1lCA~' : "7~m- ? "1\.,9'" : f.Q;l. ... tI)A I f.Ul.7A9'" i mI. : hC(}C9'" : -r0IJA ... il'fv- ::

246 h~l'lt-h.A : A;('1- : htJDc'" :

O~il I mI. : ~ O~.·.,. : "1I'1j:C"i' I "~o.ITID- I (A"'tJDch.A) 1- A~ : ')"1"'') : l1il~"'A,) : Oil I\U : 00'}1Y: : h")'P ,:It\")! 1lA- : 'LII. I hilfUr, ? (111\.:"., 9"1 ?) :- 00";J-r I o.~1j:1l '1-v- : "-r",,9'" I f.1'l'lA : "1\ TID- ; hIJ1C';F':}',,)'i : hA;I.

;F'1-') : f.,.lllC1 : il11i1 I O"I\U : oD")11: : f"7''',:J :

A~ I 9'"') : "A' ? 11A- r O~C(}c : f\" I 00'P;J:" : O"'~Lf}TID-9" : 1.11. t b~C(}c : T4!.,.i- : o.+~ I I1L1L,. ! I11\U9'" I RP.fc=t:') :

O'P+' : ~(Dc II

1

\

27

247 ~OJTm-r I A~C(}c:- "ilU I fl).ftc-r1 I ("'''A.1) I '"p'1 "I:

C.,.. : 01lC1T I ilht\'1-v- : "1\ TID- I (h~C(}cr) :- h~ : bh C(}C : f.A:" : 0')"'P''i : "'10. 9J'1- I il11i1 , bV"'-rr : il4- -r'IIA."'(}m:0.1i1IAC~:

O~ : 1\" : }\11..-r I ''''JP'i : f.'il'PA 1 "ftc I (~R.ITm-9'")1 :- "il., : 0'1'''' : il".: oul. mm- r O/Jm-"'-r'i" I OI1IlA9'" :

l'l4-:"') : Q;},oPl":" ! "I\U9" : ,..,JP'ifD-') : A"t'f ID· I (}m' : f.(}trJA r I11\Ur : i-C':J'w, : ()~ : o'P4! : ~10' : l1ilTw, II

248 ~R.ITID-r: A ~C(}c 1- f')"1 JP'i1P- I 9'"Ah-r I h'l.;:f· ':}"v- : fli~ I hC;J;J- I ftJDc'" I 0."'" iI'i : f'l -:. 1 : 0..,. (},O I h ''''0' :"9'" I :"Cl'l I Om'l'lm- , .rhO·l· : oPI\hh-r I f"7.ifhtJ1l<,l- I lit; : ...... ). I A_outl)f\".)··v. I ~"', : 1'\"7 "If":;' : ... ~··ti). : 011," : "'1'H- : hC"'m;;: : 9'"Ah:" I itA" : l1il:(-lD- I:

249 '9." .. l-9": Hv't·'f!·': : (:J'}>:fl) : "lOti) : 'l.IL :-1\I\U : (}m'}1. : (ID-'I) : L;Hf·)'·v· I ~(D. : he (}.9'" I flntl) : (}m· = hM; : l\f. ~Ar I IA"'OO(}IP-9'" I (}(D. : 01ljf. : 00111")') : ftl1~ I {)m- : 11;': : (}..,.c I llC(}C : h1 : ~ fIJ' :

I1A J b~c(}c9'" : ... 4!.y.".) •• : 0.+ ... hc(}c : rnm- J hC(}-',' : h~IL 19" : hc(}c : ,?C : 100)':', : (m,"",) : 1l"4·~' : 1.11. :J{A-:t1'i : ",t-f£+.1 I OOD." .?-r I A'i'f : IJ~ I i-A-:1' I fA 1r : I1ftcT ! 1l~H..r I h~CfI- I

28

"ltU1 : "'1'i~"'f I OP1i'i:f eD-1 : f"7..1t:;J"~ .- b1' <t:" : 1.1"'i!&- I O"It" lUI: I 11~1 I 1.1"'i!&- I 1"(f 'I Ll' I 11~ : 'i:" I "ltU~ I b:l';Ji'"'f I ;JC I 'leD- I "I\- II

2S() ft~fr>:"'i I ftlP&-1!-I: I O.,.lIft 4-.~ : 1.", :- 1.;t-:r-"} I If" ! 0),,;;: : It" I :"),,"P':""} I ""}- 9.9. i 65J..,,,;J='f1'~ 1 "1.It I:A I Ob-'1U1 I ;"1IP1-~ I

It" : hC'&;' : "(to It

2:i 1 O"ltU9" lUI: I I:IA I OP::t :fotD- I .&;W·~~ : ~I\-:'" I (I) 11.ft 1 1'1P''i1'i : 1'01119" I ('10."'1:"') I "It" I limeD- 1 bfllJJf cD-9" : '11 C I 11-1\- I "" w+m· I "ltU~ I lI,,'f1 : b4. "~eD-1 I Ob4.ft- I OPOPftta- :

IlA'IO~ 1 t;~ : 9"1:C I 0·,.0 It"(f'f 1 'lac 1 ." I "I\U : Ottft .,:,. : 1\" : f'f~:t' : Ilt\n.:" :

"cD- ;;

252 h'lH.U • ("~+~'f) I OID"'1:" : 0"'''' I 1\" I f~'i'lIl:ffD' : (t.1i). • f"I\U I ,,'+~'f I

'i:frD- I "''''~ I OhC'1'1' bODlAh.,.",=ti : 'It» II

* * *

253 )"'1f1.U~ I ODlAh.,."''f I b4.I\T

eD-"} I Ob~1\- I 1\,. I "Oft'1" r h'lCta- • eo-il'1' I "1\11 I 1'1;J 1t:eo- I "Aft I h~fr>;F:':w'19" I OU)f"'f • blj: I h1.t:1 I fOIl CfM I A"/: I tt.A'''' I 1A2r • :J'9"&-.f'f~ • lim 'I eo- I O~ Jl.,ta- I (IP~Lil'" I "Ot:;t-'1eD- I

Jr.I\U,.. I 07f • 'if: t ~"H._' I b'lCta- : (hOllAh.,.71:f.) I n~It • f'lO~:" t ""I1A2r I :J'9"&--f.l- I bOPm-It:':cD- • 0:\1\ 'IlA"';J 1.1\- I '10C I ""l'l I .,.1\1f. I b'lCta-~ I m-il~ 1 100'1 I lIeo- I "IAA J b.,Cta-~ I eD-il'1' : fttl. I lieD- I "AA I "I\U~ • o'lf I 'i~ I IlA.,.CP,. I (IlA.,.ftlf.) I

.,OC I ""111 "It II I f"7..'ifcD-"} :

"IP&-A II

254 )"It~"'IIOO'i'fIl-: If,.! octa- I eD-il1'.1iI1.1" t (oo01f:")= (O.&;:( '1~. "'1A~9'" fft.ftO:" I +"}I hOO9""I-f: 1 o~:,. : bllm'i lou- I '1,C = ft""lta- I h-'1.1l" 'f~ 1 o'&;f"=ti I )" '1cta- I 'i:feo- II

255 "ltU I h)"cta- I o+c I A.I\ I "9"lth I fft~ J WeD- t &-ta-11 ;J=" I '1m- I "'11t~:"9" • ),,1 ~A'i!9" • ":""UeD-'" J Oll..., 1:" I eD-il'1''I : O,..1:C I dJ-il"· I 1fteD- I U-I\- I fCta- I -o;F I 'leD-I 1 I ~Clt- I U11: I OUJI., I o.1i~ I ),,~"/: I f"7..1.,/AF: • "'11D- ? (h'i!m-~'f) I O~:J' :feD- • IftlD-~'i I h'-It:':eD- I IftfD'~ : u-I\- 11eD-~1A I o'if eD-'" : '11C I ),,~:( I hf')(I)o+-I: I

09"'l'" : '11C I "'tt-o~9" • (hllD-of19") r OO10~ Ill.." :"1'i I ~I:c) I lIof. I ~(l+ ~eD-9" I hl~"'''''~ J )"Cta-9" I fil-l\- I Olt,. I :J-It~ I '1m- II

256 O?"..,t;:,. I ",il11J': I ,t\9" I ~). I OD~'I: : hm"''''' I 0)"C1'1' I .,.,Am I O"lP:"~ I f"7.hl:'i I OhitU I f"7..1~' I lIeo- • t\C!l. I (lPOmil I ,ft.It

9"/Jt-~ : :2 : 1\A-O+t·U:: tJr,:f.\: 3 ::

29

!

\

-r1 : 111')itt- : HflO·} : O1\C '11' : Q;l.Om ;: 1\ltU9u : (\01/. : o'P-I! : .,m· ::

2:;,7 "It II : fh'lH..t': IOfJ.,.:,. : ll.sP:1'

- t:.&;:" : "OJ- ! hQ,1,fl"'i,,·1· : wI. : llC?1 : IlDllI:f'PA ;: ~., H_I9" : flt.~ : ~.&;,";FTw· :

IlIP :J.:t- : r.-:fwo I hilC?') :

OJI. 1 QJ.t\"'I9':r· : IWtJ).T'PAI ~"'I..t' : f"tt·l· I =\p..··l·· : 'i':fm:_ :: ,,'1C .... : Oa>·iltrt. : HeD-;h~":-;o: 'I~eo- I:

25X (01.: fl.1: "I\U : '""IP''i' : ilfl (\mcD- : h.-fl&-"L9"·) 1 01.;J'w- : '11C : wY. : ·Hl/.,ht:(IJc : (\Wo : (\) hltfU9"') ? h.1I/ ... "l.9" 1- 1.;J·Va : .t' : ;"11Uo : f"7..11.r: "''i : fOlJ.11:A : 'leD- : Ilt\ : 'ttL : M~ : ,chIlD' : "f.C;Jftu. : ~1~l\hU.9" I 11fl 1 ".11&-"1.9" : :-11I\U : 8th1>' : b9"p'&-:" :

Oil-A: IODIlIA J ("'-") : b9" f)&-11 : Oil-A: h9"llI:" : 11ftm-!

.f9" : flt1.or '. "eD- : 'Phft I (OOAil : hili) : hl\U9" : O'&; f"'f : ;"lIpl·"} : ""OD&-~ ::

2:;'1) w,.,.. 1 I"}' : Ilh ... "'1 : 1\" 1

- ~Cil : 01lJ&-"l-'P I It,. I fOJ l.+l· : il:"1i1 : IftLOJ"'" , "W- : -Om. • (hltfU9",,) ?) ,"u'f, : (h ... ",) = b".,.,.:-;· : 0'-1\ : 11I\U I ~11..:" 1 ;"1(1)0 : .t'1.C;J;J·A ? "h r "I\U9" : 1f. fteo- • 00.,. : 'J(IP:"1 : (h~f

eD-"') :; hU'" : 1111.,,,w- ,~1 : IUIA I -'VU ? hftcD- ! "'1:' I .,. • ., : m1>9" ' V+1,,} I b.c.A I ~fU- : hft I h1>f.ftf'" :

j I

OD.r-') : C}OD:" : .f.ru ; (l}j.'. : ,....,1W'j : (of.: {.lPlIl"l'U9":

J'A.,-t\W(ll : (\.li1 : ",(JIJA h-} i wf. : ~\UIU'" : ",01'&\ h:" 1 hflsP:r·,.. : Mlt:~ : "'if.. C..,U : 1I1~ t (1)U1') : IPt.1) ! cDl. : Oi'JtfP:Ji9° : x 11..-r : h 1 f.~'ill'ltt:t- : htl .. f9° : P';J1 : 1\1f.."''i''ft.Ott·l· : 'l'ooAh:t- ' hflOJ- I hC .... r: : (007f'-") :

(N'1fl"'t\-r : 'LtL :- 1\I\U :

O'l1~ : II-lt- I 1\" : ;F" : IlP1i "") 1 om- :J>ftlJ- s "h ::

260 h.11&-"l.9"9": 1.;J'fa : I''''' ! ".,. ;1'11 : },11..:'- : ;"lor : ~')

f..9" ;J'Y.C'" : l'\ttf~~ : Ilh : 'ttL , (11il;1'(I)oil I ,,1\11) :- 111\001 )]9"1 ? 1\hWo i ""Y,ft9'" : (h9" <1t\u.) ! '1' : All. ' h.,,}Jlt:;J :

"OJ- : hft { (hltU9") :- bOt- 69'1- : (b(OG:1-) : "&--r1 : 111 I (01. I h1.,.9" 1 lIlIilll :fOJ- 1 (~&-C"I:f(l)o~) ! hit I'r : Ofltl:l1;J'tD- : 11-1\- : It,. : b~C"· : ckt-""'-) : h~C'1 ! bH. 19": '1'&-:feD- I L1''1(IJ' : ,,(JIJ m-"/A'i I "ltIl9° 1 hir'i~ : 1'0 0;;: : OD1i.,., : f')m:" I hftor II

261 fh'lfl.l 1 11HP;F:fIeD-1 I O.~ Itll 1 00'11: I f"tft""l'" I lI9""" (1A..,1l'i) I 9"ttl\. • OfHt\l\lIl- : 11-1\- : 00+ : ~11l1:" : IhllT dJ"1 ' lIll:" : Ht\It":-;' I ~ • .,1. I hO+fll' J ~')-'l-r : ~11l1-r : 11m. ' ~eD-l hltU9" I t\"7.i'f(Oo, lI.,. : (hltU 1 01\,,) I 1'11111 I ... A I hit.,,.. : 1'~ :J'cD- : lI4. 1 0'P4! : ~fD' II

262 h~lL1: .,'"(l~:fID"' r Onl\"1 oP,.,1: I f"7.A., .... t htL1?" : f~m-+, : ~1C : t1PoPllJ~:" ,Ij I "'Iith4.:'·, : f"'l1ith:,· .... t A ~C"" I 0"l.;J·:f1D" : ",1: : ,.., ~TID" : hl\:f1D" I O~C~'''' : "f. I fi:(:Y:" : f {\CITro·?" :. h ~ C~'''' : h111.,.9" II

263 oPAit,.. I ,,,.,CIj : 9",',,1. • .,. t 1171:1.., ; l17ith'i.:'· I h"7.h"· 1\:" : 9"~'P:" : O"'"l!" : ~(l" : h""'" : +11:J>cf! : :J';J7i : ~ID" II

264 hl\",' : S'oPlj"1";.o, : Iff. ! ),_'} l.tL! I ,,'"0" : "~sP:r· : "'lit f:" : ~A ; h'~"7.~mm-1j :

Ohl\,,1j : OoPQ;l,I.~ID"'" : .,., :

h'~"'I1"'~(O' : ~m- t ?,,~cP"· ;J!l.o-, : OoPoPllJ~:"1j : 11"'1

ith4.:" : h;J·OI\j'f· I ?"it",m-r:

O"f.lo~e:h'~"I1:":A'1lJ1 ~'''.1 t '~f.";;:9" I 1,1j9" : 1" ~,,"m-Ij : 9"A1' : 1\I:C',,, : h') ~"'(O(JJ' : 11m. I ~(J}o ! hll .... ;.·l- : ~.,e : 119"'''' I "f. : (It.tIl .,.".,.) I M~;:''';.''·''' ;: 1\1\,,9" : hdt.ct."" I ,'h1l(l1' I 1\,f,(/O &.9" I:

265 fh~'l1?u: ft,"'" : (O·1 .. :J· : "oo~A"1j : h~r,:{l;J::fOJ' : (1,"'~·1·'f) : A"'II.:J11' : 1'fllfl ;J!!fw·') : fOl/. 1\., fl.. : .... 9' ... ;. : 9"itl\. : O·,·it·,.ithl\:r· : h,.: .,.;;: : itr,:". : ",r, : 11., r,1\ l' : 1\:"hA:" , ,Oil' : 1,1j9" : 'h'" ~l •• '" I 'i~1o'P,)9" I h1''f: I 'fit;" : 'h'f.~tH:r·: 'UIj119": flr.~tl·'" : t")k,(1 : 'h 'H'. "'I. 1l.cJ> T : ·0 m. :

~m- I hl\"?,, : f9":"U'~.:,,'f : o-A' : +oPAit1' : ~m- ::

266 (hlj,.,,): 1\'~':)";.0- : AC ..... : hH9"fllllj : 1 • .Df.I,'"....,··, OJ" C'P : dJ'),f'·f· : f"7.~""fl:" : 1\:"hA.:" : ATt;" I.m- tOm-it 10.9": AC .... I hffj:/..m- : 0·1\' :

A. If I.ro· { hC~Ij9" : It. ~ 'ltD'" :

I\e I 1.\]"'191::;' : 1IC.",,'1' :

, :,. : ~ 1i, I Om-itm- I hitT:

1AO:" : m-C1.b : 1t.1"~:"" :

A:":J>I1lA : f.dJ~A' ? h·}f. flO- I h"" : h''''~','i''} I " .... '}-I' I 111~t-A I A:J·it'I·~""'" : f.hl"AIj :1

267 hl\,·,. I 1oPlj:1"0- : Iff.! tl~ t-l·o-:,.Ij : hll19": ",,")01': h9"~ .. C : 'UDIlJ'}"::;'O- : hnPA '."'" : 1\.,.... ! oP1't::(Oo'}9" : (l\t1pitmT) : h""~O- ; oe ..... : 'if.If;J!':)··o-, • Q;l,fj:ljl'O- : 'h':( : f"'l:"tDiV;.:" : it:Vfi). : he .... • I (hoP1'G!(J}o) I :"ollJ,,·;f· 0-' ? 1\".,9" : "'11.4>'1= : 9"il .,.. 'f : tlP1i ""} : ,) tD4: II

268 (If,IlJ'f : (~,'}J;''''fl"'I~') : ~'1i ~·1·'f : ,(1{1!..t.t:·l'·'),A ; OtIP'I' C'.9" : y,f·r·:".A I t,"09" : he ..... : f"li~' : 9" ;hl.,l·1j : ':;'C;J-') : $'."''I't-·:;·:\A I h".,9" : :r·r; ;J·OJ· : fl.!.. : OlP+. I ~(I}o I:

269 1\"7.~ OJ': (1m' : 'rl100'}: Y·,' IlJA I 1'n'W}9" : fOl/jH"I'I' : (1m' 1 11"'''' : tI"Att9": 'l.,C : nhC.,1' : ·Hlm ~ f1\)'_~C'?,

·,f" : 111\ (11':·f· : },,}:( : (I\.

"OJ·): h$'.11P1\9" II

270 h9"~'lP:"9" I °n;;:QJ"}9" : VII .,,,:''';.0-:''') : lD ',9" : h il 'h 1\ :r. :

.

I

I

,

9"O&.tt:: 2: 1\A-O+t·":: h~A: 3 r. 31

f+""'fo-:"" I h"" : 1m-'" CPA I AO.';r-:fr I bI.~""l· :

M9'" : f"Tm-?" 1'1

271 r"." .... :f': -o:".,ARc I hC(I.: ,..,;;: I OUA\]9" I .. :,.. I 11:"~11

*:,. .. : AI:1i:r· I -O:"l'ltp.:"'9" : 'he .... : AIj,,,' : 0"6J.h I ~(Oo II h~m.h""rfo-9" I hlj,." : 1 -nitA! hl\",.. : O"':"'IP~:'" I 0-.... : (Ooitm : o'Pcf! I ~m- ::

272 h~C"",} : ",:"Ij:" : Oh"" : "f. : fAll"9" I .." : t\"., : f"7. ~OJ" : ~m-: ,+IjA j h.,'H 119" I f9":,.A.., .... :,. : (?"'.';(Oo)1 A~fi:{lrr-O· I ~O)o I fh""'''' : 4.:" : (m-1..;J'm-,) I At1P~A'" I h':( : h:,.A., .... ,... h.,'Hl19" : f,..:,..A., .... :,. : O-A' : (?"'~(O.):

OJ1.Ij,+ : f.".,I\A ; hlj,+?" : h:"O~""'" ::

273 (fr:"oPR(l)'-I::"'): "~lL1: 0 1\"" : Uil,.,1: : (AOD;J-.,A: ~ .... ) IA;J'''~:'' : 1:1i"1- : ~m-:; 09"I:C I oo1i.I:' I hf."1-~'" ! (AoPlj,) : hoP1'11l0:J>TID" : (f+~it) I f"'l1(Oo:" I ~m- : 011 ;1'".,"1- : IjTW· : 11f\" I f.ml. ... ~TcpA :; 09"Ah;J-Tm- I ;J-m:J>TCP"" ! ~sP"1-' I O::;'h;J- I hf.A9")'9" I h.,'"l19" : f,..:'· 1\., .... :,. I hl\., : he .... ' : o'Pcf! : ~tJJc II

274 h'iH.1 I .,'"(l;J!!fm-, : Ol\.l\. :"'Ij : 0.,.' • 01:-0:"9" t O.,A

"9" • f"7.A.., ..... "~e"" I 0'1. ;J-Tm- I ",1: I "".';TtJJc : 1\1\ TID" ! o~e .... 9" I "f. I ~e?:" I fAQTm-9" t h~e""9" I h111 ).9" ..

275 h~lLf I ht-IIJ' f"7.0 .... J

1 I ~f.t'), : hoP,it-l: I f+~it : f"7.1'''1D" I ~(Oo t (hhtJJcl:ct) : h'~"7.~it : 11m. I h'~ t (hoP .cJ>llt-Tm-) : hf.~""?" I f." I h~e~· t oojf1' I fhtJll:l1m. I 11;J! : ~m- : 0 "'1 A ;J-Tm- I ~ (00 I ." : ooj'f1" I h"" : .f.:'t~AI h~'9" I hC,.. • hl:e~A I h"l. ;J-m-9" : .,." A. : f oPlIJ A :"'Ij I f+hAhA I (am- • AC .... : (btIPhAb~ I 04.:") : 1A.f.(Oo : hAfD" ! ~1~'" I (O~ , hl\" I ~(D- ! (h~nn : (01. I oPl1l\:,.) : f+oP"~9" : ~(D- I h~lLf I fhit:" : ~f..1· I IjTm- -;: h~e .... I OOJ·ittp. I Hm-;J-~sP"1-: IjTtD-1S

276 h"" I hMII' : (O~h-l:') : 1m4.A I "'~CP"'"1-'9" : 14. 4.A :;: hl\"?" : ~m.n+~ I hdt -'L' I 0- .... : hf.m!:9" IS

277 h~lL1: 1oP).' oPAtt,..:".,~ 91"1-,,.. : flP~ t itl\:",9" I 1it +l)h ..... Hl)'?" : f~lflo • A~ c .... I O"l.;J-T(J}o : ",I: I M~ TlJJc : hl\:ftJJc j O~e""'" I I\f. I ~CY:" : f"QTm-9" t h~C""9" I 1\111),9" ..

278 hlt'+ I 1oolj"1-o- I 1I'f. I hl\ ", : ~~ j hntJll,.. I f+~ 10-' I +OJ. I h"'l71'"1- I h,,,1i 1j"1-v. I (+I1l'}"'ct) II

279 (f;J-"tf'frM-') I 1l:"1P~9" • hhl\tJCj I hoPAh"';;:m- I oli 'iT I tne : (oPlD;J;J-'f".,) I blDct J l1:"R&-I:?" • A'it+ I f1'"(l;J!::;'0- I tpljsP'f I h~ 'fo- I h:"'OI:~?" I h:,..01. .... 9"?" ..

32 'J"iJt-'i! : 2 : hA-O+t-u ==h'i!A : 3:1

280 f~'h:": I)Ao.:'·: f1i~'J" I (I) AiJ~) : lllD" I 0. 'fe : 'h""..,i:t- : ~l.h I "" .. f:": ~ID" ! (OOP'" C) I oPOfJ~'CD;J-"1'V-'J" t A'I''''' : 01\-,... I ~ m- ! f9" ;1-1D"+' : -0 T 1i). • (:"lP~;J-I\:fv-) ::

281 nc .... r: fD-ll1' : oJf. I hl\U : f9"o}-ouA .... O:,.'t; : 111l1'" : 'h~e .... I fo>is.'-Of.~: ll.rr~ I ~'i!lll V-I\- I flPt-TfD-"} : p.t-: f",:".,.,I\O:""} I +' : ''''10' +41 ..

282 'hl\,.,.. '10fJ'I':fV-11f~! 'hllh I ""(lJll~ : 1.tJ. I ~l.ll I OiJ~ :

O.,..CPCPI\"1-v- I 1.H. • 1.4-T ! ~thAo9'" : OootIhl\"1-v- : O:"h hA : ,e.1.'i! I KthAo9'" : J\I\U : 'h "} 1.. : hlttD+tD- I oo1.'i!' : 'h,o. : h,e.OA I ~1.lf.'J" I 19'" : oe.... I I\~ I iJ~",. I lAO:" : llm-: 0.+1\- : 1llR"'i! ! hl\U ,,}9" : 1.;1-m-, : ,e.~t- I he .... 'J". (tIA 0:" I iJ~) I 9",,},,}9" : hI.,. ~A 11'J" : oe .... : I\,e. I iJ~lD" • lAO:" I 4:A I fD,e.'I" I l..tI"" I fD~9'" I 0.+1\- : ",lllllt;:, : f"" ,e."1-A I 0.1i"} • cpo.tD· : O:"h

hA I 1ll"~":" I htD'''r1- v-'J" I V-A:""} I 9"rahC'1- I J\ll oollh~ I .,.A:",.. 1 tD''''f I 1)~1i). I h,..llhco'f I ll.1i). :

b9":"fD~CP=fm- • f1i).' I J\, ~ tD"}~'i t h"1..~'" : ll+~1t :

J\"}1..'i1,e.-t: I I\.I\CP., • ;J-ll;1-1»It:" I H"} ~ I ..,.,,:,. I { • .,.'f •

(,e.OOllh~) I ,..ilhco'f,., • 0.,.. m~ I 1..11. I 'h,..o. I h,e.OI\- ! (b~m-) I :",if I tII,e.,.. : :,.A .... I fl.1i"}'J" I 'hllb I 1.11."" I ~~lll

f9°+2t'4vl' : hoop, : h.)·c'l A:': 'i. ,e. "fil·v- : hl\U : ."..(. :

0111'" : :"hhA ; A9"llhC" :"9" : h~:J;JIiJ.I> I I\AODmt-1ll t-"1-..,.9" : 0111,.. : :"C-o : ~tD- : .." : Oonlthl\1"V- I 'h1.~ : n1.~ : f9"++I)O~ To : ,..,~ : -o.} 1i, I I):"W~CPT : oc,-,.,. :

I\,e. : ;)m.h..,. : \,A'I1'V"" :

O.,..it'it'III:fv-r : 1.11. : hill/on h~ I Kth..r.r = 9"llhe9" : {I)A .,.~~ : ;Jc) : h,e..,..~P,. ! (,e.U ,,) : -o:,.IP~9" : 'he.... : 0'1 ,.,.. I (ftJtm;J) : hOOT : ~tD· ~ hl\U"}9" : t;:~ ! hl\U9" : ,It(l).+"1'->'A ! hl\U9" I ~1~' : V-A-:

OCP4: I ~m- II

283 O.,.Jl9" : I\,e.: -o:"1i ~'i" : ~'" Ao' : 1);1-1~ t f.,..(;Q.Om- : OP.,· ",oo'i19''f''} : , .... 1 b..r.I\"1'v-9": hAol\-, I R.19",,} : , : f;J-OP ~I»- I lllD' : hf.t-tD-,,} : 'I:Cil -: hI\U"}9'" : 1.;1-1»-' I ,e.t;:t- ; 9"llhC~T"9" I J\+1..11cJr I f"7. l..-O'++'J" : llID- • 'he .... : An- : ;)m.h""~ I ~lD" II J\I\U'J" I f'J" +lP~:""} : v-I\- : OCP4: I ~m- II

284 Oll",,+: m-ll1''i" I O'J"~C"": co-ll1' : lAID- : v-I\- I fhl\U : ~ID- II O~~"rl-v- I IIJoll-r : IA ID-"}: ofl:"1A~ t tD,e.'J" I 11+ l..-OcJr+ I hl\U I nc .... : ~ .. 11) mt-'f->.A I A"7.it' QJa,.. : llm- : ,e.'J"t-A I fOll,qlD-.,9" I llm- : ,e.+lfJA I hl\U9" I O~1~: V-A- :

I\,e. I r,e. I ~QJa II

285 ODAh.,..'i1at- • b1.;1-at- I tD1. c .... I O""tD~1.tD- I J\oo~ 1 9"'h 'J"'i:ti,.. : (7.,1.II.v-) I V-A-9" :

Illll\tJ I OODI\'hh"'", • 00'l11. .. 'h t;:.",.. • OOPAh.,..'1:ti9" • hOD Ah.,..~:r: : Oh'.(-'J" I OPl]hA :

J\'A~'" • (f"!l\- I ll.1i).) I J\OD)' I ll"7' I ;J'n1l'''' I 1.;1' 1"' I If,e. ! ,..ihl.TU' I ('h,q

1\') I ODOOI\1f'J" I lD~''''' : -Or I ~tD- I hl\-9'" ..

286, hl\tJ • ~t;:ll'. h'fI\";J-1" "I\,e. 1l/ll1~4+'" f l\ellCP .f",t'f",. • hl\:" .. OCllCP'" I I\,e. :

IU-Ifm- I (~m.h:") I IlAII:" ..

33 (01\-) I- 1.;J·:t'·t : lJ'f, ! -fl'} lit t 1D,e.,.. I -O'll:" : hT' II' f (1l+:,oIlJ'}) ; ".:J- ".)"" :

If,e. ! hl)l: : i'fhCJO,} : W,;;: :

O..r.+ I m 0~·1' : 'If, : 'h '} f, -A'boJa : "~ : I\,e. : h·)·65J.', ... , 'i. 1.;t-"f'} : vr. ! A~:9" :

OC .... : 1,,, .. :t- : fA,A'}'} : ~'IC : h:t-i'fh{1lJ,}1 h~:9D : f"PC:J' : h~(.'" J A~9" = 9" .. 'hl:'·: hI: c.., I 'h"'A'}'J" 1 '1'0.1".)"'" : h'.,. : ~U'I I nh","';.9':l',: ih1l1l1' : I\,e.9" : 'he~'} :1

0' " '01

OIl"U • ,.,.. • 'h;f1 I 01111'" • e1~tJ • Rill,. • J\"~ • Olf~"".

A. A. -. (1lA.~ • ",. I "",.) J (I)

2 1l1\1I. h.... • Oll"'+e • 1\.1\ I h,.."h • fA,. 1 (Me) • ~. t ..,.1\-, • ~1e • All"''i"II~ • t ••

3 he ..... IU+ I 11\-+'1 I -ur. ~ • r-u~.,7"" I ll. 1\, • OIIA-"'''' • ("CA,,) I q,.,. I "J'. • hM:6- I 0tD-~+ • AID U. • "'.~''i" I I\. "})(A ,,. • (2), A...:u •

--

1 ..,. 4AUD- • "'H .... -Ah .....

2 ~""'t;' . "'IA" •

4 (boJrell') I n..r.:,. : Alt9l"f : oo~ I l1~e1- : (htD~~:ftD-J ! k:J",,}'''' I 111D~1.. r 'h~H.' I OIlI\U I ;J-h'rt-f.'f I ftI~ I I\~e .... I ilC-I: I :,0111+ I hl\ :ftD- I IlI\U,.. I llif'i"L : foon +A I 111\11.:" r ~tD- ..

5 1l1\1I' O,.~C,.. I Oll"7,e.,.. : ,..,,. I ~1C I OC .... I ,,~ I h,e. lllDCr ..

6 "C .... I II R"7.laSer'f I (DeilT' : 'h'~,,!~ I h1:C1- I f,,!+C1. If..,. I ~,.,. • he.... I OIl.,..+C I 1\1\ I l1,.l\h If",. j hif'i" AodJo:

TOO'i'. I ~fDo •

7 l'lC .... I 1 'Oll'.,.. I I\,e. : .. "

34

th~1 I 1111/.1. ' ~w- I hcll· : (hooR"th~) I .,1AR" 1 f11)' : h1+2t'.f· I hA~ I "~ll- r foP 1\"'~ I 001P1.+":f ~ 'i:fOJ- ! fl,tr":f9" I TooltllY.":f I hlA~ :; "~H.I""I I OAP;'::fOJ' : OJ-il'l' : 'foo:" I IA'l:fDJ· I lI,,":f t "7it 1t:"1 : AOOl.A"I'i I :"';('-1:1 I AtlfJ4.A" : hCll- I f'l'ooltllA 0J01= "'h:J··I·I\~ :I (:"hhA~) : :"';f'-I:19" I h~u : 00;': I "')~ :

A.I\ I h/0J0+0J09u II 06m·+ 'r9" : fmA+'~' nClI· : h9"'1 s« ll1-l\-'}" : h1.:J·';(·') : 1111: : 'ltD- I ,.1\1\- II fh"9"1!' I llAno 1':.f·'}" : "'~ I (fl,I\m·) : h"''1 1P'!t.'9" II

8 ("'1 .... 9" :,.I\A-) :- 1.:J:·r··) : .,'" ! -}»)'1 : (1P1'11: : hoot. 1i1 : 0"1\ : IAfl:fl';f'11 I h:J• tflJ"oOA001 ! h'{~·l· I II') I: : f11 'I') : ':'i'{': :,.,}o : A~: : ilm') 1 h'}oI' : 0"'9" : l\;Jil : ~I!fj ::

I) 1.:J'i-1: 11'f, ! h1 .. • I (AoP9U ""1:) : Of: .... I 'rC'l'C : ff\,t\ n,)- : 011'1 : +1 : "w-1 : I)o~ : "oOitll: 'IU : 1J"11..L9u : hl\U : '''lIlr:OJ'') : hI Leil,}"fj ::

10 h'Hl..f: ftl~."'" I ""...,.. : 1111P :fl:fll).li : /.\j!;'::f(JJo I hhl\U :

( :"11),1-) : 9"1,}" : h,f li'l' I\.cp:f OJ-'JU ; },., H.IIJ" : h'le .... : f" it.} I "., 'I 1'. ?J:f· I 'i:f(JJo I:

II (A"'1~:fO)·: 11-1\-) I h 11. : LC r) : 11.,Nt·0'" : h11.'1tt.1 : h06'.;Ffll)· : h 11.'10 .. ·:,- 1 ih11 fl',)"- : AD'll: I 'III)· I Oh1+2t:fl :f'1 : hil'l-nOA- j hl\U9" : O~

m.h+:fl:ftD- I ItJTm- I hl\ U,., I -}»IIIT 1 oOC-li I ~tD- II

12 A'ItLl 1 Alt~:" 1 lI"l- I 01\ :ftD- 1- Ofl-CoO I 1.", I :,.n-H· I\':f11- I OJ1. I 1"'1"'" 1 :"lIOll 'll\·f". 1 MIII4.1:,. 1 9"1 I

+h4. !

13 (enec I +1) I O .. ·;lln .... :,. : 1JoI\:" 1 'f."~e':f f A tj"J.,. 1 Oh

C"'I' : ;J'h7C Ihl\ I h1t.~CP: 6£l'ii:t. I OIll\U 1 00'11: I ;'-;1 1.I\A';(· I fl,I\,,'I:9" I hdJ.\ I 'I:" t h",.\,,=ti 1 (h""l't=ti1) I fl~f,' I hilT/f:" I "'I'~:f (1)0' : 11'1tD- 1 I",,:fep/A I hl\ Uf'" I OC~;J·tD- : f"7.?['tD-' I lIOJoI 10l.:J'1A 1 Ofl.U I tD-Il1' : t\"'Ill,"CPIA .1 'lltn.+l- I OhC 11' : OD1~ : Al\n,.,. II

14 bll.+:'f· t bm1f.":f : 1A;(':f9": hmc:""" : h-nC I h"'hDIJ=ti : ',1Hp:f9'" ' b ...... ""1~ 1 LI.(a ";(.'}";' h"'(11"/A : bbofl ..... " 1 b~ f/.\IJU • -tIh1'oPt.9'" : f11)o.: t;:1\1D''':-;'1 : oP(JJof..1: : I\flfP-:;'s ,,.if t\oP 1 Y,U : I)o~ : f:"CR.oJ: I ihf,OJ:" I oPm+"7.1 I 'ltD- I hl\U9" : "C .... I ",1: I oP/.\ tt9'" : oPoPl\?[' : (1'1:") 1 ht\ 11

15 htJ. "tj:f.IJ· I f"7.0/.\ 1'1 r /.\ '1t. 'f~ ? nl\:ftD- 1- (hC .... ,.) 1 l\ 'I III , l\1'm'l+ck:" I lI"';(· : 01.;t':ftD- I "'1: 1 flP't.:ftD- 1 m1"'f : f"7.L .... 'l:ftD- I n .f::f. 1 O(J)'ilt1L I 1)0/.\ I 1.tL.' ~" t?'';(· 1 fI. 11), • , A-ih I , ... 1. 1.1- I "7.11+':f9D f bhl\U9" I '11'1 1 (ll·~ .. :J-: hl\:ftD- I hl\

~
) ,..6t.t;: 1 3 I AA.-'l,.t-, II h~IA I 3 .. 35
",. I 'leolli, I TOD A It T 1 21 "~fl./1 fthl\U 1 h'+2t';f· I f"7.
'1CD- II h~' ~f1.I+'" I 11\ 1 h"''l-n :
16, (~~c .... ,.) I ~~H.I 1- 1.;J- ,,,,. 11:~ • bll"T9" 1 f&il'l' 1
T'I~"!~~IAOD"I~~ "'1tLn I n:"hhA~'1:" 1 f"7.
h.,.!'f",. I A~ 1 "7C f f~1t 1".:"11 f"7.11:A- t OhltDIJ'"/. I
:,.,,. I .»111+ 1 10,"+1 • f"t~ till:" I h-flilt.:ftD- II
'i."" II 22 ~'1H.1 • n~cn.i:'i" I nooQ.l.1.
17 :Jo"rrf • ~"~TlfT" • :Jolf 1£,.." I 'Ar 1 Ft-"~:fOJo I
"'T" • It;JflT'i I OA.A.:" 1 f1'Ol\i£. I 'i:fm- 1 A"~Cll-qo I
-~1£jPT I ".ll~+' 1 A.., M,.. I ~04"'T I f~ :fm-r ..
1fT I 'i1ftD- .. 23 tD1. I ~~H.I' hOD1\"'~ I (:,.9'"
J8 hl\" • n..,itTltbA 1 f",- 1 UC:,.) I 61:1A1 I m1. I TlIm-:"1
(Ail"''i'l~) 1 fl.1\1 • tw: .... I lIjPT 1 hl\fUM 1 m1. 1 hl\U I
nAT+CI~I\IArl\hl'~AI OD1\"'~ 1 OODlthl\:ftD- 1 ,.L
-1\),1 1 -"hi. I -I\~h+ Cl: I H' I: I "mt-~ I btLI'}" I
T'i 1 f6GJo+:" 1 'lAR,"'Tr • h~ll- 1 1-t(a=ti 1 ,,~C .... 1 ("m-'1
("'~1f.1I- I ODlIb~) -I be .... I -fit) 1 f1'OJo 1 11'1tD- I "if?[,~ II
nilT+C 1 ~I\ 1 Ilrl\h • 'A,.. I 24 ",11 t ,,~C .... 1 ~It+ 1 fT",m~1
AW'ilf.OJo I 'I'OO~"" 1 '1m- II +'rT' I "'1: I h:"'1tt19" 1
19 hl\U 1 "'1: 1 (fTtDAA) 1 .,,, O..,A:1':ftD- 1 '1m- II n?f,DIJ'r
"7'r+ 1 h.lll\,..: -07 1 ~tD- I :1' :r=tD-'" 1 UIII'I'4-T 1 ,~ 0
~~H.l9" I OD""'~' 1 fT" ~:,. I ~1C 1 h;J-AI\:ftD- II
aM- I ""l- • OODttbl\:fm- 1 25 flCll- I (-9"111:") • 'I'C'I'C 1
I\AtD- 1 r+"h:" 1 6tD-+i: : fl\.I\O+ 1 01\~lD- I +1 : OliO
hOlJIIII\:fm- 1 0:\1\ 1 ~'1: I lIofl,...:ftD-'i 1 '1t;:ill 11-t\. I flPt.
hIATAl"'" I Ohl\U,.. I h' TtD-' I Ft. I 0 ... ".,I\:r· 1 1.11. 1
+,,' I f"7.hl: 1 AI\" I "COD ~,,_:,. 1 "'1\'i1\- ? ,,~C .... ,.. :
t-,.. I fl."" I ~",. • h",n1.~r II
20 n.1tt-h~U,. 1- U, I Ah 26 ("''''-1: I IFf, !) OIA :- f')
I\UI "mil- I fTh1'A-~" I "F'i I 'lAo.+ I '11,h I hl\U I
lI,,":f • (~'1.If.1I- I Ahl\U I IF" ! A"':"?['I& I (l0J- I ')"'F
lim-) 1 nl\:r=,.. I A~~If./" I 'it 1 +AntAU I b9":'f-7('OJ'9" :
OD"th~' 1 A1'fIm.:" I flJP lIID- I ,.,F"" I :"1'i:~1\ U ;
T'i r I\OD,,'_""'; 1- "A""IT f"'+?['ID-'''' I run- I :J°A.+
11-1 1 Ol\:r=.. I n. ... A ... ,.. 1 AU 1 ''''+?['OJo'9'' I lItD- I :Jo"
0AC11' • "'DD~ I ~"n. I n.~ C~AU .. ODAlt,.. I '11C I 11-1\- r
vo. nh'.,. • I\'_ I fA,"u 1.,1: O~1:U I (OTA-:J'U) 1 ~tD- I
I.it 1 00~ I ~ .... AI\",.. I 'le" A'''' I n~1~ I II-~ I 1\'" I
=ii, I TooAltT I ~,.. .. ~,_ I ~U'i .. 9"/J&.lj: I 3 I "t\.-'\.9"t-1:: tJ~A I 3 II

32 ,,"U1'i I ODAh..,.;;:m-1 I ;J-UIt' ofl-1-ifir-9" I ""U I b"'-'l~l'1 I ""ml:9" • fl"Tm· II

""U I ,,1.9'" • ).ih11}" • f",ofl 33 &-'I..IJD,9" • {l.,,.(aofl • f'\.9"t-

',IJD 1 {l.·,-(aofl • flttA"":" I

"" • OD zm II

"4 b~A'P I bb~1\- I f"~l- I j lICI I "I:C1o • (oP~II)-1-) I ""UIJD I (a0l/. I o'Pct I ~m- II 35 f'\.9"t-,. r qAo.:" I (th'i) ,- 1.;J.f- I If" ! M~ r fllf,.. I m'Il'l' I lAm-" I (lt11l' bFt-) ~~ I f"'1.~1 I it."" r A",.", I .,.ltAI1<o I bt.1JD 1 .,.+flA I ",.,. I (a0l/.CD- I o'Pctm- I ~u'i t qAT I 1.ft. I ("Il:Jam-Il) II

36 flOJA1.~:"9": l.rL 1- 1.:Jaf- I If" ! ~~ I 1\.:" I "'i I mAl: ~:,. I ""UIJD : fOJA1.':i·m-1 : o'Pct I ~m- I OJ11:1JD 1 ~"1. 1 1\.:" r ",,1.A9" I ~t.1JD 1 ODC f9" I -fif- I 1l9'- I "OJII)O-":" I ~t.1JD 1 ~1l'P11JD ' lIC1'P:t9" .1

b"'~1oPm- I it""''' 1 R""'" 1 ~mofl:J>:f'PA'" , "AT is

37 l.;I''P9'' 1 01.u'i 1 h+llflA : .,.+R":" I floPAi19" 1 "Il.,.'" 1."I1JD 1 "tf.~ I ubtllJD I (I) hlt1..?:" I ubtl 1 flC!l. I ",. 1 RlJDtfot-!J., 1 (2) fl1q I ~C f ~CIl'P 1 U,.I: I il .... W) I. h11 1- ODCf9" 1 If" ! "U I A",.=e I bf-1- I ~,.,. ? ",,:,. J- ~Cit- I

b""U I U,I: I ~m- 1 ""tJ I AOI/.'lfm- I ilm- I il.1t",. I lA ~\]9": ,,(all)A I "ATm- II

27 "'A, ":1 I fl.,.' I m-il'l' : ;J'Il'I lUlU; "'),19" ' R"'''.-I: I m'Il'l' :J'Il1Ili\U ; ;"'1m-1,.. I b".,.-1- I m-Il'l' 1 ;J'OJIIJ"U I ".,.-1-19" I hrh.lm' I m-Il'l' I ;t'OJIIJ"U : "9":"Cfm-9" I (am- I ,A.,,9":'- I -1- (all)" U II

2& 9"1\tJU'i1 I b"'''l~l-1 I b9"~ iJ"'i1 I i\A 1 ~~.,.:r. I "I:C 1m' , ",.,,,, I f.1i1,.9" I fOl/. ~,t- I (am- • b""U I (V f.1I7'i:") R9"19" I m-Il'l' I ",,1."9" I b~Cil- I oPmfl:",. I -O:"mR-k I ~1:(! """9" I ~~il-" I (oil II)m-,.) : 'ilm~:":I'1-~A II OD oPA Cf9" I OJ1. I ""U 1 -01 I

~m-II

29 n1.~"'1':i°'" I m-Il'l' I ,Am-1 I ~1C I -0..,.1.-0011 • mwr I -0"" 1AR-"" 1 ""U I lm'+'PA ! fl(a"'1 I:" I ,,,m-1'i I RIJD I:

C9" 1 ,,,m-1 : .,.1\- I lm-:I'A II ""U9" : n~1~ ,.,.1\- I ",. : :F" : ~m- I (RA) II

30 ~~Il 1 .,.1\- I booAi11JD : ~1C I flPt-Tm-1 I f"'~fl' "'1' I f'9" :1'1~fl:"1 I .,.,. I ("Il;J'm'il) I bOD'I'';:1JD I flPt-Tm- I ncil 'P'i I nco- I (n..,m.":"") I tlPi1bA I flll)lJD I fM- I C+:"·I n. tiC I :"OP?/A'f I h"u I ~t;: il-1 1 1Ilm~:":I'':i'~A .. "" U9" I Aile'=': I C'1~U : ~w- ..

31 n,,:fm- 1- h"u1 I f9":"m"- : ~11."'il·",. '''b''-I\-~ I ""U I f.w"''f~A'i I "'m.".,.1'f.,. ,,.. I A'i1.,. I "9"t-A'1 1 h"

U9" I {IP"'t : "If~ 1 ~m' II

1 ntt&/l'l.

2 O-SAI • h~~" •

~x ~H..(': U,I: I "htl : '1.:Jo01-1 I "tIP~ 1- '1.:J·f .. I lff. ! b""" : rl")1: I (IDAtllJD I HC' I "t. • Ilm;~ ; "' ... , R"":"') I (ao?, I ~u'1 : h" II

31) ~Cil-IJD I nR"":" I "'11:~Cfm- : h~A I .,."" I ll.1./;\f. ' OD"~ h'''' : mt-'fOJ' 'I (I) hflU : flf rh.l • (2) b""u I fl1i ~ 1 :J>A I fllll~"I'I' f 1.;1-9" 1 1:,"1 A'I":, hf.;J.,..:ji: .,n.~9": fl."''): fOhC'IAl OOl]A'1-:, (oP"~)]:'f-: tn?~'lD")::

40 1-'1.;t'f-: Iff. ! ~~ I ~C~'i 1 n~c"I'I' 1 f1.~f'I.fl~ I il1i1 f 11A.,.0,'1:9": oPi1'):il:'f-"''):, A.,,:

h""':"IA~I"'i~~A?"AIl (ooAhb-9") : ~"1.H.'" I "ilU : fOl/.CffDa' : ~1C 1 "lPt-A 1 "Am- J

4.1 1-1.;I'f- 1 If,. I I\k I 9"Ah :,.,. 1 hI:C"IA~ I hA I 9"Ah :'-U : Y'1l:" : .,., I fl'l':"Cf :

n.1i1:~"~'il~'f1:hA""~ 1CU : ~w- 1 1.;I'u,1JD I fl-Olt' I

"m-It I fl"":Ja'1 I flttl:"9" I hOJ ~flm- • hAm- II

42 tIP"~b:"9" I 11\-:", 1 (hll;l' m-Il) 1- ODCf9" 1 If,. I h"u I R~C"I'I" I OD~tn1i • h"~1i'" f fl'A".,:" r 1\..,.'f9" 1 il" I OD~ m1i II

43 ODCf,.. 1 vs- ! A1.;Fn : ;J-H1C1 it1:(1JD I bh.,..,.q(i"=Ii,.. 1 ;JC 1 h.,..,-Oi( II

44 ,.1i r m1. 1 h'.,. I r,..'1OJc I..m- 1 f1i., I b~:" I m~~'f I

l.

1 I

_1 XofMA • m~"" • 2 If'th,h, (OU'l'ou-t)u

~m- I ODCf9"19" : "." I ~11. IIlllt!:"I I -ncP1:fw·, : ("6 11) I f111J1\- 110tL I h~il-: H11:: h/;\~flCb9" I RO?,bt-b~1JD : 10ft. 1 ~~il- 1 H11: : hA.,fl Cb9" II

45 OD"~bT ' 11\-:"1 I (hll;1- m-Il) 1- OPcr9" I Iff. ! hilU I

bCil- I fl1i~fDa : :l'A f il"'" I hAODll.rh. 1 'tit I fODCflJD I /;\'f: f nuu 1 '''9'''1 : ROD","~ Cfm-9" : ~",.. I f"'bn~ f bll Ai17Ir''f1JD : R1i~ : (A~) I lfl IlCCfA f

46 flih"~-J:~ 1 nh.Ltlt~-J: I (I) (a~=Ii' 1 '''.?''It-A I booAt) ""=li1JD 1 ~m- 1 (",,:,.) ..

47 1-1.;t'f-: Iff. ! ilm- I lA., i1~ I 1l1i1 f At. I ~1"':"1 A~ 1 "'i~?/A ? hA'f I ~1~ I ~11. H.u1i 1 ~m-I hiltJ I flll~m-' I ".L'I't-AI"'~'f"flCfI1.ft.1 ACit- 1 1i-1 I "A'PA I mUm).9" : f.1i'1A f h".}- II

48 K-ih.L:"1'i: 'I'fl-O'9" I "'m-~ :"1'1 1 J\.1:(A19" I 11l"'9"~ 'PA II

49 m1. 1 'It/Pt-IbA''' I A](f I ODAb"'~ I I1.C1'PA I (,." A,..) :- ~t. I b1.;1-f- I "'1: I R;I'IJDC I OD~'fo- II M I At;1.,. I h ..... ;.4» I ~,.~ I OJt;: I :"CK- I ~l.'I't-l\o- J flCil-,.. I ~.,.., t;:1l fl;J- Ao- I flh ilulJD • .L:I'I: 1 w'i! I ,."fa '1 A .. Rh" tJlJD I .L:l'1: 1 6m-C I 1i'i I f.,. OJAI..' • A,..R?/,.,.. f hl:'1I\.,.1 ""';J-,,9" 1 "it.,ItA.,. II f,..:"

1 fOI\A 'I\""I"~~""I h~ I",~ ..

38

fltt-:",'i 1 OfL;J-'fu- 1 f";J'1. An-:",,. 1 u-tt- 1 "~"'~T~ I\u- I fr;J-r). 1 "'I.11'i'fu- • I\h'i'''' 1 OIL" I ~ll ... 1 O"C ..,... 1 ;J-rc I "1\0:" II

50 b"'~~:"r 1 b~ I Ocf.:" 1 llA I\w-, I II.;1"1"'U- 1 11111 • flL I,r I O'i")'" 1 1\,. 1 "cr 1 f"'I.l."I~' 1 bcf.A 1 I\'i")+ I "L:"I: 1 H'I: • (OOIIJ~TU-) 1 b'1.;f'Tu-r 1 nll~ 1 ;J-rc I OOIIJU-'P·:{·U- II "I\."r 1 'f:'" I ;J-Htt'~r II

51 "I\U 1 '1.:J-f'l 1 '1.:J-Tu- 1 ~~ I lll\ILU 1 "'''Itt'T 1 ,." I + ... ..,.~ 1 00'11: I ~~ I ("I\:r=~) II

52 0,.'1: b~Cll- : hibl.:" 1 0+ ... "'Ico-,. I 1.", :- col. I ,,1\., 1

(.,."",.lCO·) I l.c;.,.:t: I h~"'I'1 '1:r=~ ? "" I th'PCI:" :- h;;: I f""" : l.c;",l, : ~, I 0,,1\., I

A"~'1/;\ i h;;:r I :"hhl\~ : :J-1I,r'f : oo1i'l-:;-T)f (lOll nc I "tt- II

53 '1.;J'-:;" I If,. I llCOll:"fi ~ 1 "00" I 011 /;\h..,.;;:cp·,r ·,·b,,.A1 :;: hOOilt}~"':)'·" I ,;JC : OO1,.,n1 I (AI\') II

54 (l\f.O-F-'f9"): 1\1.0rJel "" ur I A1:"'I:r=~, I 00 1\ (a 11

:r=~ I ,,1\,,9'" I b''l:007p~1' I lJen- : """f' I ~tD- II

55 ""U9\1 I 111\ I 1.tl. I ("Il:J-~n) 1 ~~'If"lh~'co~~"'C01.1 M~?" I A1n:U 1 ~~ ! b~H..f9" : ht}.c;.:" I (a"""" 1 "'I'~U I ~~ :;: (I) h "".1'" I foI'h·,·I\·U1 I

--

1 h1·(:1l·1·t,·1(-1JJo ; ht·4:U • ~"S It

"llb 1 T1"'~ 1 +1 1 1:l11 •

b~1LI • blt ... + • 01\,. 1 AI: ~1. I ~'S I hILI" 1 tID"" 1\ 2f TV- I CD~ • ~~ I OCll- 1 TI\ '''0:'',.. O~n~Tu-T I ~1C r O""ltb"TV- • "LC.c;AlJe ..

56 ~~IL1"" rta"'T • ... ,,"{- • O~ Co.1l • 'A,.'i I O""""l2f ,.1l I ,1\,. • oftC'Il' • ~IIJ"" I "+IIJ:f.,I\U- I I\~Cll-" • ,.., ,. I l.c;+T I f~ :r=~,. II

57 "~IL1" • I"""_""'" • tlDA l],. I jP~"":("r I flJl"'+ •

,.,.c;"r:fCD-' : ,."..I\I\=F'PAI "1\,," I o.c;f"'f, I ",.col:,... ..

58 ,.., I b:J-"~+l-'i I ... 0-0' I b/H~ I .., • .,..,'1' I 1\111 I OA ,..,. I 1\,. I h'i~n'PI\' ..

59 "1\,, I n11: r f~~ r "~t\. • ",1. I "lIr I -Om. : ~(I)- I ho LC 1 Lml~ I btl19'" I I\C().: «(a~) r 1i-1 1 Al\co' • 1i~"" II

60 ,.., 1 b'1.;J-u : n,}1: 1 fll~ : ~.,.~+ • ~ID' I b''''nt.lI)t.sP =Ii,. I A:"1i-, II

(; I iJ..-t'f:1" 1 booll)AU : 0:\" I OCll- 1 (O~ ... ) I f-I·h&.h,,"u') 1 (asPT 1- ). I A.":!J:-:".,)"c..:~~ !1=l'lJe' l (L'fr":f''}'1 1 .... .,.,. ':i'1J'1~: .,lj:{I:J::-'·"",f.·: ~'i:'" ;J=":(·1Jo1,.. I h'}'I't- I hllJ9" I A'I'-O+' I AI\U1 I ",I\9",) I f""U'''' • "II) 1 o~if :r'P'=t:r 1\,. I "'1I:C., I nl\:r=6J' II

(12 ,.U I ~Cll- I n~c.,... : ~w-~ .,.;;: I :J-t.h I ~CD- ! "9""h9'" I bAI\., I flll.,.+C : 9'"'9" I ft\9'" II """9" I hCll- I n~c

39

.., ... 1 "if'lcf.~ 1 'l'no;;:~. 69 hoc~th4· I llt\fl."·:'·· I \Jli~. :

~~ .. -£I''f:t!'T I ~fj:{I"T(IJ" I ~'}j')~:

63 (h-7oo,) I ~,o. I fi.tt-9" I f"'ll~ll-f: I ia.li). : I\.,f~ll·':

A"" I A'I'cf.sP=t:' I o~c.,... I 'Pl'v, : ",oo"f. ! "']') I "1m'

o'Pt I ~6J' .. "9" :I

64 foo1\th~ 1 1')1\0..,.'f 1 If,.! 70 fOIl 1\th 4· I llllfl.·'·~'" I Iff. !

0'i''1 I O'l,}'" 1 ootthA I Th ~'i,}'" I f9'";J-~<Jt : ll,r1i). :

hA • co~1i~l' I :1>/;\ I ). I (~C O"I\U I A'}+~··1· : t\9"') : ~'h

!1.") I ,,1\ u , 1 ~,:t: I ,,"I\'} t .c;I\lov- 1

1\'111 f OCll-,.. I?"',}'" • 1\'1 71 foo~th~ I (asPi- I .,,.1 ~6J'~

;J~ • h4.I\l-1r I bli.tt-1 I 'l:,) : n~jf"'· I I\?"1 : ++,,:,.

b"I\., I "'1\ I ""'IAh.:J- • h1: I\I\lou- ? ~fD-~-f:,}9'" I ~'1"" I

C.,_ I """11 I tco- I Ol\=F~ .. fr ;J'6J.<Jt I ll:"11). I I\?", :

""0. I o.~'" 1- 'Ati I oo-hil T~-n:1>I\··1·v- ?

""T • 0011'1*" I -llh,," • 72 b"'~.h~ I lll\o..,.i- : fll). I

O~ =F~ .. -£I''f:t!''f9'' I "tt- 1- O~ILI I

65 ,,1\,..,. I fooftth4- I (a"T : O"OO).T I 1\,. i O"'COl~(I" I

If,. ! Oh. ... ~t,. I 1\,." I Th (rfrC"') I 0+). I 001.00~1 :

~h~" 1·u- 1 "'CO'~T'i I h., 1\,. I ~OO).nT J Ooo(;u'{.i('

)(A,. I hCll- I 0:\1\ 1 "'}:t: I ~,. • ta~T I "~Cll- I l\.OP

hA"''''l ... ,. I A-O • ";J-~C 1\ ....• ,.b1.I\A'I ..

.,.,., 1 Ol\:r=~ .. 73 "'I'''' I f.,.(anJlou-+1 I -om.

66 , .. J "'i")"" • "~1L11 I\'i'+ I "'1:9" 1 I'\CO- • oo(am-f:1 :

OC .... I bco-++ • 1l"'f1Jo I ~1CI CO"9" I ~'1.;f''flJe I n'l: I fOlJ.

f"'b~b~'fv- I 'i":('U- I ;J-UI b~h,,"'P'f1Jo I 0011" f """'1

A'i')'" I nc .... I bco-+:" • nt\.1\ t;";J-'fu-') • l\.,.b.,.1\ I (am- I

"fv- I t1C I A,., . +b~b~ 0.11' I "')( • "TOD). • (,,:,.

I\"{-"..1"I\ ... ,. • '''':J>A .. h'i "I\~ • "tt-) I oor~/~ • fA

,.,. • ." I ";J-..,."'" .. 1\., • 00"~1 I -Or I t~ I 01\

67 h.oft~tr • ,.o-JI1!" I hCll :r=~ I lot!';f' I 0"1\" I 'A),: I

1:n" I "Atn~,. J.,' I fIJl.l ~~ '1\0IJ.2f~ • "(am.,1A J "1\

+ ... .,.ti",. I '~"'It;":" I f.,.nt "r I 'ft!':t"~ I "'cf. I o'Pt I

nl\ I oo-lIil9": ~O~ J b";J~" ~~ • nl\=F~ ..

lo,. I "A~nl" .. 74 OTC-;J-~ J (O~n..e.~T) I fOlJ.1f'

68 h ... .,. • ".tt- • Oh.oft~l" : ~, • ,.tlDCnJA • "1\",. •

""'0."16 f h~H..1 I r"'b+~ f;J-I\~ J 'f~;J- I Ill\00T I ~~ ..

+'i I ,.., I ~n..e. • "~ILI9" I 75 I'lODft.hf. I "'''T'' I Ooft". I

lOll"':" I 'i=FfJi. I "1\.,,. I f,. "n-o • -O;f'''~~ • coli'..,. •

",. ... , • loIS:" • ~~ .. f "ttJP All: ... ~ I "IAA .. b~

40

41

flo,.,.!'" : Oh 1,(- : .It fJC: ~ 1\1.1 -n;J-"'~(J)' I O-A I 1.tt. = OC .... I I\f. : f,..·.,.,ollO:,. : 11A 1i1tJ I Oil.,..,.C : fartf.OOAil I ('\,.,. I hAl\. II f.1i : OOD'f.rC;·) : (OrfJ1.C1"") I O~ I I\f. I ""9" I OD11.(- I fl\.-n1r L ill\"7,1\- : ~lD- L~~Cflo I ~/ID chr I Ohl\O I 1\" = ID'W,"''} I f.C;1~1\- II

76 hf.1.l\r. (hl\q:fw' I ~1l-) I O:J>A I b,'&;). I f'fDl\C; I f"'lIl ~.,..,. : (aO,. I hl\O I tp14!~"f11 f, w P, t\ II

77 ~ ~tll I Ohl\O I :J"IA I b..&;1C.· • o tlDth 1\,,:F:f rn- I '1'+,""') : 'I';J f""l.I\ID-IIl- J ~~tll : OODtn.l if f.": : ~1\9'" : ""9" • /J'(-IA : fl\:f,o-9" ! 0"'-1'" h. : ""9" I h 1\ 0 I hI" ."J., &-:fCD-9" ! IDS'_ ~C(,\-9" I h,f.0Pl\h .... ,.. I h,r., ~:f(IJ·9"9 .. ; I\HI-9° I hl\art"7..: :"flJ')' : h I\:(om, II

7H h"l(a·9" I ~C .... I hODK',M- I ff-f,1\ I ('\_1", I hoP~,M- I tm1i)'1 : ~,,}1.';J·ilO- I OOD~ 1M, : 9"I\Mf.:(om") : f"7..lflJ 9"uP- : hlj!i\-~" I hlAl\' :1 ~C"'" hhl\O I U')1.' : .flA"fa~ : ('\:ti1' he .... : hhl\U I II').f.' : "1m-9° I J!.I\I\' I: h ~C:('\. I f"7..lw·tk I ():t"~,9" : n""u I ",f. : m-jf .)") I J!.'i1 t-I\- II

7!) /lart"}9" : ('\m- : h"U : oPK'''' t;:')',' ! '1'01'" : HLI.~:r-19° : /l.l)mtlJ·C; : htl.f9" I 1\(a9J~', :

\1""11 : (\,,, : I\M~ t Il(!,':(' I 1i)- I /l_A : hJ!.11l(lJ·9" ; .,') : f/"~',h(,:') : f9°;J'n·"!I"";· : (1)

O~T"'''''fJ I f9";J~m).9" I O~ O~TO-"" I O/JID-+;J-"fo- I IP(, ,,-:;. I 1\-). I (f.I\T'I'IA) ..

80 ODI\~h""'}C; I ~0.1""'}9" I hart Ahfo"f I h'(-C;J"f1J« I ~,}.f.' :,. I-U- I 1\..11,,:(,.,. I 1Jr.f,1q

""9") I ~C;1'" 1tJU-1'I1\.,'I"l·:b'li c.'"fo- I 0,"1\ I Ohihf.-l- I Ilf "f,"A,} ?

81 hl\O I f~0.1-l-1 I :l'1A I b..&;1' bODX'thfi:C; I htpO-n I ('\tp;J= ':i-", I hfl.f9" I h~C;1'" I ;JC I I\I\ID- I (OD~thlj!) I f"7..ll;J "1'1' I ODAh"'~ I o.oPII)I\-:;·,,-, OCtt- I O~C"Itp I ~1Y,9":J-9" )'O-l- I O~C"ltp'" I h1~'}l .... .,. I ('\.A I OIH I 1.11. I (h.il;J' ID-il) 1 hl;J111)-:;,.,·1 ? O,f.Y ':(,.,- I 1\,. I b..&;~ 1 I 1'1':('.,- 9"1 ? h.I\TID- I hl;J1tp1 I hl\~ 1"1JVII I ODllh~· ;- ~~9" : h~fJ1'" I ;JC I hODII ... (,":(: I .,~ I h.1\:f1D- II

sz h'UJ9" I 0,"1\ I fifif. I ('\,,1- , ~"".1 I ~"('\- I h.ODtn11:ri I C; :(olD- II .

H3 n ('\art,:,-c.' I 09'".f.'e I 11\' I 0-1\- I OID-~'" • 0.,1.'9° I 1\.1. .... I f;J-n,,. : IDY-C('\-'" I f"7..ODI\. .... I ('\. 'Ii). I (hd,-'L"l-) hhl\O • Yf.artli-l- I "-1\1 I I.L A;Jft'1 ?

H4 Ohl\O I hoP'n ! O~ I 1\1. I O"-lDlf.IJ)·9" , (0+.eh.1) : 0h._-nt-'l.9u,,- I Oh,lIarta,.lA9" I 0~1Id}:"9'" l 01/J~-n9" I 0"1 J1.':(·9° I I\f. I O·'-IDl.f.lIJ· ;- ft".,. 1\',- I ft'\.I\9'" • 1\"l(LI')'9" I o-ft- : h1.;J·:fm, I O·,.(amID' I

(hoP'}'}) I h.,c.... I OD11hA I h'}~'}r • h'}I\.I-" I ~~ 1 I\.C .... : ;J-1J1f"l- • .,'} f OA II

85 hh.ill\,.: I "-1\ 1 'I-",li-l-'} I flllJ.4.A"I I (tID- t 4.X''fO 1 nc .... .,.+ql- 1 fl\.,.,.r I xc .... r :

OOD""l~I--f: 1 ~I\.r I bhitt 1JJ=Ji I "l ID- II

86 h~"~;J-:ftD-'i 1 ODAh.,.""" r 1 ~ID-"l-l- I tID'Ii).') 1 hOD(t b~ t f.,. ... ~~ 1 h'}+,."fr 1 boPm-l\:fID- 1 0,"1\ 1 f11.,. 1 I ;h1,(lT f hl\U 1 ~,}1.-l- • 1+ fJA I hl\U I O.&;r-T'}", 1 i'h1l (IT 1 hl+'ir ..

87 ~~H.1 1 ~IIJ;J-:f"" t fhl\O'i I foPl\~h~ • "('\1JJ"fr I 0-1\- I C1art,) 1 O~ .... I 1\,. 1 OD1\'} I ~ID- ..

88 OfD'iltp. I HID';J-('1JJl- 1 ('\. 'Ii). J ~II)-f:r I h~"" I 1\1- I hl-:I'I\. AI\:fID-" I ~., .... r • +'} 1 hI('\m-f" ..

89 ~~H.1 I hH..U I 0,"1\ 1 ,)lld} I f10-'I' I (p"~:fID-'}) I litOD~1 ('\..,.~ • (~., tlU') II 1 I-r~:f 'PA) I hl\U 1 OD",(' 1 hlf:-S I "llD-fJ ..

90 ~"H.1 I h~""l;J-:fID- 1 0,"1\ 1 f11... • hH.1" • hi'h~-l-'} = fAl.oP~ t &&;J-:fID- I 4.X''fO 1 ++q,. I fl\-l-,. t ~"H.19" I f+l\l\." • ~ ~C .... 1 fJ:fID- ..

91 ~"H.11 "11 ... ,.. 1 ~~e .... r I Oh ihf.;J-=FID- I 1\,. 1 ~ '} ~I\.' 1 f".." t h.,.... I hh'}~=r=ID- • or ~C .1 ... it- I ,,'Ii., I IDe:" t (o.'rlID-fJ) • OC ..... o.nvo -l-r I ~'}\I. I 4.X''I'' I .,.+qf.,}1

h/1~" I ~"H.1 1 1\..,1. .... I , "'1.1('\:1'1- 1 :"IIJ+ • hlt:f,.,. I A~C""" I Mr I l..&;.p."f I ,,~ =r=,.,.,. II

***

92 f"~ID"'-l-'} I ~llbr~A"I"" 1

~l.ill O.,..'} I p"~ 1 ('I';JID-')I h;J-1;'" I b,...,,.. 1 ~1C I ... +1\."1 .... t· hl\U I· '''''+'PA II

93 "'ID-~-l- 1 hODlDl.(-'I' 1 fld.-l- 1 ~ll~h.A I O~ .... I 1\1- I ~cr I Itf.l11D- I UC I Oll.,..,.c f r.,-n I "'it- I l\.~il~h.1A I A;(_f 1 f+L+1. I snc I ~ID~"'7f"fr • ~,}1.'lifJl-1J« I .,.,.,. ~-l-1 I hrm- • h'}-nO-'P-l-,. I 01\'="" ..

94 bH..or : 0'-1\ I Ohl\U I 1\,. I ,.,.7r+') I f+lIJm4- • (t1JJl- t ~~fI.f I ~~c.... . 01.1\.7fl- 1 'i:fID- II

95 hl\O • ID'~~') I "''i1l I fh.-n ~'tMr 1 OD'}1~ • mf. I ~ID-~-l- I IH~OI\. • ('\. 'Ii') I .,.b .,.it- I bh;J('1JJ=Jir 1 hA~O lr 1 01\:fID- II

96 1\.(t1JJl- 1 (oP&l\./) • orf'/.t1D('11 f.,.li lID- 1 o.-l- • "'~h'" 1 1\., I\.""I-l- 1 o-it- • tlDr ('1 1 ('\. 'Ii') I I I OO"'U I (00011) I lAID' • ~ID- II

97 OID-ilm- 1 "lAW' f1i). 1 ;J-r ul- • "h.-n~'l." I oP""7.1' hAA .. f1qID-" I (tID- I &'1'

.,.'1 1 I-'li'iA I (I) AhI\U,. • 0('\1JJ"f I 1\1- 1 IDf.C.... 1 oo"li. .S!'') • 0;': I\. I 1Joit-=I\I-' o..,,'} • tlD1-

---

I Mr't I 11'111A •

42

43

... .,.:,. I ..,1.;1- I hAI):fID- I ~rJ-'" I oolJhA I "'It"".., I

fill.'" I "'ID- I h"U I h'A n2\;JID-'" I (l)1.(-.,.,.,.,n I

.,:,. I rJ-1\- I f ... -n ........ I ~ID- .. 1iIjTrJ-1 n~ ... :" I .,..(-~.(- I

98 ftIDltth4- I .. Afl.",T • 1110 I h4-~'" I "f. • ~nt-TrJ- ! h1l

h"U • n,..:"w",,:" • rJ-1\- I "f. I Cll",.. I h~IjTrJ- ! ~11.U.v. :

O"4! • .... 1i1 f nh"u • ;1-'" :"tID"" I H1'(- I ","U I A,,'1'" :

t.:" I AM • :"tI~"l'rJ- ? 0" ",,.+~:r:,. I "-nt-t-A II

:fID- II ".

99 ftIDltth4- I "'''10 I Iff. I ~Ij 104 hlj,..,.,.. I (1)1. I 0..,.. I ~1l: :

,..,. I tlDllltt,,'f , 1i1j'frJ- f fCJ7..m"" • ntIDAlJr I ,"t-'I" :

bh"u • tID"".(- I tID'I'tID';;,. I fCJ7..1tf f hhf. • ~1Cr I f"'l.h

f"':"I.A=\:" I 1l:"1i).. ,oo~,. Atll\- f i111I1lT I f.),"" .. 1l ~U.

"'ID- , AM I :"bAtI",,'frJ- ? '''' I 1l~"" I f"'L'(-). I 1j:fCD- I:

h"U'" I br:"""~ I ~1C I 105 1l11.~H.1r I ..,AIt I ;J-rt-·)-,

rJ-1\- I H,.1.. • hf.1.Ar I 0" hoollJ,,:f(l)' • 0:\" I 1l11. I

:fID- .. .,.Alf.:"1j • ~ 11. I .,.Q;l,:J>Q;l.

100 ~",..,. • ,00rt'frJ- I Iff. I b~ cf!:" I h:,.1\-). I ~~H.1r I A~

tU' ' tID"th4-" , b·,. ... m-:,. I C"" , ;J-"~ I <}>IIJ:" I h,,:f(l)' II

... ,,'f • h.,.l\-,. I -n:";J-Htt-. 106 .,..,.'f I fOl/.IO""O:",. f .,..,.

b~"'~;1-TrJ- I 0:\" • bdJJ1, lo,.. I f""l.m4!""0:"1 I "'1 I

"lo I h1:C1ID- , f.tlDA,,"" (hll;J-tD-ll) I ~~H.1 I ","';F

lo:\A .. :fID- I fm""":".,., I b~9"~;J-

101 fh"U'" 1 h""'~'f 1 nlJ'1'" I TrJ- I 0:\" • lJ.&;lorJ-" ? :"il

"f. I f"'L~no- , (1.1i). I tlDA ~:,. I o~nt.TV·:" I ~.,C I <}>IIJ

tI".'i'm-r I OID-llIIJTrJ- I IAI 1:,. I <}>oo ...... (f.q"l\-) ..

.... 1\,. I ~Ij"'" I ~11.:" l:"tI 107 ~~H.'''' I ","';F:fID- I In""

.&;,,10.,. I nh"u", I f"'Lmn~ 1 :,..,., • Oh"U I Tf!;J- I h

"'ID- I tD1. I "''I'.,.t;tm. I tID,. ~:,.) I ID-ll'l' I 1j:fID- I ~~

.,.(- 1 O~C"I'I' , ",oot- .. C .... I nID-llt(l. 1 HOJ<;J-t"lo I

102 1l""'" I ,ooljlorJ- I Iflo ! h" 1j:f0J< ..

U,. , "..,0.0J<" I tlDm""':" I lOS loUT • nh,,,. • "10 I OOJ<~:" I

"'tIl,.,.4I:" I ~Ij""'", 1 OD<I'IA. f"''''~I):''' ll:"1i, 1 fh"U I

.,.,"f: 1\'i"flJ-: I 7l1:Eo • A:" ;J-,..t.:" 1 Ij:" I A"U9" • A'"

""-1: .. .,.,:,. • n1.A' I f"'L 1f' I Af.

103 fh"U,.r I (f""ltID") I 1t1DI: • I.Ar ..

rJ-"TrJ-'" • ,,,. I A:"Alf.r I 109 0 ... .,.,':,. • IAOJ<Ij • O,...(-C •

mO"T'" • o~nt.1-rJ- , 1..", • IAOJ<'" • rJ-1\- I fh"U I ~tJ)< I

01J'1'" 1 "10 I (f"AID-') I fA ~.,(!"'f'" • rJ-1\- I (1)1. , "'''U •

"U1 I &:J • hll;1-OJ< .... I OAIl -n;F • f.tlDA ... 1\- ..

110 A"'''T 1 b.,..,A&1- • ih1l-n I rJ-1\- I O,,~ I. 1\'il-rJ- J n" H I ~1C , ;1-If" TrJ- J boo'l' 1:.,. I ~.,C I :"bAh",,"frJ- I O"'''U,. I (A'~:") I ;J-rlJ' "T'" I 'tlfJltthf.r 1 ... ,,10 • q_). I cr.: I A~C"" I ,,,.1f'A I n1\~ ,toc I b~c .... I' ",.,7fl- • 1\AI\- I h-nlf1f';J=:fOJ< I .,,. 1 htID&1f'l- , 1j:f0J< ..

III .,llb4-:",. • ",.~ I ~It'" • 1\", .,. ... ,,"frJ-,. J o.1',.CPl-

.,.,. I ~CI)""f1 • ',,",,""l:\A J (l.1I'1f'1\-) I bH.1" • 1\",1. ... ,. •

112 ,:,.,. 1 O"..,~O:,. I ll~ I bh

"U • n1\~ I A I b.~' • b ...

"l-r I 01i~ A I b..&;" I

(f"'m04r) I lJA"Ii). .nll",,,,cl O~c"" I "10 I OJ<C1.:" I ".00 ;1-TI):fOJ< I b"'''u", I n1\~ I 4I1lJ • ".OOA,," I o~C .... ,.. • "f.' 1:1i~:" I ".1JIf;1-"fI):f(1}4 ! f."Ii f

~tC"" I OA"U • ;J-"t-:" • ",tI~ I llA I to""1J' • ~OJ:" ,,.. "A • ill.., • ~"1:1\- I hA •

~R"" I .~.lD" I "UH O""tlDlIJ:f OJ<'i I (I)""" I "''''''A4- I ll" 1 ~R"" I ~OJ< ..

113 ('tlDltth4- I ... ,,"f I rJ-1\-) I ~b-A I h.e1.I\-,.. J booltth4- I ... ,,'f 1 +'1' • II\- f RA.A.:" I "'~T t ,,~c .... I ''''Lit.., ... I 1\~0J< • ,1\"U, I h"+~l- I '''"I .. no- f ih1l1l'f I hAlt- ..

114 R1\"UIj .1 OtID"'-l.1f' OJ< I +1 I ,,..ljl\- I Rlt1:~ I ~.,C,.. I 'If I\- I boo'l'l:. I t1cr • lob Ab"l\- 1 RO.,. I JPt."'f,.. f

f.1IJ1.4f.1\- .. ~~tL1,. 1 bOllA lJ'I":e , 'i:f0J< ..

115 bR1- I JPt- • .,,'1tD-1r I 0."""" t J\.e.tt~"""'1 (1) h" U,.. "'I',.4roH:1 I oCP4! I ~,.,. ..

J 16 "~tL11 'I1Jl.T I ... ,,10 t .,'lHIl ;J=:f0J<'i 1 A]I.!J!:fOJ< I b1\" U • (<}>IIJ:") 1 7l~C""" • ,.",.,. I 1\11:).CP""_,. I ~tH.1'" • n. ... :,. 1 =\,.'f , 'i:f0J< I ~tC"'" R~CltCP I ,.,.It'l' 1 H"";1-t,,"f, Ii=F,.,. ..

117 'tL1 I nlLl- I Rc}>Co.1r I ihlo-:" I f"7.A.., .... :,. I MC I ,.. ... A. • R,.,.ltt(l. , ID-C-P • IA I):" I ~4-1t t ~ti:(t;F=F"'" I 'R 1.1\-, • iII'II(1l- I h'lloot. I ~11. I ~ltl-'i t ~'.&;m4-"fOJ< I -nm. I ~OJ< I h"U'" , hAR1. ,,:fm-r • .." I tti:(t;F=FOJ<,. I f.01:"1\- II

118 7l1J'1'" I 'OIIIj"frJ- I Iff. ! h'i ,.". I A." I ,..lttn.l.~" I h:" Itt- I ""0"1\":",. I h.e1-t:"'f rJ-'" J ,..&;;J-TrJ-' I f.fD.&;1\- f 'I',,;FIo1: • bh~;F:fID- I n~ C"I'I' 1 ""A2\'f .. A(1;F:fOJ<,..1 '''7.1.-n4r:'' I .enA ... 1 :"Ac}> 1 ~ OJ< II A -n I ,,.. ;J-1.C.,. I ~,

1.1i1J''f.,. I Ali,.", I ...,-nt-tl "l-,. 1 R~C"I'r I "A"1 ..

119 ~~If I ~'i"'" I 1l~H.1 I ,,..:,. fD ... CP:ffD< I til-.,. I (1l~"") I .." I 1\.eIDJl.CPl-.,.,.. II RtlDlt th4-,.. I 0rJ-1t-,.. I ;1-"''i"l-.,.1 1)1~CP'frJ-'" I 1.", I hrt'iAI .e"1\- 1 1)1 A 1\-,.. : 1.1i. f b4r~ ;1-TOJ< I ,.,.t ... I RIJ'1'" 1 "10 I

--

1 h..M9"·}, '''';'fll\ III' , 00.,.., 9".,rt&-:fIV" >.ilh"'ml\·, X'l.iI, 9"'M:fIll'''), hJ'trr9"::

O'I"y·:f.:(-mo"} : ,e.~hltit· ;- n<f! iiI!' :J :'}"oll- : ".,..,: ; Iv\ I} : A fl-,f: f!l:lI1';-:)-'} : o'Pcf! : ~aJoCj : 0" :fID- ::

120 ',''I : ~1C : -n:"~ltl-V- : ,:.t-ilh 'Pf'Pit :t- :I OD'I'C:'" L ~1C I -O:J-1~:f-v· : OC!l I ,e.f.((;J-lt-I ·11·1';1-1'p.",' I -n:"ffi~"'<h'" r ·,..n."Tm- I ""9" I h,f.'."p~ ":(-V',.. I: I'\I\U : n"'l.IP';':" II-it· : (nbaJo"'-f:) I h'1n. I ~m-~' II

121 it,..>-,,..C:=J;,.. I itaJo1.1 I M~ t.91":(-,,} : f"';1·JI;J:f.o I 11~" : hll.·,,((-n., : n"'llt~.'h I 1.11. : (hn,:.t-moil) : h""'" : ((OIJ.. :

O'Pcf! I taJo ::

122 h'l,,} .,. : v-it:" I 'T'~C''1' { h"l} I l~,:.t-TaJo : l\. 11'} I it0D t;:t.:" I '1(({l- : 1.H. I (hil,:.twon) I nhW_2" I ",. I ·n;F : "'''9'''1cr'1-: "ooh- II

123 OO.('C9" J >-''1,,}'" I '1'4:.,.'1- I 11'11'V- I "A J h"" I n>-'C"/'I'I l~l'V- ; h".,"},.. I ;1'00(('"1), I H'.(' I t;:.;.:,. I:

124 1\9""9"'1'): l.;I''1-v- I O"il:"1 iLih I oo"1lh:" I f"'wl~ : fl.1i). • n.l~".fv- I h,e.n:J'":(' .,.,.., 1 O,..:"A : 1.H. f (hn ;1'(1)01\) II

125 h91,} • -O':"';I'1fPo'l : -O:"m~ +41 t lULl}'" : ~'I'~,:.t-TW· I (m""':F".fv-) I n.ootnoo:f. ... I l.;I'".f.,. I 9"Ah..,. I '1,,:,:(&:: h

,..il':'" I iL,'" I ool\1lhol- I "l~ ".f:\A II

126 h""'" I (7lC~,:.t-(Do') I A'I'}'" r .... nt-:,.Cj r Afl;J!"fv- r OCft.:

"'.tllho r "'})( I h"f.l11D-"'J .('A9" I OD"}lt:", h7f'Cj4. I '1'0 O~ I h11~fDo: h"u I H,}.(' I "'}:Eo : hAA : h,e.f.,it,.. II

127 (.('A,) I ''''''1K~'1-v-) f h~If.f h'Vkl' : h4.A,} I I\."C'I' { (itolm4-) f w,e.rl I\.I'PC~ TCO''1 : 14.';' r 1i~1D- I ",.tl ODit .... I ~fflo II

128 (h"l}) I O~C .... I ",. : ,.:"c,:.t-: "nh..ff.,C"I • w,.,.. I h~C"" I 0~v-:1' I '1:fOJoCj : "il h."'lIJ :fw· : .('lil • ",.,. I h~1';' : ,.."},.. I fA.,,.. r.

129 Ofl"'ll:" r IAco, I o,...('C,.. I fAm· : v-it· I fh"l) I ~0J0 IA OIJ.. if aJo I flw' I ,e.,.. t.A ! f"'l. if 0J0'}'" : flco, I ,e."'lIJA I h" I},.. : OD"''' I IVI~ I ~0J0 ::

130 "Cj'}.,. I IOD""'1-v- : If,e. : ht. lIJ,,} I f"'~'1n~ I "'1'1.':'1- : l\.1i). ; h:,·-nlt- I :".('),9'" I "'}.(' I h"I}' I ~~ II

131 11''}'" : Ah"'.ct91".f I f.,.f.,1 ((".fw··) I ",,·1' I "'m'}.,.<h II

132,e.:f'JI,,}"'fv·,.. : "'}.(' f h"l} ''I I ooAh"'~w''} I :f'1I". II

133 h1.:f''1-v· I wf. 11i~".f'" I ,..ih l:"'1 I il~""'P r 1l". I fl"'l f T"" : ,..1.·C : wI. I ·r",'·1'; 1~:" • ""I}'} I it"'l.4.';' I f"'H ;J1.'f I 1\:"11 "} r .,.;Flllt- II

134A~1f.f r 0,(-""""'" I 1i~ I o'f "IC I A"'l.A"Ifl·:" • 41."..:""},.. I 1!f91":(' • hfl"".f,.. I ,.:"c,:.t- I h.('t.1.91":(· I A1i).:" I (.,.1.'"1

ltA'f) I h"I}'" I 0.,.. I IPt" ".f"} I "w~A II

"'b&.~ I 3 : hit.-'\."""·} II h~A: 4 II 45

I r

135 it~II.f'" I tJD'rc: I P't., I n~'~ , w,e.,.. I ~~{l;F:fm·' I OOf.,lt- I 1.IL 1 h"I}'} I fotl il;J·w· .... '1 I it .... m.h ... ;F:ffDo : ,..ihl:""} I f"'l.it,..). I it11).:".

hh""'" I "''' I .... m.h.,.'f"} I fOlJ.,..C I h,,}.('''' I fA ! (Oil

th·,.:,.) I OIP~:"'" I ",e. : 1l~ c .... I fOlJ.I(I)o41 I ll. 1i). I f"7" HW'l'';' : A1i).·l' I ("·1."Iltit'T)r:

136 hHLf I 9""}~:fm' : h1.:f'TaJoI ,.. thl""'" I ocooiltIJ:fOJo I H(Do ,:.t-t.sP'f : l\. li). I nP'C';F:f(l)o I w, fJ':f I f"'l.4. (to '1:fco- I ., ~.,. ':f-,.. : '1:fIO' II frPt"'f,.. I M~ : (1~:") : ,..,~ : h"7 I.'f ! ::

137 h'l'}'" : 04.:" I .('C1..,.'1- :

Ohe"l'l' : hA4.'PA :I 0,...(' C,.. I ",e. : 1i.~ J fhil.,.'1'1V'1-,.. : ~~"1 : "'}10:" : ",}1. r ~Ol. : .,.ODAh-f: :I

138,e..., • itfl"'f I ""1iJ.1' ! A'I',41 .,".f I oot'l : 1"11iJ.1' I ~aJo ..

1391lCj,.,.", I fO"V-".f I il:"1i). • ,..",..Cj, = 1l,}1.1i'w''1-v- I h:" ilH· I h:"H).'" ..

140 41ilA I C1.f1~".fv- I flsP:':'},.. r oofllt- : 41nA = ""I=-t:t:f'PA ! ,e.lI".f,,.. I +Cj+ I OflsP'f I ODlthA I "CjH'PaJot.:f'it"} I ("'}.(':"1rP~.Cj) = hl\U,.. I ,,~ H.I'} I IOD).:"'} r 1l'}Jl/(I)o-l- I (1l').\.it,.) J 11'1''''''' I il"7b :f':"'} I 1l,}.ct,." I ~w' I (1) "".,,.. I O~v-".f'} I h,e.OJ.(''' II

141 h"I}'" I 1l~H.I,} I lOP).:"'} I

i ,

.

I

1 0 ... ..,6:1'+)+ • f'"7.1"-.' , ", ...... ,,-c-. •

(h..,m.h:") I 1\.1~~'i I h",.\. "'1.,,.. I I\.lm4. I ~m- II

142 oco'~-f: : h,,1} I hCj,'" I "~H. 11 : f:f'1lt-"""} I ltllD-:" • (It,.it,e.) : ;1- ;J71=J;'}'" = ltl 0J0:" t 1~'1''} I A:"1{l- I hfl'1 '1-.,.,?

143 (o{llcH' : I\,e.) I 00'1":"'''' r It;1-11-'''' r O.e.:,. I oe"l'l' I f,. :"ouj...,· I ~nt.l·", • 1lCj,.,.,.. f,..:"ool\h-J: : n:'·1i). I oe '"1'1' I hl'fv-"" ! (,:.t-Jl/ I it,..') ffifl-v- 1)

144 ".,.thOD 1..,.. I h04.-f: : ooAh .,.7f>':f' : n"C"'1'1' : IA~ I f11~: ooAh"'~ : >-":Eo I Ito" I 1l,e.1. it9" I :f'.tll : n.".,:'" OJ,," : 0.1f.,A I wf.~A".f.,. I :"1"0 lIJ" ":('v-,? (I) wf.:\"1D- I f"'l. 1AO'l'''' I flw' I h"'" I"',}'" h"'p~'" p h"I}'" : hoon;J 7f>=J;'} I O"C"I'I' I ,.oo~~~ ::

145 it"'l'}~,e..-J:'" : ~~n I Oh"" : ~e.(' I n.1i"} I "'}1: I A:"".,:"

h,e.1'1:"'" ! (1.H.(I)o"') I "'OJ il'i: "'R'~A! f-l-Co.-f:,}'" I ,..'}~ I f"'l.LA'" I ilm- , h1l

en'P : "'}((m'PA,} II foo"" ~if"-I:'''' I ,..'}~ I f"'l.LA"I1 (((1)0 • h"en'P : ,,'}ilm"'" I hool\;J71".f,,.. I O"C'"I1' I 1l')QII~~A,} ~

146 Il~n.,e..,.. I ... ". I I\.:J'ID-,:" I

he I ;Je I 1i~co- I r.,..,.,. I

.(1 : '1TOJ-1 (ltt"U": 00,)11::

A"'l.f.en'1:f1D- , ~1C I hAL .;.,.. I hAf.,h""''''''' 1 (Am ,,:,.) I 1t~.,."I.~"'''' II h"

---

1 fIJ"-' hih1.+ • "'ODAIt:.t-"., •

46

II,. I +b1 iP.,.'1''f1 I ~tD .-sIA ..

147 '''''''~:ftD-fD 1-1.;J-'f1 I If~ I ~mJ't+,r.y.,''i I 0~1~'f1 I ".l\- I tD ... ., I .,A4.'f'l., I A"i I .,c I ~,f;l'";f-.,.,9" I ~I\

1:1A I (I) Ob ... .v'l-,. I ih1l Ill- I 1\1- I ]\C.tl11 .,tt;"'fm- I l\"~ I 1\.1\ I "IA~O~'" •

148 "1\,,,. I '''Cn.-t:., I MJC'i I 'ODQ;).~1fI-1:" I ODIAIl,., I MJC I "'tIJ:fm- .. "1\",., I 01- I "1:~ .... sP":fa., I ~tDJCIA ..

149 ]\,....,+ I IOD'iT". I Ifl- I ]\~ ILl" I ,Il ... +., I ... sP":fa I -0+ :Jonit' • tD1. I :\1\1-". I ~ODIA .... 'PT:\IA I b4~sP":fa I 1\'i":fa ".,.. I ...... ttOIllI\":fa.,. ..

150 (,,~l.J;.. ":fa".,.,) J ~1A4I1 I " 1\" I -0;': I ~JC:Jol-.,. I ~m- .. ]\C .... ,., I b~JC+":fa I .,.l\- I 0 1\6£" I ~m- •

151 O'lll.f: OtsJl.:h i'I?J'f: An'f: m-~TI hl\lJ: OC(ao: h~~:E-: .fl\m~~O""": '1.,C: nhl\t1: 0O'f ;J~;I':fm-: 9"h1.f:'0: ~CV ""'J: ""'1'1\1\1:: oo'i ~.f:fm-9": " ... ..,.: '1""1 rnJCr-l-,.,: oo'i es.

"": ""h4-!

h 1\ IJ 9": OL:I" Jl.: n"'''''""L 6J!"

152 ~Tm-: 'I."': h.JC'r1: n"C"'T:

Jll;J1ml\ 1°lJ-:: r"'''''roll-'''', 9": '1"C: ts ... rs». n:%I\: OL&'f lJ-t 0""" tf ,1-9": n+ Q,l.:J" ",,:I" 'flJ-'1: q",oollJ'flJ-: 1.'~+ ("CJC ;l'm-1: hl\hl\";f-lJ-)I h'11"': (JJ-~T: :,oCR. -111: q,I\9": fOlJ)f: ,hAI\1 hc;1+9°: f 00Q,l.~i'f ~

-111: 'il\,.,: f"ti'f: hAI\1 hll rr. I\. 'l"h&-'fo-: h'lC .... : hI'&TlJ-1 O"C..,TIJ": h'i1"':":" C;I': h~~11\'fo-:: hl\lJIJ": 0lJ""9"c;1: I\t.: fTt!;I': ql\rL"": '1m-:

153 oolAh.,.t'/m-: b~I\":fao-: f-tm &-TlJ-: .... ",+ C:Jo":f-lJ-: or""1\" ~'i: OJl11:IJ": 1\,,: f"'''''I'~: o"fa'i";f-o-: 'lILt (h~;I'm-(ao)1 '1001\ IIJ ";f-lJ-'i: O~li'lq":falJ-lJ": ""C: ",1:;1'''''': 0","'00: I\~: ","'001: OO'l.cc":falJ-1 hl\lJlJ": or ""IP~"": IJ-l\-: (JJ-~m: 0.,4!: '1m-::

154 blLlr I h....,.. I O~I\ I ~., ;:f-1 t b,....,.,. I h~'f1 I '''7. 1\"~1 I "':"IA~ to,...,.,. I I\~ I "aJ~~ 1 h~ I ~~ (a;'::fm- I 0l\C1., I "iti'l!L :feD- .. ]\m-~+ I 11A1i~m-11 'ODY~"'~+1 I ODm~mC I 0Jr.I\" • "~m~l\- 1 b~1"- I A"'1 • M,..·. fA.,,.. I ,.I\1r !

~1"- I ".Ir,.. I A"I\" • ~ro- t fll\:':m- .. 1\.",." I fOlJY,1A?+1 • fl~'i!(a;'::fm- I m-~., • ~I.ofl:J>1r I b~1"- I A"'1 I '" JC'f I 0~n('1 • Iff:' MI." I flA"'"1.1A1 • ~flC • ~1\1r .. o o.:Jo 'f". I m-Il., I fl1i'il-.,.r Iff: I ".,tlf I n.,cfl. I 1\". I tlP11.1A I r"'~Lfl:':ro- I tDI. I tlDm-I.tl:fm- I flaJm- I ~fle •

fll\:fro- I """ I (lj:(:~1 I it. L~9'"'i) I Ol.l.,.;I=l-".,., • m-

Il., • IAro-1 • """'''''' • OIA Il;.:":fa.,.,.. I m-ll., • 11\.m-1 I

,~ ,

47

.,.,e I ,,"1A.~ I (1-'" I 1Pt-) ; """,., I ol.l+l· f (I)'llT :

IA1 • o-tr I o'Pct I ~tD· II

155 "~H.I' .,.1\.1: I 6£"'i!f:1' I IH' 1'i"f. • +') • h""",}", I rif(\':.:" • ... sPl- • nH.l I nlP~"" I hkA.:

,..h11+ I Iltlt;J·:fOJ· • ... t. III'} • ~m- I """,., I h~"" I n"c..,'I' I ~:"e I "I\. I "I\u I tID""" I n:"l11+ I f",,.:fh-A.' • .,(I)''i ..

156 "'i,}'" I IOD'il-rr I 11'~ I x I.~H.1 • "'}1. I Il~""'i I lll\. • ID') 1:".,;J!:fm- I n,..l:c I 1\,. •

n.,·:},.. I "'".,.. I "",n I fl1i). • 1.", • ,,"'1 • H'}~' • fl~ n~ I 'if: • flA".,-I:,.. : fllA.,.

11.tr,.. I .,flC I "'1."'.tr+ : ,,:"1t). 1 "1\,, I ,.1i'}'} I flA fl ;J!:fm- • m-ll'l' I ~?:,. I 11.C1 fl:fm- I H,}1: • (1-",},) 1 "Ir) II

"It"'" · a./ro- I II.C;JIA I f;11:I\A,.. .. "1\,,,.. 1 f,..""

IP?-""'} 1 .,.Ir : "'OOA.ttl- r ~aJ- II

157 0"1\"'" • tIP'}.,!: : ofl-1-11.~ I

- OJ"'''' I ofl""".,-I: • b"I\" ; f1i~OJ' I ,..ihl""r.- • "".,+ . (]\~CfI.) 1 b"7. ... 0llO-"" IU-O"".

fl"C"''' 1 fl""1I' • ~m- II

158 -0""".,-1:,.,' ID".'" I ofl+., I. it- t o"e..,., • IDI. • 1\1\" 1 -0;': r ..,. ... 0 ... fl 1\ 'f". II

159 b"I\"r • 01\"1' I 'fe~ • AHofl h":fm- .. o tID A I tIP'!' la': I Afl • I.l:",.. I fl1\1h • Iff: • b"'~I" • fl.,.O.,.). 1 ~flC II b~C""'" • ~:,.-C • flIA .. ,,~e fl.r • "'ih~+,} • I\.MI\:f1D- ..

0~1"'r"9" 1 .,.1\.' 1 ""7h~:fm- .. ekC'l' I thitofl,.. r ql.l..," : 1.", I n"lto I I\Y, : .,·tlDtt II

""" : nc.... : 1\,. I "'tlPh.sP 'f'} : "OJ~A. 'i r:

J 60 """ : R.l~l-v- I 1\.,,'1'" I "if 'i k I fl\.,.. i R.ICP(:~l·lJ·9'" I

.f : hCfI. : ("''I'll:) : 0:\1\ : f"7.~JC'frr I O,.,aJ- ? llhl\,,9" • 1\1- 1 ofl;J! 1 n,..'i,} 1 1-tlPh- II

161 I\. ~ n.f..9" : ... 1\. fl'} I tID I. n:,. I h,e,1fl(l)'9" .. (tl\fl'},.. 1 f"7.1. ofl:" I (t(l) •• n:"1Pfh. • +') : nl.n+m- : ~1C : (,";fh'l") • ,.uollJlA ,: htllr 1 .,tt:ll I .,.-tr I fP't.CP1 1 ";J 1 :"".,1\ I\.l- .. "~c .... ,.. I "~fll.tr?" II

162 f"1\",1 (1)',.,;1- • f.,.h."I\. 1 ... m- t b"ft" • 01i., : ekllJ I "'1. , "'tlPI\.(t'i 1 tlPIf~I(1)· I "U~'" I ",}1. I 1i~ • (tm- : ~ m-., ? tIP 001\. 7l ro-,.. I ,..., :

".b4. !

163 ,,~C .... 1 """ I H11: : fll\. I I.l7{9'l- : 'iTID' .! """,.. 1 f"7.IP~""') I ~1e 1 "'tlDIAIl'f I ~m- ..

164 "1\,, 1 or",..'i,} I 1\1- I h.,.. it:fm- : f"~'} I fl.,CfI. 1 1\1- I ",}+y.:r:'} : f"7.1~ofl • f"7.1 mt-:fm-r t OOW.h'i!'}'1 1 Tn ...., I rt1f.1ll.,.r~:fm-'" • f1i ~'} 1 tlPAh"'~ I Om-lllllTro- I Ol\h 1 1.", I n"C'"lT • 1\.,,"'1\ :faJ- I "~efl.'" • bH.1 • 0"'''''. 0.., A. ~ • lla..,."" 1 ID-Il., I ~ fl"- II

165 ".1\."" J oflm.sP":fa'P1 • fl"c..,.,1 11"'1'f.,. • f1i~":fa • tlDb~ •

(tlPm:J>+) • fl1"f;l='f". • 1.n •

48 "",,"'io I 3 I hl\.-,\,.,,",. b'ioA. I 4 II

,.u I bf:" I ~tD- I ht\TV-' 1 llC.... I b~'io{l!J=Tv- I u, I: I ~ID" • ht\U • 0~1"- I v-~ I t\" !J=,. I ~1D"'i I 0t\:f1D" ..

166 V-It-J: I 1.I''iocolor I 0.,. ;1m"'" .,., : f1.dqlov- I Oht\u I

I..JtI: I ~ID" I 9"""''1",.-:: (1\.1..+,'1) I 1\.11A" I tID" •

167 h~If."9'" I nl..cf::"''i I At C.... I ~ I Oht\U I 011,,1: I

.,. ;l1.~ I 1IJ"9'" I "'bt\b~ I ,.,.q~:,., 1it.11A" I tID"" oPcp ;1+' I (oP'i"-') I -O'iID":" 'ie I O.,.b.,.IA'ilov- I ~RC I h~ I ll~C"" I ,.., I 1.u, I b" 9'"t+ I "IA:" 1 1IJ1. I bib1.:" I '+lll" 1 'i:fw· I RAIl!J=:f1D" I ,,,.AIIJ·' I RhG:;J=:fw' I "'11 irA' .. hl\U9" : ,01/..1. .... :,., I o,,-t I t (l)- ..

168 htlf.' I (b:"..,IA) I '+"- : t\ 1i). : AIIJ'I:""!J=:f1D" I-R;l-U .... .., : Iff! I qlA""'1.~ I ~flC : .fA·: 'i:fID"' hOJ·t-t·1plo I h.., Y.1i'i1ov- : ht~{l~lov- I 1\" I 'I" • .,.'} I 1~:""- I RI\:f1D" ..

169 httLl'" : Ohl\U I oP,,1: : f'I·1f.~·"'''' I IID-;1-.., I hl:C 1U : h:"'9";J':fOJ' .. RhC.., ... I h~C"" : h1.;J·:fdJ· : 0..,1: : ;h'''''' : 'i:fdJ- I f.oP1q~ II

170 "I\U I h'ff!;I·dJ- I fl(tllJ:fdJ· I t'lC I ·f- y,,,¥";f': t\ 1i). • (f.oP 1I1A') I fltH.19" : h:\I\:fID- : 1C.· : flte .... : I1IA""h.,..~:r·: (I) fl~c(t· : I\f. : ~cv:" : flA : outf"-'i : htC(t·9'" : f"'l111). : floP1i'i:fID- : "Y.(t;J·~ II

--

1 'IAo'l"1::" , tD'H~''I'';f:f1D'' ,.

171 bht\U I 01\~ IV'i I A"Ill'i I ht\ur I frl\,..." I ,.,... I

'''7'm4- I 0-1\~1 ,.,.ll;J-tt-.

172 ,.. ~ H.1 I -"''''A. I tnl1:P,... I fl:\t\ I Itht\u'i I 1t-A.h.,.'1,... f;l-U".:" I b~"" I 1t~1L11 0",1 1t1P~:"'i I It"'mt.,. ... :,. I ;It\:" I M.tI I ht\lf,... •

173 h~tI.Il (t,,:ri 'A~CI'\o 1- ... "" It'i'''' I (tnC1) I htt-rl-.,. 'PA'i I 'io"-1':P1D" I Itt-,,:P,...'i ("U,.) I llr~-M I fALODlt\ :f1D" I O-tf':r-,,. I ht\U I ~,... t M I ,rer I ODm1J I I I~ 'i:f1D" •

174 bht\ur 1 01i~ I A;I'i I loe:1"1 b4- I t1C I 1A.~It:f"" I 1\~ID-1 .,.ODIt .... I fht\U..,,. I ""1.:1" I .,.b:".,.tt- I ht\U,. I ';l-t\:" I loe:1" I qlto.:" I ~ID- •

175 "'11ov- • "'"IIJ, I -o!J= I tID- • IIJ"'X~'" I Ihl..,,"IrT:\A. I h:r-~"-CP:f(JJ·9" I nr..,,. I h..,,,1i'l'lov- I ~"-"S •

176 htlLlr I flbibY.+ I ,~ Ittt-:r- I hl411)'U • l\tC .... I 1..,,"" : ht\U' : or,r I h" ,.~r'i I ht\u I OOlJALl1f ,.1: I ~Ar I At .... 1 fJI:A' I I\'1.C.., I Y,1fA I A~CI'\o'" I :1"1\:" I :'f»1IJ:r- 1 h t\:f1D" •

177 h~If.' 1 bib1.:r-.., I Ohrt:r- I fAdJm- • hl\U' I flMr I ~1C I d.,,"" I "y,.,.JJ.:r-r f ,,~ .... ,. I hlt...,D7. 1 :'f»1IJ:" I

h I\:fdJ- ..

178 h~tL1 I ,ltJJ.:" I ... "l- • h~ e .... .., • "7U"":1"1-"" r "t~ (l!J=:f1D" I 1..., I t1C I tdJ- I

-nit,... I Allln- ."~C"'" I ,,. 'i"'/."" I ;5tmJa+1 I ll''''_ AL,.,,- I "':F • ~,... I It ~ .... ,. I

I\CP,,"~ I llJ''' • l\'llf",. •

179 h'lu • -'I'S:"'" • h-A.It""1 7tllh1..v. I ~lll • rl\,.,.." 7t,..,..,. I OC.... I 'l" I q'l'fv- 0:" • (1\.'1.:1'): t\Io • '''l''''1D" I J\1.1.ltr J I\t\W • ~ I ~'C I ,,.,,,,,,,.,. .... ,,.,.. • 1\,.

1.tt,. I "" • ht\u • hllDAh.,. M I P7.1f',..., • ,.-CntA I OI\t\U'i • OllDAh.,.".,. I 7tllD" ....;J-,."'" I ... :r-m~+ "',. I It,..,..,. I ;J-'l~ I ,... ... I h'l"O- •

180 ll~nJ" I h'l., I h"CO;l""" I OllIllJf",. I " ..... I f"l~~" I

llC .... I It~ I 1."1 I I\,.,.ll'l

JfID" I ,.A. ,,. r xc .... I It~ll-I

-'I'S: I tID" I '" I OC.... I nl.,.o+, • 0+1'11a. • .", I

(llq .... 1i'f) I "mA'& • 'll "'+'i I ,,.I:cr I ""cn I Aht\U I ... g: I t",. I h'lur I 0"t1P~:" I ".& • ,.,.ll'l' I 01'''= I tID" •

181 fl\~...." I ht\u • ~1i I t",. t

". ,,;;': .,.,: hne",=,,'f: ~.,: IA-

+, I ... sP'f I 'A I I\t\u • Oll C1., I 1\., I rn I 1tt-:"1'i I ~R.I:'" I/A • ita., I OD11.'lJf dJ·' I OllC"l'l" • "'A"4-Il, I fl\4:"'r I ll',. I .. lID .... I A,t\=f'PIt' •

182 r » (n:Joy,) I ll;orTv- I q4tt 4·:" I Fir I ~m- • h'lU,. I ItqC'=Ii I 0 ... ,. I qlttlD"J\). I tID- •

183 ll~1I.I • A."I1,.,.,. I -Ab ..,.11 I lll\+ I f":"Ot\1D" • f1\ t, I 4ICq, I ""h1.'-IIIA' I I:lll I t\'iM I ht\u I .,.tli hilA I ,~ I 'iJfm- I IIDAb.,. "'f I h~ I 0dA- I O;J-"~:"'i I 011.1" I q'l'fo-:r- I (""Cq,) I 07tC1'1' I - ... ..,.",.'l'f:\A. t

"""~"""l- 11t1i'i'f". I :J"'VI ItM I '1.~~Jf"'" O'lJf,.,..

184 R.lll..,.q-o~u,. I b",.,. I Od.:" I 0"lA.A" • ;I""~:"'i • OSO .... s:'f • O"',,-u I -SO'" ~ • 'lID"":" • IIDAb.,."'f I O"C1'1' • ..,.ll..,.q ... lt1'A •

185 ~4:ll I o-tt- • .,.:,., I .,.., ... I 'iT I "''''''I'fo-,,. I ,,..:,. ..-Aul- I (1) O:,., ... t.. I .,., I

"':F I ~ID" • Itll4W I ,..,."" +'il n+1 I '.,..,fl I (2) lllD" t 07tC1'1' I ,."..", • ",-r • ~o.~,. I a._e. ... :,. I '-;J-

AI I "'Uf~1 I "'~ I M I h,.Il.A"fIr •

186 O,'''{1~".'i I O'~"R". • 07tC1'1' I :"I.."",..t\"", I h~ 11.1" I hJ..,..,..,. • Od.:r- I lID" "''io"t • It.,. ... ,...:,.'i I htll.l" I bh;J~ • -0"., I ., ... ,,:,. I

+1\"t\'f"'I"':"~'~'iI ... :rmt+'" • ,.0 I It ........ I ~,C'T I t",. •

187 "I\U • n"_,, I -""'4-' I ,.,. ... ,...:,., I 'A I It. ... , • It ...

,,'f I OllC1... I ;l"ofl,,"~;J-t\ TO-' h:r-Il. ... 4c~. O.,A:" I " .. flJf..,., I (hll~ •. "") I 0:(

1 r,.+nm.+.

2 "'''''4 I r+u,.

50

:'1

cq,,;':IF,.,.,- I ~lt • "IA-+ 1 OC,,"9'" • 1'4:""'" • 'P;J • .,,,. 1 f"7.1".+9'" • )1C • b4- !

188 ~~tl.n' OIP~+ I ~1C • f"t,.

It#1'i • q&\IP~+9'" I tID tID

h111 I f"tfDJJ.+., • I\+it-R I tl.»>l11+ • OoP~1 • ",.. 'i=ffD- • -RAil • J\:",,1l=f0J0 I A~fl. • I\It ,., "7. I ,'ft1lJ:" • II It¥fD- II

189 ffl"71+'i I ''''~C I 11J»'i I AI\"II I -R;I= I ~l.D" I ll".,fD I 0~1~ I .,..A-. ",. I ~,. •... ~ . ..,. II

190 il",,+1'i • f"1:C1 • OoPlj: mC fM+'i • +1r 10tID.,. 1\11+ f AIlA I I\'hf"r:"lo I O'hC..,... I f" &\b ... lo I hA- II

191 (~~c .... r) I ~~tl.1 • .,oPtO- I "'+9'"mtD-9'" • 01-'f?TRJ- I + ;Jl:tlDfIJ<" I 1\"11" "ft17.1 fDfl. I fJ"",,+'i lorl:C I h.f..lIJmcr' •• f~ll"'~:"). 1- 1.~lo1 I· ",.,! ,.11, I Ob,}wI: • M4.mCkfIJ<9P, J ... t-:" .•. "1 11., I h"''':'for. :,-n,:,. I in-O +' I fotA- • STili- II

192 1.~";f'1"1- Ill1.,.' ,. ... :,. 1 fr~1qfIJ<1 Ill(&' I OlC11' I 1\" t.("hfD- L '\01.1\ "T~' ,.. 19'- I,l'&;.flo 'fA-'P1ffD-~tI

193.1.;J-".f1 • "" J ",;;:. 01.;J-;fv- I 'htID'" 1 0..,1\:" • mS'. ,)\~~..,. I

fotmt-1 I m& I "'"" l'hoP "f" 11.~".f1 • ""l :-mA+ #1,,9'" IA'I1 I "..,C I hf. I

JP t-W;i:'f11,.. I h;jl I ,,-all I h")"~:,i~: i}sPT'''?C''''''

A1 I v

1941.:r".f")! If,.! oooAtl1'?1'''.f tJ~: ,,~: • -t- 1l4- • fl'Ai If..l

..,h." · llm1 I 0+,..,1.. I +19'" I h?.,C,., I ",.,. I +m C!""J I 1\:t"4.CIIf"'i 1 (f"t~ : 'i:fmo) II

195 l.;t-:ffDor • ~~. b'i1 ....

. hd), 1: I fDf,'r I hl\:" I fIJI

&1 I J»t-- • l\"m4.fD 1 hd." loO-1 hbd.A-1 ~fDc r 0",1\+ I I\~C"" I .000'i.=fovt • .,..,.01\ ! 'h~H.lr • (1) , ... flI.JJ. I b1\1C'

.;J=:ffD-9'" • '1ollt~ • O(IfJ11

,.,. • f"'meJI f f.,. ;J1..A-9'" •

, ..... "trfD f hI- I JP~"~=f fDo") . ~ b~C&' OltC""l1"h-O" A"" 1 RP'~;J=:pm,.,. • fD'}fI"f I f"7.4. .... Il=ffDc1 • n ... lo •. O~C

..,... I 1\11l=f""11- 1 hh"" .' "'.to · f11)) I M~ 1 ("QIJ~ ~A-) 1 ""11"- '. 'hCll- I ",.(" I (lfJAll9'" • M~ I 1\&\1\ II

1 ss. f~n..1 I rl1JJ.:'fo~ ... "lo ,I 01\1 r:"fj. ','!"',4."ilil' hI?A.., II

197 h~h"" I ''P."ft9- • )fDcl btl. ".' I' _~ t.1¥OJ· I 10)'" I

... ~ I M .:"b4.,.. I Mdffi: !

198 .." .~)tt.1I1.~=ffD-' 'f4.~' I\)('\- • bllC';J=Ifm. I ID1Jf"f 1 f"7.Lfl.Q=ffD- • n.,.".f,. Ocoll". I HfD-;t-tfPT I ..... 11.,. • hh "II I. H11: I (f"'''m.) ..,1It1l ... ,

,..,p..9'"f: J\~=flP"11 Jr._"9'" I H11: I 11\lD- 1 (fP1.rc) I 1\07- I IPt."l- • 0". I tfDc II

199bllDl"dll-r • tlAR.of-"f I (2) I\h"., • ~&sPT • Ohlt.,. h1+ faT'" • 1'4:+1 1 ";J • f",,,,,

~....,.,...-

1 h-il I tDS'. • "'011" .,.,. •• 1. • ""4.'i 2 ".,1. I IHI"~IJ I Mr"i • ,,'tS'. I "'O'lf •

""P" •

1D'm- I ""'11). f O""U~ : Ortf : (0" I "'~1'" : O+(OI.~tD. J Oll/r : m~ ~Ch- I O',.ml. f..m' I fDIJ.f?")' I IIsP":f I "AIt,!

. "'~HJ I "~Cfl. I 01o.+TeD- :

H1 J!' : M.&;:t=lD- I ",,:feD- !

""U : 9"(:(JI'/..m, 4.lIn I

~(l). ::

200 h"'},,· : .<)(/IU;-:".0, : 11',. ;J'1lP' : '1'(1/..·,:9" : (Otnc I h.ft : ftJ?) : '1"('11\4,9" f ')'.r:

HJD : "' Y,,' : ""U') : ~.;. :1

O""U I 119" I l'l~'" I ollJr I C ... ~ ... • OlliS"" I htf~1 011~tD-:I

"'",.,. I 1I,,"f I rry, ! I")' I h",.ct"" 1 ~lj:ll I (h".&;f") I f 4.mt-"fV-1 I hCll'PS"" I 00+ c;;(rp'): (4'P").: f4.ml. (I)" • h ~C fl.9" I -Oll" I (01 JI.. 'f")~ I I'I.f'f1 I fO"'~tD-1 • 1.:f'".f·1Jo") I' Ij:~ II yn,.. : OC

fl. I fS"":"m.ff~O"'" : ""U ,,.. I 1Ir~~JP"f1S"" : (hQIJ~

1.1") I +m1+~ I "'''II I 0'" r,',+ : ",. I "'mllq-t I ~tD-~ ..

2 f-t'l""f1r I 11Hfl!FTtD-1 : 11m- I 001"6:tD-1r I OoPA ...... I "'''''AdJom- I .,'Hfl!F:f dJo1,.. I mf.. I 1")Hfl!F'fv- 1 (000"'"",,,) I "'o}-i1i\o I ~C .... 1 :f'''~ I ~m.hT 1 )1D-~ II

3' 0"':'I"'f9'" I (",..,qo}-) I 111\"7

1l.,. .. 1.-\".f·V-1 I -OT4.~ • (11.... 6 ..,.")~ I h+(OlI~" 'Tv- • O"y, I .,..,qT,f" I Ij:~) I hl'l. ... 'T I

I\~"):.,. I f''''P0,,:r'V-1 : V-A:" I ,,"It:" I Y'il,'" I Y'i't:t-S"" • ht-""I "I..:",.. I ""10- .. hlt"711"'l]h A1S"" : .... ..,.4.~ • h1JL-M I -O!F I ro1>l}" I "'X?F"fv- I , .... I.:" I ff.l.,.:"") : (I) Ill" J 1>U : my. i ""OOO"A I 0111,.. I f+1.0 : ~llJo II

4 fI."''f,r: OOUC':F:ffDo1 I (2) O~il;f' I ilm-! "~1"'S"" I bCfl. I """1" I ~1C I ~Ij:" !F:fiD" : 1l.1t"lfl. • OO&\"r I ril.,., I 1\1i1 I -Oh-T II

5 -f!Ito'f,9'"' 1101 r h"., I "'i , ... I on.,..rc1.tf I f"c;Jn r "fI(1;FTIJo") , (f Itf"fIJo"TfD.,) I h:t-llm-'P:t=m- I hC!l.'" I oo..,O-CPTlD- I hA-O(\.CP:':lD-9'"1 1t''(''9'' r ODA"r1 1 ")..,..,C I

.,. .. ..,~ II

f-t'l"'f1'" I ;J-O;F1 I 'hilb • f voI);Nfv-. f1i ).:,., I 6'M:" •

211" ').1),.,.,", IV:":", I\(t.:I:: f"'/.I't'1" 1'"11::

"/J~Et: I 4 I hA-t4"" hfi:A I 4 .. 53

"'/J~Et: I 4 I hA-t"~ II hfi:A I 4 ..

1~ = fo-A:" I .... .,.'f : 1:c'if I -Om. I hAU" ~ (O-A:r- I (1),."') I

'h o-A:" I 01\"'" I f1\). I .... +l-, -o~ , ll."fa). • A~R' I (.l1:ti) : 'h",(I)fD' , l:(:" I 'h"ll+ I o-A:" I ~:(. I hl\:fa,. II h1}l :,.go I -o:r-"fa1 I AC!l. I ..,.,~ I

"1\:" .. A"'l:"'i I A~'i":'" t AC .... ; lAY: I ",.P,AtJJ· I "0- AoJ: : AJJ1~'t~ • 'hll1:ll:r- : "11: I "I\:fIP- .. AC .... ,., I A1:= 'l,. .... I.",.'i I ClU\J(!fi I ll.CPC .... :,. I A~'ioJ: I Pf.~lD' J "1\:" II AC .... ,.. I ",11:'I"'f'i : " ... .,.l- ' R.'i".'''' I A'.·1;I I bll1:11+ : "11: I hl\.:t· J (,.U9'" I f,,.fl AlP-) I Oco. I 'h"''iIlH'l:'' I )oInt. • cP,.go I b/JP, , O~I\ • ~(D' II "(l+~~'IJ·'.· : A1.:t! 1'(1' I A'.·1 ... I oou-r"'''' I ...,,. ~:(atJ)o I f,OA-r : ~c-o : ~"I. I 11'1- : ":J·oJ<-t.9'" II (1,1\9'") I h"I\U I f-I'I,~11 : ~tlJo ; "I\U I o'Pcf: I -ron~ : ~(P.'.' II

12 l\'i,.+9'" I tPJ.ll+~·IJ·: " ... (I}-,l' I ,.-01.:" • A~C"" I A"!: I ",.'it-:(-(D- • "l"'1~ : "I\'fo- 1 A~!\-9'" I A'f: I R.'it--:f'D- I h,NIJ"'" : u.n,l· I h"t-.:t· : h') 1: I ,,1\ '.'f. I}' ;. (.r.u9") I nC!l. I h0'l!.·m"fl:" I '1-11'" I fDf,'I'" I h~P, I 0:\1\ I ~IP- II A'.")1·"" : /:\'': : fl1."" I':~'IJ' • h"''P';fIJ':'': .,~il.:" I I\~c!\- I (A"'I.il+:r·) : hh/..:" : "')1: I "I\:f,," ! I\li ')-1'9" : /:\'{: I ll. 'i /.."1'1}' • h·" cr';fv-:" : ')-Ilt.'''' • 1\ ~c!\- : hil 9~'~'1-: "1,(' I "I\:f.o'; (f.U9'" nC!I. : hr,l·c.'Utl·fl'''' : '1-11'1. I tJJf.lj" : 'lOP' I O:Xl\ : ~lD' II

52

... 1\1:9'" I 1:\1:'" • fMIP- I j' (0)" I CP~~ I f.".mCIl I . 1D11: I 1D1."" • fl.:" I ll.1:OS • AC .... ,. : (A.,=r:) I m11:'r I ID1.9'" I ~ ... :,. • ('hh .. oJ: I nb-A. I -ofF I f1i~) I ll.'iC : 'h.,.A." I A,11S1.-;¥m- I 'h1l1:11:" I Jrt,. 1: I "I\TCI)« .. bH.UfD I (lth ,.1:) • fO". • ll.1i). • ~~Cf\o I nPf.",m- I .,. :Jt.fJ"f I "TIP- I (,.u,.. .... t.Ji1·1) I f",".,.. .. I

11'i • RC!'l I b""'ilftt-,,:" I ).'"1. • "'1.,. I b/JIS ' n:\1\ I ~,.,. .. bJrtI\U,., f1i~1 I )Oil'" I (, .. 'f:\A) J "I\U,.. I o'Pct I fF,,· ~ .....

13 h~H.U I fAl\u • m-Itk"l- • 'iT"" .. AI\U1 .. I ODl:\h.,.'1,... 1,.. : '.".;J-H". • ft"l-. bllC"

-' . ;FTm- I m1"l- I f"'tA.f\oflT ,...,. : 1~"'l- I OtD-llIIJTtD- I H"";J-t.,,"f : (\ 1\). I f1'l:f CPA .. lolJ?"': :"A'" = /J1:A. I ,~CIJo ..

14 AI\U1.. I ODAh.,.'i'tD-,.", : f"7./,.. .... cDft,...!fi1,.. I f"7. ... I\Afi: • OlD"ilfIJ.: HID-;J-t. I (\ 1i,. • ~"..,..,. I 1,'lCPA. : AC f\o9'" : h'Pt.1: I "'IIJT I hAID' ..

15 h~tU',. I 'hfl.+;FT0- I tID'f' C:', • JPt. : (11--:"1) I f"7. ".~ f O~Cf\o I I\f. I 1t .. 1.,. I At.+1 I (tD')f.'f) I hlloollh ~I)TCIJo .. ll.tID{}h~'" • '1":" : hllh"'tI.Cll'lTfP- • fDf.9'" I "I\U I 1\ ~Cf\o I 00111:') I hllbotY~C"l I ~lll • O~ .,.":f I (D-il-r : III-CPTtD- I (m-O 4I'fTOJ<) II

16 h~If..I'}" I hh .. 1.,. I tD-ll-r • (11--:"1) • '''7.IP~'P:''1 I "(}.4""'PTtD- I ll.~~1:'i I JPt. If.,.,.,.. I fl.1""'~ . h~Cf\o • .,.,." • (A;J-ft.4""'PTtD-) I " I\U • IA:"1 I "'+1)" I AII:OS • ~CIJo'i" (I)

\ 7 K~:"" I -+OA I O"I\U • 1\,. · f""1q,.,. I A~H.f I "'111.":"" I Ollih.,.:" I A"7.1P ~'i I bH.1r • It"'C-t1 " 1.tI. • 1\"'I.~~1::" • oflfF • ~tD- .. ~~H. ngo I "t\U • O~Cf\o • 1\" I

~~:"1 • ".,.01\1\ .. "I\U,.. I O'P-t I 'f'nO~ I ~,... ..

18 ll:"1,.. • OO+OA • A ~tU' I '1mJt.,.l-1 I A"7.IP~ • ",)IIT cD'')'" I 'fD:'" • OoP"IO:" I 1.tI. • hk I "0-1 • ...lK:"11- I A"'tA'i I A~H../'" I h~Cf\o • 1t~.tLfJl· I 1i~tD- • A"7.",1: • A"~Al-"" ~~tU' I A~f\o I "it .,,"'t1 I ~"I+ I hH:J1:"'''"A ..

19 hl\1.,. I IOD'il-o- I ft,,":f • If,. I A..,.l-1 I Ill,l.lS"fo-' 1i .. l-~II\+cDCf\o'if1A~1: oP'f'C: I JPt- I "'AIP~ • Oil.,. +C I 1t{}1IJ1-:\TtD- I hd.lt-'t • A:".IlJl. • A.;J-.,.I\,- =flD",.. I A..,.+ I h1.4.+I:,. I OODI\ ",.,. • ... s:s:",,,=f""l il+mltCP:fm-,. I (:J-1fP") I A1~":f1 • ~.,C I A+ml\- I AI\U,. I nC~1 .... 11- I ~"l I ~1C" I ILYI.C1 • 1.!i=I\A ....

20 O.".ll:",.. • ll~t. • "'til:"1 • A-AID", •.... :,.4.1\.,. • A"11.

I.l.... I 1.'" I 1:l11 • .L:")o'P TIP- I h.,C .... ,..: :,.1~:,.1 I

-O;J-CIJo41 • 11H(l!i=:fm-,. I IDI. ~C .... I llm- IS 0"'l'l'h1'i : ",1. ;J:ftD-19'" I O(101i.,.II"'" I ,,:,. il'-:" .. (h'POJJJl-) : V-O;J- 9"9'" I f11 ~ I (}OJ- I 1.'hIA'h1\ 1 1:"ti9"': fl1~ I ftO)' I (1\.( .... --):

Oh"lfl.n I ,.-01\ .. .,1H(l!f.:ftD- 19'" : lDl. I ~ ~C"" I O{}"I~·o- I 1.'" • O~C{}· : I\f. : "lloullh"- I "'ml)flcf:~:"'" : Ohl\U: n:l' II ,

I\m1f..1- • ml\J!-f'" : f~C-Il :

HtlPP-"f I h'I'(I"~': p·Ot.:t'): .I.. 1;J- I "I\:feD- I. AA.+:f,.. • cDI\~'li : f~C-O : HoPf.."f : b"'tD-:" : 'hC!\- I t,H,w' : fltf.9" I 'hOIl(l}- f do 1;J- I ,,1\ TtD- II f"'tD{}~ : 1:c'if I ("-1. C=lA) II

8 hli:Y1,.. I (cDt-1i I 1&\11'1-) I f1,,,..1:li I 'll\n.+"1''i' I fot ".,:f· , 9"llh,'f1'9" ~ 0-"17- 0:" : 1.'" • hC!\- : P'C=l:fm' :; 1JIfA, ... ,...t9" : 1..,"'C : "''i',,,-

cp:fw· ::

9 }, ~'f.J)'" : h;\I\:r-OJ- : ':~"" 1") : 11 r.Y9'".f·: n.,'·(D· : 'I Co' :

o~t:!\- : ",. : f07.t,"- t (ON:

If'l"f : ".r,) : "tn')"'+' l "" IJ ')9" : f.'i:~· ! (1\,,'(""'":) : ,H,

)JI\~19" : .'f·f,\ : $W','-;' r:

10 ~"Il!: ff":'l"1") : '1')11'0:. nllrJn~/:\ : f"'I. 11 1\' lillY f·Y: :f(JJ. : tf)'il'r : r<''1.I1I\·:'' : ~" '}'} : ,rEI: : ., (D' ; ~,·H·'~9° :

nx C''11' : f·" 111\- ::

11 1,"lJ : OA,::,::r·(}- : «(f)-Cil : 11"'l..11-1'I\(1)-) l ,('I,.,f:\/:\ : I\tl!

7

1 ,..,. f12±l;': .,..~~. nl~ • A.,.,.Jr • -Ml":l:A ..

~"i: : (1'.'J'"+L;J-to-) : -eU"') : 'rtll-fl :flllfJl·~.:r· I il·Fft). : hell- ~ 9"1')9" I "+o)'ll~ II noonS-.Ar; I .,&\,. : n"'~ :

'''tn.'''''' I '1'f))il~;N\~rr1 ?

21 h~.I\l·rr: f))f. : h~~ I n~c ""I' : fS'.Ul : 1\.1\1'1' I h'i1.,. I ""9" I (1"1."'1') I fmO.". I b.~ 11 I fltt'fl'frr 1 1\.1i). 1 ~1 1 .. + I +lDil~;J-"l-1I- t

22 hl"l. ... ".f9" I " ...... ;1=1·11- 1110-." :flD") I h;J''''O- .. (+""m-n;J-" l'rr) I IALID" : I\.+c I xc .... : 00'l't:.'i I f''''n'' I F/" I ~1D"'i 0011~~-IJ9" .1 h4- !

23 ~r;"';':TO- • 1"1.+ I IA~ 0-'" • ~..,+;I=l-rr'" • "tJll ... ;I= 1'0-'" I f7l-,.",,,;I='f0-,.. • (I) fm1~'" I 1"1. ... 1- I 1A~'fr • fl\..,+ I 1"1.+1- I IA~'" • l\~ HJ9" I ImO-.,,'f1l- I l\r;+;1= 'fo- • h/IlUr ... + I r1i).Tr 1 l\ "'+!i='f Ii- • f"'l.il+;I='fo-", I l\r;+'f • h~tt.19'" 1 01:-19';1= 'fu- I 1~"" • f~H.J I O~C"" I r1fl'frr ... :f1D" I "'1.11+":"4-0- I 1\.+"4- I 1A;Cf • (A;J-1o.:fCD-) I 0'1'1'" I ",. I l\cr I .,.1.l1- ... l-rr ,. me .... r I (O"7.h+ ;l=l-rr) 1 lIA1fllorr ... :fto- I -0:,.1\). • (04.;J-'f"=f1D" I 1.tL I I\."''f I 1A~:f1D-11"";J-10-) 1 n'i1.,. I ",. I "'m."T I fA ... 'fo-r II nJf.1 I h:(Cfl9';I= lou- I f1\}+ I 1D1 p.'f I A~ l'rr I (2) D7.ll+'fr • Oo-A:" I l\..,:,..,,,,n9'" I oPt)hlA I

1 rM· .... I ~.., .....

2 fGlM:fu-hlf..,. I "1(lJl:f", I "'I.h+':f.

oPll .... ll ..... (~1S'.tt.1I- I "C9"·. ~(I)-) 1 ." I htt." I n~:" : IA 4.1D" : I\.+C • (~C""'ll I .,.", /"1 "IA.) I """ I OD.ltt I "1f~1 ~1D''i ..

* * *

24 hll.+l-r I (n ... lA) I "' .... .f=6 •

~;O:'fo- I (o,..elt) I fIlM'

:fm- I I\.+~ • 0'1'1'" I "" I ~e'" I 'i:f1D- II (,..,.,) I """ I 0'1'''''' I ",. I ~4. I htt.,'fo-", I (h"'hAh~:") I mill • 'l' .... .flo I 1\r;'frr I " .... .,..,,'f I ,,:,.1\} I 01.,H(\;I='f0- I (I)

IAT4.IA1- I A'i"'" I +4.+1. I

h~""'" I nc I (OOD,'if+) I

f"'m<t",'fu- :fm-1 I Ml- •

OD"I!'!i=:fm-., 1"10~ 1 1\."'" I hl9.:fdJ- II hODID1\1r I 0"" • n",cp"~'fU-OT I ~,c.. n'i

,.,. I"" I "'m.h:" I fAr II """ • o'Pct 1 ",nn'1l ~m-'i II

25 h"''''''': m-it'l': 1'-ll.fl-: ,.,,, ,.,,,:,.: ,,..rl-,: "",..".:,.: O-ll

:,.,: 11A.~": c'lm-+ ,,)(!J=':f1J-: '-lll:": "~l~:f"": h,.",.,,:,,+ 1Dn)+~l-lI-+ ("'&1': 11'1)1 h"U": ~"''':J''l-IJo': o'Pct:

"ID"I hd.l\':fIJ-: hh~l\-: (f.,./,.'1): "(1)-:: ('1el-,): 0 ... .,.;J=:fm-9'":

L:1't:: h1(loCP:f(l)-:: oolJe!i=:f ""'9": OouA""': 00'11:: h'!J. :f",.1 'l'~~l-: "'''(1)-: 1f~ 11"".1-: 1 A"'''': fitC","ft: tD~':'f '9": 11A.1H-: .... ,..'1-4 (h..,'l. :f(l)-)I 007..,11:": O"'mOck9": 1.11.+ OUT"':': F /,.: R.IP';'. o.,e .... :

., PU""" ..... ···n"'l-l{,Wlft .. " ." ..... , tr ;l .•

I\.ef hc}>I1)~"': O~XjP:,i: .. I\.e: '''m-: ..,0Wf7r: hAI1:fm-1 .e11: ('1&.f'): 0Wf"''11f)+ hlJ')'h 1100- :,.,: "Lt.: c'lm-:~m-::0fJ:1'1 "~lJ-?,,: 1\",+: Ol\~: ~m-::

'hl\lJlJ": tio-'1&: hW'i: "m-:: 26 ' . };.t\1J : (f'/.,.",,'1 :1''frr1 I ill.., '"' .... ) 1 A., .... /,./,.I\;r.o-. h'i1.,. 1 ; ···:R~ 'f~{l';''''''' 1 .,n.l'''' I . ,·&tfl'f 1 A.oo/"'frrfll'i~otr • I\'_ • ~~:"1 : A.<tnA: ,,.7J,A II ,'~ ho')U9" : O"'if! .... nn"'~m- .. 27lW.ltJJ9D In",.,...,..1 1\,. . ~~:"11 . ~~+'fllA I ,."I(IA III ~~tt'''' : ~ 4:I\'t?:f..,.,., f-th ... l\-:" I ,.;, (hfD-'i:")'1 :"~-n I -d1nA I

~1..('."JI!H'iOI\- ·f "4.A;J1\- .. 28' h"U:h'n.,.. A.lft'A/AllTfJ-1 ,."I(A.II 1\(1)<,.. • ~t)", • "Ii': I

';.,.l..nu. II .

~ .~"'+11OD'i'ff}- I IT,. ! "I.,d ,(1R~1 IllQIJt)h,,'ff}-1 IA • " . "., ........ h:,. .... A- J ..,., • h'i'"" ,ROIJ'P~..(" t'1i'iTID-'JI ,..,~ •

( .... ~) I. ~~ ... ;.:Tu-19'" i~' h:" ! '1IJA- II hi\u. "'i1'" : KIf~ I ~tD-"'1I

30 ml\1 I {l"'lA~ • {lOPR~A'" : ,.U.,., 1 f"'~ : (1m-I "it:,., 1

3\"''''''A' II ,,1ltJ'i. ota"lJ I 4\,. 1 11: I 'im- Ii "../ .•

31' 'hcft. 1 J • .,.h"hl\'fv-:" I?"" ",=In 1 .... +c •. I (:"'111\"=':,,) I "'m."-I\!P~o-')'. 1 h....,..,. • ~ ..

"'''''' I f''''IUll'''''lll~ I (n:,.,) 'A'i1q~A" II

32' h"ur I hd.t\:r-fJ-', nhd.1\- I ",. 1 {lc ..... : lRAmn:,., r K;J I , ":"00'" II Am.,,..,, 1 h"'~:" I p/,. • 6..('A Ih":fm- I ,,It.~

1 0>f1'= I tIIW I 0""" ..

;6

57

"";t-t~ • n.f. • 1\411 • R- 4\ bih1lPl-r. ".tr • -,,~, • .,,. • 1l+1\, • ll", • I-I\A' I A., • "1. I ""(am-·l· = hl\f1i
tab41f" • ,,..,.,A. • 1\411 • n-nn • 1. .... 1\''''''' • RI) 0,.1\f\IJ=:f..,. 1 A",I11"."..'i I M,? o~r:"Ii • OIllP·l- I
1A.n • "..~ • .. "...,,. 1 11.11 • 4,. • -ll~ • 1\t:'C11 • ,,..,'r+1,. I AtID1IA~ - to'\. ''''ilt- • A~tU'r I Ait.tJ.:" I
D.,4: • t"'" • R,....". ... II • 1.11. • (ftl ...... '1 - ,.1\1t- I (1) ~~I\-" I "." • 1-).'1''''' I (lOO'1.t'. (0',.",
36 1\4.,," • ........ I ftC .... ,. - 1'1- - "'~I-) • ~,,_:,. • ""'1 :J-",,'" • ".,,. I ""ODA.h..,. 'r+) I h~tlI 1 itoo).:" 1 too
,.",. - AI- _,~ • R.~ - 42 RH.I- 4ft') • "tH.l' ,~. ,,. • flit- • 'rf! I A~i\- • ODA.it A.1" • f+'i"f". 1 c.'-:;'''' : I-1\1t- -
R~C-O - ."rl:li • flAn...,. • pDA.h..,.'1..., • 'A.I-H....... - ~ I +hhA21- 01i~ I ~oe - 52 ~~tt.I 1 hl\lJ I fl1",:fm· :
R'of:1i'~ • R,.llh.'l"fr • Rtl\- • ,.I:C I -O+~4-""" • ." - Ohlh1.:J-lfID- - J\I\II • Ii:r:",. • hl\lJr - 'l1ootD- :
O~C-O I "n.:"'" R~~ - ,.tJD'/1t- I hJ\l\ur 1 .~, - t1"'''''' I ... 4::",,. • ~':E- I "CD- • ACI\- I d.""" I l ... :", I
"n.....,.. OM • "~tq,.· A,.1.-O..,. • hi""''' • J\:M'SA+9" II
0""'11.'1,. • ~".,. - 43 "1\,,,,, - 111f111i"f". - If,. t "Ii 47 ~41"" • 01',..",4-, • '''''''''1 53 OID-H: I A\'I\- • h''''p''iID- 1
,-ot:" • flU=\:f ... (fleo"f) • ,... 1 'Ab~"f". • ,. ... la". • 1-u- I If,. I U"f, • "''1''''''1 I 4-,;1" I J\1\:f..,.,? n I l..tL I
-A.ta,., • (p'~) I A4U I b-~ rr:,.tr+1 • t1C I ""br I- O~C""T • 4,. • ...'ODA. ... A"""f • o..,.,.C • 'i:~ I 1\" I
... '1 - ... t"f· I f1\I)' - " .. • ..... "blala".,. - 1l:,.1\.,. - ... I .,.,. •. '"'0:''' I flA Ittl'''''' • ~'I'''' · IIJA. • h"
1\,..1:,. - "..,.,1:1 • A4~""f • taA.1\'i ...... 1- I (ld.ll\-+1) • ~'1.l1 "m-r · ~OC •
37 "'H.I' '...,.""-la • AS"l-1r • 1-".. O~C' (Jltbl\:J-1-"..,). M •... 'l1..,lf .. • OU I 54 14\.,9": "~l"f hl\lI:
O-AI\:" • f1.1H- • Al\lJr • ""br:";mR" • I:tll • "11. h'i1"" - _'C - IA"'" I '''tIl h"fC':I"tD-: 0(a1lJ:f (1)": "1C:
b1-e"I-dJ" - '1\ .... ..,., • ~ - M -. A+~tO- - 011 ... "1- I .".., ... - 1\'r • ".ll:~"" • (cite It,. " "oo+~f\o'? l\h.-n&-
'1J'.-O •• (-OC-la1 • :"111:": .to,. • O.,.tI • ~,. • ... .:t-1\).,. • "") • ,,-.,. I rAI\IJ9" 1 +~ ~r,.: n.T(a(ll·: ooX-th
to..."nttr) I Ab......,,"f,. I • ,.,,. - b",...,'" 1 J\,4. • h~ .,." - ... u-t • ~ ... tt:")'i: ... 0 ... ' o~e.., ... :
Jlt1'~:E-' - .......... - JltH_'~'" ,.t"$:C I A.-III • .,.,,. • 48 AltU 1 OC"," • "'.7t-+., • R~ "m'l :1"1\:",,.: ''''P''i:
liA. • 6.+1-, - ... +tta~'i I tD-n - ,..,. - A,.re,. I hu.ll - M • "'m'i:fm-::
38 1\tH.1r - AI\;.f, ,,"A'S - II;,,,, • ,r..a. - f1\" I ,,. IA..,,., (1m.h+)' ADt"'''''' 55 btl\-,. I (bto",""f) I oel\- I
ll.tr ",HPIJ=1f1D-1 1'1.1\ .. ' .t'C' ,~ 1 Jlll,," - u11-". 1\..,. • ,.,.t-A. • 01\1\1J," • f"t Ioo~ • hAA- h~i\-" _ ~
OA4IJIi - nllDAt'f .. r·.,.,- , ... - ~~""'" I (oe ... ·) • 1 _,It- - A" • :J-I\~ • "'m.J\:,.. Ci\- • 1d.'~1 • AAA I A:I'lIIto
'I"""'" - (,. ....... tr) I ",.,.. A-OA- - "'1\11 • to~c • flto I o1\C11' • +m~ - ~:,.,. - 01V~" 1 0:1' •
,,. • 1\1\- .• =\1."f .. - Nt - _ ... ~ I td)oli - 49 .1.ttLI • '~f\IJ=:f .. , I OJ1. 56 ~ ~u.n • OThr&-;J-";f1 • ,It
" .. - :tS'.'i'~-II I h4- I 44 .1.~H.I - h-,.."'f. 1 (6(1)- "'_'m~+ 1 (fD7..1OJ~i\-:") • ... +, - O~c-.1' 1 ~"+1 • ~'i
39 0A1\1I'i I O_At1f'..,..- ... , I ++) • bl:A.., •• 1. - """IIl":" · J\1\'tIM r A,.S'.A,. J AI\II • 1fl:f1tA' I it:l',., - ", ... +
"lID'" • JlltlJ I h" ... :ftD-f" I J\ltfUM r -r0ll+' • (0"" M~tt1"'·/mt-AI ,..,.,.C' ,.1\- • "''''9'IJ=:f ... OT:I'mlt- 1
(ll.lat.) I OA1A- 1 'reo • O~CI\- - ,:,.) - ,.,.,i\- I 0II'1m,. I .. - he I IIJA.,. • 1\,.01. ..-..rc I IloA-'f, • .foJl9'"f • ~,
~ • ,., I (.,.11:") - ~Oll Alt ~'I:.:t-"''''-Ia • toUA;JA- - trr • A ....... It:f'rI\' J AI\II' Aif''il. _
IJr • O~CI\- • ("fi.~;J-) • 0.,4:- 45 I\I\IJ,. 1 ml\ ... IJ=1-"., • 0"4: • 50 OAI\U • "'" - .. if:'" 1"''':'', ... 0021 • 'tD-'i •
,,.,. - ,.. I milt':",. 1 RAI\IJ • ~''-:'-t'''I11''1"4- • TODAh-l- I 57 ~t"_"'r - IOOH-1'i 1 (IDA.
0' I t"':"':"" • OJltI\IJ • 0'· 1A.,.. - "~A.r - oCI\- • (ooP
40 1\1\1J·f-O'i'S,·h-OS'.+·,IJA. htH.l' ,.". ... ..,./'1 h1\~:" I "m~) 1 0 .... it,. I P' &-9'":1-, I flP';':'" •
JIt,.OS'.A'" I OOA.ta,. I P'~ • 46 hll&-:r:",.. ID' tiT I f"7.d.1\-
-0+1\.,,. • to1.t-C";J-A. I hC I\sPl· t ,..,.,(!""f, • bitfj:~ 51 cD1. • ~~tt.I • h-,..",4- • IJ.t' fl:r: .. , • 1~ ... "f I HA~A" I
,,=Ii • ''''LIlli''''' • hA.A- 1 ---
.... ,.. I ",1: - ;J-I\~ I Mil I 1 u-A+ • +C'H'" • itA" • mofl+'J • 0""1II:f..,. - H"";J-~9''f I
" ...... A. • ".",. • hoP",.,. • ,,,,:,.,, .t.r • ~ • 1A+ • t ... 1\.1\). 1 O~c-.1' I "'i'fl:':., 58

", I ,,~ .... I OaJ-ll'l'CP : '~ih : otll-f:f: 1\t\-'P:f(J)c I f9";--il tn 1A1A"}: '1'lt9": ~'i1":f'Pt\"}::

58 hit., I 11.1.&-9'1-' : ",1. : ",,0. .f;J=:f0l" , h,~;t-f.C"" : !If 'f~A .. 0"'9''f~ I oPlibA I OL~.tI'fv- I 1.tf. • 0-1-hhA : h'J~-1-4.e~ t (llfl-~A) ! hit u I nc .... I f"'l.1P'1.'fv- : ~1C : f'" : !9"C ! hitU : "'''7. I "'oP Alt'f I ~aJ- ..

59 hit'''' I !oP'i'fv- I "" ! hit u • +111" r oPAh+~aJ-,ci :

b'i''''~ : f P'Atrt, I n "n..f 'f, I ;t-HII" I 0"7,=1 .. 9'" :

~1C : -O:"b&-b~ • nhl\U'i :

OoPQ;l,~7(aJ- I 4" : f~;t-9"~ I -o-1-1i~ : (f+bt-b&-'fv-O:r-, : ~1C) I ",1. I hltU'i I ".1. : oPA h+~aJ- : oPA .... :,. ! f.U I f -t - 'if" • oPQ;l,~ 'if aJ-9" 1 ,"7 ~ : ~aJ- II

60 ",1.: h~fl! • h~C"'- : OJ\"}.,. :

It" 1 O-t",l1.fD-'i : hl\,.,. : 0&.-1-9" I O .... fDlf-aJ- : hf"~ CiA : ",1."7.1\-:" I hltfU~' ? ne .... I h'-'lh~ I' OhC..,'1' 1 f;t-lftt- I ,,-1i). I ",1. I trtf,} : oP4-lt:, I f.~AJ)1t- t ... y,trt ,~ : (haJ-~:r-) :, fl,."'"}: uP'" ... :r. I il.f"'O;J-:ftn· : Y,4.,A:JA::

(II l\~C""9" 1- hltU I ",1.: hfD 1.1.(1)' : (+'Ch"})t; : fDY. I oPA h ... ~fD. : ~ I O.,.ql\· : 1.tL t

oot;CJ::I"): h"'''': l/o7f7i'} : ... .7i7i. I ;J'y:f'Pl\U n

(12 'h;(;f-:f(J)',o : qO.,.Y.oo.+ :

(1'4.,1-) ; (1011('· I IU·.l ··y·q:f

(u''r' : hll.,f9" : Y • ..,'} : ,h ·O'.· :

..,ll"7"7-1-, I h'~ : l\A I 11.A 2f'~ I 0..,,,-1- I OhitU • f"7. '/'"1\-1 1i~"'" • noPm-" I 1.11. I h'1..-1- .t-1i'i1t- 1

63 h~fl" • h~fI.! I hit., I nAP 1:f",. • OJ-ll'l' I !flfD" 1.,.1\- I fot!",.-t ... :f",. -'i:f",.. II h~C .... "}'/'" I _""=r=",. ! 1P'1.:ftD-9" I

MC ?" I CI~Ij:I'~=t=tD- • OJ-0'1'

O"? : 1t\(J)c"}: (f"7.16J.1'C):

:J>IA: Tt;1&-:flD'::

64 ..",?" I ODlAh ... 21 I Ohlt., I ~t:I~;t-"tt-:":h'~lhlA It"',?" .. h~""9" I ~~1'1:f ",.., I no1."· I 1.tf. • OoPm-" • hit."?,, : 9"Jhl:", I nfloP). • oPAh+21tD-?" , fl~Cr\o I 9"ih I.M I o,,-~It:ffJ)q,*f! I hit U"} I g2(-l-1 I ......... " • hll'S I 1i '* I ",,"1--1- .~nc ..

65 n1.;t-u?" 1 h9"""'" I (1) nOD lth"TOt- I' O"'bt-b~O:" 1 Ij:

CI: : "ltb .... !ll4.C"_U • hfl sr« hLl.("hfJ)o: ~1C ,I n~'i! I';J=TtD- ItJWtT:" ~.,..,., I hllh"7!1"1-'i" J Ij:~?,,: ".,;t-H1I "}?" 1l\-ftb"7.:J-HH- l1:llllh,.,. ~?" 1 (nM 1 ht-1i~") II

66 h=1?" .n~c .... I "" 1- ~1j:1'1 ''fv-,' 11.1\- • m,,?" I fih1~ ~'fv- : IO-m- 1 .,":"1'1 01. Ij:' : 'i~ : h~"" : '1'#:(: 1 h"}~ IqAIP~"" : ~OC II h~ .... 9": nc .... ·1 f"7.111-'''.0-1·"} I ~1C : OIP~ 1 'i~l l\~"" ,oPA tl9"t; : (Oh~~:J':f"'" I ,.y,) : l\(1PC;J'l~SJu : Otrt9'" : rfl.t:t- : n1i ~ 1 ~_OC II

60

61

1\\'0'" I A,\Ie I ...... I 11'ff :\1\ J I...,,.. I ~1C I -o;t-11i' :f1D" I ,.v'f I bhltVI ",I: I "..... f ,.,,~ J QDb~'" I -o;t- 11i':f1D" I ,.U =1:: bh' ... I ",1: '1' ..... ""A- 1 ".~,.. I (1.""1" I h4-lD"r) I bhltV I ",I: I 'itJt- • 0,,:f1lJo 1 A~ILV1" I

1\,," f '''''''e") · A.l.tS. I f,., ~ +C ....... 1 M 1 h":fm- ?

79 hI.., I 'i1C 1 f"111'SV 1 hh ltV I (fC';t-) I ''''·1 houb~'" 1 f-LU:ll-OU • b~IlU I (1'4. .... 1 f ... ~ ... ) 1 ',.,.1 Ai\,PI'f,.. I ".A- 1 OI'l\h ... 1i' .1i~u 1 Ith,U J ooll I}~,.. 1 OhltU 1 0.+ ..

80 tlDl\h ... '11D-1 I f"7.;t-H'II • I\IIJo 'OAC"T I hltU' • ;t-HH 1 b .... AIJ'II,.. I fift 1 I\m- f (1\J' ... ll-OU) 1 O'i .... I "'" 1 ml)4: I hl:C11 • 1\l\lth,U1"'i ..

81 ("~'f1) • ou;t-HlI I 'iw· f ~A-" .1 bh' ... ,.. I H'.(- I OCDm- 1 1.11 • b~Ctt- I b~ I bILl • (outi) I b""_~ I Aolt' I (OI\P;t=:fm-) 1/1tI:~A- 1 hit.,,.. I f""_'~"'" I 'i1C 1 ,.lr4.1\ J IlAtLU 1 ... ,,:fm- I OIV\V" 1 It,. I "'m,:J I oum1. '''' 1 OhitU I 0.+ ..

82 .Ch" • hJ'h+'i .... \'of'"") ?

bhltV I Aolt 1 H'I: • O'iOl • 'f'C' • oe.... I m-llT • -011-' I tIDAl' .... I 1)1~ • 'iOC ..

83 ldT;t-. tD~1" I b~C' .... I h' ~'f • (mt.) I ROIIIlJIt:fm-1" I 1.11. • ACtt-, • 1;J''iA- I CD!. I OIIl\h ... '1tIJo'i I b'ictt- 1 ,.,!. I :"AIJIt' I I)An.+'f. (ml. 1 01'

4:,,=6) I O-Att-:" 1 se • ~'i tLJ' I b'iC .... 1 ()1""') """J' fDoIlJm-T1 (1) I)m.:" I 'inC ..

nA'i''''1'' 1 It,. 1 fhltu 1 'fC' ;t-'i 1 ~lI'i-l: 1 I)A'inll 'f'C' • bT4:+'fIOll ... +c.I\~IlJ'" O ... b ... It'f". 1 'inc ..

84 OhitUr I 0D1'1.(- I ... ;J!'A i ~IlU' • A'~ • ft.,,' I h:".,!. .(-r J "'~"''i''1'' I (nOll;J !.A I It,.) I h1.4(.tt:C J hltu : nILS" • fl}.tS.:'" I ...,,.A 1 A.b Ahl\ I ~b)!ltl\ I hitUr I n..., ~I\ 1 o lID J''''' • fOl;t- • ~III -1:1" 1 fm~hll )m- ..

85 OIIAlt,.. 1 ou;t-!.." • f"7.;fI..., I I\w- f Actt- I bell1' : 11.(-1\ 1 "'f'l1'AJ DDTla': • ou;t!. .",.. • '''''_;f-!..., I illD- f AC.... I bCIl1' • .(-cii' 1 ~'f' l "A .. h"U • O'i.,,,,, : ".A- • ,,~ : ;t=~ • )w- ..

86 Oillt,..;t- 1 O"'bn~'f",1" I 1.11. I hC!\. 1 ",nA., • I)..,l • (illtr;t-) • hh-O"" I CD"''' I (AC!t.}) I OUA!t.:" II "ltU I n) ''''' 1 ".~ • It,. I ... .,.IlJIII~ I )W-'i ..

87 "ltU : bC.... • OIl.,.+C • "r Ith • 'Ar I OJ!. I :"'P1t.. I +1'.OC .... ITCTC:fft.AO:,.· 1'\.1\, • RAC"'T I ~ilOlll)l:\A .. R'..,..,Cr • b"ltU I ~n AT I ~6)o'i ... 1i' I "7'itJJc ?

88 0(ID'i~:t".,,.: ('i1C) • "ltU I np'~";t::fw- I m!. I hilt!.:" • fOOA ... :f1& • 1'\.1\\'0 : ".A:" • htt:A-'f I f"Ii'i'f".:" I A"·'''' •

--

1 r"_".n~ •• ,.,. • ~t"JC' -'Ji~' II

M • hlt'f"., "ltU I ImtIDlID ID-1 I 1\ .. I A;t-+). I ;f-llI)It'f "., l hltur • , ......... 1&, • ilaJo I AC .... I tID"I:' I I.,.". I h;M'SA+,. ..

89 (A~tt-). A11. Ilt.tS. I -O+h.tS.'i I Ml-A I -0 .... 1\ \'0 • "'tID~ ! Rhlt .,,.. I '''''''f':'' I ~llb"til~ • I:lll I h~"" 1 tD.-s;("f1' • h:" 'II-I (h~"~"")' R.I.L1~rl ,II-,,:fm· I ("ctt'P:fw-) .. 1)1\"'f".n .... ,. i htt:~ I .,!.A,,:faJo I h'itt-1" I CD.-s~''i I l4 .... ' • h+/It' ..

90 ~'iILS" O'i''''''i • O)C.... •

ODlthA 1 ;1\ I h.1S' • m.-slt :fm- 1 ih'llP'f • fD'/.m.,..'i I OJ,.,.. • ~,.., ... , I A tID ;J1.1\ I CD,." I tD1'f';t=:fw-, • AOD;J !.A I I.\P;t=:f1& • '''''''''i. I 1\ ~aJo I 'tlDlIl. -rl-". I I\. +~ I (A'itt.1111 I ,,+ .7JtA-1':faJo) I hltU1" I 02i" I 'f'C' I M .. , ... I It~ I ""~A I nillllJffDolj I 0 ... ;J!.ftd4J'f". : 'iOC 1 0."'1''' ".Ii • q.e.;J~f\oCP'flJo9"'+tD1. •

~"""'fO I .tch : R.I+c ... f hltu I A'i'... : O'i..... ~ I ('OD;J1.A) I tlD')11:') • "It I.l1" II

9l AoA-'f,r, h,..,+ 1 AtlD4" • hdJ1'f';t:=Fm-,. I AtlD4' I f"t I.A.,..' • ;t-,'11t'flJo ! CD!. • Al&h+ I ~ ,)J_ooAiI- I 0.,.

m"" I ..,...,.C I oc!t. I fDollT : ~(IOA"'A- I 1)f,"'I&1'l-lJoli I ~c:nr : 1I,+c ... It'f". , AX ;J!:ffDo'''' • l),.flnlUt • 1)1'1 l-:\:ffDo I il'f:t. I ,.,ctt1':fm- I

..,1.A-9':f,..,- I ~~tL1'fo- • A~'i'+ 1 O'iil- I It", 1 ..,AIr I ,.,lllJr) I hI:C1'iA II

92 A~"''' • nilih ....... I I}~ 1\'i 1 o+C I rAM' I oP1 I.A I h~11)~ .. nM',.. Oilih ... + I f1!.A I l\aJo I IOD~ 'f1' I .. ,JIo I UII I ..,fDoIlJ:"Ii 1 tD1. 1 n.+ilP=6f't 1 f,. .... iI'1' 1 .,.,.., f ,..1.l+ I I}l\1.l.,..A+ 1 OIl ... +C I (tlDha) 1/11\0+ II ~c.... I (""'4~) I ~M 1 1\."Ii, I A'i'''' 1 mit .... I b1i\'o .... f'" • ih1lP'f I 0.1\, • 10II'i 'f1' 1 .. ,.+ I 'i~ • "7dJo1lJ+ 1 (-O;J!) IhAn+ J 0,.., ... '1' • n'iil- 1 OII11hA 1 .+A I h..«;, • ltlt:ffDo'" • ih'llpl' I 0.1\, 1 CD!. 1 n. ... ilP=ti 1 n~~ 1 ,,. ....

iI'1' 1 ""'1' 1 J'oP'il·' 1"',+ • t" I "fDoIlJ+ • hAO+l/lt1Y • iltJJofD f +b;t-;t-r-l", 1 lJoA .... I tDC'T • tID,.,. I "AO+ I 1\ It., I (IOu+, I Aou.,.OA I (1.)11 Itl-lJo) 1 "ltU1" I 01'4: 1 Tn O~ I )OJ- ..

93 fDA,.",. I hllPI 'U7.1'(-A 1 iI..,. t ~lIJof: I OfDoiln.t I HID;t-~ I 1'\.11' I 1V~" I ,..+ I "It u,. I nee- • It", I "''''111 I l1 tlDOJJr I ACiI-,.. • hl).(- I :"111 :,., I "H;'J;( ..

94 h""'" I 1(IO'o·-:;'V· : II'~ ! Oil ItU 1 OD'}1.(- , (I\IID ;J1.A) t

o,,.=llJl·v- : 1.IL : "lll"'m- I illt9"';1-"" : wl.li'H- I It.,. lO : ilm- t '~eo.1:' : ih,. OJ:" : '1':"1" I ,r+t.A.,. , l11i'fv· I f'1lM : "f,JtAur :

62

63

,,:,.O~ I h""'" : H"~ r 1Iff- = "l~.sP:r· : "A~ ! btl" = O.c.,l· I h'~tLrJ- : ~O&-'fu- r

"".,,.. : O'l'H- : "f. : 1\1ll ! ill\lI." : "ili-w-l\- ! ""., I 0,..,1-,,'«:,,1, I rJ-~ : tD-ilm :

0'P'1: : ., (I)'''' ::

95 h,"h,..","): f.,-..';-l- : 1l1\1l.-l- : h1i ).·1· : O.,.C : .,..,."" caT-c,' t 0""" I tIP,.,1: I 01"HP~T OJ-'i : O~'i:(t~TO)- : fcPl.;t-1 ~:r- I ",..,,.tah~'" i O."up;F TW",' I O.,~(t~TOJ- I f~;t-., ~""") I ""., I 0.,..,."" ca:r: I "f. I 01.lil : "Ol\m I tu» 1\-'" : h"" : tlPAtacPl.i:' : (1H') : 'l'iI~ : llm :: ;t-;Jf" =Ii",.. : 0 ,,..,.,,,,~:r: I "f. : ""., : O;t-"T : ,..,~ I "Ol\m::

96 bCll·: "" ~ I oli). I 1.lil "1' I (hOl\m) I 9"ihl:",,.. I h1.l., i h1f~:"'" : h"'1"TtD- I h""'" I tlPdtt I hlf~ I ~OJ- I:

97 h~H.1 : (l\h"''1-l- I Ill\tIP(t 1.~) : '1~(t;FTOJ-" I O~f"'f I li'lOJ- I tIP"hh:" I (Oo~c) I f.,1.~'PTm- • (tIP"},h:" I 1\'1 Cll-) : OM: '1.,e : "f. : '10&'fo- ? "~TW- ! 0,.. .(:C : tD-ilT : 1.ta'P'f I '10C' I h~ I fh"" I ,..~C I :"(t1.~IlT :

WH~': l'I.c.: hA.,nl"f"'1? hl\· tpTlU' I h'ltLI,.. 1 go'i tl:ftD-1 .,v~r I 'i:" I OtIPODI\i('~:",.. I b~lo !

98 ..,,, I hco, p..'f'i I h .... .,.lo 1 bih''ilo,.. ~ ll.li.,. I (1\ tIP OJ- 11):") I tIP"" I f"'lf.'f~'i I tIP,

.,~",.. I f"'f."'tIP~ : (I) 1.1] 1JD'f : (TII)"'" I fl\llTm-,..) f

99 h"tLI,.. I """ I h'lC"" I f.T c;t- I t\.I1.c.., I f.i(' A I h"

",.. : .f.:"C I ll.f. I ODdtt I ~m- ..

100 Oh""'" I tIP""1: : f"7.l'\I.1: I (tw' J O,..~C : w·iI ... I 1Itt- I tIP(t1.j{,'i : 9":,::,., I '''~A II m1. I """'i I co1. : tlPAh.,. ~OJ-9" I iI1..,.t;: I li'i I bll.1: I

fcPl.mtIJ • btL'''' I (OtIP".,1:) I IJD:" I fcPl.11; OJ- I (ttD- 1 ,..,.

~OJ- : OhC"'T I 0""" : ",,1: I .,.l;J1m II h""'" I tlPdtt I "If~ : "OJ- II

I 0 I 09" ¥:C9": "f.: n+=lIJ'f(Jo:

l.tL+ "'Itt!: fllJl.:": !m-h"iA: 1J,,"f(Jo: 1J:"L~+ h""T: ('1l\h&-:": lhQ:": f"".,.0}-1): 1J;t-ftT~t 0'i1+: "t.: "'1Il. flo}-: fl\9": h""Il"lo: 1\"i1+: nhC..,,,,: ..,AX': 1Il,,"""f: "i:fm-c;::

1 02 OOJ-l'l"lTOJ-9" I ali,h'i I ... " :,." I "~Cll- I 11i1(t.,~1]~0J- I 1.11. 1 -ll~ll- I h'.tl:" I ~&- I ta".,. I ;JC I :"ck9" I OOPftl ";J!:fm·,,9" I t.1tt- II a..,"ll&TOJ-9" I O.,.1.f. : 1.1t. 1 hl'l"'~ "lou- I f.11-). 1 (h'ltL" I .f.1i. ~c..) : IAM~:"9" I Il.tt-:r: I .",..~t!'1· I .f.9"m- I bh".,.9" I ;JC I .f.1l1~ I 1''' :J><tI:fOJ''1 : ODPftlsP;F:fOJ-'''' I .f. Itt- II h.,UJ : fl]~:" • hoPPft IsP~'fo-'i I h=\JI~TU- : it:" H~"''i" : a'i"'" I ".f. I h".tl

,l") : OD,,'OA : fl.H'Intt- I .,.go·f. ; h1fC,· .... 9" : f11., :

l''''C : 0'1"'" : fl. 'iC • Wf.'jU : ihon9"''''T"1' : 11:"1i.,. • onUft

IsP~'fo-' : .f1;J'l'l"''''m- • O'i"'" : "f. : "'m.h:" : fl\9" ; 1''' :J>4:1'fu-,,9" : Itt- I h"LJ :

I\hdt~JPlo : htp&-~" : T"I-l' :

"";J1: II

1 03 ... ,,:r.'}9" : nLK",,'fu- : 1.11. I

"''''I-:;'v·,.. • "'''''''''I1'U-9'' I 01-'i!F"1'U-9" : "f. : "';J~

",lov· I """" I "OJ- .... II Ol;J 'fo-9" : 1.IL I ... ":,.,, : ("~A

;t-'fu-) I ll"~ II ... ,,:,. I 09"h 9"'i' I ",. I 01.11.1:" : f.,.OJ ll'llo : ..,1..;t- I "i:"'i ::

104 ll,,:r:,9" I OtIPl.l\.., I hTil ~f. ; (l'l:"*iI~) :f9":";J-oP".,. 1I-l·li.,. • h'i"'" 1 h" 1.9":" ;ttIP".,. I ~ " .... 9" I f.:rtIP"'I~ I f"".f.h~~:""9" Ih""., I :"b ~""loo- II h""9" : otp4! I Tont;: : "OJ- .11

105 h~ : Oil"'f 1 oPl]hA I """ I llltw.,.., I A:"4.C~ • OJ!. :

h'.,. I tlPtl'da4-, I O(D-~:" I hlDl1:' I I\h""'~l-,o I .,.h ~tat I h:"1i-, II

106 h"I1"9" I 9"ih~:'" : 1\9"1 I h"" I tlPAt~ I "tJ~ I~OJ-'i II

107 h~H.19" I .,t;:(a:.fTm-, I hcPl. 01:~:" I ".f. I ":"b&-hc i

""" .1 b""'~ I ~m.""'~ I fli 'I" I (tm- I hf.C01:9"'i II

108 hflOJ- I .f.1.O"+~ I h""9" I ·hC.... I (06co-+-J:) I h.,.... I ;JC I ll.li" .1 b,..,..,c I f",f.CO !.dJ<'") I ".,C I (OA(I;J=:fm-) :

1 r",,1IMl II

ncPl.lft1:~ : 1.IL : (hC .... ) I "'~ 1.Ock9" :: ""LJ9" : ncPl.IP~'-" :

V-I\- I (O~OJ-"'i:) I hllfl. : 'ltD- It

109 h.,rr I h'i'''' : h.,H.1 I OTC O.i: I ihf.CDT : h~ll' I f.,.h&-h &-'fu- : 'i1ou- I OT"Pfh. I .,." I h""" I ill\~"" ; f"'l.h&-hC I "" I '1OJ- ? lDf.l'l : 1\.,.... I ~"ktj": tlPtIPal : fcPl.li" :

"", : '1OJ- ?

110 oPTt::9" I f"'l.IP&- I 1lOJ- • m.f.9" I '1~"'" .t fcPl.01:A • hH.19D. I (.,.KR-""). I h""" I 9" ihl'-'" I fcPl.I\9'" • ""U" I tlPdtt I "tf~ I 11'i I 11;tpA II

III ~m."'l-'9" I f"tIP&- I (tOJ- • f"'l.IP&-OJ- I T~:" I a&-.... : "f. I '1OJ- I h""9" I otp4! I TOOt;: I ~OJ- J

\ 12 '-'m.J\:,." : CD~9" I haft" I f"7.O#&-9". • (tm- I hH.19" I OC .... I "J\.ih, I (tOJ- I. fcPl.(t ~11 • TT4.+"'i I ..,A1l' I "0 It" I ackc-r I .,.ifhtIP II

113 fh""9" I l-f!:r'i I ~1I~-J: I 11'''' I "f. 1 IlA .,Ol I 'it!' 1 h'lll-I f11). I~t!'l- I «s« A1:,,1 Ilila- I ~OC I "t;:"'~T OJ-"~ I h'~ I 1\."" I hlltil -1:9" 10M,.. I "f.1-JJ."fD II ",t\u,.. I ah'.,. I "f. I ODtl'da ":''i I 1'011" I hcol.~ 1· f"':r OJ-.,.m-,9" I ~~ I hl'l"'''''~'' II fh""9" I l-f!;t- I 0""" I "f. I ;t-":,, I 'I m- II

114 hm-.f.f.;J-:fOJ- • 09"1l'1':" • CO.f.IJD I an") I F&- 1 cof.9" I 01l,,1o I ootahA I 0"'l'l;J-1.~ I

64

,.,," 4 I hA-til".. h'f:A' 5 ..

h"7.1'" • (t~ • ",.~U. Oil ++C • 0-n"'aJ- • __ ..." • ,.., •

~1C • fAO""" II ~11"" . (f·,.,IAaJ-") • fA"tn •..... :1". ItOD~1t1 • f"l"'t.·. flaJ- •

:1""" • MJS") • ",flm'PA' ..

115 .)0).,. • -'1J!" • ItC ...... b.,.., ItK I 0:\" • -Ah+'1.., • f"tA:J'''''W • h""f""'i=ri • -")11: • .... " • Nt"), '''tb +A • (t",. • (Olt." • 'lit,..) • 0+1'"-0+ • (1' ... ..,.) • ",. • ",Jr ... A' J (1) 10~f'" • "'i1f)1'A' J OD_It1f"...,. • b4-l- t.

116 h"lI: OCi\-: f"'l:J6o:"': (OJ' :tAl: ",,,,.Cf" I hltll9":

OJ.ttI: lAiD"': A"'IJr IP": I"IIP": ",.&-A:: 0"'''''9'': '1"'1.I,:J&-: 1"1..,.1 (h..,.":"): '160+': (]O/l''':'': O~C"I-r: .,."".,.::

117 bc ......... tl • "")ll:l"+"t • (2)

"'1: · A,..,.,,,.,. JA-m'l. I"I~"" • "':Eo • .... ", • A,. ...,.,fHD ..

118 A"" • fl1ODm-" h'1t"l-",.. f+dJI"I~,) J I:C1f' • O~., • ""1J1t.,.. IA(JJo, t (fI~") • "'):Eo I A.,,' • Ji"h+"",.) ..

119 fllC.,'I' • Atn":f"I\U~" I (h'-I:') • All-'1:f.tw-,. J "1J:f....,..'i J fA")Il{l"f, • ~t" sP":f , ~"'It:",,~ I J\fl •• ,.'i •

f""'" · ~'I'l"" • ~Am-nJ& I (1AID-') J ,.h"'''&)lhA"

I R-~m .. I I\/. I 7.~+cD"A" ..

2 "",11+, 11'1", f"'Lm"-'fIf,.,." 'IIJP:t'+: ..11+. (Jot,. 00'1+. ool\"h+t ...

.,.,.., .

.,,. • .... " • (t,..,..,., • l....... • AI:C1- • ,...""...,. (t(JJo' .,AA'"

hill:",: O~C"'-r: h(tl::

120 ('" ,..utIDdJ"")) • +1l4- I ,.(t ,..:frA J I11ODl'/:frA,. J M III,)" • A"7:1"AA '"'):Eo • A~ +,,~.

121 Atlf.1' OfJ'i/,,:faJ- • 10t,. I 'i"" J hCII.". • tlDif'2f'') • AI 1~" ..

122 Attll,. • I#18K • flo'). JP60 9J~ • ,,,,<{. • 01l&)f1D- •

dJ")lIl- • f"l.f. .... '1=fdJ"") • n ,,"l- • ""A" • Reo-lllll:f. • lleo-:I"/,9Jl- • .... 1\). • l'l'i1'1:f.,

A' I A"" • lco-t+"" I +1l4- • (tlll:f ...... fl,.,1cr • hA"" •

,.OA., • AIIJot+'" • .,'). t(Ool

123 (t1<{') • Of01t;J-l-.,.'i • O-K" "'40 • ..."l- J ,."..,. • A,.,. A,. J OfJ1'~' • f"t",~ • 1"1(00 • flC .... J ~+IIJA J AC .... ,. • hA "" J M • m'1-t"),. • l ... :" ,,. J ".r1'1,. ..

124 hOI, I: • 01,.,., bl\."" • "C .... J A.,'1 '"1\,," • bfli' JP~""f. A' ... l-'l • '''t",~,. . (tfD· •

At..., • 1t·n • "1'1& I 0+ rc • 'f:~ • ",. J .rAl-, • t'l'-n • IhA • A's)' I A"O~tt-r ..

125 AC .... • -AI],. • ",/, • 1',," • Il.-I:, • AA"" • h(tm'i • fA.ofl 6-y''''" • 0fJ111: • +'I'+t,t • .... 1i, • h+h+A • (tcDo • ,.0 AT I """''i-l: • .r..,l • ." •

tto- 1 """,. • A.-n6-!M • ~K." · CD"':l- • AI:C1- '1I1fD' ..

126 O(t",,-l- • IA(I)o'i • O,..I:C • lAID- • .,.tr I fl\"., • t(l)o ..

""",.. I n).,~ I II-l\- I n~m.,.+ I hI) n. I t(l)o II

127 nl\+'fr I ~.,c • 111.,.=':'1&\ ! 1\"" • nsc ..... ,.~.,6-l-:\&\ I '" • nODX"thf. I flr.·'''' • It,. I f-t~OOID- • fl'HL1 I A~C(t· :

(hfD'CII) • f"'~lNftD-') I 0"7 -l-(tttl.:fCD-'i • A;I-.,o.:f1D- I 0 ..,-l-fl.A.,.·'" I ft'fPl-. I\+":f t (I..", • ~'''';J-1.C''') t hih''i -l-,.. I A1iH- • 1.1]'fDl- : 0fJ-n

:J-:fID-' I ",I:+(tm- I Aft"., "f1- I fl+hhA I A,.(-+.J"'" • (,.t16-l·:\A) I n":fOJ- II hn, ,.. • JP6- I .,,..:fOJ-'}" I ofl-l-", ~ · It"., lAC .... ' • o'Pct • t(l)oll

128 I\-l-,. • hl)A'P • 'I',,;J=, • tD,."', Il.-I:, I "'tlC'} I -n;lm-" I flOlll]h":':1D- I oPII"'I'" -l-, I 11.11"'1"'" I flll-A -I: I ",. I '1m.1\+ I fA,. .. OfJ;l-l"'" • O8AI],. I t(l)o II ttt:{lf,.. •

'~1+ I "'trJAI):f1D- II oPAl] ,..,. • -n+IP~ • -n+m~"'ck'" I A"" • O"+IP~+ • II-ft- I tD-llm • o'Pct I ~ID- ..

129 nl\+"f9'" • ODl]hA • ,.,,.. I A's)' • ofl+=\.,. I (ntt:~) I A", 1I.,.l]hA I 1\+l-&9" .. A'1. I +')mAmA":fr • I\.(-C.?"f.,. I :,o.,.cp • .,. • H"J,(- I (m1.r+fD .i;.. +) I oollH,nt:\,: II-tr. 1\+ "H,ntr J 0(1;1-0:(,. I -n+m~ ."ck,.. • A"., I -dt~ • I\IJ~ I tID- II

J 30 fl.A/'" t 1\"., I 11-&'''' I ofe-;l-ID- • .r-n.+ .+:f'P A II A".,,,, I 'fe-;l-fDo I (ad. • Tn n~ • tID- II

131 "(a°7 '0'" I 'AfD''i : nr ..('cr : 'AOJ' I IJ'I\- f fl\"" I ~lD' II ~~H."" I hnd.:t'l·1I- • ODX" dt~') : f-I·ltm-+O) , A'i''''''''' 1\"'" I t;::~ I (lO"JA+ I o~c '1'1' I I\UlI') i l1 ... ·h~r , nl\ "7/°l-'i I nr..('c : IAtD- : 1J·ft-.

f""" I ~tD- I (,,+.,..~+,..) 1 """f'" : +-n.+ct I 9"1I.,.·} • t(l)< ..

132 O(t.",+ • IAID-'i I O"''(-Cf'" I 'AiD" : II-fto : fA"" I ~m- J ODODhJ,. • nit"" • fl.+ II

133 (a,,"f • .,y, ! (It".,) • fl.if' I Il1m., ... 'f:\A I ~~'f'" I I-lilA 1 "".,,. I OIL" I ",. I ;J=,. I t(l)o II

134 f:"Cfl.-I:' I ~A'" • M .... f1. fl.A., • f1i~ • (tID- • ""., • U,I: I f:"Cfl-f:'i • f-Al.lif' /.-1: I ,.,~ I AAA II "".,,. • 1\ "'l. I +ou A I] 'f • ~ fD- ..

135 A"'+ • I-'i"f.,. I .,,. ! n+ hhA I (tt:+ih) • ",cp",-"'f • (l~tt:{l;J='f1l- ltD,.", • OfD"j(

"f'i • O:"C-n • HtlfJP."f • ",. • fl.1i,9" I ~'s). • A""" • ODIlI] ~""f I 1i-). .. o-n;J-,.. • 01,." I .(-"tj I fl.1i') • ""., I O~C .... I (h'i1+) • ,.OA.1' I ....,11. I ~(I)o II ~'~;J-'_&9" I "''1~' I "..,.h+& II -n;t-lII,..""''' , CD,.", I (ODODllhC1) I -n:,. +1J)o t Ait" : O"':"IP<{.-l- • ~1C I rJotr lID-lim • o'Pct I ~ID- ..

136 ~"'+ I IOD'i":f(,. • IT,. ! 0" ""'i I nODAh.,.'1fDo • flH.1'" I O-Ah+~OJ- • ",. I '1(1)(.1.(1)0'

66

'l"iJt-~ • 4 I J\A-t"'l~. b~A' 5 II

ooJt "'~ • OH.l'l" I bO~-J: I flID~I.(I)- • ooJt da~ • 7t_00). I

Ohi\U'i I 000i\~lM:'" • OooJt dat::=ti,.. • OooAh ... 'f=6r • OooQ;l,~7f(l)-'I" I +'} • f"'1. I ",(1)- • (btD-H-) I f60+'} I oP'" ... -l- • O~C"'P I .,. ......... II

137 ~ljfl.f I (0,..,. ... ) I 100).'1' I btt. 19" • (m"L '}'} I 000.,.,.,.1-). f ... ~. btt.l9" I (OC .... ) 1100).. btt.I'1" I (R,\"') I f"'~ • btt. 1'1" I (R""'daOO~) • bml.-l-'} I fQ;l,oo-t- • J\i\U I AIj ..... f"7.'I" 6o:ftD-Ii • :'fo)'1' • oo,}., ~ • f"7. oo60:f(l)- I J\"I.I\'I" II

138 ooli~:I",},} .AIjC .... I hl)","7. I :"IIJ-l- I 1i\:fOJ' I 001i).'} I hll ll~:ftD- II

139 7t.1j1l..f I h~9'"Ii,} I t\,i\ : b.lt .IUJIl-'} I IDI4;('f I h~C"fD- I fDtf.tf- • ~Ij"" I H"t~ I A:" Ii'} I f.LA;Jtr1 ? A:'foli9'" I u-tr • AJ\i\U I 11;1= I 1jtD- ..

140 R7t.Ii"t".r r "" I RouJtda40 I tD-ll'P (1) fl\i\U1 : h1"'Y.l- I RCO_ I ....... ~fl-l-q I RC!J.9'" : .... i\.,'PIl-l- I R ... ,..,l-u- r 1.tL • RI\.i\ I Oft. I tD-ll'P r ~llh"7.. .,0- I ~~lll h7t.~"" I ;JC I hT +ootn- • ."A-l-1 I R~C"'P I I\m~1. :;: 7t.li1'" I 111.", : 11m. 1:ftD- I Ii"fU-Ii I I\i\U I ooli~ .:J>")"): "Ii: h("~JP"f"): Roo-tr:

R1f)"~: t&llT: 1"111"0.: .,m-li::

141 ~ljll..f I R7t.li1'" I (f1.rn : oPHCPmC) r f"7.tnflRof!r 'I:flD"1

1 04lr:h1' Oh1~'" • "b~~ . h'.,.,. · ~~ I

AIi1.,.9'" I bhi\" I f1i1j I hil"'i ~Ij-l- I fl.'i60l-u- • hli1.,. I ;JC I hAljRC1M 1 "i\tr I Ah ... .IUJIl-", I iJ~A I 0. 'rC I (hJ\u-'} • O~-l-) • Rli1 ... 1 i\" 1 hA.,.19'"19"1 1 (7t.,.- I hA"'(I)lil-u-9'"1 1) h~"''''''' • (~;J) 1 hAhAhAlil-U-M 1 "i\tr II hl\Uro I 0:""..,1'1. I "" I Roo ... hi\l-u- I "LC"IA J I\i\U'I" I Ah ... JL"l- I R~'" Ii"t I i\I- 1 oP'}"~'} ,I O~~'I" I hll.C1", II

142 oo"'~:I",} 1 hi\U1 I I:J-Ai\tr I 7t.C .... 'I" I h;1-i\I:f(l)- I 1jID- I (f.+IIJ:f'PA) I IDI. 1 1'\i\-l-9'" I R ...... I 1.", 1 ;1- ... n .... " "f'} I f"lll)\t 1 1i~tD- 1 " .. "'Itr I hi\U'}9'" • 1"4:+1 1 7t.1:Eo 1 hIID .... ", II

143 Rtt.U 1 oP ... bA I IDi\cpr-"f I 1i1j1D- • (11)Ift-) • 1DI.Ijtt.U9'" I 1D1.IjIl..f'l" I h,,1.tr'l" I hi\ uro I 11)""'dJ-'} I "'ID" • AC .... I (f:""'Ij-l-) I OU'}.,~'} I R~~'I" I

h;1-"~A-l-'I" II

144 7t.1\1.,. I 100li"fu- • If" ! h'l" 7t. 'l"Ii'} I I\.i\ I h .ltJL,,:r-" I

ID"I':"f I h~C;J"fIJ' I h:" '''' I Ahl\lI I 0"1"'''' I Ill- I "A~ I "'Ill~)f""f'} I A;1-I.C.,. I -l-L A;Ji\"fu-" ?

145 ooli~'+"t • R7t.C.,'P 1 h7t. ... :,. I R;1-"f~1D" I 1\,,:":" I dJ-ll'r I '''TID" I AIj .... 9'" I ~~-l-~ ~ h;1- "~Il:f(l)-9'" II

146 ~1jtt.1 I f ... ooA.... • (p'~:f W-1) I ,,,,oP-t-9'" f Rhi\U9'" I f.,. m R of! I '1""'1 'r ;1-:f I»-'} 9'" I

"660~ I 4 I hA-tll". h~A' 5-6 ..

Ah"" I ~A-" '11.1.1- 1 ........ -t-. "~H.lll I br-Af"'i'l 1 ;JC I

'i:f(l)- I "r?"'i,}" I h"" 1 :J-""" I ,..,..11 I O~C"'71' I ,. ... iliA ..

147 1I:J-00 ... .,').Ii" 1 -8:J-,.).' """ I ~'i'l""" 1 0-""'+ I M I

II.c;JA 1 "''''',. • .~:J-'} I -,,11 . 01'4: • Ij .....

***

148 h"" 1 b,.,.,C' Oh4- .... tIfI~

'" 1 b ... ~A I ...... I (Alt1i+) • R+C 1 MID1:,. I h"U I "'''7. • 0"4: 1 ~".. •

149 ,.., I 1j1C11 ... +1A& 1 .~,. I .... -l-,. ..... + • ID,." I b-.,...: • ~1C I (hOl.A) I ":"C:J- I "':JI.C.,. • "''''' 1 ,..)oC I fl,. I ;}YA: "OJ-::

150 llljll.J' • Oh",,'i 1 O-Ah-t 71=6 1 fDlf.hJJ. f O"""Ii I 0- Ah-t":Sr I ... tahA • -At' +1 • f4Jlf.L • .,. f Oh~tr,. I 'AIi~A,} 1 Oh4.trf'" • "'}b I;A,} I f"7.A- • Ott."fD I _ ...

hA I "''}1m • u". 1 t'4JIf. 4.A1- !

151 'Atlf./I nfBe'+ • b ... ..." •• 'Aljc .... I 'i=F(I)- II Ab"'JL,.l-fD 1 A"~~'} I M+ • hlf;J~ -tliA II

152 7t.~H.1" 1 Oh"u'i • noPAh-t 11:': I loP) • b~""'I" • OA, ~1JD I tlDtahA • IAA," I ~Ij tt.1 I """I,,;I=:fav) I 07t.C ""I'P I ""'IIJ:fCPA • h"u,. 1 oP"'~ I AIf~ I IjIJ)o II

67

153 f"""'4-1 llI'"f • Oljl\- I U. I b ... .,,. • 0It2t"'~ , ",1::J-

1IJt:r: • "m~"'A I bILl,.. I t'bRl.1 I .... ", I n~., I

ID1A1'A I "'"U'},. • O.,AW I "'lin I -0"". I ORl.I\:f....,. I --o~.)o '/II~ .... tuu,. I

:J-"~":f • bOD,..... .... 0 :\" I ID,.L).' I (",,."h • AI:

C, .... ) I '''' I blf.l,. • ~ftc • "'A,} • ..... ,,'},. • ..,AJt I llA

nn'} • "'m~".

154 O,.,.A 1 h..II'i:f1lJof'l I fDh")

1+ I fm-c"J • +~~ I bO'" :fco- I "'~4'} I A~""" • q 4-, I "'''''}fl1\"T • ""~". • .,n- I hA' J A~C""" I OM 0+ I ..,., • :,.~."" • "'+ ... " A4- I "'A'} I h~""" • bfl~ I ""A I tVI' 1 111' ..

ISS ""A • 1VI'i:f,..,,. • O.,~~" :':(1)- • n",,,u,. • h'}"""":f • 0- 1t.c;=f,(I)- • tR./+'},.. I IA • J\.., fl... • O.,....,,.,,:faJoll • A(I:J= ":f"J 1 1f~'i'f I 'i:fco- • O""l":Jo :f(l)- 1 r1J":,, I (~1fD'i:fCD-) J O(l)-t." • Ohm":J-:f(l)- • r1J,

I-l- I h"u • nc!l. 1 "" I "' ..... J llAILU I 1'4:""" I "'}~ • ~ r).,. •

156 0001t"l:ffD-,. t OODCf,. I ~ • bfl'(- • ffL+'} • ntJP""~ fD-1JD I """+ . (~1""':f ... ).

157 1-"" I fhll",} • ooAh+'1 • fODcfn I A~ I AA- ........ I 'l/',} 1 1~A,} I O.,A:J-:f,.,.,.. (~"r'i:ffD-) I hA1l.tr-l-'I" J hA"'+A-+f"9D I ." I A~f\. I (f+1I.ACD- I ... co- • 0'\.1&) =

rlJ~lj':.: 4: hA-)/lh II hC;:A: 6 :: 00111 .... ("oo~:f'PA) : ,.lIr:

Rhl\1I : l\,. I 1e : ~(IJo II

170 hl\'H' : {)9'".'f' : If,. ! tJDAh'" "/ftIJ· : hID-~+1 : trJ.;J·'fu· : h08IIIl\1-O- I hOD).r ~ ",,'1',. : f+;r" : (,.1i'l A) 1 -n+h.-;.r : (h+1-JS.+f'") ! R{)"7/+'" :

Rrt:e : ,,,(f)a I 0-1\- : fhl\1I : ~lD''11 hl\lIr : O'P4! : 'I'RR~ : )ID- II

171 ht\1'f' : foo2rth4· : ()9'l- : 11~ ! RV""7'i;t-"fo- : lD{)11 : h·"'1\4· I Rhl\lIfD I I\~ : A(f)a~ +1 I ~1~ I h+'1"~ i fooe: fr I A~ I hAou .... ih : '\/1 f fttl\lI I ooAh+;;: , tIJY. : ooe ffD I fll)l\+ , (f"ft.1): ~I\-'" : he .... : '1i~ : 0014..ilf'" : -n:t- : ~fDo I Rttl\lI'i' I RooAh.f-7t :,:r : ~oo). :; (tt"7Ah+) :

. Y'il+ : '1TID- I h+RI\-f'" 1 ·,.h Ahl\- J "en." I ,+i[' A I ,.1i'l A'I I ttl\1I : h1t: : h1'"1\11 : -n;l= I ~tIJo II I\e .... : A1: : IAOJ' boo1i1 I fm~ : ~w' II R{)"7.f T'i I R,..t:e : 1A. : 0-'" : fe .... : ~ID- II oooob.l,.. : Rh 1\11 I n; ::

172 hAoo .... .ta' "hl\lI : fJtl : hoo 1'1 : L2rfl'" I hf.mft;:.1'" ! "'t. 0."1'·1 f1').+ I ool\hh+,.. • (Mmf4-,..) I ~e .... ') : boP., 11+ I f"'Lm f~'1 I f"!."~1'" :

I'lID- I (hl\lI) I 0-1\-1,.. , lD1. : ~C.... : R~e""l'" : ,.{)nilfJ:f

+oo{)A I h~lI.!'" , ne.... : ~1C I f+A/':" t be .... I (00., ~A) I nOOmt-mC • ",.il'l' : 'iT"" J 'I'ClIJt., I boob+A I nll+"'e I nc .... I ~'e , 'l"'''' "",..,.:,. I fl\:fm-,.. :; n~C""I

1'''' . hA1~1\-+" ..

158 ,.AcfOll' hl\U : lD~e I h~

itID- J hl\"" I h"(('1~ I nn~1

~",. II

159 bOOA"thf." I It'-T I bOD".,." :

O.vl- I oe ..... (0'\.4) I n~c "''1' I ''''LIM I ~'1: I (h, t:,..) I fA'" I nM..,,.,,.. :

.,.., I o~ .... I 1\,. I oolll]t I ,.1i 'iA ..

160 b~U.11 "o-~tIJon ' b1i).:""', o+.,-r",. , n~A • ()9'"f'fD : bhl\lI , 1IP'1t: I n-o~ I flllP bAbl\:f",. • ,..h')/+ , A~"" ' "'4.."'~"" : no~+, , 11)4- I,ftT I M(\T I n~c .... : 1\,. I he,. I hf.l""l'fJ:fID-1l

161 nc .... • fl~C'l' .If+bAbA- , .... 1i). • h~IIJ'''' • floo/ll:f ""'1' flt9''f, I .,'H(\T I '" I h""lfJ-O • (n.,.(\) I OOD-Ol\;t-

TID-" • ,.h11:" I (f+.I.+1.1\ :f"",. hC,. : h1.l..,'fJ:ftD-)1I b~f\-'" I Abdt,tt,,:,: I h4_' "t, I ...... + , hH;J;£1 :t

162..,' I b~Ct'l- • ",.il'l' I RlJ(f)a +:,. I fmA4&+'i I n"'1'i=t: • nh'+ I 1\,. I fl+m~ID-'1 : bh,+". I fl~ I fl+ml~"" I OOA" thfi: • f"7.1"') , .... 1i} I .... I\:"'r : ~"tfi'" I m-O.,.",. I It;JJ(f') • (h'ioolt""l'lA.,) , HI] ,,.. I ()a;t.9'=t: • Ohl\II'i I 000

""li['ID-'" I +1 : h"'l7f=ti • ~~H..P I :t'l\=Jo I M~' I Ohe ""I'" I h1ltllJ:f'P", II

163 h~ I lD~ I ).ih'i I be{)· : 0:\1\ : m~ :~n~+ : ~R.1+ , h1~m It:1 I tD~ : h'+,.. I hml t:"t I tD~ I h.-R~t,.r t mf. : h.il",'\.A,. t lD1. I h.il"'~'" • mf. I IlJ"'-R'" I tD~ : ~"F, :fi,.. I m.e.. I '\.4,.. I tD" : hf" -09'" I m~ : ').ll,.. I fJJ~ I '1~

''I I m" I .... ",."",.. : htDl 1:1 1 A~ID-t:9'" I Hfloe1 : ltm~tD· ..

164 bu.",.. I O~+ I flh1'" : 1\,. I fl~C""I'I' I f+lh'i:fDJ-' , ooA h+7fT I fJ1+ I 1\,.,.. : IA+ lh'i:fm" I IIPAh+7fl' • (h1 1.1\h, I l\h111) II hl\lI'" I --4' , "'~;J1C11 h~;J'l"" I:

165 bODAh+7f:fi , 0'-1\ I ll{)9'i- :

Ohl\~ • l\,. I hlll1: : 'h'~f. fie I h-R4tsP1-'1 : hilt.~t ¥IT I f1'~') , oo~h+"'f • (l\h,) I hl\U9'" , h'if'l~ : '1'0 O~ : ~fD- II

166 ""I' I hl\lI : fJ1+ : I\f. : fJml "(Do I f.oo{)h~A; ObtIJo.,,-r: : htDl~OJc J ool\hh-r:,.. : f.tIDI'l ht-I\- :; lIPill]t,.. • flh~U , 0.4' :I

167 ~~U.1 : fll~oT I bhl\II9'": tlD1 .,1: 11"'-;':'" (btIJo~+): f ~+1 I 0044+ : O~C"'I'I' : +1t41: :I

168 ~ ~ H..P I fl]~ I fO"I\-?'" h 1\ II: f"'l."~:f""'i I (~,) I oP')., .e-"t i f"7.oo~:f"" • h,,' . .I\'r II 169 ..,') I 0ID-1l1O. I HA'A,. , HID-

;t-t9'T : .... 1i} I f'IJ~"'''t :

69

173 ~~H.1"'1 : IIIP).+ • IIPAI]'I"1- .,,.. r flP~+ • ""'-;9';I=:f"", I .e.'I"l\I\:f'PA : hi-l!';t-m-,.. : """,.Cl\:f'PA It h~lI.11 I f+mf4-:"1'i , f"~+1'" t h 4"'1 "7.1 : :"1lJ:" : _e."'IlJ:f 'PIA II hhl\lI,.. I 1\.1\ : ,,~{). I

1I1IPt:1'i : l~:"1 : hl.,j.,.. II

174 ~1\1+ : (\sPi- : If,. t b1.:t' "fo- : ", s: I OhC""IT : hlll~ : oollJl\"fv· llD~'1·}-f·'" , .,1\IiJ.!': f1i~1 : -ReV" I (-kCh.,.,) : htDlt:1 II

175 h~fIJ'" : nhl\U : 1(0). t RC .... ,..: f+roll+. I b .... : R1'~w- I hllH''''' : "fl!';l' : ""il'l' : Ohe ""IT : lil1fl:fCPA II lD1.e .... ,.. : +'1'+'1 : oP111."·) : ,.ODt-:f 'PA II

176 "m"~'1A ! Rl\:fCD' :- OJI\ '£'i : AJ: : 4,.'i lfD-" fl"'l.tD III r I'lco· r hl\lJ : '.".,t-"f :\A ! "C{)· : A1: : fl\.{\f'}< I {)dJ· , o.tIfD+ , Ae .... ,.. : ~1+ I

-n:,.'i lfD' • ACil'P I b"'QJOJ' I ll:" : ""IB?if.r 1',~·1· a:l,Cft.9":

"C!t : A1: : fl\.t\:'· : h'U'. I 1'.,"f : (n-'A') I ,.IDC4;t-A II u·,,:" : (h..,.,·';f I IDf.IJD : b.,. A:" : Ol\f.) : O.1').r I b.,· tDI& : l:£+ : hV'il:" : u.i\'} :

Mt I h~=':tD· II OJ'} 1:'1"-:;' : (II I h1+l·) t OJ'I',:1·'i· : Il..f'.:}"': o.1i).?" f "(J)'J~. : fu.,,:" : .... .,.'f I .(-cif : -RIll. I ""m· II "l\1I : 1,1P,:"""'1: I ""...}.,. I .f-R~t-A :: hl\u,.. : n~·l~. I u-"· • ocr+. : ~m- II

70

71

5'1 I {t'li: I 1\A-"'Ih.~" I (f..,lI.(-1 9'"6~1j:) I O". ... ~ I '''l~l' I 'I:" I "':"'1' I (",+2t'f .. ) 1 120 I ~:fm' II

"/fl' : 1\'i"l-v- : fll''''''~l-:r. :r: ... I (I~).:t-) • "'L"'~It"ffJ. ;

""" I h"l'l"''''~"f". I 601' ++ , :J-l'l"'9'"~'I':r:'I'It'fu' ;

A'i"i'9'" : h/H-It"fu· : ~1C :

..... A· : OC&\-9'" I It" I V"It.", I ilf'" : ",.,.&\- I "It.,·,9'" • Ij:~ ;

""" • 9'"CtlDt.,.,. I A.IIJ' : ~fB-#i ::

5 'ft. I (ID At}.,.,~':. I ("1\- : l\'i""" : 'I'l."'''''' ! VHf./f'" , ODK"thlj:, :

V+{taH' I (t9'"f : 9'"«7..... :

(/l""'+) : l\"'it+ : V"'l."'~ : ~OJ- I ,.."711':'(·".9'" : l\~ft. I V·" l..,.1. : ~..,. I hf"A"-'i:" r '1'''. "':':fO , h~fl.1 I h'i'" I- :

O~:,. : c/PK"dtfi:, : h.,.l1m-+ :

fl..,.i- : "' ..... .,.:r:fD 1 n"'I£9' i-'i : ''''ilm.C : tD~~ I 11C 9'-:;' I 4:,.1\). I '1' ..... .,.':)':. : "Ii'i"

':fu- t OD"t:~:r.,.,., : Ol1l1li' :\:,:..,. I ''UL I (A:J-1R-'PTdJ' : '.,.l.+"'" : 'iT"") 1 h""'~+9'"1 '-7.OUl\il : lim- f O"e"7'1' :

JP~"" : 'l'Olttr II OoutA~?ff'": +., I "C .... I hhlt&9'=ti I ~OJ- II

G 1llt.,"': y oo'"i":fIJo: If,.! fD1.: ...It"": n~""":fIJo: (f\oo~"': IIlI fl":fIJo): 1..~+ k+:J=":fIJo., .. 1l;(:J= ":f1Jo.,,..: ""'h: tlC'i":f: ~m(}o:: t. ... :J=":fIJo.,,..: (OaJ-V): ~n .... :: ~., e:J=":fIJo.,9": ""'h: -kC~9"~ ot"'":f: (1lm(}o)1 ( .... ..,.: ;JC: noo 1'"i"f"": fD"9": n~It: 9"tI.,y..,.: ·:t:'"ifl·): ... ..,.,...,.: (11\ ":f1Jo.,): :I'm (}o:: n1i.,."/f":f: fD"9": n1-fl: 1\,.: ... ..,.,...,.9" .. fD"9": h~'"i""': h., JI":fIJo: h'l"~: 9"1:C: R.oo"l .. fD"9" : ",,"'":f., : ... ..,.~t}h-'"i :

, .

•. 'T' ..

nhlt ... I il,.. I A~"7 : Olll,.. :

C1~" I 01lJ,.. : hlf~ J O"~w-::

J AIt"'- : I-'i"":fu- : 11'" ! O:J>A h.~'i':f : IID-Il' f 0'1'''' J It" : ""'I. ~ 0 0 OJ- : (I) ... :r- : l1. +C : '"7-A , fh ... ·')- t fO..,'i : ,~ 'A : "'JlI",,,J-:;- • "'it.,. :

Odt~ : p't. : Itf.. I 1i'i"'f". : "7 F. T): ,.,.~_.,. 1.: ":1- F.C1-: f\'"i')'1': ·,·t.,+'&;'I hlttJ: fot?f OJ-'): f.LC~A

2 "".,.,.: loPC.·~·'u- : vs: ! 'hit ." f (hAhA I Il.l;J:flD-,) J ,.. A h"'"f I '.,.l..,."'" : h;J-1:

C.,. J '.,.hOllD-"J'" I dJC I OtID

• '11.1A : h:"1:l.~ I ID" I ODt} I '-tt"",:", I ouJP'I'6:"'i" J fot :l'Oi:fl:fOJ-"J'" I .,oop."f • h'l. :J-:faJ- J "fe- :I'''J~ I IB'l.n I a.,OJ· I IDI. I +hOlfD' 1 0.:). J h ... o.,,"f,9'" J 11,,"f f (1\:). ,}Il-) ! hdt:E-9'" I P'~ J OIDIIJ "fu- I 1..11. I 61.), 1 h.,.hOlfD- I ooil1..1: I ilAhAhl\-'I'"f'" J {t9'"f' I oP'I'It:",.. J (O~ft. :

It~) I fDl1"J I ""J1:;J-IA4- I ~ 14-4-':'('", I OOi I t1Cr, • hit u • OODIj:~:"9'" 1 .,.~~"'" 1 .." • O~m.h:"~ • dJl1" • 0.., A~ • 1\""l~)J. ,,,\.,,9'"'

t;:~ I 1\"" • :"1Il+ • -RCi: I ~1B''i'' ..

3 Oh..,.. L41i J I.,.,.. t ,,,& r I (A"-7) 1 F;J" I OCA- I im It., J (il,.) • .... " • '-t~ltOW I f:J-~+T'" • .,.~ ..... .t"fl • ,.,.,1-

A"f'r • .,..,hfl" • '''''''"fr • O+'~ 1 "'",..,;t- • ''''.,."f9'" •

ItC!l. • 1\,..t. • 'Olt~+r • (b~ fl." • Oih~m+ J t.clt'f".) • 1~14"f,* I-R;I= 'I\+e' A"II ;Nt-,.. I V;J-~. 01\1I~""'" (I) IJ~A" • ODLA;J"fu- f O'i .,.,. • Itf.. : J\C" J "'U, I ~'I ",1-v- I hOD'I' 1 ~,.. .. If" • (2)

~~tLf 1 ,t})J..}a • h'l""";J·fu- J .,.114- I ",Un- I ilAfl.tJ I 1\~'P:':" I Ij:""~r I 1ft. • 'I""''':I'"f'''' I A'i").,. J "." u-,,"fu- .. ~tL.,,. . O'i'''' :

It,. I L~"h- II A"'iJ.,.r. h.ia It 9"") J h'l""":,, I Oll-IA • dJ~'(-b- J O~ • dJ:":" I

dJ~ • ~m.h:" • IU~Ol\ .... ~ 1M • ("C9'" J V1\~ • Aou-R ~+) 1 fMI.I.'l1~'(1Allt)J hit" J OUda& J hlf~ • ~"'i II

4 A~Cft. J 9'", • ",1. "I."'~" :f,.. J ~m"4t'l1A J Olt=r=1B' .-

""'it.,. • -At}".".)"- I "'I\-~ • "~1f.19'" I bhJS1t'"f I hllAIIl

1 f"~A I -1.A1J I "'..,.':f • 2 loll , ftDl.fl.lJ)', 1101.4-. "'." ~IJ)'"

fD-'1' : '1;J""f:, : 'JA.,h, I ",. 1:C J 12t I hllO· II hft.9" I

d."'~U-''I : ~;€~"fV-' : "0 .... II hl\., I n,,'i'}'" I ",. : ,.,,.. I ":f"lC I AJU"7 : hf •

7('9'" II ." I ;J'-11"7). I ,rt~ :

A./1I1~"f".~ • ~;J';'" I O"r, ,.,. : It,. J A.".It r ""If A ::

7 RAn-t1fD I Ilf.. : (VA1nlB") : ft.t\." ~;J f ,,'9"" J ll"'" 'i1A I :"U'iA9'" I ""TU- I 1.tL :

Oeft. I lmO+II".fu-, I ~IA : 11..-;)., : hil;J-lB' .... II h""'''' : 'i!"" II h~tJ I O'&~-r·l- : lB'il'l' :

IA .. , • V·A· : O'l'-t : ~1D''i'' I:

s "It,·,- I I-li"fu- I If.r. ! Ah It., C+T.,.1t''TJ O:"bhlA I ODil ta&?J".f I 1j.), II ;"1I(1"f'" : tlDT":" • IlA.,il.,.t}hlA • It" : h",4-4-"f". I hil.,.tahl\- ~ "C .... 1 (.,il.,.ithA) I Ah"" I Ij:~~ 1 0111'" • '+~n I ~fD- IS h~tJ"'" I t;:" ... hit., I 0,.. !)-U' ~:,. I U-I\- : lB'ilm I o'P+' I ~ID- ..

9 ~~H.I"9'": IOD"'''''''~ : Oi :

F~""f" I VU'", .:,., 1 h"'" I (n:,..,) J "':'4- I AU.,,,:f,.,. f

Ate .... • 9'"ih~:,.~ • :1'1'\:" : "'.,,41 I hit:':. II

10 "~H.I" • f ..... ~ I O"'h"~'" !Jf'f, I Ill.,. fl 01\- f "~o.I : fA ........ I :JJ'..";f. , Ii:f",. ..

II "",.,. J 10fIt{fu- I .,,. ! ihll (1";f. I "X1Pf ... , • IIJ~ • A'i .,.,. I A.Hl.,.. J flllO-~ I ~~T

fD-1 J h'i}'" I "" • AhAhf\ It"fu- I -J.H. f o~,.,. I "" I (V1'""'T,,..,) I V1\"", I A;J I

72

73

hll;J- .. (\o 1 hltll'''' I Ij:~ I 'J'?,."'i)'" : O"ltll I It,. I ,.-he a:

12 hltll'" I fllllt-1a.A' I A]!f : fmO+ I ?A : 11.04' I O~C"''''I IHq=f~ :I b~(\o'" I OFt- I V-A,')o, I hA.f":)"· : hll~"" I hltll'" I "I\TIO- ~ ~)o I h'i ,.,. : ;lC I ~~ ! (alt:", I 11;1' ll.,.lIhl\- : "'1.;J~ I ",,,,,tp.}. ,,.. I -o.:"llm- I OoPAh.,.-ar :r:r : -0;1-"'). I -o.:'·~~tpT .... ,.. I ""ltll,.. I oPt\lI,.. I -o.~C""';J-O~t'~+~ ':fflo' : b'i'''' I RllC.., ... I x ....

"'''0' I hlll!"~:fOJ' I fD'''l' : ffllJ.L(\oqT~' I 1H"l'''' :

OllC..,'I'" : h11l':f:\,,1Jo II htl II,.. I 0:\1\ : bM.,. : flI~ : ll~ I "''I'"'''~OJ-' I OP'1~ I R~C"''I'" : .,. ...... .,. II

J 3 .+IA I h.P''i:ffDo'J'" I O"'llj:~ ... :fCD· ! 1.',,..r.TOJ- 1 IAP~:f tD·'}'" : 1.1..f>';(' : hf.I."" ; ?I\'''''} : tlf':rsP~:fOJ-: ""tD· IIJ"~ I: nell,'" : h:rH~O:" : ~1e • L':J""} : .,.fD. :I h~ (\0,.. : 'r4!.f1- I ll. ... ~ : h~C(\O : f'fi ~, : hP,:" : f"'~"":"Il:ftD· : hOD1i") : h:"w',f:'o ! h~C (\09' : '.:"C;I' I "f:C.., 1 1\"~. :f~'" I hl\lI : 001A1l,.. I IP(, ,,';(,") I "OJP,Aci I:

J4 b~lf.I'" I hij: : hCil1:I'il' : ~"} I Il"'.'_ I flllO.,. I .+fA : h.P, 'i:fOJ'"} : 11I'J II OC"'''' : h;l' Hu'n·'" : ~1C I L'J;J-'J : ·",D. : il"'ltJ : hilh I :""}..,h, I +'J : .('1.11 : (lmJlJtI,,:(-tn· I 1Il-(1'J'.' :

'l'"1t~") I IIJA'JIlTW' ! hl\tJ9" :

"IP~ I f~O~:"'J I fIolt- : O~ C..,'I' I ,..,.,t-:f'PA II

15 f-,,"th~ I IlA I o. ... 'f I IT,. ! b-R"th4· I :"if1h.+ I h~Ot-

'fv-.'" I ~1C I .... ~ "} I All'i

"}.,. I fD?1AR" f h ~m.,.. :

f"7.."'OJ- I ll.1i"} : oDAh.,.=i= 'f"} I (oo-thOD~) 10M:.., ... : 001lJ1\ lov· :I hhl\lI I If"} s: : ,nc,,'i I 11t1.l" I OPR",hlj: I O~ C"''I'" : OPIIJIt ':('v· :=

16 hltll : .... 1.;I.(I)o'J I f·,'b·,.,,· :"'} I ll9''f I flllt,..,} I OO'}1 p.'f I OC(\o : "DPt-=f'PA :I ot. .+J;.,.. : hQ;l.A"'I9'~l" I OJ1. I 'OC,'} : IIDIIJT'PA II OJ" : .,. ... .,.~,.. I OP'J1J!." : ,.(IO('.T

'PIA II

17 l\~H.I : hltll : M:ll· : fODC f,.. : IA"!: : hAOPll.;" : ~llJ' I y,,~ I OhC'"l'" I lI~ ! fooCf ,.., I A"!: : hAooll.;h") : ll'i·f: '}'" I n,..J!."c : ,f"'JtJU I 1Jol\' : l\""r~:" : 0)1' • hhltll : "'IP, '}'J: f"'l.1·1A: "'~tD-? O"Tro-:= fflD'ly:r·c.· : f9°J!."C t f(IDllblt :ftD'9D : '}"'P''i I fhlttJ : -(1" I ~m' ;. fuZ.qtD·'J : ,.i.'I'"6-A :: 1'tlttJ9" I (l~1"· : v-,,~ : I\f. : :r f. : 'ltD, II

18 y.v-p.i'Cj : hCil'l:f'i'f9" , 'h.~ : flv\U I AX:;·'; : OJP';(:'= : ~') : hl\· :1 ;1-.<;.1 : 1l"'m.1't..fo:'J! -:;'V· : 1t9"') : ,ffl:J'.f"f">.A ? t,f.1.l\i'v·9" : 'h.'."}-f' : tlt.m t .. :fw· : ll9'~f : c.''fv- t OIt¥m·I l\UIJ.qtD·: fltDc: Y.9"6-A; fD'!.if (I}·'19" : .,10' : Y.cf>flJA f fflOlJf

:,.c.' : f9"Y:CiJD I Iloul}hl\:r: tD-9" : fAro- : v·lt- : 'J"lP''i : fhl\1I : -(1,. : ~6J" :: 0000l\ if9":

ID~C'" I -11" : ~tD· ::

19 h"'J'" : fOD~th~ I fl9':f' : ~~!h"""'~'i:hht.~(,:hlA (lDIIJA"}'" : ll'JP,:"l\' I hOOA h.,.-ar'f I 000*1.'1'" : 1.tJ. : 1\" : ll.'ti.) I (ih;J'f'J'J) : fD1J.1 .... t.t- : 1i'i : ODAh.,.=i=:f·, ; Oh C"l'l'" : (lD1IJI\':('V- II h,O ... (,'i : hllt.to~'" : OhC"l'l'" I (lD1IJ1t -:;'v· II hltU,.. : n~1~ I v-lt- : 1\,. ; ,.,. : ~ro- II

20 00-"'9" I "clt1l PT. : IlA : 1.11. : ("Il;J-tD'lI) • :-clt1fp:r: : ~,. : fhlttJ") : R;J I (l1D'hllJ1-V- I ~OJ:'" : 1l1.1.1'i : ~1p';I~ :,.,.. I ll~l;J1-V- f h11t"7:"go I Ah"}1:'" I Y'u"lmm·") : 1-l!";J-1 OllllJ'fv· : 1.tJ. I O'i'''' : ",. I (l~l1tD-'J I R;J) I hh;J-tD-(\o a:

21 :-clt1fp:r:; ~~ ! 11-'J ; hltll:

All'i"}'" : 1~1.;J:"'J : f.,..,.f.i'l 1-tD-'J I OO;!.:,. : ..,0- ! 1Df.:\It':(·

v-9" I h:,.ODA 1 b ... ~9'lo :

1i'i1-V- I :"OOA I\'fv-'i :I

22 :-oo-"':~,,! OCh ... : (1)'11'1'" • ""I\'J : cltllP'f I hAlt- I bCh 'l'''' I llhb"7..(I)m- I f:~ll • h'lf , L~1fP : h"}11l:"'" 1 hCll 'P'" ; O_(I)m- : ll~ ; 10.9'1- : ~") I hl\- II

23 hh~1f.1 I (h"""}) I b"7.L~ :"'i I h"tJ I O.,c,," , It~ , bA1 i'l1t:ftD- I f1i). I V-A:" , i'lsP'f I -(I) O~C"" , (o""lHi) 1 1\,.. O~'J I ..,0- I 011l'fv-:"'" :

1 r-1i6'i" • 'lAo ....

l.tL : ~'i'~'" ; h if 'I 4.9''f "''fv- ; 1/?t."''i"}9'' ; h"}f. ; ·ti'i'fv· : (lhl\1I : ",. I "'oob- : hI\- II

24 oo-",.~,,! fltD-ilttl. I llillIlt- : 1:~1I : ll=i=: LY.·'f":"'") 11.tJ.,..: h"}11l:"9u ! ilA1f.1I I 1i.1: ! h"}',.'i I 1.;J-tJ I .,. ;I~I\-IJ" J h~ : lllf.tJ : +"''''£&'>1- : ~1 f hA' II

25 :-1.;1',. : ~~ : 1\~ : to"-"}'i : 1D'Jf:"1'J : O+C : (ltll'Jf:~) I hA'fA9" • Oll~'i : OhODm 7f=ti9" : ,'h1lP1- : oolIhA I A" • hA II

26 :-hCh'P9" • (f"·"'~ll'ftD· • tID;!.:") I Oll~{}O I It" I hCIl : 1OD:" I llCr : ,..:,. J O"'Y:~ : 004 I ,..,hto"';I·l\· :1 OhODm 7f'flJ" : ihllPl' : 1\,. : h:" 1f'J • hAtD- :1

27 n~"'tJU'''~ I fh1.M : v-A:" : 1A;f.'f : fBi!. f «CIl'J"} I 1l-l»I. O-'i I (hl\lI) I hh"}~~T~ : .,..,. .... 1\" : hl\.ltOJ- I IlA.,..,.OA :

1.'" : (f""tD-1) I O~.,+ , h,. ........ It:f(l)- I OhC"'., I h1.(A'IAlJo I hA.... ! ("'1P,~) ~ hltU , f"7."'OA~ : llta I b'l'"} «"=ti I -0" : ~tD· I hA II

28 1A:"1~A~ I ll~II'} I m~)o I -n:"HI.;J f ll~ I A1~AII I ll:("} I (l)P,'J'" I f,..lIl;l I h" l.Av-9" J ll~ I f'A",:"") I 1.;J- , hltll"} I hLt-Av-'i I hA II

29 h~ I O;)m.h-l:'i I O;)mJ\+tJ : t\:"ODAIl'i I bhi't+ I =\1-'f I A:"1i, I h~AV- I ,.1ir • fO ~A 7flo I ~tIJ+ I ~~ I (hA) II

74

30 tfi= .... ,. I .,1:"" 1 tID"Il.

A' • AC ..... "A-l-A:" J 11.A ",.,. I hh"'~"=IifD • "fit ..

31 ''''I:fJIh''''~''' ",,.,:,. I "'I.-r.n"l • lil'tD- 1 .,,1: ,

'\lUJ • -~:,., • ,...,__,.C • ", • "hA:";I.~ .,,~. '1D1 .t:'11 • ~il • ~n1 . Inl: 1 ",I.II.U I .~ • -Om. • IID"J\, •

"""~, 1 I\A J bM.,."t-r I 1\, ..

32 Ou.tJ 1 ,.h,,+ I O""MaoA I AXf • ~ • ~t., IA· t~lll (-"II.A) I ",~,. • 0,..(-(: 1

Il~ •. IA.,fl,.:" I t~ll' I " ,.A J ... ",. , ft,,=e-t • .,.tt- I ~'1.

1M I t",. J ;"1"" I 11.1.:;1 +r' • ft,... • ft,,=e-t • .,.tt- 1 ;"1" I "' .. 1.1.1 I t .. , .,A oM • ~'i:1 J ""AbT"~" • A1AA'" • "'I\"~ • 0~C1'" I tIIIIm-fft:t=",. J brtl,. I bll.U I

0:'\" I btl'\- I -o".,,:s • 0,. t:c 1 t\". 1 dlft" 1 I\t\~"T I lilf",. II

33 ,tH.1 I I\t\tJ,'i 1 -Ah.,." ,.,.,. ,..,..".,., O,.t:cr 1 "~I

A", ... 4--1- 1 ,-r..,..,. 1 ft"~ 1 ..... +. (1) tIfI11.A' dI~" .(2) -ft+A , .W • (3) ~:r: "''1' 1 """Ie-;FIf1D-") 1 0.,1- ~I.~ 1 (4) -.1.'1" f.".,. 1(5)1

1 t~"', f'I~A- • ~".R .1\t ..

l t~ll • ,.t-A"" • "I'J1Hl,. • .,.,..,.. •

~".R '1't II

3 ,.,1Hl , ""' • _ll,R..,. • ~".R . 11 t ..

4 <t'f. ~~"'i' . 160 • 7t1CJ II

s H:ll,.. ItI.'I.t-A-' ,.,1Hl,., v.-1I4-' liIlL6oC.,." • ~".R • "Ilt II

bA1C 1 -ql.C • (l) t",. •

~U • At O~Co. ... 'A,. •

~ t",. I O"'AloI.1l'~

.. ,. • A .. C .... 1 hql: 1 :",..-l-' I\t\:r:,... ..

34 "tlf.1 1 O"CI'\- 1 ,,~. b"'~ "f1Jo • o~ 1 ,.,.g." . 1\4'40 J

I\t\tJ,. • - ~ • JVI~ • -"Ii

)., 1 6 ..

35 At\")T 1 I-'i"{-'" 1 .,~ ! I\t\ tJ,,) • fi="- J .I.C .... ,. 1 -?I.

n.n • (-Aft,. • p'~,) :

I.A,. J +R:')' I U,t:r t OC .... I

""" R:' I :M tt- ..

36 A .. 1f.1 • fll .... :,. • ('UP"{- • 0,..

I:C • ~ • IA"" • IJofta • b(:

.... ,. • »c: t -fl f b+1"1Ji. I

+1 • :,.,.. ..... oC A.o".o~· I

A "C ..... O'r ~ • 'rt! • btflol T+q~1 I qt\1~ I snc 1 At flo,.. • 1\".,"'1. 1 :,.111 .... I I\t\ Jf,.,.. II

37 bl\il A.fDm- 1 ",UA;Jfta I

A .. C ,. I bCll" • .AI.,,"f I

I\",1.tt-r I AtC .... ,. • ,,"";1-1. I =1-,..+ 1 I\t\If,.,.. ..

38 "'~4:"""''i I ft~4:JWz'r I 0","- .... • ",C 1 A=I-,.. ..... hA t\U I f1i "1 I -+1If4IIt fAXJ= :fdJ"1 1 4I1.m- I I\"ur I I\'If 'i~ I 'Toot;' I t,.,.. ..

39 b-01.tt-r I R:'\t\ I ''''U''-'i :

P'~""'" I '''-1. I I\t\u • g .", I bC .... I ~+OAfPA I I\I\tJ I . _ ... ~ I I\1f~ I "",.... ..

40 fflOlJ r:"I}: f,.. .e-c: ')"PI}: ffl- : -fhl\tJ- 1I;J=: oullr'):

I\llfIJ%Ml foy,,2f .. , : (J.I& I 1-+tfJA I A"7.2fm-" I ftl& I ,. "'~A 1 hl\tJf'" I O~1"- I o-tr I 1\" I ;.:,. I ~I& II

41 h'.,. I oPAh.,.?1 I If". : ~~ H.1 I Oh;"~:" I f"t7fa"':" I btH.1 I A.flrTOJ- I 11\08'" : ~~""Oh~~TW'I~oP'" Ittt-""'i • b~H.1?'" I h~O-1: I b~"':" I ~ 11.,. , 1\1"11.,.., ! ("~C(J.·)I m-W:", I h~"'~l-: 'iTI& I Aft,Ir'-:;' I cD.';,·,. I I\A oPm- I ih1lfl"f I ~4"'~".f I I}:flJ)-~ ")"I"Ie"f"): hfl;J'TlJ)-:

,\"" : 'tTl'" OIJ ft:. I .e.o ") ') : " • (fTtlloPoPl&') I 11Th (J.m- I 1~:" J q:"ll"'m-:",. I "'m,+4! I ~t\tr II hl\.,,.. I -I.T).' • '''7.2f0+11 "'W- I AC .... I bht\1J • (AoPht\hA) I ,."r I ,,+".fA,.. .. ~tu.1J I "tH.1 I hl\., I A.fl;.::r: .. , I ""'T~T' I lA'lil\:ftIJo I 'i:f1&1 AtC{\- I O~co.-f: I 'tAr I tIJoC1."" I hl\:fm- I AtC{\-f'" I O""""I.2fU I 'tA,.. I hq.e- : "til:" I hl\:fw- ..

42 OJ-n-:,., I h.';"'~".f • "c,.., I Ol\T'tl- I 'i:ftD- J o.oPm-"f'" I R-tabt\:fl& I fi:1..e- I .,.,.. ,

.,.,,:fl& I -O:""''P:fI&f'" • f'" ,,.. I "",.,.Il."f'" I -O:"I.C.e,. I OoPtaht\:f1& I O..,.hhA. I fi:1..e- J hl\tJ I O .... hhA. I U 1!f, I "'.4A. 'I' ..

43 ""C .... f'" I U'R:' I T"~"" I ~A"fa I Ol&lltO.l 'hl\., I ~ IA(}+ I 1l:"1i1 • ",,.,+: 111I.CIl.VA ! hH.1'" I hu.tJ :

7~

R~" : ~'1."" : "'if~ A- ! h~ll '" I Rfi:A-'" I ,.1tf'"'i' : ~~ 1.tt-,. II

44 ~"1 I TI&~:'" : {)co-h'l''P :

oP"'~I'i : lICV'} I IAq:,. : 1l+1i'} I ,,611.1:' ! "~lf.l I :"1t1J111 r f"'+Ott-~· I ~R.1:" I R~~H.1 I "1Jc41&1' I 01\.,.-1- : 1\,. I OC!l. I ".1.C4lt- ! I\.:JtI& ,-1:1} : 09'4!?'=':'" : hhl\., : oPW"'fi: • 1t')~IIl-O+' I O"'J.'.l ",""1} I OC .... f'" I 1\" I -llta6 ?'".f I 0".,.:" I ("I.r.~A-) 1 ... ~"fa,,. I h:"fi;~ i ~",.~,.. f

0""+1'=6,.. • htll"'~' : CP;J : ":"AI&m- J hl\lJf'" I qml~w'c

t1C • IAl.l~ : (J.OJ- • "tll! : h",~"!Ji I ""C ... · : I}:fl& II

45 n~cll-'" I I\~ : nw-lllll' ~fi:ll' ntfi:h , 't~,,.. I n't'" I hfi:') .. ,. I nh~'1 • ;l.t:f'" :

O;l.e' • 'l"Cll,.. • O'l"CIl I (~1 If A) • ofIllh-".f,,,. • ,.,oP4(J.A : hAq:fm· I ...,A""'} I &fi;, ! nCfI-,.. I fOl'KdI'" I (f"l) r (J.OJ-' ~C .... lAC ..... (AlP~IB- : ;)mJ\+) I "'1l"'h~1 I ~,.,.. ! hl\tJ'" • qdJl.1.1& I t1C I '''7 ~I..CR:' I ft,.,.. J ~tH.1 I O~A 't:ri I ~tCflo I 'i:ftD- II

46 nl.A'~m-r I (ntR.1-Hi I 1.1\""1) I 1\,. • '-Cf'M I A~ I '\", • h'''I&~:'' I OIlTd.-f: I IAfDa' • hl.;J;J11" • 1\ 1i, f hllh.,.A' J 1\.17(A',.. I nIBllm- I +'1";1-'1' I -ocn I IA 0:" I Oll.,.d.." • IA"f1&1 I .,.",.~:,.,,.. I ''''I.1l;J""I'I' •

76

AT'ck .... :fr = uP(,lj I 1Uf6f!' : ll.1\" : "m~~ IS

47 Vla.";':Ar : QAo.+:f I 0tDilm- : Jli\U I Qmly.a>- I ill.., : f.t;:lJ}. 1 Jll\ur : QlJ)lY.tD- :

V"7f,I.CI: I "tD- • }'~H.f : huPm'P"f I }.~C .... I lj:ftD- II

48 (l)y': h,,,.r : uP"",4-" : bO ~1: = IAOJ-' I oPJr"'t;: : hl :J:J6fI'lj I OC .... I I\f, I "'ml1 11'1: : ll.1i") : O(J)o~+ = h(l)l 1:,} ! Ot1Pltbi\:flD-r t hl\.U = Qm~f.tD- I ill.., : ~l1: I htD-~ "'1" I huPtlJAU I 0->.1\. : 11") 111l.91;f:ftD-" I h,l-h"'A :1 blj ')'" : ArHrr I l"h..,,,lj I fill") 11:'} : hf.l..,' I hltur : oif : 'il! • 11.')1.: I ill1Nl : l1Y.l:J ":fo- : ~OC I .." : 0"1II":f0- : 1"h,?:J·l· : A.'l"ht-":fo- I (All ":fo-) ! 0., : Ft-'!'"f,,,, I (AooP'&-:") : "'7i+~f."'" :; uPtlPAif":fu· I Om:"ltl\. : mY. : hl\U : ~lD- I OC"·,,, I +A/' 0'''' I no&-":fo-'-", : ~1C I ,.~ "1&.-:;'->'1:\ II

49 fltJllllblt:ftD-9" : h"U : I1tDl 1.tD- I a,.., I t;:ll: 1 t;:".,.,.;f:f (I}-,,)9° : h'-"h.,.A ! ,,,\U,,, I OJ" : 11.")'" : Ilrolf..OJ- : hh I..ft, : "'~.f"il-J:U : '''10'''''' :ffD· I ("7A:"") : hdJl1:') :;

0.1'-;,9" f h"U : V"7)'('0}< : Oh I.,fl· : ~m.h;t-:fm· : (\."'1lJ ;fOJ· : 001i).") : {JOJ:" ! htl" ;,:9" : -n,.,. 'I':r: : h 00 rn if' ":f : c.'TW· ::

50 ~Jtr'/.e9"")H·"} : ~C1: : ,.t..A :J~") ? fI."7 •• rt..?"lm·t}" I (19''1':

hhl\.U I f,OA'r : Ij:CJ}. I Ill'll: "7") I ~ID- ?

51 hit")." : loolj":fo- : vs. ! ,.0- p."f")lj I bCilt/'iT'} : lJ; .,.-:,";. : h1:C:J"fo- : h:"/1I- J h~I\:fm' : fI. h~A' : l~"'''f : 'iT(l)' ! hlj""'~ I ,.,.1l1J" I l~ .,."f I VOI/.If..C:JTm- I lItD- I hCll· : b~C"" I ~m- J hl\U : huPmif'"f'1 : ,."h1fflT : hi'" lj9" II

52 h~tL/'9" : OAfl;fTm- : fP· llT : (V")~:"'i) : 011;1- I IAI1 :fro-'} I lI"l- • V1.11. I uPA'P dJT : h'}~/1"" I h")L&-A") : f"7.A· I ll.1i). • O~C .... I (AoPl ~+) : ll.!fI1A· I ;l-1=f'PAU J hl\U9" = 1:A I OIl")":'" • wf.'" : nc .... I H'1: I vli~") I ~1C I ("':JAT") I A./tlfJtIl I 0~t;:";J!:ftD- : lD-ilT I 01.041 +", : ~1C I "'K~¥l' I A.1i). I ,,.l:J1m II

53 ~~H..f9" : 100).:" I ",,"f 1- "~H.I = h~C"" : alii").,. : ;JC I ~") I ·OAw- : fm~hl : 00"'1\ :fro-") I Ohl\.U I f"7~+ I h~ uu I lj:flJ)o'} ? ,e.ltlt- I F&-'!' ;F:ffD' I ,,.Ol\n: :; h"(''I'T9'' I 'fa). :1

54 ~"") .. , : loolj":fu- : If,. ! hlj ").,. : fP'IlT : hy,e."7'i1: I fDII. IIPAil I "OJ' t hitU : (O~Ctl· I il~t-) I f°7.tD.c;:flJ)o')'j· : fDII. fPJ;,']-'} z 1l9""9"lj") : 1\,. I -)-" .. .,,-:", : nhlltJt9lT : I\,e. I '~II\") : f'fi ).'} • Ohl\.U I 00') 'If: : f"7,:"'11\-") ~ ffP:J>7i") : fP"''' : ftJT}f.t.<;·") : 1"h1,fll, :

I

('

t

77

I

OhC"'T : loPtIllA I f."Ii • Vh It U I ":fC";I" ; ~ fIJ4 J A"7. if tD- :

"tD- = ""m'PA. J Jr..I\U9" I TC" ;I" lJ)o : t'l~ r 0'P'I: : ~ tD- ..

55 ~~:rTU- : hl\Ulj : ODAh". 'If,.,. • ~~H..f'" : IOD~+ : -01 : lj:flJ)o ! (~~e .... ) I h'r tI.1: "I\'-"') : Of.")ct I V-tll ..,.11- • h'rC .... r I I.,..~O.... : li~m- : 9"Jr'P+.} I f"7.lIm- : lj:fm- :1

56 hl\U'}lj t ODl\b"'~tD-") : ~~tL I"}'" I IOD~+" I V"7.OJ~~ : lI~ • (hJr..I\U : 1."t;:C"T I f,"Ii C;IA) J Vhl\.,9" I 1."t;:C"l- : h~ e .... I h7rlj~"T I c;:':f1J4 ..

57 h""'" I fooc;l·u· I If,. ! h~ Ill. bOd.;I"To- : tJPR''''~ :

h"'''m-:'' I ~~tLI"} I """"'i ;l"TU-o"} : "71\'1'1 I uP1 m!J= : h1:C1m- I VI,..+1 t h.ltJt'!'T"}r I lSH-"f I h1:C :JTO- : Jr..+11f" ! ~rlj")r I h"Y. I "liljl-o- I Jr..I\U" I ~ ::

58 mf.: "It:"r • Rm~TO- : 1.11. : (T(,f,-I:1) I OD"A4!llj I OD" m;f : h1:C1OJ' : ""Jl?'1A ! f."Ii I ~\"C"" : f"7ltD-oft I ill1l flT : ooo1iVftD- : ~tD- II

59 :-VtlfJR'",4- I I1Ao.",T I .,,. !

Ohl\Ulj I mf.~ I O"'OJU-tD- :

O~+", I O"'OJl.y'm- I A"'IOD lj"f,,) I hoO .. 'P!f"fv-,., I htIPm 'P"f : u.uD1\ljl-o- I h"~ : (h,I\,) I ~1C) I b~ I :'"ml\I\l- 0-") I OI\.:flJ)o ..

60 l-h"U: H,}1: I :"1111:: btLU I Vh4-" I ~1C: : A"t1t."f0-") ?

i'

RI\:fID- ! (he .... r) I ht\U • V~'uPtD- I "m-' OC .... ,., • t\f.. I V+"'IIJO+ • b~C""" I 1I":(C" "T")lj • hehC'9ll-'}: l1.l

,." • IIJP:""'" l f.,.., .. 1 "co- I (Yf,""'i+) I ~m' J h'rlf.1 I ollJr I Oh4- I ll~~ I lj:f,.,. • hff+2j=,.,.r 1,00",1: I Otll,.. V.,./tlt-li I 'i:fm- II

61 OODm-'P'.fo-,.. I 1.11. : (mf. lj")".) I hhibf.:" I :Je 1 O}.C "'11' 1 f1ct • h'rC .... ,.. 1 bC(\- I :JC I OhC""lIJ" I fmm- I ll.li~ • hr'rljlA I ,.I\l\- J ht\U". I f.." -o-lt+ I V~O~:'··} I "1C • Otll,.. OCP'l: I ~m- II

62 b'rC .... r =00,.,."":" I O~m.h :"'1 : 001.1A • }.CM,.. • 000

'0t\:J":fm- I f"7.tIl1.4- 1 ll.11~ I ;l-IAU ! f.1P~:" I nR~:'" I ~1C I Otll~ 1 b4- !

63 .,.ltm-~-I:lj I Il..::J>CO-,1: • h~ m.J\~. I ,..,..,&-=ftD-lj i hCM : hoo-ot\;I-:fm- • ",.bAh,. =fm- 1" I 'i~hA"t ? "IP~ I f~O ~+ I ~1C I otllr I b4- !

64 f.o-p.':f,.. I Vh"U I }.;,: • V;I... ~"f I lj + I Jr..tr I }.;O::fm- r ";I-"~ • I1H,.. I 'r1C I f,l 1"'" I h,.1.Ar t hj(=': I V".H l..,. = lj'f(J)o J h,. 1."7.1(' I ,.A.,

itA. i h1.;I"U'" 1 CDf. • h".,. I V"'tlJ~1.lJ)- I (-itCh,}) • b~"" I -O,.."=.:,, I +bR.'-"..,lj I hibf. .-,." I O~C"'IT I ,.Q).,.. tJf

CPIA J ODPlthl\'fm-,- I 10-0 ")lj I 1J"t\1'1 1 hllb I .... ,..,11. .

.,." I 1:l11 I IIJA" I AIOC I ~lt+" I 111111- • (11"~) :

78

4"'rC • ''''\U I Im4.;J-A lor I:Cr • ID-ll'l' I A..,Oelr .... I

Utlftt- I "elur • "Oelit" ..,., I Jal,tD 1:9" •

65 f-~"'f." • qAfL+"f , qtID Vi • (bhifal. .... ,.) • O"'m) +41 • 'f't: • 1lA~f\- • ~m.I\",;I= :ftD-1 • 0"C1'1' • q01l1'i • ftIDm+"t1 • n+'f'J,. • 0" C"'I1' I q,q'i:fID- • )OC ..

66 ")i\-r • "'''''~T1'i I 1\.1)( A1 • b1.;J-=faJofD • tD1.)f\- I

f"'tD~1.CD-1 I -~"'t;: • qt t"... I (OIP~O:") • 'ft: I bOel I:fm-'i • bA""It:;I=:f,.,. , hC , 0",,,,,0- I )OC I b~i\- • mil'P' :"hhA't"f I ih1lfl"f I "AIt- I b)i\-,. • -O".,,=.: • f"7.IP~T r .,C. b4- 1

67 ",.,. : "'Ah"'~ I Iff, ! b"l. ;l-U I tDJl1.,. • f"'dJ~1.ID-' I "~Clli q .... IPt-,. , (I) -Ah rfl"): h"~~ith9"1 h"lJ9": h(l?Jl-: .e.m-n:"VAI h"lJ: h"'JI.~T") : ih lIP"f : hf+'i9"'i::

68 .-"~1'" I ftIDttm4- I liAR.

+'f • "1- ! "'CD-t-M'i • 1\.1 :(A1 • b1.;J-"f".,. • tDl.fi1.,. :

f"''''~1.OJ-1 • "hb,.;1-., ..... : ("hb,. .... IP~I1:fID-) I 1:lh I OM,. I ",. • hl-1.""f",,,.. I tl,,:fID- I b1.;l-lJr I m1. I h")'" f.,.mlJ,.ID- I -hC'" I b~i\- I -nH-,,=ii1 I .... 6n. .... ''i I hill1. T1 I O"C"'J1' I J.Q;a.,..CI1:f 'l'A lOb......" I ih1lfl'=f9" I

"I- • 1\-1-111 II

--

1 1"f!M,.. ofI:J-ll+C •

69 ~)IIJ I 11ID"''i t "~'Ll9" :

I-""J1CD-n I f"li.,. • "'R.!'i' lo,.. hCIl1:/'f"f9" t (b)CfI.):

O"el"''i I O"'-l~m- I +1 :

I-"'i : OIJAI)M : !Pt- : flP&- • dID- • O)Ci\- I ",. : ~,:,. I fAII:fID-9"1 ".,Cfl.9": hI11.,.,. II

70 n.h&-1..A1 : A~ I fIRO.,. : :JoA I b.Jl1 : O"C""I'P I 1111'1 :fw- i tD1..,i\-9" I OOAhrf"~ 1"1 I "h11 .,t;:,,;I=:fm- I O"7"l" tD1.ID- I ."C • OIIAhrf·21 : OoP lII:fw- I ~C • b4f.A-1 : Illl-,IIOA- I betA-19" r "'.,1:"A- II

71 LTti,.. I hAoP'fC",.,. : ml. m~ I ;l-m~9" i l.U"~9" ; hu. 1,.. I 1\"'" J b)Ci\- I ",. : KK :"1 I .,.".OA I btLI9" I b'l(l- : -O.,.,,=.: I ;l-flJ~ I ,.).,~,.. ~

h""'''' I f"7.IP~T1 : ""It· : .,.ooAta"f I )ID- ..

72 ""n.1 I h"'" I "C{t- : fODt: '9" I AT: I hAODt\.ih I "CD- : 1A- • 0"C'"l'" : I).t;. j hAoP{t. ill,. I "A 1- f"h&-1..A :

A](f I "1- ! 1.;f'9-1'i I 1.;1- "f"., I ""...,. I .,..,,,. I "'Ill" !

0""'" : f"7.1 ~t. : (lID- • "" ... :

OCi\- : "f, I n.!M I 0"C1'" :

"C9" I ",.l1 I 0II'f /.1""'" :

"It .... I 'i:" I AO.llf""f9" : f'"19" l.tK-"f I f~ :fID-9" ==

73 "tIL! I 1\ft... I fV'll-1- I V'll .,.'i" I 'lID- I (I) 1A-' O"c.., ... : 1).If. I b",.."h,. I A..,.1: : 119"

"h I "'}J I "''' I fA9" i 1'1"7.

1 ttY-Il-1-, "...,All-1-, ",,~, ~ID"' 'lt-I (0,...'1(1" f""_"""r);:

,..6&-"-' • 5 • l1A-"MU II h'i:A. 6-7 ..

A--H- • ~.,C • l1.e.hi\hl\-f "t .... I ,,~H..M I ftaJJ.oM • " ... ..,..,_ I ~tII+ , fItlC"'l1" I I-~I)

:fIrA II

74 m,. I ""... I hl-OOAfI.,.'i : f'"ihlM I l1"A"~ ? ""ur I OIIdt/. I 11"~ I )lD' II

7S f-err I A~ I "Aooaih • "04f."" • tlDAh.,.7f"f s O).C"'J ... :

IA4-. '1i~. OOAh".21. "'~: "''' I 1i,.1.A,. I "'i"''' I 0111 r I l\ .. .,.,. ... I 'i-1- 1 (""A-I:9'") I

,..,-0, • f"7.0A- I '10~ I "'+ ~'f'J I AtCi\- I (Abdt4.""f) I ",,. .... I ".,.,.r'i-O&-t. I ".011 Ab-1- J btLI9" • (bID-t:") .", ,.+ I "'1."7.oPAi\- :".tlDA b+ II

76 "h"'" I """ I A'i1-" : t1D1-.l;:" 1'i I CD'i'+M I f"7 I-"fA.,. I ..,.

11.,,,"f,,,,1 ? 0,,:fCD- I 11""'''' :

"Ci\- I 1\"7."" I Oepot,.,. • .,,,.. 11

77 .-"",.,. I fODJrm4- I I1Ao. "'"f I .,1- ! O'I-"7'f;l-"f"" I bID-'1+ I """ I '1\~11 ("7Afi:) I .(111 • A.-1-Af. I Rd.:"" I 0" C11" I , ... It ... "" .... .,.'i I -on-9' 'f'J I Iltltrf:T1 • b+'P"'~"" I tID,.,1:,. I ("0-.,.) • f.,. ......

.".,. I ih1lfll- I 1'11-1: : 111111\. ,,"f I " .... "".A- t R,,:fw- II

78 bMl~1..A I A1!f I "tlfJ' : (1)'-;'+ • n!1ID-R:''i I O-er,. :

AT: I O'llt I 9""h I .,.1.,"'" I ,,"Ii I -1-".,11.,. I OoPdJlt:fw-'i I CB(l11 I f"'IJA4- I Ooo1i'i :fCD- I ., at- II

( j

i'

,

,

I

, '

"

79

79 "1P~-1- I IID'PI:: I t1C 'Mb" itA-,. ~ (I) .,RC J I-~"" • rt

O~ I ~1C • O"C"'J'P I b4- I

80 b) -n".,.=ii1 • "ttt.n • rl)

.lJ.T1 I adJ.l;r. I ;J-IAU 1

0.,,,· I ",. • """ I f"..,.,..11 "CD- I 00ll1i). • A~f\- Itt;:"

;l=:f1D- • Ill+"~ • !P&- I 0"19" I b4- J ",i\-r • OM-1- I ID-Il1' 1 "",.;J-/,,,"f I 'i'" II

81 RA.elU'i t Otn.tl • m1.C .... 9" I O"'tDl~ID- I 4zCA..,. I f"7.1 ,.,.,. • 01\.,. I 'ft: f CBJI;('f 1

111:C1tD- I IIA/".",:fm- I .,OCl ""I'" I b~Ci\- 1 -0".,,:': I l1-m 7fl- • 'i:fm- ..

82 I-".p."f.,.'i I "tH.n I 1 ~~ ..,., • A~tLll MOD)."" I Om ,,:"t-1- I 1'I"""f • ".A- • 1-0 AT I fOl." I 1i'lID- I O"C"''P I ;l-1~A'" I ",...",. 1 ,,;;: I bCh1:I ... l- I .,.,. I IA-+, • A) H.I I A"OD.,..-,.. I om.lll-t-1- I O"C"'T I foOA'P I f+l!l:fw- I 1\~ID- I ;l-1~A'" I f,'" I b'l .... I w-h'P I +1tw-itT'i I 1IP~11"'~l- I a- ... &-:fID-'i • "., .... ,. 1 f"'l fol1~ I OOD1i'i:fID- I '1m- II (2)

***

83 fJJ1.. : oPAb"'~""" I r"'OJl

1.m-11 (ekC"') I O{t ... I 1.tJ,'

",.,.~.", : h"7 OJ :J>:f,.,. : f .. ·., .

'I- ... ;F:fID- I ".,.11") • fl.IL 1

:l" s« u I 1.;J'l-') I vs: ! 11-

1 h., ... I h., ... ., • hl-hAh",. I hM.+ +1-,. •

2 ~II • llA • h,.:"""" • i_''''_ • AO·tn • f"'~1~ • ~ .. I ,.ql\A •

9"lJ/..lj:: 5: hf.\-"'h,-'lU:: n(,:t\: 7 ::

f.tJ : O"7i\lov- : 'z.", : f(IIJ,hlr' ;r-Tv- : "711., .. r.ll : ~ID- ~ ooth tr-!FloV-19'" : mll~ I "'Y. ltV' : 1\i\U : 1\«;'1.,. : 1't1.,." -:"'1 : ll1t-(.·/.\ ; [\«;'1". I A;J' 00(\'1'). I ,e.b~I\t.\Cj II

90 "i\'}"': f(/lJt;'":f'o, : trf,! fO'/S (\hC : 0011l'l' f 'I!t11JC9" f IIIP :J' :,.9" ' "1I1\'}"9"} (I) b(\,e.III'} :

JPt- : f1i).: ~Cb'll: 1l!F : 'i :,:m- I (hCb,r."}) : (r4::"9" ; A-1'j!')· : ,e.b~I\t.\'a· Il

il,e.1II1 : f0l/.4.A ""'" I 1l07..l~ ill'lC : oom'l'Cj I 041"7C f OoP 11111\ loV' I mll,}t;' : 'l'i\!F'} : lL'I'A I "I\U1 I b"7lD·lt:"Cj : br."IY.:"9'" : l\.1114"fv· f -n!F : ~tD- { ;NV : "Cj1.,. I (h~ ItU) : -,.bAl}f-lo I Cj1'''''} 1 (.,.b/.\11I\-) ::

92 hi\1I19'": "'111' I t1DAh'''~(I)' '9'" : ;J'H"" J '''m'}+.9'' ; 1l:"i('~9'" f O""Ah"'~ : i\,e. : 1 l\ 0:" : '1/'\" : "71: I.ll I .... :r- : 0011),1 : IIOJ. r.

93 O)IL! f 'loP).-l-r.· I 01' I JP&- 1Pi-1 : OIP~:" I i\,e. f (hmy. :"1) I O"'m)+~'i" I 1)00). f oP/.\l}9" : JP&-9llo19" I OIP';, I btLf9'" I (fcrtlilbC1'i I 41"7 C1) I 01'm~+41'i : 'loo). f bltf9'" : (b.,.bl\bl\lD· I V·I\-) :

O"'m~+~Cj I (JP&-1) I q ... oo~ : 1.11 • (boPbAbl\' I Ok:") : 0"'0010-:" : ~1C I ;)m.1\:" I fl\l):fro-,. r 1\i\U,. I 01 I ,p~1Plo1 : ,e.lD14A II

80

1') ; hoplltt6sP:ti9" : .n: : ~.c.1 : "1\1\- II

84 O',I\U'" : bm-H·9'" : OoPlI) t\') : ~1C I f"7Cj9'"1 t 1.;1-"f 19" : btr.l/.\llr I ilJP1, I ;1C : lLf1l1q1 : f"7'}b~A : I\~ : 9"1 I 1\1\1 I (,e.I\I\-) :1

85 1)1\-:"9'" : 9'"h11,l' I hl\U :

OllCO,.:fOJ· I lD'}fIlo : sru. il-1)=fro-1 I 1~"'l- I Oro-lllll TID' I Hm-;1-69ll- : fl.1i). I oP~~:fli" :; "U'I"' : f01' : ,J'6 ,.":(. I '1';1 I ~(O. ::

86 h~H.f9'" : ftt~'I : 01't1+,.;1: 91 :f'1 : ,.fr.."qOI\- t h~tLf : fh

... :r. : :}1'·1· : 'I:fm' I:

87 fil\')-f' I loP,,'l'V- I Iff, !

"I\U I 1\t;'1-1' I f 4.+,.1\ lov·1 : 1114-~1' : "C,. I 1't;1-1:C1' ! coil,}19" : 1\:"1\4- ; "i\U : coil1 : hi\k9'1'1 : ",e.col:

9'"'i I:

88 "i\II9'": bl1l11lov- I fl. ... ,. : f,,· 4.+1.. : 1114..,. I 11.1i1 f 111\- ! ",,. : h'i1.,. : OCil- I 1't"7 711' : f1i'iloV-0:"1 I 1'tI\U1 : fi:';' :I

89 "i\U: Ooothi\,,;':':.fO-: OlD-" 1:-k • 1\,.If"fI1-9'" J ." : oPdt i\,,"f1 I 1)111)"fv-:" : f,,e.If':.f :\A I "7r..,.lll.flD-9'" I (1)4.l.lt lov-:" • 1.U) I n..,.ilfl!F"f"", I bfD:"oo.,O·:" I boo1tbl\~lD- I (9"""111) f OJPC1 I fDlIb.':""f : "711i\:" f lD,." I h~l1-1 : "7/.\ Or. f co,.,. : -I.1..+'} : ~~ : "7(1)'11):" I ~ID" J (b.,."I\-:" : 1't1~ 1) I li\1i9'" ( ilco- f .,.ta:" r +tf~'J l QlJK9" : \10' r

, I

9~ hl\'H' : .('110(,:1"0- : 11',1.", ! (Oth~~: : 1.tt) : hl.Y:·fu·", : tflr:f,:-:;·U' : n"7.J"t"r.-l' : ;f'~:~:

"OJ't.. : hl\U : f,lfl'lh(.·:l··:'I,A :

H'r.:" : liff : f"'l,Lt.,oVi : (\~: ',I\U I lL 1A~ I (1,'P'hl .. ,1· :~./.\) ; bH,U9" : 0:"1.1\ I (Oil11 I .fIt.L"· I f1.., I (\(0' f I\eil· : hil"7D11, : :till:" I ',l\m' II

95 hI\1'1': _fooli1·.,. : vs: ! is -J'" : Oth~ : IPt.. I m-ll'l" I r.:'.1i), , hm·t.. '} I 1't:".,1..1\- I bCj1-1'9'" I hIm.,. : f11.Am- I il(O' t "'111-1: : bCj1-1' I u·I\:'· : f:"htJl\;;:~:" : ql\n.,r·~·· : fOl/. LC~fl'''' If1i~ I lD1. : lllll) :

Y,I .. Ii I OPF'I''':'' I fl.1i1 ; hn.:,. : h111 ... sP"f : f11.l\ro-'} I ~'C I -Om. I oPllm:" I ID"9'" : 9"llb/i".l·'1 : "7-(\i\:" f ID,e.9'" : fH.U1 : All : 00'/.9" I "711-I·r. l,r : ~lD- I (,e.1i9'") : fP(.· m-1 I hl)1: : "'111+ 1 h1P,.+ 9'"il : ~1JJo:; (It,,bl\bA : 0&:")1 l}I\LlD- : ~1C I 1\i\U I ""'C;1- : 1't1.l1 ! f",ool\ilr r ilco- : 1'ti\U : bCil- : ,.O+i\A ! 1\i\ U9'" : hilCjk : fI79O+A I 1)1\ n.:,. I ~ (I)' II

96 (,'lmC I ;1-~~'i : 9"'10' I (1) I\Cj1.,.,. I AoP111..71'"f9'" : oom+"_' • ,.1i') I H11: I I\'i '}.,. I "'4..+1.. J Oth:E-9'" I i\,. I hlllti\"fv- t ~~ll I ff-nll I 1'tID·1.. I RCj1.,. : i\,. I "C9" I .,.1..1.1 I 1119'" I m1..Cil- I f9'" +ilOilfl-0:"1 I 1'ti\U1 t fi:~ II

97 bll1)1 I ".,.bfll.cD-1 I fl.:" f 1 n,.,.ll,... • ...,.. , .. ...,,.,.,. •

h/'\hA : f'fl~m"'9l> ail:

tlVt)'f',H:'} .. • : I)i\ : 9"Ah'" :(:'}9" : oo-);1$1"'f- : 1'tl\U : I\(l 9l:r' : tm9:9:°7.f : 1'tf.l." 1 ,e.·fi I 1'tI\U I Oilo7Y:" : fl\m'-} : v·l\· ; n9"~l:9" : II\CD") :

V'I\' : f"'l.IOJ-:" : on1i).') : 1'ti\U9" 1 ~1~ '} : v·1\- : O'P+' :

OP1i ).', : '" I: ;Nf}'+' : 'I ID- II 98 1'ti\U: ;z.1I)'" I 11C"= : 00")i)·1 : 1\i\U9" I ooA-tt : 1'ttf~ I op")i

~1 : IIlD41 I: _

99 OoPAtJ.,.;;:(O·: 1\" : "7l:l.ll : h 1 ~ : 1\-" I f 1\ 0 +9'" I 1't 1\ U9" : f9'"+1/.\~-l-1 : 'I,f. : f9'",l-1.llcfl+'}9" : v-I\' : .f(l}· :J>A II

100 foP'I"Io:(O' : (1') Hil) I illf+ : 0.111" 1'+1'V-9'" I ,,')1). f oPT t::eD-'i : 1'~OJ- : ",e..,.l}bl\'9'" I I)I\AfI"f : .,,. ! 1\i\U19'" I ~~ I hCj1-,. I A:".J!"). : ,.b:( i\AIi i Oi\:fco- ..

10 I hl\.,.,. 1 l°°«;'l'V' 1 "f,.! I\Cj ,.,. : R. 11\~ I b"'_'llb~v-: ~1C'lo 1 1't:"I0". ! +.C1't19'" : 0-7.COCt,'O:" I 1.tr. I ncn : l1+m,.-k f ACj11' I :"11\~1\"f 1 bC!l. : (I) "i\U I "' .... C;J .. I "f. 1.1 J 1'tl\U9" I oPdt~ I :J-.?Ii I ~co·:2

102 b'i1+r : Rd.:" I mllfl"f I 0" C"IT I mf!t+ I btL,.f'9'" I OC!1, r (,.h11:") : bdt.tL"'" I "Ii). II 103 bOdt.t- I (2) I1lt1\.l)9" f (3)

I h"A4L"" I .,.,./l,u- •

2 O'-C • 'IDM'if'J • 1-A • Xf! • ".. ...

A ... A·

3 OP'C • I\.,.'lf I IDA.Il • ll~ • f'''''1.~1'lf •

" ...... 1\,... (I) b"''''''' • (2) hl\U I ,...",.. I (at.,) I ht\1.

1..1'" I ." I ~~tL1 I fl1J1.+ • Oh"" I "I- I co-if:'" I 1-+1fJ T4oft- I "-OIl7t~..,.,.. I '" ..... ,.. ..

104 Ate .... ,.. I "I\U I OJ1- I hlJJl.1- co-Ii I OJ1- I oP~b"''1co- I ,. • o.,.qft- I 1.11. • "q.,.;J='f1' I nct\- I 1\1- I 11.,'0+ I '1e I '_O;tjA 'I-I\ft- J hQ.y.1:fco- I ,...,,. I f"'llco-tf&tj I f.,I-'" _~ • 0.11)0'" 1 (,,"li11 I

..,A:t· I I-O;:fCPA1 1)

I os ~I\'''' I It1fJ'i'fll- I 11'1- ! ~~ ... 1"fll-' I (b~":") I III" J (m 11 ... ) • O.,.oPt-'fll- I 1.11. • f.,. "".,. I ..... I 1\,..,..II'f.,.,.. I fll-I\'fll-'" I oPlIfIlt"/l I fD1- I

""" I 11;': I ~f& I :f"1P~+'" I not-'fll'+' I .,.it- • I-~..,t-

'fAA II

106 ~""'}.,. I ItlfJIi'f". I "", h1 .-s'fll-' I ".:to I OODnlO:" I

1.1t. • 0\-11.1. • IJ)~T • foolth I\l'II- I rllbC~+ • Wi'.,. I II-lt+ I f:"btltt~~:r- • qltfl. .flo I f11)O I ';sP'f , OJI-'" • O,..,...C I -O:f"=\It'Ii I f4fP:r- I

h1-;J • -o+~""fl1- • hft.1\t'1 ":fll- I f11), I v-A+ I ft.1\t'"f I

"sP"f I «(JIJoPllhC) : ~ID" :I oO+mt-m~ t h(uH' : (nn .... d : n~Il I ;J-.f.u:L :f(D·Ci : (f'''7.out''lnCA+ : "tD-) : f1l'"

1 Ocl.:)· I ".Oht- I cl.:t •• r+mll";f') I 1\(1) 't ,.":1' • r1-O • -0;': • _'_I'I't •

2 OFC • cl.''''f • 111,.111.1 • t>c." I ,.., .-;.e~1 I "~1."1 It

f:Ii I qltn.:f" I 0.11'''' I ~11). I nc ..... ";J1 I "'1"'" • fhll 01,. I rllbeH' I h11.-O~"'t n I 'I.", I (1.11+-t I 1111'S) I ~'1 I b;)m.h"''1T I ~1 I -OAfJ)- I 0""0 I ll,.. • ",..I\A- II

107 ~,e .... " 1 ;)m.hT"J , (RID" if:r-: oollbl.fD") I f ... ,(1-' 00.,.

'i:fOJ- I o.:"'JJ~ • h~H.1 I (It''.7.=Ji) I :"C(1T I 0-1'1 I (m-ell) I h'''1Q:fOJ- I f1\\- I ,,.It:to I A.1\t''f • (lsP~f I Ohtt:t:f.. • (fl"'htl~'f I h~t-) : ,,"--Ii I "hbe~;J-'f' • b~1'l"'hbe~T I "A~ : ~ID'~+ :

.,.. t CD"'" I hI\Afi:',.. • I' I 1.11. I ~"ll hOllf"'f I ." I

.... tt- I O""O I ",..1\1\- II

1 08 "., I rhbc~+1 I 0.,.,0. cP I 1\" I It..,,..IfJ:,,:fOJ- • CD,.", I

bODdtl\sP;J=:ffD- I n~1\ I footh 1\,,'f1 I (aJ1. I aJt-trf) : (lUn-

All1' "oo~:f"' 01lJ'" I f+ 1..0 I ~ .. J h1\01,.. I tt:~ I

ll""'''' i "I\or • "tlomwrl· : ih1f (1'f1 : 1\"001 .. 9° ..

109 "1\0 • ooAb.,.wr:ti1 : f"7.t"lnll -nn,""Ci I 9"1 I OOAIl I .,." tfJ'fll' I f"'LAO+1 : +1 I (hll :t-ID'Il) I A~ : ,..,,,.. : bm·.,.:t- :

fA,),},,' h1'" : ~"'l'1 : OIfJ9":

OCP~:h1+1~':~O'~~~~

110 hl\O I not" 1 'loti. 1 (hil:J' m-h) 1-- f{lllef,}" : A"f: : ~/l :

Iff. ! Oh'}rf·tj I 01l,,·:.'lJ I ~~ : (f"'Ah'~1'V'') I ~.?fu,) I hh ;J-tD-il I nih~'a:"tj I nb.tt it.,:,. : (fOOA : OaJa I "'~O) I "9>1-1 : f,..+Ci1C I 1l+1i1 •

83

84

h' ... I h'ft"'id.ID" : 1'nn~OJ- : ~" 1 (~I\A) ..

119 hl\" I ~I\A 1- "" 1 hOJ-~"''f l-, I h .... ~;J-:f .... 1 fD7.m:Jtr

0:" • +1' I ~OJ- I A~e .... I nP't!"

:F:f I at, .. l- s fDtL .... q:fOJ-

n tltIJ:f .... 1 ".A 1 1.tL 1 H ....

;J-t,tPl- 1 fl.1'). I f"7..q"a;,.q:fOJ-:

1~"'l- 1 h"''P:fOJ- I hl\" :

b~"" I (I) atf..f.. I h~e .... 9" : be .... I (2) atf..~ J "" 1 ;J-I\:Jt :

IIf:A I ~OJ- II

120 fll""T'i 1 frf:e : nOJ"hllJ :fOJ-r 1 IAOJ- 1 ".,.. I ''1P'~' I

fh"" 1 -n:F I ~OJ- 1 " .... r : n~1a;,. I ".A- I I\~ I :F~ I .,(1)- II

--

I 071,.);J-lfCD-'i I RI""~lfCD- II

'2 (I,(&"'.CD- I hoflC'i I ,.,.15 II

nh"" I tlfJ" : h:E1 I nll)9" I ~a;,." I OtIJ,. I hll'S In"., ......

,.tl;J'i I fttL1 I (1"",:",'1' I fOf:C1' I ALml .... I AloA..," l-,'i I -nen,,. I I\f..l1OJ- f Ahl\" I f.,..,q I ~""1 blf.lr : h~tL11 f"~T I (tlJl';J-:"') : n1.;J-:f.... • Ill"'''h''A- ..

2 he ..... ,1 b.,..+ I f Lm~l-v" bH.1r I (f.,..:") I 1.It., I fat

... ~ ~ ~.... J he r I H' f: I

(AT1Ufh.) If ., 1 1.tL I

hAll I hlf.lr I "-'1"'" I (noP +ll+iif".) I :"m~m~I\loO- ..

3 he .... ,. I I In ... ", IT'I' I nr f:e I (It. '11""T I f"7..1q(l)-) I hl\" I ., .... J 9"hm.~l-".' I '1A"lo".,9" I I .... .+A I fr:" 1P~:"'r I ".A- I I .... .+A II

4 b1.;J-:f .... r: h'+2tl- I h'.eL

TfJ" I h'+2r I hToPII):f .... '· : be~ I f6f.1f'if. I 0.1'). I h':Eo"

5 n .... ~."fJ" I ((lckeh') I OoPII) ,,:f.... I 1.tL I 0"C'1'r • hh ... qOA- I nc .... r I ~4AckO:,. : f~n~:,. I ~1e I tL'i"lo 1 (:,. 11):") f 0"C'1'1' I ~oPII)q:f 'PA ..

6 bOA.;J-:f .... I bh~A : HoP'I'· ... :

ih1l (ll- 1 "'''''''1'' t "''I'~;Jl-" • h"'M ? ll'l" ... I lI\h oo:f~""'" I (A~e"") I n9"f:e : (l)-ll'l' I hhoP:f'i:f.... J O~C .... ,.. I 1\" : 1I'I'M : f"'b;J' .,.A : .... 1', I I\h' J at, 111' ·tr I Oh~:f"" I h'.eLL .... I hf..

l'1' 1 n~m.1t.,.:F:f 9" I hm

~'i:f"" 1 b"I\:f ,. I A.~

lo' I fh~A I HoP' I "'''lo : hh11' II

7 q''''''' I 1\" I nOJl.,. ... • : f.,.,\ L' I oP~"'t;: r qOJlf:",' I n).)9=TO)· : n~b-:" : 're: :

)."lI.f : f"~"" : ll"~}: : "" I "'A" I 1:'1r· ... : h'1: : A.I\ : h"1.Ar : qA- : ~ne II

8 nc .... ,.. I (O""''''oP.e-) : 1\" I oPAhh : "'''OJl!:A ... ·9'' : 'it: hA' ? ",1\- f oPAhh1 : Cl(J}l~ '9" s 'i~ I (1)19"), I f'l'~;J' TID-) I ~1"" r O.,.Llf.. : .,Oc ; hH_,'" r h,.",,,9" : ~OC II

9 (OUAh"';;:m-,) I oPA"'h9" : 'l'.l'1~"'- I 'it!" f OJ'!: : (n ... OJ- I 9"hA) I l)f..l'1.,m- : ., nc -; o~e .... 9" : 1\" I f"t/oPltn ,..:"1 I ",e : (1) l)oPlt"'A' qTm- r .,oe II

10 1),.,- I OA.Tr I OoPAh.,.~:r. :

Ohe'1'1' I .,.I\",IllA I n~JI.J9"1 h., .... I I)"'m-:" r 1\" Inc .... : 1I\",m- I no"" .... I "'C : (:,. 11):") I OJl1. qTm- II

11 09"!:e: I\~ I 1i.~ I fhn"''ll) ('-lo9" I oPAlol~ s ).,1. .... : ).1f.. I ~Ol : +ooAh.,: : 01\ Tm- II

12 0"'"", ...... I 09"!:c I lAm- • ".,.. I f"'" I .,m- ? Ol\TOJ' : (A.I\ I oPlMl I fl\r'l') : fnl\" :

"m- I OA I O~~ : 1\" I hll.,

.... , : "L I 0 ,"111. : "" :

oe.... : 'I'CTC : fA.AO.... I fl.1', I Ohc'"l'l' I " ... onq~:

"A I )."IU' I "~{I;J=T(J)o' :

Ihll~ : 'I'Tm- I ). .,C .... 9" : I. f

r).9" ::; •

85

13 nA.It. .... 'I': 0.,.,9" I "'r I 11\01' 0-'" C fC .... : -f1;F : .,m- f xc .... 9" : "'''7.,OJ- I O'P4!OJ- I "OJ',::

14 ",,,,,·1"'1' : f"IlC' : LIIJ& I h1i~ .... I hl\" • hC ... • : f"too 1-0 • f"'~oP1-n9'" : fl.1i, :

A.I\, I h,.I\h I h""A0-1 ? Ol\=fm- ! )'l : oP1..oP&1 I :,.). "11' : h++OA I "'OJ- I A 1i, = :J-HlIh- ! hl.;J&"lo9" I L"".,= "' .... 1i-, : C+-O/AO-) I Ol\T .... ::

15 )'l: n1.:J-~: 1)9"'1' f f;J-I\+., I -n : c}»1IJ .... : ).L60Ao- : n~ TOJ- II

16 0H.f: .,..) : nc .... : 1\,. : (c}»1IJ.1' f"tooAnA'''' I "'OJ- I (111\,,) :

OhC'"IT : IlH.,I\.... ! "Uf" : '"IA,,· : "''"IT·'" : ., OJ· II

17 "'~ U9" : 01-11·... : 0." lJu :

AC.... : (A1-II-f:) : h).c.... I

o"'c ' A." : I.hm:J1.- : fA9" : no-)9" : ~1C : o."l)u : hC .... : n~1"" : o-tt- : 1\" : ;J=,. : "0)' II

18 ).c. .... ,..: h'lr.":fi : 01\" I .... 1'1: h 7i'l' I.. : "OJ- ; ).C .... 9" I -rnn '1co- : (Don ... : 0'l)4:fD": ~fD"::

19 09"nhc~:" I h~1"" I V·A· : "0 A'I' : ;J'I\c}» : ""., .... ? Ol\TW' -:

(A.I\ : oo&\n : fAf"'I') I """ : "tD" ! Oh1.'i" : O'ii'·,. I oPl)hA : oPnlJ& : ~m· ! ""9" : +.c"" : ).~.,.,.,'I' : f1.l"'OJ-°} r iI .... I

O-A' : oe.... : "nLt-t-O.... :

OJ1.l.: "·OJ~I. ;- hl.I\" : ;JC :

A.flo":j· I h",Ah : oP'i t-:f

O)-O} : ).",.,. : OO ... h60l\:)".

.Jo"} ? nl\:fcn· ; hl : hAoo ... h c,. : nl\=f1D- ; xc .... : "",: : h9"I\h : -f1;i: : ~(Do I ),1.9'" :

86

h~;J';J-r:" : '1.,(; : 'i?.,n: '1~ : nl\:(-m' ;:

20 h'llLf : oP~'eh~'} : f(tlO'i' ~(l). : A1.;f.:t!CD·' : }\'} 1.ort1 (f)'~1! : (no-ehoP.f:1') : ltD-4! ;j'lA ! },'1ll,r : h'lC(\- : (P'il1' : .,~(l:rTCD··) : ,('\)"".,1' : },., c{)· : tt.f9".,.,}" ::

21 nhl\tJ9": ",e : (Il·iH·, : ltcI'll) lOL t mf,9D : I1h·~"'1.:f. : 11il ".IUlf\ : (tm' : ,'!,nA'I' : IU'. l\~: : "'1'1 (II' ? }, 'I U' : n~f\ 7,:':f· :

M~·~·',,~ ::

22 11·I\TlD"}9" : \,9u'}(t(llHHH, '}'i : hH.J'9" : l\ 'I lU' : (II)P;J' :,., : l\i't:J-r,'" :-h'lllf : (M', "u) : "';J(,91',l', : liT(D' : 11" :1"V- : :l'll9.:'!(1}· : f'lllt·:l'·(J·'} : .. ·.;J(,91;rq·l1· : VT : r,:fm· ? f9"1'AO:"'} : .,.'} : (1til:" m'il) ::

23 hllf9" : lj"(.'vVfm· : (1'I.:J• -:;., : nhl\u : Wfi.'Hn : i't:J/' 9·';i· : i'tA'InC'}9" : "'Il\:" : h'):E- : /l.1\ : tt·Ffi1',}" ::

24 n'l~M(.:flD : 1\" : h'1...f- : 1\,1. ; 'Pn-Ij" : ""'11)1'4-:" : V., n.;.:": ".,c : h'l(\- : h'1..,l' : },'Y. : ,,·(tCD!. : "'oPAh·l' ::

25 h'lC(t·9": mY. : ll.'}-f' : fortf P, 9"'1' : (ttD· : 1',Al\ ! OA(l:J!:t: 0)'9" : M.'. : h1P'!lD'4!:" : 7t.<i. Lf':f-"): n)te-9';f.:r:(J)·9": "f· ~ .\':'ckC'i'} : MI...,'} ; ;J'9"C '9" : v-I\- I OJf· I oe!l : t\f ,},,"'9" I (1oPm-U9" : 1.IL : VD7. ht-h.;.tJ : o, 'fa). I h.,H.f : VIl p,.:~ : f,U : (+.Ci't,) : V.,.1.."., 9'=6 : (t9'-:;' : X' m.~ : "'I..fl- :

h':Eo I "'1\ : hf,1.Il9" : f.1\1\- It

26 h'lC{)'9" : (()sP~'1) : hC{)- • f.hf\nl\t\· ! hC(\-t}" : f.C:f>1\- J '1~(l:r:flD'19" : h'}:( , ",I\'} I i't/m4-9" ! .." : o.ltD-ck9'" I~

27 Ohlt:'·9":"~: n'N~oo- : '1.IL • (CDf.: 9"1.:1. : 'M9") I 9"'aLIJ':

IH'(/Of\ll1 ~ 111.:'·';)·"}?" : h') "'1.·,f· : (lI\il"'(lnA~) f h9"h?" ,,"9'" : n1i" I 'P I ?,,'if;J'":f1 ! Itl\' I 1.11. I 11;J·f. I 'i'C' f (fort .<JM'.""'1'1 : '1.,C : flfU : '10e)I

2R Y.tvh19": hlLH : Ok:" : f.f.ll .t:,} : f'ln.;.:'· : v-l\' I l\~e(\- l "·1f\f. ! «(D1.9°f.·1. : '}l\9°) :

IH'oPl\(\-9" : 'rr: ; he(\- : mf. : ·,·hl\hl\ .. } : '1.,C I n.,.oP l\(t. : 'Inc I },'1(t,9" : n,",e"lfr I (I)·R;J'.,.,':'f· : 'i:fm' ::

29 1,C!l9" : (;hf.mT) : f:"en,·J:: ,nf.tD;J·":f'" I },1:Eo : {\'I\ : hf. !.l\-:;'9" : },7!?" : ·""·il . .,·;-r':'f· : 1',f,Y.f\1'9" : i'tl\' ::

30 01.:l'TCD'9'": "f. I (f\?"CoPt.)1 O .. ·.y.oo- : 1.11. I 1l;J-,e. : Crt': I

(i'thY..'" ;J6J.I'1 : '1.,C : lIfU I ~OC) :1 ,e.U : htD-H- : o.f.~l\ M ? f.I\:fCPIA I n1.;J-Q·1 : f.1i- 11l'} I hOJ·~·l- I 'ltD- I f.I\l\· :: :,·tI~·'" I o~nt.'.fv-T : 9'"tI, ,:,. I :"11)-1:, : :"oP(\- : ,.1\:(-

'PA :1

31 1,~1I.1:' Oo.l\U : (/0.,'1'1'·1' : fil "'lIOl\' : nhC"''I' : b(t ... I (t'} ·t-l:9" : 0.\':'.,:" I noPlI):r. Tm' : ·Ur. : h'l(t· : ;}m.h.f·,.:f OJ'1 : n~clI?J:r:fOJ' : ",e. : fort7ihoo- I ll.1i). f nc!l, : (09",,(-1. I ~l\9") : lI~.r.t\ 'ltD- :

~.,e I f\,e. : 'r : ¢.lJJ.;'· ":j,.~ f.1\l\' 1 '4! : f"'I.7ihoo,:" t1C : h<i- I:

32 f:"CO.-I:9" : el,f.tDT : tJ.l.'P :l''i : 1\"'11) : h'''~ : {\'I\ : hf,1. l\":f?" I foP QJ.1.?i' f.'I:?" I h., e : (1'1:") : l\~HJ : f\ortm'l"'4!,l' : nll)9'" : 0i\6J.I' I '1':,. I i't;J'm' 4!9'"'} ?

33 h'llf:,~: fort{\-tJ : '1.,e : n'}Y, ortl .... 'I1'U : nhC"I'I' : h','W' :"l\') f },'lC(t,9'" : (OA(1;r:fOJ') i'tlh.,.fl·n{\-U?,,: .." : n.';f'T. : n1\I\U : tt''''1.:r· : ,e.hP,l\· ::

34 hn-C.:'·U9D : (/OAh"'~i': 0), e"l1' : ,'·ll,,.flOf\· J n·,.ll·l·fln l\·n:,·9" : '1.,Cli : n·,.(t:J>f..·.,. : ",e. : hCP,:J·:-"··,. : hl1hooll)f\ :fOJ· : ~I.il : ;J'''lP' f f1\I\U ,?" : '}"I..,r:1·· : l\CP4if}" : fl\9" ~ hoPAtI·I·~:r:?'" : m&. : (f?,,·l·(. ;J;Jn:,·) : flhC"I1' : OOIl)AU :1

35 (1\.11"9u")): oPT'P:ftD-9'":

lI"" : "f. : tIll.\': : n.1i,llU ~ n9'" '('e : tD-il'l' : .,.P,p" : tDf,9'" : fl(t"'l f. : CD'il1' : OIJ(J I\A1"t\:"LA"''iln.,.h.9''c: t\,}ooll)~OJ' I 1l:"-:;'1A : (1\f,:

C .. ,) I 1\I\U9'" : n?i' : ':'r: : n:".,. : oP,',.\': : "f. : n(tnMI :ftD- : 'Inc I h .. • ........ ·'::,·9'" : (t ?J":f : O~R-?" : 1\:,·1j·1 ::

36 T(,U' : f"'I..,.nl\-:'· : ~ "".J' : fort(too-:" : -n;F I Ij":f(J)· ; ".,. :J'

119'" : 1\I\U : ,..,.(t:,. .... :f'PA ; hH.19° : tDJ.'.C(t· I 1l;r : f.(101t .... l\. !:

37 h1.:l'tD-9D; OCa- : 1\,. : l\~rt : ·,·tt9"C : i'tA .. ·OJI.Y.9" : hit· ;

87

hAll: +l,9"C'} : fl"'1CD·(.J>: ; ",e. : !J:Y. : '1m' : fl,VI!m' l"l'} : 1\llll~;J::f{l)' : 1',,(ln"":9" :1

3X h .. ·,.,. .... :"·li9" : n9"J':c : (\''''1. 1i..\~;) I Oo-t\·} : lJ1C:1: : rt"'l. nc?" : Ot.·(, : uP"t\u!'::}"'f}' : el,1I (l:f I }\ , ~: I{\,I\ I i't y «: e. l\'9" ! nuoK'th4· : (J)'ll1' : 9"') '9" : ".,e : 1\A,,,,O-1?" : hll. 19t> I mr. : '1,,,"'1-lD' : ,r.(t(J,' fll\' :1

39 h~H..(l9" : 1li't'H'1.;r:}'·') : .fit 'Pn- : Y:}.f.('::·;· } ..(·P,91"}"·9° : nQJ.l\"7sP:-'·· : (I)'il1' : 1l\' : 'i:ftD- i 1\l\lJ : "'I1'uOOO-1 : f"'I. i"'w·') : (t(D. I ImoPCPA • oP'J" t.'1:1 : f"'I.~m·'HI" : tun- : n.,. 'I'.,.~ I OD').,y': : f\f. : .f,~.e', 'PIA II

40 f1\"U : :'·tIJ·)· : n.oPII)fl':'f'l1· : tDf,9" : (t~t-f: I (:,.,,,,t..) : ·11 ·roPII)ll:r·o- : hh"ll I {\,1\1 : '}lOt.,,:r-l1·') ? htD''1'''~:'l' : h,1. : 1iC;-:".,Jo : 1.,.;'.:'; I n" :ftD- I:

41 hf.f.l\9": hC(t·'} : 117 : ·1-In t.1\'fV· ! n.?i'?" : mY.e(\- I f9" ·1·m';'0·r1 : '1.,e I lil(J)..,,qA ; f9"~ ;J.;.:"19" : '1.,C I :""''P I\":fv- I (nI\T(lJ') II

42 hn,,":'foU9" : OJ.". I 'In.;.:" I .:"" (1":f I (oPAtI"''ifl'') I OhC <?'I'I i\tJ' ! h'.'J.CPf.4!9" : 0,,(' It'lT'i I tHI7i;J' : l11'i:fm· ::

43 :J-JtI : :'~1TJ:l':1"1' I noPlIJfl :ftl)· : 1.1" : h,e.'Pf.+.?" : Lf~ A') ? .." : 1A(1;f.:fm· : f.1.+. ; ~lP';':" I nn';':"'}9" : '1',e : (tf.II)' : l\ M· : h .... oPl.f\:fm· :1

88

89

44 oell·S'" I ".,IP&.I1:" I r~nl. to-,} : ~.,e : O""ID" I 1.ft. I 11~""1 It,. r r~"C'} r 0-1\' I 1.'1f c:"f I hL''''') I (","ooT'iTID") : 0'" lim'''''''' : ~1e I 11.,.1.lIof: I ·Ltf. f O~'}"T I !1I'iTm· I tD~.IID").S'" : ),~e .... : ·,.ll4- : "'~(!ib~f' I "Ii). ::

45 f~fl.f9° I f01.I\-,l· I ih1'Il:O;' : ooQ;l.l.i'f I ·'-"I.m I ,..ll;J'i'" I I\~I\"''''' : 1.:f' : I\h"., : WI

t]m. :t

46 :-.).,,,.:tj : "'"., : ODlltPf.ll· U·'}'i : "719';r.:r.V·'} : O.tDll~· :

"A(l~:y.U'''' : It,. I 0.1''''9'' I hhltU : ""It : he .... ·} I f"7.1~/P ffJIt··}",V· I h,.."h : "7~tD· 1 "ltTIO' ; h'}"'''-:;''} : ~'} 1..:" : ),'}1."''''·111 .. ~ : htl.!,.. I ~~""I ~,}1.."" : ~,}f_"7.{/pMl· : .,.Oft Alt·l· II

47 :-').,,,.~: fhl'\" : :"111·1' : n~ '}",} : m,,9" : n"'A~ I o.oPffJ Ill-o· : }',(/IJm~""'- : ihllll-:;' : ~'):C~ : l\.It : 1:'.'I'I04-A') ? nil, :':(1)' :

48 OI'Ah"'71'~f'}9" : h-oitt.'i : hilt.t·t. : h~'{:"') : ~'}~, : h'}Ah9" : .r{IP'I·"'- I (11') :

VIP". : 1I9'··1·", , n~e .... I ",. : ,,:e1·1· : fl\l11o(O·9" ; ~~1I.'" I hl1').9" I:

49 )\~Ill9" : .n.,.",....,.··} : 1{1 'P7i· : .r9"lI1' : (1'i0';"'" : ,..h .) .f:'· : .1~ffJ'l: I .t'.,"t1:f'Pf.\ :1

SO :- {\I,"H' : fhltU : ","'1f : 1I.·f:·f- : h~ : rn 1: : 'i":fo}' I hA

A 90 : "-~')'" : h"ID"W : l\',")of-S''' : ~),. : {llJAhh : ~:tj :

hAA,.. ;: tD1.~ : r"7.dJe~A ~h : ),'}~ : I\."'} I hAh.,.A"'r (1":(-1D" I blD"e'i : f"7.l" : ,.,,.

"h"I\-') ? h:f'll"'H'~"''' ? n":(o1D" "

51 )''1fl."'" I he .... : ,..." : I.~ '''''i : "',.,,,~ : fl\."TID" : fI:fJ). J 0lY. : 1.:f':fdJ" I oofl-O fI-n'} I f"7.L,;,T·) I "m'l++- : rn~ : (1CfI' I (Oile"'')) r hll L('.~ II

52 h'lll.!'}"': 1.;J-:fdJ"'} : ~'I:,} : ( dJ" 1..:f' 0J0'}) I f"7. if. I "Ii'l1D" :

OIP. ""'i I O"'l:f' : f"7.m.;.,l·'} I h;J'I1C I :f'O~ID"'i- I h01.1\ 71'~1'''' I T"Ii'} : II,}~ : h'l .... '} I oo"ffJmC : 'I'}'" : It,. I ,.. '},.. : fl\-Ol'''' I h'H''}'" I 00 4\lI)me I n'lli' : It,. : 9'"'}9" : fl\'lTID"'" I:

53 h,}1.H.O-'" : hoolth"-:;") I "'''U : fI\1f1":f1D" : h'lH.U : 'iTdJ"'} 1 ,.1\- : rn~ : h~ltT lD"') : nh~l\· : If"hC'} ! "'"., I hDP{I:J7f:r:'} : 0"'4: : h,.1.

I\"',} 1

54 ~'III •• f"': (""h9°~:J'l'') I f"7. ,,..).:,. : OoPm-U : ".IL t fI""':

O'i,}"· I It,. I fJ"fl.'} I 1.:f'-:;'o- :

O~t;:'" : It,. : hll'l:"'} : ~L I h'llf : h't''} ", : OJ-ll'l' I 0 {lih .,...,. : h4.'} I 1"'1 .. : rlP~ I flo" J hll.l'" : hC .... : O~It I f,,.RR"·"'· I 1'" ~(I}") : ,it-I. :

M:'" I (hltU) : oP,ltt. I htf:tj : ~t'" I nlt:fw' I:

55 h,}1.llV·'" : (hOJ-'1of: I h'}.tl1 l\R",-) I fOl,})!I\~".f'" : -'}

11: : :,. ... ~~ I U,I: I "',." ,,'f") I ~'1A~",} II

56 hto I h~tU'1 I bJ\I\" I ,..." I ',.:"m';''P:fID"''} I b001":" • .,.hAhll\V- I Ol\TID" II 1I,}111\. ,"fo-'} I "'Ah.,.A,.. I " : 1.JL I o~e..,1' I .,. ...... :,.11- 1 ~to,. I b.,.oo&9':ri I "',.1.1\ 0-'" t O"TID" II

57 h~ I h1.;I-," I o"li'l"f I '7AJt" J olUll.Jr I ".e. I 'i~ r nc .... ,. : "'".,.ClO,,"fo- Joe .... I ,,.:";1= 111\-0:" : :"11):" • ~to I U, I: I

"',.1.1\,.. I ~e~ I ""''''' : -n;l= I 'lID" I ~dJo~M I .e.Le~A I

he .... ,.. I hL~Xf I v-I\- I n"~ I ~dJo : 0,,:fOJ- II

5 g nc .... r f,..:"7f11\-O:" I :,.tq:,. : hto. H,}I: I 01\'11 'f~ t OtoC; I O'i'''' I -IthA I ~1';' I (:"11) :f'"fv-) : O.,.UoP I snc I "''' .,,.. I 01.1\1p'f") : 0"'4: I '1dJo I

O"TID" II

59 f.;.:" I ~1e,.. I -h4.;l=9'"f t he.... I U,} I: I 'iTID" I he.... : o."e : "'I'}'" I "',dJo:J>TdJo9" :; "f-nil'i I O'lihe I ,"dJo,'" I 0-1\- I ,ID":J>A J h~mA'" I "".tl:",.. I "':"I.'7~'" I f"7J OJ-:J>:" : 0.1\, I ~'}~ I h:nll) ·1,,.. : O-to:" I 1A""'I9'"f I dJollT I fl\9" I h~eT"'''' I h1.l.:"'" I "'''}~,.. I fl\,. , "'A~ I o1\~1D" I 00Jt""'~ I OJ-ilT I (f .... 00"10) I 0.1\, I h'~ II

(10 hC"'''' I I : 01\.1\.:" I f"7.lil .g:'fo- I 0"",. I '",~"fvole') : V·I\- I f"7JlD"~ • . bit

19" I ''''dJ&\tlD" I 1.", I .e.L S9" I U,I: • oel\- I (0",,) I ID"Il1' I f"7.+&\:,. ... Tv- I '1dJo I httJ9" I tlDOO" 2Pfv- • dJ1. I ~el\- I tID" I bltJ,. I :""'';':'' I nOt-"fO-M I 0-1\- I .e.~'7t"f:\A ..

61 hel\-,... bClt':G • Ol\.e. I t\ 1\,1 0-1\-, I "''Ir'i d. I 'IdJo 1 O'it .,.,., r f\t. • mCl-t9'-;r.., • (00" hh:") I ,.AltA I J\'~"fv-,,. • ".,:,. I OootIJO:" I 1.JL • (f".,:"). OOAh",";I="f, I htel\- • (:,.~ ., .. M) I f"'Il?'~I\- • t\ 1i~ : .e.11:I\-;J-A ..

62 hltJ,.. I ~dJo'l""~ I dJ1. 11\ 'idJo I 1.;J-:f1D" I dJ1. I "'1\., I "00" ... 1\- 1 'ole' 'i!e~ r "e .... I ... ;1= I 'ilD"l~el\-"'lb"'~tIJ&9'"f1 o-ir I ,.OA1' r .f.tIJ, I ~dJo II

63 hf-flil'i I hClihe I IAA"'I9'"f I ,<!? O'7AJt"'i I 09"1lm.c • f,. :"m';':" I 1l:"1\~ • h~If." I (2) fl.11:~,} : O~e'71' I h",ooll;J 1p"f I ~'}1\'iA' • (1l:"I\-) I f"7. 11:'i'fo- I "'I~dJo ? Ol\TID" ..

64 "'1\'" h!t. C; I h~:"" I 0-1\- I 11:'i"f"'A I hltJ,.. I ~'i}"" I ;J- ;J~""fv- I Ol\:f1D" II

65 ~er\- I (",1\,,) I hOl\I"fv- • dJ.e.9" • hh'7t';I="fv- I O;l-"f • :"tlJM I O'it .... I I\.e. I I\.Ah • dJ,." I ,.,.I\If. I ih1lP"f I il+"Ii~IAJ1.ClA:J>"fV-C;'hd. 1\ "fv-, I fhd.I\-, I ""'It to I AJ +fUll I ;I=.e. I 'i1D" • Ol\:f1D" .. IfDoole I U,I: I """'~"f11 ~'}

1 ODb~"':fo. 2 4l.".,,.... !!

90

1..}- a h'~"''i''llt.t. : -too Ab.}- •

66 oc .... r 1 (R-kCh') I hC.... : htJJo~.}- 1 .... 1i, I ih1lfl'fu :

hll"'QR~ It R.VftJJo 1- R'i" ,.,. I 1\,. : m'14! I h~f.IUJ'''' It

67 I\.}-')o.+ 1 0-1\-- = (f"tf.Cll O.}-) • tlDC1J I hfttJJo I mf.~ Tr I :1"tJJo-k;1-I\'fv- IS

68 h~n.nr. Oh'+~~11 f"7. 1&.}-' 1 QfU I 1.tI. I bc.... : 1\1\ I R1i~ : mt. I hllb"7.1flc :

I:l.ll : ... 'P:fm· ;: ... t.nI,,.. I (IIDbAbAU') : o.1hl.ltu • bT1i:1" I 0:\1\ I bOf.I\?J&l· : ib1l(l'f I ,;JC I hWool' II

69 ottU'r I O"7.m~+-kT : ",. ! bth..ItQ:ffDc • (I) Mr : fl\Q

:ftJJor I"''l : "m~+-k : H'I: : tIfJ1lPT I (hI\Q:ftJJo) It

70 httU',r : """7'i;1-:ftJJo, : ta'P:1"'i" I "..,tII: hl:C1tJJo: f/U-:"" :tCfl.-f:r. ih,.mT: 1:1"1\1\;J=:ffDc'l : "''P:ffDc 1 OC .... r I (O-kCh') : ~'i!h I O",to 'ftJJo : Pt. I h'l.c;Tm4- : hh:1" fDch r I\C!'i. I bhl\U : 11.1\ : l..c; T'i" : h"'l\~ I fl\Tr I 0000 1t:/r : v-tr : -R+O:W : bC!'i. :

Af,mM:1" ;: h)ILU J h~tU' :

OIP{.T : Pt. I f ... m4-T I 'i :fIJ)cH\t .... I,.h~: O~O{.+:,.. h"T r bl.l\ = m-Y r ODml''i : h 1t"7"7. : ;'JollJT I h,,:f1J)c II

71 :-bhI\U I 1\1\ : foiJf.m:too ")"): »s. fO'/,e..,..~')'): ~,)","li

1\, ? h"ur : boo(~ 1 : 1." :

11:\1\ I f:\l\.+ I h10Pl\l'}ft') ? h' f.H.f I or I:C I 1\,. : f'P 1\1\ • .... 1i'l : "'~lIJ'i"'''' : h')};1'} It-f:T·I\C .... lmf.~:'i:hll\--: mf. I M I 001.,1: I f"7.mor : m.c;;(f I ",.c;I\--.}- : (h1~"7f. bTI\:fm-r) I ",1J)c • h11i"- 1\1 ? 01\:f1J)c ! fhl\U : 001.,1: : hC ... • I +1'-t'i'1J)c : 001.,1: : ~..,. j 1\,I\"7T : '1.;J- : A'., lir : :1"H1I'l I 01\:f1J)c I:

72 {\I\:"'r I 0f.1flc I h1~ f ~ .. - Tr I (O"7ftT : ;1-"111) the ....r I I I tDf.C .... : -n;J= : flJ'" ..,.,..o,..n-o"": "(1)"::

73 xc .... r I I I "'''7/M'i I 'F'I:

C1 I OhOJc.).}- : f Lml. : ~lD-; 1i-' : f"tAOM'i" I tD~.fIJ)c'F': f"7.1i,OM : +1 : (hh;1- tJJoll) I ? tr : hlJ)c~+: ~fDc! 0.,. 1}}''F' : 0"7.~4- : +1 J 'l..,r 'i tJJo : fC.... : 1l;J= : ~tJJo ;: 0;.4: 1'i : :"Cflc' : 0'P4! : ~tD- f he .... 'F' : 1'00=1tJJo : tJJoilm : o(r 4!tJJo : ~1J)c ::

74 h.llt.Y.9"9" : t\A'1-f: : (I) I\hHC : lIJP:1"MI A"7AhT : hl:C1U I +~IiAU1 ? h" ! h1 ""9" : ih1lfl'fu,r I O..,AK" : ooltitT : lD-ill' : 1i'i"'fv- : hI 'f:\AV- : '1t\ : 1.", : (hil;1-m-ia)

75 h'f.ILv-r I h. ... lt.y.r1 : (h1 VtJJo:t'i) I bhl.,;J,;J~:,i'F' : ,.1i, I 011: : f"'''71:r-1'i'' : ff"I:C1 : OOAIt:" : (2) hI'} f)1J)c ..

1 MA' ll-' ; ... w 11\1\~m- " 2 ..,If .... , ,..AIII' II

76 II.I\.-I:'F' : OC .... : I\~ : QQ;l.

Aoo : 1.H. : Itb1l1 : hf ;: ~U : '1.;1-f .. : ~lD- a hl\ ! Oml\+r : 1.11 :-ml\4:?J'f1 I hAml:lJ"': hA ..

77 Q;).l?'1J'" I mQ.l. : 1i'i : 'If : l.tL .-f.U : '1.:1"fa : ~m- : hA ! 01'1"" I 1." .- '1.;1-," I (:,.~, : 00'"1:) I Ilf.oot-~ : OhC..,'I' : h+illt-J:T I ihll (1-:;' I h 1it; I\fJ· : hA :1

78 "th~'1J'" I """t-'P') : HC"'];J- :

Qf : 1.11 1- f.U I '1.:1"f .. I ~m- ; f.U I OllJ'F' I TA;'Jo : ~tJJo : hA I 01'ff'F' I 1..11 .- tin 'i:f I If" ! M~ I h9'";1- ,;JorT : v-~ I 1R-ih I ~~ I hl\ II

79 h~ : I\ILf I "'''7I:''''i : ,..1:

C1 : I\l.ml.m· : (h9'"l\h) r +1'''';;: I 111i1 : ~'1;1 : htlC&;: h"r : bh,;Jt9':,i : hf.f.AO-IJ"" (hA) ..

80 OJ1'i=6r I+ht-h-t.:" ;: Oh I\U : (h'I:H') I OhC..,1' : foo t-~ I .... 1i1 I Tbt-b-t.~" 1- V-1 1 OC(\-'F' : fr;J-.?-t.T1 : ~1C I AIALt-9" ;: "']1 : '1.;1-," : ~1C' I n.il' I ('''l~A) ;: 1.;J'"9" I ~1{.' I fJ·tr : iJtJJo+-f: I ... ~ :;: h:""~HO'9"1 ? hlt:fm- :1

81 0'11"': Itf. : OC(\- I "711lJr1 :

Il\mlf.RT1 • h'i"'''' : "7,;Jt;1-TV-' : f"7TL-t. : hT1i~ I fr;1- ,;J{'M I (lIJP;1-T) : h 1 '-T I hl.t-I\o- ! f9";1-tJJo4!'F' I 1l'}-1i~: bo-I\-f: : h'i!A-~ I (I)

I nh't~ I h9"I\h • """"9">'1" • h""LJ' ::JO;. "

91

0&1':1" : ~OAI' I ... .,0.(1)· "'I,=1m- I ~m- ? (hA) II

82 h~H.1 I 111D~'i I hr~:":f m-1 I ORf.A I IA+I\+~ t h~1I.f I I\~C"" 1 &1';f- 1 hl\ :fm- I h~""1J'" a f.,.oo{.: 'i:fm-I

83 f.1i'fIJ"': (I) "711l~' : 'iT I l\h.llt.y.r I Rih1lfl:,i I ",. I (hlll~ I h'~+1i1) : "'m 'i:" r fr'~m-' I .... m- I Of.l JrsP'f I b~ I h'i~C,;Jt\1 ;:

"L:J"U r 1'00=11 O'P-I: I ~m-'i :1

84 AC ... ·IJ'" r h.h,h:'" : (fA~ I A1f.') • fiJ-kll''F' I "'m~(I)< ;: v-tr'lr : OO(~' ! ).ih11J'" :

O~T : OO&-'} I bHl!':,i'F' : P,(I)- 1:" .... A~"7"r·h~1l1'F': ~ .... ~,9" f ""'''''9'" • "{.11,.. I (oot.1) I h'lf.lLfJo9" : 01 I IPt?J'f1 I h'OD~P'l\1 I:

85 "btl'?" {fihn,... 't1t,'F' , h.A/il11J"" (-t-1)! v-A'9° : bOOAII1"=t: : 'i":fm- I:

86 h.il"7't1A1'F' t hAfiliJ19" • ~~h1'F' t ~'I"r t (00&-1) ;: o-tr19" : O~l\"7"" : 1\" : 1\0 t\'I''i:fm-'F' II

87 bhq.,.;J=:fCP-?,,' hlll!'~;flD-9u: btD11:1D;J=:fm-'F' I (00 t- i) i ool'l''i:fm-IJ'" :;: my_ : +'I';JtJJor : """1: : oot,,,·:f(l)· ::

88 ~U : (2) fhl\u : 009"t1 : ~m- .. OC(\-: hllC'i: : f"7.7f ([)o, : ... m- I ,.oot-A ;: q.?~-9" : 'i"c.' : "IP{.T : nO-t.·l·: hHl' :

O;J'O'" : ~OC II

1 flth-O I ''''-I.J>'i • f"~ I oP"If1~' • 2 nh't~· • 119"I\h • f"7tJD't • """"1 "

89 h"llJ' h) 11.1 I oo~ih~:""}'i I 'I'n ... "} : )ll.f,.)Mr I fllm 'iTtD- : 'iTtD-J h)H.IJ I (fool] I h-'1.fl9'l-) • nc(J. I ll.h~r I nc!1,: f"7f,.h~1 I ih1lfl'f I AC (J. I flhC"'I'I' I hH;I ~"''i A II

90 h)H.IJ I ()ll.IT) t h)H.I = h~1J I foot.T(lJ· : 'iTtD- ;: fl0011J1TtD-r I ,,.h"·A 1 1- nCll- I (fI-kCh1) I ~f,. I M~: 'P;I : hAmf,.:f>l-".~ I hCll- = A'A"'T = "'1..,& : h1~ I t\.~ I h"f.A~ I fI~TtD- II

9 J h~lJ I fllltD- I ~f,. I Mr : h~OJ~I.~ I fl"'~ I 'UL , h~ IJ") : "'1ll. : hl1~"} I 1tl\h fI~T~ II (h1.flU) I fI~TtD- 1- 11"} I l1CV1'i I AllsPl· I 006 : 1i'i : --I) I 1001fJtD-1 I 00" ~h~ • h~A~","l- I f~;J-f.C "'T : ilT1i} : "71 : 1t1D~f.tD- 1 (flDf.Jll-;\M) I T1A~;J-~'f (}. : 'fI"'tD-1~ : Tf.l1:f>~l-". I h'i1"'~ I hfl+!FT"'~ I 1~ 1D:f> l-".:'·1 I Til.,."7 t.l-". ;:

92 1t~1J I (hlD~f.tD-) I fI~TID- .. hH.1~ I fltD-ir ;NftD- : ID-il'l' = fDtAlOJi: I ll.1i} I "''PTID- .. f,.1J~ : 11D~1:)ID- I f1i) I -fl~h t 1"}1r : n~i: I f)fI~ ID'"} I (OO"m~) I hl.;I;I~ I oo"m~ I ~ID- ;: fh"''''T1 : ~t;"": (dDt r ): 'ht;: ml-61'P:

Il\-T1~ I llsPl- I A:J-illll'l:" :"flT : (hlDl..(-)tD-) I h)tl 1~ : flOOQ;l.I.~f,.i: I 'A~ : fOlJ..I~}T , h)Cll- : fI{l~;J· TID- I ~,. I fOlJ..mflfl-k I ll.1i} :' flCll- I 1~'il\- II

93 flh~lJ~ I ~f,. : h-flA.)o"} : h+ IJ)mL « OJf,.~ I IDY-Cll- I ~"} ~ I IA"·OJI.f.AT I ll.1i1 :

OJf.~ : "'OJI.1.A"1 : I]A'i :- 1t~IJ~ I IOJlf.ID-1 I 11m. I flhC"'I'I' : hOJCJlA". I "A : lllD- I f,.flA'I' I flJlf. I "71 I )tD- 1 flf.A"l-1~ I fI'I"T I ooht-9'l- I tD-il'l' I fl1i} I 1..L I OO~hh'l- I hX;J!TtD-1 :

HC1.9''f I 1i)tD- I (A:"'I''I'-fI) I )~{l!F'f",' : htD-ffio I flh~lJ : ~f,. : hID-H· I IA 1i)1 I )1C : :'f-'i1~ : fI)flt.l-".:'f-'i I hh"} +2t:r:~ : Tft~ : fI)flt.l-",T : ~h11:" t 1ft. I ftD-Cf.,l·"} : -l'1fJ+ : Too)JI~l'''' • (f"7."TtD-: ll.1i}) I 11;J-f. : 'i~ • (hilf.'i4:") I )1C I flflJ : )flC)"

94 00'1.0061r I 1.1L I h1f. I Lm C'i'f". : 1i'il-". • fltm'il- 1)..,: o« .. : n~Cfl9',.'fIJo: ~~: f"''PTIJo I il:'f-1i} • Af"';f T". I 1i'il-". I flhC"'l'l' I 001fJ l-"."} I h)H.11~ I h) .... : fI'i ,.,. I tD-il'l' I (Ah~lJ) I "';16 9''f I 'iTtD- : f~Tl\-'PTID-1 I h"7~1!?f"" • h'i"}'" I ;lC I h'if,.~ ! "'I"}~);J-'f". • flhC

"'I ... I ".!tl.m r h'i1"'~ I 1 I (l"7A1.'iA) , f?'".rl\-T , m';" (f,.fl~l\-) II

95 h~1J I :"'IfJT1'i I ftt:4.1 I h'l' "}+ , LA:f>4: I )tD- • ihltD-1 I h".,.:" I IOJIfJA r --M?'" I hihlID- I htD-"l. I )tD- J f,."Ii l-". I hl\1J : )ID- I ;J-U : (hh~F") : h11..:'· I +ooAI) ~l-". 1

I)(, M:(t·?" : ')IJ'} : (hlbt\.·l· : t.tl.fl "'I) : t.A :J>cf: t lbfl .. l-',?" : "·Il.k!? : O~hW'c.· : Q;t.l ..... "}?" : (A'.IL) : oo""'mt.f : h'(-t.1. : '1m' ; f.lJ I fh7i,,·t.m· : faCP -I:al' : y.·C=~~:,· : )tJ}. II

97 hell·,":.f! I h'Ph1H"} I nr,n llc.· : n'Iih£: : (;I;l.AOY 9''f : (D'll'l' : flC!l. I 'l-oo~ : H"}.(· : ,Vi't'I' : .f1.~' : )ID' ! floy •• r IP··J: I ;h1' p":{. : ,., "}"'2tT" : nhC..,'!' I .,llI£:1 II

9H hC(Hr':.f I hh").fl·} I )ii:ll : 'll'~';f·". ; ~ID' ! (fI"7ih6,}) : tJDC1.1'i : (n'1.cfl) : 00+00 -J.9n : (1t~ l-".) ! AotltD--k : tl,1Ifl',f : h.,..,.,.';f·'} I OhC"'l'l' :

IIlIIC" II

99 xc .... ~ f 1 : hllOY f. I OJ'V'} :

IOJll. I )ID- ! nc .... ~ I f~1 ~ •• } I ".rr I Il .... f. I hdJlJ)" ; f'I,y.t.ln'}~ I :""}IJ)T I nc .... : f~'iOJIfJ : f1i)'} : A~fl~ : (h1loPt.) I hCll- I hOJlfJ1 -: hH"}flfl9" I hh·}n-tp.: f"''''&' ~n' I f1i} : HA~9'l' I hAfl' ; l1OJf.'r'fr • hOJf,.t.~ t h~

"'1'~ • (:"m~TID') I "'00"" f!,'i : (tt:t.l:flD') = ft1'/ f,.oo" llA I ll.1i} I h:"hA+l-'} { <hOJIfJ,}) I qLt. I 1.11.. 1Df.: ~t.OJ·'i I OJf. I oo-flltrr : .,-oP Ahi: ! Of,.'11-", I A "'.I?'"'I- I ih1lflT I ~Ah+l- I hArr If

1 00 Ah~lJr : h;l1'T1 t f Lm&· TID- I ll.1i"} I (floo;J-H1I) I "';1 t9''f I hf.l..,.. ;: OJ'} p.'.f I AX 'f"}'i'a+'f:A~19"'1A' ,)tD-+:" : AC .... I +11l4- f (h~lJ)

, \

1'&.,1· : f,,.·,Iltn· : h"7.fl·:'· : ~1C : f~'" : )tD- II

101 (hCfr) = It''7':''"}'i I rl:c'} I ,rA : -am, : LlJ)t : ~ID' I AC .... I iPJ,il·l· I flbAl-",. I ll.1i1 I 1l, 1 .. ·} I Ae(t· I A~ I f.'i I.'PA ? )1C1~ I (}·A· : A.mt. 1 hC .... r : ~1"'") : (}·fl· I OCP4: I ~OJ- 12

lO2 f,. "Ii'f". I 1.~'.f1J· I hl\t.' : ~ID-I nc .... : n.,.c I h~~h I fA~ i ~'lc") : (Jot\' I LlfJt : ~ID- J ilfl.llJ I "''ltl·:'· ; hC .... ~ I n~1~ I ".rr : ~,. I "'ml.fl4: : )(1}- I:

103 'f,.'i~f· : h'1~T9" ! (h'"

')-9") I xc ~ I 'f,.'iT"} I

ss« !: xc ~ : C ... t. .... tD-·

~4:<h I OJ'l1m I a'P+,tD- I )ID- II

104 :-h1.;J-l-". I "'1: I -flCV'iT:

Il~C"'I'I' I oPffiol\'f1Jo I f",ooA h'''~ I (ttD- I ('1':,. __ ) I A~ ~ll- I -fl~ I )tD- J f;J-OJ~~ I lllD' I (1-Jl+-) I fit. .... I ~f,. : ·n!F I ~tD- I h~~ I flc.·"}", I ~f.1 mfl4: I hf,.f.A(}·~ I (O~TID-) 12

105 h11.H.".9" I (1l1.fl'l00"'l--'i" I 'A4-T") : oo~ih~+) I h'l"'" VA?'" I h1-'Lrr t ADI/..1ID--k I ih1lflT?'" I (-kCh',) I 1l1'(-'i 11t.t.tD- : h1+2t'.f1 : 1l1'lA "A1 II

106 h1.;J-1J I OJf. I h'.,. I f".OJl.f.

ID-1 I .,.h.,.A I hCll· I fI.,.C I h~~h : fA9" I h;l~9''f1~ I "''PTID- II

1 07 h~ur I nif I sc I fl~;I~ • ~nc ;: fI~ .... r = ~f,. I mfl4: I

94

hl\'_~"'l1fD 1 h1".fD I {l~(\- : 1\,. I ~I\.t I hf."AllfD ,I

1 08 A~lI.I1fD I bJra.1\1I I 1\.1\ : f"t "1H-'P:f0Jc1 I (flJP:J--}-1) : h-}- 1l"0- 1 '(-1nC11 n"7Ali: : lA : b~-}- I hl\1I1 I ,.(t'(-Illl-'i" I ~1"U.V· : AihllPle : v-& : rVfID-1 I "., I hitOOllA11\ :fID- I bU.lfD I OOOOA1£:ftD- I IDf. I 1.:J-:ftD- I ~tD- I "IP/i-:" : f~{l/i-'''''fD I v-Il- : "~"'&-:f 'PA ..

109 :J-fDCIJD I -n-}-OOIqI\TW· : Il C~ln~CTrA.1fD}'T-n~: oothlr-!J!TID-1 : {lhl\lJ : ""IA' I :J-IJD~:" : v-Il- : hl\lI I "'t,. : 'i-}- 1 fil\TtD- I ~C!'l I flOOIJ)l-. 1.t&.r I AA"7OO'iTtD-1 : (W ,.r I "7OO'iTtD-1) I 9'"') : hI} ID:Jolev- 1

11 0 fiOO~OO&11JD : 1.11. r flCll· : ~1~1\~} I V-Il- • AP!J!TID,)'i I ~"'r!J!TID-1 : h'i11\11fIJ A') " (I) fiTOO:J-TW'fD ID-llT : f"t'PAIl- : ll:fi.,. : ~ ·}of·'P:f'Pl\1 II

~ JI- JI-

III h~9" : m"tC(\- : OOI\~tI·l·') : qml.(-') • ao-:J-,)fD I q~:n.,. "TW· , ~1/i-19'" : u.1l- : 6J.I'tj:&-: 6J.I'tj:&- I h,(-C11 I {l ~ (\- : I\f. :

Oll{lfl-O,) : e« J hl\lJ : '1A 7j : flil·,.."C : f"tI9'"} : llA"fi.,. : ~flC II ..,'} : hofllf~;F:fm- : ("II'}') : ,.il;J-1l- :I

112 h'}Y-H.v-fD : A~o.~ : V·I\- : hfl tD-'i : h;J~'} : fl1.,.') : fl.('.tq

'i-}- I ml\+ : hY-l"l1 I h.tl\ TID- I IDI. : h.tll- • A"7 :J-AA :

A-nll-n1l1 : ;oA I f.TI\.... ; 1.:J-lJ?" : fl~ I 'rr: : qAIP""l- : ~flC II b~TL:J-:fID-9'" : ;JC : ''''P:fm- ..

113 (f"7.TIl--}-9a I AJ:J-A1\' "') : nHJfD I flOOQ;l.l7i',.i: : ih~ ID-}- : f"7/fD.,.-}- : flsP~'· : 1A{ll-. mY-c(\- : ~1U"~-01\- , ~1JlID~-}-fD t ~~C(\- I f.+ T40 : f~n.,.:'·')'" : h')~.+1J) T4- I ~tD- :1

114 hC(\- • 1 :00"",401 : f·,··n &-&- : "fier I tD1.'i,}"· : Iml.f.. : ~"fi1Ibhl\lJ:~I\:~~1:hL A;Jl\u.1 ? (OI\TOJo) i h~Jl.f9": oo",htj:,) I fflm",·Tw·' hCll- : 111.;t-lJ I "''(-: Ohm-~-}- : f-f. I.Dl1. I oo"fi.,., : lm-.4>1\- : b"'m&-llJt":':9'" : 1',·l··tj.·} :1

115 f1.:J-II9'" : ;ol\-}- I hOJo~.,.r,:(i : :"hhA~ : il-}-"fi1 ~ '''L~oo1' ~ 1\;01\-1: : 1\'P1If]o : fl\9" : ~\C (\-9" : fl"tfJ)· : OlP4!aJ· : 'I (I)- ::

116 1l9"'(-C9'" :'1l\··l- : 1'19-':y. : h·Otfr.a=t:·, : ·o-l·h-I·A , hh I\lJ : (16111." : .ff}(1'f:'/f.\ :1 TCfIJ&.1 : 7,')~ : ~"') : hY· h"·l\-S'° :: h'lC,'·9" : f"t'Pir· : h1j( : ~I\ : M!.r.(\·9" ::

117 1.;I'lJ : hCfl- : two·}1·P'. : (/"'/.) "'1::'-,) : OlP.,: : '1m' :1 },CI'I-':' : ,,.00/.9':(:') : ocr·1! : '1m' ::

us Oh1"'~:(:9" : h°'l7f·),· : }\') Y. ·fa ... ·l-o- : (~:J-l.~') : fl,f\1J : /l9'" : OC(\- : I\f, : h"'OJI)O'} : },'Hlf} : -01\- ::

119 m1.C(\-lJD : (OOl1l\-}-) : b"'11. .&I1-v-n:,. = fill". ... C 1 n'i1". :

It,. : hC9'" : f"."l10J01 : Itr; ,,,. : (hI\U) : fl~C"lT : fHl "l: ~ "fi1 1 hHJ : flC .... I 1\,. : fhl\U I 119'" I b"'mt-n·.,. I f"7 -l-flA·:" : 1t'i1.,. , 9'"1 I (9'"h 1/:") : hl\leo- ? -OH-":':9" :

IA I bm-4t-}- : n1nql\.,,;F :r:m- I Iltll:J-1l- ! 1.:J-lJ : ~C(\- : tD(t1: hl\.t"=':1 I O'P4! I ~ID-r.

120 f:'m.h:"·}9" I "'1A~1lJD I .(-0{) ~19'" : "-m-m. }: ~~lLl : :'m. h -}-1 , f"7.lP/i- }: "IP"'-}- I 0 'I fl/i--}- 1 ~1C : O~C"'T I f.:" +flJll- II

121 nc(\-9'" I 1\,. : f hl\lJ I 119" : t)t:\"'m&-n-}- : ~1C : h-}-lIll- I hC(\-fD' : fl~C"lT : hOPT : ~m- ! (tf.IIJ'i"-}-lJD : m" I tDJS}( ;J!:f0J0 I (nh-}-1 I OOPo(ll\-}-) :

f.b&-b2;:leo- : "''(- I Iil"hif.. itll- :;: o(l-}-;t-HH-CP:r:m-9'" I ~r; ,,,. I n~CC'lT : A;Jt"1- : ~"fv- ..

122 ao-:,. : t'~nl'i I ihlID- I l1.l

"~tD- • AC 9'" I O(tJP'T I oolt

bA : OC I f"7.1i..(-n-}-1 I

oflC71 I lfol"l1A:" : (t(IJ •• naA".,JP'T • tD-IlT : bC!'l: t'''"I.e.roll): 1i'r: h '}J;AA 1 (}tD-: ilm. : ~tD-1 ? ~"}"U.'" : t\bdtJlsPT I I-1P.,.-}- : nO.,.-l-: ~1C : "'1.mlt:ftD- If

123 h11.lLV-9'" I (I) flfh."'''7f.i: I OtD-lll!1. : In..,.: "'1: I f.,.,11 _ A ~1-CP1 : ;J-l\l\ofl- : h"~""1

, Root) I :""\4\:" I ADD&'P:f"t I "'M1- ~"I'} ..

95

(l~~{l!f.Tm-9" : I\f.. : ~1~ I fll\.l\ : It,. : A/n..,.9'" J (I) -en • hlm-~9" :1

124 :J-rC9'" : OOPIJ);F:r:m- : 1.11, 1- t'hl\lJ I OOlAh.,.ifl- I f".(t~ -}-1 : 11m. r hllh1(t'l' I '(-lill fl~~9'" : h'i9'"19'" : hit- I hl\O : OPAhoJ:1 I. f"7.l1.C" 0:", I lltj!~ I OCP4! I 'm- I ~~U.I'} : IlJDOP~T11 (awle I ,.p.lAoJ: J O~n/i--}- : )1C I hitUI "' I: I tD-C~-}-'i : oflC-I: I :"IJ)-}- 11"1'/:f'P1A ::

125 hl\lJ9" I A.OO~f"': f"7..~OJo') I flID- : l.l.,.., : (1A0-1) I l\1\.il 1\9" ; f..bii:-}-A:J-IA ! A.1m oom-9": f'"L1£m-1: (tID- l1.l -1:1 : mqofl , T;J~ f tD1. I fl."7f.. I Aoom-IIJ-}- : A11."7.:J"IA f I1.C1tplA .. ~11.lL'" I hl\O I O)H.I I fi""lllJD}-}- : 1\,. : ch(t:'" I '''C;J/A II

126 ,.U9'" I (jAUfl-}-) I +T.,.ti • ~ "fi1 I f1.:J-U I 0011.(- I ~ID- J A"7./ll:J-m- .... I ihllflT I 1\1+ ~'T1 I n~CC'lT I "C1I~'i"1A It

127 A~C"" I fi1.:J-:flD" I 1f1.eo I fll 1\9'" I h1C I h4\Tm- :I ~c .... r I h:J-u) I "IP/i-:" I n~fl""-}- I 9'"h11-}- : ~.&I;J-:r:lD" I )lD" II

128 V-1l-19'" : f"7.fl.nll-nIlTm-19'" I .,., I (hll;t-ID-ll) 1-1 ;J11-}- I ~~r:1- : Iff.. ! b(tJP'T I (~ &-1 : fi"7ToP9'") I nhc..,,. I hOtflev- I (,.ql\ll-) r b(tJP1-9'"1 f"fi).-}- I tD~~:flD" 1- 1.;JT1 I vs. ! bd.I\T1 I Obd.1l- I

---

1 'l4I1: I fD1-~""ro- • "DD/I.flfA~ •

'rfJ~1f. : 6 : 1\A-1\1'q.9'" p h~t\: 8 IS

h1~'f0- • hO~It~f'o- : fotif ID"1' r ,..,.tll:\ It

134 f'r:"+m~:" : 0-1\- I OhC." ... : oPal., : ~ID" I h'i1'+?" : h9'"It 1J"''f : 1\,.1.It 'f".'r It

135 l-ih1l(l~ : vs. ! O'fA'";I':f,,·:

Itf, : JP~ ! M. : (0'fA-;J-," :

Itf,) I ",t I ~~'i I 'rh.,.t-l:'r : 1\1C I (n:,.) I ACtt- I f9'":'··ra 1'A:" I lllD" I "7' I h ,}1."'~ : tD 1. I .c.:" I :J-t"':I"It"fo- I h ~.,:

O1.A 7f'f I h"1:~'r I OltTID" r: 136 AhltU'r I hLmllD" • hh1loP &-.'i I h."oPA • llhllT I hlf. fA'r : 1:c'if1 I ~ 1) 1\1.l1· ; O"'l'\qTID"'r I f,U I A"ltU : ~tJJ- I ""'r I A+ ;Jt"~1' : ~tJJ- • A+ ;Jt9';P:ftD-'r I (AtIJ P;J-:") I f1\~tJJ- I ~1C I tD1. :

"It., I "f,1.Ch'r I A"ltU'r : fl1~tJJ- I hCtt- I tD1. I ". ;Jt9' ;P:fm. I ,.1.CI'\A I "I\- I f"'l..L C~:,. I If.C1: I h4- !

137 l\,}1.JLV·'r I h";Jt9':': I Arfllt ,,:,: I + ;Jt9';P:ftJJ- I A.1m~ ep:ftJJ- • '/ f,"7t;> ;J-:ftJJ-'}'" :

O~ .... I It" I A.1+It~l\-q:ftJJ- : (A.1oPl'\hl\-q:ftJJ-) I A;(;P:f tJJ-'} I oP"I1.A,} I "l'\oP~It:ftJJ-I "ltu'r I oil" I 'rl! I f)A"'~:" : ~OC I hffL;J-TtJJ-'r I ;JC : +ep:ftJJ- II

138 O"'l'\q:ftJJ-'r I "u'f I hC'r : fl1~'f I A"7~ I h'hl'\'i I "11 oP~ : 'i:" I fMil"1D" I lltJJ- :

h,})(' I ""It I 1\"Olt:"'" ; (,.u'f) I ~C(l'fep I hC?" If'" 1.l1l- : A"7~ I h '}hl'\'r : t;:" • - -~- 1\ "'IJ ,,~ .... :ftD·"" I fIIP:J-:" I 1."c1l"" ..

96

+m+oP I (I) rnr : It. ~ : ftDll,bA'}'} I l.Jl.l'f'}'} : 1.l h,} I "ltl\- I hl'\:" I "ltU : fil" (D. I 1.11. I ll. +C I OtJJ-hl\\.:

HtJJ- ;J-t9'l- I h:"l1 ~ I oPii t! lou- I 'i:" I "It:f1'A I l.:1'u : ... OO~ I oept I ~tJJ-'i II

129 h,1.JLV-9'" I f01.A7f'f') : h d.A I Obd.1\- I It" I "",~:,. :

O~O~:,. I ... 4-:" I 'rb'}!:" :

l\'}1\""'A' II

130 r;J~''i I fll"l- I ~I!'f :

Iff, ! I-"'+~~' I O'i1+ I It" I rot +cll- I flf.U'go I +'i 'fo-, I (~tIJ:") I "7.,,'1:,., I

f"tl"U~ep":(..,.. b'i'+tJJ- : f1\~ I ""Ab+7f'f I "AoPl\\. 'fo-M 1 (.eqltl\-) I O~If.{t ;J="f, I Itf, I oPllbC1 I (oP1'.,. m-A'iA) I .eltl\- I f:"CR.-I:9'" I ih"tD:" I ,,;J-AA;P:ftJJ- I O~~ (t;P:fID-'r I It,. I h~Ctt- I bdt Jl9''f I f~O~ , oPl1'iTtJJ-' I oPllb~ II

131 .eu • l.;J-u I b+".,'f, I 'lAO. .,.'fep I H'1.9''f I 11~(D· I 1'\1\- I (2) OO1.A I 'rh',:" I ""I'd. I qAoPl1). I ~tJJ- II

132 Ao-l\-9'" I b"'~:" I JP~ I (f'" Oltlt.m-) I 1.lJr"'f I hA,. :ftJJ- I l.;J-u'r I h"'LIP~:" I v-I\- : H,1. I h.e1.lt.r .;

133 1.;J-"'r I +rfl:l"t I fh1l~"'" : qA I 0.:" : ~tJJ- I R.il" I IhtD'" ~'f~A f (Im4-'f'-A) ! h,," A-'f I ih1fO'f'r I Hl!l' I h·t~

- 1 ;J1Ic;"'';f. ll'lmO.:,.q:f",.. f.mofl<k'il\ J "'119" J ,. 't ;ton" :f1tA't •

2 Jahm't.4>4: I OIIl\h.,.'I11 ""rlflnl:f",. "

(A:"~19'" • ,,"ti'f) I OC!l., I "" : fAltU1 I hr : (il:";tl1:) I f"7"m~q:"r I h'''1'\ I 'i-}o • AI\- II OCtt- I It,. I AoP:" m~ I (t1"-' I tD1. I "It., I "ilm.,.) I "+1'4-:" I O~O~-}o I ~1C I OhC1'1' I ""'Ifl:f'PA II

139 I-OtH..,fD I h1il{t'f I 1fP.'f : tD-il'l' I IAtD- • AtD,p..;P"f1 :

O+A" I f"..t.."'1. I ~tJJ- I O"til .,.;P"f,,., I Itf, I hCr I f+1. l1 I t",. I oP-:"fD I R. 11'} f (oP--}o I 1i'f I R.tDA1:) I h~ei\-I ( tD') p.:,:,., I 1\."':':9'") I nc i\- r + ;Jt9''f I 'i:(otD· I hI\- I OoP ~m4-:(otD- I AitU I Ohe"l'l' I ""'tIJ:f'PA I hei\- I 'l'1I0~ I 0"'4: I ~tD-'i II

140 h~1f.I I lA I fJ",..,.:" I O".,~ ~-}o I A;(;'::ftJJ-'} r f11.1\-'i I "It.,,., I .fllIllT""" , (ll.fa,,) I O"It., I It" : OoP~m~ 1 hC,." l1.l.,. • o~e.,,'I' I hll~ I nxc "11' : +fafa-l: I +oPt"l-,. I "A~O~'" II

141 hei\-,., 1 f I ~11 I fot1.l."It:(o m-,}'i : ~" I f"7"1.l."It:ftD-11 hThA.,.l- I fUnt. I ~tD- 1 HfDqq,9'" , (f+9'"e, I tflf.) I "1foP~'}'" , 't!&,.,,=': ' f+A If. , ll.1it- • tD"~ ,}'i • ~., ,.,,. I (:"mlt:ffD<) I + 011 fa It

"'i 1 (1IJ""7TtD-) I f""oPfa itA r ll.l1~ I (.t..ml) f q.t..~ , ".11. : h't!&,.fD< I -01\- 1 qfa1l,~ ro·fD r .,., • ".., R.co-,} I (Hit) ,

11m- 1 A:t'qh~9'" 1 hei\- I Aq 1J"I"f'} , Af,tD1:9'"t; ..

142 hA"~ : h'hfasP"f,.: fot6ll)' -}o'}'i I f.,.e61&i~:"" I (""ml) I Altu , hitllll-o- I ll.1t.e : -01\- I

fll"I11"9'" I herJr"l- I " • .,. h+1\- f he .... I A'i'+ : '"lA'" : mit:" • tlD-'i II

143 il,.,'-}o'} I '''~'''T f hO." I o-A:"'} I «(IJ') 1:... I (\:"1) t

h't!fA9'" 1 O-A:"" (.f.mt. I hO-A",9'" I h~Ao1' 1 "It.,) : tD'} p.:,:'} I hC,., I hf,l'"l1 :

tD.e"II\.~'1tD.ehIOei\-1 It" I fO-A." I I\..,.'f I "'ihll 'fl- I Im:J"AI\-:"'} ? h""~+ 7fT I h,}I.If'iTo- 1 OfJw'''':'' : (OAllt.;E-) , ''''Ii.~ I Olt:ftJJ- II

144 h"'oPA9'" I o-A:"'} I hh-O:",..

V-A:"'} , (Lml) I Itlt., , (hoA-I:) I tD'}p..:ri'} , he9'" I "1.l 1'} I tD,.ll I (\-Hi') 1 (D,.ll I fO-A-I: I I\.",T I "7ihll'fT 1 oe .... I It" • Im:l"AI\-:", 1 O""~-I: , ""U I OH.U I qHtf 'fo- I 1.H. • f+IIl~Tf" I ~O~ 1-V-' 1ll9'1-'''' '/AfJm-+:" • IIJm9'" , O"ltU , It" I lD-i(' :,.., I h+mL I lltD- I f,OA"I' 1

01.A'i' • ." I ~tD- 1 "It., I 01. A'11" I ih1111'f I (:,.~') r oP1

.,1:) I ""oP&-,'" II

145 (QPodtoPl: I 1f,.1) Olt:(o",. 1- tD1.~ , O+(lJl1.tD- I tJJ-1I'1' f Oh"'" , OJ.e,.. I Lfa7i r 1.,., , tD"9'" , f"fa"7 I 1I;J • ~e .... : ell-ill ~m-t; , tD"r I OhoP'1' : hhltlJ I il,., I ,,"It 1 oe .... 1 It.e : f+tDfaO+ I IJA 1i~ 1 Oil++e , OotoP10fD< I ".oP;JR. I It,. I hefD , f1i~'} I ~1e I "It.,~r J

98

99

l'loPm~t; I CDlt1 I 'A~ • ....e 1\1r J f-MU • "co- I (bTCD .... :,. I n.nlt I ~mJi:" I fAa :"9'") I 1.;"" I ODdt& I hlJ:.s : ~1JJdi It

146 n~H.19'" I .e"'~lD-n 1 n1\)·"":

It.e I qA I 1'fi:C1 • (I) ".tr I

"C9" 1 "'~l'" J bb-O"" I b'i! fA'i I bn.,r I ",,~";J=:fCD-1 I

:tCfl;l=:fCD- I CD.er I J\1:("';I= :f .. • f ... n...,.:,. • CD.e9'" I nJ\1'"):" I f ... ",It+A e- I (ll-O) : ll."'C I n~c"" I It.e I 7lCr 1 h1..l1' J .eIl1'1 nhDPl:f .. I rh,,:" • 4-'IJ'i:f .. J 7l'i,. :

7ldJ-)"''''' I ~1 It

147 Il.1ll ... q-OA-"r 1- 1.;""f,,. I fltd. • "f~;" I 'lito.:" 1 ~ .. J -OC-I: • :"61-1:,. s bhODm~"f : ih1lfl"f I It". 1 J\.eODltll" : nlt:f .. It

148 "~H.11 ',:J"':" I hit" I niF I If~ • 7l"'1r I h'l.,.;J="f1r I 'l1t,:J~1 • ~nc I h'~"f'r I ~1C • 7lCr r Qt\1..l." I ~nc I

.eltA- J ",mv- · ("~tL" • ~, 1..'PiFo) I ~~tL1 • bnd.;f':f .. I

na~ f -oC." I :"dJ;""f1, I ~llb+OD"" • ~lll • ·hll ... qa tr 11t"'1' :f"HA4tA1 • H'~ I (", ,:J ~:f""fV-1 • 1t1lDCD-fA.) • ~'i1'" I H'~ I 6co-+:" I hit")? 1'CdJ~' 1 ~':E- • ""It I h:"b TA-r 1 ~'i1T I 'P19'''f 1

"':( I ""It I l'l.e~It"f".r I nlt:f .. II

149 f ... .,.It .. : "711l)f I fhlt" I ~CD- 1 n7fr • se I V-It"f".

,,. I 'l+li"f". I )OC 1 alt=fw-"

150 1-~)H.11 : hit" : .e'" I ~C,. I ", ~l'" I fDf.lIDilb'" M I rllh~;I="f".' I h"m- I alt:f .. 1 o.lIDlth~" I b)C .... : ;JC • h+oullhC 1 (1) f)lf.1 ,,., I Oh1"'1'.;F"f, 1 Ill.,.qO floM I f~H..f1" I ~)C .... : 01.~:fCD- : ("'It,) : 'lotiO'" Ithtr I ll.1\~ I OOD~l7f,r.'1: : 'tit,. I f"7'"~:''' I i191"f : "''l",9I''f 1 h:"b.,.A d

151 1-)0 I 1.;""f,,. I a'i1'" : ft,r. : ~cr • Il.l1CD-' I )1C I (ac .... r 1 IHII"f".,) I It,-o-nft "f". • 01t:fCD- I OC.... 1 (ah ft,,) 1 ,.",., I )1C I h~,:J~ 1 ItOJft]Cfr 1 00)' I p~ : (p~) 1 A;O:"fv-,,. I b~1i ):,. I ('i!~1) 1 h:""f.tr J ~~ : ~'i'T1" 1 ~)C .... ,,., I ~'OD "'l"f~It''i I IID'I'I:: I P~91 "f1r I bC!t.. I f-MIt~CD-'" : f ... ~n+CD-'r s ".A- 1 h:":'lO- I l"f,,. I hit" I ~C,. :

Il,:J:"'1 )'i!lll nih., I 0.1\, : ~ 1 ~ I h:"., f.A- I .e'l"f". : ;J-1D"4c III"~ I (hit") Inc .... :

J\HIJ"f". II

152 ff-tMr I 1'H-O I -nC;J.",. I (J\ltlt. oPm") I ~ll~ Cll I ~lll s OHJ"f I ~c!t.. I IIDAltr I n1i~"f I 1i-~;J- : ~,~ • J\:,.:tlO- J ll'i!C1t;· Df.1I',,. I O:"hhA- I rA- ! )'i!0, I "ffto;"'P' I ~,:( I l'l'i 111~~r I O"''i1~''f".'' : l.tL • OHODP.;F"f.,. I tt.e I 0.1\

1 f"llhct;Nf,.,.' I h.r+OA •

'9'" : ,,'\\ 1 ("m-)"", I aOD'I

. 1C) I ho.,.l)bt\- I Ohftu,. : :J' A I h.J;, I 9'"tr I ,r."Ii lou- I -1-11P~ 1 H'~ I OC .... I hHII lou- II

153 .eU'I" I +T"'~ 1 .... 111 I OD1 1'- 1 )m- I .,.h.,.tr""" I ('IT lID"") • 0fJ'1"lo,9'" • h""h ..,.t\- I h(+T"''1ID-) I OD11P,. :

"'i1.,.' I ,r.1t1''P''f~A'i d ,r. "tilov- I ""m)+~ I H11: I ac .... • hHIf"fu- II

J54 hlf.19'" I Aou-fa I 0tU' • ODA 1)9" I 01P6-tP- I ft~ : (K,?"f 11) 1 1t"'l".1 ft"" t )1C'9" : v-,.. r AOfJHCHC .1 ODK"..h4-1 I (AM.6-h.A , /.\~) = tID~'I : "1I~-l- I ,r.11, , H11: : (tm )m- I ,,~C .... , 01.;NftD- , 0fJ1 c.'j"" : 1l.I9"~ I ~hlftA'i :1

155 ~1J9" I llBl.1:)tD- r f11) • 'I'" ql.h r tlDK"..h~ , )ID- I ".h.,.tr .... 9" f ,r.~H1ft"fu-9" : H11: r (hbih1."") , +10'+. II

156 (ICDI.1:)tD-9") • 0fJK"..h~ I 'I'" OJlf.m- • h~;t-:f1 : OU-A-I: I ~t!"lo I (I) ft,r. I il;J= = ) roo I "'19" , h1tlq=f1D- r H11.9'"f : )OC1. ~1J;-1-tr I ~tD- I:

157 W~IJD , ,,~ = ODK"..h~ • O~ :

, ft~ I O"'OJI.f. I 1ft!" t h~"" :

"OAT : '1",006-') : "'11, I )OC I h1"''-''tr I )ID- I "'AH.U : h1.;t-"fu- ~ I ..,A1i I '"1"'I.)f •

IID9'"~I9" • "11)-1-9" I O~C "1" I OfJll)ft lou- I OhftU9" : h'+I'.1- I l)",,,.qOd'.' I hc !tIJD. hJfI. I (tID-' I ,r.OAT •

--

1 nlo.,.,.Tti I RhCll-t1'f'f •

aJ;~ I '"11 r ~m- ? h)H.11 : h 1+,.;I=lo1 ') I fOl/. ". m-..,., !

~'''ar'''' I 0)0"''''' : 9"h11'''' I ilC-I:1 I ~IIJ"" I O~C"'T • ~,' +1l)=f'P A1 ==

158 OfJft"h"" • A:"IIDIIJf\=ftD- • OJ~9" r 1.;t-U : (~IIJ,*) : il.UP

IIJ • W"9" : h1.;t-u I 9"Ab ..,."f I h4.tr I i\.0fJ1l) r "':( I ,r.tnqO:J'tr1 ? h1.:J-u : 9"Ah .,. "f • hd.t\- I 001/. tID IIJ I +' • htU' : 04.+ r h'"1'S : fA 11) 10') : )~ ... , "9"~-1-'P • O1~9'" • 0"9"~""'P : (1.tf.) : 0.., I IAIP 6-"f, : (~~O I KK""'P) I h~tn ~"'I-l-9" .- "'1I1qO~ • ~,11 I "'m'l'lcf!9'"f : n'i : Oft:f01o II

159 "~H.l r "If.'"1tj:J-=far·) I fA If. I hihtfil9" : f11~ , 09" 19" : h) .... : h~1.AIJ9" ; ~1 6-TlD- I 011. : hl\U I ,"iF I )lD-:1

hH.l9" I ~IP"''''' I '1)0"'''''' r u-t\- I ~)"'6-=f'PA II

160 OooAl)9": !P6-. fooll) : (tar, AC.... : or«: I i1m.9'lo'P I htr"" I Oh4-- r r~9" I foollJ I (tID- I 1Im.", I "'~ I h~ou) J;,. 1 "~C""9'" I h,r.01.d'9" :1

161 ,,~ I 1.:J-~ I CDf. I +T"'~ OJ- : 00111: • :"hhd~' I "I~'"1 tj..,. • 011. : ~(I)o~ • .,. I hH1qf,. I

ll.111 I fhilC',.., : 00')11: t ODt.'S I ~C""9" I hh'?~9':': I h/.\ ~nL9" I OA II

162 0'11.1;1 tlD1Ifrt,.. ihf.01i;9'" 'fOrt,. I A ~A '"1'-" I 1.;1' I " h ftU : )tD- : OA III

163 dC .... I ".,?~ I fdlD-9" I nIL UIJD I (0'"11"6-"") I ;I'HlIh- I

100

>-k,.. r (lIJ·ill\. ".,~.: tID'ttIDtl I )~ I (n~) r-

164 OIt=fO)' I->-C.... I (hItU) • fll-~ I 1.;1- I .... ,.., I bhltU I o.,.c I la.1t, I 1.:1' I >-L~;JA 11-' ? ~~ ... ,.. I II-~ I O~!\.I It,. I ~'J~ I (h4-,) I hT'" ~,.. ; ·I·if .. .,.,.. I (~~ ... ) I fla. It"·,:, I ii'h,.. I (;)m). .... ) • A·l·ii'b,..,.. i blf.1'" I tlDtIDlt q.r'1I- I OJ" I 1.:1''f1l- I )OJ- I

OJ/f.1OJ-" • OC .... I +1t1'0+ • r"ot'..l·lJo-l-., I II-~ I 1-)1do ~~ ..

165 ).C .... ,. I , • O,.~ • ,.+ Il'f I ,1.I.;J'f1l- • O ...... l-II-" • ~;J • A.L+'ifll- I bd.ltl-II-' • bb.c.A- I 0"" I O~I.Jf"l- • b~ • 1~1.1 I tfD- J "1~U I :"IIJ-fa I LIIJ1 I t,.,. I ~c .... ,. I ).:Eo1 I ..... t I C,\~II I tID- ..

"'iJdo~ I 7 I AA-J'liJ~~ .. h~A I 8 ..

OAItU I ... ,. I ":Eo1 • 01lJ,. I C..,~U • 01lJ'" I A .. 'S I Oll')l&.

I A. It • oP ..... (Afl.~ I It",. 117.,.. • !\..(-) IS (I )

2 (,.U). OJ" I ",.,. • ""'OJI." • tlDJt'th~ I )to- I O,.I. .... U9'" • OJ-"''I' • bC.... I ~,++ I Af. ).C I (".,.OJI."tD-fO) • OC.... I A;I-"'L~~O+'i·It">-"''i'' tID,IPAl I "'04."" . ~OJ- II

3 h1.;I-'fIl-' m,.'i'''' • ""'OJI.,.

OJ-' I .,.b.,.A- I bhltU,. I la.1t I

I.~"''f' • h+b"'~ J 'I'cI!+' I 11~ I ...... IPKIt'f1l- II

4 hb.,...,,.. I A-i'm4-+ • "if~fD-' OJ04.11D ,.. I 11C-I: I -l-1lJ;t-'f, I Il.fl.+ I OJ"'" I .,., : ,,~C .... I O.,.+C I hCLOJ- I itA- I "ODIlJ

q=fOJ- I ofl~ I 'i=fOJ- ..

5 -l-1IJ;J-l-1", I OtIDlIJq=f1D- • 1.11. I KA-~=fOJ- • ).~ I OoRll "If'f I )0C"t I b",ll+ I o",c I Atlt I J'l~ )01.,. II

6 >-~tff},., I fD~~"" • f.,.lthq =fOJ-'J I (;MI(Il-) I fI)'C7'1' I ooAh.,.."If.,": ~"mt.'+A"::

7 O~C .... ,. I It,. I (nO~o+, I II-~) I hiJOJ-++ I ;JC I O).C 1'1' I ~'J"'Chlt:f1'Il'J J f~-l,,. I h~ )0C1,. ..

8 +hhA'1(1)o" I ..,. .. , I fiLM I .,., I )OJ- J ..,. .. cr;P=fOJo I fhO ,lJ.1t=fllJo I ... ,,'f,. • ).~IU' I >- ~C.... I f LA,."", I 11"f. I Ci =f1D- ..

9 "., .. ,cr~=ff& I f+ltA-q=F1D- I ... ,,-:;'r I ~tH.l' ~)C"" I ;J-h

,.~.,.;FT"'J I ,.h,IJ. I O~O ~'r I 9'"h, 'T I ~tt!f\;FTf&'J I 'btl~ I 'i=ftD- II

10 09~'(-C" I Itf. • O>-C''I'I' • h ... oo=f'i'fll- I OC!\." • Itf. I A'i ,.,.. I oPif tl"':(" I h"1.1' It loll- 1 ,. ... ;J'i'fll- I OIlJ,. I 'I'ot:'· I ~OJ- II

II 0).C11J''' I LmC'i'f1l- I hIL IlJD I +1.Jt''iTII- I hlL19" I AoPlt>-h.,.'f • Ith~" I I\.,,IJ. I J'lA' I fD/f.1OJ-'r I tl,,IJ. I J\.ofl fl.1\ I (/f.1oflftel\) I fl.+C • htl ;JJ(=ti I hA1\~'r ..

12 (hItU) I qH1Ih-U I 1.11. I h... ,.(- I ,., I hAhAU 1 hAtD- I ~k I hC.... • fOA1'h- I ~'S I h"ltT I LmCh'S I >-C .... , I l' J b~ .. I LmChOJ-' hA IS

13 hC!\.1 (I) tD-1..(- I OCI\.I ,.,.1\1' ~+Il~ I h,..,qU,.'i • OJ-llJlJD I J'l'''' I bOJ~p..=ti I ~U'i • hltOJ-I 14 1->- ... h"7.+tl+ .... O·r I +' I .(-1.1\ I h""'S • hit ..

15 I-h'+ I hll7."""" I ~U I AAOJ- II

16 1-I\AhmoofDh~,. I A~C"" I . O+1'.,.'1OJ- I oo"t: I It,. • O>-C11' I ~+001'q=fCPItIl- I hit ..

17 htU',. I h ... +U~=fl& • h:\ 1t=FOJ-" • h+":J==fdJ-" • h1 ~"~=FID'''' • O"C11' • ).ou IIJq=fCPAlI-lhofl""~TOJo'''1 hool\;J""'f I "'~tIJo I J'l;J-.,~ =f0J0,. I (hit) ..

101

1 R '-f+mItU I 11~t I ... ..,.1\, I bC!\. • 0J01lJ I tl'tC ... • I f+tl+ AU : h'i1'" I hODIt'fIl-'" I .,vt,., . 0"C11' I ""I"It;JIlI1- I hAOJ- II

19 A~"'" I 11''' r A'+,.. : "7.1\ +U", I o,H' • "'+ODm- I hi('

'fll-""'" I il~t. I 11A- I "I' I ,.u':f·, • .. ~ I J'l+~I.n- I (dolt =FOJ-') I b"7.,Ot:A-"" I +1\'i1t ':f'II-'i I (hlt=fOJ-) II

20 tlf.llJ,lJD I biJ~I.'" I .,1t=fOJ- • f+trtr.,OJ-' • AtC .... I fl.,AJt' q=FDJ- • Ot:-n-l- I '''I''IC • 1-+ 1-;t-=fOJ- I 1.;t-'f1l-'" I ODAh Il'f • "'~:"1\). , OJ,.,. I bH itA,. I ~CPt"'f • >-,~..,.,..). I ).':( I hIL'f I .. ~ I AAhAhlt ':f.v-", I AIt=f..,. II

21 7lk I A'i'''' I 071C"I1' I h"7.,ou h~CP':f'1I- I ~'S I fl.A,. I ".,Il It:fllJo II

22 O"";J-ItA,.. I hCPI.~=fl~ I h .. 4.1:,. I O+OD .... I 1.11. • iJ~I.+1 ,It =flO- I All-A -1:", I .,.., A 11110 1t:ftD- I b,H' I ~mA'" I Oltl =ftD- I It,. I ,.oRC1: I 't t1DC I 1.;t-:fOJ-'" I b~'fll- I .. ~ I hAhAhA~'fIl-M 1 tl,.1lJ J,. It'i'''' I "IAJt' I tIllt"" I 't ". I AItA\\'fIl-M 1 fl.A I tilt-

:fOJ- II /

23 t-1.;J-l·, t IF,., tt;:(e;J='f" I OoRA' I A ~ I q+, .. C I q;J-lI, ~,,. f 0).C"I1' I hbltt,,=ti I ).,1\'iA' I hI\- II

24 (hItU) 1- bd.It'f1l- • ItbLI\- I 1I11t+ I fl. 1\, I ..,.1. ... I A""" ".", I O,.t:C I I\f. I ). ... h I

101

,"'OJ(a" I 1.", I .("~ll I OUC1. 1'1 I ODtn+otl I hl\ 1-.,. • hl\:fm- II

25 I-OC!1, 1 1\,. I :,.crt.I\1-.,. I OC!\.,.. I 1\,. 1 :,..,o;t-I\1-", J hC!),"': m-ll'l' I :"aJ'I'tlJl\1-.,. t hl\:fm- ..

26 fh.';", 1 A1CT I If,. ! "'t;:~'" I 11\1-.,., 1 fotil'1i.." 1 Aoflll t '1'1'1'" t OhC"''I' I 0'11'" I ",. 1 hOJ~.("1 I hl\U1 : fout;: to:",.. 1 A illl I ,.U I r.,.7i't\ : ~m- I ,.U : 'hhl\U : ;t-,..t.+1- I 'im- ! ,..,IPft. I 111.(" I (hOJ/'f,. i\:fm-) 11

27 t'h~'" I An I If,. ! (a,.IlJ, I 1\11:"'1 I h'i;t-1-..,., I 6t;:~',. I .,.Vfm-, I lLlltl:fm- I Aofl-' ;r:ftD-' I 11" .... I f"L~m- I O.1i' I 'h.,":'- I h'~aJllJ:ftD- I (}ol\- I h'i"''''' I h,.".,tI~lo..,. ! h'ilf I hC.... I ll'i(a~·CJ!i: I h"7 ;t-"q'TaJ' I ll~t. I ,,,.,,lo '>.1A'i" ! h"l1 I (a,.IlJ'i":'" I A'i tL.1 I A"71r.,.:" I OJP,~' I h.("C1'i"1A II

21', (IO'I'G:,'" I P't. I OIP'" I 1.", I --OCQ I 1\,. I Itll.,.;rlo" I h1i, • 1\I\U9D I ()C!t. I It" c,' fA I ,.1\1\' ! I-ItI\U I ()(IO 'rG: : "'IC : 1\1"'" I ()1\I\U : 1\1- I f", ;J'tD-4!"'" I :"'1" ~ I\loU" ? OI\TCD- ::

29 1-'1;t-f- I O"'lll.,.i}'h1A : 1\"" I nfOll"'1.~9" : ",.(" I ~+;r1- v-, . (hC .... , I l\on1'j:". : hll .,.11)]1\- ~ '1""'ItjT"9" : I\C .... : t;~ft.9" I h~·C;J1-..,. : .,..,n-:" !

h'~I(lOt.lo..,. I (I) TOUl\1t1\ 1-..,. t OI\Tm- "

30 'h~~1 I OJI. I n I (101.,.(" 1 out. I 'hktrli,.. I 0" .... 1 1\,. I '1'011:" I "'/';J..,tnll:fq'A I h'i C .... I ...,.1lJ'i":"" : bhl\U I 1\.1\ I ~.';"'lo I h.("C.,m- : ,.HerA'i 1 h'iC .... 9": C:,..,., I OD11.(") I f.,. OUt., I ." 1 -fit\m- I 1llllA- II

31 fh~'" I 1A;('f II'" ! (1t;:/.·,. I .,1\ 1-.,., I fD'/. irt;:"':"1) 1 1.tn ;l=l,..,., 1 OODIl.,:(m- I ..,.~ 1

H'.(" I (2) In- 1 oflA-9" I mm,.. . I h;t-Ilb}'" I hC .... 1 hili} 11lo1 1 h,.OJ.(""''i :1

32 l-f"I\U' I 1.'1' t 1lo1 1 t\1l l!:r: I f Lmt.:", • 'h .... It,.,.. I

'I'.,.~:r:'lhC"'11f,./."I"'" 'im- ? OilTtD- 1 hC!,}. I 0:",

"1"" I +' I 1\ 'i H.1 I 1\ OIl}:" I ofl;l=lll:"1i110:"ca~'~" OJ:" I "'1alTtD- I 'I:" I 01\ TtD- I h,,.tl..,. I t\otlm-<k : ~1f(l"f I h1",~lo1 1 h'i"oflt. ~t\' II

33 :-1.;rf- I hC'" : 1f,.~.,CD· I OD'I'G: : F~9'l'1 • 'hc!t. I ,.,.

1A~tD-''i'' : ''''f,.()'''eD-' • ~m. 1\:",9" I 11\..,1l-fi I on()I.1A

19" I OC .... 9" : ",1l/.7{ : 11\ID~ 1.0:'" I (1lJ1'+) : 01\I\U I D7;J ~;r1-"'" t ()1\I\U9" I 1\,. I fO'} ;J-ID·4!:'" I on'i"1t-l'''''' I il;J! I 'leD- I OI\T(I)' :I

34 Aih1fil9" I vol\- I ,.,.OJI't'i : 1.", I 1\I\Tm- I l.U1TeD-9" I

1 ou"f.!n>t.l I "1~ I 1.",~l-fJo I f.ouA" l-:.\A J

2 fifl,,:r-'I I holl1' 001'11(; I 'Lt&. I j'ft;:~ •

O(lOIlJ I OJ:":" : "'-'l+" : (a'l+ : 1\,.."r.9" J ('h".U1-t:) I

1\""'''''''9''", :I

35 'h~r: A~ : If,. ! 'h'i"1.,. I

ID"ll'l' I ()'i"'''' I 1\,. : h'''''' :':1 : fotl'iO- : ouAb.,.7f"f :

aODttl.l-..,. I 'h'i"1.,. I hihl. :,., ~ ''''m'i+4I'i: O..,~,,.. I ,.".,. • O'i.... 1 1\,. I t;:C':" I ft\Il:ftD-r :; h'i .... ,.. : ",..,.h n-,.. "

3() h'iH.19" : oh'+~;I=l" • III .,.1l0A- , 'hC!t.9" : fit.,. • h'i tl1 : 'hit:": :Jp."f I 'i":fm- f h'i .... I OC!l, I m-ll'l' : um-;t&9'l- I 'i":fm- :I

37 Ohl\U I il,. I tD-if:", I b+ mL , tD~9" I O"'+Jt:r: I bhll q'if I (am- : ~OA'I' r O~,. I

"" I 'im- ? h~H.I I ('h.,.ALI\ :fm- ) I boP Jt' '" f. 1 ID"ll'l' I .... 1i, • 6.("1\:fm- I '''~~A I (f1":") I ouAh.,.7f;r"f,,.. = fD?,1.(",- TtD- = 1i'im- I OQltmIl:fm- r 1.",' hhl\U : 1\.1\ r :,..., .,p.'fm- 1 no~l'vo:" I r:,. 1 hA- ? ~ :ferA I h'1 1 .,.(atD .,., I ,.I\A- I h~C(t-"': h'l"l n : ~".'iO'" I O~~-'~:fm- 1

. 1\,. I ,.ODr"Iht-A- •

38 1-b;J~'''': 'h(am-9"" I b'i1.,. I Ok:" I OhC'7'1' I t)Af.:" I iIl1f (ll- I ;lC I 1i'i"l''''' I hit:" r m-ll'l' I ..,0- I ,.I\HA I h1 ~~ : ih1f-fi I OJ!. 1 hit .... I 01 Il"f I r'l'c I (lltlt.,.;1=:,..,) 1 oflm.er, • :,,/...,.,Al- I Qltl\ ID"r I Om-llllL 1 "'(aoflllO,... • O"''''i':'9'' r 1.", • rM'1~1: I

103

AoPltID&,,.-1: I (-Hl;J·,.:f I Ahllh;t-f"l') '-1.;t-1-1 I V'''! h~tlU I ""It~1 ! 'hhlt'r9'" : ll:t>,. I 6'1'~' : llIlJT(l)' I :"1\ A 1- 1 (hI\U,..) 1- t\o-A-9" : 6'1't;: I hAm- • "I' : h;J·tD-4I,..: ,.1\:ferA •

39 '-tllJ'1.tllJtl,.-t:,.. I A'>.A~f. 1: 1 A'11'" 1 0"11: il~ : M9" : oflA-& 1 hA'iOt.l·..,.,.. I -'-1\ A1-1 .... "'''':,.,.. I otOt.l-..,.:" t ..,..."., 1 ~t1P"" 1 (1.1\:f'r1A) II

40 h'iH.l IA"~;r"f1' I Ill.,. 1I0A- • be!l." I fil.,. , A ~C .... I fll.,,, r S'.'lft::1- I h~'hL~1\ JftD.r I ..,tlDA I OoPC.t.. 1 ... ~~ 1 hln.D'/..,,.,.. 1 .("lll I "It:"" • ".e.10-r I h11.ff."'''' I h;JtfP"f1 r h1+tlJA1 •

41 A'iC .... f b.,ot,.. r hit .... 1 (OP' t.:fID") I fD1t1J~ • h01\1:f m-,.. I ('h'\:") I ouif .1."119'1- I h,_:f,... I h1I.tl..,.9" I ()f,.A .,,1-1 I h'+IlJA1 :I

42 htHJ9"" I 1OD}'i I OOAi}"., "f1 I ,.".,. • 'i~ll1 I 1-&t;tM 1 h1)( I h'i"ll.,.(".("9"'i I h~HJ 1 f1'i:" 1 (afPl- I 'i":fm-I h~C"'" I OC!\. I tD-ll'l' 1 Um-;JtfPl- I 'i:f",. •

43 OI.~"';I=:fm- I m-ll'l' I IA,... ,,.. I '1'''\;1= I h'illtD"'~A1 I tD,,,"f I OFf!~:fm- I .e.Lll itA- I AH.I" I tDl.ff.U I ("\I./. "" I Ft-) I Aoot.1 I hl\U • rl1:J'i I .e..,1l1D" I hilU I IlAoo t.1'" I 'if! I h1ODt.,.. I toe I f1.;J-l-') I tlDAh.,.7f1- • 0,... 'i:" 1 1\,. I .... 1i} • Ohe'71" I

104

105

oo1'''''tD-/.\'i1\. • "illt- I ",,~ "f0-9" • 1'i.)o • :"IP~:" • 0'i0&"fo-.} I ..,.llll)"f:\.} • n..,lt.} I

f. til&- It- ..

44 f1'i.)o9" I ll,,"f I flV1M I ",,"f I 1.;J-"f') I ;1\. I f1qA ')') I 'hOJ-'i.)o I "Ii'" I Jr.1"M I 1.;J- ".f 0- I fll"" q"f o-,)Il • 'h tDH' I "Ii'" I Jr.1n-0-.}')1 .... It- • "tfJ&-1t- I Jr.,,') t h1"f')' "illt-I ooollhil:ftD·9" t fJr.il., • C1 ..,') I 00~1t '1"f 1 il" I ,,11-'). 1\.1\. I It 4-d. I "It 1j:4-1\. II

45 (0~1t~"f) I 'h'itl.1 I hJr."" • 00')11: I f"thlthlt- I 'h,)I:.} 11)00",9" I f"tl.A.,.tp.} • 'h'iC .... 9" I ooo~~2ftp I 'A9" I b~.\9'"f I f"li). I 'i:ftD- II

4() noollhil:ftD-9" I (I) 1CP.1i • h/'\A I Ohc)~Ij:9" I il" I (2)1

o-It-,)'" • 09"l\.h;J-:ftD- • (3) f"7.ItD-4c I "9'"f I "AIt- I '.,'i+,)9" I ",,"f I "il,., I A'i 1..,. I y, "t\.'): O..,I\.} I "II)&-It-l 'h'iC .... 9" I (fhc)~1j: I ",,'f) I '''7.b~lt· I 1\."Ii} • 1'i I hA1 !l. +", II

4 7 ,,, ... 1:fOJ-9" I IJJ~ I 'hit.} I "sPl- I h1tfJ~ I n""JI~ I "l.H. 1-1.;J-"f1 I If" ! hR1. 1\ ~l- I ~C I h;J-I:C1' I "illt-I

4~ 'hc)~Ij:9" I ""l- I 09"/.\h;J:fen- I f"7.Ien--k'P:fen-'J I (;J-il 1\""): fI?'-:;': y.II It,. f\.I iI-nil'l

1 O~"-l-'i' I 01~-l- I ".. hA II

. : 01~-l-'i' I O~"-l- I t)hA I 111 I ... ~

-o;t- I ~dJo ..

3 hdt"LsP?f- I ~;t-lfdJo I n ........ c I '"" ""'l'i?f- I ~;t-lfdJo I n .,-o,e.+ ..

-:;-O-'i: 0-ntf7T'}ot f9"+l1~: oo1i'i"l-o-r: b"'JT: 9"'J": hAm+"7l-o-: .e.~ TepA::

49 "'itl.1. hil., I 01-C!";1-",..1\11 '1:f",.,. I -Oil1-o- • PY,,'f.,.+. (1.11.,.1-) I "ttL" • 'ilf.., 1 1'iM • 10- • ~7+ • fAq'f 0-" t ,,'it..,.,.. I h;MI~'" • (..,.qlt- • ,.,_:r=.,A) II

50 "'It.}", • ll"'f • rnM I ",,1- t 0'1 I il" • htD-7 I Jr.4:

Illl--O,) t tIJ,," • Jr."" I hlllll 'f.,. •.... It" I (II)lt-A,) I -OA"" .etll~":ftpA 1 "t .... ,. I hil., I Oh ... .\"1- I il.e I "C,. I hi:

C~I\. I ,.~ :ftpA ..

51 "'itl.1 I 7.e.., ... ;1-:ftD-') I - ...

A'tf'i I tID~iJJ;t: I hl:C1"" I fltt- • f:"Co..",. I ih.efD.} I

I ;1-AIt;t::r=",. • ,,"')"' I 4"i:f tD-') I t1D1'i"fM I "')1.C .....

O""h"~;J-'f'),. I .eh~ • "')1. I tn~ • II" I ",)tlt:f .,A') II

52 hc)IJJ'+:" I ;JC" • fHtHCtfDo I f"li'i' I tID,""'4: • A"7.1"')' I ih1lP1- I tID"~I'i I "1I'i+ • 1\."Ii') t RllC..,1' I htIDlI)'il :ftD- II

53 (fll;':tD-1) I 4:~""'tD-' I "')( i /toil I h"tIlq04c,. I ~~""'tD- I O"'1.t1DtI)O:" I "., I "tILl I b-"lI)ll I Od..} 1ft .... :,. • ",,1- t f1.;J-1-, I tlDAh..,.1t'f I O"C"'1' I 0tD-'i+ I 001'..,..,A 1 A'I1. I..,AIJ.", I H'I: I h..,il 1£'f I AA .... ' 1 1JJ,.1l I bJL1 • "'IP&-IJJ" I htOC'i1JJ" I /toil' I ",&- I "')""&- I H'I: I (tlJ1. •

,.I:t • 'A,.) • ",t1DAltA' 1 .e,,1t- 1 t~{l;'::ftlJo") • O"C11' • hhll~ I .e+-rf.+ • no~+,. • h'iC ..... m4Jf1JJ" II

54 1.;1-1-.,. I I. ll"/M'i I 9"1:

C1 • 01l1:1l:" I 4- ... 1- • 1JJ"ll1' I fl.mt I hil., • 'i1JJ" I htt.1,. I (1l1\.1I)').) • OOCn:. I il.e • (1) ..,.1.il1.A I (A"") • ItoIt.M • 0+1 I 1...,.... I f"'1.d.A11JJ" • .... "li1 I .eiCt;:'i1A I .",.e''i • Al.t?'" • h.,b-oM,. • 0+ "1Itt- I f ..... ~ • 1\."Ii'). • (~m&-

If",.) 11. 1 t1D4:mC'i • "H1I I fC.... I -0;': • 'i"" 1 f'A""I:" • 1.;1- • A"" • (b-O~) I il4- II

55 1.;1-1-.,., .... .,C.c;".f.,. • 01:00

W • A,.')o-l- I "C.... I tlJil1 • Aild.,,1-1 • 1t..etIJl:r'i II

56 O,.I:C,. I ",.Il1' • h ... Ol!f • R:\" I A;J-O"n:. I ~C;1-".f.,.'i • h~"".f.,." ...... tt-+ 1 fA"" I 1-C!";1- • hR't • hl:&-1.,,1- • ~C-O • tlJJ"'i ..

57 "C .... ,. • I • 'i4-{l'f') • h1-C!" ;J-IJJ" • (h1l'i") I Rd.+ • A-oit ~"1- I AI:C.,. • f"tAh • ,IJJ" II hql5"l-1,. I I.tID'i,,1- • o.,.ifh .... I 1.H. t ,....} I tlJ1. I

"Ii'i I A1C I "''iI5.,A' I OC .... ,. I 1JJ"71 • "'itIJCI5A,) I ht;: ",,1-,. I .,.It- I OC.... I "'itIJ iliA' I "'1.11.'" I +1tHO- I H" I: I "";1-1, • (hoo ;-oc) •

""fDII)A' ..

5X tlDl\.ll ..... ,. • A1C • 01.;1-1JJ" .' UI: I fl:J"' I (1-7t I "Ii"") • .etlJllJlA I sr I -1'6: I f1\

1 I),,....).. u"

t",. • (0;') • 1.11., • "Ii .... "')( I ",.efDII)" I "'~II.'" I A"'1.1t1Dit1'). I ih1lP'f I :1""&-

+1 I "'i-O&-&-1\1 • (1)

59 ').ih1. tlJ1. • tIJ1 ... =ii I 0"C1.,. • "b'lJJ" I Ail:flD-r- .- tIJ1 ... :r: I 11.e I A"'" I ........ 1 A...,.,. I nc .... I "'il I ,.,,. I ",,.,,h •

f,,1-.,.,. I ,,~ • R'i1'" • ~,. • fhql: I 4"1' I M+ I ~L&'il 1-:\A.,. •

60 hih1lP=ii I (fl)~+) I tID~ "Ifi 1- ,,'1 I O.,AA'" I tlDit it:" I 1JJ"1l'l' I "ti'i" I RllC1'1' • "'i.e7A1 I hlt-T ..

61 A"If"" .- tlJ1'f:r: I 11.e. ,.,,. I _ ...... + I fA-O~" 1

11 I ,,~ I h'A""I+ I 1.;1- I -Ab ... '1I'~ •

62 ";1-,"' • QlJA.h.,.l- I 1t.1.Cll" 1-:\A.,. 1 A'it..,.,. • "-b&- 1-:\A.,. 1 bA""" I Ott-A • f""l :1"".+' I 0" ;A.,. ..

63 h",,' I A+I..~ • .e:1"In"l.,.,. I 011: I hli1..,. .. I (.,.it) •

·o"ti' • it",. • ".e • "'Vllm ,";'f.,. • h1.:1"'f.,. • ..,..,& I

(1.tlDlII,,1-.,. I +1.t;"".,., l (A,,:r=IJJ") •

64 tlJV""" I A" ... qOtH- I llC .... ,'i I ",n.n,. I heal- • ;JC I 11t-.}' I (",.,"l-) I 0;1- 1~" ... ll.,. I hI51'i=FfDo 1 "'in.n,. I OA1+Jl~ • III ..,.qOtt-+, • Aitm'" 1 '" C .... • (AO) • c)""&-1 I ih1lfl1- • 'O~'i ..

1 ,. ... AA..,'f'i • AM4- • r+Am • ,. ... 601 tdJo •

106

107

65 IIJS'.. I 1~ I 1IJ"~:fID'" • fIol:1 • ~h" I .-tD1'r=J: I IT,. f Ji~IJ" • .,.,,.. I nc .... • ""~ 1 M,. 1 A"'~h I f~'f ".,. J (fA~U" 1 M~) I A~ 4I."-M , A~:fm- ..

66 bih1lP=Ii 1 A~H.I I fl)~ I -~"'f .- API I 01"'S~~ • u. I "litlJ 1 OAc-IT 1 A'i'" '" J A'I,. Ibm-if.,.M 1 tlJ 1 0(1'" • A")m~TC't\"): AA-+"

67 (JtCll-r). A~:fm- 1- 1D1'r=J: I IT,. I Jtk • .,..'S~~ 1 fAo(1'S" I ." • A~ I b1A"'~ 1 1.:1" I f.,. ~hflo 1 ~~ J

68 ":1"'" I -AtJ.f'T I hl.Ch~ T:\"fIo J At.,. I "'i1'" • M'S -I)~ · t'S J

69 b1.:I"1-o- I fl't I ..,..,x. 1 b'l' .,.m- I m-ll'l' I q') t;- 1 it ID" 1 ~,. • l11mtol.+'fo- 1 ",t.- 1 R.OD4IJq'fo- I ~I.t'+~'fo-' , b)'a.,. 1 ihllfl'f 1 R:\~ 1 ,.+ ta'f 1 flU,;J'fo-'i • R~T~ ;"fo,.. I ..,~tM • RAl.-~~ 'fo- 1 "Lit. 1 All:l"m- .... J f~OM,.. I :Mj. I H., t;- 1 f A~IJ' 1 ~"'f 1 Jih:l"m- .... II

70 .- A~U' 1 A't.- • 0(1gr:..,., • A., m"'111 • Aq.,.;I=l'-'fD • ,..." ,..:,. • nR~"'" • (h""Ab~) I A'I:1.,.m- 1 -tIIlJo(1') , bm-

t.,.",'f • bl',h • fr:l"ll4.~ ~" I (ifonI~) 1 AfDtII-n, • AA- II

71 l-h1.:I"'fo-' fl't • :"fIJ~'i • -kill • 0'i1'" • ~,. • Rm-t+ I .,.t,;J1m J A'i1T'i • Afl.,.;1= 'fo- • (A..,Ah+ • 0(1~l'-".) I

Rm~'f~:f1D" • 1l'fD'f • A~IJ I RCtt 1M,., ..,lltJr • ,"m~ S'..q~ • 1l~1" • +b~b""'i~ 'f flo' ''''mflR4r,. • At. I b'i''''' ,;JC • h"'mQQ4:,,=6 I t'S'i • All ..

72 AC .... ''i • AtH.1'" • A .... ~ m-+ I ftR""+' I b'i' I Rl1 I)m- I 'f~:I" I (b:"tII~) I h~' 'i:fm- I fljlf.1.,,. • R"'A"~ :1"'" • 111"'QRA-~"'i • A.., 'flo • IAtR""~' '-"'l~ • ofl'l" II

73 IDS'.. • ",,,.. t.-,. , ID' ~T 0J0' 1 !tll.U, 1 "h, I A,,:fm' • -fD1li=J: I Iff, I A~IJ" • .,.,,,..

hC .... I """ 1 A'i'''' 1 M'r • A,."b 1 f"~""'''1 (AOJot·H' I A-1\t.) • h1.;1--:;'o- • fl't'f •

rAh+ • RAt..,'I' • -'I';1-"'f :\t\'f J f,lJlo 1 A'i'''' I ;1-,.c •

1l~1\' • fA~1J • .,tlPA • 'i~'i I "'ID-"~ I RA~IJ • ,.t.-c • ID-ll 'I' • ~0(1~ 1 (~m"''r) • Rhl- • A+')\\Tr- I A ... ..,"7. • .... nt~ • ,.f,.,""'A'i II

74 b1~' R~~ • ,.~talo I QS'..l ,;Jlo"''i I R,.t;-&.",. • ",. • Qll+tlPlII'fll- I 1..11 I All;1- m- .... I b1~"!f! • (1('h~) • ih') ~'" • T1tQ~loo- I b"'~~ f1"f,. I fL.,.'" • +mCQ~'fu- I

llAILU • fA~IJ" • ~;J""f I All:l"m- .... J o'rt.-cr I m-ll'l' I' A'I'4."lo I 1\'i'fo- • A;1-R ~if. II

75 bID1'i=6 • A~H.I • fta""+ I -&9''f I AtlLl' A.,.;rtf.-l- • bt.... • ~tIP)o .... '-!l.1t.1J • b1.

;1-m- I tIP~ 11-, 1 ;f'(I).:I''' 'f .,.,? h!\.TtD- I (h".,) I-A'i' 1 he .... 1 R"'''hO~ • t1C I A..., ifi· : t, 1 AIt- ..

7(, htlf.1: fta",,+ 1- h'i' • RILl. h'i")'" • Oc ..... QoP'i'fu-O .... I h.lt.tlf1lo • t') 1 AIt- ..

77 1D1lIm-,. I ..,oolt."''' • ID=I ..... h1.;J-:fm-,. I +hIJ1I 1 1Dm- I hit-,. 1- o.lt.lJ • If,. ! h-A h'I-if:': • A'I.1i,h • fr;1-11 L~t--O" • ( :,.,.. .... ) 1 A,..,.. -0, ..

78 fDllIm-'r I ff°t.-C I tID.,.,.., +'1' • (t;LlI1i~fD) • II1;1=Tm- I RfL+;J=:fID-'r • m-ll'l' • "'')b~ Ctm- I ht1- It

79 (!tIt.IJ) • me .... r· fill AA,..' -1D1'i"=J: I If,. ! f1.;1-f' • tlPAh ..... RhCC"l'l' I hl.l.1111- ~'fu- I A'i''''''' • oPbe\\"fu- I .." I ool)&"'f, • A .... ID ... ,.. II

80 1t-'1"'r' Aih1ffl=6 • QA I 1..1t. • (hll;1-m-ll) I hll+ 1"7.' • !Pt-. .... ",t-,,"fu-,? RC!t 1 b1A...,+' h't.-,.. I hA+I....,'fu-,.. II

81 h'i"'" • hll..,.lo I """ • (I), P. 'f, I RtlPh!A I RAC..,'I' I

.... tlPm-QT",,-:;.u- I Rm-t." • h'i1'" I mit." I h~4.9'lo • ih1lfllo • 'iloo- ..

82 ftll1lfl=6fD : -All I (ft-'I"'i • ... h;J-f-:fi.,) I hh.,....,"f". • hm-tll.=fm- • ~t"" I f"7. '1't-"" • it"lo : 'i:fm-'i 1 ..,A ..... ~,:( • ""1\ I AAtRlr ..

83 ~C""''i· fL.,.itfl:ri"),.. • A~"'i Tm- • "7.11." I -0;1= • 1l~+C • ~

C!t • (A '1'<f. .... ). h+"" ..... l'tlo"

84 Ot .... ,. • ",. • (nlt+) • 1I'i M • AHtMq:fm- I f~m.h

","''fr • ODAl"-' ~'I..."" • A.,S'.. • ~Rl • "'-Ab~ ..

85 IDS'.. • -t,-n,. · (,.t.-n) • m')~:f"'" 1 if.1f,-O., 1 (~

h,) I A~:fm- .- 1D1'r=r: • Iff, I A~IJ" • "'1'" J bC .... • O+C' Mr I Ar~h I f~l".,. I h1.;1-lou- r H') t.- • .,AIt. .., lllJr 1 0J\C11' • -'1';1-" 'f :\A 'f I 1l~C1'i I ..",11')., I ,.A- I ttf1l-,,. I h,4f;J=:f m-1 I h'Hfl;J=:fm-,) I Ji;1-".t;It-Q:fm- J Rr t;-e,. • m-ll'l' I

b.,.On • O:\~ • A;1-0~if. I f,V"fu- I n,.'i1 I ~"S'..1''i

lou- • A'i1'" I f"'''-A • tm- •

86 (it,,'f,) I f,. ;1-114.t-""'i , bJ\~IJ" I -"1t.- I RC.... 1 It1P~" • f"';1-..,'" • _'1'011 ""'9'" I fr;"foLA1-".... • 1''i 'fo- t Of-"1'" • A;"fo+ODm- I '1'~-:;'r I OtR~'fUo'i 1 'lOll lo". • 1.1t. I hll;1-m- .... I fh'l'~

"lor • QDAt"- • ~"I...~ · A'S'.. I ~Ol • "'tlPAh." I

87 b'i'''''' • RH.1 • ~~ I OC .... I R"'''h~R'''' • 1-). 1 ~ lo'i I '''tIP). 1 1.Wi!c'f,. I R.'r"" • OQDl)b~'" I h~1J I Allb..",LCt;- • :MfPal ~Clt-r • b4.~)ff I u-A_. • 01\4111' 1 tfD- •

•••

88 btll1lfl:fi I A)tf.1 • f""-+ 1

-tf1'f 1- if.1f.ofl • ",. I h'.,..,'i I ~~1f.11 I I).,.,. 1

,;JC • 1-)OM 1 bb.,..,'" •

108

109

OAC1'1' 1 A'iCDdJl-:\A1 • CD ~,. 1 CD" 1 .,,..,'t'~l-1 1 ODODllll1 AAflTU- 1 AA- r fm ",,. I o(I,1i, 1 A,,:ffD" ..

89 A"'" I bCll. I bA.IS~1 I 0,,"" I CD1. I .,,.,,,'t'~Tu- I ofl'OD All lOA"'" I It,. I OAC1'1" I eD-lr:", I +mfi:1 • A"" I 1.~ T' I taA'lf,. 1 OIl"'+C I A"II CD,.C!l1 A'ODllll1 A""fl',.. l.~T' I c)eD-+.fJ I U-A-1 1

UC I 1\40 lOA"" I "" I ... m ;11 J 1.;J-l-1 I If", I o'i''i I

0dJ1'f;Fl-11 ODtabA 1 0eD-~:"1 ~l~ I A,+,.. 1 bLt.X~ • u-ft- 1 0" .... I ~" I (All) ..

90 bCD''t'~,. I A~H.1 1 fta4.:" 1 OD"9'l- I JF.fJ,.ofl' • o(I:"b ... h-t A ..... + • n"I.IL I bla"9'l- I 'iTfIe I AA- ..

9 J CDIf.1fD"'I" 1 f,..I:C I tJD14''1'' +1' I (Q.lI1\:,.'I") • IH;F'feD- • Ob.,..,:ffDofD 1 fD"1l'l'1 ""'b~ CleD- I A~'" ..

92 A~H.1 I JF.fJlAl' I IIl ... flO A-:" • OC!l. I A'.lSA~O~fl:" 1 '1\). I A~"'" 1 JF.,IAl") 1 11l+

flOA-:" .' A~r'\- I hla"9'T 1 '1\). ..

93 b~Cr'\-'" I (:,.:t=ffD") 1 fll 1- CD1't'=t: 1 .,,,, I f1.~,"' I ODA h+1o I OAC..,'I' I Mlll bo" TIJo I ll....,+fD I ODbcbo I ~1f.1. Obdt4.sPT I I\9'T I "", I l\ ,1.:" I A 11 'i" II v- 1 AA,.. ..

94 Ob.,.., 1 A'1:1fD I ~o.,. I AA"h'''' • 1\9'10," 1 ",., ,.. 1 H11: 1 O~..,~:,.,.. I 0,.

.IS:" I f 11I'i:feD- 1 ofl' '1\, I l\,:q: ..

95 btLI,. 1 l\llhOtK I Afl+~ T" I I:"~:"'i I oi(~ I Ol\C "''1'' I ~h:t:f1'A • (,.1\'1" 1 f1.tI. I A"'II: I ~CIJo) • l\lltaA- I ~dll • OOD'I't::eD- I Ilfi:~ I OieD-1 I lldJ'I" I dJlf.1lD-fD. l\~Cr'\- I f"'llfD"ofI I '1\~eD- I O~ ,.,:,. • 11I'i":feD- II

96 Vb.,.".,.,fD I I\9'T I flOD).'i I O"'m~+. I 'ff! • 1I~r'\- I It,. I bll.,,,,,. I bfD~C'" 1 Olh +l-1 I OhL:"",,:feD- • ~OC I .." I AIl+flOA- I ",~:,. • O~ O~:"'I" I :-m.h:" 1 11I'i'feD- ..

97 fb "'I" I 119'T'I" I "~r'\- I

f "" I '1\~1D- I "1II~l-' I

flJl.:" 1 It.ODdJfl'feD- I A",L

~M 1

98 fb.,.".,., I I\9'T" I l\~ll- I f"7.. .. dJ.fJ 1 1i~eD- I ... A- t :"111 ;J-T' I +' I Ol401: I It.ODIII'l :feD- I A"'L~M 1

99 fA""'''' 1 "'H'i,;J:" I (I) h" L~"" 1 fA"",'I" I ",H'i",;J:" 1 bbit"9'T I ih1lflT I Oll"'+c 1 f"7.. ... "'IOD' I fA,. ..

100 A~H.I I "'~C1 I bflllo.+ T" 1 ('1'40:") I 0:\" 1 ll"tIDC ll-:"tofl,'lf''ff!IO:-m.h+g: :feD- 1 fM+dJ:ffD" I ouli'i" 'f, I AA ..... llK":fcu·,.., 1 OA P ;J='fClJo" I "", I l\ 'i":"'" ll'J I IlAIL" I l\~Cr'\- 1 A,.ll""fD ..

101 l\~IL"'1 h+"'T' (h).ih I Allhl JF.,1Al 1 1\9'10 I f"'~'~"") I

--

I ",.-M I n~1+ I -.r.,.' •

hCD4.9';J='feD- I fl'.,. I It,. I A,.,.cllll' 1 ODAh.,.,,;F:fOJ· ,. I II..,AW I ;J-"'t.:" 1 Ol\C "''1' I OD'I'.,..,:r=.,A I hou,..111 ~:feD- I O.t.:" I flll+flOA-:""'1 ~.,C I f"7..lfD)' I hA'1\)'fD I

l\'''ILIJo I Ait" I Ohdtlf.1' I APT I It,. I I:""'IA ..

102 llo(llt'9';F:f""'" O:l'A • tvs 'i:f~'1 OD ... It:"1 I A",1"", Aofllf'f;J=:fCD-")'" I OAC1'1' I hODm'l'1o I 1i~eD- I A,1''i :feD- II

103 bH.l" I bO,,",,:feD- I .... Ia, • dJ1. I LCP''i I CD" • OD",hc -Hi 1 O~A"t.~T' I "h~ID-' IIC!'l" 1 1l4. I 1'I'.t.9'l-fD 1 ODA1.l1f' I l\,1.:" 1 l\,,. 1 ~lIl 1 +ODAb:" II

104 ....... '0 I AA 1- LCP' 1 .,,,, I l\~ 1 b'A",:" I 1.;J- I f.,."hv- 1 ODAh+"I I ~~ I

105 OAIt.., I "", I bl\ID-~:" I 04'C 1 hAOD'i"C 1 ... ,11.,. I ~ID- I b1.;J-'fv- 1 O~,.C 1 0l\C1'1' 1 ODIII,,"TV- • f"Ilt.h.A'''' 1 AX'f I bA~ 1 ,;JC • A." ..

106 (LCn,.) 1- O;J-,.C I fOD III" 1 A'1.1i,h 1 hClJo~+'f:S 1 b1i,h • l\C!'l1 1 A,.III:" • hAID- ..

107 O:,.~,,. • iliA I l\CIl.,,. 1 CDJl/fD"). I ..,AW • l\flofl • 1i~T ..

108 A:(.'" • ACDIII I l\Cll." I IDol leD-). I A+-AtafT • t.... •

'1\t1o II

109 bLCP' 1 I\9'T 1 OD",hC +=Ii 1- ",.., 1 Ol\C1T I 0"4: 1 ~OD+'i' 1 teD- I AA- ..

110 h,.~~1o.,. • A.1CDIII"f.,. 1 ",7fA I (AA-) I ;J-1f.11 M • :J-Iflt"fu- 1 (AA) II

III (l\~C""") • Aft- 1- "Cr'\-''i 1 dJ11: .... , 1 Aif", J CD" 1 b ... ",:S,. • fleA- I 1\000,..o.fPl-1 I (HO'fT) 1 "h I

112 o.,ct • 1:1,..,."1 1 f1i~1 1 .,.ft- 1 IODm-A'IA'i ..

113 ~""''I':S'" I CD" I LCP' 1 ODme • l\'I 1 Alr'i .t.9'T 1 ofl' '1\, I A'i' 1 0l\C1'1' 1 ";J I All' 1 AA- ..

114 I-A9" • " ........ ,.. 0"C1'1' 1 hflA?A-=fi 1 :,.1\'i,,"f.,. 1 Ait :fID- ..

115 ....... I.,,,, I (O:"C"') I CD"''' 1 (O.t.:") 1 +-r"A" t CD"''' 1 l\"I 1 1IIr-"f 1l\,1\'iA' 1 AA-:'"

116 '-fIIA- • A,,:feD- I (1OD1-;F:,: eD-') • 01llA-fD I 1.", • fl\9' :ri1 • ,,,,'t'T I ,.' .... fl:fID- I AIlU~":fClJo"1 :"A" I ~ ,..:,..,,. I AODme II

117 CD" I --,..,. .- O:,.C.." I iliA' ll'A 1 Ith, I (III":"") I IDJLleD-)." I f"7..+III'I'4-M • ("'~AI) • :"CIJoIIJA"f ..

118 "eD-~.fJ" • +1AK I ~~. 1 f~ O~..,.,. .(~,.:,.) • +11,,1£ ..

119 l\H.I • H11: I +lr~W I ID~ I-T,- • '1\~eD- • +ODAr'\- ..

120 1:1,..+""" • r\;J1!f '1i~eDCD" ...

110

III

121 AA" 1- O'A.,:" 1 1.:1" 1 AOD " I

122 0--4'i 1 Of","' 1 1.:1" ..

123 /..CP, 1 AA 1- ,,~ 1 AIi1.,. I 4A/.. .. ~I\l-.,. 1 O.e.:,. lOCI\- I AOD'iT"" , ,.11 I Ob.,..,,.1: 1 tIJoll'l' I ",,:.:": bC!\.. A", tIJo ... :,. I OM:..,'I' I f.,.ll",..,l-

.,.0:" I """A 1 )(1}4 I IIJ1..e. :"r 1 (fD7.1.Cllfl".f.,.,) I :I"(1}4 :I" 1\ ".f.,. I

124 "JCI="f""'i I "''''f!;.:'f.,., I O"/..~l" I OM:..,'I' I "",~C ... A.,. I bILIf'" 1 .,.I\".f.,.,,.. I O'AC..,'I' I 'A{t~I\".f:\A'" ..

125 AA- 1- 'A'I'/ 1 ",,. 1 1.;J-".f1 1 .,.ODI\ 1\T I )1 I

126 f1.;J-".f1,.. 1 ;J-9"~"'';f. 1 OoP m-A 1 I ... 11. r h"'loP'i"".f1 I O+C • b'l'/ 1 h:"ml\9" 1 1.:1" ".f1 I .,,, ! 0'1'/ I 1\,. : :"'A"'P' :"1 I I\~llil i uo-lllL 'P'''+: 1\)1 1 ..,1.A1 ..

J27 b/..CP19" : (t"".f 1 ;J-Ill\-Hi 1 (A/..CP1) 1- ""'41'1 1 {t". =61 1 O"'~C I 1\" 1 'A1UOI\ ~lj : (".,. ... ,..) : h,.,.,'i" I h"'l

A h.,. ':f-1I1 : 'A 1 -t+ (1}4 1 • .,..,." :':"AII., 1 I\A- ! 1- IIJ1,.';f· :

A;O:T(I}41 I 'A""~I\A' I ('L'" ~:f(l}4'9" r 'Aljll+~A' I 'A'I'/9" bOltl:f(1}4 I )1 ! I\if'i" .e.",,+ I ()1) t I\A ..

128""'''' : A"9'=6 :- AI\I\O I .,..,tt- t ;J-1""'" I 9"~C I AI\ 1\0 I '1+'1 ; hflf!=ti : AOIIJ. if OJ- I svc ... ;J-A I 9"1l.,.,"'" : ~

~"" r A'I"off"=6 r '1+ : hl\ :f(1}4 ..

129 l-hOD,.. ... +II9" I O.e.+ 1 boP "IliA1'" I 0:\1\ t + {t:l"f":

"A-+ I l.;J-Tu. I ml\"'~".f 11" I AJ'mtf. t ~11..+ I 'A'"

"'+"""'"'" I "oPAb+ I "'~ • 09" ~C I 1\" I A. .,. ... ".fu. I

"if A I 1\1\:ftD- ..

130 f/..CP,,9" 1 o.+{t(11- • 'A,-t 1""~ : O~Ce,. I 'ioP;J-+'i" I b~&.""f9" I OoP+~1l I O'AC "''1' I fll'i"TtD- II

1311. ... 1:,.. I ~1C I (,..:r:+) I OoP "I"f,,:f(1}4 I ... tI. 1 "o".f I A'I'/ I (+1fl) I '1+ • ""A- I h4.:"9" : ofl;J-1'1'/:fW' I 0".,. ... '1 I I\-n~ (1}4:" : flA-:" I 11.flll~+ : foP ",'I'/A- J ,et ! 11.flll~;J-TfDo : 1\1\0 I "'~ : -n~ I ~W· I .." : l\-f1tf'l'/9';':TtD- 1 I\ftD-off,.. II

132 (AOO-"'9") 1- 0",,'1'/,,-1:,.. : ;J-9"C I OC!I. I A+1...,,.. ... 11 : -f1+oP ...... , .t 'A'I'/ : AI\,.,. :

f9"'i"9'"1AOII\,,1.A',.. : "A'1

133 OJIl!OJ-9" I ftD-V1 : "'I'I'Ae,.

Ae,. t l\'O ... ·}9" • ~.,.1I·),.. • 'A'off~t"'".f'''' • ~r.,,.. f f"'Af~ : ;).,.. ~+ : ll. 1\). :

O~(}O : "" : It"', ! It.;.,.. ! .... ) "A7p"f'" : ihll(1"f : ~O';' II

134 o~c(}or : "" : e,.tlJ-I: I OtD1. +flTtD- I 1.tI. 1- IJDo'" : Iff. I 1.;J-0, I It,.,. : :1"&\ : tV;,) I 01fl&\0 : ~1C: A~: ",...,t.\, ! h~ : e,.1IJ-I:·) : -f1;f'~"'&\') : ,,1\ ,.,. : O'AC"''I' : h.ri,..'t.\V", ! fhilt·h,t.\,,.. : &\X"f' I hl\

,.,. I ,;JC I OhC"l'l' I h''':I" "'J I I\A' II

135 'A~c(}or I ,.~tr=r: I h 1\),0'''' : 1.11. : .(-~il I e,.1IJ-l·, I h~(}o I Il" I fl~"" r 1.11. 1 tDUm·). I h~C(}O I :l"ltTtD-' I f/"C"'A- II

136 'A~C(}O I O;J-"'~;J-';f-, I llAl\il .,.QOA-r • hC!I. I ", ... 9'".f r llA1i).r J b~(}o I +O+A' i OfltllC9" 1 tD-la'l' I I\{tmr'i" =FtD· II

137 h~tt.1'r I 1."".';f- 1 no.;. fll ihll(1".f' Il" 1 OtD-lat9. I O~h:" 1 11.~""Q+11 9"y_·c :

"P'~"~'" I ""~(1!f'''' hOJ~Il'i":fID- I f1.;J-O,.. 1 oP&\

""7.-1: 1 :l"A 1 O'All~h,&\ 1 &\1Cf 1 Il" 1 Ooo;J-1..,=FtD· 1 "'/""oP"f i /..C1,'i 1 ... ,,=6,.. 1 ,,"".;.:,. • f~O~"'" I (ih'~} 1 ~la 1 l1.c"':",.. I f~O~ID-' 1 "/"~ll' II

J38 fhla~t..A1'" 1 1A](f 1 flih "'"1 • "if1C'i=FtD- I A~C(}o 1 01\). • "I1;J-:" 1 (00..,1tf:") 1 Il" 1 o"t"IIJ~ I ih1f(1"f I

"" 1 "A4-,.. I 00-'" I .,." 1- A~C(}O • (A ... ,,:fi) 1 ""'IAh+ 1

'A1~ =ftD- 1 A~" I "9"Ilh1 r h.(-C..,A1 1 "A-+ I 'A'i'''' r f,..:" ... 41: I ihllfl"f I 'i".fu. i "":fID- II

139 'A)H.U • h~C(}o 1 OtD'llm- I ,A- 0:" I ~1C I m4f. 1 ~ID- 1 ,,"" .;.:,. 1 no","+,.. I "'A~ 1 ~ID- I (""TOJ-) I

140 hl\"O I A." • 'ACI\- I h'iA"'I:" 1 10A ... ".fu. I ll.1i1' (f""""'1

tt--l-) : I\,.."tl, I hLIA..,"*' Au.·) ? hA :1

14 \ hLCP1,.. 1 o."'''(1".f • "'c -1:, 1 e,.1IJ+ I fOllJ.".,.,..ll-'P

"fu. • tD' p."f I t\;o:".fu., 1 f"7."~fl- • iL"'~'fv-')'" I f"7. .,.m- 1 ll.1\). r fl~1'i"';f·v· I 1.",'

(1\1l;f'tD-I\-) I 0" 1j:'··.,.r 1 tD-ll'l' I h1.;J-".fu· I ",1: 1 f1\~ r hQ.(- 1 L.,.'i" I h"O+ II

142 "",,,,,r I """ ... , I I\.A.+ I (A.~"''i' I 1A'i"~"?"'~ID-) I "'mC ~tD- ! OOP'C'" 1 (A.A.-l-) 1 .,.,,, ~+ i f1.;J-OJ-'" I "'mf! I hCfl 1 I\.fl.+ I ll.1\, I .,.LKoo I ".. ... ,.. I A tD'.(-"'" 1 V~. 1 1- Oih 11 (1:': I "" I .,..,. .. ~ I I\ ... r c" . fl\'I'.e."".f,,.. I 00'1~ I ,,+h.,.A I hAm- ..

143 ".,. ... ,.. I A+mi;:".f, 1 OoP ... ~ : 1.;J-tD-f'" I fl~..?"~o" r ... tL 1- 1.;J-'- I .,." ! h~ll 0') 1 ""'f~ 1 CD1. I h'.,. I 'Aoo Ah;f'Au.'i" I "A J (h"O,..) 1- n~K-'" 1 h;f'f~9" f .." I OJ1. I +~~tD- I +oPlAb+ ! Olat;:~ ID-'" I fl~..? • OhC..,'I' I ;J-f~ AU I "AID- I l.;1'ID-fU I A"'~ t-(J)o I O.,.,A" 1 1.1t. • 1ho+ 11-+ 1 h1.1.1 tD- I IJDo"'", 1 (.510'" I tlJ1.+ I Oh''''t-~,.. 1 1.11. • 1'~+ : "1flO f tDA1.,. I .,.oP AIlI1- I 'AtofU I (ntD:"~): f,.. 'A"'~1 I -"toot, 1 ~~ 1 "A ..

144 (h"O,..) 1 "A(1}4 1- __ ... 1 .,." ! h~ 1 OooAh.,.:r:'i" I 0"'1 'i"1&' I o",,".f r "" I (I) OD~'I'

---

1 nHtID'}U • l'tA--l' •

112

113

11-111 'I'\m.,."''' I I1f 1 bA ODIl;J",=Ii,. I "ft., ..

145 I\CI'\-" I 01'\1\4"=6 I 4\1. I bt 1"- I IJotr I ..,.,s.,'i I A~1~'" .,.tr • "0{1~~ I ~~I\+ 1 (A/.\ ,,.) '-Oo{lC;l-Tf- I 11f+ ,

ihll(1'fIl',. I OOD/.\I)-:l, I " 1U". I "HIfTeo- 1 'AODm

<. ",=li1' h1C I 01lc-.'I' I hitl 'f:\I\IJo ..

1461ltH.111/1\ I h..,fJ .... I O,.~C I "" I '''7.11''-+1 , bh1+2t:r: I n~C"T: hJf&-=fcrAIJa, ;l-rc")

r: 1Ja,..: 0."'+ nci).: h",.'r9", :n19'" I oo11~ I R.1~ • 001

1~ I h~C1eo- I h"".:"9'" I ..,,1 ''I'OD+1 • OD11~ I R.1" OO11~ I h~C1eo- • ,.,.".

:1'/.\ I ,."Ii • ~~C"" I Oh1+2t ;F"f1 I IlA I hll.,.fJnA·'i I nc !1-9'" I H11.9'"f I IlA 1\). I ~co- II

147 ~~tf.19'" I Oh1+,.;J="f1'i I oog;ttif,,-f:1 I 'A9'" I OOO1'i i:" I IIl.,.fJOtr:" • JP&.9';J= :fOJ· • "'O"lf. I "IP~:" I f~Ot OJ-1 I "':( I ',OIi~~A-1 ?

14K foo-it9'" I ih1,(ll- • hCI\- 1 ((/I'1i.~) : 0:\" I h1.tn;J=:f(J)< I m"4.:n • h"'/.\1 • ACI\- I ".,.., it·"" I IAa", • (h9"l\t) I h~

C1OJ-) r '''' ! "CI\- 1 fO",'i"'&' :f(I1- • (IP·t1~19" r flPJ,.oo&.

1ft". r or>li).·,. • h,f.ouAh-t: 9"1 ? (h,..l\t) r hI:C1W') : ,fH':" I OP'f"l-'" r 1i). II

149 O·"'~K-t:"· I "~""9" I ""c-IT r f.J-IJIJ·J; I dDllC;:fm··} : Il" r

".11. 1- 1.:J-"f1 r 1l1111A 1"- I

fJ",.l1 I 01lC1'1' I bblti& ,,=6 I "'1l'iA1 I Atr ..

150 .... lt9'" • llf"'''III'i I "/II~ • .~lihll(1=610TOOAI'\I1.nl -h~: n:\,,: n~: ",.: f.,. ... "fIJo:,.: t1C I h40 r '1.;I-'f"., I :,." 1f1l • Tg:)l"'f,,., ? A":feo- I 1'\1\JI"=Ii,,. I 1II1\:f",. I fOJ' ~"..,,. I ~Il • (~1-C) I OJ~ CI'\- I fOlf..,..:"Teo- I 1'\.1\, • III I (OJ'~"""9'") 1- ''ii: I /.\1: • 1T1; t ih1lfl=t: I 'ioft~ I A. 1~A-~9'" r .,. :l"tR- IIlAH.1I1 nklml\+'f"A;l-Il~Il:"""~1 hhODm"''f I ih1l(1'f,.. I ."JC I A;I- ~1~ I hAeo- ..

151 ("..it,..) 1- 1.:1''' I IT" t t\" k,.. I t\.'~""'" I IPJC I 0"11 ~.",,"9'" I eo-Il'l' I h.., fJ, I h·" .,.,.. I hhlf"'-:;' I V·A- I ,.0 /.\'1' I hlf~ I ~lI • hA ..

152 "~H..I I m,f.I.)" I (h,."h I h~C11D-) I fl'" • b1.:t':flD' I H'~ I oftlll I O:"CR.-f:9" I ih,f. OJ:" I m·c,.:" I O"c-.'I' I 11'1'1 :f,,/.\ I ", ... ".,.. I +111,1.9' ."f, I "'+IIIA' ..

153 "~H.1" I ;)m.h.,.'f"} I 'IP~ • hH.1'" I hC!I. I 0:\" I f,"", K-t: • 1(111.,.9'" I 1.:1"11 I hc 0. I 0:\1\ I O"C"''I' I tID ,,,& I h"~ I

155 ".,..it,.. bih1l(1=6 I eo-Il't' I A+ me',,'f1 I I'\fJ, I I'\,,'f I OOl m I o{IC"" I ,,. ~C Ill'" ?m. I O/"~:feo-,. I 1..11. I DD-it I AA 1- 1.;1-" • 11~ r 01('11 • 'iC" I bh"., • Od.:" I OAm40?:feo- I ~OC I llt:,.,. I (fJm40 1i~ I ~Oc) I b~. -tlHil OIP~:" I ~1C • ;l-m4-'iAII' 1 llC!1- I (d."''i~-t:) • "'" • do.,. 'I' I x ,:(. 1\" I J\1-I.A"fr I OC!t I ,,.:"2('eo-,. ;l-Itll;lAlii ,r+2('eo-,,. • ;I-+'iAIlI A'''' • l4;1-'f, • 'ill'i • A~ I ,.iht:" I h~C"'A' I ""'A ,,. I A,.,.9'" • hoo~&"'f I

V'A- I O,,? I ~II ..

156 A'lir I OIL'f I o:"co.." I 'A,.. I 00/.\1)"., • OODQ.l,l2('

".",. • (ooA ... ".') • ~fi;A' I ,,;;: I tD~ I A'''' I "'OOI\Il' I Ut/.\ I fIDoit I "'A' I A"",..) I hA 1- :"111-1: lOCI\- I f9'"if

tD-' I I'\eo- • "+IIIO:1'AIJo I l'~;J-f" I ~1~' I .,.tt· I l140"fI A~tt.1,. I A"7.m~+cfl • t,1) ') ?U I A "7.1'\m- • 1\ ~ H..I9'" 1 ,,~~ I nh,)+,.;J="f, I A"7.1 9"). I o"c...1' I Mt40:1'A.,. II

157 A~tt.1 • ,,, I ,,~~ r ",1: I 0"'tD-~:"'i I 011.1)(/.\ I "'''';:1 '''7.11-r.·.,.., , ffll/ "",..:c.- I flPJ tH11 ~Il.f. I f1i~CD"J : ov/.\t! .,.;;: • ftJf. h.,. A- I A 1\.,.:,. • (n" C"''I'' ""40:1'A.,.) I 001 I JP&. I ''':f''~ I hh4-fU I ~1C I "hAh,,:f,,/.\ I 00/'\"'9'" I t1~"f'" I A~C"" I ~d.:"~" :f"A I 00'1'';: I ~1e""f,9'" I

~(JJ' "

154 hDD-lJ9'" • oftllldJo I 001.1. I ".11,' 11t\.~9'=Ji' I O-'/.\IlA1:f,,,. I tD-IlT I A HI.! I "~r. "" r 1.:1':f (I)., • f"7.l..~ I A1\.,.:,. I ov,../,

.f'i I "11~-1- 11t\fJ:ftD· I ().1\). I lH ..

O~('\c I "" I Acr • 1~c-.fJ:f 'P" .. b~I'\-" • I\~ I if'h"7:ftD''I' I A~H.1'r I Ot('\c I ,,~ • nO"-M • ",.,111\·,,1- I (hfJ'(ih..,..,,.'f) I l~it":f"A I A~Jf. ,,. I OC('\c I IOD.,. t IhO~

:,.,.. • 't ... +fD • rrw: • bCI'\;JC I ''''ID~''''' I o{IC?, I f"'h"'~ • "~H.11 "~I\o I f"7. ~.,. I 'i:feo- II

158 (DD-thOD~ I 11~ r) O,,:feo- 1- ll",.,. I 1'\,,1- I 11~ t llk I OJ~ '1"'" I OJ~IJoI\'f".9'" I 'AI\II I ODAh"'~ I ~~ I ("C('\c,..) • I I '1'\"71:"'1' I f"~C I ,.., P''i I I\C('\c I o{I~ I '1\~ I ~eo- I

"CI'\- I "':( I 1\" I A,.."h I fA,.. I ih/eo- I I~C;JA I ~1~

I\A,.. I Ohl\lI • oH..lr I Oh" uc.· I O:l""-Hl 1 0"7.1"'~ IIJo I '''7''l''~ I f"71~il • ~fU', I 01\tdJo I ODAh.,.'!eo- I "OD). I ~"9'" I tID, .. s: I :"tID~ r H' ~ I .,.b.,.1\-+ ..

159 bDD-it,.. I ih1l(1'f • 0lD'~+ I f"7.OO~'i • OCt\-9'" I (t;:C~) I f""l.IIl.,. ... htr t ~e'l- I h AI\- ..

160 OJP~ I ".A:" I ~1"'f I ih1l fl'f I h~C1'9'" I h40d./.\'i :feo- I tD~ I DD-it9'" I m1'i=J: r dPmlll"'" I Od.A,.O:" I 1..1. • "' .. .1co-, , OO:"ClIl 9'":1"1D- I ll'A I "h, I (OD:1'eo-,.) I hCI\- I OJP&. I ".A:" I M~ 'f9'" I doA ck I I'\,,:r; I ".1\- • olJm-A.:fm-, I O"C"''t' I omoftl 0~1\-9'" I ",. I ~(IO'i' lAmA A' I 0~~9'" I I\~ I OD .... ,.C.· I

114

115

.(-c.,.,-,., • hdJ~.(-") 1 bilmli T~r·-~~r'~~~'~~1 (h~11 &,:JT11' nOD~J;:f~)' h~O~~,..r 1"'" ~~(t;l==f ~1 • '''tn.(-~ 1 ~n'" ..

161 A~C""'" 1 n"'l1~ 1 1.", • (hll ;J-ID-ll) 1 OtLT 1 b.,..., • .,..,. -m- I bC!t.,.. I O"""f~.:'f- I lltj:~ • ~~ 1 ('M.I.~1ID-) I f;)m.J\;J-T11' ODC1tt: 1 ~ID- 1 o~r 1 fb.,..,,..,,.,r 1 nc· h'''HllI"f~ • .,0- 1 ;)m.J\+;I= "f~1IA"'i1'" 1 "'r~A'''- I n, 1 AIP"'.:'f- 1 O"C"'l1' • '" ""r~A1 ..

162 11~ .... r 1 ID-Il1' • "~H.1' (~It :fdJ-1) 1 fn~~.:'f- 1 il,,"f 1 bH.1 J A ~C ..... b.,.qAID- 1 fl.It 1 f1\~1 1 :J>~ 1 AdJm- J n~c .... r It,. 1 ,.O~~ 1 n~n"'.:'f- 1 Ol.~ • ODO:"" bil",,. • Ith')q:f~ ..

163 blll"fr 1 Ollila'" I J;c;I= I b\- 0~"fdJ- 1 b.,."., 1 O~J;"" • (+1) • dJil1 • IlA40 I 1.11. 1 Oil1fl:t':fdJ- I +1 • 0.,,,;1= :fID- • ,.,.b",:r: I 1\ ~ ID- • 0 "t oPlfl4l\:fdJ- I 1.", I (f1\~ID-1) 1 m~:J>:fdJ- I il10.:'f-1,.. 1 O"'ll b.o",o.:'f- 1 (0fl.1\ID-) 1 +1' h~ OD"",It:fm-fD I '" I.tL~ • Ir m-O.:'f- I O~O"'.:'f- 1 rh1/:" I

",,,.ht-=f .. A' ..

164 b~""'" 1 (h.c.r=r:) • ih1l(l"f 1- hltU 1 h1'.c./:fID- 1 tIJ~'" 1 n.oCof: 1 ~.:'f- • +AlJ\:fdJ- • ,,1\')."", • ih1lP"f • AM • :,., P'~"T~ 1 Ilh- • 1.", 1 C1~ ~=ti) 1- dJ~ I "I.;"f~ I 0-1: I

rh,,"" I ", ... "'1i 1 ,,~C

.... ,.. I n.bAbh- I "fiA1 1 ~dJ- • h~ II

165 oc .... r 1 f""IPA-O.:'f-1 1 ~1C 1 0"'dJ- • 1.", 1 "~tL11 1 bh40 I f-tbAhlM-1 I hJ;1 1 ~~H. ,,'1" I fn~&:n I 1'1"1& 1 O~ o",.:'f- 1 'l"h,,+ I O~Cof: 1

-1- ..,. • 11IliJfdJ- II

166 bC ,. 1 b.,.bAb&+ 1 ~1C I

0"'" '1.tL 1 A~"" I tIJ~"lo 1 111 ~l!'''"f • "ft.'). • h~ 1 I (1\').r) II

167 "I.;U'I" I "llb I :"".,J.. I .,., 1 h40 I -1- ... ..,.., I f"7.1WII:f dJ-' 1 ilm- 1 n~ .... 1 It,. · O~C "'1' 1 f"7.Ah 1 """').1 I qll; dJ'" I 1.", I (hll;dJ-Nfm-) I "I.;U • O~C11' 1 +nJ.,. I .1."111 ~dJ- J ~c .... r • 0"C11' • ~:E--l • "..dt~ I h"~ I ~m- II

168 (n-ll~~1 • A;('f) 1 or ~C I It,. I f.,.A/" I ih1lPT 1

h~C11'" I b4-.l.~Ii:fdJ- I b~"" I ""~IJ'P"f 1 h~& J b~ .... r 1 bill I ""It 1 hA& 1 ~oPA"" • H1~ • o.,.~It" ":fr • noPb~""fr· ".bCIi :fdJ- ..

169 b",,:f1D-r .- ""","'401 • flD~"" • ""1'6: I r.:'f-t-"f I .,..,.11- J ftLU1 I f~O-' 1 m.c. I 1'~ • ,.,. .. & I .om. ~ I 1',"," 1 R.oP ... It:fdJ- I f1J.tt-+ 1 fl. 1\'). 1 (OIP~ ~dJ-) 1- A'I I rih~T 1 "I.~

"'AIi~ I ,.,,& I nh"u I It~ • bID-~+ I n+c I ~'J;~'i1'" I ° 'c ..... ,,~ I fOD",,,,4o 1 :J>A. • b.JI, I hA""HIl=fdJ-"" 1 n

c .... I dJ-Il1' • IAdJ-'" I hlt~ OrtM 1 f""""~~"of:r I h1C' A~1f.11 "I.;=f~ I A"t I.~ I nit.,. I Ii"" 1 h;m-ok ,.., 1

170 "'If.1'" I """,,,,401 • m~ +m- • f"tl-tt- 1 ""..,..,,.. 1 o~,rt 1 fil104. • ~11 I foP~ ~,. 1 IP~"'" 1 ",:J I J\lim 4-,. ..

171 fm-c"t 1 .,.U I ~~'" I bO" l:fm- I ~'1. 1 1''' I "tf I Oh~ IItdJ-Ii I ~C .... ,.. 1 O~ .... I It" I IDIS-t I -1\')., 1 1l~,:J1m- I "l.", I (hll;lD-ll) 1 filmliT ~, 1 O.oC;"" • Itt- 1 ""m~ +",,. • H'~ • flm-llm- I IA m-, • ",,'HI1- • (hA') II

172 "I.;l-U,.. • bhJ:r I A](:f • b~ cP~:fm- 1 "l!'~:r=ID-' I IlQJ tfJIi 1 "I.;l-T~ 1 h~1.Av-'" 1 fl.A 1 O~tt:(t;l=:fm- 1 ,,~ 1 1111 ""ilh~:fID- I 1.", I (f1\)~") 1 hll:t'm-ll) I "I.;l-l-") 1 )U f -fl bC") f J\& I OT")"h. I +") : btLU 1 (11..41.,.) 1 H")1."T I ~o C") • ~,,)J;T& I

1731DI-r I (tfJ,;l-T1) 1 I,:J';':'- : hli' I Od.T I ,~O.;.:,. I hll.,· R") 1 .0;1= 1 'i:fm- I ~Ii'''' : h~"" 1 O"It 1 f1\") I Hl!'l' I ~O C") I J\Td.,,:r; 1 01P.;.·1·1 ;l-m

4(.'iAU") 1 h")J;:"& J (hllOOfl hC'i"fv-) II

174 ~,,)~tLv·" 1 (~")-\/llrt) • h") -\ODAfl'" '. h")+,."f") 1 h',··n ~~A,,) ..

175 '".1")" I :J'''~;l-T'')' 1 ffl m~ID''')'i I hC!t 1 fdJtfJQJ·") t

il,.tfJ"),. 1 Illb.,.AID-") f bm ",,,.:r:,- 1 f1\~~' 1 ilID- I ID~ 1 O)C .... I I\~ 1 h").ol1 It:fID- II

176 021""),. 1 tfl!' 1 OC!t 1 btt: • ql. ~..,)~ 1 snc J "C.... I ..,") • IDI. • ,..~C I "'''~OA I tt:1\1- of:")r I .,.b.,.A 1 -flm.ID-" • l1;t-qClID- : ,.1\,...") I hm- 1'+ I f'''7.1A1i~U f QJ~9'" I l1T"'dJdJ' I ,.1\ .... ") I J\ID-T'" I f'''tIA1i~U 1 ~,,)1. I 1i~ I ID-2I" I ~ID- I ~U: f'~tL11 OJ\ 1+,.R") I Ill.,.qO&T 1 ila1l (IT I ,.IIA. I ~m- I Ill"'~:" ').,. 1 "")~ I ;J-~t-"f") I .,.Ch 1\:fID- IS

177 ntLI I OA,,)+"~T") I Ill.,.q Ot\-T'i 1 ~tt:(t~JfID''') 1 ~O ~& I f'~O';'T I il"T I 9'" it I\. 1 b4-1

178 hl\U 1 f'''7./+'iID- 1 illD- t M I hC"" : ~m- I f'''tImoPlD-9'": ildJ' • h~tL11 bit~":r: 1 h~"" I 'iTtD- II

179 b,:J~")r : bfl"lor I 111t''' :1'·") I 1\1V~'" I OhC"'T 1 .10m C") ! I\~C"" I OCft:fm- : f'''71 tD-4lIl:fdJ' I APlo : h!\. TOJ- :;

I\~""'" : f1it:f1D- : r"7/~'l TID' : ~~t;>l- I ht\-'PTlD- I A~""r : f1ft:fc,J- I r""~fltJDo 'IT(J)o : ;(r:,,:1· I hA''PT~ ! ~~ILI : h·)Y. : h')i,ft"l· : "'TO)' ; "~ok')9'" : h~C"" I OtfJ9'" : "",·itit-f: 1 '.-:fm- I ~~ ILl I H11.,,:r: I h~C"" I Ii:f~1

11W AJ\I\Ur I oo~~,. 1 ll".l- 1 ht\-T I (IlT&~') I f1Ct).9u:

'1'';':)' I "~II.f·}9" : h'l":(:,} I "fI"i,ftlJ9"IJOc'}'} : "'(I)''P:fro' I ,.",.;.,1' I f~ o.;.·l·'} : ~.,C I 0" 1:"'1' : "1'P'l~ft· II

I K I ht,mC'i:fm'9" : 1'15P:''''' I 0(Dc 'I'} I ""tIm.;. t OC(}c~ I (lj:C .r."}) : V"'I,J'h.,'llhl\- I ih1' (1:f' : 11 A ft· ~

I K2 "~II .. t"}9" I 011 ')+~:F:y.'} I J'h,,·rlnftc:"'} f hlfllfOl-.ck+ : h~6o I +h : O+h I (~¥+') I O(IPQ;l,ouC) I "'iH'I;J:fCPft'} II

I K3 i\~C(t,9" I 1.11. I ,,(ttlJ:r-CPi\V- t TOn. I -nC1: : '1OJ-'I' ~I

IK40.,o..r:f0l' I (OlJOcdt{/P~) I 9"') 9" I rHI 1.:)' I V i\.ft 0 + I oP1i). '} I ll.l'h'''OJ-ft·9'',} ? " C .... : "lAX': "{)m'}:J>cf!: "'}~:

"'1\ I ",.1.ft9" II

185 n (to,J'+'i I 09"~C I "'''-r I OJ'h1' t hlfll,};;:m' I "1C I "I\U :

Il I!C.llll OJ-9" : 0. I\- • f'l"-r I 1.tt. f:fOJ-9" I O"C"'1' I oP;PlO" I f"tI!C.6o I oP1i).'} • hJ'il+OJ'ftc 9",} 1 hC(\-9" I (hckCh,}) I Ol~J' I Of-r;;: OJ- : '}..,..,C I J''r 'I I\- II

186 hl\U I fotJ'mOD(J)c I 1"I0Jc I i\C (\- I 9'"19" I h~ I 'I\OJc'r; 01'oP;I-:f0Jc'r I OJch1' I hVCP A I\- I ,.+CP:fCP A ::

187 ht'tI-t-l: • oP=t: I h,) 1.r-rl;J I (h'}S'.r-roPtlJ) I f,mf,ck"l1A i c)0Jc+~ I 01.;1-" I H'} ~ I .,0Jc ; 01.tt.CP I hC(\- I h'}j( I i\.1\ I llf.., A tlJ -r9" I 01"10, J' -r'i I O~~C" I hOf.'f I 0~'}1-r I 0. 1i'} I h'}j( I h-rODIIJ'fv-~ I 0l\:f0Jc J hC!1 I 111'oO+U I

117

h,}1. I +l~U I ll~C1Ol' I f.mf.4I'IA I c)0Jc+~ I lll\U I H,} ~ I 00;': I ~0Jc i ..,'} I lloO., ;;:sP:ri I I"IsP'f I hfOJcck~ I OI\:fOl' II

188 J\l\tJ: v?i (J)o'): Oh++C: 1\60 .... : 1':"9"'}~t "~:"'}f'+ "79" II) -r: "A";f- A 9" t .;.:,.'} 9": (9"{) m.C) I fo,OJc~ I n'lnch- I err: I hoPlAll~ I ~.,C I qn., v-'i I h4-'r I ~.,C I qA~"'~ I .,nc I ,,~ I A"t'~). I ihllfl'f I llhI!C.606'i I 1111la6 I h'}j( I i\.1\ I llf.Mv-9" I 0l\:f0Jc II

189 hC .... I J' I hll'~:" I .,tt:h I (hll1.9") I 'I!C.m6o'f1l- • hC !t.r" 'OD+'i~CP'} I dJ1.C!t. I f.llt I H,}~ I J'1.l., I ~0Jc II n"'1'1~+'r I 1.", I +I\IA'} I hC.,,,'I I hl.,H'f I hC .... '}'r I (6'} .... '}) I f."0Jc : 1i.S'.'fl nnn f. 'fro I 1.tt. I-f...,'} I lAY: I 00:""101 I flhC..,'" I hllODh ;J7f':t: I h11i'll\'} I all' I 1.;1- :f0Jc'} I 1ll\U1 I AqD). II

190 oPlA Ilr"J} I IA'!: • OitllJ:fro-r I 1.", • OitllJ:fOJc I IA'/:. I (h,.) I lac.... I + ;J69'1-'} I 111.l.,. AT i (I) 1l1\tJ9" • h"tl :J"":" I 11-1\- I 1\+ II

191 M,}r" I '''f.L ... ""T1'i I h., C .... ,. I ''''LLm';'+1 • (nll I\U) I I ;J6oftc1 1

192 A'CI'\-9" I ODC~+1 I ,.,,,1- ftc+'} • ~~(l;'::fdJ-1" 1'''7'' l,tf.+1 • (/;J~Ir,) 1)

---

1 ,._.,.. til" I A.~ • 1\,.",,, ..... · n-

... ~.

193 (tlJP.y.:,;·}) I OJ1. I ;P1 loP'} .,~ : 1H'm.;.cp:fm'9" : llf,h+ I\'CP-:'"0-9" ! 11+m.;·cp:fm, I mf.'r I "'i'+ I "9"+V-'f9" I -n+1i). • 11'."')+ I I\f. I "h-IA I

"0Jc !

194 ".,U.l I hhl\U I i\.1\ I f9":""''' ,,·cp:fm·. lItn.sP;':'fv- I +"1( 9''f I 'i :fm' I "0Jc" + 7f' 'f9" I ",}1.11'i'fv, I 1'-r,,:fOl''i I 1\'11+ I f,oPlA{tol\'fV' I (llf. 'fA-r) II

195 A~"" I nClaTOJc I V"t U 'q:,:OJc I h..,r:'f I llftc'P:f(J)c,} 1 .,.it I A.,I'\- I OCltTOJc I f"7. AIooOm-q:fOJc I hx:;. I llftcCP :f0Jc1 ? OJf,h I fl.,,,, I ncla :f0Jc I f"7.J'~q:fID· I If.er'f I llftcCP:f0J-1 ? OJf.it I 1\., .... : nCIa:fOJc : V"'I.I"IIJOcq:fOJc :

Xr:1P'f I llIrCP:fOJc'} 11- 1;J 6o'f~:fOl''} I To;. • hHJ9" I ++'i~ftc~!1.tt.rlllThm-~; (hIAL6o"fv-9") I 01\:f0Jc II

196 f~ I l~-I: r J': oPK'dt4-'} : (41Ch,}1) I IdJl1.lA~ I lll\U : "0Jc'i I xc .... 9" I oPAIl9" I IP& 9''f'} I f.l~1A I (Ol\:f(J)c) II

197 ""H./9" I hC .... I O+C I V9"+ ..,.,,,.CP:fOJc' Il.l,tf.CP'fv- I llf. 'ftrr I "~('\;'::f(J)c'}9" I A,. l,tf.9" ..

198 IDS'. I ~19" I (ID'}1~ I (h1~OD ';''P'fll-) I oO+m""'P:fOJc I llf. (too-,.. I (nl\:fdJ-) I h.,C .... '}9" I Vo, 1~ I (t. 1i). , dJ" Ill'} + I {t.oPA h-l: I ;J-1:f'PflU II

199"C'} I Illq,e I '" I OoPlAll 9"9" : },H" • Ql\1.9':ri19" : .,.cp:fm' ::

200 hl"lf.tlJ,}9": (nh-A) I .,.:,..,.;1- : 0./1~U • Olll\tJ I '''100:'' ! "C{to I l"I"tm' I O'P4!W' : .,0Jc'i ..

201 "~U.l I f"'m~+ck+ • h(t,e. 1lJ'} I f1i~ I H"6 I O.,Il:fro· I 1.tt. • ('l.;I-:flD"-') I f..,.,Hqlr I OJUOJc9" : h~(\- : +oPlAlt ¥'f I y,1i 'I ftc :I

202 OJ'} 1:'l";'::f0Jc9" : (I) 1'(IP • .,..} : "(,Q,~';'I\:fCPA I hu./r I (h~CI"I-) : "f.1-1:9" II

203 n;l-9"C9" I qlAoPtlJYTOJc I 1.tt. : (OtohU) 1- I\9",) I J\:" I!C.1'6o+r : ,e.I\ftc I h1.;1-'- :

OJf..~ I f"'lDlS'.OJc'} I 11;': I "h+I\Av- I f.U : (ckCll,}) : h1. ;I-"fll- : a 11 1 • A "7./9"), I ihllfl"f I oPl.'J{9''f'i I oP9" 61' h".,:,,9" • ~0Jc I 0l\:flD" II

204 ckCll'}r I 0+.,00 I 1.tt. • "C .... '} I h~~m- ! ~1'9" I nlr I ,.;l-H,}I\'f~IA'i II

205 1.;l-U'}9" I n9"itm.c • +'P 1: +U'i I t,C+tJ • ht;£b1i+ I 0;1- 'f9" I n1i~ I :J>IA • 0t1l.+9'" 0"7;1-'1" I ll(J)cla 0Jc I hH'}1.9' !fi9" I 1l+1i-'} ..

206 ~., H.f I "1.;l-tJ I H'} I: I flr+ I (oPI\hh+) I 1lC .... '} I hOD..,., If+ I llf.~';'9" I IdJ~"";l-A9"f AC .... 9" I -0;': I "1"1..,~ftc II

119

118

"6~~ • 8 • hA-h,4-A" h~A' 9 ..

o 0

~ 8'i" I'\-l-l: • hA-h'4-A • (ftoC • "l4-"l- I "6~~) I ~ oou.ll'ilfml1.l-''i+ll'tI+ep. (h'+"l-ep)175~1 'i:f~ ..

* 0

17 hA'I1..~l-~TOJ·9": "I') I ,,~U : 'I1.."TtD- i (.."..111'') I OLC) :

OOJlOJch9" I 'I.lL : ",)". : hAOJltDch,. i "I') : h~U :

CDltDl I (tD1.. I o,"'f~TtD- : h1..lfltD-) I 1\""'I'f"f9" I hCI'\-: f"li~') I ooAlt9" I ~,.? : I\ooil m+ • (,..,') I h1..l'l) It ""u: fl"7. I oepot I ~ tD-'1 "

18 ,,"til-u- I (6dJo~+ I ~tD-). "" .,,. I fh.la.ll"l-') I "'')J'lA :

h~lt"7. I ~~ It

19 ~+.lt') I ('i=C~,» • -n+m". : ~+.... I O~C"T I OU1'","" l:%A 1 (hih1..+')'i • 00'1' ;1+'» I -a+bl\b~'" • ~CI'\- I 1\'1')'" I f".2fA • ~~ J (m1.. I oo;11..A) : -n+ouAI'\-'" ~')OUA"A,) I fl~ 1!;J-l-u-,.. f -a+0"'" I ~')\\ I b'i1'" • M,., h+m:""'Ilu-" 1 h~U'" b"'~"''i1 I ;1C • ~tD- ..

20 "~'),,. I 1°O'il-u- • If" ! "~U 1'1' I ouAh"'Ij'~') • ;J-Htf« I

~'i1"'''' I f,..+fl"" • il+"fi). I bCI'\- • "+7i~ II

Oh~U • il,. • ~~., I 0111,. I C"'~" • 0111,.. • 1 .... ,'S • nlf~tD-1i

btoC • Hl4- I 11Ufll- • "m" .'IA I fUl4- • 1,)Hfll- f fh" .,.. I fouAh.,.lj'fDo I .. :ffDo J

ilAH." I h~'" I 'i* I noullb ~l-u- I IA"f~'''' • 1i-~;J- • h""'~ I hflli"l'l-,. I ~'Y.."fi ..

l-u- • h~"'" I OOAh.,.lj'fDo1 I ;l"Htf« I O~:ffDo ..

2 ~R-'" I "'~"''i1 f ~~H.1 • h~" I o".m" • 1.11. I Afl~ :fm- I f"7.L~+ J O~I'\-" I ~" I h,)"'''~1 • O"'~OR- • 1.tL • ~,..~+, I f"7.Q;I."'~~ :fm- • 01.;J-:fm-,.. I ~" • -n~ I f"7.oob-+ I 'i:fm- ..

3 ~~H.1' f'\~+1' 1..')(1-' • h~ A.,.m- • f07.fl"l-'l·t bflm'l

:f 0J-9" I fl. "" r f"7.A" I'\- f .. :fm- II

4 ~~H.1 r Om-~+ I h"'l"l'l- I ~~I'\- I -n~ I .. :fm- I A~I'\- I 01.;J-:fm- : H1 ~ I I.l~"l- f ,..ihl+'1 I fhOl • fl.,,"'" • h~:fm- ..

5 (,,"U I OHl"", • h~! I fhdo~ I i1m- I 001'~+) I h~"''1,) I hdo~ t fm~ • fl.1i> • 1.;1"" I

ho.+., • om-~+ • ~" • 1i~" • ~ , -"mill., I ~ m- II

6 ~~Cl'\- I ~1r. • OJ1.IJD:" : ~11.. "7.~JJ. • "Ii~tD· • nm-H: • ~1C I

l-u- ... m-'I1" I OCI'\- I AJ'm ~'fu- • ffl"I11')'),.. • """'.,..;J-. b'i'''' • AJhm"l~~l-u- • Afl1l-U-1,. • (0+6"1P'+) • A.1m~hC~'fu- • OCI'\-'" I -a"..'f') I (Ohn"epm- I ~,.) I A.11.~~A~'fu-. 0 .. ,.,. r~" : bfl.,,, • IlmlY..~'fu- I 1.11. I (hh;l"m-l'\-) ..

12 1.;., I mY.. • ODIt"h-l:· 1- ~~ I (OC4;J-(L) I b'i,)'" I »c : ~'S'i • ,,~"-" • /00).+1 I hT'i) I O~"-, • OltJJ.+ I A fl"f • m-h" I ~'I:"') • O~C "'IT I ~1'~A'" I bh1.,,,,'f,. I 0"" • (~f'\~) I ,.-1: 1 h~

1'\-" 1 f:"C1-a.::'f') • ouA IA" I u-~ I ,.-1: I fl.A • Iml 1..tD-1 I (hil;t-m-il) II

13 "., I "~CI'\- I h~",)" • -Ah .,.'JCm-') lilA'" :I'm".. 1 ~m- I h~"''i I OUAh.,.'JCm-,,.. I f"'U'm,. 1 u-~ I h~" 1 :"tfI-I: 1 -nC-I: • ~ m- II

14 ,,"ti'fu-' (:"III;J-'fu- I ~m-). :"tlDl'\-+" t Ah.la~'fr> I n.,,+ I :"111+ I O~C1T • AA Il:fm- ..

15 A"..,..,. 1 1°U"'fu- I ve ! ~~H. n I fltJJ.+') I fl"'f • (AtoC) 1

fl.~~ I 1l1'i'l-:\:fm- I 1.11. 1 22

ICIl"~ I h;l"~":fm- II

(O-;11..A I 11.;J-~+) I b".., AK~:fm- • 0:%" • "h~b~'IA II

7 h""" I bO-A-I: I ~col-. (I) h1Y..'JCn I ACIl I A'i1'" • .. + I fl.A I .,.h4- I Oillll'fo- I

1.11. f f..,,,A • IlAo.+ • IA""~ ..,.",.,. • (t;ll.,,-I:)' A .. ,.,. •

A +"'" f om1..4l-o- • 1.11. I h~"" • O.,.ll4- I :I'~'" I Am-~ ..,., • .,l;11m-1 • A.1Ar; .. • fbdtJUP~'" I ODt.Q.l2f. A." C1' I mr I 1.11. • (""'~m-1 • All ;t-~ll) ..

8 (".",,.. l1..l1m-) • h;1~ ,,:ri I n.m~'" Am-~-I:1' A.1 l;111' f h.lt1..M,. • AJm4- • ~m- ..

9 b1.;t-'fu- • C4;J-1 • 0d.A;1 'fo- • 1.11. t A~ • 01tih • oP~" h+ • .,.b;J-;J-fo'f .• fl."") I Al4".f:%AO- I fl.A • A..,.,. I f.,..,.O,,'fo-, • (hll;l"m-I'\-)"

10 h""'" I ("11,, · C4;J-) • Aof) ll~+" • Afl;rq.o- • OCI'\-' A.lb-O+ • "':( • Aho~ • "~1.. l1m-,. J ~A" I 00'''+ 1 h"~" • H,~ I ~')( • hh." I ",.1..A,. I h~" I "n" .. do • Tonii' • ~I"''' ..

II hCI'\- I n1i~m- • ~1';I" • (OIflC' "I,)IlC) • n~1:"A~ • nir L ..

16 n I 1.11." t A.,1:1 • AooH "IDC f.",. . m1.. • 1P~1!+ • AtID+~+A t """Ii, . lCIl (Do') • f"t1"C~:fm- • flm- • bh"., I O..,.~ I '*111 I OAC"T I .,.tlDAI'\ J tlDcrl,lm-r 1111~" • Ii+ I tID-A1f'"..,. • b4-"f ..

21 ~11..~H.1" I ~~I'\-' f"'l,.i1"'"

fl."Ii). I fl." • ~,)1.. I ,,~+ I h+"fi.) II

b.,.,.,.,,:I'J"'f I u-~ I h~" • ",1: • tlD1'':: I ""J'lA"I'l- t

"~H.1 I f"'lIm-.+ I 1..,.fCO ~ I .Il4,,=r: I '1¥m- II

23 Om-llIllTm-9" I Y..., I ou'f~' I h"" I f)m+ I cr~ , (foPl-" +' I oPll..,+) J Ilflflli¥m- I ~OC I (Y..., I fhoAIlTm- I OD"Ii )1 I fl.1m-:") I Ilfl"'lTm-,.. I

120

121

'it! : ~~I'\- I ~dJ~T11 f+m. 1 11~lD- I mnr· • ~nc ..

24 ~I\1+ I lt1D'i";fv- 1 .,~ ! (tlDl\ tI""~tD-) • ihltD- • ID1..Of.If.C ;l'fv- 1 ~rH' 1 Om~'fv- I 1.", t ,,"I\U-.- I "oPl\tI.,..~(J)o : :J"H"" 1 "I\U'- I O{ltD-ftD--.- I OAO' 1 oPtahA I fort.;JC,(- I tlDl1)'1 • IDf.Cl'\-r I fr-l-{ln ,,0- I tlDl1-.-'fV-1 I bID. II

25 Wi',.,..r I ID'll1' : ~~HJ1 I fOf.~-l-1 I -n;.: I "~:J" I f"'l -l-~ta1 : L+'" 1 +101+. I ",I\ur : :"111-1: I .... C-I: ItlDl1 ),1 : bID. II

26 ~fj1·,.r I 09"'(-C I I\~ I f+-':J>'fu. I 'rt-r·'f I 11-.-'fu- I Itl\ -:;'v- t ",,'f I ll.~1'.CP'fu- : fr .... L"" : llTll). 1 l11m.;J"f v-1 • O~C~:J"tD-9" I ln~:J"l· u-1 f htIDl\ta'l"'f : I'\.Itf"T9'" : :J"tIiJ{l"'). : "''(- : f{lIll'fu-1 I "1l:J"1D" I'\- II

27 ~I\1"·: 1(/D""Tu, I If~ ! "'I\U 1'i : ooAtI+~fD"1 I hTtlJJ. I h'.~9',.":f"u-19'" : ~".,,,, : ~IID."''fv- : hTtlJJ. II

28 11H(1,.'fU·"· : A~'fv-9'" I L+-.- 1 ,";f. • tJD1i -.-:fID·'-'- 1 hl\Ur : ~CI'\- 1 81,(- 1 :J"I\:" I 9'"1~ : 'MD· : 0011),11 bID."

29 h"'H' I loPfj"fu· : vs: I h" U'~ : ,O,l·L"" : flD·~T I lIP" ,.~ : "lC~') : ,.r.c:"'''l·~A I tl4. : rt-9',.'fu·'}'I" : h'i·'.,,:

"", : ',"Il"l'~A I M·,""9'" 1 1-rt-"f,,"1\ I "I\ur I f:J"I\:" I "fcc::J" I fl"o.-1· I ~fD" II

30 ~~HJ9'" • ftaJJ.-l- I ll.Ill""U • ID~9'" I ll.1.(-~U t ID~" 1 (hoPta) • ll.1IDm·U • 1)1.,.. 1 I\~ I OllDh"","U I 1.", • ("Il:J" fOoll) 1 f,.tlDtlt-~9'" f "I\U,.. I +1ltl\:fm·'} I 1-ODl\lll):fCPI\ J "I\U9'" I hODtat9l:ri 1 v-". I 01\1- I ~ID' ..

31 ""+Mf."f,r 1 O~I'\- 1 1\,. 1 0+~00- I 1.", 1- O~C"'1' I {lr+-'-Aln~11'it!lf~U11 -nm. : I)A1 1 ~OC 1 ,.U I fOD 't,ODtl9':ri I f\9I'f 1 A" .... ~ 1 +l.of"f 1 ~1:( 1 ,,"1\ 1 hf,..r. "r 1 f,.1\~ ..

32 1-1.;1';"1 1 1f1- ! ~U 1 ~CI'\- I ta1+ I H1'(- I (f+fD~',) I ~fD" ~-l- I ~1'. I 1l~ t o'i' I 1\,. I h{l"'l~ I f.1.;Jf""f1 I "111 r-01 • IDf,.r I hit",,,,,. I :""1 ,'1-1 I "rlll,"1 1 I)h.·r I 1.", I ("Il:J"fD"Il) II

33 hl\U,.. I h1+ I OfDollfIJ:ffDo I hlh.U : (.r.11.1 I n"'11~"-'- I 1)1t..,"7.. I :"IIIT) : f"7..+111 :f0J0 I "f,..r.h.r I Jr.I\U9"" I ~~I'\,.ihl.-l-1 I f"!.h.,..). I 1\.11). I f"7..+III:faJ- I h,.f.",.. II

34 h~1'\- : h+hO~OJ- I ODIl1 • .(- I fOf.hh.h~ I 1'\.1\).r I "I\U I (0{l1-~) I f"'l~+III:fOJ- I MI'\n I hl\:ffDo I (f0.1I) I mfl4! ?I"f,.: hA~O"""'1 mflt9l:ri I (h,'h,.,l·'}) 1 +101 :J>4!fP:ri I h1:( 1 ,,"h":': I h~f.~"'l '"1'1 I "1111~?I;f.:fm-: hIm-ok,.::

35 00,'1: I "'1:9'" I (nhbfl) I 1l'"1 '.:J":faJ- • "":1:1.1\.:"-.-: "'11.1\.11 tn.-n I ~1:( I Atl\ I "A~O~'" I

-l-tl.4.-l- I o~o~"fv-+'" I ~1C' :"1II-l-1 1 :"ODI'\- 1 (~fll\~) II

36 ~~H.1 1 f11.4.-l- • bhllU • tlD1 11: 1 ll.bh.tI~ 1 11H(1,.:ffD"1' IIDIII~ 1 O~C11''' 1 IIDmCP:J"A I bttJ,.. • O~I'\- I 1\,. : ~~-l- I -l-"fa11):fCPh.'f I b~

'''' I ,..il"H.~ I h~ffJ'" : f11.4.-l- I fDf. • 1V~'" I ~(l0{l

I)~ II

37 hl\U I tlD1'G:fDo1 1 bODI\11,..,. 1 ll.h.~ • tlD1'S:fDo1'" 1 b.L~1 I Ob.L~ 1 1\,. 1 h..1f.C1-'- I 1)11: 1 1\" 1 ll.1~l)lI~fDo • 01 V~'" 1 fDoll..,,.. 1 h..1f.C1fDo • ('''{In{lfl~) I h~~1 1 ~~I'\- I bltt9l:': 1 -.-:ffDo II

38 h.~H.1 I h.11.4.-l- : Ol\TOJ- 1- R.hh.b~ : lUI'\- : O~C"'1' :

Ih.A.fDo1 I (p'~) I 9'"ih~-l- : "f.~"''':fCPI\ i (IDf. I tID.;J f.A) 1 R.00h.1'\-'" t (~-'-m4-:f CPh1) 1 f+1:'I"9I:ri I t'h1l(1'f I A"'I1: I O~C..,-r 1 "1\4-h.'ffj II

39 ~m'b-l-'" I ~llb"'l-l-1~ • ~,.. "'I'i-l-,.. : o,~ : h"I\U : -n,. I hllhlPJ.ll') : 1:~1l • ." ;Jf.~'P TID' I O.bh.b~r I hl\U I fOf. IP~,'1'1 I o-~ I +ODA11l· ~(p" II

40 (h),,.,,;,'I-) : 0.11""'1" • "I\U I 1.,c;;J-l'o- : 0011),1 : bID. ;: (nCI'\-) I ,.., : Irc I ml)4! I 9°') : ,rc,.. : l.~-r I

......

41 hU71~OJ-r I ~1C I O(PC I (hh.ltJL9I'f) I fH~4-"fO'-r9'" : t,11: • Jr.,..ll+2i'fD- • h"I\Ufj I

h.tlDl\tI+'i'fDo 1 (h.~o.,,) • f1l ,..~ • I)"o..,.'f,.. I h.foJ;1" "f9" I h.9'"llb. 'i"fr I htID11f. '1,.. I f"'11) I tID"fa)'1 • bID. I Ohl\.,'i • nffJ"" ~fDo~-l--'- I fDo(f-l- 1 O+AfO+ • +1' v-h.i: ~~t!"f • n.,..,~n+ I (00 .(-c) • +1 I fll)tl'f1 I 1\,. I I)fDl.1:~fDo • '9";J-"')' 1 ~1~ • "fa'iTIJc I (~U11 I c)fDck) 1 "I\U'" I 0~1~ 1 o-~ • 1\,.. 1 ~,.. , ~fDo ..

42 ~-'-1+ r O:"Co.-t: • ~C,. • (1) 1i-.-"fv- • ~~CI'\-'" • n~t-t: I ~c,. I l1~fDo • f~.;JI..9I:ri'" I

"P~t-. b-a'1+ I O:J"T 11'\."fa).1 O{lL~'f1Jc • 1.", • (If.~""1\ 'fv-1 I hll;J-fDol'\-) I O+:J>mt'fv-r • 'rt! • O+mt!fDo I 0.,. h.I l'fv-. ~OC I .." I hl\., • ll.1P~fD" r f"7..11)fDo1 I ~1C 1

ll.LA"9'" • fOf.m"- • i\fDo I b" ll~~ I O~I\ I ~1JLm4- • ihlfDo

fOf.1i19'" I {lOJ- r b"lll.~ • 0,,"1\ r ihlfD" 1 ~1JL"fa1 • (Ih. +mt! 1 h;lm"'l"fv-) I hl\U,.. I O~C"'1' I (l"7.. I O'P-t • ~fDo d

43 "I\U 1 OihA,..U • ~~1'\-1 I 1'4!-r I hl:C.,.. J I) ItfU • 1.tL I ("Il:J"OJ-Il) I ~~1'\-1 • -nit' • h1:C.,.. • I)ltfU9" • 'rt! I OL~ 'fO'Ii I 0~1~ I O+Q;).:J>Q;).:I" 'fo- I ~OC I .." I hl\U • hll-''fo- I ~Cl'\- I O~l.+"f I fDoll1' • Ih.1 1 v-~ : o'Pt I ~OJ-Ii ..

44 hl\U9": ll.1Pt-lD': f"t11)"1 "1C: f,L"9": H" 1.": 0+ ;lm"7l-u-: 1.11.: ~"C""'J: Oqf,'f~l-u-:

--

1 hif A4!»CJ)o I tIJ~ I -If.t; •

122

... 4:0}-: l\1:c .... : , ... ,'fIYJIi: fI~ ,.t;t!J==fm-": ~,.: , ... " ... 'fO-.,: (I\h:l-m-lt-)J "1e-=ti,.: lHt-: mI.: I\~II: .... !J=: .e.ooAItA-::

45 ~~, .... I-'i"f". I If" I I\~ f£~ I 0110""'''' I 1.1t. f "C.,. 1 (-h.,,) 1 It~ u ,,. I Ooft". I 1tID-1\- 1 fI"C1'1' I +1: 'i~'f"''i ..

46 It~ u ,'i I tID~b"'''''ID-1'' I ;J-H". J 1t000Alo.+a4r,. J ""'d.~ ~"f.,.'i f ~"~l-"." I ..,..1VI A"f'i J ;M""'" I It~ .. I h..,..., "IJP"''1''f I ,;JC • ~ID-'i ..

41 "'I.~H.I I A""'''ftT'i I AI\ ,,"f I "ID-~ '1 I itA- f hlt~ .. ,. I DD111: I A"'11: f hlt1~ :fID- • ",1. I OJm-T I It""',\-)· 1 It~",. I O"'IP~+ • .,.Aa I (O.,co-+.,,) I hlln. I ~ID- ..

48 I\"nn,. • JP~"!J=TID-' I A" CI\- I Illt""~"VfID-'i I If~ I tJfi1.,. • h ... "'f • ltir'iA. • f'~ "f".,. f ,,~,. • Afi1.,. I ~.-so}- I

~'11 IlA I 1.tL,. I (ltll:J-lD-ll) I ".A." I 6l"lj:C"'f,. • 0""" 1 "Lit. f OJI."~ID- I ItL1d.1 I ,,~ • hfi1.,. I 'Ao ... ~'1 J ,,~ J ~'i'''' I M:J-"M I It/A". I ,,~ • It~'" • "L~A'" I It" II" I -l-II)'" I -OC." I ~fD" I

",,,'fID-" ..

49 -'ilj:.+1'i I "'1H.1 I R~P!J= 'fID- • ID-1l1' • R1I:J- I IAIl 'fID- • "~rt.'" I (oo-"'il 1"l-): '1""''r;J-'fID- I It;J-A".-ID- I IlAa • "Lit. • (ltll:l"lD-ll) 1 R"'''

II,. • "" • f'''''''m,;J I (/ir,

4-~) 1 "'~" I Mr'i A. I 1'OR ..... '1fDo'i ..

50 "'1H.11" • f'1}"IJ.M • ".,,,,, h+ • U!J='ffDo''i I ~C(l!J=T fDo' • "f'-'" • f':JtmA-',. • ll:t"" I :"tlDl\- I ("/Aa) I R"'I.1 I:~ JffDo I 1.tL * ofl;J-f. I 'rr: • (ltll"', ,;J6l"1 I '11C I :1' f. I ~flC) ..

51 f." I ";O:'f". I 11 ... +"',......,· • ,.h,,+ • "'~ u ,. • AIIC"=Ji I R.-s" I IlAtlD1\} I '1OJ' t (f.1I "Aa) II

52 (f''1H.1 I ~"'I:) I ",'" I LC " • O".,. ... ofl'i I "'''''1rt.1,. I h'l .... I RA.+ I ",,,, I '1R~"" I

~"I: I '1fD" I R"''''' I "',.,. Il'f I 1}.4- 1 "" u r I R~m.l\'" !J=JffD" I IIf:r=fD" I It"" I ~f. A.... I :"11)'" • oflC-I: I 'I fD"'i II

53 ,,1i I (~IIJ+) I It"" I Rih1l p'f I "f. I f'A11\fD'" I ~,;J • O~ Ij:(\!J=TfD" • IAfDo' 1 '11C I "llh.,.AID-m- I I:~ll I tns« fD"'I' I ooull'r: rh,,+ I '1fD" J "'''II,. I ... .,. I o.,t I 'lID- II

54 ",,,, I LCP' I O".,. ... P'f,,· I "'''''1H.1'' I h'll\- I RA.+ I ",'" I '1R~+ I ~"71: f ("llh """AfD"m- I 1:~11 I "'f.AfD"1'1l TfD"r) I R1.:1'TfDo I :1',.t-+ I t..1l.,.IlRAa'i I R~m.l\"'!J=JffD" I "m4-'iTtJJo I f'LCP"" I 0..,. flP'f I Itflm"'iTtJJo I ".Aa,. I O.-sf'-'f I '1R~" II

55 h...,.,'+lt+.... 1 "'lllt"'f I ".Aa • "''''' I H'I: I "R~1' I h~"=Ji • ""H.I I HfIJ+C I

""~Ij: I 8 I 1t~-It'4-~" hii:~ 110 ..

f'1} ... + • 'i'fID-IIlAH.,"I ,,'I .... I Itl""'''' ..

56 "'1H.1 I h.,l\- • .+A. I lVI' I f'/1IhIlJffD- • hrt.1r I Rf'1.

It.fDo • :t"~ I b.4'iJffIJ-' • f'''' I LCI\- I 'i:ffIJ- J "., .... ". I "'" 10'1""" II

57 O,ncr • ~f. I ofl;M .... :ffDo • R'ICI\- I ~..,.. I rh,,+ I (t\a\-=Ji I h ... ...,,"f) I "11Pm- I H'1: I h,-,,:ffIJ- 1 I ha""', I O+'Il:ffDo II

58 hih1lP'fr I h.-s+, 1 ofl""'L~ I (f'b.4)" • -~ll I R.,OJ") I Ollll.,.lth~ I ~ I 1l'i'f". I (1) b..-s'i:ffIJ-' I OJ"''' I\- I II)A." JffD" :I """ I h~"''1'l-1 • It" OJI:,.'i II

59 ".,rt.1,. I f'1}"IJ.+ I h""11 I :"11)+ I ItlDAm- I ooll'i:ffIJ-' I

1t11lR- I "., .... I "':""'''''i II

60 A., .... ,. I h"7'~tJJo" I ~f.A.'i : h:1'~R' I L~(t.'f" • f'!J="'f,,. +, I ".Aa • OCI\- I f'''''''' I m"""'i I m~:J-'fv-' • tt.A-'f ,,. I h'lC .... I R+C I Itr+, •

f'''7 :1'flJ-41.,:fID-' • "~II I f''''I. IID-:Jt:ffIJ-' I (1ID'ilj:.+,) I f'9" :1'lf' ofl~O"" I 11..,.1\ .,. I "H,;Jjf. ":':ID- II h"7"}I1..,. I '11C I fI""1I I 00"}11: : f',...,.A., .... ..,.,. • r·MtD- I flJJ.'.S·)of· :

ODD-tr I f."IIJA W "'i'_"" : ,,"'·01.tr,. II

61 W'" I .,C:,.,. I Q.111., .... /b fIJI. I "C!J. I t..1I.,ofM\1 0"" II,. I ~f. I "'m,;J I "'I" : "C .... "...,., I o.,t I '1ID-'i II

123

62 A.1:1'A.hall" I n.U\.,. • Rot". "''''' 1 "fIJ- J "C .... I II RC4:1- ID-'i 1 R","r'i,,} I IR~:1'1I I

'IfDo II

63 R~(I!J=:f1D-'l" I ool)h~ • III "7"7 I .,m· I R,.I:C I lAID-"} • v-tr 1 (Oofl"") I RA111h • 'rC" I R~P1:fID- I ool)h~ • 1I"1l"7 ..,11 1 '10C I .,"} I ""II 1 Roo1} h~TID- 1 "11"7" 1 "C .... 1 Itt 'i A. I 1'ROI1I 'IID-'i II

64 ",.,. I '10." I 11''' I Rotll I 1t~1I I 'lID- I A.,.h.,.tr"", I ~"'i,,} f (Rt/:fID- I'llD-) II

65 It,.,. I .,n., I 11'" I n",'i ,"} I Roo.,,;J+ I ~" 1 "",4-Ij: ~fIJ- I h'i'l'" I flJ-ll1' I 'II • :1' ,;J""'f I 0. 'r~ • ".A"" I oIl"',,} 1lf'''}4-tr J hli'.,.,.. 1 011'" I ft'r~·h'l~/'hl)"IJ.+I"'1""1 f'''7/m-4r I ih1lP'f I IlA1\.,. : 1(ih' I lif,4-tr 1 (I)

66 ""."} 1 "~II 1 h'i"}'" I ~" 1 "'+AA~'fv- J R'i'l'" I ID-ll 1'''' I 1:tI up"" I oo'r~ "} I OID+ I IlA.t.1I : hli"}.,. I 011'" I :1' ,;J.,..i· I Q. tj~ • ".A"" I oIl"',,} lif14-tr t h'i,,}"''' I 1(ih I n.'f~ I RJ\~II : L.+1: • V-A"" I itih"}l lif"}~.tr I J\""" I h:1' ,;J"":': : ,;JC : ~OJ' II

67 "'1o.f. I O",1:C : ~f. I ~1l.1; 11.),)9" : f.'~11 : "C,,· : 9'"cta 'l1i' : I\.'i~·l· : J\,."fl9'" ; f':"C o.-f:,,} : 'M9" : meL : ... :,.", : ""LA,;J,\:f,,· ~ h~IJ'" : ,oP~

1 ",m-. fJoA·l· • _.,..) I oo+m- I i(,u") I J'.ooh-ta • f"7..A9'" • fl"1.+1'Am- I 1l'} +It' I -t'lf'1IIl-XA II

124

125

lif,.oJ:' I ,.7(1A I "1\11,.. I "iflj~ I TaO"" • ~m- II

6R b"l\lI I IIlI... • ~C~ I qlA~ all tf~ I amilJllo".+ I (n.If)' bq~ • .... 111+ I o~"lv- I ~ac ..

69 (hml\-"'): hHl4-l-v-+9":

(Oil''''): f~L+1.: ooAIl,.,: .... 11·): ili\-I ""tJ '},.,: lj:~I ""tJ: ood},t: ~Vf~: ~fD"Ij::

70 ,,'}.,. I ~fI." I .,,. J b,..cll

V'lo • a~;O:l". I 1\,...+ I al\ :fm- .- "1\11 I alAfl!f=Tv- I m-llT I ai' I t.,c I (~,..~ +'l) • fl.ItD·~ I tI'1'''' I h.,.m .v.ql". I f.,.7(1l1 I ,. ... lfIl

'-1\ I Illj,.,.,.. I ,.r~l'-IA I ,,1\11,.. I ODdt,t I "If~ I ~m- ..

71 Il.h ... lI,.. I fl.1...1A.,. • tlH.1I I a~+ I "1\11' I O~C""IT I h~ .,.,,1\ 1 htit-r I ,,"ODl4'1A I ,,1\11,.. • 0"4: I 'rao"" • ~m- ..

72 "~H.I I 1"""''1 I '.,.il.RJJ. I a""I1'" 1 IID"}"~ • 1\,. I a." Hfl;F:fm-'1 I a~~I'\;J=:fm- I

';1'.,,... • ~~H.I'" I (1l1..,.V' =6,) 'Illm.,.ljl 'l .... ~~H.I' b~h-;F:f",. I Ilh~"" I lJl ... l I Ij:fm- I ~~H.I'" 1 /"""''11 IIA .,.il.RJJ. • ~llh"!il1.'" I ~lll I

h~it- I M,.. I 1I"'~'1 I '''l "''1'' I a,,.,,,tf+,.. I ~CJl;1" I fl.LA.,.ql". • OIj'''''11 a~it-I ""llbA I ?A • b.08' I Ql\lo". I .ltllfll • 1\,. I "A 1\~ • Oil.,. +c f O1j1.,. I 1\,. I ""CJl+ I

""ql". I "1\11,.. I ''''+IP~ M • ".,... I "'ODA .. l. ~m- ..

73 ~~H.I'" • , ..... + .• b~lr';F :ftD- I Ilh~1l- I lJl ... l • 'i:fm- I (b'l"~'I"1j1 I ODlJlII+1 • tlb da-t.n I """&otT1) I q+", ~+ f a,..~c I 1\,. I ~m-h+'11 ;t-I\~ I '1'41-+' I ,.1\'i A ..

74 ~~H.I'" I 1"""''1 I '.,.M ....

O"l\lIr I """~ I ",. I ':I" .,,... f ~~H.1'" I Illm.,.'i •

't'" · ~~H.11 ~~it- • Om-~+ I "",V'lo • '1:ftD- I Illit-,., I ,.. .ltt:"'i I 'bat I ill.,. I ",,¥m- II

75 ~~H.I'" • 0:\" I I"""''i • ,.,. ~ • h'i1.,.,., • ;JC • 11~m- I

'hll- • ~~H.I • b'i1"'tD- I Ij:fm- I 'lI"'~'i"l • qlln.

.fl,.. • 0""11 • ""A"th~ I h~ 1r';F:fm- I Oh~"" I (""m-tll) I

,.,..,n- • '1:ftD- J "1\11 • a~,~ • ".Il- I 0"4: • ~tD- ..

(.eulo) • hh"lJlj : hOD,Ml -"'fo0l-' tDY..~H.1:?A' b.JI,} : tD'. : ". ;J'f.f:\¥w· • ";J,t9ll. '9":'·J.',.Cll I 1Jt,hlj I 'i+ II

2 1l'l"~C I 1\,.'1" : "&0+ • tD~ T') • (&'I'.,.7fl: 1l+1\.,.) •

1i. ... I h'i''''''' I h""11 • (:till +) • ,,,,;t-o..lAm- I ODl1'ilo".

'}'i • hl\U'I" I hd}JI."""''} • "'P ~Y: I 001\.,.,) • c)w" 1 (a~ :ftD-) II

3 (,.11) I hhl\U'i I hODlAh". ",,(1)- • a;tol\-I! I th~ I +' . ,will • "I\U f h";J,t9l=Ji • '}&',h : ~tD- • ODlAh"'~tD-'I" : (h11.H."') I (hh.lt1.+) : -II:" &&-1:9" • hCll-. Il'i'}'" I al\ IiJ!" • ~tD- I (h~9"~+) I -II+if n:9" • h'i1.,. I hl\U' : ,,,,;to :"'-1:+ • ""l1'il"., I c)m4r I a",ll+ I m1. I il"l. f"7.1.Cll ",ll;J-m4:1 • ~m- 1 (I) h~H. n I , ..... :,.,9" I Oh ... ","! I

:",0,+ I "-IIll&o:fm- II

4 bl\;J,t9l=Ji I h)H.1 I :J'A : b.JI, I ,.,. ;JQl:\:fm-'i • blL '''' I 9"19" I ,".,..1.Il-Qlv- f O'i1.,. I 1\",.. I h1~'''' •

1 htlu. OJ-+ • 0:\1\ • h ... Jl, I hbt}") • h','l-O'SfD • ~~"9" I h,. .. c9" II

IAt ... Ql". I .... +~ I (h~lL U1) I ?A I b.JlIj:ffD·' I hllb • 1.H.I;J-:ftD- I (OOQ;a.t7i) • (lDe1l-

I\:fm- I " ... 11 I 'I'1-1!.fl1 • ,.tDIIA'i II

5 ''''ha~:''r I m~lo I QIl-l! • 1.t1. • ";J,t"=Ji1 • ah,~lo"'Q :ftD- • ll~~ • "'1.Il-'f':fm- I I~'f':fm-r I hOn-'P:fm-,.. 1 Il)ll-'" I (""mqO~) I O'IID"} "'" : "'+ODm- I fl.AA-f:,.. I I'\ ... :"'r • 01.,n- I fl.il.., ... I ..,1.;J- I 'l"W'P+19" I fl.ilm- f QD11J1:fm-'} • A+4r,,:fm- I hl\U • ODdt& I ".,~ • )fD-1j II

6 b";J&9llo'I'" h1 ... • T1~~

+1 I fl.m"~ f fhl\U, • ?A I ,.(1'" I H' ~ I hllm;Jm- I blL 19" • 1»1. I ODma4:lm- • ll~~ h~CiltD- I "11 • h~it- I ''''' m-4r I .ltll(\l I O""l1lj:fm- •

)tD- II

7 Ilh;J,t9l:r: , hl\u • H'}~1j I hODlAh".~m- I H' ~ I :J'IA • b.Jl1 I h11.+ I ,.tf~:f'f'A 1 h~H.i • a".batm- I ODIl1.~ • H1~ • b.1I,} I '''';Jql:\:fm- I -o;F I (I) .... +~ • (A~lLU) I nn,

1I'i:fm- • 1l1j1.,. • +-r • hll"llI\l". • ~tlll Il~Cll-'" • +'1' • Oll-I\:fm- I 1.1\11 I -r14c.fl-, •

"mllAIj II

1 at.·,.,. ...

:fcrA,. I O~f\o" • ".e. I .e.lll l-'-A I ,nfD'it • tlt1fPl,,. • APl- f 11i~A ..

15 rAP~p.,,. • ... ~:,.. IlllII 14AI """" I hGl/.1I'",. I ... ",.. ".e. I 11M • .e.+O"A I h" ",. • 0'1'4: • 1'OOf I ~",. •

16 ll~HJ" • h'i'''' • ",.1l1' • ':J" 1A--}-")'i • bit""" • bOliAh

.,.';'",.,. I hn,.'i")" I """ • "1l~';"IIII1~IIAI~MI h"" . 4.e.1AJr f A:".,.dI. • :J"llq"l-P.' 1 """,. • 0,.:" IP~:" I p.A- .",.llm • 0'1'4: •

~",. ..

17 Ah""4.,,l- f O~fi;";':=f"" I ".e. • Ohtlt~:" 1 'Gl/.oP"'h~ : .... ,.~ f 'h"", 1 oPll ... ,.l· I A.IP~ I h.e.1q:f",.,. ! llljlLl·

r~,,;'::fOJ« I "'O"JF. I lllj f\o,. • Oll 4:" I (Doll1' I "OJ«;J/,,,l- I 'i:f0J« •

18 ,It"", 1 oPll ... ,.l- : ,"tIP ~m' • Oh".,'i • OOllQ;l.l~m· : +") • loP~ I "":,.,,. I O~ ,0- • ' ... 1~ I ..,1..:1- 1 "K"Cf

:,.,,. I ''''m f hh""" : """ • ("'I"") I IAL~ 1 ",w- I -0;':.

~",. I llljlLl" • b"'oP~T : ~,.C : oPl1'i:fOJ« I "'l.?1m :1

19 ltbq, : i-o~"l-' I "'ImtIJ:" ''i • ''''bOl(D'' 1 oPll1.1: : oPr~:""} I O"""'i • OoPQ;l. l'i('(J)- I +"} : ~"}.i;oPlj'i I 0" 1\., 1 oP"}11: : ll"}~;J-1A I ",w- I (ll,.Ij:"'i • :"..,A) I "~l .?l-p.,,} 1 hl\" I H"} 1: I ".e.',. ... hA-,. I ""U,. I OIlVOT I iIl1f PT"} I ".e.oPt."" ,I

,.'bt-4f! : 9 : hA _.,.(D.q.,:1 hCj:A: 10 :1 127

20 h~ILf I foP.,.:" : h".,/.·:,: +'} : -o,,:)·:1·u· : O"M·.~+f1::f·

(D.9" I f, .... l.'.~,.,. . n"'Hr{l~:f U·'i I h'i'H'"'' : 9",),,0 : (l(.\tIl

(1).,,' : nlj~,..~:r-(J)·9" : O"I\U : +oPfI:":(·u·: '1.11. : 9" Y_'C,}O :

oP'}',1: : 1\" : f :, . .,l\")' : ""U : bll~.:t : .?t: : ntnnn;':f·u·,,· •

II'} 1: I Of.t.;{ : ntIJ9'" I '''<k I htl,fS'u : .,. Ti'i' 4.,,":(. : ')1'i·:;·o· :

c,':f0J« I ~~tLf'" : ~~ .... I fi;""" Ot't.":(·u· : 1.11 •• (1..9,:}'·rl') :1

;J-:f(Do') I f11- : "':f(Do II 26 htLf9" : ""U : ~(:;J:l-tIJ") :

21 'I.;J':fffl': hC .... : 01i1j0J' I h1f OoPAh"·~lf)-"'· : n'}"h9"'i'i':,i:

H'''' I OJ«Y .. :'· I 111H"":('9" 1 I\.e. : ,,(DI.I. I f"Y:l";'Vflll"}9":

,,~ .... : I1m-il'rCf : f"'l f*C1' : "~'I!'l' : "(Dl~ ; h ~ 1I.,f') :

oPm+otf : fl\q:,· I ll:""'} I '1t~'l'')9'' : OoP.,f.tv.- : (loP

10il~:fCfA .. "'11.\1 I "":I>f I .e..,9" : fb.lt~.

22 Offl'llttl.: HI\A,.. I 1ItD-;J-/,9'·,f· : I") I li!.i; : ~(J). :I

1\.11.,. • (10111 .. :fCfA) I It''U I 27 hIL"'" : hllU : 0;\1\ : ""U :

hC .... I H"}1: I. ;1''':,0 I ",)4 : 0"7.~(J)· I "(0': I\.e.: lo?,l·') I

""c,' II .e+01\f.\ ; """,.. : ~~..,: tIP

23 ~""}.,. 1 ItIP'i"fP. I IT.e. ! "q.,. .It/' I ".,~ I ~",. II

;':"fp.'i I OJ'} 1:1";':"fp. I hill 28 ~""}.,. I loP'iTOo I IT.e. ! It.?

I.:'" I h~"~:" I It-OAmw- I /,9'":(. J ~Ch-""f I -0;': : 'iTW' I

o.m~ I mll;(T : h1:C.?l-Oo I btLU9" I "oP;J-:fw- : (I)

1\:"IH:f"" I b'i'''''' I ",. 0"" I ,.,.hOl"'" • oPll1.f.' :

ll1' I OJII~ : '''7./~C.?:f'''' • ",.:,olO- ! 1:1iH"" I -0:"

ll~H.11 ll~"" I 04VO"f I 'i:fW-I L~ • "I\U I o.'i(' I hTC':J"W- :

24 l-hCl+;.:l-Oo'i • OJ,,."f I OllC..,1' • Ih-o~"f"A 1 ""., :

A~~Oo • m"} 1:1";':-:;'00" I 0"'4: I 1'00';' • ~W-'i ..

Gl/.ll+;.:l-Oo'" • HoP,.;.:l-009''' 29 h~tL1. ooK"th~' • b.,. ... m-:,. I

f ... O ql-":f,,,. • V-o+l-,.. • ... ,,-:;.. ~~tL1' : O"""'i • OoP

oPh ~cr' I f":"L~Cf:"· Q;l.l~"" • +' I f"'lI""':'" •

,..,1:,. • ,":"m.';.. :faN lIP If /, 1\"U'i • (lDAh.,.';''''' I llC,. I

'''lo'' I h'i'''' • 1f'1: • h"l\ I~l":"'''' • llC,. I ''''I/~C

tJ'i I hoPAh.,.';'w- • OC .... I .,.:"''i • h""~"''i'w-'" • 'I.e.

oP'11:,. : hoP;J-1A • ,.0 "'IIf:" I f"'l.e.+OA-:'" • ll~

A1' • ,.,.m~J5. • "'~"~ • C .... I f.,.",lJ5. I 11~"" I ..,-0

h~U • :"ll.,.,., • llllh"7./oPtlJ1 C') I O~;O::fw- • llllbOf. ... m- I

1:lll • "'mqO<k • o"lfm· J 1:L.iI I .,.",.,.Cf:fa;. II

h"U" I "lIPm'1lo I tlt1fP"f' I 30 h,.o-1: I D-H.eC I '"'''' I

".e.(ID~" .. "!t.

25 """r I o-o~ I llfi;~"T I O~ A:Eo I t",. f "It T I hCll-tllf

C"11' I llll-Oo I , .... ~t.,,. I 1 Hmt'll ct ...... I ll~"" •

126 "b~'i! I 9 I 1\A-.,. .... q" • h'i!A. 10.

8 O'i")"" ".e. I fl.1t.tt-,. I R'i , ... I OJ-ll1' I 1f,./:'i")'i • :J>IA· b..tI" I ,,,, .e.m...... I .... ,. ~ • ll11..+ 1 (:J>A • b.1I' I "If~ :f.,.) f 0"~:fOJ- I Ill"'l:

.';..l-"A I AP;'::fOJ-" I ll'o. • .e"lt- I hofllf?f;':lfOJ-" I 1\oP m'1l' • 'i:fOJ- ..

9 01\".,. "''''~l- I 1'4:-}-") I e» I 1~ I hllP'1J5.,. I 1\1J5. I ll~C"" 1.e1P~:" I no~:" I F~ I h4-!

10 09"7l'" 1 ~1C • 1f,.I:'i")" I b.1I",. • h,.mofl ... r I lllj

HJ''' • ll~"" • ID"" I """'''lol 'i:f0J« ..

II 0.1&-1:,., "":,.,,.. I 0' ... ..,J5. • Hit',. • O' ... m- • ''1'''''Ilj':'' I m'1:1"~Oo I 'i:f(J}4 I A"7.I OJ«ofr I tlt1fPl-,. I ",.+~'f") I ll'i-O~~A' ..

12 h:J>A I b.4'i:fw- : 0"" • oP"" ",,;'::fw-1' : fl.1LCf\o • """'1 lj' :J"l-Oo'" I OJ~fD'~ • 'htlt f.:" I oo/,,,l-, • (hhtlt~:") : .ehltbA- • H,t:- • .,.cr.,.cr:fw- I ll~C"" I :J>A • b.1l,,} f ,,,:f

W-"'i ..

13 oo.lt",,;'::fOJ«"} : ILlf\o:", • oPAh.,.';'W-'" : A",,,,.tIJ:" I , ... 0-:'" • tlt1ffl"f • ~~ .... : l\oP "/.oP/,1 I 1.11. • ,"/.oo",crloOo :

I\. ,.~ f l\,., : ,,:"cr.,.Cf:fOJ«"I :"L",cr:f",,,-:;'Oo"} 1 n,.'i,,} I

"'~ : 1i'il-Oo'" • ""., 1 .eO A1' I A:"L~:" 1 f.,..,Clm· :

~ .... II

14 .,. .?f.A-Cf:f",. I "I\U I Oh;( ;.:l-U-I ''':J> IIf'PA 1 I'PCII

"ffD I AA".,ita. I VAit" I A~'

tdJo • All- I ,." I nAs:;F:fdJo I (VD7.'i"~+) I J'It:fdJo I t(P& I ftH.l' I b~(\' I 04f.+ I f11 ...

+1 I tI,,1- I J'A • loolJllltll- f Ait" I I'I'4JfdJo I (h~dJo~+) I 36 ~'1.+ I ,.ooltilll- I

31 hc(\. I n+c I A.It I A,..lth I f A.ltdJo"A'~IA,..lthl~1 ,,,. I ~':( I IA;,.,'". I it 1\)/l:I'dJol+;'::fdJo''i I 00~"1t~ :fdJo' f v""cvr, I A~ I AA ooita.')r • hAlt" I A.It I A"7

Ah+ I AI:C'dJo I '''' I bD'/J ;J~+ I O-Il- I Vm&- I ~dJo II

32 VAIt'" I .... CV, I nA~:fdJo I 1t"7'1'~+I"LA;JIl-Ihlt"r. hA..IlsP1- I flmll-r I h'l). • .... CV)., I oo,..It+, I h'~ I A.It, I 1\,.7(,.. II

33 hc(\. III A;JtsP:r: I flmll-9'"' ooAh ... 21dJo' I (""'",001:') 1 n.:n I ""'.,1:'1' I nAdJo~ ... 21 1 V""71f'+ I It,. • bV""71f'-l- 1 O-Il- 1 nit,. I ,.~ I If..C.,dJo • "'1: r VlthdJo I ~dJo II

34 hit'.,. r loo'i'f". r If,. t h~ :J"dJo'+'i 1 hOD~ta"+ I .... ".

,,:r: • V(\"l-' I .,'"Il'f I OlD-

iI'+ I OAe"l1J' I' ,.nltll- I hAlt

",.. I 00,.,1: r 11P,Il- I h~H. "9'" I lDe:",'i I -ne' I VD7.1 f..Afl--l-, f 01\ It V 9'" 1 -,,,1: I

fl,. · f"7 flDn,J.-l-, f Oh""7"7.1 :"1lJ+ I A .... ll~:fdJo II

35 IIC;).: t\,t'.: 1110.,9": ",,·1': m-ll'l': 11 O'V)"' .. ·1· ... ·: ","lr.' !f.=';'D-9": 1o>'j!f.:,:",-9". 1.cI1P'!f.=r-fD-9". IIC;).: 0"7..,.".... .,..,. (h,,0'/°1:

129

111\'1: ""111+: l\illl~=fm-)1 ,.,,: 1\.,t;:(a;Fl-u-: J'~I\"l-U-+: "m-I ~ ~An-+: f"l1~ l-v-+,,..: ""OD~I (,."It,...);:

VIDf!"'f I 4-rc I Ait" I "'1: I nAIt" I -A""'~ I dJoll'l' I ".., IM'i I ,..~ I OLmto+ •

+') • OF~ I o-It+ I IDC I ~lD- I h~~ I 1\~'" I f"'hn~ I 'i:fdJo I ,." • + ... .,.t;'dJo • V,.,., If' + I ~ dJo I n ~C (\. I dJoll".,. • ~~c\;J='fo-' I A+nl:ll- I A;Jt "'f-,,. · nA'1: I Itt. .1\~"" • ~'I.D7."",CP'fo- • nA,)1: • It,. • "J\'i'fo- I .,. ;JI.Il-CP:fdJo I 1\It"'" I h"tL~+ I ;JC I OD1\ )., I /J1D4l II

-1:,. I ;""10+ r IJ'+,. • 0""Al. l7(,.i: r (A'~C) I Tot+ • h':( I h,.l.lt,. II

39 ItHoo;J= I q+lDm- I (AIt") I Ait "7D7.' I +111+ I "+1111-"A I b,.."..,. I A.It I v"Ii).,,.. • a.1I

1l1- I "ltfDolllA I OM,.. I h+ .,. ... +,.,. I AIt"'" • n~,,,,, • o-Il- I It,. I ;.:,. I ~,.,. II

40 bn.,.,) I 'l+l ... + • ~~II.I I V ...... + I a.1I1l1- I VO-It+ I «(\,,1-) I O-It.,.21 I "Ii'i I (boo ... ) I 'l1Dm-T I ....... Ait" I Oh e"l'l' I ll:+~A I O-Iti:,. I O-P7(dJo I ,,& • 1t=l1.'i'dJo I A+

II') • Ait" I b~21 • ;JC I ~dJo'i I qlt I ...... I hit" I J.C"'~dJo' • nc .... I It,. I hlOll. I qlt/'f" :f~ • (\&-ce+. AOl~dJo f V~H.I,,. • V ...... +, I ",,10 I :J"A I 1I:".,.'i' I hl.l, I V1\It "9'" I :J"A I ~C!l. I b~.,.1j= I 'iT i 1\It"" I AiI'C,·d. I '1'0021, ~lD- II

41 +It~'fr I hqf.'fr I 11'i'fo-. 1100-1: I Ohlt",. • 00').,1: I 0., '1If1;':'fo- • O~~c\;':'fo-,. I ~., Il- 1 "v'f". I V,. ~dJo4l • .... +1\). I It'i'''' I alii,. I v.,.

7f 1\ I ~lD- II '

42 (fm~"q:fdJo • ~.,e) I :,.C .... I 1'~'i I oo ... bl\Sj' I .,.,. • 01i~1

Iff!" • O.,.b.,.Il-" I ~OC I "' I O~ .... I ",. I -'.,.Il ... I ~+1- q:flD- ! O;':A,,. I If'C I b'i ,.,. I ;JC ,I 010111') I ~oe I

c\.1l- I OAit" I ",.ltll- I ~t;:c\ ;J!:fdJo' I fm~1l- I AIt"" I

37 VA''''' I IDC • h .... C • IDI. • A.ltdJo I "7"1f+ • Oha.l.+ • It,. I (ha.I.M) • ou~ouc I -n;.: I ~dJo J OC(\. I ~~JI.II f11 ... -l- • tI,,'f • ,. ......... O~A I OA'I: I '00+ • V"'L+1. 'II. C"'~A I O~ltdJo • ,,,.,:,.,.. • IID"I"'~A I (,.,,) • Ait" I Ih O~:fdJo' I tDf:'f. • 4-rc •

It.Ill.,. ... h& • AIt"" • ~C,. . II.l1dJo1 • V.,.L+1. I ftJl. C.,. • ~dJo I VF~";J!:f"" • OO'l'~dJo I It~e .... I .,..,Olt:fdJol

hit"" • hA.U' • a.1I(l'f, • h"OD~" II

38 "It,.,. I 1-'i'fO- • vs. I Oh fl" • -"1: . (I\oo;t-.,A) I dJom- I o+qlt'fu- I ... " • 1Df.. I

,.I:C I f"'+IOII4o+ • ItA'i ,.,. I ,., • hlt'fo- I V:"cn. -1:, . a."ID+ • houAl.l7(,.-Il • ,.OA'I' I IOI.P,'fo-, 1 v:"cn.

~~.... • dJoil' ;J-IfD:r- I -"li'i:f dJo' I O~C1'1' I IdJo:J"A II

43 Ait" I bA'''' • ,,:,.c I hit I h~H.I 1 hm-~.,.Sj',,:,: I It'''' 1 ~llh"t1t\~AtJ'i:' m-iI'~IfD =61,.. • ~llb"';J-m-+ I I:lll • It~C"" I (,,')Jl."'~) I ItM I 1..+ .t'hlt:fm- I

44 h~H.I I nAIt"'i I nouAl.l 1(' dJo I .,., 1 f"7./,.).+ • 0." " f1 ;'::f1D-'i I a ~t;:c\ ;I=:fm- I boo;J-.,It:fm- I (It-+l+) I L:J".(-') I A"m,..""r J Ait ",.. • VD7.L~' I OCPcf: I ~m- II

45 L?I:' I VD7.m,."''' • ~~H.I • nAIt"'i I noo","l1('dJo • .,., I

V"7 ''')-+ , A f1;.::r=dJo9'" I V.,. m&-m~ I .... ;1= I 'i:fdJo 1 h ~ (\.,. • n'l'C"l~/:fdJo I dJollT I "-PAltll- II

46 OOdJollJ:""',.. I 'ltln- I 'rr: • ItC(\. I 1I1~M I 'ltl'i'" • ~OC 11') 1 Ait" I (ltoofDolll+). ~1:"1l:J"l1.f:f1D-1 I mit I (hA 1(' IIJo9D) I A.n~:fdJo" I b.,.+ "7~ I ,;IC • (I) .,..,.ODm- I .,.qll- II

47 b'i'''' I ;JC I 01Om- I 'if: I T~:'" I ~ ':( I 1\"","",~ 10 0-" I ~OC IhdJoh+,,.. I V"7. LA1-It1-o- I c\."Ii). I nou ... hlt 100- I (0., ... 0+) I ,,;I="1l- • ~nc I O'i''''''' I m-lllJ' I It~(\' • AP,.,,,,,,'f I h,.:fdJo I hit"'" I OP,f-1-, I OCPot I ~m- ..

48 ~~C .... I 18",,10 I it"li). I "dJo ~... I hilhoolll'i • fAit",. I

1 b.b,,..+,... hM:f • ;JC •

130

131

+~1J1I I Mlb I "'"ItR I '(-~ll • btLll I O.fo+ • ~~b+'l • O~C 11' I ~It,. I ~1l!''f1r • ".tr I A""Om-AU • (1)

49 b~ .... r 1 ~ll'l' 1- It~ I fj:'" '(-A ~ • A+"'h~~r • f""LA I ll~ 1 AAIt I 'l-k 1 Ooobt- I m-ll'l' I ID". I 111.,,..r I hdt ~'f1 1 O~C""I'I' • bflR. I 'i+ •

50 ODAllr I .,,,C I -R:M~II • ;J-ll b4Jf1'I\l- I ODht-r 1 -R;J-1 ~II I btLll I 04LT I O~C""I'I' 1 T'l :J"-t/l-'l'l 1 ~H'i A I ~"tr J ~~C .... ,.. I .,.,./a:(f I 1i~m- I

"rr"litr •

51 I-A"" I It'l/ • fl~A'l I (ffr') I ~':( I 1\." I h,..,tt ,,. I ~C .... I ~.tS;J-l-'l I ~m- I

Oh"" I ""r I "~fD'i1 I "oot.- I o,,:fm- •

52 oli' I ,,~ I h".l\-I: I OOAlt'fDl- I (2) h'lI-'i''P'l 1 ~'l:( I I\."'l I +mflO:J""l-"., 1 ~'l/r I A""' hC .... I o1i~m- I :""1+ • ID,,'" O~~~ I f"7.1m4.l-". 1 OD1\).'l I Ofi1.,. 1 "" I ~'lm flO'+It'l I "'mflO-kr I ~'l/ I hfi1.,. 1 ,:JC I "'mflfl-t"l- I ~'l'i I o,,:fm- •

53 1D1Il-".r I 1i., I mA;J-l-". I 1\., .... I h'i'l'" 1 .,.."fl" I f"l".,.. J ~fi1'" I hoom"fl- • ihll(ll- I 'il-".'i I o,,:fm- II

54 A..,ll'i,,;'::fm-'l I h., .... I .,..,. fl" I f""L1'Ij.1 hOD1i'l' ~"""I

1 -h~U.

2 ~I\ I 1IQD'}"'~1j. hI"I.,..,:,.~ .....

Oh""'i" 1 OOOAh.,.Ii'm- : flJ";" ...ilT,,, I ~., .... : :t'lJ¥l- r 1i ~ m- I 0 1l.,.."C : f"7 ~ It..,..;. • ~., .... ,.. I m~"l- I 1i"ID-: Oil .,.."C I f"7~ltm-' oo1i'l:f1D- I ~'l:( I 1\." I "Ahl\hil:ftD-'" II

55 "'lIl(l;'::ffD-ll' 1 Aj!;'::ftD-'" 1 ,,~.(-.,. II I "il II 1 f"7. i1' ID- :

O:"CR.-I: • ih"fDT : O.,Cll- : (O"'H(l;'::f~'i r OA;l;'::f~)' l\."'IIJ:f~ • "ti:"';'::f~'" I ~"ll- I bdt.tl"l- I 1i"1D< : t\,1Dm- I ... ;F I "lID< II

56 ~"I""'" I O~C"'1' I b'i'l'" I ltoo1\'i:f~1 n",," I ~"'''fl- I ~ .,c .... r • h'i'l'" 1 "~I-fl-'" I "''ll ~"ll- I (h,:Jt"l-'l1/11' ~'.tS/12j':fm-) 1 f"t~~ I iIl1l fll- I 'i:fCD- II

57 oom1.1'l • ID,,'" 1 epi1',,'f'} • fD~'" 1 OO"'R.!'l t (+.cc.cc) : fl"j. I 'it!' • ~"tCll- I ~f"lP "IP" I IDI-Cll- 1 orr~ • "tOC II

58 b"lll-'" I ~Il1' • orK"ep.,.'f : fD7.,HA4-11 1 ll"l- I "/:\fl- II bC!J." I (f"7.~T'}) 1 R.llltm-t "I-ll:t'tr I hC!J.9'" I fl~iu"m-t ~"lll- I n I 1.", I ~milfl- II

59 ~~ll-r I """'i I ooAh.,.'l/m- I fllllJ:fm-'l I OIDIA- • h""'" I O-t/T'} : "I~ t""" I "lot!' :t'~ I O~C"''I' 1 ~llm'iA • ODAh.,.'i'fD-" 1 (~llm'i/:\) • ~'l/ 1 ID" 1 "1\11 1 bJrf"'f 1 "t'} t fl fl- 1 'i l!' t (1\"1 ll- 1 0.,. 7(' t\:fm- I "tOC) ..

60 .,1o;J- 1 rs-ep.,.'f I (f"7.b~ fl-+) 11t.(-1il- 'I\,.llb.'i'fr· OC!J." I 1\" 1 I\""LIP~ I 1Pt-

'I'7f"f ; A(l;F:ffD'''' I (I1M'A "''i) : 1\"7.1\"700";':1' t 651.,},<J> ""f,,. : "tl : O"7m-IIJ'''' :

Ofll\ : b.cc"i·,. ~ 0,,1\., • OD'} 1.(-9" I O""LIP~. } nOD'"1.'l/9" : -o;r- : "tfD' ; h"I\., If"'" '11 ·,:r· : "10;1' : 'iT I "I\lI9" : oep-t : TOO'l/ I .,W· II

6l h"tll-" I (bOO'i"ti:.4") : ~,'1 'l.f : "tR.",} I f"7..flt.4''' I ~(: ll-,. : ;t.l!' : .,m- : (fD&, : lto? :

'1m') I f""LI\' • "AI\' ; fll\TtD· : :-1\'1'''' I f01 : (fD&.) :

It''7. : "t",. ; fl"I\lI : .f9"e; A ; ,..h,..'i,}'''' • 19"'i":fCPA ; h'l,}"'''' : l&llT : I\"ttl.! :

I\oo).T • hll"T : .,m- I ~'1". .f" : fttl\"'J : ODAh.,.'l/ I f"7. .fll.4''' • I\"tll' : "l}o?Dt. : ""IIJT : "I\:fw· "

62 "I\",'i: ODAh.,.'l/tD·'} : 1\.1i1. mI.''';' J "'" n.!:(-(D- : It. 1i'} f hC.·'}"'·} : IllW1:~."fo-' H,}1:: (lttl\., : .e.9"fl-I\T~A I 9"~'" c.''i"f I 0.1i). : ("I\.,'}'i" : OOA tH''l/ ",.') I III fD 1:";') II

63 "I\.,'}'i" : ODAh.,.'l/m-'} : f"7. ht.hC I It,,,. : I\CI'l· I f1V"9" : hit·'" -:- 0 (I)'iI."l.: 11m' 7 t : fl.1i') : f·,·,fl=t;m- : oo1i).'} : 1l.rm-+."·} ? ~U : ;J-I\~ I ID<Cf.·'" : ., m· ::

64 OD'i"tt:,<J>'} f OA(1;F:(-w· : ID-il.'r: !l\tD''} ; ."C ; f9'""""",M'Tm- ; .... ·t. I O"CI'l- : I\.e : ODfD~~ '} I .e.&'6-fl- :;: "AI\"m- • "I\U f,..·)-t,,,,,)·1 : 0-1\' : .,1\ 6J!' : '1m' : 01\:(-(1)· ::

65 fl~C""I' I ... ·.,.m.e..4'TOJ·: ~~ : fM'fllC~ci : fMQ.}."·)- : ·0:F : "tOC'} : .l~.I\I\- ; O"I\Uc.· : fl"'}+~~ : OODAh'I''l/ID-9'' : :J"""m- : .,Ot.:r·o··} ? OI\T(D' :1

66 ";J-ODlJ"f. ~ h~,.."t;t·i·o· :

O~I\ : O~C:"T ; lJP,i·lJo i h'i 'J.,. ; tt'}~'} : 6f.htt:t-: ... ,9"C: (1\.1\ CP1) : ~·f.I'lj:t· ; x .".,. : :}m. ".,.71i· : Ooo1i'i"TOJ' : h'}'" 1IJ1\1 I:

67 oo'i"ti::J"}'i : IIP'ic,::1>.}' : h~fl:F:ffD' : hh~I\' : 'i'T(IJ' ; OOD 1'1.": : ~1C : 1',1\' ; h,.,,9'" : ."C : ~hl\hl\I\' I h;t.:F:fro· 'J,.. ; (hA"'iI.'i·) : ~I'lOhflfl- -; "I\U'} : ~I'l- f IlI\IlU : (hCll-) : 'I'epTID- ; ODe;ti::"'J : "0010 ;p~ : },~c"t. : 'i':(-ID- :1

68 OO'Iti:.+,},}ci : OD'itt: ..... ).'} = hdt~.sPl·'},.. : ttl\U : f"v., 9",} ; ~l}:r. : IllD·il.ttl.: HID-;J' tJP"T : It:ti~. I .... A : 1 ... ..,.1\:('PA :;: ~C!I. I ,H:I:(-1D- : e;.}. :

"I\lIS'" : I."'",.:(-'I)A : 1\ .,Cll-9" HID-;'·t! : :"IIJ·}· : ttl\:(!OJ' :1

69 h,}f."t'lY : h'."H· : f1~:r. : ~'J f. I ., n.,.·}- : 'i:1·0· ; he;'}·I' : ~OAT : O·U'.A : fOI.·': : 0, ·JH(1:r·9" : n/.\~:1;'9'" 2 ,.OAT : fO"' : "tn.,. : .M.f..·I\:(-m·,.. : .,. 10"'00- .~ ~,., " •• r9" : h'i'N' : o~·}· : f.,fl-;.·} : .M.f..·I\:(-aJ· : ~,}f. : ·l"tn·"oP· J (I~f..·1\:1·,,· : ·I"In"·"1"·)"·,,· : ~\·H·. "".,('9" :

~ ') f. : "fl'A!:" : 11/11.:" :r·,,· : h"tH .• f = /,,1.·9);':;':,1)' : n:N:n. 1:9" : floPa;).I.I'f!.·':9u : 'M9" ;

132

·Nl"if. I 1l~fl.I9" : bitt":': : 1l )(}- : CiTID- :=

70 V~11.1 I hCi1+ : fl.c.T f)O ~·l- t f).ill : ih1l(1:-;' I V'~Ci : r"'OO-1:,.. I Vh.l16-~9'"9'" : ih·,'(1-:'·· • fOP!:f1 I '1t\o..,. ',f·Ci : r·'·"A 1]£Ii1o=t:9'" : h+",l· : m~ I "'AtJPlIJ"TfDoM 1 OPA h+7{>!FTfDo : 0:1'9"6-.)" I OP/II. Tto- ~ ""119'" : f"7.01:":ffDo I hA)Ol9'" j"'l1 I ~t;:{l!F:fm-1 :

V"7.0~1\- : )O~ II

71 IJO"hr'i1'i I 9'""r'iT9'" • h.c.

A-!FTfDo : flh.c.t\- I l.c:.fo:-;' I 'iTfDo I O~"'I I ).,C '11ft\- I hhf.9'" : .ehAh"l\- 1 "'".). 19'" I .ell"'lJ;1\- I Ht"t19'" I .eft "II\- I h"1I1'i I OPAh+;;:fDo 19'" I .e:1'HIft\- I 1l)tL11 • h"l1 I 01lC"'l'l' : 1111"T'PA ~ h"l1l hii'i.c. I 'I'OO~ : )lD-'i II

72 h"l1 I 9'"1l9'"'i11'i : 9'"h9'"'i T1 • bIU:-!F¥m- I m1"i- I V"7.I. .... I]TlD-') I 1).fo"f • OlDilllJTlD- I Hto-;J-t9l"f I (). 1\). • OO8t; tl I 1).,.1-9'" : aJoil'l' f O8Aitr I OP'f tl • o..fo1-1 : :1-A I 1-o-tVtT",A 1 b""lIr :

V1\ifDo I m-1o:1' I hv-It- I VO t\m • )01- 1 1-11 : hC .... : :J-"~ :

IJ~A I im- It

73 h1+ I )Ilf. I WI- : h ..... JL""f 1'i • O8'ilf::J>,)1 I :1' .. A 1 0) .... ,.. I ".e I Al.h1 1 OP'f tIT m-r I 1V)r • 'i+ I OPOBt\it' .ei:9'" I h4-"f II

74 Mr I '''tt- : t\OP1\'iTlD- : 01."111 .efO"fr I Vhih~T19'" : :J>A I OhC"'l'" I ·hit- ! bhilAr

"-Tm-9'" : O~" : I}J;. I ,,, .. "fa:" ·t9'" : ~'Ie I (I) hflll-: 1."119'": hi-e;l"m- : ooAh+~fDor : (h1~rLV-) : .(lh06-Tm- : 001\ ),1 I ~\1)( : ,,"'" : "Amtt-r :; fl.KK-I:r J t\~ft. : VT;rt\ I .e 1\'iA I fl.iiif.9'" I ,,,\11 I O~ Cfl.-I:Ci I OOPaJ.lit'I--I: I 'AfO' hlt"'l"7.1 • ~lIJT I 1-+111:': 'PA I A) .... r I or.(-c I fDoi\1" I

Mr : mJ;~'i I l.c:+ I V"T lD-9'" ..

75 h)ft.fO I ht\1I1 • h"fl!":J-m- I fl.ftm1 : OhC"'l'" I h 1OPKm:""\1 • hOBtAl}".,:,:9'" I O"C "'1'1' I h11\'iA1 1 ().A I :1-A : '+;JI) • llAA I

76 h"ft!":J-m-r I OllllJTfDo 1 'Ln. I oe.... I lIlIi: • h) .... I (h.J;'i:f fDo1) I '+m. I 1\)fDo9'" 1 ,,~ ::

77 t,,\U,)'" I :J>A I "O-A+1 I O"'lt;:l"':ffDo'i • I-'P~+9'" :

O)O~:" • 9'"h')l+ • hhhot1 'i"fa+ I +'}. ~lh I 1lf:~1 : hilh+t\:ffDo ..

78 ""U I 9'"ilm.6-:ffDo1'i I m-.e .e:J-Tm-1 1 '''7.1m-:,o. I 081\ ';-1 • ""lIr • ~~"f1 I V-I\- I ollJr I 0"',,= I OP1\';-1 I hI m-cfl9'"1?

79 h)tL1 • hfDhfD'i1 lOr2\"" .fo1- I 1.:J>~'I11 V11';-+1 • hiH. ,·t,.. I 'TA-;J-Tm-') I IhA : h1~ 1 f"'l11"f.')·') I lI9'l- : '''t1)fDo~ • h)(a.fD I V""Lit 1\41 I ""U • h~lI- I I- ... t\~1) T"A 1 (I-+lIJ:f'PA) I 1\ )ft.fD I ''It'''l''7. : ~lIJ+ : h":fm- ..

80 t\~C()· : 9utltl.·1··} : "9"')1\ TID- I OJ"9'" : t\~"'- : 9"ihl. :/") : ",}t\?,"},,:j!w- ! (~h'A :

~m-) :: ")lI· : I'll] I 1.11, t Sf"ih I.,l·'t : ,n'}-A,..,i\Tm-: 1tt\1I :

A~"" : ntt:K-9'" : 1tf.9'"CI)'" : .eli I h~Cft- : O""ur,· I n{lDA h,,·;;:'m· : O/JllI}-"TW' : )(D- :

It''Ul)'" : h{lDm~~l'· : ;h11(1':)"',} ;

"''''''-9u II

81 i, ~ 1I .• f : hlltnlfj: I V"'''r'}' : hit

"u I uUAh.,-;;:, : rJ~Va 'OOP", ~nITtD- : "'''lIi: I I1ht\U9'" : 00')1-': I 1l·"",w!F!f"",." : n~ 'f!{l!F:r-m- : 00:1'1A1 : lOA- ; O",~e : 1t-l-1i.J;. I 1t1\-91> :

V1V)9" I hI):" : .,.\J. ... ~i: ~ OllJ,.. I fn~;I- I )m-' Ol\TllJo II f"'l..fm-4: I fl.1i). : t;t!" I (hf. +~,.. : ~OC) II

82 '1'4:'''''9'' I I-lt41 i I-"'~l' :

O)O~..,.,.. : 'P;J I -0,'" : (lA

~"'it- ! .

83 h~""9'": OJ" : 1i~:r·m-: 'i"~t. I "t\U I fl.OPAflll J (hit,.,. : ;JC) : t\tnI""lIJ+9'" : fl.lilll. ~~II :- h1 : ;JC : Ofj:~r : h+OJm-r I h1r : ,;JC : m" "'" I hT'P.,.r I A'i1.,. I 000 )!08tl I 'LH. I tnJcIoOP'1'1 I OJ~~~A'i f h++~~~ : ;JC,. I +",oom- I Ot\:fOJ' 11

84 h~(a.,.. I Oh')X"9" : 0,.,+ : lito- I "I- : A.1i"., I h''''il1F: I OO8:J>ofl~r I It.e I h:"419'" ! h).... : Oh"U'l I nopAh.,. ~"" I h~'PA'i I h~ft.,.. : hop m'i'"f : 1\~m- I ""+'P/';\'i ::

133

85 .. '}HCl!FT(D·'i I A;(:F:flD-,.. I Itf.-':H~U I itt\U I f"'l.ifm' : n~Cfl.-I: : 'iAS''' : f))(t. : A.+ lIJ:fcn .. 'l J h ..... JLS"T9'" : 1i~OJ' : it;:{l.7!fOJ· : A1J;.6Jm· : ofl;' : ~lD- II

86 Oltl'\U I hUD). f hooAh"-;;: ""9" : ;JC : p".-:,'.". : ;1-,1\' ; OOl/tH· : r06-t;: : O'''m~~'f : 'LH. : Mft.: VlI.c. : 0-0:" : 1)1\a..foT I f1i';-"" I (t\oo~l')-) I L:J>'(- : f.mJ!.ch'lA ~ h.,.+"7 £Ro:': : ;JC:9" : h·t1i-·} ;- "'S",,} ; .efl-'1A ::

87 00."" : h"'."'~-l" : .?C : lID'" 'iT"'" : my.J;. ;: OAfl!F:f m-,.. : "f. : (11"+) : :1',,'001) Tm- ~ flAllU I h ~lI- I 1t,(I{II' 4:9'" II

88 "'I'j : ooAb''''I1m- t h~IU'9'" I hCft. : ;JC : 100';-+ f 0"'11(1 ;':fm-,.. ; Ot~"';':fOJ'9" I ;J-1t\- I h~H.'9" I OPAit'l":r- :

V-It- : tU .... : 'i:fOJ' ! A'iILI'" : h~"" • fO?j'>:J-:fm-'} : 11;' : 'iTlD- II

89 I\ift.9"': 1).fol-1 f flPt.:fm- : m1f1T : V"7.L(a.I):fm-1 : amilllJTfDo I IIm-;1-t;S"';f· I ().1i';- : h"u : JiH;J~.fot\:f'PA I f.U : ;1-t\~ : "'"'IT..,. : )m- II

90 h"lJ6-fll-9" : (J) .e~C;J- : 1.1\1.91:'; f fl)(a. I A 1JLtt+ J!-" :fm- I OBm- r h ~11.1 : "t\o,,." :

ODAh+'i'm-1 : f'P~:"'" : ·,..,.OBm- I h'ill-: hiH.f1 : VI] ~+') J "It"'l"'l. : :"lIJ+ : OhC "'1'1' I .e)it:f'PA II

134

91 n Y. tt'l":Y' : I\,e. f no 7i -t 'if l-9'" I 1\,. J 0)H.J'9" : f"7.11Dm-:" : 1') 11-0 : 0"7,r11-'''' : 1\,. • I\It 1\11'1 : l\oPAh+~tD- I fi:~9'" : :J"'1rl- : Ifti). : (l}"IDm-9") : :):n.lt"', : fl\ fl!fID'9" I no.,.. : 1;t.:t-1.9':Y· I 1\,. I (flD+") I l1D11': I 9'"19'" : fl\fPftD-9'" : 1;I\U9'" I tID""/' I 1t1'~ : ~fO' II

92 n~".I9" I A,l·(JJ.'1T{f}o I (I) (loom-II I 'til. ~ nell· I 1\,. I f9'"6i!'Cj',}··u· I (t,;J()il) : 111\" ~~9" ;. ,rA1ITfD' I il:"'li1 f f"'l. t'fDm,'} I 'nu,n : 1}1\"7"1i;J' :':(lJ' : 1\"7 "'i:(-m· : 'i"'f;f. :fw' I ~,'} f)"} I "hY L()()' : ni' ~,,,, : I\,e. I (fo,.,.lt I OD11~) :

fl\fVfm-9'") II

93 (fm.,.lt) : lIV'}'"V,. : (UH.I : "h).... I '1 f\K.'J 9':1· I ·ti~m· : ltl\' : l\IJP.rI.:'· I ~ •• <J> t,. : nOII. m,.tktJ I ()9':r· I ",. I ·n~ I ~fD' :- h"'t.9'~ I ,?C I oP1i"'~~ (I).'} : (lJy.}~. ~ I11\U9" I OA(1Y: :fro' : 1\" : 11 -t(Jl! 1}:f(IJ. : ill\ 11.0 : "h~(), I 11,('{D'<h91> II

* * *

94 mY.~"" : {l"'OlJl\lt'·}'·o· : ".11. :

9'"h1 I ;J-:fm·'} I l+en'I\',l":\A: l1;hJDi}j. ;: "h'l')-t1 : t...K'tfP I h,.'9"",}?" I I11\U : ho'~9'" :-;.u' I fl"hC"I'l' I vu:« A',' : hl\"9" : r~'1'·v"} : {l"hC"1'r : llA I oPAh"·~(f}o9" : ("h1~ ILY.) ;: hH.J'9° I ~n,.· : .rc -01 : v-I\': O'P+' : o'Y. ~ ·ft ~m' : (l,flU) : -l·oof\/l""l'-,,, :

1DJt!m-9" : ,lolP~."'· : n{lt-lV,''''' : V·I\-: ""'1, .. l-"A :

Ol\T(IJ' II

95 IDY.~"" : (l'l"ool\"'fo· : ",II. : "h 11::"."(f}o'P:fm- : 1\ 'i'1'" : n"hC'1'1' : Ohl\" : "9"ltl\- ;~,~""'}9" : +m-'PTfD- ; "h~()' : "hCll-fa"f: (,':fm-'1 I ,l'.1P~,"'·9u : n~n<;.-l· : 'P:J : oP'ft.1TLU' I 'W~?" : ~tD- :1

96 h~()' : 'l'ID~It~:fD' : H'},f: 2 1\'1'H' : "9"I\-I\:Y':\A ~ h~()' I ·n-l·fD~9" } I1ltll : hhoPfil "'.;':f· : ,n1l(11' I M!.fD.f:'I" I:

97 h~' .. (1l· 1 Oh,l,Y.,l·'i· : (1'}lj: .rci I fl1lJ9° : fnl.,: ; I1ltll'l" : noPAh"';;:fD' : Itg. : IfOlY. tD-1 I ;""I;J:" : '11\"7m.r foI'10' : 'i·Tm· : 1,ltIl9" I o'Pcf! : 'I'nn;;: I ~{l}. I:

98 hh~t.(1:r·9° I (nl1ltll I tiD') "t,.) I fOlJ.,fmflJ(f}o'} I (1'}H'O) I ~p, I I1~C"" I f°'/J!,," ~ n'j'} ".'1" : I\f, : f'l.I1.'} I up"l\'l (1'1' : fOlJ.mfW.r : ()(J). : hAI\ I It ~ ()- I It,. I '1'''''1: I f.,,·t:'1 TI~ ! 1',1\119" : ()OII. I 0''''': I ~fD' II

99 hI16t-(1'1'''' : Uhltll'i' : (lUI' ""liffD' : +1 I f"7.19",) : fOlJ.()IlJTm-'}9" : ('I"K·'P.f-:t·) : hl\1I I 1111: I oP,<J>1.0.19':Y·'.· I OJY. : ooAh-t;;:m· : Kft-f'l' I oPJ;l.if : hf:C'ID : fOlJ."l' : ()m- I h AI\ ;: 1+. ; "he:!I. I 1\ ~ (). : nhC'1'1' I h:Jlt.{l. I (j'} I hitU I .... l·r:;J-lIJ· : lD-il'r I (U1H:) : m\C"I1' I 1ll'l1}:f'PA :: hltll :

I/O.ht. : hl'~ : ~O)''i' II

9"~t·lj: : 9 : hA-'",'I-IIII:: hlj:A: II :1

100 hilY • .,·*f:(:'1 : hll;,,.:r:'I" : (). 1i). : foPJ:oP~I9'~ : "'.1;"'/. 9'l- I "h~'Ll'" : 00.,.. I P't· : r-r'h"'~ :fm- : hl\., I h~()- : m.l;..A ! (I) hC .... 9" I my. 'PA ; (2) ore;f.:fm-9" I fD'} "~:Yo : f"7.L()·I}:f(f}o1 I 1H':1' :

OtD-illlJ:ffDc : H1\11\9" : ~'Pt. 9'";(- f' lI. 'Ii). : I\~C"" I hll."'1:"'It:':'PA I ,.., I ;l'It~ I 61.:A : ~m- I:

101 O"'t.l'1'U'9": 1]1\-'''' : bOl.o{) :

HIt'fl- : 0II'It;::J>1 I hAI\' 1 bOllJS..'I : ()9'~-.9" : 01~~'r- :

It,. I ""'lOllS" I fHaJ"'~ I I1A I\- ! 11:J'(f}o:J>:ftD-9" ! hr'/ : "hI; tD- ..... :f'PA") ; y.1\:" : 1.IL : (3) h1+IlJT'P1\1 ; hll/9" : my. I ;1'1\ ~ : .r1lJ:" : ,.00 1\ It 1\' I:

102 ~frol-9" : "~fIl.h.f-;f.:ffD· I f"''i'IIlI' ; (4) (ID&\ I) 9" : 1"1.. '},.' : ~I\'} : tIIl'I',.-: I I~'~' I f.,. It"'I\' : I1AI\' ! hit" : h~"" :

KK;I'TI~'} I I\.+OA : f.h1- itA ; hltll I oPd,~ I hlf~ : "tD-'i' II

103 b11I1fl;J::ftD- I ":"'li1 : flC!l, I fr;J-mt-:ftD-r.' : f9";1· ...... 1- tD- : f'li'll·1 • 9"S"tp,.,. : III : 1\ ~().9" : ~A,l'.I\:ftD- { KI\·'}·U I I\~"" : ~\Ctl,'" : ~lD·I,· i l,ltIl9" I ()"7. : O'P4! I ~(D- ::

104 hit" : hC()- : hl}e:r: : 'Iil""} I fOl/..,.OA • rlt'P.f-l·'}9" : f"'l. mill.; I OII'Ii)'1 ~ hl\.,91>

1 Pt.:':"..') I "'4'1l!lA d

2 n+fllIJlJ:"" I "")JI • ',.J>.II",.,A ;: 3 neD"'''", ' n- .. ofIc • II .. ,. d

4 nh ... .I.~:J·:r:".. • ,- ... d

135

"hC()' I ~K·1··) I "'''''lg, I 1,":\ I oP'Ii)'1 I h.fm··1:9"'} ?

105 nlt:fw·9" :-- P' .... ; l,ltll '1"1.. "f·u·'} : (U,C'1'1' : ,t'.fA'; OIIAh·,·r;m-,., : 9"'h9°I,")9" : ("h'}1.".U· : ,r,t'I\') II <;.cI:'}'i' : ""t: n"} : 11'1\- : O'Pcf! I OJ 1. : 'ti~tD-9" : (hit") : nhC'11' I ,looPl\ ltl\ ~"rJ' : ,1',,'<.,1·9" : f~Ot."l··v-'l·'} : ".1\' I g,~"lt· l-"A II

lOG Il.frol-r : I\hltU : '}'''hlfl' I f'" .,,, : ,nlW"-;, I hAI\- ! ID,. I ,.+IlJT'PA I 1Df,9" I h~()· I Itf, I KK'}"} : ,.+nltA ! hit "9" : O'P+' f 1'00;;: : ~w- I:

107 h~H.J'9" : (9'"h9"'11'}) : I\tIP ",1;:" J h,'hY.:"19" I 1\"70C: ;1':" , 09""h9"'i'19" : Olli}hA :

I\tlDAlf'lo : lIhu·') : Ot..,}· I hl\1I1'1 I (IDAh,,·r;fD") : f"''P :Jm'19" : ()I"- : I\I/Dtn'lO.r :

IIDI11.f..·1 I fIJl~'l- : (h~()- I (,'TtD-) ! onAi}9"') : p't· : h1:( I ~It : hAif19" : (),I\-Ij" I OhC'1'1' I "9'"ltl\' ; hlt"9" : h~"" : O'hC"''I' : tD-ir;J-'I":Y' : ool''1TtD-'} : _e.oo()ht-A ::

1080e .... : m-il'l' : Ofi:~9" : h-l· 1111: ! hODl'OUt.l : "" : f", :

Ohl\U : tt:t-;J! : It,. : f'l"OIIIP l"'(f}o : (f+'l}) I tlDil1.f..· , 011)' ilm- : A''''I'I'''~O'''' I ,.A.r : f"'1I}m- : ~m': n .... : tD-il1' I oP1't.t-,l-'} I f"'l,ID.';. lID'} ,.:y. : hAI\' ; hlt"9" : "'1'1..1. jPl·') : ,.mP'A :II

109 hl\'" : O(IDlj:t-,l''1 I llt·1..:J· m-1 I Ooot..I\'" : 1\,. : "nO'1 I

136

137

ftIDlPlTtD' : "W' : ,r.0e\1lJ A1 ? ro,.ll I .,.C~ I mflif I.fD· c fl(IIJt;I: I O ... :J>lO I 11./:\ I "4"~ I ",. : .,,0·, I ftIDIP/..,"ro-t; I OC .... : (,.,1-1') :

01lJ~'" : ~f\-'" I ro-ll-r : fID 1.+ • (,.ne\IlJA 1) "".,,.. :0'. fl7f'"f : ib1l p";f.,) : It,.tlDt-9'' II

110 I : ft)O·-l· : "'-)fl:fro· • AP;f. :fm· : (0'1"-1-) : t)/:\.,·."t-lm- :

O+C • OAP;'::f(l)· : ro-ll-r : ftIDmt.mC : ,., .. , ,f:'- I boP

"li1 : ""1D11:,., : "".,,., I o'P<I! : 'I'on~ I ~f'" II

III ""., I hn,..t;1 : ~~j\;'::f (1).,'1 : 11HP;f.:fm'1 • 1~-1· : ,,~ .... : ·n;': : I,,:fro- : OtID1i1 : 1tf:fro- ; 0""" : (llJ111: : ",. : ";J,.ilft- ; "11:"it'''' ; "1'. "tt-,.. I 0-,.,»-t--1· • 0h.1~ A,., I OcffC"'9" : (f"'~1t.ro-1) -"Il4- I nc"· I ",. I "l,:J1m :

II"""'" I fOftm : Oh.~). : fo'1. 'JP" : "7 ~tD· ? Ott..f9" :

flC .... : fI"'~ii"IlJ"fv-O:'- I ?i,f 65J.";f.". : "".,,-1: l ""9" I "C .... : :,.,,:,. : (J1:A : ~ro- II

112 (" ~C .... ) I +~~:r:9'1-: "-1'1( $P·,f· : "(llJll;Jif'l' : ~ "'t1P'ft h',..';flif".f· : o"nflC I ... r.~, 9J";f· : nn', .. : P't· : 1ttf".-;r. e hh4.9" I hAt)f-";f- : flt".,,9" I .l,"1;J'}· I m'l+'9'l- I t;:fro- : 9"'h9"'j'}'}9'· : 1t-l111C II

113 fl~flt~'.· .' fl~" .. e I "oP).'} I flh;Jt9J:,: : f'",..1:t,· : flflO. ,y.:}'. : n.1i).9" : 'h 'p-,- : ~,~.... :

(i1,',)t9J:f:) I r~,f\~' I =ip:,f· I (I"'fi'iTfIJ- : h"·1fl~"Tfn· :

n~" : "';1;1.,1") I It.ft,..). : rOl/.Vl : 1tA ~Ol'" II

114 f1t.-I1t-'£9"'" I ftltfl-l: I 9"ibt. :"'} I oPfloP') t ftc{)o : 1-11.,.

,,-} I ft'lflt.1·'D· : :J'/:\ : (fltID'" ,,-1-) : 'h1:< : fltt." : 1te\~n t.9" :1 xc .... ,.. : f1t"" : m",l· : (llJ1i). : "C{)· I 0"'1fl~"~' I 1.fL : hC"· I t-+ ! (.,·tDfIJ') ;. h. 1111"'£'" I n'hC'1-r I nllJ9" I c"'~'" : :J';J7i I ~(I)'(I" II

115 1t""9" : 1'h1w:f'1 : hh.,.t," TID' : n~" • fOl/om~"'4:-1"} : (P't-) : ,,'1 .... : 'hClhOl/,1AK'" T(I)°' (7111hOlJ."·m,,l·9D) I 1.:1. II : 'I'4-"-~ : r07,I1-C'" I ",.1- "9" ; 1t"" I n~1'" : ".tt- : o'P4! : '1(1)ot,' I:

116 1t"" I r{)"7y'l'''' : r9D~c : '}"'P't; : fC .... : -fIEF I ~(I}' ; iJ,Ym- I 11.r:,"JA ; y,',Y:"A9'" ; fl""'H'''' : ht:{), : n"'t: 1 IIlfl cf!'" : 1.p'~·9D I f,,',f'"'''' II

117 n~n,f. : n'lll.,f'" : n:f·..,t,,: : ·'.IL.f'} : (n·,·n·t. : "("':1:) : h'l .... : fh~,"o:': : A(11' : (flOD :"l'l-) : ft.,,~nfl' : h,,·:J·l.n- I f1~" 1 o,,·h-,·,,-·l· : 111.·,-*'f>:f-,.,:

1.~"'1· : ",. t 1t"" I n'hCO"I' : ~~;J-:fm-1 : ,,·.,.nfl ; 1111_.f9'" I h~{)- I ')ll'" I tllJ",fl:J':fm-'} : ·,-.,.nft I 'he{)· : ,,~{), I c..,~·u : htf~ : ~,n-'" II

118 O~'LI9'" : n,..ll-': : {)sP:f· : II}!, : 9'"1:C I hIl4.·l·'P : :JC I n~{)- :

II,. : 7l11h : IIlnn";f· = ~(I:j\;f.T m-,.. : nclt:(-tD' : ",. I 'hllh : 'hnnn- : IIh""'" : rol.(:(&· : fI.li1 I ~\1'jl: I fl." : tlDIfl'I.1 I

1tAtID'f~ 1 : ~llb : "l;J11Jlo : 1:l11 I 0 ... .,,~-1- : ".e. I (A"., I ~~+1 : .,.+01\) II blU'''' I

"R~-I: : "'1: · mf. I RR-1- : tlDt-:fm· I ""., = 7lC.... I R~ -1-1 : .,.+fl.e. I "tf~ :'1lD"t; II

119 ht;1 ... : It1D'i"fv- I 11f. ! A" U1 I ~~ I bro-'1 ... 7f'=J:9" I ;JC I 'ft.). II

120 AtlDJlt; I {)9'"f'i I b"6t-.,.9" :

O".tl:f1D" I "It-+ I {)9'"f • b"l\., : tID/:\h ... 2i' I IDf."" I A.+~ • ~~j\;J=:fro-'}9" I b~ ~.... : 1t .... AmlD" I t\..1DJ}. •

""1fl:fro-9" I ~OC 1 .e.., : (btID:"l-1- : tlDbAbA) I A~ C .... : tlDAt)9'" I P't- I f"7.~~ ,,:fID- : n.1i1 : h1:E- ' OA"" I 0D111: : ".e. I 1'9"9" I 1:11

9"9" f l~""'" f f""l"'1t):f1D" f bchJl9'"f19" I fOlJ.111rfo6fYt :

ll~t- : f"7"l"'m-' bml\-1-9" I f"7. ""~1 : '11C I (tID., 1./:\ 1 :

OD""Ilh1 I tlD1Il~1) I f""ll

1~ t otID1it;:fro- I '1tD-,II """ I ftIDAt)9" : 1P&9'"f1 I M~ :

1tlm4-9"t; II

121 ·1·17i1,.. : -1-/:\:""9" : /:\.,llt; I 1t,.ft., .... 9" • 1D1111,.. I 1t1* Cm-9" , ""., I "IP~+ = b'lO lID- : fn"m1 : M.c; : "tID~ .c;:f1D" I "'1: I ft~"" : f"7.~~" :f1D0 : n. 1i1 : 7l 1:E- ..

122 9"h9"t;19" I (~n. ~ : ;JC I t)/:\ 1i ~ ) : 0"'" it' = It.m m- I ".e.1 fl9" ! b'l .... : ro-ll-r : bfh~1t- I 1t1Jl-1- : ~~t- I ft9'"1 : A+ lDllJ9" I (tt.fto=J:) : 'I"""I'f+1 I 'h1Jl"7~t; : 1D1'f;'::ftD-1 I

1D"~C('\o I n.,.tlDA.... : 1..11. I ~'}Jlm~+cf! : .e.1P'A-'P:f1D" I "'1: I (AM I A.e.+~9") II

123 h",}'" : It1Dt;"fv- I 11.e. ! 7t~tl I'} I 01t:'>t-OJ"f.,. I 11t-T1 I

bdtJl9'"f : "''P'" 1 b'i1"'''' I .... C;J-."J-'J 1'1"fl A"U9" I b"'l. fD~+cf!+ I ;JC I -"Ii).'} I 61Dcf! II

124 ('\ot-'" I (9'"6t-fi:) I O"'lDlf."f I 1..11. I b'l('\o I (bOD'ifi:n) I 1D"1l-r : "71 Jif.fv- I 'lID" ? .e..,:r; I (r6t-~) I 7l9"~-1-,) I fQ;).ODl "f1\-1- I f"7.A I ltlD" I AAA 1 7l ~ IU' I 1011)."""" f f"!J.lt-fJ I It. ii). I ""'~-M I ~OD~"f1\ :f1D" II

125 h~IU'''' • OAP;J=:f1D" : 1D"1l'l" I 01&;1- : IAfl:fID'''"I I Ochlt;l:f1D" I ".e. I Chlt+'} I ~OD~ "f":f1D" 1 "~('\or I bdtJl9'l- I 1i'l1D" • '1"-1: II

126 Of'tID-I: : ",}I: : 1D"9" :

V-A + I 1.11. I " '1C('\o I f"7. 'I" b~ : tlD1i'i:f1D'"J I "'~M ? btll'" I ""R~-fJM ? "'1('\0"',

""1"''''''''' ?

127 ("~('\o1 I f9";1-'1"') : lJD6t-.

~,..) : O"'lDlf."f I 1..11. I A11:1 ()ID" : 11"f'-A1 ? 7l11t- f b~ fto;J=:f1D" I mf. • b~1t- I "OIIA b;J-1t- 1 blU'9" I ( ... ,. .... +ID") I .e.1VIit' 1 ~'1C('\o I f""lllD"afI I ift1lP"f I OtID"Ii'i:f1D" I A"" I /:\P;J=:f1D"1 I A"~ II

128 b.,.. ... "fv- I f"li~ • "f-It-"fv- I OC('\o • ".e. I '1"). I f"li'l • O'i '}.,. I (719"'1-1-) • ".e. I f"'l.=I=I • On,.,t;1' : C"'~" I A"~ I

138 :

139

f1i~ I OOAh.,.'j= • Ohe""lT : 0011)1\ l-IJo ..

129 OJ4."~"'" I "I\U : 04!~ : ~ID" J beft- : 1\.1\ : "~I\h :

fll~ I Oell- : 1\,." : 'hn;JlJ- : heft-~ I f;t-I\ck r Oc.7i : '1.;1- : ~ID" : Ol\:fm- II

:f1D" t "I\U~ : OI"t"'T'i : 0,., t:e : ID"1l'l' I 04.m~1D" :

IJotr I ll"7.m~+ck I ihllfl"f : 9""Ah.,.'f : "Atr II

7 h~lU' r OO"'ii;f-'f"" I f"'lf, .(.~ f ol>Cfl."I:"~ : ih"m:'- : fm1.~ • O!t.~ r f~b- f h~"_ '9"" : h~ll- I h""+2t;Fl-" :

H"".?,T : fli). •

8 h~1lf r "IP~:" I ntO~:" : 9""h",:,. : oolftl:flD": Ohl'\:" (DoIlT : ~ m- II

9 h~H.I: 'OO)''i: OOAI]~ :

Ft-?'T1 : flP~ f 'I.;t-:fm- :

Ohrt;t-:ftD- I ~h".f:" I (f1 ~T" I oo'}.,Je:) : "oot-:f .. A ! bFt-:f1D" : m",.'f i ".(.it4tr I Room+"7..f : ,,~"''f ltD-itT : "lft-tr II

10 oe!t.~: tD-itT : Kil" • .,.:f(l)· I 'I.;t-'f" : vs. ! Tt-·} : "1'1U : ("'Ill:") : ~fI)- ! OC!l. : m-itT : ooh'10tl:fm-9"" •... 1\9"" : 00'1 '1A : ~(Do I fooQ;).~i'f : Kil";J:f(Do9"" 1 9"" ti» s r II 'J II "'1""- : 1.;1- : '."Ii-" I ("'Ill:'-) : ~m- :1

11 Itl\U : 1l1"t9''f • f,.""I" I ~1C : ll"'l""li·l· : ),,,1. : oo:F"I\Tm- : (ltT4-" I I"t.ll-.l-) : h4." : ~1e : fl.lit=fh-A : -te , 1.11.1 :f(Do : fD1.~ll- : O'h(_KoP : ~nc : 'h~lll"9" : OO"'1-';.J"f", : f"'''J.~:'''' t OTOO~:fffl" I m-llT : f,.,.!Pt\t\- :

I"t.li). : x ".,...:f .. ll" II

12 1"t0J0"}9"": 1-P':" : '11i(O- : ".IL : 0.,..). : 1\" : "'."J 1:'fP : OJ'I9" : '''+9"" tfl I m"9"" : .J,p. ': "ll 9"" ~'i A ; .,-.IN:"}9'' 1 hll- I ",. :

O"I\U I ll~ : h~""I : (11)9"" : e1~UI 01lJ9"" I h"~ I OrT~1D"1I

". ll. c: ("ll.~: 1\9"" I 1,.) I (1) "u!f I (ft-t-) I '1'000 I b+ 001\1D" I oo2tth~ : (hckeh"}) r ""+2t"f I 'i:" II

2 fl?'"f" I hIlLt-t- l. h~IU'''''' : loo)..l-" : II ~I"t. : h'l.;I-:fOJo :

H"}1: I OOAta9"" : MP, I ,1\ :f(l)- : 00'-''''''':, "oOlle I 0"'1 ll:" I h~efl·1D" : (1)1. I 1i~ :

h" 1: : flm· : t-'h"" I "'I(Do~ .c;"f") I lll"t?''f : .(-"}.p : li~'1 :f(l)-") ? h~91:f. 1- "U 1 O'h C""IT : ""IA" : ,(-"9"""'-;;: : ~(I). : hll- II

3 'I.;t-·flJo:.r I (t°'lI:""}'i I .,. Je:

C"} : 0 ll'(-ll ,1' : +If"f : OJoIlT I f 4.m~ : "I\U : ~m- J bH.l9"" : )1~"} : IJoIl' I f"7.111.,.'ioOC :

I"t. li"} ~ ooe~ : It" I (IlA IIJ).) : .,-f,.I\f,.1\ ! nco- I .(.:J>.(- :

O~I\: fl.li"): 'h'}j[ I 1t,,1:9"" : h"'llt~ I fll9"":; ,,'lflJo I ItltU :

'I.;t-"flJo : teo·Ij· : ""'Jf-:" ;: h·l- 1IPK.M?

4 IJoI\"flJo~: li'i'flJo : OOOOIl2f' "flJo I m1. : hell- I )fl)o 1 ("u 9"") : f+~;J1m I fhl\U I :J>A : b..c;" : )m· I hell- I oo~mC1 : "1..9""b-A ; bill'" : 'h~IU'"} : loo).,l·"}'i : OOAt),.. : flJ'';.

T"} : nThhA : "OO~P, :

II"}Je: : ,.000AI"t'PA ! 'h~ll.f : ft)~T9"" t "h~:" : 0~0~'l- : ~1C : Il~CI"t- : hJ_1\ : (D''/ : fli~ : "/PmT'i : hl'\"'I"7. : .p1lJ ·1' : h 1\ T(I)- :1

5 'hCll-: f: 8"''''': h"}K'1t-'I::

Q;).~.c"·}9" : hoO& I .ff,.I." : ~ID" ! f'JOO ;I--l-'} : ""'TC'i : "'.Ia·O,} : :JocD-+' I H"} 1:9" : llCll- : ooll&.tl?'";f·"} : (I) fllt) : )tD- I hltU : "U", : n'h OJo~'l- I 'h"}j[ : (Oh"}of:) : hAL 1O~0J09" ; ll"7.,fOJock I ih111l";f' : h"}+2t'f"} : 100t-t-A::

6 I\.Il.T'i : +1 I Ooo.,.t)'1;J·

1 1128 • ft.".-", • "Yf.(.,,,';fo, "

011\T,}IlT I 'l.tI. f mf,. I h1 ~0J0 I 1-P':" : 'h"}.c;Amt-" : lit;" I .fA4-A r h"}1.H.IJo • ll'("oe : h"MP";f, t "IP~T : f~ o~:,· : Ft· : 'NfllOOI\:fm- r.

13 h'i"}'" : O~T : ftO~T"}9"" I fh~A I HOO'i.l- I I"t?'"f f OOA h"'V-;J!:fOJo : O"'lIl~Jr"l' I fOOItl¥OJo: fl.li). f 001.tr'i I f"'l'''')'''' I oli). : 1.H. : flhe""l'l' : "m4-'i:fOJo I 'h"}f,. H.V· : .,."}"ll ?f:Y." : ihllll':f : 'h"+lIJll." II

14 htll'" I 'h"}",·l· I 'h11.9"":"

IP~ I A"}(lDllh:" ; h~ft- I 0:\1\ : 09"".f.,·C I It,. I ,..·)·,,:.r· : l\1.~""I'i'fv. I:

15 h"}+2t;F".f",.. I ""IAK' : li)m- I o~ell- : "" : O''')flO-I\:fm- : 1.IL I 'h~H.1 I oP'I'ii:J''f"}'} I f"'l "J • .;.·l· ; lULU I 1l.1\ : ,~'ti ~'} : +'Clt1 : h9"IIJt\'} : mf,t}" 1\000mm' : "I\ll' : 1- h1 : ht-fl, I nh·A : Al\m-1I11lJ' : h.f.'" '1~9" ; (1)1.1 : f·"7.fDC1. (Do'} : 'h")~: : h/.\I..,-A9" : 'h1 I h1.:J·f : 'l,lJK- : f ;1-1\ .p" : +'} : :,.(.,:,. : I,t_t-Iw· : n ,,:f1D" ::

16 h"u I Oi'f : ,:'C : fIt;'),,· : "y, : 11"~O-Oh·'l'''' , (h/\ll) : 'he ll-" : '11\"fD.cJ,:r',HI" : ~nt: :

O'i"'''9"" : (fJ'Il'r : hC{J- : o,c.·l- : (""J9" : It"'''') : 'n,,-·) : lJ,r.·UI/, : (I) flM:cJl'I' : 'i'l..h tu» ! It:J'a""~?"') ?

17 OltI\U9" I ",. I ),ill\:V) : h+ IIJmJ. I m,P.'J'· : nlt'}+2t!f: : hI',

---

1 hCIl: 'ttID-l' ::

140 fD"&.ft. : 1 0: ~'l-il II ll~A: II II

... .,.1101\ f ,I.'.O~... I O~f.. I ~"} I ~fD" 1 ~~lf : "ODm~l' I ",I.'.1:.,.fD II

18 bl\l\tJfO I "'l\ • f~,.l'.""~!f fD""} I f~,.l'.m~TfD""}fD f

,I.'."'I1tftr J ~~H.tJ'" : l\l\tJ I 1I"}1: I "~l\""f1 : 'iTfD" : ,I.'.l\tr ! l\l\tJ"} I 0"~1:"" I OfD1:C : fD" ...... I f"'lIfD"+fD" : ~1C I Paf! • ''''~"'I~;J-l\"f~"} 1 O"T(I}- 1 b"7.1 ;J~"" I o-tr I tn&. ! "+fD :I

19 "'''~f90:,,"} 1: : .lt1l-fl I ~"}:( : "''' I "A~O~fD 1 "'1\1~1jO I b1.:J-tJ I II\L"f I :1'~1jO I llA

~Ol1' I iff! f OC .... I Ootl\l~ 0:" : ~1C : OODltb"TOJ- : O~ C"'I'" I (0+1\-) I O.,.LlJ.'. : ~OC ..

20 OC.... I l\,.l'.'r : b1.;J·fD" I f11 ff : ;J-'rC I 1\,..-, I h:"fDl1: 1\·1·9'" : ,I.'.l\tr I I~:" I ~1CfD : 0-1\- I fhl\tJ : -fl~ : ~OJ- ;: "'m Qoct9'" ! ~~ 1 WI"'" • ;JC : bottnllOcft"" I ~~ .. I Ol\TOJ- II

21 "'''"f"}9'" : lt1~TfD" : 1-~"" I O:\l\ I ~1I~""" I (1I'i9'"'l I 9'":r::,.,.) I ll+oP ..... :fOJ- I 1..1t. I fDU OJ-'" I 1\ ~.... I 0:J-9'" &.+ ;t!1-" : (0~l\1"') I .,."} ... ~ I ,I.'.'i &':(-1' ~ I l\l\tJ : :"111". I LIIJ"} I ~fD" ;. OOAb"'~~T" I (1) f9'".'J-oPb~.'J'" I ~1C I O~

C.., : ,I.'.R''''I\- : 0":(-fD" II

22 ~C I (hl\tJ) I 1 I Of-flll'i I

OIl.ltC I fotl111i.J;:fo- I ~OJ· ;: oooCbfl109'" I fD" ...... I 011 .. 10

141

V·Cj : O~C .... ?" : (I) OOO~ .. ?O : ~"'lll OC!l. I f·'·J.'. ... i: : 11~OJ-1 (oPC:bfl=t:) : 0,,.1'if1\1\- : 1.1t. t

"'f..I\~ : ~"' ... I ""oPlIJll:J-1\1' I hf"'lj:&.m·9'" I -"'''OA : f..ODIIJ llT'PA ! ~~""9'" I (1\ ... ",:,.) I f "'bOO- I oo1\'i:ffD""} I !l.;J"'I 11)1\- ;: (1"}1.tI.) I hl\tJ1 • btl10 : (~1"''''') I .f1;t- 1:~' • O"C ..,... I bhOD"';J~=t: I 1l,11'i 1\1 : .... 1\- I '1f.."'IIj..,..) I I\C .... I 117 I lm~ I 11~(I}· I f..1\9'"'" :J-~ :I

23 Oh~'i:fOJ-9'" I 1..tl. • ~ Ha· : m-'tlm'''' I 11\ I h"'ll1l1 I n9'" 1:C I l\,I.'. I m ... , I !~"'I\- =

~"'''' i ... sP"f I Iff.. tD"": ""11\05-1-0- I ( ... "'i:) I 0~1j:'" ;t!l'IJ· : "f.. I -0;': I ~ID· ;: (~C ....9'") I f:"Cfl.i: I .It,l.'.m.'J· I oPm+D7.1 I ~OJ- ! bltl9'" ODODI\'ifl·v· I mJ.'.~ I ~OJ- ; .'J·rP~T : f~O&.l·o-T'9'" I V-I\- I 1l'~"'I&.T:\I\"} II

24 f:"Cfl.-t: I .ltf..fD"" : 9'"4'" I (2) h ... ",,,. I ~"}~fDl1:~OJ- I t»-"/ I

OC ... ·9'" I "'OJ-" I ~1114"T I

. b""/.Ol\·:" I f9'"~·C I 0:1',1.'. I

·,·.,.l\:"I\-O·'" I (1l1 I. I ""'" .) 9"1:C?" : (D-0·1·'P' I 0111T" I l11.m"f I 1.tl. • 111\0.·,·1·'P9'" :

OC!\. I l\,r. I 1l~C"" I ;J:f'1' : oo11'i":(-m··) : 11"'0- I 1.11. f .'J-1l ., .. :t., I I\.I\..'J- I tD"'9" : +' I 00 ... .,·11:,· I ·l·",·1· I ~-MA ~ nl~'- I f;J'QJ.S'.1- I ~1~S'.l ..,';,1· : -Om. I ~(I" I ~, S'.ltv-9'"-

I\fllJ.S'n."~"",,, I ;l1l1fl'1' I h')'" 1-1'1 I ~'i-fl&.&.1\1 II

25 hl\U9'" I OJ.4?, I "l\9" : h1C : (1) ,r.m&.~! f07.?lOJ-19'" : "OJ- : tDf. I + ... .,.~OJ- : 00111: : f..OD&.~ :I

26 1\~lt! I OD~lt9'" I 1\1P~'} :

OD~lt9'" I ~"C'i" : tifl-",t9'" I h"TID" 1 4.+~:fOJ-"}9'" I ... cft l.'J-" I OJ-cf.·1· I h,.l'.(fIj:Cj:f OJ·9'" I ~~lfJ I f1~"" I ""T I 'iTfD" I h~C"" 1 0OJ-"'tP. I IIOJ' :J-t"1o I "TOJ- II

27 1\~1L19'" : ~m.h+T' : 1\11' ~..,. f f~m.h1:i: I :"11)"" : 011 m.'P I hl\~TfD" 1 ro-CJ.'.""9'" : .'J-(fIj:'i"!f'PI\1o I I\~"- I bhl\tJ I (:"11)"") I ml1-t I fl\!ftD-9" ~ 4.+~!fOJ· I bQJ.I\OD : 1\.1\."" 1 .&'fli"T I ~1S'. I-Hi L.,. 1 f.. 11 'i"1\- ! ~~IU' I f~4:'- I "'''1' I 'i":ffD" ! ~~C"" : OfD"IlIJ).: 111\ ~1\9" I ~'P 1,9'10 : .. :ffD' :I

28 0-1\-19" I fM ... OIlI1:ffD'" I blU'9'" 1 1\~1L1 I I\h;J~"" t h .. ,.,.1j01 .,. ;Jt9';J=TO-9'" I (2) lllj:&."fOo1 I 1~ • fM~O "'" • .,. ;Jt9';J=!fOJ-fD : h~1 I """'1tl': hA~O&.TOo9'" I fotl\'PTID" I .... 11.,. I OoPltb,,:fOJ- :

f9'"1'I\,I.'.O"'" • +1 I (h ... :'· OJ-"') II

29 (IIJP:J--r-:t: I I\~) : bOD,,";J' TOo 1 MC..,... I 1111..,,10 :

I\OD11Cj~-;·9'" f o~ .. 1 n .. "}". 1 oPltb~ I fhl\tJ I ODIll}t~:" : 0:1' : (f."_:f'P A) :t

1 11·'· ... 4-6":(: II

2 .... 'L'I' • ll"7mC"" : 1l(1D'I'<I."" II

1 tD1. I 1~:" II

2 "IP:J· ... ;F~IJ· "

30 Olt!: +1 : ~~ ... : V·I\- I 141\ Ll'OJ-' : IP&' : ;J'~:1'I\1o I (h;JtsPl·) : fDf. : hl\U9'" : ~fD" ~'J'~ I m~1i",o-: 1.;l":f1D" : ,I.'. nol\tal\· ;: tl~ .... 9'" I f..+IIJ ... ~..,.1 nn~T : ~1C: ,I.'.m.s·:f'P~ II

3 I b""'I,I.'." : b9'" 1:C : fI.ta,l.'.1 : f07."I1J1-(1o I "'I"} I ~OJ- ? ODIl ot!"l·,Cj : "719'T"}1l I fL mt. I ~1 : ~ID" ? boo-""9'" I i111fD"1 f f~!mllJ 1 b.ltl ~9'" : ao-..,., f f"7.!fDlIJ'" I ""I' 1 ~~ ? ~.,~"} I (101\- : fot! 1l.,· .. llC'" I "'I') I ~OJ- 1 0" :fOJ- I OhC"'1'fD : h"tJ 1 ~(J)o 1 ,I.'.lt"'1~ I :J-U I (1\9'"1 I :Jo;J &'''"fOo 1) h""~_~""M 1 0" :f1D" II

32 f..'1TOo9'": ~OJ-~"'~ 1 1.;J'1oOo1 h"tJ I ~(D' I bhfD'~:"9'" I O:\~ •

",00"" 1 ~"):( : "''' I M I hAI\ 1 (bfD"~"") : h"} 10"" I

""1I1'&'''TOo 1

33 ~1J.'.tLlJo : f1.;J-U I :J'~ f O~ ttl: I19"ODaM-- 1 "f.. I h~C"" : f~!9'"'" : OD11'i":fOJ- : .,.I.;J 1111T :I

34 l-k9'":J-;J~'P!f(D' I (IIJP:J-"")I (1)*...... . ODlj:mC1 I f"7.~9'"C I

btL!9'" I f"7.OD~"'fD" I h~I\")? o,,:f1D" 1- h"": ODfj:mC1 I f..1.9'" &.A ! (I) blU'lJO:,.l'.OD ~"'1'~ I :1'U I (b~9'"~:") I h "} 10"" 1 ""11 I'&.l\ 1- V- 1 0 ,,!ffD".

35 l-b9'":J- ;J~'P:ffD" 1(2) fDJ.'. : h fD"~''''1 '07.OD&': hl\"}? 0,,:ffD" J

1 lA~Il~")' IIl1~A II

2 ",,",U I q".?~ • h?":l'1.C=\1fmo I "'1' :l'.'J' ..

142~

143

"I\U : 011. : hm-H: : f,UD/,.A -;

. fIJ" I hm-~"'" : f"7. 00 &om' : f\.h"'~"'" : f",.,'1IO- : ~m"} ? flJl-ll I t)Ai·oot- : n ... .,·+c : f"7f.oot-(l}o ? "r..'}.,.~ I ~} : (""'l1:) : hl\"fv· ? h,}Yv'''' : (nm-ii'''''') : ,1·A.CJ;I\:fv, ? Olt ¥m· II

36 h-o.,'f;':¥m-9'"' 'I'CtlJt.'} : h,}:( I hf.h"·"·~ ; 'I'CtIJt.. : ,hhm-~·'" I M~: h,t'-O:J>:J>9'"; h 1\ U : f"7."''''''''''} : v·1t- I 0 'Pot I 't0J0 II

37 1-11~ : -kC'" f hhl\U :ta.I\ : (hl1~ : ~m-c) : f"'+tnA. • /l.11'} : hf..,flm-9'" I ..,'} : n'}: hcr'\- I n.c.·"': '''0J0'} : (OD ~ th~) • f"7.1l,:1"''I'C; : noox' thf. : 0J0"''I' : ,t'fl0J01 : f"7.I'l 1IC , ncl"I· : 'I'CtIJ&. : f Il,1\ 0"'" : 1"t.11·} f h'fl"7:" : 1,;J' : (f,,·ml1.) : ~m- :1

38 nhOJ<H·9'": (OO-JaODS':) : "'flJ InA.m· : f.I\fl·'}? f,U : hft')o : ool"l".,} : (h,}JlT) : ()·t· : h9'"m- ! h"I\U9" : ta.I\ : fY:1t "fOo""" : v·fl· : (0:'''') : Ir~· ; hOJo~"''fl' : h1,.11c;1·0, : H· ,:1..,.,:1-00 : h'rm-) f nl\Tlo, :1

39 f,A+.19" : (h-kC"') : ~,(f).+ -1:1 : fll\J;I.{)·:,· ~ ~T.9" : 'IC,' :

II A ootIJ¥OJ' : ~1C : ,,(H-fl 01\' ! h,}f.lf.v·J h"lIJ .. t' : h')o(~· : n4.·1· : f~O"'''''' : h ... ·'·'1rfll\ 'PA ; fll,csf""f9" : ODtJJ.l if : h1Yv:" : h1,. : ')oOC : ,,.00 All...,. r:

40 h~CI"I'9'" : w· ... 'I' : «(I)I • .c.·l·) :

OCr'\- : f"7.19'"'" : hAil' ; Il"lC

1"1'9'" I nC{)' : f"7.f9")- : hiM.,. : 1.;1-119" : h'r,c.?J:':1 : nal~ :

O'P+' : ~0J0 ::

41 0.' ... ·,.'1·01\·119": flt : p'(.·v- : h"~ ! ",,'1"'9" : p't'l'u- : hl\l·v· J hC;i'" : 119'"",&-(1)· : "l1C : 1~iI, : c;";fv· ; h);9" : h9"'''''''''':'' : "l1C : '}~ih : ~~ , Ol\q:w· ::

42 h~r'\-9" : wf. : 11i·'· : rU?f ,cs9'"m- ('i: f"'1I9""') : hAil' : h,}'" : 1. 1~(!,9'1"} : fIPJf 0J0-k : 0.11.,.9" : :"{)"71lI1,} ?

43 hh~ft·9": 011. : ,,'}rI. : f"'l.tJJP "h-l: : hAlt- ; it1'" : (AO) : 60J0t- ,}1 : flllJ off. : n:li ).9" ' :"00 t.fl 111 ?

44 hl\11 I ft9'l··} I 9°'}9" : nf.a 1:A9" t 0,., : fl9'l· I ~'f:"'!J=:f (o-') I f,U.(-I\ i\.' :1

45 (h,,,-\9'1'1) : h+'} : 1, '}.'l ,.,.,. : {),:,. : ~,i:( : h'}"~t\ .,., I OD"'l\m' : ll(IIJtlhItTlD- : f"7. "''P (D+' : l"I:li.,. : (l9",} () n ... 1I¥0J0 : +'} : (1,"';J-1J}-j)) :: h~lf.f : nhltll : OD'I',"f·} ~ .fll+flO""""'t OM:"l'r: hf't~ : f.,.oo",9" I hA~(l~9" ::

46 flf.f'}9" I f9"C;iI"-.&ot-TlD'l : h.c.It-'} : (Olhf.m...,.u) : rfl'j~ f,U I (t1PAt)9" : "l0l·) ; to"'}" : (~c,·iJ,e.u) ~ 111"lJ!"t\Uz aoo« flif:fm· : mY, : h~ : ~tD· ; hit. .f'}"' : hl\U ~ ntJ?,,,,.,··} I FI .. :

I\f. : O'P+' : ~tD· ::

47 fllh1f(l'f9" = V-i\.- • ODA)) +'i :

"I\:':fD- -; (lltAh"'~lD-9" : (} UDtIJ : 1.11. ~ (f't.YiI.,.flllh-) ;

(lODt)hl\:':w, I n:"hhA : f,t. I.,csA ; h~Cr'\-9" : hf,0,."-9° :: 48 :-~OJ-~"''f'f9'' : hl1'1':}··u· : f.11 : (fo}>tlJi:) : +11lr.' : lIP:'; : ~OJ- ? 1-I\Il' :1

49 :-flt-It : ',·.p,,1-'}9" : 'r~'9u 19" : hl\1I : hifm· : n ... ·'·+c: : hAl'At}" ! flift1H11' : o·Il· t f"'WI"I~ : 1.11. : hl\¥OJo J .,.ILY ¥0J0 I 0 (llJflJ : 01:":" : h"}'&;. :"'J : 1"1,:,. : h1-cf.of.9" 't hf.+1- oo-~~ : Ol\:':m· ::

50 :"11)1: I Ill\,fl.:'· : 01109" : n+'}: o.oollll}l·u· ! h:M9':f: : hC{)': f"7.;J=ltIt-O:'- : 'i1C : 9'"1 _(, •• Ft :

'i0J0 1 ''''''~ : (ll\:':ID' II

51 hlf.f9" I (o}>lJ)":) : nIDI.'" : "1.11. I ncll· : hUD'i'l,OoO""" ? n~c..,'I' : nCfI, : f9""";J=ltfl' : f~O/,.'fV· : ilFFft.,. : hu·') ? (f.I}I\It-) II

52 h.I.f9": Il~II.Y I 1\0,.1t-,1- :- 1I0J0;1-&1 : :"tIJ:" : o}>oo{). ! ,.,.",~...,. I f~o&ol'u':"1 I 'P.? : h,}:( : "'1·0IJ~J;.9'" : ",1}1t"- II

53 ~Clt-9'": (1)0 hOJo~"'" I ~0J01 1 (1"t.1t-) I ,e.tnf.-k'lA iMP') ! 01.;f-f- I h9'"I\"Oo J hCr'\- I x m·~"'" I ~0J0 I hC;1.,.9'" I "9"1t Il"'-"f I hf.I.1\"fOo9'" J 0l\:':0J0 I:

54 "O""'f~ I 'i'f:'" I OoIt- • n'}"' .(-C I I\f. : 11l0J0 I Oo~ I n. 'f t-"'" I 'f(!' f OhC""l'l' I n.,·n1f "f0:" I .,OCI :"tIJ'1:19'" I fl' : 1.", • RR"'" : ","A1a1t- I (loPt) hl\TOJo9" I O,.,.hhA I ",A.l ,csA ;: h'iCI"I'9" I hf,O.r.It-9" II

55 ')+' ; n{)o'l.f·¥,· 1l9°_('C

,film' ; ,,.ft· : f}v\11 : "1(0- : ')": : fhl\1I I ., .... <f. : .... /.\ : ~\C ""1' : ~m' { on : h,nl'~;':(-fI}- : hfm-+.9" ::

56 M:fI· : ,ll.fm· : 11,C;JA ;- f,1 f.'ltA9" : mf. : hClt-'r : Fl-oo i\. ~It:t·,,- ::

57 hl\1'" : {)9",1· : IT" ! h'1.;1· '·t·o. : ..,Uf X. : (l1.l.,.:f I lD-'" '1'9° : I\Ilt'" : (fool1lt·mC : n1i;l') I UD,(-·U.:'· t fl9"h9" 'i"}9" : llCV'JC; I h1lH' J (lh C""I' : ODlJ)l''''fOo It

58 :--n"ltu: :fr.':J'C; : UM'H: : (",',fl1:) f Olll19" : 9"h'}_N- I ,.,.fI": I hCfI· : h"7.{)o ... n·ool-::

V-O'1- : nl\6lI' : 'ltD- ! 1ll\:rClJ' II

59 :--"I\U : hl"t.iJf. : i\.C;'}.,. I fml'.m·1 f hCfI'9° : 1,CrC; : f.,·A.,+1. : l.r.l,:1':}··Oo,1·1 I hI :fu'1 ? Ol\TOJo J hl\I' : (f,U '} 1) : fl ".'}.,. : A. +1.1\ l·u· '} ? 1Df,'" I Ohl\11 : I\f, : ·"'+tIJ'I' 4.I\':}'·0. ? 0l\:':fD- I:

60 f~'Lf9" f 0"1\11 : 1\", I tD'ii' :,.'} I f"7. +111'1'4· : (fl9'l') t O·""Ufh. : +1 I (Ohl\l1) : 'I'C lI)t.l¥m· I 9'"1,(-1 : ~0J0 ? hf,+m-9" : f,001ll\:,:rpA1 1) hl\U I n""l· I 1\", : (:"11)""" I fll\"7;J=ltA) I fA"lIlC; I fl" 0."'" I ~0J0 ! .." I h-OIf~9'=t: I "'°o1l..,.,.9'" II

61 (oo-thoo.(- I 1Tf,!) O""'~ 0J09" I 'i1C : 1\", I "...,.11'}9" 1 hclt-9" : hokch1 : h;-~-09" t "71~fD-19" : P'&o I (hi+9'" I fl9'1:9") : h:""'~,9" t 0111"fv·

144

145

0:'- I 1.11. I O'i'N- I "f. I +rn qq+'9'l- : 111li') I h'Hl: ; 09"~C9" : li~ I n ()O'/ f, : ViI 'i"~ I hl11.:'· : IhA : h1.:J-u I (bfDc+T) : hJ!.C:,.r ! hll.J''}'' I IHi : f.,.AI\"'9" : f1'l.9" : 0"1 A~. I oPJtth~ I {D-ilT : ('-IU. : o.li') : h'ne ::

62 ')of! • fh"U : ID~~:;- : n.,()- I ",. : t;:CVT : fl\qT"'-'}" : "~(\-9" : h!1I.,.9" ,:

63 (h~(\-9") I "~H..f I YtID"',}fj : ,.4.;;'+ : f~O;;':'- I 'iTCO' II

64 I\~(\- I o~co.1: : ih"ID:r,'j" I OoPQ;l.I.i1",.-I:9" , l1ilt-·) : h"TID' :; fh"U : .4'"T : ODt:\ I\ID'1' I f"T9" ! ,.U r hC .... : ;I-"~ : b1:A I ~CO' :1

65 ,)"''''~TtD-9'' I (I) hllt111., ; -l,.A : V·1t- I OOO-It- • fh"U I 1l~ : ~tD-'i" I },C(\- : (\fIIi.CO- I O'P4!CD' : ~ID' II

66 ')of!! 0(\"'11+ r II\-T'i : 09"1:

C9" : II\-T I v-I\- • OhC..,'1' I fh"U : 'iTtD- ; h~ILI I hh "U : 1\." : .,. ,'J69'l'') I f"7. 11\;;' • 9"11 : ,. h .,." I\- ? '1' C II) ~ 1 : h1:( I it'" : h,.h.,.l\-9" ; h~""9" : f"7.'P~ : h1~~ : 1\" 1.1\'9" It

67 hC(\- : 1 : t\.i\.'l·1 : Om-illl\- I A;l-C4-0:r- : (tJJ.I\"'1) t .,.'n9": (t:\"'·1P;;'0"") : ilC?1 I Y1.I.., ,,:y.v- : ~co' ; OILU : CD-il'1' f 1\"'1,()00- , ,l\llfl~-' I OhC"I'1' : ;I'9"~'''~-' : h/:\I\- ::

6t! h"U : /:\~1 : III : (0)1\1.) I hI\- ; (hflli.I\-"") : '1't-,l' : 'I'.,

---

1 IIDAh+:;: I ];f.f.{W'F' I "711:'·:r-OJ· =,

'lto- ; M:(\' I "-il:J>+' I ., (II- :

O(\IfI/.f,l-Ci : 119"~-G I 11\(1)- : 1,.1\' : fC()- I ~(I). ; }\Cj'H- : 111 ~- : 011.11 : (09"'l'I\"H : 9"19" : 1\ill.l':. : f,,··1"u·9" : "1\"U : ",. I f"'l ;l-ID-·I=-1-·) : ,l-c;" t-" :r·v-'} ?

69 '-h~lLf: I1h"U I ",. : m-ri ']-') I 1'''"1.'''11)'1'4· : 4.1..""" : /'\.", f..-).'J" ; O"TID- 11

70 (I\~(\-): 0:,-c0.1: : ,}1\9" : (/Pill "'9" : h/:\"":o)o! hlL/9" : flDtlD 1\;}:fID': ID1."/ I ~OJ- I hH • .t''J'' : "h~ : (nO;;'T I fDh1l,l- : llC'I:1 I :,.,q..,. : h'i"'9"ltT'f) 1\1 ::

71 f)-ih1?" : CD~ I O~(\· : "f, : h11l1l"TO>- ! l\ih1lfl=J: : q" : 1.11. : (hil;l-CU'il) I :-ih1lfl:f I IT,. ! 0'i1." : tD-il'1' : -OHo1 I 1.11. : oP.f.f-I: , Oh"U9" I ;I'''' ~'l- : "'1il;l'ID{J. : O'i,)'" I ",. : fh01. : o.li1 ! Oh"U : ",. : "'II\..,;J!" U- I .,., ~'fv-') 9" I h9";I','J~CP:fOJ' I (1I)1';I',l-) : ,'JC : li'i'fv- : of!l.m- I hH_ 19" : ~.,t,l-V· : 0'1')'" : ",. : ~1l~ : h,.1i-1 ! (..,,,~..,,) ;

htt/9" I (fif'1"U,"'-1) I IDI_~ : h1:C()' I 1.11.9" I h""ilm-~ ; (hM9" I hA"''1'~1-V-9'') II

72 11..,-ifif·9": (hT""~'S9") I h9" 1P, I 9"1')9" : h/:\"9"'i'fu· 9"'i II M~f .. I Oh"lJ I ",. I h11f. : 0"''' : ",. I h,.'.I\9" ;

hUIJ-iU\.',.,:-;-: h 11:'-")9" I ;1'11

-.r1\V- II

73 hil",qOI\--1'9" :; hC(\-')'i : It C()· I ,'JC : n"~"""9" I O:J-')

1),,.-1: : tD-il'1' I h~,)'iTtD· ; (Am4-:'-) : 9"T"l-9" ' h1.l..., ciTOJ- I h~lLf19" • Oh,)"'~~ l-1 : lil'I'qOI\-T') I h(\m 9"1 ! f-I·il4.~;;,T9" : ih1l fll- : oPtn.l.if' • h11.T : "11. I ~"I. : .,.ODAhT II

74 hH.f9" 1 hc(\- : 0"" , ODAh.,. 7fl-1 I tD1.fih1lfl~TtD- : " h1 ! O..,AJt I "'Illl.){9'l-9" I oPtp.TtD- ! (hoPltllTaJ-) 1 0 ~T • OC(\- 1 qil.,.QO&OT9" : ~1C • 1'''7.19''''' 1 hA li.,.9" ! h,)1.ttv- 1 OCD(\1 : h"~?Jl- I Afll' I ",. • h'iT4PJA,) It

75 hlll9" 1 h~(\- : "" I ..... lt1'i I V;;'11 I OJ1. : LCP1'i" I m1. I

oP"'IhC-J: I O;l'9"to;l-l-1 "h,) I ";;'9" : T60..,-1pl- I ih1Ifll'''' : ~O;;. "

76 h"/9" : H11: : "tD-~-J: : OoPII)" TID- I l.lL I ,.U • OhC..,'1' 1 ..,AJt : ~"'9"+ I ~OJ- : hit- r:

77 ..... It : hA l-hOJ-~-J:1 • OoPII)" 1"0- : l.lL t ~9".,.1pl- 1 ""'1" ~.,. I I\.li.,. : (hC(\- : ~9"T : ~ID-) • :",,1\l-V-1 ? ,.U ; ~ 9"T I ~tD'1 ?

78 (" ~C(\-9") I hit- I-h q.f;J!'f 'n I OC(\- I It,. I ""110+ 1 V"fI'/'iT : A;l-fl1.1 • A'i1"'9"1 O,.,1:C I ID-il'1' I h-~T I (~ oP+) 1 A:"'i 6-l-0- • oPII)1J -01 ? "~9" : "'I')'" : h"'1if>l- : h,.1.1\19" II

79 LCP19" ;-O'P4! I ~"'9"'" ~1 : o-.It- : h9"m-A~ 1 1\A It

80 1:"'9".,.'lf':t:9" I' OoP'Il- 1 l.lL • oo-It 1 I'I.~C(\- 1-"'11.,. 1 "9":,.

'1'1\-,1-1 : ~.,C : IIJI\- I hl\Ta)o ;I

81 (1oPf.!J=:fID·') : 011)1\-9" I 1.tf. • oo-It I hA 1- 1 : OC(\· I foPlIJl-v-OT : ~1C ; ~"'9":,. I ~ID- i hit., I 0"C1'1' I ILC(a CPA 1 hltU I fh'1'~9'l-') : F6- L,.."., I hI0:E-9"'i" II

82 hItU"" h~.ct9'l- I o.mlt-9" I "tD-~;"11 0.4'''-1: I II.,'J"IIIJA II

83 A""''''- I h4.C1'1'i" I hi('."'I9" ,)fo!J=rftD- : "'1(\.4'fT1 1 boP~ toT : ,'JC , bm1'i=J: I 1'11.,. : '1'-I!fol- 1 :"ID-Af.-:;-' : "1:( • hl\oP.,.t\:'-,- 1 LCP19" 1 09" 1:C I Itf, 1 O"C..,'I' I ""to I ~OC I "C(\-9" 1 OhC1'1' :m(\') "'1\4-T 1 ~OC II

84 oo-It9" 1 h" l-ih1lfl:': I 1Tf, I Ohl\., 'h9"'i"l-o- I "'1. I IT~ • OC(\- I It,. I "'11\1- 1 ;I-.,,,.l- I

"'1. I li'i"l-v- I (Ohl\., • Itf, 1 TODllltl-v-) II

85 hlt-9" 1- Ohlt., I Itf, 1 "'11\ ,:11 1 l.;I-'f1 I 1Tf, 1 A01." if>l- I ih1l(ll- • oPL.,.r; : h;J- 1:C." II

86 n"1I~TU9'" bb~.ct9'l- I ih1l fl'f : h~~' II

87 OJ1. I oo-It'i 1 OJ1. I ID')~OO-Il\ih1l fl!J=l-v- I 09" FC I fLfo l-1IF;;'lfLfo~0-'''1001l 1){ I h~C'" 1 (\1t:",9" 1 01. ')0- I il"~ I (AOO-It) I n,.'i"'i :r:19" 1 h-OilC I 111A I Ith, II

88 ... lt9" I hA 1- 1.;l-l-') I IT,. : h1.,. 1 I'I.4.C1'1'i I Ai('.".,:r: f O~Co.-t: I ih"OJT 1 '1.'1'1 • -OHo I 11Hfll-,9" • 0"C1'1' I (\11\" 1 1.;l-l-, I 1Tf, I boo').,

]46

t:'U : 14h-l: : 011: I ({,mY :fm-) I 1.;J-l-1 = If,. 110(1;': :fm-1 = b.'P4- J OAP;'::fCD-9'" : ",. : b.:"9" J b.4"'''7.1 : ~tIJ:" I ~hb"7." • b.,9"". 9"Ci II

89 (b."U9") :- ~fto;J-T'" : O~C .., ... : T"9";J-A T I "''''9'' I 01\-1 fIULl19" : f""m-ok:"1 : " ,,".1- : IIP11t:' : b.:"b.,.t\- f b.,,:fm- II

90 f~h&-"-A 19" I A;(".1- I Qm ~, I b.41\~Ci:fm- J 4.CP1Ci : "'&-'£-1:9" I m"" : I\"'I\~~ : l\oPO~A. I Tb"'~:fm- J oPhm 9"9" I Q11m- I 1..11. :- hoP 1h-1 ~'111' = btLIl fMl&-h.A I A1!f I OC.... I bhoP"'O:" :

OhT"'C I At" I h9""h : fl\9" • h~9" I b;J-If"'-=': I '1:OS : hl\ II

91 :-hhlJc1: n.c.T: n~c.., ... : 100 '1')): hh ... .c.",l-9": f'lnC)): {aT 111+ hlJc1: (h001h-: T"I\U)?

92 If&'''' I b,."u : ,,1\-:" • ;J-9"C I :"1i1 : 011: I 0t:'1 I 1\'1U : (bQih~) I ~CimIlJYI\1 • (.,.QI\)I b""".1-9" : ...... ,,=.: : b;l-9" t-;IT1 I O~C"'I'" I 011."l- :

Ci:fm- II

93 fhh&-h.A19" : A.1!f I 9"1l.,. 11 : h~&- I O~C"'I'" I b."4.CCi :fm- J boPAI)9" I .... 4v-1-9" : "'mCi:fm- i 1Im-.,.:"9" : ( +.C b.1) I hhb I oPlIJ:fm- I I:l.h I hATA/f.9" I l.;J-U I OC.... : ,.1\1'0:" : O'lO~:" I '11C I 0:"1..,"- I .,., • OllPltb"=fm- : "4.C~/'\ II

94 m~ : b.1.,.9" : I)ml.1:'1m- :

OoPm&-mC I m-ll'P I ... :,.1\1 • h'ltL11 I bb.1+ I O~:,. • oP"" dt~1 I fOl/.1'1O-:"1 I m"~ 1 hm-'1-1: I b1.;J-u I "' t:' I O~C "'1' I oP'P"I-/.\Y/.\ ! b"'mt-tlJ& "=':9" I b.:"1t1 :I

95 b~'1tL19" I fh"U1 : h1"'''".1- : bb.hTqOI\-:" : h:"1t1 J bb4 &,,=.: I :,.1\CiI\UCi II

96 ~'1tL1l O'lC .... I ",. : f1.;J-U : j>/,\ I f.,.l:nmQ=fm- : hl9"

"'9" II

97 ;l-9"C:"'1\- I ",:"tlPlIJ,,=fm-9'" b.4"'''7.'' ~IIJ:" I ~hb"7.1' I 1:lh I (b.I9""'9") II

98 (bf..,.h I O~:,. I ltl\~:" : bT '1"".1-) I lt1P'Il-Ci I h9"'1:"CP : fm"'''7:'' I bT"" I 1\9"1 I h/.\ 'i l".1-9" : ..,,: ff..,.h : ih1l(11- I

QtIP'" : l..JI, I O~Co.-I: : m" m:,. I fm-C~:"1 : ~IIJ'-'" I b'l.... I ",. I h'l41,,=fm' I hhb I 1..11.9" I t:'lll : hllJ+9" Ci:fm- :1

99 l.;l-U9" : O~ : 'if: I 09"1:': I 11\-:" : ",,".1- I .,.1\-9" I fT"O ,,0- I 1\'1m- • QtIP.,. • '10C J ;l-IV : h1T I ... ,,".1-1 I b."7 7fT I h1-'L 1\.,. I ;l-h11:~I\U1?

100 A"71~CP9" I '1~h I Ob."U I 4.j>1: I 0.1\1 I ~1:( I A:1' M I <1-"":1') I f":"9" I (h"U :

I\b~f\0=6 • ~9"'1:"1 I ,."if A) I O'lIlI9" I 0"71m-ok+ I ",. I ch":"1 I I~C;J/.\ d

101 1-0""71:"Ci : 09"t:'C I r« m-1 I (:1'9"c) I +oP/.\b-l: I o,,:fm- ! :1'9"&-"I-1-Ci : hh4.&-

&,,".1-9" • 1\",'9"'" : ihll(1l- : h"m~lJDo9" II

102 fttLI1 : h'l .... : O~ ... • : lAf. ~M : ih1l(1T : +'i1- t ... m :

h1:( , "'''' : ,.mQO:Jt1\-1 ? :-TmQO+' ! ~~ I bCi1.,. c

,?C I b"tmQOok:" : 'I:OS : ()I\ :fm- II

103 blt19" I oP/.\hT"";':1-1') I h'lIt1',. I ll1P"':"1 : ~1j1:'i A1 1 h'~Il"''''' ~"'1j11 I (b1n~ : .,.1\-) I 'A'i1:'iA' :

, (,.U) I ot;: : ",. I +l;J1m II

104 I.;_'A~T I ",,1- : 11''' ! bi. :

. ''''''1(:'' I OtIPm&-mC I m-ll ... : ... :,.1\.,. I ~'ItLn I bhl\U I "''' : '''''-'''..,1!L=fm-, I hA..,1lf9" •

.." I '" I f"7.11:,,';fIl-'} : h"U,} I ~"'I1IfA"'; b~"'Ci,} ; ~,}1:1i'''' : ;1'11..,.1\.,. : 0" :fm- II

105 ~'-"'U1'" I (m~ I +"':1') : 10., O/.\h : "'-"'1i, I A',."7'i:" : + ... I h1:C.., ; bh;J&":':'" I h+1t'} II

147

106 bh"U9" I O+C : f"7 "m~9" ')Ci I f"7"''''Pa1 : h'-"''''11f! .... .,. II'&-9" : h'}T I 1'}1..11. I bOY. AlP:': : ... ·1iCiAU ~ (T ... ,Arl. :

O"Tm-) ..

107 h"U9" I .,.Pa+") : OJ~Ch"'U I bC ... • : "''' : I\C .... I 1".,... I fit m-9" ! 0..,"9" I 'I1C I o."if AU 11\"ff:;J-m- : oP"1i : 'I\9"J bQf:=6 : f"7."ifm-'} : OC .... : ,.1\ f,.O;1'A ! ~C(,\-9" I tlPdt& : hlf~ : ~m' I:

108 I-~"'}'" I ",,"f : 1I'f,. 1 hm"'1: I b1.;1'"f.,. : OhC.., ... : oPn, "loll- t (OC .... ) : fToPt-9" I "OJ- I f"7.OD&-m- I It&- .... : '1m'l f T 44T9" : "m- , f"7. i\ 4.,.m- I ("'~-I:) : 0&- .... : ",. I '1m- .; h~9" • OCi1.,. I ",. : "'mQQct : h"~l\II-9" I o,,:fm- II

I 09 m~'}T"': f"7.(JJl~m-'} : 'I1C' .,.bT/,\ ! hl\U9" : (O'll} : ",.) I Mlb"7.4.CI: I 1:l11 I ;1'1JP ! hC('\-9" I b4.&-;(=6 I 11-1\- : 01\.,... I .,tu- II

148

9'"/lt-Ii: 1 II I o-s:» hli:A: 11-12 II

11 ~ : l-f: : 0-1: I (fo-I: 1 9'"/lt-t;:) I OODIt : fCD

l1.":{' : :,.;: hl-l-",. (h''''~1"-''') I 123 I .... :fdJ- II

0"''''' : ll9'" : "~""1 I OaJ9'" :

C ... ~,,: OtIJ,..: hIJ~: 011~dJ-::

h. 1\. l. (hA.Ii: 1 "r I t· ;: ,." : ekCh' :) h't"'~:': : 0'1' 'It~ : f"'''bb- • btf.19'" : fi' "l"~ : f11~ : ODJrthli: : ~dJ- ! 1'00'1 : dJ-llm : 0",4: : b11 ~dJ- : ",1: : (f",tDl1.) I ~dJ- ::

2 (~'-'L" : 0,,:fdJ-) ·-h"iI, : ~':( I .... ", : h-l-1t1" I h~ :

A....,.,. : bC.... : (f.,."ho-) : hllutC." : h-oitt : ~~ ::

3 1.;J-"fo-,9'": 9'"ihl-l-, : 1\9" ).:,- ;: btf.19'" : tD1.C .... : "'oP A.... ;: hllb : "'mll~ : 1..", :

. t."lh I oPAItM : oP'I''''''' : ,.mifoc'"lT'-A .... I f-l-~4-:r.,,.. I qAn.-l- : V-I\- t "f~ ;J-dJ-'t : (M,cstD-') I ,.llm",A I -O-l-ff if.r • h~ I 0 .... '.,. : ",. • f;J-" :n : .,., : ~-l- I hcLt-,,1"-

'-AO- II

4 ODOD/\~'O- : CD1. : "''''' : -0;1=: ~dJ- }: "C .... ,.. 1 n~1~ : v-I\- :

",. : ~" : ~tD- ::

5 'tek' h~ll- I bC .... : (bh"") : ,.1.Oek I ", t." : 1.l..,.;J!:fdJ-' : 11'4-1\- ! ,ek • A-O(a;l=:ffD"' :

O""l.b .... ~n- : 1.", • fD7.1.-Oek T't • fD7.1A~-l-'r 1 0-1\- : 1dJ- fttA ! "Cll- 1 O1.l""1"- I dJ-h'l' 1 IAtD-' : 0-1\- 1 0",4: :

'tfD-"'111

* * *

6 Rrt."Cr I ",. 1 lJD')r : .,..,,,,

itftt1i I fIt 1"-9'" • 9'"'"19,. : Rh "" I ",. I 1/\ I 0.11' 1 "':( ; "7l~/'P'9'" f ODC1..1""r : .1dJ-fttA I 0-1\-9'" I ""1AJr I ali 'tdJ- I OD~thtt: : dJ-hl' : ~tD- II

7 xc .... r: 1 • 1l"71-l-, ... : 9'"1:

C, I Rhl:il·l- I "''f1"- I m-ll'l' : f cLml : ~dJ- r ocif.r I RtD-Y : ",. 1 ~RC I f-l-~1"-o- I Ft-m- : l"7l • OD11)" I ,.A.-l-'a"1"-0- :

",1:: (A.mt-=fdJ-) 1-'- " , ... :

b'l"-l- • 0"" : o"c.,1' I ",ll

ftti'1- : ... 1"-0- 1 -o-l-A9'" : ~~

tf.1 : '\)~-l- I ,." : ""1A~ I I:""l 9'":" I h':( • ...." : ",.,.1.A,.. : ,."A- II (I)

8 ~aJ-I:'9'" I CD1- I ... .."mor : ('I'-t-l-) I 1..",1.,.1"- : b~Cll- : -o ... ..",.,,:fdJ- • (bODdJ-ll:) : fDtb/\hAdJ- I 9'"11:, I ~fD-? ,." I\- I , ek • fl "t ODaJ q:f(l)- : .,., I b~ll- I ",. I ... qp"1i : h,.1.A9'" I oe .... I ,.it/\eko·l- : ,~0~-l-9'" : (+tIJ:") I O~Cll- : ",. I ,.mCI:f1:r:'P A II

9 lldJ-'r'b~I1"-~;J-':-O"'''' 9'"llfD- • btf.1,.. I bCll, • -0'(1) ll,cs-l- • hCll· : OhC""11' I ... il4- : .."t-",," I hitt1..,. I -OC-I: I ~fD- ::

_-

1 ~u I ~A I oflA1f. • OOD1i'J I "'J'. I

~9"':" I ) .. I ~"tr •

10 'l'ff"f(l)'9u: 1"-""1C I 0'-" : m;J 9'"f, : -O'i""'9'"ll(l)- • 1"-"'t:~f' : h~ : ",. : 0~C""l1' : "'CD1~ : ""A ; (",ODll""1'9") I hell· : ·,·1.it1'· I "'l~ I ~fD-'" II

II "I') : h'tllJ : f;J-11P" • DDA \),.. : F t-¥J1"-,9" : flP<. = h ~ III : /\~ .... : 9"ittl:,. ... : ;J''':'' :

M,cs: h"TdJ- II

12 nc .... : ",. : f1'"-O : t_'A-O : /\,.., : 1\A."'(I)l1.,.. • m,.,.. :

hCll- : .?C : ODA)'.h I /\M :

"IAODtlJ9" , "7A;J-TdJ-1r : aoP.,:t--l- I mI. : ",.,. I h""l.m C1.lD'- I h~/\'1 I A-l-.,.tO· I oC ..... ,.. : A.-OU : mq-o : /\. li,:

"I.t-A'IA ! h'.,. : hllcLt.t I -O;J= : ~" ; """,., : 0~1<· : 0-1\- : "'mqq4: : ~lD'- II

13 ,.Aek1,.. : (ekC",,) : +tlJm eLtD- : f..1\1\-11 :- ~fD"~"'i1l- : ~11. I 1i ... 1"-0- I -Om.tD- : r1i ),1 I OP'C : r"''''tfJm4· : ll-t. sP"f I ""'1Il< ; bh""'" : 1\." : f~"1'0-:"1 : (l,cs-l-) r 'I'or : o ":f(l)- :I

14 /\...,.,.,., 1 ('I'tfD"') : (1""'0~ TV' , ,.,.mlf.tD- : n""" : /1(1)' .,.ol" : -o~ I OD11)'1'" : hCll- :

/\." I ",.,"h : "/\OD'f~1 : i)CDek I ;J-U I h ... '.,. : f,.,:"ll A""" I 'l"l-o-, ? (il/\",," I 0" :fm-) II

15 :"Co.-I:, : itt,.CD-l- ... : 1.tp., I ,"!.~ : fl1).T't I ll¥J1"- , Ft. sP!P:ffD-1 : (9"1~'P1) I OC!\. I tD-il'l' I m1.' .... I "''1''''":f.,, A' I ~t .... ,., I OCa I dJ-il'r :

9"1'" : hf..1-f.Aq:fID-'" II

;··'49

16 "till : h~C(a· RODQ;)"l'if

,.-1: : '/\,., t /\~Cll· : h~it:" : ootc : f """TID- : "'TtD- ! r II' ~:,.,.. : Ft- : OC!\. : m·il ... :

",o"if I (o-ko.-I: I ,/\~) I "IP~ : nO~-l-9" : 0-) :

Ft- : -OA~ : ~m' ,:

11 h1.;J-m-: hhillJ: : ;JC t f'll ~ : lldJ-' hC(a·'" : (h""") : fl1~ : tlDll\)t : f""l.h·"AtD- • nc .... : a~-l-,., If"""" : oPJr"'~ :

DDt'" I ~11):" I It.111 I (fOD(a hl/\-l-) t f:"CR.+.' I itt,.CD:" : h11."t'ifm- I (atD- I ~1D'1 ? ~~ Ilf I nc .... I (OekCh') I ,,., 'il\- 1 h"ittIJfl:r:9'" I oC .... : f"ttll: I (afD" I ~it-l- I ootIDA i\- tD- I ... -l- :; nc .... ,.. I OODm t-mC I tD-il ... I h-l-1l-1 1 "C .... : h1.;J-" I f11~ I ~fD"~-l- : ttD- I ""1") I "-0 .. 71:': : llsPl- I ",,., ).9'" II

J 8 0""" I ",. I ~"'/\:"1 : h"t'" tlJl'~'" I ,.OAI' : O~,. I "nfD" ? ~,tH.! : n·I.;J-TtD- : ",. I ,..,.~q& I ODil~tsP :ego :- ~ttLlJ I 01.;J-:fCD· :

",. : ''Pif.:'' : "'TtD- I f.."& I ")41 • f"''''' : C""l"7,,) : 00-': f"'f I ",. : ,."'ft.") II

19 (,,~ .... ,.,) I ~tH.1 I h""" :

OD'1t." : '''thAhl\- • ODl'oo".7. ,,., I f"teLA ~-l- f 'I"~tD- I ~ t .... ,., : oo""l"ll,.-I:' I CJ/\,., : "t .... I hdJJL¥J1"- I 'iTfD" :I

20 "tllJ: o,.,t."C : fD"ll1' I (hh ",,) I f""l.1ooAm- I "AtO ~,., f hh"LJ9" : """ I "te .... I l"..,.1"-: "Atnt;:~tD-'" f Atll-:

150

0..... !..~A I 12 II 9"C)/,,~ I 11 : 0-.1'... II .... '"

~1I)i: I "1.t.~"lIVfCPA ! (1..(1)~:"1 ) ; 00 1l"'l:"1 : f"'l."f ftc : hA'iO~~ t f"'l.I"~ : hA~ O~~::

21 httL11 h~C"" : t~"1:f(D<1 :

Ib(a~ • bt""~ : f.+II)T~-'" : ftO~:" : t1C : fm4.:f(Do I 'i:f(Do .:

22 htC .... : 000Q;l.~~"1: : 'tA~ : olQr : bIt6":': 1 h~"" : oP1i 'i:f(Do • TCTC : fA(Do~ II

23 h~tU': IOO.,.:'·'i I 0' I !Pt." "f1 • flP~:" • (1)1. : 1.;J-:f(D<~:

f"'CP~~:'- I htJLf 1 f1t:" I (\"~ I 'i:f(D< I ht .... : 0(1)· llttJ. 1 HI\It~ : H(Do;J-6,,"f : tj:f(Do II

24 fO-Ai: I n~fto1- I (1) ~ItAo t ",,1. 1 c)(DoC'i : 1..11. I 1."if~ f h"1."'i.1"'i : h11."'l.(a"'l~ • .... m. I t(Do ! O~ltl\. I ,..,.lJb

I\ftc1 ? h:"11P~M 1

25 "'ih1~ : 1IJ1. I ibll11:f. I OhC "'T I I\n1 ! (hl\:f(Dof'") 1- 1.." I AIi1.,. I ..,A1\' I hll~t.6 I t~ ..

26 hl\1I1 1 1..1:( : Aol\1 1 h:"1H- ! 1.." I 0 Ii1.,. : I\f, I f h It"'l ""1.1 : +'1 1 :"11):" I h~t-I\ l?lto-'i II

27 b .... l111:,:~ : htllJ : flJ~:" I tlD6":': • of1m.1"f1 : (a(Do : 1itll I 1..1:( I h'i"Uf'" J htll. '''' I ht .... I "'ItO I T~"T : f1i.,.:" I (l)t-p..;J=T, I 1.."):( :

1\.1\ I .,.b:"ftoU : h'if,U'" ! A'i1.,.r I 01..'i' 1 1\,. I Mf'" 1 .... A..,., I h'if,r J b"'(Do,,'" :

(Doil ;J-flD"f I 001i'i'1-0-' I h') m~Tt-T"A,} I hA- ::

28 l-ih1l11=t: : Iff, : 11~~ I b1. ;J-'" I O"'A~ : ""l'l~)f : "f, I of11i1 • bC .... ,.. : H,1: : f1i

t1 : T~;J- • (~fl.f,}:") I fl.(\ m~'i I 0'i1.,. I I\f, 1 .... :,.1.0:,. '1TO- • h'i1.,. I ItC!J. I mf, ?J".f. 1 ll:"1i.,. • hC!'l '} I (OOD +OA) I h'il'l11:.c:"f"1t1 ? hl\ :f(D< ::

29 ih1l11=t;,..: Iff, ! OC .... : (0.,.1\ no-O'''' I "'I1:~l'l) • 1\,. : 11H ... , : hAmf,:t"TO-9'" ! r1 .c:f.. I Ohl\U : 1\,. : 1..,,:( : 01\.1\ I 1\,. : h,.1.A,.. I ht.r : h~tL11 I 100.,.:"1 : h'1t-6 : h,.1.Ao-r I htC.... I 1.;J-:f (Do') : f"'l.1'i"f. I 'i:f(Do'i I .." : 1..,,'" ; fr:"ltlti: : ib1l11".f· I 1i'iTO- I h!T'-AO- ..

30 ih1l11=r:,.. I Iff, 1 '1'1Ct-:f(Do • bhl\U I (:"11):") I f"'i.11:t~ I "'I'} I t(Dol h:"'IP~M ?

31 Ith'i1.,.,.. 1 1.." IH11: : f h I\tJ I ..,rlr I o.",T I hAir • ~:"1'" I O(Do?AO- 1 hAI\T 0-'" 1 1..t.,. : tlDAhn : t~ : hAI\TO-" I AttL1,. : ''''i;J= TO- I A""I./cpc~:f(Do • hl\lI : f..., : t1C1 : (1..,.tn) I h,.(\ 1I):f(Do,.. I hAAr I hl\tJ :

Ot~,,;J=:f(Do I (DollT I IIt(Do1 : t1C I oCPct I t(Do J ht. I 11 : 1.11. I b01.It~T I 1.. 1i'iAO-'i : (hl\:f(Do) ..

32 :-.,.ih I If,. I 01..C1T : .,.bt. bCb1 11..'i'1 I oPb~bCtJ1" I hOlf1j(Do f bh(Dot"'~=r:,- : 1..1

f.1i,» : f9'";J-il~t-(,·llT) : :"IIJ:" : h9'"IlI(Do : hl\' II

33 l-hC .... ' I fOJ.IOOlllfl~··"· : fIr I 1..11. I ll~ r h"U I -0;1: : ~fDc ; h'i")"'9'" : r,..:J-p-f: : h,.,.1\ 1-0-~ I hl\:f(Do :1

34 1\'i·1.,.9'" I Aooht-".f-o- : ll?j : ""U I A./m"'lTo- I "Ii'" : h1r. I 1it I ,...ht. : h"mp"'1 ":(,,,.,... ;: hC"" I 1.:J-1-o- 1 t(Do ~ (Of.. I xc .... 9'" I :"001\ ... 1\ TO- : (hI\Tm') ::

35 f.Acf:1,... I +m~Ii" I ,.,,1\·1 ? ll+T~fDc I ;)In.""': I (PIlI1:) I nt. I "f. : t(Do I h1~ : h"";J' m4-·'" I (1'4-.-,.) I 1~ih : ~~ :

OI\:f(Do II

36 mf. I .,.ih9'" : h~lI" 1- hih11f1 1-u I OhC'"lT I tloP)..). I nil-'· +C 1 (m1.A.')-' I ",9""''''' : f.1P~:"9" : ntn .. ··.,. I (h')l 1.:") : 1\,}·,n I "'11\:'- I .,.(0

~1. ::

37 (1\"U9") I fl'1'0 ..... :r''i· I O·l·h 1111"""9" I 1itu: oochll.1:'} :

FI" I 0~1l19" : OOf-ftc·l- : {)?Jl' I t1C : 1\:J-'i"'~~ ; ht.... I O~C1T : f"7.{)m"'" : 'i"T(Do'i I (1\I\(Do) :I

38 hm1'i:':~ : oP6":fi : nC{)' : hm1-O I '11\4- I crTC : bC(\" : hf.,. ... A •• oPCbo.i:"} : ,.IP ~/.\ II b~ I ofI:" ... I\4r • 'h~9" : h11..,. ... A:JtT".11"} I ht;1"- : h"} ... I\:"'1T:\A1 : hl\:f(Do II

39 fOJ./CPC1.(I)" : :"IIJ'"" : fD?_uP 1lI0:"1 t OC .... f'" 1 ",. : Hm:J-6 I :"IIJ'-" I r"7_{)~O·"" I (lfDc f ("'I' : h'f.. I 1i~) : mI.

151

tC.·}· : ;J'(o·:J>"":j·,,. : (~l":f('J·) II

40 :"1..1111"""9" : OoPlIJ'i I h-f ),9" I n1t~1\ : 1.11,: nC!J. : tlJcil'P : hfLJ,.ti: I o-t\- : O-I\.}. lJ-I\'-" I (m') 1:'i I fl.:'-) ! (1.", : {)llTU')~ , ?A : IA~n:'- : ·n:F I (\.+C : loot1~ : (\(0" I o-t\- : ~1 : h/'\~(Dc i hC""~ I ;JC : 'P+"'::;. I h"):( I hl\oP .,.,... II

41 : -oo1i..t!..,r : 00 if ":1.9" : nn "u I il,... : ~tD- I hYl\".f-".~ I n(DollttJ. : ,,.It4l.~ ! "l.:J-f.. : uP"..6 : hll~ : t(Do'i : hl\:fm- II

42 hC!t.~ : ~11. I .,.t.t.,,".f' : o1it I "'MaA : (DollT 1 O~C .... : (,.II:f(Do) : f,...:"1'1f'AA Ill:" 1i, • (Oh"l1 : ll,... : "'+tlDm(1:") ; .,.ih9" : A:(,1 I hoPCh 0.-1: : r~+ : 1i'i : ... A 1- A~IIff,lh~I;JCI.,.It~C· hb"..Jl":':9'" : h:"1i-") : (\.A I

43 (A:(,9") :- b(DcYO(Do : tD1.""I. m-O+~ : .,.t-t- I hm;Jlto- : hA I (h'1-l:,...) 1- If~ I bh/ltJ : .... 1..1111 : """f'" I m'14! I fAf'" ! (hC .... ) I IIt~A:,. : lJA1it : a+c I hA(Dc I '"MOftc"" : OOD lJbl\T(Do I ;J~1. J b(\III""I." :,:,... I 1i~ II

44 "''1A9'" 1- 9'"1:C I Iff, 1m-YO 11') I .,Q;l" f (\"'1 f,,.. I .,. f, I

(1I'i,..1i1) I 11C I (Do'/(OJ}".: 1P~1 I :"1lIi:f'" : "'"oP ; :('Jl1. : 0""1. '1 A 9'" : .,.t-t. I "f, : (tlDCbfl.i:) I ·"~I\1.A1- ! Ab"..Jl"""'", : (\P»".f- I -r4.:" I "'1'1:fiD- I (m4-) I ''''11\ ::

152

I}"/Jt·~ : II I o-s: II tJfj:&\ I II :1

153

45 ~ih'" I 1.;I-..,.'} : tilt- I hl\,.. : 1-1.;l-tL. I .".~ I AJ:. : bR..,- 1\0. I ~m- ! tV;'}U,.. I Am-~:" : tm- I h'} .... ,.. : b4.t-XT I o-tr I .enA.,. I 0.,4: I tu II

46 O,l\""') I ~ih I IT" I ACll· I bOo .... I n-flU I h,.1.I\,.. r ACI'\-: -A"'" I IA"fa., I ",t- I.,..,. i nc .... I /J",..,.:" I f"'AU,}'" I .... C I h:"II1U~ I 1l)' I b,..", Itlt~:" I tI"l- I 1l'}-,::,.1\., t A1JP"'/I\O- I hA::

47 '--1.;t-f. I 11'~ I nc .... I 1\). I /J""':" I ''''A~,} : ",C I ,,. 10":"., I bOD"fa'} : A), I q'} .... : 1lmn:J'l\o- 1 A),'" I q:,.,..~ ~'i I q;t1J"A~ • bblt~,.=r: :

A "fa'il\v- I AI\ II

48 1- ~ih I 11'~ : b~ I n1i~ :

I\l\,.. , q,}.,. I l\"~' : h '}.,.,.. : ;JC r qtr:" : ihll{ll- : (:"m· A~) I 1\,. I 01\.,. : O~b"''Tf"" : ''''''''i~fj:tJ : 1\~tJ I m-l.~ ; (bt .... ..,. I Hl!'l' : f1\.,.) I ihll (lTfD I n:"cn.-t: I 'A,.. : nA C1'r : A'iilOD~:f"A1 ! btl. '''' I b~ I f1\., : h 1t"7 "7. : ~-l' : ~""T"A : '''1)1\ II

49 ~tJ:f I b.;.4l : m~"l' I 'N- ; m1. : h'}'" I A'imC~;h") ~ h,}"'''' I ~-hll{ll·tJ9'" I btlll :

n~"" : '''';1-..,.*'''' : hA.,Ot· i-v-I}" ! ;1'.,,,,9" ; 9'"1l.,-1 : fli

.,l-m- : tj:~"7. I t\OIJ.m.,.,.+.·l· I 'i:"'i I:

50 mf. : '.(-90 : tD'H~_·u·l:fw-') : v·.(-'~ : (I\tJ'}) ; hl\:f..,. 1- m',li:f : Ir,. : hl\lI'} I ""ItJ· : hAC(}' : t\'" I 9"19" I h9'"l\t! :

fl\ "fv·9'" ! A'i')-f-9" I +lIJ"- 9'"f : h,}:( I "''' : 1t,,1.I\"f v-,.. II

51 ~ltll{l:'; I Ir~ : nc ..... : (0"7~ 1.1\.) I ",. • M-':,} I AAm~:J' :fv-,. :;fD'}-':" • OH.l: O.Lm 1.'S : ",. : A'}:( : OAoI\ : 1\,. I h,.,.Il9'" f h;t-lIHlM ?

52 ihll{l:r:9'" : IT~ : 1.;t-i-v·., I ,. ihl.:"., : A,..,.,}· I bffJ9'" ' m1.C.... : .,.~~-f: I 1I'i9'"" I O'i,}'" : I\~ : "'b;t-;J-~ I h'(C1- : ~AtJl\"f:\A'i ~ mY. I .~~" l·o-,.. : ...,,.A'} : ~Q.).9'"C I\*'A I hODm11l'''' I 1\'i l·v- : A:'··liif· II

53 hA- 1- V·.(- I .".~ : 01tlll:E- I hAODlIJtJA,}9'" I A~'" I 1\.,.,. : .,..,..,C I .... A., t h"7&\tJ"';J= "f.,., I fM.,.w· I h~Y.A,}9'" f 1l~'" I AA,}'" : h"7111- I h,. 1./\'},. IS

54 IU.~ : h"7&\tJ·r-;f."f'} : 0 tI+-: .,.,C : (OMlf.:'·) : AtI.L ""'/A : h,}:( I Aol\'} : h1&\9'" , (hit-) I A), : hl\lI., I hilOD ... tI t-Av- ; h9'";J- ;J~:"9'" • A), I ')~ih I 0II1\).'} I {lPlltJ~- I hl\ TW' II

55 hCll·: "'1\ I (t,"'I&\h'l-1 I h9'" ;J-,.,~,.,. I 'tR.II : .,~) ! U-I\";f

v-9'" I 1\'i"fI" : "''}flA't : r~-n~ ; hllf" : i't;J-~f.~ ;

56 M~ I 01.:f·fu'i : n'l.;J·:f·u- I nh 1\0 I I\r, I "-m,"Jv· ~ n,. .f.-C : ",. I 9'"'t9" : ,,,'t.,.ta.<J>7i I fA :1·9" : he ... · I i't'i:"'P,} I 'f":" : ,n-l·ra'} : h,}~: :- 'l.;J'('- : (.4- t\." I 1"(,.m·9") : n""I""~tU· I

OO'}1~' : I\~ I '1m- f (hl\:fm-) II

57 -o'l'''~9'" : OC .... I wf.'i,}'" : f.,.l\hv-n+'} I '11C I OAC.., ... : ~~C~l\~~AV- 1 1.;1-"'" , "'I\~v-" I ihll-O : ,. ..... A -; ,..'},. I h·"'''''''':'',.9'" I 1.;t-f. I 'n1~ I V-"" : I\~ I "'mqqct : taJo'i I (Al\:faJo) :1

58 ''''Alflf~,}'' r ROOlIJ I 1.IL I (}o~"'i " l\tlf.l'} : bl'\- I;JC I fOD).-}o'} • blJf I n1\~..,. : :fr:;t- I A-':'} I h .... C-I: ' :,.,..

• .,.9'" I h-':'i:fm- IS

59 ~ul- I ('11.(-) I ,~ I c.':" I 01. :J-:f..,. I ;t-9'"t-:" : it .... 1 00&\ h,,.11qn.,. : h9'"OIIm- ~ r..., fA : """1.~,} I o-tr I +AIf 119" I .,.b.,. "" ::

60 Otll- n:"cn.-f: I ,1\,.1}" I

C"'I"'I·t A'}Jlb.,.I\=f..,. I .,.". l,. ! O:"'}..,h.,. I ~ • (A., f.tlu-) l '}. • ,p.."f I 1.;t-:f

m-'} : ...... I ,}ck • fv-~ I ih1' (ll- : A1\).+ : ,p..~ • (hAll .,+) I 0IIt-:" I ~1q:f"" II

61 m1. : 1P".,.p..l-,. • an~"':f ..,.., I !l.1l.ln 1 (l\h'}) :; l-ih1l (I:r: I .".~ I hl\tJ't I ""H' :; nc .... I "''' I A'i,}'" I h9'"l\tJ : fl\l-v-,. ! hC .... I b9'"~C :

A.mt-"fv- I Om-ill\1. I A'}~;J'A ..,...,.,. I hf.l.,.,:.'fll· I 9'"ihl.-f: ,}9'" I A,..,.+ I btltJ9'" I m1. C .... I +OIIA .... -; 1.;t-,. I :,.C ..... (AAOD.,..,.) I .,..,.q~ I .,..,.-;- I

hil=fm- II

62 :-!l.A.U I 11~ I btltJ I n~,'" : 68 O~ I m-il ... I (OD~ 1 ~+1\'}) • 0l\C1 ... I f,.:"b:E-A I .,OCtJ -;

hq"'7:f,,. I \,0'7., "",.,...,.'} : boo ,If"" f +hAtJA'iAO,} ? A~9" t

tDf.C I b,..:"m&-'} I '11C I

nAC.., : hml\.,,.: 01\., I OIIm

t-mC I m-il'l' I 'I'} I hi\- II

63 :-ihll(1:': I If,. I '}1~~ 2 b1. ;J'" I 01\~ : "'Illl.)f : I\~ : ,o1\'} • bC ... ·9'" : r1\.,., : l-r::J' ('1(lf.'1:,.) I n.nm'S'i : qA;IIHm- • bhl\tJ : (:"11):") I fOU ~~~ I "'I'1m- ? b"'l ...... :,.,. I Oll .,.+C I MI}" : h''''Q;l.''~A ~9'" I h":f1D' II

64 ihll(1=J:9'" I 11 ~ : .eU:'; I A'.' 't ... I ;J-9'"C I i'l,.,.1\'} : fhl\tJ I ..,ODA I 'i-l' ; ,,.m-.,:,.ga J Oh l\U I 9'"'(-C I ..,.ll'l' : :"-0" ! Oh4-,. : h:"'}\\:" ! :"C-n I f1\ ., I :,on,:,. : ,. 1-1f :f-:\A '.' I (hl\:fm-) II

65 m..,.,...,. I 'Y.~:"" ! h .... A.tJ) I nh1t-"fv-9'" : "il:"'} : +'i:" : (-n;J=) : "'en"'''''' I ~U : f"'l~ .,7i I +m(!" I '1aJo I hl\=f..,. II

66 ""AIfIfl-'}9'" I OODlIJ : 1.11. I !l.f\tJ'}'i I h."lf'} : b .... : .?c. I fOll~:"'} : hA:;: ,ora.,..,. I All":" : hP,'} J bH.!9'" I .,.., I ""C1.:" : (h-':"'i:fm-) I 1.;l-tJ I 1lC .... I .... C-f.;OJ- : h7r'i~"" I .,tD-'i II

67 h'1IU',}9'" I f01.""'-'" I ~'H' flf:fm- I 0n..f;J==fm-9'" : ..,.

il... • f",.,Ol.bb· I 1\.,m- I ".,.,...,. I h.,,. II

O!l. : flJ"ilT : A,}-':Ali.;.q:" I 1\ .,. -; '} ck I IP"'" p."f • 1.;t-:f

m-'} I nAr...,'I' : t)~ ! '}eI! -;

154

'r1J&-rt:.: II : IJ-~ p hrt:.A: 12.

155

illPtJDoP."f • (bhl\1I : hll~:") :

OD~~ I .,..,IlTaJc :I

69 ODAh",";J=T"t'r I h .. a~tM a(A1:) : .... ll~..,.. I RAC.., ... :

ODm-"'" ! "I\~ I hA-:" I (11\'r : hl\TtD- ! ... ot:",., : It~.,.~ : tDJ{ftD-). I f"'ma(1i : ftD~ d., I 1l;J I hODllll

70 AX7=ftD-'r: tD~CI\- : f"7"1- C.... I OD1i'iTtD-"t : qf I 1.lf, t ii'~'r:f(J)o: h~""'r I rt:.C':" : .,.fl"7tD- ! :-h·"'~&. : ~\~ : m~ r A- ... : ihllfl."f : "-AIl'1 A'i : hA-:" ::

71 fIIl.ll-f:r I f .,.001- : 1l:"1i') : (h:"rt:.&. : hA-:") I It+"fr I OklldtW I hO(1C'1:" ! hklt dt~'r : 0,"1\ : (RA~:) : 011J 4: .... J (hOflC'i'l-) ::

72 (hC!l.r) r fJ'A~! h~1 ht!'1.:", ~lIr : ql\. : "Ii"7"''''' : 1iff :

Itil : hlDA.c;AIJ-"t 1 ~II : nxc ..,... : hlt~'1+' : ~.,c I ~m- : hill- ;

73 :-hhl\1I I Th"l1 I ''''~~+'f il"li"t ? fhl\lI I "ft!';1-'i r Rlh fo:r: : a'1"t.,. : Rh.l1&.tr : a."-(1fl1' : I\~ I ,.1i-"t , hC(1- : 'rll.,., : I\:.J1t : ~tD-'i : hI\" ::

74 hh.l1&.'£'r I rt:.&';J.tD-: a1i.1.1\ ·l-'1 I 1111t"r r aooIlJ1'il""'r : 'Llf, t OA- ... : .. n1ffl1,: (~.,C) : f.h&.h(.·} : ~ooC ::

75 h.l1t.y.r : flhC.., ... : :J';.J7j : tt A:J> If .~ (/IJ 1\ It I ~ m-t",' II

76 :-h.·fl&.'l'r : Iff. : lutu : (hChC) : "'OJ- ~ h ~If I f'l.;1-tI : 'rh"'" : flhC"''I' : oP'I':I:A ; h~

I\-r I f..., ~ODAIl : ~IIIT I f"Y.. ODlllqTaJc I 'iTtD- f (hflu).).

77 ODAh","'R"t,.., A- ... "t I aOD tn-T I 1.lf, I (1)0 .... I (?-h"tIT) : hH~ I Aa-r I a~(l. I "'A).~+ ! ~II I .... C-I: • .,., : ~aJc'r • hil II

78 ihllP:rir , m~c .... , hf"'111 1.40. : ODtn-"'" J hILllr , a.LT :

OD'I't:: I P&.9lT"t I "IP~ I ~OCI :-ihllP:r; r 11''' "~tJ:

I\fol- I AX,:r; I 'i:faJc I A~I\- I il'i"t.,- I ,.A:" I aaJr I fmJS. : 'i:fm- ; (h..,!\. TtD-) ! hl\II,?- : rt:.~ :; ah"t..,":':'r I h;1-"'tt: ~~ I h'i"t.,- : aJcll... : .:,.., :

fltD- I filM? hl\TID< ..

79 '-hl\"'"f I AJ(fll I il~ :

Mr : .,..c;f.. I fA"tr ! ""t ·,.r : fM if 1D<"t I OhC""l'l' : :t'm-:J>illl : hl\-"'" •

80 :-a'i1.,- I 1\,. : il~ r ~~A : aff l~ : m1-r I m1. I l1C-1: : m.,"t : l1m;J : 'it!' , (f'rlPt, 1D<1 : fllP&'lI- : ~OC) • hl\:fm-::

81 :-1\''1' : 1I'f.. I h~ I f'l.:t'll : oPAh.,.7f"f I ~1 ! (ihllPl-II) : m~ I h"t." I (Oh4o.) I h~f..C"" 111J'r ; 0.+(1-{1111'r : f..UtI I hl\.I\. i: : Oh.L(to : 1D<1l'l' : 1i..(" I h'i"} ',-r : h"t .("r : (m1. : ='I\m-) : h,..,I\OO'l': "7.1t"'-U : -0" : 1t"',+C I h~lr : hC!l.1 : fOlJ.I"~:fm- lit.'" 1- : 1.,~:t'A 'i ! +m6.:fw- G h'} ;.J-f: I 1\,. : ~w- ! 'J;J-f: : :"Cl1 : tt,.f,I\"..., ? tt(to"'- II

82 ""'h.,.,l-1r : (}ooll) I "_IL : (11"'''7,.-1:1) : 1\1." I h;1' l-'P : tt,.(..." ; (11\0'l''i'''') :

+h;1-;1-.e.9'" : f1i~"t I fifhl\ : .(""t1.1 I aC!l. I 1\,. I hH~M II

83 h'l.;Jo1l : H1~ • 9"Ah..,.. : f.,. f..l1q..,.. : 1l..,..1i1 : (hH~r'i""') I hC!l.9" I ha~il?f:r: I ~:,. I h~ I.Al-r It

84 tDf.. I oP.("f1r • tD"tf:D7:f fD<1 I n:o,.-o"t • (I\h,) I hl\ Tm- : ih1l (1=r: : 1I'f, ! hl\1I1 : .,.., ". I hC(l. : ,,"1\ : il'i"t·f" : "rl\h I fl\"fIJ-'r ! 1l~C"J'i : 0?.1f11?- : h;1-1'.("A- r h~: ° ~1I\":1i'i"fIJ-:hl~~ilIJ-I h~r r O"'''t.,· : I\f, : fhqa. "t I +"t : :"111"" : hd.~ilv- ::

85 ih1l (1=r:9" : II' f, ! lltt:C1'i I O?..,"t"t : a""'hhA : rfr. ~ (19l ~"tr : h"t.c;¥;J=TID-"t : h;Jo.,. .("A-q:':1D< ! ar.("c9" : ID-It ... : "6f>.L9l".f' : 1i'i1-1J- : h:t'al\~11

86 hl\lI I Ill+ll\"fv- : (1) It'i 1+ : f.,.if il I ~(IJ< I M9"'i"t : h"t1. : 1i'i~v- • (hl\1I : aflll) ".f'1J- : 1D-1.JS.) • h~r : (00"'& I h"t1:) : a'i"t.,. : 1\,. : "'mqq-t hf,~I\IJ-'r II

87 :-~o,.-o I "f, ! 1t..,1.+U : hq.,.~"t : f"7,...,.,,,.M I II)f ;1-"'" I h"t~1"'tIJo • tD,.r I 0., "tH(1;1="f"t: fr1iflD<"t : ODp &oM J fh"t~ ... m-) • ;1-11'1\ l.., ? h1.,.: ah.C""I'" I ;to;Jn: I :,.). : (2) h1.,.. I ~U'i : hA-"'" II

88 l-ihll(1:r; I 1I'f, ! "t,~:t i h'l. ;1-~ I a1i~ : hll~ : 1\,. : ofl1i"t'i I hCl\-r I f1i~1 : oPA

1 ll'i:C"J'i • "'LIt'}'} • .,. A;I- -:r-". , N' to dofD' • (\04" II

2 -"'tlJm fI=FfD' , ~"'" p

... r : (l. ... ,. : a.(1m~ t (a:r.d.:" I A+I\:"1t1D- I f"QA1 ?) he .... I tD~ I hAhA\l.1-fJo9" : ~1e I AItI"fv- I (I) hA2i'r J a.,.;J=A:t : IbA t ...,al""', I h"t:( I hA2i'9" i (M.., I P'&o) I 00118"19" I ahl\1I : h.,:( : aA.I\ r h"~A9" I aCI\- I I\f, I .,.ODItv- I CD~C(l.9" : h.CAJA ... Av- I hl\:f1D< .,

89 tD.,tf:e9" : 1T.e. ! h~" : --h&.h t-"f1J- • f)'ih"t : ih1fP"f • tDf..r : fV-~"t : ih1lfl"f • tDf,9" I f!l.lt.ih"t I .b1l(11- I 11"1TtIJo I (:"11)""') : oflm. • ""t J{f,JffIJ- I h.e.,4-4-:fv- I fA... r I ih1lP"f I h'i1'" : ~:,. I h.J'.f..A-r ..

90 'I.;Jo"fv-"t,., I 9"ihlMI A9" ~ I hlLl?- I mU(l. : .,.OD il(l. I l.;Jo,. I hlf~ : tD.c;~ : ~fD4i I (hl\TaJc) •

91 :-~O"ofl: 1I'f, ! b9"""'iltIJo I ~.,C I ofllt'tIJo, , h'itIJo+tIJo9" ! h~9" : h"t.,.."t : a~ : 1D<1l'P I 1. ... ..., I 1i~1I I "'if,'IA' I 1o(a "f1l9" I qAff~ I ff~ f atD.,c "til I ~ac I h,1-1'" I n~ : I\f, : f+hncb I hf,Mllf" : h • ..,.. ..

92 ih1lM: I II'~ ! 1o(a:r; I a'i"t.,. , 1\" I hhl\" I .e.A:" I fha~ I 'iTtIJo"t 1 (hit II' ) I h,"I\"fv- I tD1. I ;t:Cq I h~;J"fll'9" ' IIf"fv-+ I 1.;1-f- I a,....,..IP~-r . IJ-A- : hqa. I ~tIJo f hl\:':tIJo II

93 ih1l(1:r;r I II'~ ! a"fA-;1-"fv- I Ab I P~ i ,,~ I IP& I 'i:t'i 1 ___ f"7.1fJ'C~tIJo I :"111+ : fO?.oP

1 "....,. .... '} , hAhf • ,,~ • /AlPt.m- ..

156

fDiJ~ I 11 I 0-1: II tJ~A: 12 :I

157

"10+'1' t hC~ I (Doi(';l-fD I f1i 'itD- t ,." I h'~ I 1i'i I ID~ : ",:,. = ;I-(Do:Jolt"f". ; m-O.fD ! h~ I b...,+ I ,;IC I ·"ml1l1+. : 'i~'i I (hlt:f(Do) II

94 :"hlflf"f1r I 0011"1 I 1.tL t (f..01Al,'i I h'itt..n I bC~ : ,;ICII011~-r"b~I01i'im-:

Te":Jo I h~' I h'iIfJ") I fO~ I\-MfD I (f1(-O~A) I alJ1i-r : .t'H:J=:fm- I On."':J=:fm-fD : m-h... = ""b~Clm- I M~ II

95 OC!\ I m-h... : h1~A'i0~ I 1i} ! 14r I 11'''''1: = (bhltO : h1l'i-r) I h1~ : t-+"f : ao1: f'fD : :"t-:" :I

96 oo-il1fD I O;l-fDt-;l-~1'i" I (MAX" I -OC?1 : OhC..,... :

Itbtm- :I

97 ID~ I A.CP1'i : ID~ : "'9':': I (ltb'im-) ! fLCn1fD I 'i1C I ( .... 11 (l:e) : +b.,.1\- I f 4.CP1 I hCr I + ... ,,.~ : hA'iOlfD II

98 R-r1Pfh. I +1 : .lt1l(l:':1 : 1-+ 1:"'IA r ID~ I hil-r9'" : IIDCP. :ftpA r f"7.1 .... ·-,.fD : h111-O I '1"'1"'1 J 11.4- !

~9 OIL"fr I (O:"CO • .,: : 'JAfD) I

he"'''''' I hllb.,.A'i:fm- ! R-MPfh.r : +'} : (~1~ILV-) I

f+run-:,.: hIP:J': 9"")~: hof.!

100 t.1J: (f+'i1t.(I)c): hb+tpJ:,i:

tD~"':f-: 'itD-I 11-,+: It,. 1-..")+Ch'P,,-,I hC-).: of.'i"tD-: f+t.'i: ~~: O~~: f+~ 00"'1'1: hAt\::

101 h~r I hA~A'i:ftJ)ofD ! .." : tti!{l!P'fm-, I R~I\- I fh"OfD : +h1f1l I RtID"I : 'I.lL , h'iH.1 :

hh"O : "'It : f""l. "'I1,,."':':m- : h"7Ab.,.;J=:fm- t OMr : h" p.~'P:ffD-r I b"7b "'C9'" I O+C 9'"1fD I hAQ;l.ao~":f(DofD II

1 02 f"1.;l-OfD I :""1:" I fb.,.".,'f") I "'9'"f I h'i~ : OJlf'"f I fl.1i~ I 11+"I:fm- : 1.tL • h'~ILO I 'im- 1 :""11: I RhC..,'" : "" °707,. I -OC1: I 'iID- II

103 011.0 : (I) m-h ... I faoQ;l,t.if m-1 : +1 I :""1+ I Il"7.A.~ • ".1\- I ao11P81 I hAil II 1-0 : (f:"1Pfh. I +1) t "'9'l' : 0 C~ I f"7. ... 0 ....... 0-r I +1 : 'im- I f,Or I f"7.IIJJJ.-r : +1 : 'iID-II

104 .1-0', : +1) : A"'''ml,.. I 1.tL : h1)( : 1't'i"ftD-fD II

105 007,.01111) I +1 t "71~'P9'" : 'i~il = RC~ : U1: I o.1i'} : h')( : hT'l'1Cr ! b'i~fD : ao'im.'i: iJ1:A"'1fD I hAil II

106 ~"tL.r: 00'1'111.: flf.,.'-"OI/ .. n~"'-": tD-il'I': 'i:ftD-I ".,C .... :

RC-).: tD-il'I': 01/'1'4-'-"'1': 00-, ... :,. ... :,.: ll.,,:ftD-::

107 1.;1-0 I bifID" I (-tW'7~) I "''' I "'''71:'''1' = 9'"I:C I hhb I HID ,,.~ : l:t.iI • Rm-ilIP. I Hm-;l-&

9'~ : .... 1i} • (Ohil:" I 1-fi ~-~) 11.;1-0 : f"7.if(Do., I IP~ :

t-Il- I f"",.fl." I ilfl':M I ., .... m- II

109 h'itLO I (bda.tL9'l-) I b"7...,1 H--r I IIJp:r- I RODmt-mC = (Doil'" : 1't:"1i-, I h 11.,.;J=:fm- : ho.O I 0"':'· I h'f..fIIJ • ..,1tt-+ : h1:( I ""'''1tt-9'" -; h"'1fD : (h 'io.O,) : A.' ;I-:f(l)c' I f", 1- :\f..A I fl.1i'} : ffD'tp",,:ftD- :

110 A".. ... r I aoJt"'~' I OhC"'l'l'1 (tm'im- i RC~fD I "-AI'O:" I h1.;l-or I IAL-:;' .1 :JoA : flA 'iOll- I fir." f OOllt}blt:fm- : (""..,) : 1-Lll: I 'iRC ! h., .... fD : bC~ : (b4tCh.,) I hID ".",. I 01i'i : aomt-mC : ,.,.ll... : 'i:f OJ- :1

111 0-1\-1fD « 1.;)-0 : plt-9';F=I: (IV) I (M~:fm-') : OhC"'l'l' :

" ... "":f'PA I hC.... : 0D7.1P ~:,. : o-A- : d)-llm : 0.,,4: :

112 h'f.. I ;1-H1It1l0'''' I + ... I OA ; bh'+ : ;lC I lao~:'·", t (+'1' I ,.01\-) ! ID ... .,.,9'" I ,,:,.

A<f. I hC.... I f"'+I1'~'-"" : .,.1\- I .,.aoAt}:Y. I .,m-'1 II

113 IDf."H..f,.. : IDf.. I 0f..1\-·1· : h:" tn'" :; hil:" I :'·~t}"f""l-'1 ; bh"09'" : "''' : ml1-t9'l- : f~. ·,fo-fD I hlfJ'''' : "'-"lP,.9'" II

114 (l""'''''' : 0.,.') : 11:1"' I (I) b"'Il."'9'" : btt:tt-:Y. I A."'9'" :; aoAt},.. : Ft-9'l- I "'m.h.,. :t··) : I11ID"'~I\-'1 ;: "0 : A"-1'" ",1::;, : ..,,,, m. I 'i OJ- I:

108 h'iH.J'''' : iJI:AV':t:"7 f 1.;l-iJ I bifm- : (..,.WI7t.) ~ "''' t "'''71 :"'1' I ,..I:C : hilb : HID"'~ I I:lll • Om-llttl, I Hm-;l-&9'"f: .t1'i(Do I 01~-r : m-ll ... I ~fi

1 Ili\LID-' (tll·l· , ::h~h "

115 ;J-1F'" I h"U : fO-) I 111&9' :t·1 : M~ I "'m4-,..'1 II

116 b'i'+'" I 0"'+ I b~O~ : hh ~Il : HOII'i:" : (t9'1- I m-ll ... I

OfDI:C: "" : b"70"i('''' I fOlf.. hlltJ~ • faoAt},.. : +t I Ft-

9'~ I 111l0.",-:;, : 1\9'"' : hA.,O "i,9'" I .." I b., .... I .f~"'1:r:fD" I 'r-t,r--': • (hllhl\-'i I ~~) II h., .LlfD I fRf.."'+ I "'9'1" I (hA bllbl\-,..) IRe ... • : f++"7ml\- 0'-"" : +1:" : ·"b'''~ 1 "aom 7f'1·9'" : ~O"i· II

117 "1.;)·0,.. : b.,.~l-" I 'lA : 0.'" ;J=:fm- : aoAt}S' .. I IPt9'l- I

1i~OJ- I ill\- • RODOf.A : f"'Ll Inof.:fm- : ttA'iO~9'" ,:

118 1.;1'09'" : 01(' I fie" • "'9'1"'" I ".1\- I h' I: I ""11-0 : flU;,J :f1D' I ~ OC ! f.,.Il1'9'" : bao ·f.·) : h"ID1JJ.9'" II

1191.;1-0 : '"~Il-r I -o~ : .... +C I (baolllf:" I hf,ID1J1.9'") 1 All. .,.,.. I A.mt-:f1D' ;: (I) f1.;J-

0'" I :JoA • 111'i'"'' I hh,;l'" :r-'i : hfl?Jl- I blJ«l\-r I OhC "1'1' i h.".,It 7' Il 0- : 0", A:" I "'A,~ODl- :I

120 haoAb+7f':':9'" : IL'I9':1'- I (+L "'I,m-,) I 0-1\-19'" I A-OO., I OC .... I ffD'i~t}O"" : h1.,.Ch A?A., I RILl,S'" I (~t-) I h ID''''': : 'i1C I tt,..hfD'i1 I ..,." ~'i I "711;l-OJif • ao1'I('A?A II

121 l\'io.l9": A"71S"''M-:- 11"~0- 0'-" : 1i-~;J. : ,,~ I pI~ 1 7,"1'/ I

111&9'1· I "''1 I O":':ID' II

158

9"/J{..c,: : 11 • f).f:.: hfJ:A: 12 :1

159

122 ·l'tnlln<h9" e h=;: I 'hnflfl'l: sPT I ~')Ij I (nl\:fro-) II

123 Oll"'l !:"Ij : 09" f:C9" I nUI}- : 9"1Im.C I f)-I\' : flll\" I ~fD' : ~''''. : 1Jo1\'9" I OJ1. I cfI· : .('.00

f\llA ; 111\11." : ·,.,tfw' ;: nL: ll-9" I ,,~ I ·hn.::J I 1.;J-"9" I hcPJ..~:" I IJoI\- : II,}'). I llf,!. 1\9" I:

/. •. ). : "ci'H' : f'? A : J!/fi r, A 'i : hCll-9" : ll~\" : '-/PAtt9" : ih11 (l~'< : :"lilj,,:I·r,.li I (."f}f}I\-) ::

10 h~ll-: ll'}l: : ."Ij;l~ :- ~fI' c,:') : h,"',?f,I\' f ,?'} : n,.~· :~ I: : hi.:":" : aJ.I\ "'I I tD-II'I' : 11)1\-:" I h..,.=l1(sP1· : h')~ : ''''''PAIj I lP~sP:1' : ·0:"11), : (nfl.V- I ..,.oO:J>ch) I nl\:fw- ,:

II (h~ll-9"): hit- :- nll;J'l"} :

If~ ! n~fI'~ : I\~ : 1\9",} I n;J· 9"~,}9" ? h=;:9" : I\Cll- I nhC °1'1' : n"~1' : ~'} ;:

12 ~,: hh;;: I ;Ie I "hOJ''''' : ~f, fI:" ! f,6T-].'}J:"'9" ; x '<'19": 1\ C ll- I ttl Q4!~:r, : ~'} II

13 :- h~ : hCll-'} I (~1l'fJ:,}) I " .. :f·lJo: OP1i..&;:fv- : OhC..,'I' :

'''1f~'<'IA ! hlj'}·'·9" : hCll- : 1I'}1,9'1' : 11:"'11). I 'Ntl\ : ~n "'PA : -0'" I },4.t-I\V- • h" :ftD- IS

14 1- 'h.~ : 6J.I"fJ:t-sP-:"· I lin :

"I\'} • +ttl\ : n.Ol\tJJo"'l • 'h.'<'I : !'}1.H. I OhC""l'l' I h"~sPl' I ~') f n 1\-:'" II

15 hCll-,}9" I f,.H~ : 01i.~1j I 0""1:=l~ • Q;l,1\"'I : hH:":" I tJJoII'l' : 'h. ')JlIf,C.,..:,. I 04>

~dl- I 'tit. • (th"qTtJJo') : 4.K ""OT) I CD1.Cll-9" t 'h.~ll- I f"'l !tJJoch I ll.1i). : f,.1J'}'} I Ft-:f tJJo'} : nhC""l'l' : T~..,t-T'PI\" , Il,)A : i\tttOT II

16 nll;J-TtJJo'}9" I 09"1i:'" : xs« +ll- : OPdl-T ;:

17 l-hll;J-T'} I l1''' ! 'h.;;: : (M. 6liJ.1j I 1\ tD-C wt-) : A'} 1i +.&;

On"" I 119" I h:E-'? : OIlJ9" :

C ... """ • (11)9" I ""~ I Olf~ro-:: n.I\.~. (nl\.fJ: I 1\9" I to) : h ~ fl." I f11\{;gJ I OPK'th~ : ll'J'" 2tl' I IjTIB- .:

2 'h. ~ I (fJ:=ti'}) I :JotD'<k I rrH',; :

O~-O=;: I chCh'} I ll.li·J : nhC '"1'1' r hW~~IB- II

3 'h;;: I f,.1I,),} I <kCh'} : OJ f. : h'}'" : O"'lw·~.&;1-') I 01lJ9" : (lDAtt9" I It.ljsP"f') I nh'H" I 1\" I h'.,.ChAYI\'} I h~rr : hCll- I O.L:" t (1]1\4--} : Ih'U (11' I ;J-~h) I OhC'?'I' I htl'}1. sP=ti I ~OCh II

4 ~ll-fJ:: I\nll1: 1- nll·1; : I,,..t 'h~ I OFt-: II ') 1: I h1'h-n·l"'}: 8thf,. '} Ij I ,;g,l:J>,,}9" I ( nihA OIl) I nfv- ! I\h~ I fI;I}('}" I li~w' : llf"TID' I f}h : '1.11. l (llll;t-tD-II) II

5 (nf}1:9"): hl\ :- /;(( : If"t IhA9"II,) : I\w'}I:'l"l'" : n;J· fD't- I"'}'" : "''}J1A,) : .V.IP~.

,OYtVi I flf,.IIJ'}: "fico": "'AK': ml\.l· I )to"1j :1

6 'h,}f.IlV·?" : (l,'}~f1iOJ') : '1.;1'11 : ,..OPC'I'YA ;: h,,}'?"Ir.' :1',9" : ":1' : !1l"-9"CYA ;: K;J fD'''}9'' : hnf)'') I 0,(,:" : 011- 1\'1: : hll.,."fll t 0ll.-flt-'I.9"1j : nll.llth:" : "" I h'}f.J\":I.I\·l- : nn'H' I ",..1,' I O.'/J4>-n : II(~

:1·9" : "" : "".,";1' A I 1.:J'" :

O'PeJ: : 'ron21 : ~to·1j ,:

7 n~ll-'i:fi: nW'} f:lJP1: I (:f'~ 11'f): tD-ll'l' I I\tn!cJ:9'"f' : 'Jol\' ~ nhC'?'I' : nllf.Ij·1! : 9"A h.,. ":)'. : ~ WI' ;

8 (OJ,,}I:"":~): 'll\' : 1.IL I (M,;J' o}-ll) I :-1l;;: : 6J.1'r;:c:i· : II') 'li"} t ~fI-'I!'i I W"}Y;11D' : (-n') .'''') : to!. : n'l:J':-;" : h'<'l : "nA1' : f"·WI.~. : IjTto- : llll;J-:f·"} I O'?AK- I llat'f·,l·: (D'll'l' : )to· ;

9 ~fI-~,,): '?1.'" ito".}": n(",,:"): ?"f:C : ",. : IIJI\-:" ;: 1Q:J:·f'rJ-:

Y.'}" : 1i.f:'} ;: ~ll-'i:'9" : /J:J> :f·'} : II"} I: : "'tD-~IB- ;: CD?,.1 OJ-?" : 'Ntl\ I Ol\ro- In'}""'" J 'htJJoH·;;al· I -fl"}li"}9": f9";J- 9"),,} I hf,1.I\II9" : hit- II

18 n+tJ7.11-9" I 1\,., I fIB-if:"'} I 1.,.. I ntIPm· I (hf};t-TtJJo) I h,,1.I\9" ;: ~~(a;J!"f1Jo I (tDif:") : ~1C,,} : 1\1j'}.,. I ifl\""'l\ :f·1Jo -; lll\llil : ooAI]9" I Th.., F:" ~ ("'If:~'"1 : nl\-n~) : 09" +1\-:"9" I ~.,C I 1\" : OP;t-1 "IrtD- I n",," I -nY: I ~tJJo • nl\ II

19 00"}11.~1-9" : OPm' I tJJoY : +'j{!TtJJo'}9" I I\h- ! hJ1l\.tD,,}9" : (WI. I ""Y:=l~) I ll~ ! (I) l-f9"llt-l' ! f,.11 I OJIIJ:" I A1: : ~tJJo : nl\ ;: if +'1' : nl:C1 tD-9" I 1.OchT ! nl\lI9" , fcPJ..1P .... )-'} : IJoI\- : o'P4! : ~tJJo ;I

20 OClt1i I 'P;J9" J OcPJ..cf»m"" I P"'CY'l"'f. : if dl-T I OCll-9" : hTA..,.~:r: I ~O"" II

21 !9" I h9"IlC I f1tfIB- : lltJJo • 1\cPJ..1l1: :- tIP'f~1tJJo'} : hh -O~ ! I\.m:"OP'} : wf,.9" : A1: : hf:C1'} : A')"HIB- : .e.h~1\ A Ij I x 1\:" I 'h."} 1.1l1Jo9" : 1\" ll-fJ: I (111' : A'i!.C1tJJo'i) I f itt A'l""f')9" : fJ:"f t A'iIl.,.9" ~tJJo : 09"I:C I 1\" I hllOPT ~tD- 1: nl\lI9" I O~1"" I I\f, I hif 1j.L I )tJJo 1 .,'} I h-Olf;;:~:r: : llsP"f I h!ID-ch9" ;I

22 'I'''}tt&.tJJo''}9'' I O!.~ll : 'tit. J 'I'n-fl,}1j : ,)tJJo+:"'} : llm~1B- I

160

h·U'.It.V-9° : 00&\\]9° : wt9' ".f11 0-1\- : h100~,tIt\1 I:

23 1:f9" : hCfl. I no.T'P : f~O~ fiT: {t.T t h~lj:~ : "flOI\".flD-;: ~.::=619" : H.?".f ! 1\1,'- I -"11 .?"(:fIA'II\O-fi : .,-/r> : fil}" : hl\l- ! Ohl\tI I hmO:J>l\u· -: hCll· 1 (f1"~) : 1.;J'f- I ).r.: '"1 I li\tIP~lA~ : ~m-'i' :: V,{.\ h,tlm-9") ;. h~" ! Of.I\~:-'" ",,1:.,.I}".! "1\ .... :'I

24 OC~9" : OhC..,1' : "llO':;' l OC!l9" : xon ! f1.;J'(I)·1 : ",iI ~~ : fll\,. : lie ) (f'f'to1'e' : ,,:1\1--1:1 : fI~\] : ~OC r) ~11. ILO- : tIP'rl:. : ~1C1'i' : "unJ, T') I hCfl. I 1\,,: 1A1oP/.\ill\ T' ("illJf".f11 : "l}f~lD-) ;: h Cfl. I h"'OP~m-T : fle;F':f'1 : ~CD-fi ::

25 O~19" I .,.1i.,.,tI"oP- -: (I) : +...,.fl.19" : hh"'~I\m- : +1.1, l'tD-:; 1.;1"'P19" I (fll\{l.T'P1) : ~O~ : "m1-n I "1j.:,. I (+ 1.9" : 111\) : Oflf\.O' .... tJ I tllUr 1:.') : IllO : llev- t ~IIJ-I: I 01' ;J. llC I (l)f,1J" : hit",...,. : iI .. ,." : h1~ : 1\.1\ : """AIJ" : nl\ ".ftD- I:

26 (\til''':IJ''): ~C~. I h~lj:{I. : nfl OA".f~ : "A :; ho..,.il(1:1'-'P9° : (lPiI\]t I (~1JLO : ll.1A) : tJP(t h~ ;. +...,.fl. I hll·,.".:,. : .,.+ p. : h1" : 1i~ t ~m-~T : ,,'c;·,~:f· ~ ~C~9" I hm-if ;1"1fO:f. : ~ev- ::

27 +...,.fl.9" I hll·"~1\ : '1'+ r: : h1f. : 1i~ J 'Pjl':y' :; ~C()'9D : h~\lD-~'''~:': : ~(IJ' II

1 ~{:{I- I /1"7'1"/1'1' • M:!'I .• /lOI'J··" "

28 +"7.1'1.')9" : hil"-:"'" : .,-+p. I fIr I 1,11, I ',Cll, I (N,ti''': if.ev-) I h.,.,lt,,:'·'v· : ~ID' ; ((I."'".f) : ,,.,111\:}"'" J OhC"'1'r : 11Ci: I .,tn·C; : },I\T ::

29 :-f.fl.fj: : IfY· ! hlt.tJ : (OJt..) : -"hAhA ;: 1\~m."""1i9" : "'Il: :}o') : 1\9"~ ; },1:t: : hil4'kl"" 7f=': I ,...,?fIA'i : (hA) II

30 nh',,"'lD- : IA' : (I..,.:r·9" : \'0 tlll : (I) "7.ilT : 11'H:C;'P') : h~~ll· : ;J'floflA'P1\ :-", ;. Om· .,·f: : fj::"~. : A!l.1 : on;I::J·/.\: ~~ : O"'1IAR' : l1ih'I"'" : OJ·I1'1': 1.'i I nM:..,1' : 'hfiY;J'I\'} : t,1\- ,:

31 • ... "'L;1':fW··J9" I 11.)°,/:1'· : '1,IL : (IJ"~"" I I\hif'fI:f(l)' I 9°"'1,11 19" : t\ ~Cil' : hH.?1:1"-I\:fw, ; h~fl. : 1\11,t11,t1:fev-9" : 0.1\ 'P1 : ilm:r, I n~fl.9" I I\f. : tD-IIJ" : ,,1\1·tD- ! fI\t .... fD : 1.1f. : ",. ~ cJ:T ; ~~!F:ftD-19" : .y. ~m- 1 hl\tJ9" I 1'&-T I "1f)0)- ; f .. tJ : ilm- : },,,,.I\9" ! "U : .f"7~ : ODIAMl : },1~':. : 1\.1\ :

h""I\~ , "I\- I:

32 :-;J-?"I: "'tH',v- : ,f : OCI'I- : (~~C) : fHI\4(.:}'·.,.~ : ~(D' :. O~C"'11'1J" : h~li~"" : "f)0/.\ boT J ~10. : ,,1\9" }: f"7H(D' 1r : ~1C : f)y.IP&- • n~c..,'I' : ";1'(t1.-1A :. hOJt·f.:r;~ : ,,'Ji fi f.\. : hl\:r· ;:

33 :-1.;r~: If" ! tDf.CI'I- : \)"7. 1Il';'~ : ~·,C : (h1foP-,l') I "A:" : oD:h't.: : I\~ : N'w

1 f"7{Jt.'" : lip, • HD- : \"""'01-1' • n- , +.'1' ~,C • ~ IfIo "

f.1, : ~OJ' I ·,..}ltl\:':fWW" : h~ : 1\,.. : fI",·oP{'\il/'\:~ : OJY. ~fl. : hH~Ol\l\r" ;" bl1;'l'f''''~' :r;~ : ~ 1i'i'I\f}' : hl\ ::

34 1.;1'(1)-9": ~ft"":1 : ,,..,,fll\w- ; "'1ltl\:f(l)-19u : hCfl. : tJPl\(t A'r ; ~~If ! ~r.(t. : ilU?OJ' :

O'P4!O)' : "(I)-fi ::

35 hILI?'" : "711~~9':':') : it ~ :

O~I\ ; },ilh : 1.IL : .e-~ll : ~'M, fll~·:" : h.,ll· : ;J'.<':fOJ· II

36 bll,9" : ;lC : O-I\'}' : ""Ol,:r· : ~I1C : 0..,: : 10' ; "'r.~:fOJ' : ~~ : OihA"? : fOJY.1 : Ill~:') : llm9":" 'nfo, : hl\ ; 1\.1\ tD-r :-- M~ : fl/,.{I. : 1\" : h'J ;(&-1 : 'Nfh"'L : hll, : Ot·t : (J\IfO&-) : llTOl\ I hfv- ! 't::(:1 : 11~1 ! ~~: : hh l}0'l 1.9':-'" : 1i~0 : ~fi"'I1\1fi : "I\")' II

37 (\tfl.":?'") I "A :- "";;:OJ'9" : f9":"llilm·:'· : 9"°',0 t 1\'i1'" : hOO9"IIJi: I 04.:" : "::':1 : f9D~ "'1&-'f0- : n.·ti1 : l\'}~ : ""tID 1IJI\'f0-9" ; 1-'Il'V- { 1.;J'fo : \]l}OJ"'~ : "1C I ~(IJ. I ~~ : On 1\0 : f"7lr)'1 : h.,Cll-9" I tlPt.Ll.~'i'f"~' : 'l1\9" : h~C(t, : hd).tl9'".f : f1i).T1 : ihll(1if' I 'I"",If:" : T;Fi\v- ;:

38 fhf)-A:1fD I fh.-fl&-YSJD''i't fh.ll,,,:", • f 1~~-n11J" : '11. "71f:" : +hTII\V- ! I\~ : 0" 1\0 : 1J"119" : "7.?&-:,. : ""1f) ,~ ! f : ("1\,,, .?I.-.l-) : 0;;: : ""'i' : Oll9':(: : 1\" I f"I\U : :l"~;1' : ~OJ' I "'11 : hofltlip:f. I 1'11'-:". : ",null"'1)'9" II

I(d

39 fMll: : IV,· : :}f.;;U-~ : In'. !

N'MJf,. : (I) "9"1\\1:,'. : .e?fl\ 1\'1: mf.ll : "oC;&.m· : l,'}1;. : "1\0 ?

40 hc(t·: 1\.1\ : },C."H·t, : J\llor·;: 1'''' : ("°'l/.\hT : 11l\:f·v-) : fmt·"'l',:\:fm-1 : illfO':)', : 'h')r.: : h .... "'1111·~ ;: },I\O : 11 C !I. : 1J"1?'" I hll~=~ : hl\OJ~Y,?" ; r,:c~. : ft,I\tJ : },')~ : fl\.1\ : ",,1.1\9" ! ~\Cll-1 : ~')J~.: : 1\.1\ 1 : ~')P,:""'1"'" : J\ !L{.\I .eu I :"hhh~m- I 'I""7lj.}. :

"OJ' ! "/1 : hofltf?t:f. : ()'J'··f· : hI ev-cJ:9" ::

41 fOJot : 0.:" : :>,,.'/(':t: : IJ'J.'J ! ",,,~.o-,,, : 1.;1'lD-1 : ('J.,. "",) : m~ : fmll}lA ;: 1\.1\ tD-"7 : f.ll+I\A ! h&-ll·9" I n&-t : (h'fP&-) : TOI\I\:Y- ! .f : r,::f.1 I f9"Tm"+'T I ".,C : 'h''''~(IP J ("I\:fm-) :'I

42 AlLI9" : hO-I\-I: : ~Cfl. : f°? 1:1 r OD1i)'1 : l\+m&-m~OJ' t ~'1.;1'0 : 1111: I "1l;J'w-il:t; : "1\tD- }: 1.;J-CD-1r : h",Il;J' OJIl : ""1I}1 : "11~itm- I 1\'1' 4!T: 'lnu;J-:"r : OtDtJt I n.i:: tD-il1' : ~f- :l

43 ''''''''9'' { ~~ I ilQ .... , : filO' : 1\"'1' • ilfl-r I hll.;J-9'".f : fl.0 t\-'P:ftD- • llfl:"19" : 1\9"1\9" :

HI\I\9':Y' : 1\.{\o".f19": U~l'1f (ll.mOll/floP-f):fm- : OihA"'l) : hll\rr J ~'i1'" : ;J'I\"", : II 9'1"- : vs. ! ihA9"1 : f9"T&.-I:: ~1" : 1ifil'O- : ihlA"'L1 : lj:":

A~ I hl\:fOJ' n

162

163

44 I-f iht\""l- I ~·tf"'1-1 'i=ftD-I 'hr;'r : f iht\".,"f1 : tj:":f f 0'1' ,,="'1- I h,.1.lt1'r : hit-:" II

45 !'r: h.,.lt-f: I f~)tD-'i I hl1l"l l.tL : O~V, I (' .... ~1) : !It;,.,>> "'tD- : "'tD- • M I tV'f.1 : 'h)"'Itl"It.,.'i • Itb-~ : hit i (my. : , .... ~ I 1i.f.9") II

46 :-h1'" I 'htD-)"'~m- : , .... ~: .,,. ! ... 1l:"1 : f ... O- I 1\""1- : ... Il:" : hl\;t-"l : I\".,l : 1\11 it-CP:ftD- I ... 1l:"1 : It'rAtJD I HA 1\,,109" : t\.1t"if19° : U~l- : (0) .... : 1\,. : I\moom""'Il=ftDIf1' "'tD- : ihA9" 1 ~'f) : "-1- A1 ;: !tD-ck I 1111: : lD1. : ... ,,=t: I t\ooltlt : 'hh~I\AV-~ : (hAtD-) ::

47 ('hC 9'"): hit :- (t1l·}1 : N-

h;t- it- I 100;J-:" : :""tol\

1-'" 1 !£U.~lo"':"1?'": .,.it-: b9'":"Oit-:" I 1'et:" I Olt·,...,.c f OHIt 1\ CD" I tD-lt1' : "'lD.:" II

48 htt.!9'" I b)'LI: 0,.1\. tt1.A 1l1o.,.:;- I 1'4::" I I\"'C' A) .... : !1.ltll1o.,.:"1 : 1Joit- : fOlJ.OIt- , ... Il:" :' fl-"'IC'1- : 100;t':" : '_oPnr it- II

49 hlLl9'" I h)tL1 : 0"1\ • ",=t: :

OC .... : fotmn-n·h OC 9":

(mf,"') : fOlJ.£U.9'"ckO.}o : 1 oP.}o:f,oolflAII

50 '''-lP-9° :- xc .... , : h9"Ill' A~ I hit I oPAtJ.,.r;tD-9'" : (fo ... ·tt:1) : OoonrtD- : 'l.tt. I m1.: 1.;'-U : ·f-ool\Cl ;: f~lL!19'" : 'h~;':=ftD-1 : f~~m-:"1 : .... .,::;- : 1i-t;t- : m""'tD- I 1.;J-~:

"-1111\=ftD-1 : 0'1'4: : )CJK' : hlttD- II

51 (1.,.lP-9'"):- f. .... ~1 : b~~"" I 1l1l0l\:-;'''':'' : 1.tL t ~.,to"f.,. I 9'"')1:"} I ~tD-? hl\:ftD- i Ith I\U : 1't-T : ,..,IltD- I OC.... : 1\,. : 9"19'" : 001'6:1 I ~.,C : hl\lD:n9" : hit-:'J- I fOlL 11 :

OIJ.lt:" :- h.,., : 'hCD"~-J::"''' ItR r 'ht : h~~"'- : 111l0t\b-T ; hC .... 9'" : htD-~+~:f. : ~tD- : hltlo II

52 (, .... ~) I ,.U : (I) (1.;t-,t.) : ~:,. I "ti't : "It • It\b~.,.:'J- : -"tit1 t hl\U9" : fb~""~lo1 : "-111t\ : f"'lI~'i I 00"ti~1 : h 1.tl1tD-:" : ~tD- ! (l1A) II

* * *

53 ~~""''r: (bltih.,..:") I hl\m

to9'" ! ~~lt : .,.it- • 1.;J-,. I fill O~:'J- : ttt\"ti~l- I Olt.,..,.C : 0001'6: : ~1C I OhC11' : htl,r I 'i:'J-'i t 1.;t-f- I Onr9'" : 00 ... 6 : htl~ : ~tD- : (hit) II

54 ,,,,""'r: hC .... , : l19"m-t\~i Ato.... I "'I A r; I 111.C1CPAIJo'i : 111t ;: 1l'i11.lD-9'": 1.tL : 111 ... : tit. I h~ : "'1: I IlA.."A : ;J-""~ I ~U I l1lttD- ..

55 09"I:C: "'I9"~ I 0."'1' : 1\,. : (n:9'") I h~C1~ I ht : mll4: : 0'1'4: I ~~'i I l1A II

56 h11.fl.IJo9'": It' .... ~ I 09'"I:C : 1\,. I hC!J. : OLA1CD" : n~to : ffll/..(t~C I 1\ "ti1: hltoo:f~tD- ! 0'fC';J-'f1 : fMiftD-1 I "'tD-:

h11t!lt1 1 fO.,..: "'6""f19'":

CP;J I h'im4-9'" II

57 foo£U.l.if,.oJ:9D I 'A9'" : 9"1~:

A~tL11 I\oo).-}o'i I .em~"'cfl :

A~U~T : fRAm : ~tD- ..

58 ff. fi: I lD11:'fD"f9'" I tlDm- !

nc r I 1\,. I .,0- f h~""fD :

xc , I f41:T I .... "ti). • OlD~

:f1P'" II

59 ("'~1:ffD.1 I 1.Jr1D) I il1~:f ""'9'" I IlH;J~It:f"" I 1.tt. I hA 1- hhll;t'101Jo lOb-A 1 f1i~",,' 1 lD1~'f1Jo1 I h9" m-A ~ I h~ I hhlt"''i;J~"f : 1Joit- I RI\.,... I lt1i1 J ltt;:C') : fr".,1\ I OD"tit1 , h;t-f.M ?

60 xc .... ,9'" I Il;t-oom-A~ f ht I H1.t!- : At;").,.. I ltt;:C : fl\"f IJtfD r hT"'CO-~9'"9'" II

61": 'l-ltAC .... I hll-f:1 I 01'11~ I 'h1m,.~A1 ;: hr;9'" I (.eU11) :

UhC11' : "'6""f : ~1 t hit-:'J-II

62 Ah iibl!":f.9" :- if "'nr:f"", t m1. 1 O' ...... fl;:TtD- : O ... ODA .... : 1.tt. : !",.*:,. : 1111: t Of:}iJ;: :f1D- : ",.lt1' : hl:C1-I\TID- J A.OIIA .... I .eh~I\A'i I hl\:f1D- II

63 es:» hll;t-:f",.,.. : O""OIIAIl. : 1.11. :- hll;t-101 r 11.e ! (lD11: "'11011 : hlth9"1lDltl:) t lt~C br; : "'hAtJ~A I ltAtLU I lD1 1:"71'11 I br; : ;JC I I\hlD- I ,. ... LCA'iA'i I 7l~9" lAC .... : mllct,,"f : ~11 hit- II

64 l-bl1V-1 I U.c.:,. I Rm11:QIk :

It,. : h1~01111;1.'fv- I h1~ f OC.... : It~ : hr'i"f~AIJo1 ? hl\U9'" : Omll4!~:" : (hlJoit-) :

fOAm I ~ID- J hc .... r I hhtl 7/"f • .,.it- : .eOA1' : h"~ I ~ID- I ht\:fDJc ..

65 b~:f""'r I RhL-f: • 1.tL t if "'nr:f1D-1 : lDl.~C"" I .,..OD A" I h1i- :-hQ;t-'f11 11.e ! 9'"1Ih1I.A;JA1?.eU~lif'" 1II"f1 : 'iT J lD1.~ I ""ODA"A 'iAT I (h1~~Il;t-A1) tAO..,.. ... flR-1r I h1iffD;t-A1 f lD1 1:"'I"f119'" I h1ml1~A1 I MOIIA19" : ""~:'J- I h1£U.9'"&A1 J ,.U :(01.,..,.,. : It~) I .,.I\A : lt~C : ~ID- • hit- II

66 :-l}A.,..bOIlTIJo I Rll"""'C • xc .... , : OhC11' I fr;t-ODmA;S : AOII"ti'i'f1Jo I hhltu I f1i ~1 I ~A I 11.~1 : OII.,.."'Ioo~ : hlthr:,. ... m-~ I I:~lt I b'i''''': ;JC : I.""" I hAAbDJcr I hit T"" J 00"""'0II~:f1D-1r I R ... m-:'J- : 1.11.1 :-hl\U I 09"1 AtD- : .,.it- : t\~ : 9'"lttJC I ~ID- : hl\:f1D- ..

67 hAr 1- A~:'; : 11.e ! 1l11: :

OC : h:""'~ f "'11 : U.,.A!f. I OC'T I "'0- I hhl\U9" I (tt:CI:): 09'"1'" I hAm:""'"fv-r I (hAooAltt\1olJor) I t;:C~ : fhl\U I h1~ I f,,"1\ I h,.1.A9'"1 OC .... I 1\,. I .,..ODttv- ;: ""oob." "fr : 1Joit- : OC.... : 11;: : .eoob- II

68 hll;J-TID-9'": ttlltl:f1D- : ltfi:&,. : 010- I 1.11. t bhl\U I (~CI:) I M,.. I ~1C : me .... : f"7.bA tJAt\:fiJJc I hA~Ol9'" I ..,., :

O!b~l1 : ~~lt I ID-lt1' I f~O IT : "'~.e: c.':" I LR"'I:" J h

164

165

Cll-~ ll~"m~'i""; flJ..,. ++ I flt\ I 0.+ I 'i"" 1 .", I h-nIf'1=J: I itsP:r- : hl""+'~ 12

69 m~ .... r;: I ~,. I 01ll" I 1.tI.~1 m ,~"..., I mf,.C .... I hllm;J..,.rA'ilf I At. I m'~~u I 'i~ 1 "IP~ I 0'i0~+9" I o-A- I h:""'~~ I hA..,. 12

70 l»:J>T""'~ : flH;J1:I\:f..,. I 1.tI. I ", .. ,.-1:, I (l) Om, ~"". I lJ:J> I ..,.ll... I h~1 1 hlLl~ 1- AI\,.,. I flt\ I ."oP ~":{, I IT,. ! A'iJ'" I OAC., ... I ",P'f I til-o- I .tA I m~ 1 -I"IIJt. ..

71 m"'ill- I "'1.CD-~ 1- ~'1:' I m4-'fo- ? hA- II

72 I-f'.,..,.. I oPh4.~1 : mCj:-f'iA 1 ACll-'~ I 1\00111 I it..,. , f"'''''A I "V''i+ I hA"" I At.~ :

OCll- I ",,:tr : 'i~ I ht\ II

73 I-OhI\U : A'~I\t\' • O~ ~C I 1\,. I t\", ... 4-:" I A,.c;AoP

III' I nAC.,... I 0"":J> 'f:\A ! ",(l~ I hA'iOC")~ I hA- 12

74 I-,.,.if;t-'I"'f I -n+1i~' «tlll-l: ~,~, I 'i.D-? h,.. =r-..,. II

75 «tlll-J: • (OllJ.,.-n I ~.,) • lJ:J>..,. I O=\~ I ..,.ll ... I f"'1"f 0+ I itm' I (t.ll- 1 oPmit~) I 'I IJ)o I AC ll-9" I «till -f: I 'I CD- ! A'''fLO- I O"A":'T't : A't+1I) 1\' I hA- II

76 (~COPt...,.,) 1 hm't~"".~ I lJ:J' r 04.+ I 0 lJ:J>" ;J=:f..,. I "f.oPl..l hfLl~: (", .. ,.-1:,) : hm'~"'" I lJ:J' • ..,.h ... I hm

111+ I A·U',If.V- I I\~ll-r;: I -OCt '/+, • hll-""7C'i"" I h~U : qA'if 1 'it: ' 01.,..,.. : ~., :

m11:""" r 1\."" 1 h"1q..,.~ 'i OC i sr: 'if dJ<'1 : it..,. I 01.1.. ;r,,'f I tI~ 1 A'if.C;Jt\, : tllJ ..,.+:,. I '1 An.+":{· : v·A- 1 0" ,.~ • O"cf! : hAA II

77 .-o.itC~ t hhv·') I 04.+ : fCit-dJ<' : m11:9" : OAC.,... : f'\C!l:A t hA- i ~ .... r;:~ • (,." i-, 1 ,."."C) I 0 'ir;:ll- I ..,.h ... :

"O:J>+ I I\'iit-'" I hA11\1l) ..,.,., I (OAll") :- A'i'}'" I PI#" 'To- I fh4- 1 'iOJ- I hl\U~ : f". +A-+, : O-A' r ,.OAT 1 0'1'4: : 'i ..... I hA II

78 h'.,.· f.,.bOCbCD- : 1T1. !

I-ACll- I OAC1 ... I ;.I.~~ :

7i",."", • hfl+ I hAA"" ! lll\ flU I OCll- : hr;:t. • h11:~":{-

" • 111 J A~ I bQIJAl},., : lP~sP:r- I 11'i1J : At,.',f,'/A11j :

hA-+ II

79 :-lJ:J'"f11 : ACll- I H1.(' : 11i'0-"1 I f'\m' 1 A':( I "'~1 hoP111 : Oh~" : A'mO:J>t\1 :; A~ 1 " I 1.tL 10M:" .... I O.J; f"i- I '1' 1 hA II

80 bCit-". : .,.ll4-, : 0"'1.10' : 1.tI. • f""_o.:l}h~ I 11 'im· : 1AA I hA- I ;J-1\:J':fCD- 1 hAIhl1;J-i-o- I 0'1'''' : 1\,. : bh 1\" I fl1'i11 oP;J-OP~ I b..J;1 :

OAC." ... I flHqi-o- I oPl1)" : blL"~ I 04.+ : O~ll-r;: : 1\,. : .,r;: I flPt.Tv-+1 I h;J-dJ<'ck ~'?ht\IL"'hq~:At.:Ahb "t4.~1:A~ , m,.~ 1 hl\" :

I\t. : Ahbt'7.LC'('A~ I I:l.h : f~hC' : ~I:C : hAAI.9° ; ACll-~ I h4.6-1-:1· : V'I\' : 0" 6f.b : 'i (I)' :1

81 lOS', I h'1;j-:1,0, : _,-(III A it- ; nA' :,0,.. 1- hl1;J':1'1 : 1T1. ! A:E-u f'\1..'" : I1m~'idJ-~ : 'i1C :

A':( : hAoPf'\tlC1,..; ~.+. ,,.. I 'i1C I (~llm.~·) : O'fcf!

sPl· I hA'iOC'''' !

82 fl-1,}," : OCD-h.\I.: f'iOC1'l :"1 1 tI·,-"'I : 1":{'1~ I O..,.llftl.' fOl1I11'ito-') I 11t\ • .,(IIIA I ~I: : m,.:" ! A~,}," : nAC., ... : hID''' ·,..~:l·- I .,.) II

83 (flJ.,.-O) :--- h"1.t\~: 'ilt:{l9: -'l'-v, t h1-'='1- : "1C1 I At,.'1·'- : ifA"...~l-v- I (1Pt.":f-v-."'",) ; tID A l}".,.. : -.,. A "i P-"'" , ("'II: 1...,) : hl\-O~ ! A'iCf'\-1 : ("hi: ,~) , f-"f'\nf'\O' I "'''m- I h"" 1 A..fODIfJA"1 I .J'.h~I\Al A'ilf : ACf'\' : ocr+. I ... no~: : ~ro-Ij I h~Tm- II

84 h'iit-9" I tlroC I hl\'i :-- n~ .... ,.: : It,. I 'f : "'fIt. ! hA ; fJ,. 'i=t:'}'" : b",", I (1\:""): N'ita 1 ~m- ! ACit-'}'" : O:"l}tL :

N-OD~ : ~ro· It

85 (A'iCit-9") 1- Oh~" I A1~" A1 ! A ... ~.:,· : f+I.-Oh : "llh ~'''''''1 I ro,.~ I tlm4C.sP=t: : hllh9"+1i1 I t.'~h • ~f'\-'i-'" : h""..,."·.,. I h·l·1D11:9" I hA' :1

86 1-6£1>'+1;')'1 : "'''t.1 : f"'lf'\ oo-.,.m- : m1. 1 h~" : -0" : 'ID' ! h"""~ : nil-A: f"'l;.ldJ-ck:r-1 I 'i1C I o dJ-.'" A v- : "~Tm- II

87 A;€=t; 1 IT,. : 1i.~ I h~it-'I~'i : hro11:00-", I (lOt.) : ',-ODt. oP~ I hh""'" : AlI"'-" : '''ll<5-: "..,."...~fIlo ! A'i1T 1 hh~tJ : A1I H" I bdl-'l"i- : ~1I(l";)'A1:( : .,.11'1· I h""'C ... 9" : (ht\) It

88 OCll-~ : ~1~ : 010- I 1.tL ; "-)-1- : f·,.hncbto- I vs. ! A~ ,~ : 0.-'- I f'\{l;.:'f119" : .,..-;:,0 I 1.1.f'\-01 ! Cl}7i : if' ... "'9" I ,.H1 : oP ... ·,.IjA ! lllf:C 't~ I A;;: : 00-"A1 1 0~9" I It,. I OD~'(O-:" ;- "1\,, : oPR''f¥ ";f') I "OI1'iP,AIj : hl\-:" ::

89 :-A'iJ'" I f"'l;J-IO'ck I O'int. ";fo- I 1.tL : 0~ll-r;:11 : 11m') ,('00- : ~1. : flP6-":{'0-:"1 : '"1~: oro:J'i-V'1 ? h~Tm- II

90 :-h1'" : OAC."... : "'.,- : ~it-Cj: I 'i"'? "A· .... ! At. : ~it- .. : 'i~ I ,.,,~ : (011:"1 : ~IO- :

h"" I n~ : ",. I OhC"'" : A1 f'\A 1 I "'lIT ! f°7.m'i+:"11 : fOf/.;J·1F I f'\OJ' : (h~" I ,.hf'\ 'l'A) I h~" : fO.,.. I hl:t.1.1P ";f1 I ";J : "fm'f."'r, : "A :1

91 :-fih"" : A-''''''A1 I h~" :

O=;: : ",. : nAC." ... : "Ol\mlJ i A~~ : OAC.",. I "'r4.sPi- : ~OC1 : hA' :I

92 I-1ft.: O'i'1.,- I ~,. : m ...... : fAI1":{-v·,.. ;: h~" : A'i'1-" : ",.t.A I "C:f'\-'" I bhlfV'":{- :

V-A' : ,.nA ... I "11"1 : 'I OJ' : hl\TdJ- ::

93 ""'1 : +"7.11.1 : "Iff.,· : 1i.~ I Ohl1·t: : ~.,.,.,.. I iliA"} :

fOf/.I,. I ,i'i : ,.(JDIl)A'" ~ n,-,'

166

167

"'(I;J!~V'")9" : "'llitfl~v· : MJo m-A~ I (hl\;fm-) II

94 ..,oPA : Al7f=ti9" : (9"itC,,}) : o "N\. ~ : "Ltf. t h fl;t-:fm- :

I-h). 1 f~""t;:") : 1i;t- : OhC ..,... : h1~tW' ;: fl;t-cf:~~ :

Cie: : (;t-9"~~ : iOC) : htl r.

95 :-OhI\V: h,,}9"l\tl11 h1 ... • :

OhC..,... : O+'(-'I"m-: it;,.,,. TV : m-it'l' : iV ! h~-r ::

96 h "'tm-9" : OoPll) : 'LIL :

( "'l. .... "}) : O~-I: : I\f. : II)tlOJ';_

OJ~lt1Jo9" : f"'l.I" I 11) ;: h~ : tl'i1+ 1- llhl\V I Oh-A I f"7 ;t-ID-<f:-r') : OlD- :J>tlv· : hl\A 'J. "fv-9",,} ? hl\Tm- 12

97 :-hfl;t-".f·') : Iff. : tl'"tm.h.f ;J!"f") I 9";"~-r1 : tlMA1 ;: h?i I ... ~+7f".f' I iOC")'i : hfl-::

98 C-ID1.~"l·: tl'."'+ I 1.;t-~1 : 9";"~-r1 : htlMI\~~tlv· : h)1f ! xc .... : oP.ltttlJo : hlff. : flID-'i : hl\TID- :I

99 O~""t;: : 1\f,9" : 010- : 'Ltf. t 1D1\}!:':1 : ID~C"" : hitm;J TID- ;: OhI\V9" : 4.:J>'(- I ...... eJ"f I h:"11~ : 9" ... e1 : ..,0- t hl\TID- ::

100 IDIt'::':")9" : 0It-~~ : Itf, : hID II)Tm- ;: flC ... ·9" : "';J;(~ : 11'ttD- : 1D~~lt"'· ! hfl-f:9" :

Iff. : f,v • ~..,. I If:\"" : ;"ADI : Ij:"f : im- ;: 1.;t-~ : Oh C.., ... : hro-i"": h~~;J-r;: I10J vt : 0.""9" : flOJII)~'i': "'f,1I) 19" : O~'i : OOJ1 f:qf'=I: : oPt) bA=l1hOI\it'10:\I\:h'i1+1: ll1mC : floPlIJ~V- : "Ltf. t OhC

.. , ... : tl~ : oPAt)9" : 'PltA~ ; 1.;t-~ : fl"'l.?\"m- I )1C I h1l't-J:1 ~cf!:" : iID- ;: hilT: hC .... I 0'" cf!ID- : ... Oo?/m- : 'tID- ;: htl II

10 I 1.;t-~ : ITf, ! 111..,P''i : OhC "''1' : "'m1i~ 1 ll.ihAIJD"f9" I Ij:"f : h ... +"7cll.~ ;: f"'''7I'''''i I f9"'(-C : 4.lI)t ; IT1- ! h") .... :

O:"Cfi.1:'i : OoPtn.~?\"f,1: : q.tl9" : ~..';-f: : "1.1: oo- ... A/J":

Ifl" : "'1.fl~ ;: OoPAt)'I":':9" : hitm;J~ I (htl) ::

102 (oP-thoP.(- : Iff,) : 1-V : ID..'; .. )+ : f9"'iOJC~ID' : .... 111 ! ll.~:" : ro~"".f· : im- I h1 .... 9" I h)C .... I (O~ .... t;:) : f"'l.ODh~ : 1i)ID- t 't1t-;fID-1 : OeJ~1& : 'Ltf. t hi .... : H1X' : hA)OC h9" :1

103 hlltf?f,,:':9" : ... ,,~ t (tl"7OD'i Tro-) : ... ..,.:}:}9" I f"'l.I9"~ : hf,1.~9" ::

104 OC .... 9" : (OekCh1) : 1\1. : 9"19": 'P;J I h""m,.:JtTID-9" ! hC ... • I flq.A"7-r : ..,..,t.. :

h1:( : A.I\ • hf,1.tl9" ==

105 0"'''71'''''1' : 09",(-C9" : t)A "fro· : 9"Ah-r • ....It-f,-J: : h) .... : llC!'l: H"}'L,,"f 1 11)m-. OC!'l : 1\,. • IA~~ 12

106 h"'tf7f;J!TID-9" ;: h~"" I h;Jt tJ-:;' I 11)ID- I h'1:( • OhlttJ = hl9"~9" :I

107 llh 1\ U I :"11)'-'" I it' ~~ I h1.;J : f9"..,.ODlI)fl;fm- • 1D"9" : ... q. 1:-1: : h) .... : f"7lm-ek • 1l.1i~ : 0'(-11-r I f9"..,.ODIIJQTIDoP1i ~'P1 : h1-4.~9"1 ?

108 :-f,V-:;': OD11Y.. : (,' .. 1' ; OJI. : hl\V I hmt-tlv· ;: h~9° : fi·ll. .... tl~9" : ... m- : O..,AR" : "7il ~;r I I\f, : )1 ;: ... t--r9" : Ah I\V : f.1fl(l)- :; h~9" = hh;Jt tJ=ti : hf.~AV-9" : OA II

109 t)'1.... : fl~:,.9" : ll.ll. .... ".,~ : ... ,,-:;. : lD1.)C .... : t-hf, : V9"'i IDc'(-It;f1D- : f"l~1 : m1F .. :;f·"): h1:( I hAlth"}9" ;: 09"'(-C :

I\f, I h"1i.~9"'1 t fi ll.f'1 : hi.... : O~-r : f)O~"l'1 : "',,".f' I ODtn.~?\" : hf.ODAIl "f:M ? fODtn.~?\""'I:9" : h1Ci Atlll I A .... mi ... ek.-,.. : OhC .., ... : N·if A"f : '1',10 i h;J-cJ)ocf: 9"1 ?

110 ODAh .... 7f=J:9" : .,. ... ". • O,,~ 1&'1' I hiC .... : OhC.., ... I Vi' ",if. : oP1i'l:fm-1 I n+mtIO~ : 1.tf. I hC.c;;t-~") : ODlIJit TtD- ;: (h?/) : VM?\"m-9" I ... mh ") ~'(-'1 : +1.~ 1 r :"II);J-".f'19" I hh;JttJ:': I ;"11 (1-:;' : I\f,

h"ODfl ... 9" ::

III O;J-tt):fm- I tD-it'l' J Ahh9"C: :

QA I 0..,.10 : OhC..,... : OD1 fP1 I )O~ ;: (f.V : ekCh1) :

V"7. ... lIJmt;: : ID~ : hf,1.fl9" ! "":1":0it+~-J::IAID-"}: h~;J;Jtifl' t A)1C9" I v-~ : 1lttifl' t fl"'l.I9"~ : ih1l (lT9" : 00 t'i : ":f-r.";10 : ) m- ::

9"61 .. ~: 13: h/.\-~61::: ht;:A: 13 ::

Ohl\V I "'9" : h:E-'" : (11)9" :

C1<;·V I Oll)?," : h"~ I Olf)m-:: h.tl.oo.~. (htl.t;: I It9": "7.9": to) I (I) f.u".f- I (h'icFR") I hoP R"th~ I h,,}"'~".f- : 'I:" I IIJD : 111.;t-u I m~1+ : f+OJ~1.ID· : hm-~-r I ~m- ! .." : h ..... ?f tJ=ti : ... ,,"f I hl9".,.IJD II

2 11I\U: 1 : "'''7I-r") : V9";t-f.. 'P-r I h6"71: I ":"'iC I I) ... ..,. ~ ll.H.fIJD : Oocif. : (~~~):

Itf, : ("'AtIJ~) I V+1.lt1.fl • 8th f,1'1 : tn.~.+19" I f1t- I ·)m-l v-~,.. I tl+m ... ) I "Lit. I f.r:

IIJ~ ! )1~'1 : v-~ : 111+'1 .... t·A ;: 01.;t- TV' : OD1'1"f':" : ;t-~;J"'I& : H11: : ;J-IJDt-.,. ".f''1 : f.H~1It-A :I

3 xc .... 9": 1 : IJD1:C1 I fH~;J f o!t.IJD I +t-t-sP":f-1'1 I m'1" -:;.") : 11.~11 0m-",1\l.9" I ll.t;:~ sP":f- I v-~ : V-A:" : V-fl:" : q."),,,T1 : 11.~1 I )ID- i A.A. ..,.., : 0.,,'1 : f,n"t;:'i"A I OH.

168

119'" ; m-il'l' ; h "7..1 il". ~:,.). : ihlll1'f I 9'"lAh-r-'f I hlA~ ::

4 09'"'(-C9'" I ,,,..,..t-O-l: r "kC'I' t-fl'l''f I hlAh· :; h(J),.':"'f9'" I h:"hlA"''f t hllC,)"''f9'" : 00') ;1·91'fC; I oo,;t·9''f I 11A11).; 1I')qq9''f9'" I h/'\~ f Oh'~' I (0''1 ; f. ... mllJ~ ! (01lJ')9'"9" : "hfl~) :; h4.I\-",,9'" I 011 4.~ I 1\,. I 0"'L0l\fD" I ll-nIA : h,-'O/'\II)A' I 0H."9'" I m-il ... I A"7..1m-+. I ih1ft11- : ;J'9'"t-:" : hAO:" ::

5 'O:"f.~:"'9'" f OILC: 011": 'UL: h"l'/ : hJlil : ~ ... ~:r. : h,li'i A' ? "7A;1-TW- : (:1"1\:") : .(-') :,.: ~W· I h~tl" t h~""f: 01.:JTOJ- : rlt~:r, : C;Tm-: h~tI_

"9'" : h'lIlII\9':1- : Oh""'~ Tm- : 1\,. : ,fA-q:(-w' r 'iTlD- ; h~tUJ9'" : rhlt:r- : :}F-~" :

C."TW' ; h~l't-: nm-ill!l. I tim:l" t 9'1- : c..:t: m- ::

6 h~ll-: 04.,1- : foollt\-~Tm' : :"II)-t'-'f : nhC..,... : IA4· : fl.1i~. : hooAl-}ol,. I 04.·} :

OoP'I'l.,:m- r lit:fh-A-'IA ; 1.;1' "9'" : All91~-' : hoPIl1-"TlD' : :JC : OhC"'"f : f9'" ih~:r' : f)A n".,. : ~m- .: 1.;1-"9" : nM:",'r : :"11)'" : ,nc": : ~ (I)' :1

7 h~tlf9": fit.';.'} : nGll· : "f, : h1.;1·o), : :l"9"C: : A,},,') : hA'I' wl.f.l\·}'}" : ,.I\l\' . h')-I' : hilt.l.·t : '(E': : ~U : Aih1f119" u·l\· : (lPt. I hl\TlD' ::

8 hl\U: (1,·1' : o-A' : f9":'-I."'" (I)., I ,f (I)- .... A : "'1ll,O':"':(-9" :

fOlJ.f'Ju .(-l\_:,") , fOlJ."'-9" ... ··}

'}9" { (1m- .... 1A) ; ~1.;..9" I "'A' I hCI't- I ",.(- : IllAh : f·"(J)ll~ : 'im- ::

9 .... ck''i I :"cn" : O'Pcf! ' ;1-1\.-,. : ,,,.,. I ~w, ::

10 h'i"}"': W'il'l' I .... A·' I 11:" : 1f.~' : llm- I IlCI't- : ffl'l'1i9'" : lllD' J hCI't- : Oi\.t\.:" I ."f,.'l cf!9" til.,.' I (""'A~) I 1i.1~'}"1 fll'i I llm- • (hCI't- I tl1~) I h h·IA I ~m- I:

11 ACll· : (Allm-) : hit+4.1:9" , h:\I\m-'}" = Ilhl\., I 'l-h"11 : (hh4-) I f"'Lm-ncko1- : ·,..,.tall_ 9':1', I (oul\hh:") : hlAl\-:'- : hl\ll I OEl,1I111' I II'~ : r« (I).') I ~;J : n'ilj:{l:FTW' I !A ro''} : (lH.;1·) I hilh"7..AoJ·m- : ~~it I h,.AOJ-'I''}'' ;. hl\U9" : (1('I9'·,r· I 1\,. I h4-') : 1l7f I "u, :

I\CI't- I ouool\it : ft\lD'9" : A'I ell·'}" : hcl'l' : t\.l\ I 9''')9D : ,,-hl\l),. I fl\T6I-9" ::

12 hCI't-:.r} f9"·}t .... ·'i I f9"·Nt ~~9" I it·1·1i). , -nA6f!',"" : f0l/.1It,r':;·IJo : h1lf.l· : 1.(I"'i 91':)""9" I ftr'L.t'it1~ I '10" :1

13 ~'l"~:}~-9": 1"\"U') : O"'1I'1lJit 'J') : 111lt·A : (lp"hh,l-9" : ?,CI'l" : t\{/I!{,:(..:,. : (.(·IIl .... :J-A) ; or.111..y.:l'·'9" : _(J.A ilA : ?, 'iCI'l-9" : (h.lt-'l9':Y-): nh ".,: ftr1/Jtt·h ... ·: !tli).: He!!.: f0lJ.7i tD·'} : 1'l(1)' : f,OIJ ;J'A : ),,1:

"'9" I '~',I\ : ,nco': : ~(D' ::

14 t\CI'l-: (M\"U) : ftD·~:'· : (/11'1' t.,r: hAl\rn·: ?\'i".JJ~: hel'l': l\A : (I tJI/:'1'111"":'= m· : (iI,)' :J' '1-) : tDY. : h4· : _f,1.Cit : II'} 1.: :

wy, : (O''! : {1P~l.'::r:'} : (n.;..cp : 11 Ii) : h'} 1,"7..H~;J : (I'ltD· : iJPAil) : h'))l: : A~CI'l· : fl9" ')9" : hf.OO&\I'l·I\TlD'9" ; (I) hCI't-9" : wf,. : h4· : f.t-7i : h,.1.A9" ~ fh.J,-'t9'l-9" : 'I't :

Oh"1: : h')~~ I 1\f.1.I\9" I:

15 01'l"71-1-1;: n9"~c,}" I fA .. l· : o-~ I 11m- ~.9" : 1i ~ : 0., s: :

A1\"" : ,f.ll.,~ft- I 'I'''91:FT OJ-9" : Of!l.·f-l-'i: nlPcltl-: (2) ("I'l..,P.ft-) ::

16 fl'l"7,:"r,- I r'}"~c : 1.;1' : "7' ~OJ- ? Ol\Tm- :; 1\1\., : ~lD' :

IlA ; A)IJ~{l;'Tm- : 'I'.:JoM,}" : "'~:"'}'}" : flfl/,f.'f~' : ~P. -t'-'f : hCI't- : "'1\ : II1'fv·,) ? Ill\TW' ; hw,c'i : f"7.1" : ,f.". tahl\ft-' ? (J),f.il I "'-A"79'~·-C.- : -I1C'I' : ,f..,.lth"~') ? tDf.it :

Ah"., : h '} f.CI't- : 1\4.lIJmC : fILm';'" I ·'·;Jt.91'f : t,f,.1.1·A :"'1' : ~'I'I.'1: I 0~1't- I "f. : "'(1" itI'lAl}TdJ-'? nA r 1\1\., : o-t\iJP c.'OJ-'} : t.lIJt. I ~dJ- ;: hCI't-'}" : 1\'.';- : 1\ ifc.-4.m- I ~m- : filA ::

17 hl'l"7 f· : OJ-'/, : hw~f. ! if" fo 9':(:9" : nOOm'iTID· I t.lll't- ::. -)C4-9": 1\1'lti-4.m-, I ltlof.:" : ,,.ifhoo -: A1.'I' I w"9" I Ab:J> : ~I\"":" : IlCI't- I 1\,. : hit:" : f0lJ.1~~Il:"9" : ("7,),(-') ~ -I1m.m- : f1i~ : lt~of.:" : hA Am- f h, f.tI.v· I hl\., : AlD'~

1 1D''11D'' n).:<f, , n.m:t ... 1D' I fVF., I h4- • ).'t" • ..,,,_nJ I IIJp;", .. :r:f" • KI\-;J·:r- 1D''t • h"h~lflD'f" II

2 IPCh. hOP-'~ • 1l')F.,' .... ,,;r. • )'llh • OP-'~ ; 0·/1·.,. • ... "..,. • 1/11D' • 1.H. • ~ID' ..

'}c.' : Am-if·} : 9"lti\.') I ,ry.c ,"J&\ I ltl.of.i:"7 I .,-nit11it : li':" I "mof.A I AI'l9'1- I ftr1Lm .:Jooom-1fI/ : n9"~C : I\f, : ,f.fo .f A i h'} 1-flO- : 1\"" : 9"ltt\. 9'1-' : ,f.'l AKA :1

18 A)Il! I A'l.;1·TlD' : A:l"II"':" : ooAtJ9" : HC : (1H·) : h" :(olD' ::. h)IL.r,}" : ACll· I 1&\;1' tI""l- I A'il't- : n'}"~c : 11\OJ- : o-t« : hCll·'}" : ;JC : -nm.tD· :

Il.':"t-TW· : 'it: t ncl't- : 11,,.0 WIl·l· : ~OC I h'itl.,f : A~1't- : tJ4- I ,}"cout- : hAl}TlD' I 00,:" t.1TtD·'}" : "V~9" : Ii:"~ I lj:t-7f TW'9" : hoi· ':(. !

19 h1.;1-" : tD~')·" I f"'ID~f.m- : hOJ-~T : iJP11).') : f"'Llm-:" : 1'lm-2 h,}1,tI.,f : hCI't- : blD'C I }"y- : 1i)lD' : I'lm- : )lD" ? fOl/. 'IP~T I f1\h9"l!" : q" : n.-t'-'f : 1l~ : 'iTOJ- ::

20 h~tf.f : 01\1\., : :J>A : h.P., : fOlJ.'l"t\· ~ fmO.,.lD"9" : h.~'}: f"71ILC(t- : 'iTm-::

21 h~tf.f9": hl\., : "'Jl"'mIA :

OCI't- : ,f"HdJ-') I ~1C : fOl/..,. 'I'll- c l.:J-Tm-,9" : f0l/.1h -n.;.. J 00'l'l.':'9" I ck'l''I'C : fOl/. t..;.. : 'iTtD- ::

22 h~tl!'}" l f1.:J-TOJ-' : 1D-1..:l":

AiJPt.A.., I f :l",,,,. I "1\:",9" I 1\1IOJ-:"~ID' : f1'l1,t;. : h"l'/ I hl'l m'iTm- : fl.1t,.'}" : 1l9"1lm. C'}" : 1i~ : 0..,1AR" : fOO~(J)'1: t h4-m-,'}": ~'C I 1111-) I f"'L, ILo1-.;.. : 'iTtD· I "~It.! : A~1't- : 00"'-~-?i'''1: : 9"il.,., I 1\1C : hA:F:fw· :1

170

IJDiJ(..fj:. I 13 : 1t1A-t.iJY: II nfj:.1A I 13 ;I

23 (hC!J_IJD) I fODIf 61 I '~"'1- I '1+ i ,.,,..I1;1-1A I bhl1"';F~ tD-f" I bOlJ.ll+1:ftD-1JD : bllC ITtD-IJD I oolAltr I flPt. : lltD- I (,.,I1;1-IA) 1 ool\hn:"9" :

O~"" = 1\" : bf~J.f~ : 0-1\' : ",I1t\- II

24 lll\?" : A'I'1"': f.1i-1 { (,.., :

M~) I OOD;f""'I1-O- I ~o)' : fOOa;l.t.'if,.-I:r I h,C : M : ;f'rc ! (,.~ TtpA) II

25 h~llfIJD I fhl\." : :J'IA: b.ID' bmO'" I 0","1\ : fOlJ.,f LCll·: hl\OIJD : h11l"'mlA = OC .... : .rHtltD-1 : ~'C : fOlJ..,.Cml nr.("cr : I\f. : fOlJ..rnl\n: • h~1l1 : A~"" I C"'''71 : hl\l1 :(olD" I I\~ll-IJD I 00'l'G: I h1C I (10'lr) I hl\TtD- ::

26 hl\.,: 1\07, 7i OJ· I lltD- : ll."lf~ 1 :

Yllci-IA I ,ftn'lAr ! (hAtIl ?':f) I n:"cn.'l:r I :hf.m:" I "·f.ll-l:; f:"Cn. -I:r : ;"f.OJ:r· t nOO(J;l.t.7i,r.-I: I h1~C J (-l-1 7i: oPm ... OIJ.I : h1:( : 9"1r : h.,.~t\"fr ::

27 h~ILYIJD: fl}~'l· : nCll· I 1\1- : b'l.;J-OJ-: ;'9"C: A9"1: itA "·OJt.f.r : ,r.I\1\- I hl\O: fOlJ. i'}m'1 : ,f/n07/:\. :: f",ODAlltD- 19" : llm· : oJf.Ci\· : ,r.oot·/:\ z lll\:(-w, ::

28 (h'li\·9"): MILJ' : ,fOO'" • /All ,.:f0l·9" : Itl\'" : n"7o"":)- : f07.t.h· : r,:f0>' ;: 1<k : Itl\.,') : nO'l(u· .... :,· : /:\Il',f· : ,('.t.lli\· ::

29 h ~ILY : ,roo.,.:"r.' : 00/:\l}9" :

P'/..?'1-·~ : fl,.,-:,:" , 1\'Ill- :

f..., I .,.(!' I 001A It,.. : 000fJ1\ ifIJD : hl\~tD- II

30 h1f.llrJ- I b04L-l-tp I -0"- I ,...11 (11- I nhC..,'I' I IA~ I fD1, : 11~1otD- : ihll-n. h~C"" : nhA t."""71 : (I) fOl/.b~ I ll.11.,. • .r11 : (Df. : h',.,' I .rfDt..("~ 0>'1 : '~Clt1 I n~Cll- I 1\,. I ;J'~-nl\:f0>' : "'.(" I I\b1" ; hCll- : (hAt.:h"71) I 'l.;J-f.. :

~(D- I bC I 1\.1\ : hIJDI\b :

fl\IJD 1 nc I 1\1- I "'m,:JO- ;

ooOOt\iffIJD I OJf.C .... : -O;F : ~tD- : 0l\:f(D' II

31 <kCh1IJD I nCll- : ... (..(..9'1' : n ... ~~n:" I m,.IJD I OCll- :

IJD.("C I n .,.t-t.m1oO-l- I OJ

f.IJD : nc : 0fJ<;J'1 I h11lr.'

,~ : n ... f.t.1-n:'· I Iff!' (fool]: bdtll9':-i· I 111\00.,. I 'Inc) ; ntD-~-I: I ~1~ I o-t\- : fhl\" I ~(D' I h'lH.1 : 1°o.,.-l- : "'9'10 I h'l" I hl\" I ni') I se I "'9' 1'1 : nool\ : nhC..,'I' I "00/'. :f(D- : h1f. : ~nt. I "'tD-. 9"1 ? h'l HJIJD : fl]~-l- I 0P't:f0l' : 9"b11-l- I (h'l'4L) :

Of.,:J I fIJD;J-'~~tD- I boo111' OJI-9" : fhl\" I "'m~ I hilb. ootIJ I nh.1t-:f(D· : h:"t-n.1 : (h1i') : f9":"llfi:CI1:ftD- : boo 111 I ItI-OJ1~9" ; hl\" : +11l f!m'1 : hI LCIl9"'I' It

32 b111i' : n4L:" : mn~''''9'' :

OD/Ab ... ~:f t nhC..,'I' : ... I\"'tn q:f'P/:\ I 1\~1l19" : 1\1]~:r. I 1.IL 1 : "'m:\:fOJ' ! htLlIJD :

--; hAt.;h"'l~ , fhllU • Af. • i1f" • '»0)0 ..

(n:"II)-l-) : l11b-'P~tD- I :"tIJ -I:r I h11o-l- I ~RC !

33 hCll- I O~fj:.lll l1-t\- I 1\,. : RIP t-1otD- : Pt- : "'ml1l1-t : f11 'ltD- • (hl\" • h1f.IlO : h1~/:\ 11'1tD- I II)P-l- I -Om. I ~tD-1 1) A111\"r I ... ,:Jt?Jl'1 I 11f.t.1· I 'I'~TtD- I (I) hl\'" I or.("c: tD-ll'l' : f"'l I OJ· ... tD- : tf (!' : :,.., "'~;J-I\1orJ-1 1 OJ,.11 : b:J'1A = 0..,1AX" : (fj:.:f I OI\.AtD- : b1-1: : :J'A="',:Jt9'1-IO"'lI\-l-I+m ~CP:f'PI\1ol1-1 ?) Ol\TtD- ; .RtD"'1: I A'Illl : A1t~+ : .,.,}11\ :ftD- : .,.'li'1\00l\:ftD- 1 btD-~-I: I 001,.("IJD : ;J-'~ t hl\"r :

ImoPODtD- : lltD- J ACll- ~ MIJD : h:""f : fAtD-r II

34 I\~"" : O:"Cn.-I: : ,..."m:'· : :"tIJ:r· I hl\Tw· ! fooa;l.t.if1- -I:r : ('lI\IJD) I :"tIJ+ : 011)9" : fnt.;J- : ~tD- I A~ll-IJD : bltl\" : (:"II)-l-) : ?"1r : ml1-t : fl\:f OJ'9" II

35 11" : 'I'1.~T. : ""Il4- : f.,.ll :'"I\l. I ,~-l- : 9"1I)).tp I (h 1 f,OIJ. ."t-1oo- I .,tD-) ! hp'Ctp : OJ1 ,....,." : 1-L .... t\- ! IJD..,9,_ I (O-A 1.11.) : f"'l"*t.'I' I ~tD- I '1'1\ 'P?": (h1f.1l0-) I ,.,,1-: f"1 III : f··,.m'l .... -l- I OOQ;l.t.if : 'I:" ! fb..ltllsP:fr : ooa;l.t.if : h. .... + : 'I'-l- II

36 h~lllr : OOK""'~1 = fllm'l' TtD- f OJ~1'" I n"'fDt.f.tD- : f.f.ll;J-t\- ! blt:htf-or I b4L 1\-1 : fD7.b~ : llsP1- I h&\t\- :;

171

h~ : f;J-H1Ib--l- ; hl\'" : -Or : h1.(""'I,tf , nc(t..IJDI h1~I\,:Jt-: 'ltD- i mf.C .... I hmt,.l\l1-1 (11100 A7ffr • fD~C"" : ~tD- I 01\ ~tD- II

37 h1~tLl1- I not. ... ~ I f.,.~1t. : ~-l-ih I ll. 111 • hfDt..("~m- I iJOJ-"'-I: : booll)&\"r I 0'-1\ • 'H1111\.9';FTtD-1 : -o:r-h.,.1A • b1\I\" I :"tIJ+ : MIJD : t.~ +r I ml1-tIJD : fA"r ::

38 bh1.,. I 04L-l-IJD I tID&\n"'~ 101 : RhC..,'I' : IAb'l'&\ ; A., .... IJD I fIIl..ll.,.101'1' : &\1.101 : 1\.("C,'I'1A ! A"'I1~tD-r : ooA b"'~ I Ohl\" : L:J'1: : h1)( t ;J-IJDC I 1\.f001l) : h,.,I1tD-9" l A1.I1.OJ" : l1-t\- : K" thc~ I hAtD-II

39 hl\": fOlJ.iftD-1 = 111"&\ II'" .(":J'&\IJD ! fooX"",~ : 001Pt.

'W : hC .... : H1.(" : "OJ' :1

40 fH.11IJD : I11Lt-t-'I':ftD-') : b4Lt\-1 : 11'1""" t (oolAtt9" : ~tD-) l fD,.IJD I 111'.("&\" : (OJ"''' : 'A-oor) ! Oh1.,. : 1\,. : 1 A -0" t "'1.(" t.ll I 11;f. : 'ltD- I rCODt-tD-'1" : n~ : 1\.,. : 'ltD- II

41 h~ : IJD.("C1 : b~G:-~CP : fIJD '1-).("1\+ • 11'11' fMtlDlI)l1+: 0011'11011 t hl\ttM ? hl\"IJD:

"LC~&\ I A~C~IJD I 11AQ6J." : fAtD-IJD I xc .... IJD : ?"coot·OJ" :

LII)1 I 'ltD- •

42 h"H.1IJD I b~"" I 04L+ : f~n ~:r" I OhC"'l'l' : oPb~ I 1\"'''' .,.IJD : ftID Itt' I Hf.. I 0 0fJ<t\- : fhl\" : 'ltD- 1 '1'i!1l1 0-1\- I f9" +wt-tD-1 = 1tD-:J'1A I b.ltll9'

172 lJDiJ~fj: I 13 : l1A-l.iJ1:: II htt:A: 13 s:

~'-IJD I foollLl.~S!-1: I A1C I A~11~1~1JD~~1Im~~~:

Im-ft'tr II

43 ~~tlllJD: fi)JJ.-}o I r'l9'i- • ooA h+~ : A~1-A"fO : S!-"tr i

n1 .. : 0 .. ,'" : oot}hA : oon t}& : OA".,'i' : ~C(). : "'1:: : foo~"'4- I iJm-+·l· : '11\m- : {)m- : O:J> , O"TID- :1

011"1J : llfO : ~~ I 01lJ1JD :

C')~IJ I 01lJ1JD : 111f"S : 011'~w-:: 11.A.l.. (1\A_fj: : "9": ~ I S!-., : ekCA1) I r'l9'i-1 I 01.;I":fw- :

Lft'1:: : hIlLA"79'i- : m~ : -OC?1' A""~ I 9'"1l,., : m1-: ~~m- I 1.;1" I 00111:: : :J'mllJ :

"'1: f m.';1." : IWl.1::~ID- : oo~"'fj: : ~w- ::

2 11"1J: I : 0r'l"71~ I lAw- I O?'"~C?'" : 11\m- : o-tr : fC()': -0;': J ~~ I ~w- ;: Ah-'1Jl" i-9'" I h-OC'I: : :"IIJ~ I w,"" :fw- :1

3 ~~tl1: f:"Co.1:') I itt~m:" : hoollLl.'if~1: I itt~w:" : ~O A'I' I f"twJJ. , hA".,?," : 001 1Y: : f"tMJJ.' OOToo".t')?" : f"tLA,.'P:" I .. :fw- 1: ~~tll :

O~:" : llib+-}ol w-nT I .. :fw- I:

4 hooAh+~ I ~')~W-19" , A~ C(). : 1-06-6-"TW- I "' ~ I Ow 1'f:t: : !I:')!I: I ~1:( I 0,,"": 11

A"h')?'" 1: 11".,9" = f"til" w-') :

110 "7 A 1 f"til" W-1?'" I 1+ .. A I ~C().?'" I 11 'if .. ~w- I '1'00 ~w- : ~w- II

5 oo-la,)?'" , W1'fi-IJ,) : ha;).I\"7 9'lo I w~ I -ocn : 11W-1IJ ! fl1".,,?," : +'fi-: (I) All111f flTW- I O"7A:" I 0;J'9'"~;J' lo1 I O~C"I'" I "h~w- 1: nil" I w-ll ... : 0-0"' : :J' ;J1i'i : O-OU':

Aooll;J"S : A~)':" I o-tr : O~C "I'" : :1"?'"6--fi- I AAi\- II

6 oo-la?'": Aitt1lfl=t: : flA I l.tL , (All:1"W-ll) ! hLCP') : 0..,. () fllo , 00'1'';::') I :"IIJ:" I f"7.1 +?'"()''Ploo- I m1p.lo : A]!!f! '·1,.,.,9'" I f°7./C~ • 4,"'!f!1-V' ')?'" I f"7.+fD. I r'l. ~). f OA.';" loo- I l.tL I 0'1')+ : "S!- : (f'P 1\"1'0-')) I fl1".,·} : R;J I 1111 :J'W-(). ; Otl?1-.,. : h1.;I"i-.,. I f~~ : ;1''':'' I L+r, : AAn:,. ::

7 l.;1-loo-9'" 1- -tl;J'oor'l"l)' I1~C"I'" I ~Q;l,9'"C"i-"AO-

9"iJ~lj-: : 14 : A:fl~'l.?'" :: hlj:A: 13 II 173

-n:"h~9'": (~+1IJ1'''AV') I :,. liN: : 11~C"l"': -OC-I:: ~ID-'" O"7A-l- 1 11I,;1-w+ : 1.11. : (hit ;J- w-().) II

g oo-la?'": AI\ :-- ~Ci,)'''9'" I 119" 1::C I II\W-?," : V·il· I noo" : rf.'l-h~ : 11"" I O~C"I'" I +-n .+cf! I 9'"it,.') : ~tJ). II

9 f~fL1 I h",)·,. I OL·l· I f~n ~.l- r f).-itt I ,),1Ifl1- { f,}~9'" : f",oo-1::,/" = f~llf'/" I h~{)· : n,." : f~n~·:'· : hl1lt., : Ill .... • .,.C I,,"" : f"7IW-:J>:fw' : (itt11 (11') I wI.. , hAIIDIIII\1-V'9",) ? tlPAh.,·~,.:faN O"7itl.jf~~:: tlPl().:fm-; ~]!,.:fw-')9'" : (n+. bf}-'l- : A_~h()') : (Of. I hG:Y: :fw- : ool\r'l' ; hil'9" 1- ~~ : ~ .. ').,. I nc()· I 11",,,t}i-v-O·l· : ~1C I tl.~··) ; ~~9" I Wf.C(}' I h?,"·l-tn~-1 : ~1C I h(OI\"', •. : n1i~ : "'CIIJt.. : (V·itT I ~') ::

1 0 tlPAh·"~!f.:fw- 1- h"'m.h1'· ,.1-0- : ~1Jl?,"~ .. t·v· : wf. I ,,.wM I 1.1L9" : (,('1\ I :"IIJ:'·) : ~')Jl.r""l·v· : f07_tn~'f'J- : (}.1i1 s (}"7.r:'-1,..· I '/" 1.·C1 :

LIIJ& : n1i~(O- : h"U : (nOD 'f~) : "'CIIJI.. : 1\1\1 ? h!l.T(O· : (.n1lfl:r:9") 1- ),.C,'1-'· : -Om_,f 'f'} : ow· : ~1~: : h,.f.It:r· 0'9'" ; }", fl,,,,.1·1 : "..,., tI',l- : h~n~·l· : A-l-hAhA'-} : ·l·if 1\ -·t-v· I '"IAK'19" I hlll.:{): : (t}tID tIJ'fo-·l- : ".1\) : t,9"m-A') : hi\- ::

11 l/DAh·Ft;J!:(-(U· : il ~C(}· : hi\- :- h~ : -tl(1).fl-v· : (}(I). : },')~~ : fl.I\ : h'·f.!\19" : .." :

h"" : h fl c:f: : 0''7. if (0- : r'l w- : ",. : "il'"lIaA ~ 1\'i19'" : OA"" :

Lft'1: : ),.1:( : "7itl.jf1 : A .. oo

tI)"~:.,. : h"1'119" f Oh".,9" : "" : 9'"~9'""'fl' : "101' ::

12 lIP-).,.';i-,)19": ll),.C.., ... : foo

t·') : r'l.1i1 : I1h""': It" : f"7 1oot}:il~lr1:hI\1?0"7r'l

:1'f;1-1'0-9'" : "" 1 n~c'"I'" : ~'):1"1'11\1 ~ Oh"U9'" : "" : +oohJJJ1' : V-I\' : "00\1. ::

13 ),.~tll9'": "'t}P,.·l· I 1\00Ah+~ !f.T(J)o :- hr.(·~1·1 : O~C "''I' : ~c,-mtIJ~":\il1 ; W"9'" : wf. : '/""7'i:J·:r·-) : fl~C'"I'I' : ,l-oo 1\ lalt'f n- : hll- ; tJJf.H: ().?'" : l.;J';(-(I). : ),.1 ~ • ., : r'l.A :

I\h :- h,ll~J,JJ:f"} : O~C'"I'" : },"'tn4-,\') :1

14 h~()'9": 1]:\" : 9"1.:&":1 : O~ C"'T : ~"'1l+9'"IIJ:r':'1\1 ; ,,", n,c.·1: : OO~DP-1 : il ''7.,c.t., 1,,.f19" : illl7.,c.t· : (}(lJ. : '1m-::

15 ),.C~:J-19": (hhltU) : Lil,. : (-h~~9") ; tJ;l.t):~ : qu1f.~ : f)i~r : V-il- : h&.l. I:

16 hit·'·,c.·,: : 1U'I9" : hAO'} : ~:)-r : h1i ~9" : 0"'/ I ,.;1 ;J'A ::

I 7 ~.,..., '" 'P A I 1\.0)'100"9'": h,,+c-or ; qu.},/" : hfllfj: t.m· : v-I\' : ,.ootIJn:J·A I M: (}.9" : fll7_ q".} : h"f.I\9" ; hn .,.,c •. ,:9": hflJ': I .ptIJ·}: nAI\ :1

18 f~ 11.1 : O?;N,!ro· : ft}~·} : (}~~'- : 9"l')il. : (ooAt}9") I p't- 91":(-0)' : 0.,...1\' : .,.-) : ~4-it :

He(). : ),.1f. : Ol;J-'fO-l' : h OIJ 1:: : ~ (D. : n lJ'.;··l- : Ft. :

U9"19" : 1'If. : (h.tn"'OO-) I t,,-

174

",lJt-tt:1 14 : h:Ot-"t", II htt:A: 13 II

175

"1.-tt-", I "" : "CI'\- I ~:,. : 1'4-:" : ~m- ==

19 h"" • ft"',:"""" : 9"I:C; :

Om-~:" I fLmll tID'Ii)." .: h;J' ~M ? Il, 7(' I ,f m4-l-~A ~ h.\il I tt:m-C1'" : ItlDlfJA ::

20 ~"",: 0""" : ,,1- : hilT;J6 : h~f.l\'" II

21 f.,..ftOftO'''' I "Ii~(lJ' : I\h"" : ~11\~tt- :; (".1}0) I f.lt",,,:,:,,,:

(""h:J'f"lo) I l\~tlll I\lt~"',:},"I'/- : 1\""""" : ,"ll:J'f"lo I ~n C., :; "IJ)"" : hh"" : :"1fJ"'· I h"l'/- : "" I h"S;1-" : ~1C : "-ll "taf"lo I'll-V.., ? 1-"tt- I (Mill

;J'f":':"') :-:---- h"" : 11+'1" : 1ft: I O"C"'11' : otIDt-",·l·v. :

~OC;. ~!l. TepA I 11"0l}6J.h I fD~'" I 11., ;J'1 P' 9" I O~ : ",,: 'hh'A J ~m- ! I\~ : "'''9'' : tlDm 1.1 J fl\.,,,, : ""tt- II

22 ~1~'" : O'h'.KtID : "ttl. : M·~- 1fJ" : ~"=t=epA 1- h"" : 'hl&~ -,,"1'/-1&" : ft>A : h.P," : 111" loll' ! ft>A: h.S;.,,,,: 1l)u"lou· ~ hLlll11-fllou·9" ~ 1\ ).", : 0 ... ·.,.,.. : "1- : ",.,,,, :

JPAart I hA ~l1l~'" I .,., : mt,.~lov. ! 1\).", : :J'HIJ'fU' ;: lll\tl" I h:"ID"+I'\-~ ! ~fi!":F".f- 0."'" : ID"+(to I 'h)' : f",lP, lou· : h~f.l\v.'" I 'h"'''}''''''' : f"':"l~~ : h1-f."lov.", :; ,,). : llhv." : 114...,· I 1\1\"" : "";Jt : Ohf.l;Jlov."'· : ~1C : 111:11- I 0P'f":f. : 1\ ~CI'\- : O'hC "'11' : hI}'" '"7. : :"Il):" : hA" TID" II

23 "~tll'" : .ftID).'1 : tlDAta9u : 1'" t-sPlo., : flP~ • hP't::F :f CD- : ID" fI".f I fOlJ.l. (toll TID"" : 1H'·".f : OdJ"IlIfJTID" I HID";J't "lo: ft."Ii). : O"J.;J'TID"I UI:= 'h"'\ 10' = 1-f.l;Jl\· ! OCD-llll) 10m- : tlDhllOtlTtD- 'ft"'" : (1\'1"""1 ~ 1i-., J tlDlll1A) I ~ID"=

24 h"": ooA ll,.,.,: .cJ>A § JPCep: (O",I:C I 1D"1l1') : f'''f.''f. 1\ lo f :,.C., 6litt:ep", : 1Df. :

ft"7~ : (flHtID".f) : ".,1. : li~".f : tlDAta,., : 1Jtt:1 i\_('Co) :

",I},,"" : 'h"1..:" : ""f.11\~ :

I." f1i",., ?

25 "'"'19." : (~t.ep.,) : O"J.;J'ep :

Lft> I: : Of1.tt.1D" : :"ftlfJI\".f I 11".,9" : I\ftsP".f : ~1lPt.. :

H" f.: : 9"I},,""".f., : 1-1A~A ::

26 ftID1'G:9" : ft>A : "'1},," f h9u .f:C : 0"" : f.,...,..l\ftft".f :

I\C!l. : S'&VJ", : tlDf."f.A I f .... ",1' : ".,1. : 1i~l' I tID'I't:: : 1ft;: : ~ ID' II

27 h"" : "~'ll" : 1(0).,,1'" : n:,.

Co.-I:", : ih~lD:" I ntIDQ;).l7('

1--1:", : (ntID,cJ>l1C) : 0.,..l;J1 mID" : ft>A : ,,~ : Il;JTepA I

h ... .\sPlo.,9" • h"" : 11}Il:J'T epA I 1.""9" : f",_ilOJ'" : y • .,.. t-A :1

28 IDf.~tl1: fl.""'} : ~;J • nhih 1.+ I ID 1. : 1\ OJ (Jlo'r 1 ih 11 f1;J=:f m-.,,,, : n1'4-"" : h1C : 1Df. : hftL~'l' : (ID"'. : <hl~ill') :

h"f""''' ?

29 (h1t-l:",) : f0lJ.19."'· Ill·} li., : 1V~9" : '1+ I""} : ,lob ~", : tlDC1.! !

30 I\h".,,,, • h0011~ I l1}il-l: :

H11: • 1l"'l1J"".f, I hf.l.,. A:" 1 (1'et..,..,.) I ""111+00- , ooODAil'".fv.9" I 1Df. , ~I}:" : ~ID- • a ,,=t=1D- II

31 1\~H.11 "(0).:" I qt::r: • nco- : lD-il1' I "n1""''i I ID-'I)( ~:,. If"" AO:" : .,., I hoo9"tIJ-f: I 04.:" •

... "..,..,. I Of. 10' I "ll.., -'Itt- ! bftm'i:fID-9" J ft. ... " • 09"1l.m. C9" I O..,AJt'''' I "1\.., ... 1\- II (il1.tf. • 1\.., (to9") • 0" =t=1D- II

32 hit"'" ft",,'-"1'i I 9"1:C11 fLml' hft",,,9" : ID-V1 I lID If.. OC(to", I htt:t.,,".f I ft.I} ~1 I AIJ)'" I IIDIfJ • lIDCh(l".f ,,,, I OU~ I Oq;,.c I ",. I ~ 1 ii'lt I\- I H11: I 1\ IJ)'" I f1t,. • lD.,fI".f.,,,, I I\'i"}'" : f1 t,. :~ ID- ..

33 fI"'~"'i = Q;l,lft>'9" • HID:"C I 1i.!}!T J 1l.1i). : 1\'1''''' 1f1t-t ""It. :"1'1 I .,."", : It 'I''''' I f1t,.":fov. I ~ID- II

34 hltllD'i:fov.'-"9" I 0.1\- I fftll) :foil' J ~ID- ! fh"",,9" : K;J : ofl'-".f1'~' h:"HA9:'-"9" ! lllD" I RIfJ9" I flf.lt"l'/- : h ... .\ I ~ID- II

35 h,l1t,.t9"9" I qlt : 1.1t. I (hll;J' ID-ll.) :- "J.;1''- I .,,, t ""." : h1C I (lID"'''.) : K1''''~ I hl:C 11D- J ~t..,,,, : Aj!:r:,,,, I tlJP ;1'.-,..,. : h tlD11J:" : h C.,.., !

36 1.;1''- I I'f. ~ ~~Cll- : (tlJP ;1'.-,.) • hft"l- : ofl ".9ll-1 : I. I} ll..,..epA'i J f+h.,.lt~9" : ftfDo • ~C(to J ht. : ~ID- I '-""lftt.,,,, : ftIJll : ftlD' • 1.1.,.. I lID ... t ~ hlJ~ : ~., :;

37 "J.;1'".f, I .,,, I ~t. I h1lllD~ • R "-ltlD- I if 1\", : 1D-ll.1' • a.,.b OllD- I 0.'-" I (nhlJll) .1 hm 10fl = hHt::r: I hll."''''1'1J- I "J.;1' l-1 I .,,. I ... "..,..,. I 19:41"" I H11: I (hll.+OD'I' .... =fID-) I hll "l-", I A(ll" : 1Df.~ll- .1 f"7. 'i~ck I hl:C"'1 I 'lIDft..,)..,r I H11: I h~t.":fo I l\1l)=t=1D" J

38 1.?l-1 I .,,. t h1.,. I fMf.ofl +1D-19" : fM1AKID-1", I 0.1\- , R~C"'l1' I ?ID- :Jolt., f Rh""'" I ",. r n",I:C9" I aft ",,,,,, : M", : ~1C I ""f.0

:"9"!

39 lttll' h7iMA'I : n,-" : h,il ",'\.A1 • h.ll"'~9" : ltt. 1 ltft m~ : h"" : ",1l.;J'I : "1qlD- ! "J.?'- I AlID'i' : R~C"'l1' I II OIJ., I ~ 1D-'1 ;.

40 "J.;1''- I .,~ ! "".-,., I hUID" '-"t. I f9"ll..,1: I hl:C1~ I hH ~:r:9" • (hI:C..,) J 1.?:fo1· I .,,, I KAo .... .,~ : .,..,.nl\~ !

41 "J.;1'".f, I .,,, t ltt.", : ltlD"~ :r:", • 1\"'''011'1'''' : v.lr • "'Coot,. : OOlJ.,f.l"'1R"'· I .,., I flIICII

42 1."""", • nf.lt7f".f I hOlJ.,lP .;..-,. I "'1ii: : H.,1. I h1:C1" I h;1'l\l1 ! fOlJ.,I.fITID- • ~,. If".f : nc(to : ~ll.hflll.LtJlcR'-" : .,.., : I:lil : ... ~ : ~ID- .,

43 (OJf. : mtOJ' I lIDAhh) : =t=1). f"".f f t,."~TID-" : ", ;JtlJpa.l- 1i~ID-' (~~If;J!=t=1D- I "LtlJl\-)I ~~If~=t=ID' : 1Df.~C(to I h~tID 1\1'\-'" :; Af1:F=t=ID"'" , llf."".f : 'i=t=1D- II

176

177

44 "9I'f19" : :"1lJ1: : ffll/.oPllJq TOJ-1 : .,., : 1\ilLt-t-TOJ- :;

~~1l19" : ffl1.l\-:" :- 1.;t'f1 I Iff. : mI. : :,.C ..... : 1.H. : .('lil: 1\.,f1 ; '1'&1]') : h1.,.n ... 1t1 .. : 00t!\)),,.'f=J:19" : h111 .,.1\1t1.. : f.1\1\- 1 111\0-1 : nAo:" : (n9".('1. : ~It"') ; 1tC; ,.,. : 9"'9" : ootD1.(' : fl\l· 0-9" I fI"7lt:" : f"7I\";f'V' : 1'\1':\ ~flt-'f0-"'1 ? (f.l1l\fl·) II

45 O~IlI"': ~~{l:FTtD-1 : (1(1.". l\-·l' : "9I'f : oPt;' &1 : 1D-11'l' : .""'oPllJ"fo- ! fI ~""9" : h 11..·l· ~11. ; 1Pt-1I1TtD- : fl .. 1·'· : "'"fl~l\l'O- ! fl .. ,.,,9" : 9""It. sP'f1 : 1fl2t11\'f0- II

46 (fI~fI. ~ : I\f.) : t-TID··)9 .. :

nhC"'I'I' : 1\ .... ~ 1 t-:ft»-9" :

(:"IlJ1:) : 1\l\tJ : H1.(' I ~tn·; .... t-TtD·,.. : \ll.ll;J-sPl· I (ih"l ,:J-f'f) : flC'" : ffll/.m1P,.n·1- I 1\t!\~nl.9" II

47 1\I\U19" t oPt!\))+V-=J:1 I (f111 I\TtD'1) : ~t!\ : h..';)'1 : tiC;: t.1i : 1\.('C1tJ : h;t-l1-n ! hl\lJ :

hil .. A. I foon+A: 11flll.'1-: ~tD- II

48 9"1:C : nft.I\ : 9"1:C : f'J"·}/\ m'l' n ,1" • ""71+9" I (h 1 f . tLlJ-)I 1\,1: I hil .. 4. I ,,'fa ~tD· I hftU,.. : (li:m-t-1 : 0-"'): fOl/:I"~.fI·l-' : +, I (hit;J' (l}-I'l') II

49 hoPlII?Pl-'}9" Inti.! : 1-, : n"1"".,.l- I ,""'t'~"'ID' I :J-,r T'P"U I:

50 +"'l.Mf.:flD·: 1111·1·t·9": 'iTtl}+:

A..r-:FT{IJ-·)9" I "" '1- I ..,- if r,:'i ¥'P "l- II

51 hl\" : ~'i:111 : V·fl· : flJ.·I.:·t· aV) : f.0Il ~P, : II'H·." : (f.wn : h1.1.1) :; hl\U : 9"CoPt-tn· :

LIlJ1 : ~OJ- ::

52 f.U: (elrCh1) : 1tJ'15P1' : 11\6£1' : ~OJ- ! (A.{lDI1~(H·) } nC .... 9 .. :

A.l1cC.t-.;.n·1- : "c(t.9" : h 1 Y: : 1\9"1\)) : ,n" : oo'fa).·} I i\.Y tD-elrn,l' ~ fh"9"C' I 11" I 0.+ ':;.9" : ".1lJ.·m·n:,. : (f+OJl!.) :

~tD- ==

01\l\tJ : 119" I "~"'I I 01lJ,.. :

C"'~tJ : flllJ'" : 1\ .. :OS I n'fa ~OJ- II

1\.It.l. (hA.~ I 1\,.. : to) : f,u'f I (h".r2t) I hoP2tth4- : 1\1"':t"f .. : 11\1!" I h'fa~m· : +'Ch1 I 'I:" II

***

2 "~1l1 I flt.fl.:" I (O:,.,..,t., I

.,.,) : oo-l1ll "..'f: 'fa). : ~!;;' :

O-R .. :,. : f,oP'I'/l\- 11

3 "'1'TOJ- I f.-RI\- ! f,m"'fIOo9" ! .,.114-9" lIn .. ,:JTOJ- : n"c"'I '1'9" : (oP1'G: : ~~"IITOJ-') :

IOJ-:J>I\-II

4 ",,'1'/f,-I:,9": h.,.", : liC!'l. : f"'OJ"~ : oP2tth~ : (1.",:,.) : 11\:" I 'fa .. : h1:( I hl\m4-1"'I

5 "71~f,-I:"': ih1l-n : 1.tL1'1 :

M9" I 1\:".,..(',..,.. ! (hc{)-) I

hf,"~"'''' II

6 l-h1.,. I I I OC{)- : I\f, 1 .C h1 I f"'OJl1..lt:" I Iff, ! h1.,.: n~C"'I1' I c)-R.(' 1 ~tJ : hlk-,.. II

7 bOJ-~"'71=t: 1 "'1.. : "li1)): floP 1\")):" I (oPl1lt&) : 1t,..1 : h:" oP1lJ1,.. : (hlk-) !

8 oPl\"h'1-1 I fI(I)o~:'e I (n:" llJ·le) I "':( I 1\'.'(1)(:.(',.. , .f") I 1.11.9" I f""e~f. I h"'elte'" II

9 }..t'/ I "'t:~T} I "~(I)o I J\dJl.

.('~OJ- I h'l'/9'" I ItC{)- : ml1ct 9I=t: : ~1 II

10 bh1.,.9'" : flA.:" : n~fl~:" :

OoPloP&I9I=t: : ih1l(1l- : IfJe 111' f (oPAh"'~"f1) : m,c "11' I Ah'lA II

I I ",,'1'/OJ-9'": oPAh.,.'I'/ : OC .... : ffll/.II\"'Im-n:,. : 1i~OJ- : 7l1~ : 1\f.oPIlJTOJ-9" : ~nc II

12 "'1.1l0- : (",I1.,.QOt!\1) : Oh oPm71=t: : A(1'f 1 OJ-I11' : hli1 111'l\1 II

13 nco- I J\19'")'0:"9'" i f+1:'I" 9I=t:9'" : .('C1.:" I O"C"'I1' I hA 401t l- I ("11.. I m4- 1 f,m401k-) II

14 O~C"''': I\f, : h"",f, : ~ ~ I OhL:"1I\TOJ-'1 : nc{)- : l\,dJm- : 0'P1k- : ee I

15 :-f.,.H.,.:" I ~,e.'i;Flo1 : ..

TOJ- J "'Il1OJ-tp : 7l~ : f1"1..1 00 ..... , : ('\JJJl- : ~1 i Qlk- : ~nc II

16 n('\",f,": I\f, : O-C}(-f1 : (I) 071C"'I1' I h.('C1'1A I It'''oPA l}¥l-tp I (nh1')) ..... :,.) 1 h1.m 'i;t-t!\ II

17 b.,.l1ll ; "f,1Il1,. : o-Ik- : m-n.,. .. ;t-A II

18 "" I (dJ~) : 0011"7,1-1 : f"'l.l'l C:" I CD.'l,t'fD·)' I hilt. I 'f(1 :

__ "":,eltcpt\ II tr .... 'I''''PA) It

1 OP't. I 0-1\-'')- I for·hl.1\- I fhl'hil'')- : -flt._('jP':f I 'i:fat- •

178

tJDiJt.t;:. I 15 I ht:\-m.~C :s tJ~t:\ I 14 II

riJt.£t. I 15 : ht:\-m.~C I: tJt;:.t:\: 14::

179

19 tJD.l!"C1tJD t Ht::.?'i""" ! OtD-il t!l.tJD : ltt:-O;J-JP'f1 : IIJA1lFN OtD-ilt1ttJD : (f.,.ltlt1) t 0,4>f,: o-A- I hO+A1ct"" II

2 0 0 C!l.'" I tD-il'1" : 1t'i"1+ • oolj & rJP'f1'i I I\C~ I 00 ;Jo.sP=f. I fA 1i'i"'f0-+1,., I (h'lilla+1) I hY.I."I'll\'fo- ::

21 oot}H.'ir.r I l(lDhL;':~tD-) I h~ I H'l.l!" I It:\1i., : ,.",., I .,.,C I fl\9" ! o.,.mi'l'l9° I t:\tJ I h':( I h'ilDCy'lD-'" ::

22 "4-"'.f'l'" : (y'oP'i"'l) I "'iftt o<J,?'-:r, : h.l!"C"'l : I\tJ'l ! h(}"7 f,'" I (h1.oP'i") : 1I'itJD'l I hm 1.~'!hC~'l"'lhmllJ'i"'fo-! h'i"'.,.tJD I ItC~ I h.l!"I\o.?''f I hf,YA:fv,tJD ::

23 h~'" I ihflD- I f"'''''1.C''I'i'' I r,.".,~t:\ I h~w- I -o;r- I ." ! 1l~9" I (~m-C'l : 0-1\-) If,.,') mCil I (+&) : ." ::

]-! h'i"''''9°: "'+~OI/.JP=f.' I OhC "IT : OW-+'i"A I my. I :'\1\,., I +&?,:(:, , OhC"I'1" I OW-+'i"t:\11

25 '1.;t'U9" I hC(}' : f,(}Oilctl':.\A; M:~ I 'I'OO~ I O'P4! I "W''i'' II :e(l (}0,.·)9° : h07J"tJ,1,1\Q;l,A : ifhl\ : 11""1.""7 I 'I'~C : tif!',4> : flhC"I'l' I &'II1C'IO" I:

2 7 Jl'"r I (h(a(O') : O&.:J· I h~\ .... } I '10AfJt:\ I LmC'IW' II

2& 1.;f'U9" I 1\ oP"hn ,1' I fJf\ : 1.11. J (hil:hD'il) 1- M~ : (am'') I 1101/, ""Q;l,I\Q;l.A I i'fh" ! hOl/:,o,/ I 6J.b.p I hL'I't-l\o- :1

2<.> ((':'1'1.":'») I IHH't}hAh,'}'i" : nm-ilm' : hoP')LIl. : 0'14·0·0

,.,.,., : ".U f ,( I) ItC~ I {};J i!f : 1i'i'f0- : w-y. 4! ::

30 OOl\htJ""'" I ool\m·,., : "'(}4l il 0 (JJ< I (}'J.';. ==

31 hAl/t.1l : (Uof1Cr-il) I of1;F I .... +C I h(};J;(=f. : ;JC : hoo 1i'l : h'l 0. : hit II

32 (hl\U,.,) 1- hAl/t.il I 1I'f, ! h(};J;(:fi : ;JC : r.,.,'-"1i') I "'l'" I ,." I ,.,tJ')f+ : hl\U : hl\(JJ< ::

33 l-hOl/.:"Q;l.I\Q;l.A : ifhl\ • l1""1tJD : tif!',4> I ItLmChw- I (}tD- I A(}""I~ • hf..,ct'StJD I hit ::

34 (h"U) : hl\tD- :- ilC!l.tJD: (2) tD-1IJ ! h '}.,. : r.,.ctl.ctJ I C.,.9" I '1U'i" !

35 ct1'" : I\f.'r • hilh I t;:.C.';. : +' I ~I.il : c""I°n : hl\-flU I:

36 :-1.;t-~ I Iff. I h'l""lUil I «(}?''f) I hilh""l.+(}+~O+ : +') : ~I.il : h~r'S I h/l. .:

37 (h"UIJ") I hl\ 1- h'}'" : hOI/. ~f.T : '1U ;

38 ~\ilh: ;f-ID+m' : Oi:'t-"t- : ~'} I ~l.il ::

3<.> (1\.'OI\.il) I hl\ 1-1.;f'f.. : "'f.l h)") : O""'1"oPIJ"U I f.lJ-'}-n'S1 f\'1C .... I OlJ"~C I "f. I hm.h ,1"») I h irAr"T'Pl\v, ! 00" TOt-') I hmtl'ITlD-'r : hl\o· ;

40 h'lc:.... I t;:.~.,.,:r: I fJc'fu : '0;1- I (} • .,.-;, I:

41 (h"ur) I hl\ 1- f.U I O~ :

"f. : (oom04! I r.,..,ct) : + ... ",~ I oo,}., ~ : .,tD- II

42 h'l'" I ctC':'; • O.,C~ I I\f. I 1\1.,. : ilAIIJ,} : fl\UIJ" t hm'" 'I":r: : fi-h.,.I\U : (}tD- : -n;r- : .... +C II

43 .,V.,tJD,., : (t\C~'i" : I\.,.h.,. 1\-+)' l\ool\m·tJD : OhC""I'" : + m tr.':ftfic I '1""1

44 I\C!l. : (}ct+ : y.~-:t::'f : h~"" ;: f\ff.iH·'r : 0-, ,h., .... : r.,.h LI\ : 4-i;J- : 1 f

45 h"".1: (h;, _ .r) : r1'm'l+ 4:T : nh'}ht\ _ '1.'1 : 0lJ",} (.5I>'f : moil'l' I ;-;(.0, .;

A(,R'I""~:-''' : 1i'i"'.f'0- : O(}I\IJ" : - ""19.:" f (f.ct"f\-) ::

.17 fJA;JJPi,9": "y, I &.T I n ~.:" : fOl/. :"1IJQ;l: : 101 ~"1u'l ¥'f : li., (I). I Of.l..,.;r-Tm· = o)oil'r : h4!?" : 11\0,.') : v-I\- I he.- ilm"1P,1\ '} :1

48 OC!I,9u: moil ... : .f.'i),., : hf,~tt TW-'" ;: ~\'1""9" : ht:!1. I f"7.,CD 'I'm- : hf.Y.I\~9" II

49 'le':';'} I h~ : oodt&tD- I h'lT- I ~\~(l}. I -0;': : ooll~') : ,.,t·T(I)' I

50 q.1IJ1:9" : hC.... : h ... .,.,"7., I q.tJ) • .,. I oP1i).') J ('}.,t-Tm·) II

51 hh.-Ot-ttJD:~,}""I~i''r:(ID&.) : ')1 t,,.(I)' II

)L: fle .... : ".e : 010'1j" I (}I\9" I IUI .. 1- I 1.tI. : rll'lm-,) I (nil:" (I).il):: (hC .... ?') :- ~,~: : he.' ')-I' I t.t.!P-:'" : n • h"T(I)o II

53 :-_- h :,-lj:t, ~ h ~ I O'P4! : Ojl'l I (I)'H': : A"f.: I hc.·OilC~I\·) :; },f\':" II

1 ~'i:{l, 1111&-11-1).)' I 1.IL II

2 h1~:" I tDf.'" : lIr'1"'1,"'''' ,I

54 :-hC~1j" : ry.l.(}-O'S : hoo 1i~ : ;JC : hO(}t-'fo-'S') ? OtJD1 : ;f'Oilor~I\'fo- ? hfl II

55 :-Om,.,"" I hO(}C1U I h.,. 114- : ~t-~'ftJD : h+1i-1 I hI\- ::

56 hm"7"7sP'f'r : Oll.,..,.c : h1. ;J-OJ' : h1l'l"" I .,.114-1 : f""l.", C'1" I "'., OJ< ? hl\ II

57 :-h"'''': ooAh.,.i1'f : 1I'f. ! hI. : l\oP1i). : .,.,t-'fo- : tJD1 .f.'1 : ~Ot- ? hl\ II

58 :-h;;:: hoom~:r, : lDY.:1i).1 ihl'(l'f : .,.t\h'iA I hl\-+ I

59 f 1\,'1' : 0..,.(}f1'f : of1;r- : .... +or • (h.,C(}-1) : h~ : 0-I\TID-1'r • OhC""I'" : f'r'i" ~'i"TtD- : ~1 1 60 OI/.il-f:: -o;r- I Il..,.+c I hC!1.1 I (O""tJ)'1: = tD-il ... ) : ho<J. + ... + = uD1iS:1 : mil'l'i A • (hI\-) ==

61 oPA.h.,.~:r:IJ" I fit· ... ') : 0..,. (}(l1- : Ooom-ctT(l)' I '1.H. ;:

(l2 (It- ... ) 1- h'i"1''': f.,. ... ;J-'fo-: (I) ih'n(l'f I c.''fo- : h"TiD- 11

63 hf.1.l\tJD I h~ I ihllf11-U : oe .... : f.mt-morO·'" I O~O or'} : q.1IJ+ : OI)IIJ'}U I hl\"'" II

64 hfl)·~,,,,,'r : .en'} : oollJ'W ! }\~9° : OhC""I'" I htD-~"'~'f I n::

65 ho.',,(}-our : ;JC I Oi\.fl.-f: : h~.A : 1i.~:; h:'\,,:(-m·r I .,.h "'A ; h'i').,.9" : h1~r : (}OJ<: mY, : :\,,(0' I hf."I\oo", :; lOY. : :t'lIt,.·r'v-nT'r : iltt:t- : hl\4c • (hf\ .. l·) I:

180

66 ID"C(\-9'" r 11") I -l-~"1I r hID /.1:1 J (~C(\-9'") I f~tllJ I (iIl1l (ll-) I OOAlo/.1f' r I~'" I It 1\). I (1lt-:ffPo) r oo"'/'1' r ~fPo II

67 fh.,....,~-f:9'" I ""l- r f"7.O'\ ,,~ I 1\~fPo I 001ll- II

68 (tt-1'9'") 1 hA 1- ~~fllJ I ~"}.., p..=t: I 'i:ffPo'll h;J- ;J~IIl-'S I 69 hltlJ"}9'" I 'i!~ I h;J-It'i!~'Sr II 70 l-h'A".,-l- 1 (","}"}9'" 1 ~ "}-'I;J- 11.,.'1"'.(") I h~h/th~"}IJ"'" ? ",tt-:" II

71 (tt-'I'9'") 1- ~"~lJt .... .,.l-:

AJ(=t: I 'i:ffPo f IPt9'"f = -OT "Ii). • (h"'~ :ffD-) r hA II

72 nb.(""'1J I ~'9'"ltA' • ~~{}- I n~C""l1' r nllltt-:ftD- = tD-ll'l' I ~tp~lttt- II

73 Q;la1H:-f:9'" I fJ"'~ I flDlI)"fq tftD- I (\."Ii). I IH!J!:ffPo ..

74 l\~tp,9'" 1 h;J-"ftp I h,./...,") I 0~""9'" I It,. 1 fii"blt I "'1. 19'"f, = hHHI")q:ffPo II

75 nfllJ I tD-Il1' t A"'oP~l}n 1 O~C""l1' I 001'/"1"7.19'"f I 1\ttO-l- II

76 Ml.9'" 1 (b"''''1,.1:) I O+'I';J- : (111',".(" I It~ I 'i:" II

77 nfllJ I lD'la'l' t n~c..,'I' I A9"~ 9'"'i1 I 001 (a1 1 1\A II

78 ~~If I f1\,..h-l- 1 (I) (a,,"f,.. I n~C""l1' I n-'lf""f = ~n~ 1

79 h~{}-,/" I .,.n.,.~") = (2) II-A 1:9'" I (ftt-'I''I' I f1\~h-l- I iIl1l

1 , .. ~. til"" . ' .... 11 • til"'" · fb.,..., • h,.,,,,+ •

2 0- ... +". • 07.<\+ • 11"''''' ...... ~".lfm-·

(l"f I h.,..,.,1o) : n~c..,1' I n.., ~" I 1ID"}11: I It,. = 'l'TtD- II

80 fth..1:C'/" : (I) "9'".f' oo~b'" ~=Ji') I O~C"''I' I hh.,.qntt- :r

81 ;J-,.t-;J-l-")"},/" 1 "m'iTtD- ; hC!'l9'" 1 H")1.9'".f I ~n~ ..

82 hlt/.-fl;J-9'l-fD : n..f1o"} I ~1' "'~"f I "Ii~ID' r ~mCn- I .,nc II 83 ,,,,,,,/,, I (\."Ii). : t;Lb1i-l- : fU

;J=:ffPo J (ID"""') II

84 "IP~-l-'/" • f~n~-l- I iIl")~ : ,..,.'/" = h~m",oYTID'9'" II

85 """/-l-"}'i I 9'"1:C,r : nootall ItTfPo I IAtD-")9'" I II-tt- : nID' 'i:" I ~')( I (nt\"'II) = 1\~Lm C")'/" J ",-1:1:9'" I n~C""l1' :

IID"'- I '1-l- I oo~taM9'" I ,.~ C:f' : 1\1:C""litTID' II

86 1.;J-1J I ~C .... I (.r~'1n/.') I LlI)ttD- I otp<tm· I 'ltD- ..

87 h"'l.f.;J1"'" I f"li).·) 1 "q:,.")'i: :f'It-lr")'" 1 -IrC1\") = (n".,.tt-) : n~c",1' 1 "m"}1J II

88 h'iC .... I (hhdt.tl"1o) : -0".9' 1-1' I ID11f1o 1 nc .... 1 tfJf. I hll)

+Mn-l- 1 ~;J • '~'i"fIJ' I 1\-l-HC;J I n~ .... '/" • It,. 1 (ql 9'"),) , "'TU") I b"}'i!IJ")9'" I A9'"

~,/,,'1' I 1\1\11-0 II

89 n~'/" 1- M~ t ..,~" 1 hhLttID' : ~t. 1 '1'1 I

90 ((a9'"f") 1 A",.,1: I foota') : nc-"f) I n"'h~Ltt-"" I It,. I ~"}f. I 1\tfJ/.1:'itD- • (n"li'1 : ~II)-l- I 1\hLt-tll-1I- 1 '1:OS :

OA)II

1 O .... .Il".". • 01i',. ....... bA I '''''_1~ • if"" I ~m- •

91 (~'1C(a·"'): h'1".f: -IrCh')'): h tj~Atj:A-:}'· : .ff-1.1· : 'i:fm·:: (I) 92 U'1.:J·U9l>: ~·)9 .. ltA·) i o·It:(-(I}· ')r : ~\·)m".+TepA·) !

93 f.1P?·1o: h'1 n~··)· : '11C : o'A- :: 94 f;l"'1,hll')")9": '1'IC : nr·4· : ·.,AK· : ";Jt9':}"')9D : ·,·tpTlD·::

95 ·'· ... t\<l:9':r··) : II-A- = ~~ : n-lo.,. ')'IA ::

1 hkl\-. ~"-l' • hkA- • 1'1"1\ • h4.A- • :,.~ • n"7"-" II

IXI

9G (~'1ft.9") : ~'1fll h1\t\1J

:JC : A'" : "9"lth"} = ,'-I..,. : 'i:fm· ; n~c..,'I'9" : (tt:~"":(- 1lJ·") : ID '.~:,. : ,(O.:J> /t- ::

97 h'''''''': nOlJ.A··}: ~'U: : t\-nu: fOlJ.tn-n : (ID'}i).·) : n~c..,'I' I ~t;tD':J>A") :1

98 1.:f'u")9'" : h"'looil1') : :JC r "'rt-OJ' : h(a;J ;(:':9" : 1j.') II 99 ~(lJ."":9" : ('l"'}) : ~ilh.oP IlJIJ : ~·I.il : 1.:t'U·) : ,,..,If :1

ni'tt\u : il'J" : ~:t.: .. t. nllJ'J" I C1~U 2 1111)9" I "tl~: fl'f'i(J)' :s fhltlJ : '1-~"11 : IIDII) ~ il",,_U : h;J-h:(-&A-'lo ! hoY f,1f}"" 0'''' : Int. ; h°'l..f.'}~.""?" I II- '" = t\ .,. I

2 hf}C'=J:: flO'l,i'im' : (a(l). : Itf, :

oPIt~h-l-") : ht·M~" : .'JC : n-t :J>JS. : IOJCP,t\ ;. (h-'1.tl9'".)···) : n:"I1)'''') : "hm")~-Ir :. ~ ~(J' : h~ ~ fl+C: fl.It I 1,9"t\h : fA9". It:~·:~,.. I .,A·)·} I ("il:t't'Jo-lr : flo",·l, : lIDCP,A) ::

3 (a°'l.N .. ·),." 9'"J!'C') : flOJoH' : -ttlli. ; hOlJ.l .'J~"" I O-A- : tnt, ::

4 (a(l"') : htt:·)-tn.}· I tn.fl;J· :

Lm/.(I)· t 1111.1'1" I ~cft. : ID-t

.rID-",: ('}")..,1t:) : fl(JIJt)~·) 1 ..,AK·I ·'·ht.·t)t : '.li'iA II

=' .. ,(IDA') I 1111·l··} I tt:f"',)9" I flC!J. : (·nc:.r.· : oDhltll.f) :

OD'''''}' : 'I'~l"':}'.?" : .f A'f}"" : il-Ffl,) I A'i'H' : LIIlI.It".)'-u. :. nc fU" : :N1"" :)'. n- II

(I At;,)1'?": II«:!J. : (1),('. : D'It.&. .rep : fl?u:"(IIIA!J.·)· : '1.11. , fl'J" :J'(aD'I~.'1"}'" I VI. : (I)·fl.lo :

"It:1·o, II

7 1·",,';J:'f1l")9": n.",:(1··)'· : ':f "tt; : ~'}~: : mf.D,·l·'.C:(a·I)o1, : i't1C : ·)·i'iho'A:r· I 1.;1"'-:'''0' : nhC"l'I' : C..,~.., : ".,:~ : 'I Ill'''' I:

8 &.l.(I".)·'·)'rf n:"l\vsP"f1'rf xu f' :1")9" f A ')'+00/11"'P:(-(&'i:

182

~:J-1.lIl-flTfD- , (Lm~"l'v·) 1 f"7;1-fD-ct+'1'" I ,(-'1:'" • ~1C : f.L1'~A ..

9 O"I\U9" I "f. I (ol-l!";l-ro') I +1'+~ fD-'1 I 08'11.(- I 08.., flX" : "flO+ ! hC!l.9" I (hOD, 1.(-) 'm"'''' • "~fl J 0'if9" I 'fl!" : 001\1000'19" , O),.C..,1' I

fl+'il-Oo I ~OC II

10 )"Cll-: I : hf'lD1Jf.. : fD-?'1 : 1m ~f. I ~fD- ! nc .... I fl'i1+ I OD m1' I "1\1000 I hCll-9" I (h'1it itsP1-1) I OCll- I f9" ;l-f'l"'''' 0+ : 1ft;: : (f..O:"'~O;l-~) :I

11 OC.... I fl'i'1+ : "lIOD~1 • (fHf..+) : OJ'.6-19" • H9"flflJP 1019" I (+9"C1) I OJf..'f1-19" I ht;:t.JPl-9" I Oolt- I 10:"~1\1- ~~IO~UIfD-it1"fl~it+~ +). : ,n1Wl- I O),.C"''P I ;I- 9"C I "Afl 'I

12 fl'i1+9" I "-1\.+'1'i I +'11 • 8m', '1'i : Q;l.l .... '19" I 1~1\ 1000 I hCPh ... :,.9" I OL .... ~ I f+1,," I 'i:ffD- I O~U • fD-it1' : flotlID-ct I ihllfll- : OhC"I1' : ;I-"'~"'l- I "~I\- :I

13 09",(-C9": I\f.. • OD~)l=ti I f+ «s« I 1i'r I fl'i1+ : f Lmll\ 10 00'1: IJ-lt- I (1t-I\':f-Oo) i O~U :

OJ-it1' • flot1wlll- : ih1ffll' :

OhC..,1' I ;I-"'C : "~fl ..

14 ),.C .... 9" , I I llihC'1 , nc .... : )"C1'>O I it.?1 I A+Olt-'i I nc .... 9" I f9"+fl ....... :,., I 1.11)1.1' I ;l-mlll- • H1'(- I f1~ • ~ID- I ODChfl1-19" I OID-itlll- I (OJ'? fD-1) I +~)(f , 1i~ID- I ({t.}i'f

fllt-) I ;l-/flU I hl-l!";l-m' I

~+L~1-'i I ~;l-ODf'l"'),9" • (1t-l\l-Oo) ..

IS 09"'(-C9" I OJ·it1' I O'i'}+ : h1 ~;I-~1C'" : +~~sPl'1 IlI)fl q+ I :(~"''f19'' • 08'11,..101 9" I +OD,," : H1'(-' ("f.~1) II

16 9"Ah.,.1-19" I ("f.~1) I OWP h ... ..,..9" : h~"" I f.OD~1r ..

17 fotL1'C I h1f."'f..L1'C : ~OJ-'1 ? ":"1lP~9"1 ?

18 f"I\U19" : K.? : -fl :,..,1'''" I ":""~*:"9" ! "I\U I OhC"I1' I OD.It& : "if'S I ~fD-'i :.

19 J\l\tJ9" I f9":,.1. ... ct+'1'i 'f9" +1~~+1 : Oolt- I 1fD-.+~ II

20 ),. ~~.r9" I h"I\U I "-1\ I f9"'-"'" 1!1..Ta>- 19"119'" I "f..L1',,"9" I ),.~C""9" : f..Lm~lt- !

21 ihlfD- I I~ 1i). I ""';1-1 I 'iTa>- I OD~ I )"'11.ot+f'l+ .... 9" : "'a>-ct9" II

22 "9"I\I')'fOo I J\1'(- I "9"l\h I >0;': I ~ID- I )"~~9'" I OODQ;l.~

i'ff..1: : ~fl9" • '''''9'"),+ I ~fl;J!TfD- I h.lt"lsPl- I 'iTID- I

),. ~f'l.9" I ,)l,," I 'iTfD- I ("'9" ),9") ..

23 "I\U I fot1. ... -t+'1'i I fot1 1A~+1 I Oolt- I fotlfD-:'" • flOD1i). • 1'CII)t. I fflO+9" J

hC I h-,,"sP1-1 I "f.ro.(-9" II

24 fl)C 9'" I 1.:J-l-Oo I (0""''''

OD.(- : I\f..) I 9"11 I "mlf. I 0+1llt- I 1.H. • (),.C .... ) I fODl OD&/sP=ti : ih1ffll- , +~"'T ' ) ID- I f..1\ It- "

25 ('.U1'19" I fotlt-+) I 0+1 '11.. • +1 I ""Un.""';J!TfD-'1 I

O".,.lt- • h)H./9" I r« I lJ(fl· +..,. I 1i~ro< I hOlJ • .fm".Tm· : f'lsP".f I 'lm.".,.:r. I flt.,\-') I f\.?i'hoo- I )(1). ; '}¢ : \''''I.oh 00-+ I ~m."+ I 9"17,: : hti. !

26 h~H..f I h~"" I (h¢l.f.~··l:) O&.+ I f)O,,":" I IlhC<'}'l' : OP h,," I hl\U9" I ih11.sP;rTm··} I hODw~"';rTfD- r hLt.f'l; II)t 1fD-9" I 0) .... I I\f.. I hOI\.fTro·1 m1.+Il:fOJ- ! :"11)-1:9" I h""m+...,.. I it~~ I ODII)IlTOJ- II

27 h~.f9" I 0+1'1h. : +'1 I !,PC ~TCPIA I h~H./9" I 0).... I (1-~f..) I +h6-h,,"'S I f~Ot-l- 00+ I .,. .?&sP~ I f+ I 'iTro< ? ""I\TCP~ ; h)~ I lJro-.,.:"'} I f+f'lm-+ • I-1ft. I "'~~1:'" I :"11)'1: I OhC..,1' I Oh.lt"lsP".f I "f.. I )OJ- I f..1\lt- ..

28 (h~C"") I h)H.I I )~c\;rT fD-'1 I O~f.. I 1i~lD- I ODl\hh..,. : fot1.(-~TID- : "'TOJ- ; hh4- :

FIr- : 9"19" : ~1C : f9"1w t-9'" : h~ ~OC'1 : (f'l.lt-) : ;l-If V);l-TfD-'1 : '.1~"lt- -; OOJ~+ I J\I\U I +w,,"+ : f~Ot-".f 00+1 I ~1C I OCPcJ! I ~fD- : (f..1l ,,It-) :1

29 f1V~M9" I 1.~C!l- I OfD-itt1).1 HfD-;l-&sPl- I it+1i). I ..,0- I (f..IlI\I\-) II fh-,,"JPl-9" I ODt; &1 I (1v~9") I OhC..,1' I h4-l- !

30 fl~~9" I fl+m~+-t+ • 1.;1- looo I 9"11 I ~1C I J\OJl1. ? .,.Illt- I OD~I')9"1 I )1C I ''It- ! fl~~ I f..., I flw,,"+ • OH.ulo I O:"'Cn.1: I ~fl9" I oPlAl')9" I

1~3

).l!" : hl\T(I)< I fODQ;l.I.i'fY. 1:9" : h.,C I m,C"I1' : 01\6f.b I ri'''' ! f1'1cf!.,=ti9" : ".,C I 9"1 I :J-9"C !

31 (',C!l9'") I fOlJ.1n-CP"'·'i I OF CCP : ro1' ... ·f· : f"'l.L .... Il·.,. : it+ li'} t fODt; &.f : J\+hA.,.l- : ',',1' ! fl ~""9" : Oro' ito)..: fOl/. 0"'" I Oolt- : hI\Ta)< ; h11.tLOo:

"I\U : 1'1cf!.y.:r·1 : f..OD~~A II

32 h~tl..r I OOD~l)9" : 1i-~;I- I I\f.. : 1i~OJ- • oP"hh+ I f'l1\9" • 0,,'1+ I I\f.. I hIlt- • fot.,.(-~ TID- : 'i:ffD- ~ +w""+ I 0~0t".fOoT: Ft- : "~+1 I ..,0- I (.elll\lt-) "

33 (h.lt"l"lo) : oP"hh+ : mf. 'i .... : OD9"II)T1 t m.e9" : f1. ;l-U : +AIf1f I oP,..III1:1 : ),.1:( : hf.mQO-tr ! h~"" , O.co+ : no,,"+ : h11.~U I wC "'cP~ ! "I\U,.. I hA01.I\:f fD-r ! .." I ~~,,;r::fro·'1 = fot 0.(-1\- I ~o'" II

34 fw",CP:ffD-9'" : 'lm.".,.l- J (:"11):") , h.,~:ffD- ! oc .... r , f.itfl-tO+ I no,,"+ I Oolt- , O~ .... I ",. I OJ~1.Q:fOJa "

35 A~~9" I (IIIP;I-+1) , 1;J "'+ I J\I\U I 07i J t;e , nc .... I fl." ' A~" I J\ Q.,.EF1-1r , 9"119" I IlAT''''): ~OC I IflC .... ,.. I (+AIf1f) , 9"119" I hcr I 1l"1.~"" I ~OC , J\lt- I A'i~'" I b~"" I n.co+ I f~O ""+ I A1f.tlOo I IP,," J noP~h .,. 'P=ti9" I I\f. I .., AX" • ".,.(- ~ It I

-n;r: I ),.1:( I fl." : fAIl:ffD-'" II

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful