SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PONDOK UPEH,balik pulau,PULAU PINANG.

TAJUK KAJIAN KOMPOSISI PENDUDUK DAN KAITANNYA DENGAN JENIS PERKERJAAN DI PONDOK UPEH,BALIK PULAU, PULAU PINANG.

NAMA MUHAMAD AIDIL BIN ANUAR

TINGKATAN 2 PROGRESIF

NAMA GURU GEOGRAFI PN.ROHAYA BINTI YAHYA

Senarai kandungan

Bil

Isi kandungan

Muka surat

1

Penghargaan

1

2

Pendahuluan

2

3

Objektif kajian

3

4

Kawasan kajian

4,5

5

Kaedah kajian

6

6

Dapatan kajian

7

7

Rumusan

8

8

Lampiran

9

9

Rujukan

10

penghargaan

Asalamualaikum Warahmatullahiwabarokatu.. Saya mengucapkan ribuaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya laporan kajian ini.Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kepada ibubapa saya yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian serta memberi semangat kepada saya bagi menyempurnakan kajian ini .

Setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Rohaya Binti Yahya, guru geografi tingkatan dua progresif, yang telah memberi panduan,nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian.Terima kasih juga kepada responden-responden penduduk-penduduk di Pondok Upeh yang berkerjasama yang baik serta sudi ditemu bual dan memberi maklumat berkaitan komposisi penduduk di kawasan ini. Akhir sekali,saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan yang telah banyak bekerjasama serta sumbangan semasa kajian dijalankan dan semua pihak yang turut bekerjasama menjayakan folio ini.

1

Pendahuluan

Saya,Muhamad Aidil bin Anuar, pelajar tingkatan Dua Progresif di Sekolah Menengah Kebangsaan Pondok Upeh.Saya dan rakan a sedarjah telah menjalankan kajian bertemakan komposisi penduduk dan kaitan jenis pekerjaan.Kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang berbincang dengan guru geografi kami dan mendapat isu-isu semasa yang berkaitan dengan komposisi dan kaitan jenis pekerjaan. Tajuk kajian kami ialah bentuk muka bumi di Pondok Upeh Balik Pulau,Pulau Pinang kami menumpukan kajian dan menyiapkan isu komposisi dan kaitan jenis pekerjaan di kawasan tersebut.Selepas mendapat tajuk kajian,kami berbincang tengtang objektif kajian,kawasan kajian dan kaedah kajian .Kumpulan kami megambil masa kira-kira 4 minggu untuk menjalankan kajian dan menulis laporan.

2

Objektif kajian

Antara objektif kajian saya adalah seperti berikut : Mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan kajian iaitu Pondok Upeh dari segi jantina dan kaum. Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan penduduk di pondok upeh : Merekod dan mempersembahkan maklumat dan latar dalam bentuk jadual, graf dan peta lakar. Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan penduduk

3

KAWASAN KAJIAN

Kawasan Pondok Upeh terletak di dalam daerah Barat Daya yang juga dikenali sebagai Balik Pulau, Pulau Pinang.Kawasan ini di bawah Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP). Jenis bentuk muka bumi yang dikenali di kawasan Kongsi ialah tanah pamah. Di bahagian timur terdapat kaki bukit yang merupakan laluan utama yang menghubungkan penduduk kongsi dan Pusat Bandar Georgetown. Keadaan bentuk muka yang sedemikian, kawasan kajian sebagai petempatan,tradisonal dan modem. Tanah pamah juga menyumbangkan kepada pelbagai bentuk pembangunan setempat. Antara kemudahan awam yang terdapat dalam kawasan kajian seperti sekolah, masjid, Balai Polis, Pejabat pos, dewan orang ramai, bank, perpustakaan, klinik dan lain-lain lagi yang dibangunkan untuk kegunaan penduduk setempat. Masyarakat di sini terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama yang hidup hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Pekerjaan dan sumber mereka terdiri daripada pelbagai sector ekonomi perindustrian, perkhidmatan dan lain-lain lagi.

4

KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian yang telah saya gunakan ialah a) Kaedah Pemerhatian b) Kaedah Temu Bual Pemerhatian - Selama menjalankan kajian ini,saya telah memerhatikan komposisi penduduk mengikut kaum dan jantina Temu Bual - Semasa menjalankan kajian, saya telah menemu bual 10 orang rsponden yang terdiri daripada pelbagai kaum. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah seperti yang terdapat didalam lampiran.

6

Dapatan kajian

Jadual 1 menunjukkan komposisi penduduk di Pondok Upeh.Penduduk di kawasan kajian ini terdiri daripada pelbagai kaun iaitu Melayu, Cina, India, dan lain lain.Didapati jumlah penduduk di Pondok Upeh ialah 42orang.Bilangan kaum Melayu ialah orang.Bilangan kaum Cina ialah 3orang.Bilangan kaum India pula ialah 0orang.Bilangan kaum lain berjumlah 0orang..

Jadual 1 Komposisi penduduk di Pondok Upeh
kau m Melayu Cina India Lain-lain jumlah

jantina

Lelaki

21

3

-

-

24

Perempuan

18

-

-

-

18

Jumlah(%)

39(97.5%)

3(7.5%)

-

-

42 (105%)

GRAF 1 Komposisi penduduk di Pondok Upeh

Berpandukan graf 1,didapati di Pondok Upeh terdiri dari pada tiga kaum utama,iaitu Melayu, Cina, dan India.lebih separuh besar jumlah penduduk terdiri daripada kaum Melayu, Kaum serdahana ialah kaum Cina, diikuti oleh kaum India dan lain-lain. Secara keseluruhan, bilangan lelaki lebih ramai daripada bilangan perempuan, khususnya di kalangan kaum Melayu ialah seramai 39orang. Bilangan lelaki Cina seramai 3orang dan bilangan perempuan Cina tiada. Bilangan lelaki India dan bilangan perempuan India juga tiada.

Jenis pekerjaan Bilangan mengikut kaum jumlah

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Swasta

3

-

-

-

3

Guru

3

1

-

-

4

pemandu

1

-

-

-

1

kerani

1

-

-

-

1

Berniaga

1

-

-

-

1

Jadual 2 Jenis pekerjaan penduduk di Pondok Upeh

Graf 2 Jenis Pekerjaan Penduduk di Pondok Upeh

Jadual 2,dan graf 2 menunjukkan jenis pekerjaan di Pondok Upeh.Seramai 4 orang daripada jumlah responden yang di temu bual adalah guru.Tiga orang daripada jumlah responden yang ditemu bual bekrja swasta.Semuanya merupakan kaum melayu.Mereka bekerja di Bandar Bayan Baru. Seorang daripada jumlah responden melayu di kawasan kajian bekerja sebagai pemandu.

Rumusan

Kajian yang telah saya jalankan menunjukkan bahawa Pondok Upeh mempunyai komposisi penduduk yang berbilang kaum. Tiga kaum utama ialah Melayu, Cina, dan India.secara am, bilangan penduduk lelaki lebih ramai berbanding perempuan.Kebanyakkan penduduk bekerja dalam bidang guru . Kedudukan kawasan kajian yang terletak jauh dengan bandar menyukarkan penduduk pergi ke tempat kerja. Penduduk juga dapat kemuaham-kemudahan awam yang disediakan. Saya amat bertuah kerana penduduk di sini hidup secara aman dan damai. Mereka mempunyai interaksi yang baik antara satu sama lain. Mereka sering kali mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti perpaduan yang dianjurkan oleh Rukun Tetangga Pondok Upeh.

Rujukan

Nama pengarang: Abdul Aziz Bin Abdul Rahman, Lim Jin Choon, dan Ratnam Karuppiah Servai tahun: 2003 Tempat: kuala lumpur judul buku: kurikulum bersatu sekolah menengah geografi tingkatan 2 syarikat: percetakkan rina sdn. Bhd.

Orang sumber: 1. Rabitah binti saad, 37 2. Roziah binti saad, 46 3. nozita binti yusop, 30 4. nur nadirah binti darus, 27 5. mohamad saifulzee bin ramlie, 28 6. hashim bin Othman, 56 7. mohamad azmil bin ramli, 25 8. chong yi jiung,36 9. abdul rahman yob,57

10. ramli@harun saad,65

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful