You are on page 1of 9

AptSµos anocpaaris

SG60 1201s
TO EIPHNO�IKEIO AE.lHNQN

6ptaE- ri l1p6e6pos rnu TptµE-11.ous I:uµ(3ouAi.ou �wuaiaris Kat "EflV I'paµµmea


Eunpasi.a Kupt11.i]
�uve6pi.aae 6ri µoata mo aKpomi]pto rnu ans 25-10-2018 npoKnµtvou va
6tKCLOE.t l:flV un68E.Ofl µuasu
T11s avaKonrnuaas l1avouaonou11.ou A8avaai.as rnu �taµavri] , KarntKos
Xai:6api.ou, nou napama.811Ke 6ta "EflS rn11pesouai.as 6tKflY0POU Euyevi.as
I:1:aµou.
T11s Ka8i]s ri avaKoni] Avu>vuµou TpanE-�tK!]S E"Eatpdas µe 111v E-nu>vuµi.a <<
TpanE.�a Eurobank Ergasias A.E >> nou e6peuE.t mri v A8i]va Kat
E.Knpoau>ndrnt voµtµa, nou napama.811Ke 6ta 111s nA flpesouai.as 6tK11yopou
'EAE.VOS AVl:ulVOITOU/1.0U
H avaK6nrnuaa KmE.8£.aE. m11 I'paµµmda rnu �tKamripi.ou aurnu 111v ano 25-

02-3015 Kat µE- apt8µ6 Kma8E.OE.Ci)S 1684/2015 QVQKOIT!] 1:ris , µe l:flV


onoi.a �"Ea , oaa aE- au-i:i]v avacptpoVTat .
fta "Ell au�111ari 111s avaKoni]s opi.m11Ke 6tKamµos apxtKa ri 3-3-2016 Kat
µua ano ava(3011.i] 11 avacpepoµtv11 mriv apxi] 111s napouaas, on61E. ll uno8E.Ofl
ami] eKcpu>viJ8I1KE- voµtµa µE- 1:ri aetpa rnu axenKou mvaKi.ou Kat au�"E!]8flK£ .
Kma 111 a11µeptvi] 6riµoata OU�"Efl0fl 111S uno8foeu>s ot rnripesouatOt 6tKfly6pot
"[u)V 6ta6i.Ku>v avtnrnsav npocpoptKCL rnus taxuptaµous rnus Kat �1:riaav va
yivouv 6£KH1 oaa avacptpoVTat ma npaK1tKa 611µ6atas auve6ptaaews Kat mts
tyypacpes npo-i:aans rnus
A<POY MEi\.ETHI:E TH �IKOI'PA<PIA
I:KE<PE.lHKE KATA TO NOMO
r,uµcpu>va µE- 1riv Illl/TE µe ap18µ6 2286/28.1.1994 nou E-K668!]KE- Km'
E-5ouow661riori wu 6.p8pou 1 wu v. 1266/1982 oxE-nKa µE- 10 KmavOAu>nKa
66.vem Km 10 xpE-u>onKa un611.oma 11.oyapmoµwv mmu>nKwv 6E-11. 1i.u>v, 10
E,nl10Kl0 Ka8opi.�OV1m E,AE-U0E-pa an6 10 mITTu>UKQ 16puµma, µe 1f]V emcpu1asri
6µws 1u>v 6tm6.5E-u>V nepi. E-Aax101u>v opi.u>v 1wv em10Ki.u>v xopriyiJoE-wv, nou
rnx6v 1oxuouv. Ta 1panE-�1K6. E-m16Km dvm oiJµE-pa Kma Kav6va E-11.E-u8E-pa
6mnpayµmE-uo1µa Km 10 1oxuov ym am6. Ka8E-mws 6E- ouvo6E-UE-1m on6 1ri
8eomori OV<.0101(,)V opi.u>v. H E-neµj3oori 10U voµo8e1ri nE-ptopi.�um ITT!] pu8µwri
1u>v E-Su>1ponE-�lKWV µ6vo E-m10Ki.u>v. 001600, 1a E-Su>1panE-�lKa E-m16Kta nop6. 10v
nE-ptop1oµ6 wus ITTlS E-Su>1pOnE-�lKE.S OUVOAAOVE.S 6E-v nauouv VO E.XOUV
VE-VlK01E-p!] KOlVulVlKOOlKOVOµlKI] oriµaoi.o Km va ocpopouv Km ns 1panE-�lKE.S
ouµj3anKE.S OXE.OE-lS. 0 KOlVulVlKOS Km OlKOVOµlKOS OKon6s 10U 6lKmwµmos
ITT!]V E-AE-U8E-p!] 6taµ6() ulO
Ka1u> an6 10 6pm 1wv E-Su>1panE-�lKWV. 'Ern1 ri ouµcpwvi.a ym E-nn6Km nou
unE-pj3ai.vouv 10 ovw1ma au16. 6p1a 6E-v nauE-1 vo onoyopE-uum on6 10 v6µo
(281 AK). Ev6tpE-l 1u>v avu>1epu>, yE-vlK6S 6pos nou E-nnpenE.l mriv 1p6.n£�a va
Ka0opi.�E.l £Ka0101£ ouµj3anK6 16Ko µ£ rnv onoi.o 0a xpewvum o 11.oyapmoµos
wu n£16.1ri 011s n£pm1woE.ls -rµriµonKwv £5ocp11.ijo£u>v (Koml3011.wv a£ 66ous)
dvm Kmaxpri011K6S Km ouvE-nws 6.Kupos 16yw 1ris av1i.8E.oiJs 10u 010 6p0po 2
nap. 7 nE.p. m' rnu v. 2251/1994, 610v 6E.v Ko8opi.�0V1m E-K 1wv npo1epu>v
KpniJpm E-t6lK6 Km E-U11.oya ym 10v Kmava1w1iJ - n£11.a1ri (All 1219/2001 LlEE
200.1128). ITE.pm1epw, µ£ 1!]V . OVOKOnij K01Q 6mmvris nA!]pu>µiJs
npol3Cl/l./l.0V1m 11.6y01 01 onoi.01 ouvi.01av1m £h£ a£ apvriori 1ris ouv6poµiJs µms iJ
TTE.pl0001E.pu>v rnnlKWV npouno0eoE.u>V 1rJS E.VKUP!JS E.K6ooris 6tmavris nA!]pu>µiJs
(6p0po 623 - 630 KI1011.Ll) E-1.1£ OE. aµq>1ol3iJ1riori 1rJS yevwris Km 1!JS unopsris
1!JS anahrioris K01Q 10 xp6vo u1s E.K6ooris n1s 6mrnvris nA!]pu>µiJs. Ano 6E- ns
6tm65e1s 1ulV 6p8pu>v 626 nap. 1, 2 Km 118 ap. 4 KiloALl, ouv6.yum 6n µ£.10£U
1u>v voµi.µwv npouno0em:u>v, 01 onoi.E.S npenE.1 va ouV1pexouv ym va E.K6o0d
E.yKupws 61moyiJ nA!]pu>µiJs, dvm Km ri unol3011.iJ ohrioris ITT!]V onoi.a npenE.l va
TTE.plE.X£.1m, µuo5u Cl/1./1.ulV, fl OTT01.1!]0!J 10U 6lKmOUXOU Km 10 0Kplj3E.S TTOOO 1ulV
xpriµ61wv µ£ rnus rux6v oq>E.lll.6µE.vous 16Kous, 1u>v onoi.wv �1d1m ri Kmal30M1,
va E.£lITTOpouv1m 6ri1a6iJ 10 napayu>y1K6. 1ris anahrioris npoyµanKa yE-yov6rn,
10 onoi.a va £5a10µ1Keuouv 1riv anahriori, an6 anotprJ aV11KE.tµevou, E.i.6ous Km
xp6vou VE.VV!]OI]S 1!JS, Km VO 61Kmo11.oyouv E.101 ouµnepaoµa QV11.ITTOlX!JS
OUVKE-Kptµevris Oq>E-lll.I]S E.KE.1.VOU K01Q 10U onoi.ou anE.u0uvum ri ahriori evavn
10u anouvws, xwpi.s va apKd ri napanoµniJ ma emouvan16µE.va eyypacpa (!311..
c:mo i\O){U9ld){A3 53}0110 10 'Sl;l11od11113 Sl;rnnorlmrloi\ Sln 'ox101DpAo 6961/ o0s 1
10){ 0961/S 90 1 S130-i;:icbo110 Sn 3rl 3){U9ld){A3 6961-1-08 S11D od319Ado 10){
0961 flO}ldow 61 511D i\�)311od1 i\(')l c;i�013rl l.Ioogrlc;w 3rl 3){l.I9l;lAdn01rll.Ig S9rno
S9rlomd0Aoy o 119 'l.Irl9){0 1013d'?<DDI\D ocbodAt;>do11 mg} i\l.I111 · S13ol;ld13xi113
S'?){li\(')i\D�3 30 i\(')){91 i\�docbmg l;lcbod1Dlli3 mA Sogt;>yy3 SI.Ii D)31It;>dJ, i\UlD
c;iorlomdoAoy Q-Oi\lO){ orlA.101\t;> 10131I'?Y£lod11 'Di\3rlc;i0Al.Iod11 01 lDli\Od'?cbDI\D D}Olio
i\UlD 'ClOYYt;>�3 ' nod9di;:> no191 no1 1 ·do11 i\l.I111 '<< i\�docbm3 i\�01391.Ii\(')<DrlflD
'S(')d'?lD31\3/\013rl l.I9�dlIY1131\ClD lD){ lr9l;l1011011od1 l;lrno 5(') 5(')30t;>grlflD
i\�)311Ddl i\(')l Q-�013rl 0961 ClO}ldow 61 9110 SI.Ii l3rlt;)i\Clg i\(')l i\Od'?ll 1013ypcbo
l;lrno i;:idocbm3 H 'i\C'J}lDrlrlodA 'i\C'l30�1.0m l;l i\(')}31\Dg 5(')3DQ-<D Sl.Iot;>11 i\�rno
,11n i\C'Ji\'?rlnoALidox i\C'Jl i\C'Jll}Oyomt i\(')}Dli\Url Sn01'? c;io){mAoyod3rll.I Cl01Dt;)){3
5911\3 i\(')l Snochc;i. flO}OU13 noi\9rl no1 }113 S(')}OU13 SlO}YlX 5101 1 i\91Dooo11 513
Ui\'?rloxd31\D 'c;i.orlomdoAoy Soli\9do11 n01 1 C1Jcbt;>dAodo11 l.I1 1\3 no1 d'?llfl 'Sogt;>yy3
SI.Ii So)31It;>dJ, SI.Ii 10){ Sl.Ii\'?rloi\ogrloyid311 '010rlc;i.dg1 t;>m1C1J1Dlli oli\c;i0Adno1ny
l9t;>YY3 1\3 S(')3oc;tcb Sl.Ioi;:>11 01 oonOl\f,1.dog 't;>docbm3 9l61 501'? 01 9110 lD13YYt;>9ll13
>> 119 lD13)}do Sl61/8 01 'N n01 1 nod9dt;> n01 8 ·do11 i\UlD '(')d'?llDd3IJ
· l;lcboo lD){ 99do 'Oi\'?rlo1do 0119d1 J?lD){ i\�d3rl i\C'Jl
S130�3dxo11n Sn lD){ 01orl�10){1g 01 i\ClO)t;)lDC10do11 Di\ Sm31\t;>cbmg Sl.!1 l;lxdo i\Ul
3rl Di\C'Jcbrlc;w '3g l3li'?dIJ · l;l1C1Jyoi\01D){ no1 Sodt;>g Sn i\�d3rl i\(')i\'?rloyyogrlflD i\C'Jl
i\C'J30�3dxo11n 10){ i\(')l"9rlC'Jlomg i\(')l So}11oddom SI.Ii l.I�odt;>img l.I1 orlo3y'?10110
SC'J i\ClOX'? i\D 10dn){t;> lDl\}3 10){ 1011\oc;i3d0Ao110 'i\C'J3oi;:>grlflD i\(!'Jmli\oyy3rl
9rl91do ow1d91good110 mA i\C'Jd'?10d11 i\C'Jl ){3 p9C1J11mmg i\ClOX'? no11 10d9
10 l;lgoyl.Ig '( '10J ) l\.(!')Aoyyoi\n'1 10do. }Omi\3J 10 ' l3Q.XDl S91no Sorl91\ o SC1J119
< do 01 010
·(·11·9 SOO0/S6O1 IJV) p9l.Iyg010){
Di\ l3li'?dll no11 i\C'Jlt;>rll.Idx i\C'Jl 90011 01 10){ SI.Ii l;loog){'? LI 1011311.I) D}OlIO
i\Ul mA l.Iol.I1}0110 LI l3'?ddo110 D}OlIO i\Ul 9110 l.Io'?xo i\Ul l;lgoyl.Ig 'Sl;lrl(')dl.IY11
SI.Ii D}llD i\Ul 'i\C'JYYt;> i\C'Jl S91){3 '13x'?1d311 Di\ 1311'?d11 Sl;lrlC'JdlIY11 l;lA01mg LI 119
13111c;i){od11 'v'YOIJ)I 189 10){ ,g 10){ ,A ·g3 089 ',A ·g3 L09 '0 ·do11 909 i\C'Jd9dt;> i\C'Jl
i\(')3�t;>1mg i\C'Jl 9rloongi\C1D 1\01 9110 'noYYt;>�3 ·(9g11·1OO0 Ui\v'YY3 1OO0/09l0
GV<D3 '0l'OOO0 ui\v7yy3 OOOZ/ l0 IJV) SI.Ii l;loog){'? Sod11 i\C'J30'?80111JOd11
orl91\ t;)lD){ I\.C'J}D){i\Oi\D i\C'Jl Sl;lrlodgi\flD l.Ichl3yy'? mA v'YOIJ)I 889 '089 i\C1Jd9dt;>
i\(')1 l;l110){01\o i\l.I1 3rl i;:i){nC'Jdn){o 1013xA'?Y3 'udn3YY'? C'Ji\t;> 01 J?lD){ 'i\l.I1 t;>dn11
1013g}9){3 no11 Sl;lrlC'JdlIY11 l;lA01mg 3g LI 'Sl.Iol.!1}0 SI.Ii flOl){'?godo110 l;li\1011 }113
lD13YYt;)9lli3 I\.C'J}3Xl01.D C'Ji\1?11 om i\C'Jl l;lcbndAoi\D H ·(S08 ·y30 909 od9dt;> v'YOIJ)I
UY}O){O){Dd9og: ·s: 'z9·z8 Ui\v'YY3 O661/tS IJV '8S1'8t Ui\v'YY3 SOO0/S6O1 IJN
( va ) SlpiU)lDJ, D}DD)ltgmv ' 1\(9/\Uev (l.0}3)ltgoi\Ud13: (lQl, 50J3D'9d>OlLD
8IOl/'"'""OJJS·"""'"•· ·ii91du 3ii Stu O''f'('.(),cb <'{J'
'
)

OLb
·( 16s·too0 vun.33 too0/1 8-171 ev cb3 '8t9'8000 vurt3
3 8000 /8S0S ev cb 3 ·yg norl9i\odo11 no1 lro('J1y3rl39 lr1 Sod11 SC') 01Aoyo1110 lryyt?
3rl lD)l 080 ·o '8861 S'?xdv S'?mi\3J ' no}i\C'Jli\011ou ·yg ) l,Ixodo11 lri\'?rl1d)l3)1Ano
lr1 Sod11 5(') SC'J309g1113 01110 lroogrl(,l.O lr1 9110 lD13li'?Y90d11 1\39 i\D 'lrdn)lt;>
10/\p S('J30C::>d39n3y3 D}i\C'Jcbrln.o Lr 'sL61/801 · I\ n01 St;>docbon Slr1 lroC'J1111d311
i\UlD '1013. ·( S1 )IV 198 ' noyno11990111 - lrgt;>iAdC'J3J )IV 30 Soyno11990111
·yg ) )IV 180 lO)l t,l1 i\C'Jd9dt;> i\C'Jl SC'Jl91 ')IV ClOl i\C::>dll.Id i\C::>)l1i\3A i\C'Jl ('JO'?ri
oxA3Y'? 30 l0113)19liCl UOC'Jlll}d3li 3g 381?)1 3D ' ( 0 ·do '8lv · dedt;> 'noyno11990111
- Ligt;>iAdC'J3J )IV 3D S9)111Ud)I 't,t,t, ·o Sod'?W 9)lli\3J 'OlD)ll'iJ 9)l1Xoi\3
'Soyo10911v Sligt;>1AdC'J3J ) Sno'?dx l,Ixogoi\o l,I)lnlrd310 LI1 l,I l,Im1mdC'Jo lr1
3rl l.Io39}1i\D 30 'Slige::>nm 101\}3 SC'Jrl9 l,I1no lroogrl(,l.O H' ( 8l t, )IV ) SC'JWC::>d38Cl3Y3
lro3xo911n l,Iyuo mA oi\9rl t;>YYD 'no11d1 nm m:>I ( Sogt;>yy3 D23llt;>dJ, )l,110131\Dg
no1 r;i�o13rl lroogrl(,l.O m1pno110 c;i.ocbo ' l,Irno lro('J1111d311 i\UlD Sno'?dx l,Ixogoi\D
mA S0A9y 131\}A Di\ pdo11rl i\39 S('Jrl9 '( 113 1 Lt, '198 )IV ) S('J30(!)3dxo11n Sl,I)ln3xo
Slr1 no11e::>ood11 n011d1 Snod'?rl :>I3 l.Ichlryt;>i\D SC'J30t;>grln.o mg lr l,Irni\ng mi\p
'omg'?g lD)I ·Soi\3rlt;101og013i\ng o 1x9 m:>I orlnd91 9)lnC'J10111 01 lDi\}3 l,Iyogmo)l
i\Ul mA S03dx911n ( Sogt;>yy3 Slr1 Sn)3UJ?dJ, ) St;>docbm3 SI.Ii noxc;i.om)llg no1
llJ\Di\3, · i\C::>lClD S31t;>y311 - S3111l,Iy013i\og Sn01 UO('Jlll}d3u D}riD:>I 30 lD:>I D91?YY3
i\UlD i\l)OAdno113y no11 n1nrlr;idg1 J?:>IllC'JlD1li Snogp 38t;>)l 01 13/\c;tdng sl61 /g01
N no1 l,I1no t;>docbm3 Lr 119 '13111r;i)lod11 i\C'J3�t;>img C'Ji\t;>undou i\C'Jl oyoi\(,l.O 01 911v
· SC'J30}rlend Slr1 lrot;>g lr1 i\003y'?10110 no11 ' i\C::>2311od1
i\('Jl �013rl Snot;>grlno S3i\3rl9d3cboi\nod11 Sn 9110 m1i\ot;13rio3g i\3g r;io:>I1d31(')�3
S9rlo1d(')xmg o· << Soi\3rlt;1010g013i\Dg o >> lDi\P St;>docbon Slr1 lroog911n Sod11
S03dx911n l,I1no lro(')1111d311 i\lr111 ·SlroC'Jyl,Ig Sl,I)l1Aoyodocb l,Iyogo11n Sod11 D3dx911n
lDi\P no11 011(')09d11 t;))lltlOi\ l,I t;>:>Iioncb Sodu l)O)lld31C'J�3' no1 n10rlr;idg1 t;))lllC'JlDlli
9110 i\(')Wt;>grlno So1orio'?y310110 norlt;>i\ngom i\(')l lD)l orlADYYt;)i\nD m:>I S'?rlxodg
w i\(')}31\Dg i\(')l }113 lD)l 1Dl3Y'(1?9lli3 l,I1no t;>docbm3 Lr >> 119 1Dl3)}do ' l)O)lld31(')�3
no1 01orlr;idg1 t;>:>Ill(')lD1li 9110 m1i\t;10Alrdox no11 i\C'Jl3i\Dg i\C'Jl Snoe::>1md311
S110 t;>dOIDDl3 mm i\Ul l3)}rlend ClOll 'l661 / s1S0 . N n01 00 nodedt;> ClOl 0 ·doll
i\UlD ' r;ioum i\Dd'?U ·6961-1-OS m:>I C::961-8-61 S110 i\D011dl;no)l nou i\C'JWt;>grln.o
i\C'Ji\'?rlod3cbDi\Dod11 i\C'Jl C'JA9y Sl.IoC'J'?dxo11n i\C::>)311od1 i\(')l �013rl Sl,Im1ogrln.o
lrolI�r;inood11 l?YYD 'S3llll,Iy013i\og Snow Slr1 l,Imyt;l:}[Dl3rl Lr l,1101\ng mi\p
Di\ 31DC::> 101'? 'i\C::>)311od1 i\C':>l ago�'? l,I nn9l,Irlod11 ' od9cb py31011n i\.39 t;>docb.013
/"""_...
·\ t •
;I'·_ ' (')i\t;)liDdo11 lr 119 13111r;i:>Iod11 C'Jd'?lC':>i\D 01 lrot;>g 3W ·01yr;iogrln.o 9mAdno11n 01
/
·;
•//
,,..
5.. f-0.......
· 1,0 cpu11,11,o :me; µe apt8µ. ......... . . ( ./2018
a�ocpa08CO£ 'WU Etpnvo◊tKetOU A8nvwv, �taOtKUCJia TaK'CtK1]£ (BA)

EsaJJi.ou, £ni. avaKonris Km:6. 6mmviis IUl. rJpu>µtis , rn 6tKam:tipto nptnn va


anoqmv0d £ni. o>.u>v 1u>v >.oyu>v 1ris avaKonris, ornv npoKenat va 1riv anopp1.1.µe1.
6tmpopcuK6. unoni.nrnt m:riv n1riµµtAeta ou 6.cprioe ahriµa a6i.Kam:o . 'Ornv
oµu>s 6mmmcbv£1 ou tvas ano rnus emKOAouµevous >.oyous avaKonris dvat
voµu> Km ouoi.a �6.mµos Km o6riyd ITTrJV aKUpu>OrJ 1rJS 61m:aviis n>.ripwµris, rn
6tKOITTilPlO 6ev 6eoµ£U£1Ql \IQ QKOAOU0110£l l:rJ Octpa. nou £Kl:t0£rnl ITTO
6tKoypacpo, Km:' ecpapµoyti uis apxris 1ris 616.Seoris ( 6.p0po 106 KIT0J.t1 ) Kat
6£v unoxpwu1m va anocpav0d £ni. 1u>v c::tllu>v J.oyu>v 1ris avaKontis . Tourn,
anoppte1 , ano 1riv apxti 1ris 01Kovoµias 1ris 61Ka011Ktis cvtpyctaS Kat ano rn
ou 1Kavono1£hm rntipu>s rn twoµo ouµcptpov rnu avaKomovrns ( Ecp AS
1294/2009 Ellt1vri 2011.190, Ecp 8eo2292/2006, EcpA0 5824/2001
NOMO�).
Me uiv Kptvoµcvri avaKonti u1s ri avaKonrnuoa
J.oyous l:rJV aKUpu>OrJ u1s un' apt0µ. 842/2015 6tm:aviis n>.ripwµris 1rJS
E1p11vo6i.Kou A0rivcbv , µe 1riv onoi.a unoxpccb0rJKe va Km:a�6.A£t m:riv Ka0' tis rn
nooo 10. 491,06 µe rn ouµ�m:tKo ennoKto unepriµcpi.as ano 1riv enoµtvri 1ris
riµepoµrivi.as eni.6ooris 1ris Km:ayyc.Ai.as , ano anahriori nou npotpxuat ano
ouµ�aori 6avdou, mriv onoi.a ouµ�J.ti0rJK£ ri avaKonrnuoa ws m01ouxos,
Ka0cbs Kat 111v aKUpu>OrJ 1rJS emonrn6oµtvris Of, �6.pos 1rJS ano l:rJV Ka0'iis
avayKaITTlKil eK1£A£OrJ 6uv6.µ£1 1ris ano 30-01-2015 £nnaytis npos nArJpu>µti ,
ouvrnx0doas Ka.1u>81 avnypa.cpou ano rn 6. £K1£A£ITTO anoypacpo 1ris u>S a.vu>
6mrnviis IUl.rJpu>µtis . Eni.oris, �1d va Karn6tKao0d 1l Ka0ris ITTrJV Km:a�OAil
1u>v 6tKaITTtKcbv £So6u>v 1ris . Mc au10 rn neptcxoµcvo Km ahriµa , ri Kptvoµevri
avaKonti aOKti0rJKe voµ1µa Km cµnpo0eoµa Km' 6.p0po 632 nap.1 Kat 2 , 933
KIT0J.t1 , 6c6oµtvou ou ri 6mrnyii nArJpu>µiJs em6o0riKe ITTrJV avaKonrnuoa 9-3-
2015 , onu>S np0Kun1e1 ano l:rJV µe apt0µ. 10663B/9-3-2015 £K0cOrJ
em6ooews rnu t11KaITTtKOU EmµeJ.rirnu rnu ITpu>rnotKei.ou ITetpmcbs feu>pyi.ou
Kall1ytpri , evcb ri Kptvoµtvri avaKonri em6o0riKe 01:riv Ka0tis au0riµepov ( 9-
3-2015 ) , onws npoKumn ano 1riv 16i.as riµcpoµrivi.as ocppay16oypacpri
oriµdu>orJ rnu 61Kam1Koucmµe>.riyrnu feu>pyi.ou Kall1ytpri cptpuat 6£ npos
eK6i.Kaori evcbmov rnu t11Ka01ripi.ou rnurnu , u>S Ka0' u>.riv Kat Ka16. u:mov
apµo6i.ou (ap0p. 14 nap. 1 Km 33 rnu
. KIToM) i.6to 6tKoypacpo
napa6£K16. ou>peuum Km avaKoniJ Km:6. 111s ano 30-1-2015 £nnayiJs npos
IUl.rJpu>µti u>S npcb1ris npa.sris eITTE.AWrJS 11 onoi.a napaoeKl:CJS e106.ye1m npos
' '
eK6i.Kaori cvcbmov rnu napovrns t11Ka0117Pi.ou ( 6.p0po 933 nap. 1 Kat 2 KIT0J.t1)
Km:6. 111v i.6ta £t6tKil 6ta6tKaoia ( 6.p0po 937 nap. 3 KIT0J.t1 ) , txet aoKrJ0d
)
� Ok_�
S-;idochmg S3i\3rl9d3choi\D t;rn:nnyoi\o (')d-;i1(')1mi: 10 i\nourc:;i.){odu Di\ orl.o3\'."?10l.ID
3rl 'S(')ec;i.oyo){o SC') morllpomg (')d-;i1(')1D){ 01 mA (Sog9yy3: 023u9d1., ) oi\0Ad9
01g9rldo 01 9uo 3){LI1D}doeo){ 'orn91m3 9m23uod1(')�3 01 orlLiw91g 9){11\odx
OXlOlD}li\D OJ, { SLioogrlc;tn SLim9}ll3 orlLI1d9oodu } ( Sl61 /801 'N 9docho13
% g'o + % S'l 1 ) % 1'01 3o orn91m3 9){110grlno 01ol,r13 01 SLioogrlc;tn SLI1 LI�doi\-;i
i\LI1 910){ 3md9 Sl,reo){ LI 'S(')309grlno flO){}gi\3 SLI1 Snod9 C'Jd?l(')i\D Sno1 LI09g 3W
·011.I19rl10og no1 l,r){11Dmono i\lr1 Sodu SC') lD){ (')d-;i1md3u p9lri\n3d3 Di\ 13u-;idu
lD){ S13�91mg S3i\3rl9d3moi\oodu S1w Soi\3rl9g13d3 'Sorl1rl9i\ lDi\}3 S91no S0A9y
o ·i\c::rn123uod1(')�3 i\(')l od3l(?i\D SC') orn91m3 ( onrl-;ieo ) orloi\9dou lD){ Sc:->eo){
Snod9 Snorloi\9dou Lro9g 3rl 10){91 S(')rl9i\odou ( p9Lr10uomyom3){ ) p9C'.nDrl(')Oi\3
i\nox-;i 91no 9oou ow n91g ' (?dm 90'16-t?'0l Snorhc;t '9oou i\?eoomgm3
01 Sl,reo){ i\UlD l3Y99DlD){ Di\ Sl,rrl(')dl..ryu 1,rAmmg Ui\3rl91l.IO){Di\D i\Ul 3rl
10130091mg S(')rl}rlOi\ Lrrl 119 SoM02}dLiwoun 'SLI0LI11ouo SlpnrnrlLidx Sl,rrl(')dLiyu
1,IA01mg Lrw Slri\-;irl(')lDrl(')Oi\3 Slr1 noi\-;irl.o1do90){){3 n01 lD){ So1Lr19rhrloi\ SLI1
910){ l3YY99 ' oono1u9){Di\D Lr ' Sl,ruo){pi\D Slri\3rl9i\1d){ Slr1 0A9y oogA9 i\Ol 3W
·SLI1
i\(')A9y Snod-;irlm3 i\(')l 01LI19rl10og l,r){11Dmono lD){ l,r){1rloi\ Lr1 lD){ S(?8D){ oi\-;irl.o1do
01 Sodu SC') (')d-;inod3u pwo13�3 Di\ 13u-;idu ' l,ruo){Di\D lri\-;irloi\ld){ LI 'mc;i.01 t;>l3W
·( 8S8'6000 lrM.7yy3: 8000/ 181
evm3: '01 lD){ 6 ·91do 16S od9d9 D){}N - Lryc;i.gi\O)I - S(')-;irlod3)1 'VYOf f )I
opi\lrrld3: 30 910rllrgou ·yg ) 1329rldoch3 lD){ 01ouo i\lr1 ' 01oomgmg lpng13 l,r1no
oono){l,roodu i\LI1 t;)lD){ Sl,ruo){Di\D Slr1 LIOD){}g){3 i\LI1 ' VYOll)I n01 0 ·dou 16S
od9d9 01 3rl Di\(')IDrlc;tD '130091mg ' S(')1y-;iAAou3rno 91no ,1A }381\Dchouo c;i.ocho'
Old�lDD){lTT OT ·( :.owou GlOo/l9TB 'no�/Zv[l [b){ ·yg • D}Dmngmg
evduW
i\O?Yll o-;iworldoch3 i\Ul mA 'c;i.01no i?l od9d9 01 Sodu SC') 0100/SSO-t? 'N n01
lro38){? l,rmAoyonro ·yg) VVOll)I 0·dou 16S ·do no1 Slr�o191g Slr1 1,rAorldoch3 ,lD){
'S(')1y-;iAAoll3lflD 01dl,r1DD){lg 01 1329rldoch3 lD){ D}OlIO i\Ul '(vyoll)I 'll3 ssg·do)
VYOll)I ·u3 S 89 i\(')d9d9 i\(')l Snoyi11 Sc;tO){ll(')lDll.I 9uo i\(?docbmg i\(')l 01oomgmg
l,r){l9l3 DOflO){l,roodu i\Ul {?lD){ 't;>yyo 'pexool3 l3X? D}OlIO i\Ul 3rl 'D}ODmgmg
l,r){ll){Dl lri\-;irl13){odu i\LI1 t;)lD){ 1x9 lD132t;)){lg}[3 l,ruo){Oi\D Lii\3rl9i\ld){ H
· VYOll)I 886 nodedt;> no1 S13�v1mg S1w lri\-;irlog13d3 Lirl1rl9i\ mi\p
lD){ - noyi11 c;t01D3Y31){3 SC') Sl,rrl(')dlryu Sl,IA01mg Slri\-;irlo1uo){Di\D Slr1 nocht;>dA1li\o
no1 18('.)lt;)){ l,rrl(')dlryu Sodu 1,rAmm3 i\Lil 1011,I ' SlI03y-;il){3 S�1wm1:Aoi\o SLI1
D}OD){lgodu i\Ul t;>docho Sl,ruo){Di\D SoA9y o c;i.ochn ' So}rl.o39odu VYOll)I t;>"d3u 1
"° ·dou t,86 od9dt;> 'lD){ SI.Ii S(')3�dt;>i\3 Slr1 odu p9LI){OD l3X? S(?l.I3i\M lD){ Slro3y-;i1){3
/
,,
/ · Lr�t;>du Lryyt;> odc:->x l39t;> Y l3X? 119 lD13Q-i\){l3goun i\39 i\009cb3 -
\ orlo399durl3
/ \
( \'I
,l
\\,�
\,I
.,..,_J.
-/p qr611,11,o 1nc; µE apt0µ. ............ 56£.Q. ...../2018
an:oq>ciO"EC0£ '[Q'l) EtpnvootKEtoU A0nvrov , LitaotKacria TaKttK.1)£ ( BA )

I]IOl: Ano 08-05-2013 µtxpl 12-11-2013 rn 6lKmon:paKClKO E.ITlIOKlO £1XE.


opwrni oe 6,00 % Km w enn6K10 unep11µepias oi 8,00 % , 6q?i.a6iJ untppao11
rnu paolKou emrnKiou Ka1<1 5,1 % Km an:6 13-11-2013 tws 10-6-2014 oe 5,75
% , an:6 11-6-2014 µtxp1 9-9-2014 oe 5,40 % Km an:6 10-9-2014 µtxp1
OI]µE-pa 5,30 % , 611Ji.a6iJ UntipSE- Ka86Ji.o 10 616.0UJµa µia Un:eppao11 IOU
paotKou en:noKiou an6 5,1 % µtxp1 6.2%.
�uµcpwva .?i.om6v µe Ia avc.ntpw , rn ev .?i.6yw ouµpanK6 emI6K10 orn on:oio
UTII]pXE. Km 11 npooaus11011 I11S E.lOcpopa.s IOU N. 128/ 1975 Kma. 0,60 % , I]IQV
KQIQ TIOAU µeyGAUIE.po IOU E-S@IpanE.�lKOU ( yeyov6s n:ou 6ev aµcp10P11rni 11
Ka0iJs 11 avaKon:iJ IpanE-�lKll umpda ) , ev6 yta 6.?i.a Ia avd0101Xa xpov1Ka.
6tam17µma 11 untppao11 rnu IOKou un:ep11µepias 17Iav 2,5 % I11S pova.6as
UlJJ11.?i.6rnp11 rnu voµiµou .
Me oxenK6 6po I11S evSiKou ouµ�aoews ( 3,2 ) ttpar,:Xtllttut 6tt 11 'fpcittt§.1
61Kmoum1 va an:ocpaoi�e1 I11V IE-Arnmia 11µtpa Ka.Se 11µepo.?i.oymKou µi]va I11V
avan:pooapµoyiJ IOU , 611.?i.a617 U]S aus11011s iJ U]S µdwo11s rnu ouµpanKOU
ennoKiou, xwpis U]V ouµnpas11 IOU ocpE-lAEI11. �rnv E.V .?i.6yw 6po elldnouv
navIE-AWS m Kpn17pta nou 0a ennptlj)ouv m11v Ka0iJs va µuapCJ.AAe1 rn
ouµPmlK6 emI6K10. H µ11 6lmunwo11 Kavev6s Kpn11piou iJ 11 6mrunwo11
naVIe.?i.ws aopimwv ewo16v , ws npos rn oKt.?i.os nou 11 µuapo.?i.iJ IOU emIOKiou ,
0611yiJoe1 0111 µ11 µdwo11 iJ aus11011 IOU ouµpmlKOU emrnKiou, una.ynm ITTlS
nepmIWOE-lS per se Kmaxp11onKWV 6pwv IllS 61a.Ias11s IllS napaypa.cpou 7 IOU
a.p0pou 2 rnu v. 2251 / 1994 Km ouyKeKp1µtva m1s nepmI6oe1s e' Km m' (
BlKaiwµa µovoµepous Ipononoi11011s IllS ouµpao11s xwpis opwµtvo e161K6 Km
onou6aio .?i.6yo Km aop1mia nµi]µmos aviimolXa ) , 6nws en:io11s napap1a.�e1
Km IllV apx17 IllS 6lacpa.vems, acpou elldnouv Ia Kpn17pm µnapo.?i.iJs rnu
emrnKiou. AuI6 txn ws anoit.?i.eoµa Km u1 6la.lj)rno11 I@V 61Kmo.?i.oy11µtvwv
npoo60K16v rnu Kamva.?i.wI17, o onoios eu.?i.oya mmeun 6n rn enn6K10, µe IllV
na.po6o IOU XpOVOU, µE- OploµEVQ KpniJpm, 0a KUµaivnm GUS11HKC1 I] ITI@HKCl
pa.oe1 If.iJV ouv811K6v I11S ayopa.s ( ATI 430 / 2005 ) . TI6oo µCJ.AAov , 6mv Ia
IE.AE.Uiaia EI11 un:iJpsav ouv0i]KE-S ITOAU E.UVOU<:ES yta rn KOITTOS rnu xpiJµmos (
xaµ11.?i.a. E-mI6Km FED Km EKT )
�IllV n:p0Ke1µtv11 n:epiniwo11 m emI6Km nou ioxuoav an:6 10-6-2013 µtxp1
I11V Kma..8w11 IllS ev6iKou avaKon17s , ent6paoav 011µavnKa. m11v 6mµ6pcpwo11
rnu IE-AlKa.. ocpel.?i.oµtvou nooou I@V 10.491,06 eup6 , n6oo µCJ.AAov 6e 6Iav
Kma. w xp6vo Kmapno11s IllS ev6iKou ouµpaoe(,)s rn £S(,)Ipam:�lK6 (
61KmonpaKC1K6) enn6K10 Kma. IO xp6vo Kma.pnoiJs IllS ( i]rn1 011s 10-6-2013
1x iJt/
. .: --
o 'I.Jdochm3 lD){ 531i\.ox;nd311 5nmH;n 5no'?i\. 321A9yo11n OlDYJ?ID3){ 3101m;rn3
i\.01m;nwd11 39 O'?i\. 010 'SL61/8C:1 'i\. n01 5I.Jdochm3 t;>DOli 10){ S3li\.OX'?1d311
(59rl.orno1){3) 5no){91 321A9yo11n OlDYJ?ID3){ omoy911n i\.0111r.;rnod11 t;>doch 381?){
010 c;1.0cho) Sl.I1 I.JDOli 01 32rn910i\.o 10){ 5C'J3Dc;tch Sl.Io911 Snm191 3/\.(')'?dx no11 t;>doch
301?){ Sl61/8C:1 'i\. n01 I.JdOIDD13 i\.Ul 3Dc;t010110lD-yDID3){ 5l.I_9m1 LI 119 13111Q-)lOdli
'SC'J3Dt:)lDlll l.Ioogrlc;i..o l.I1 9110 S(')3ol,n10110 5l.I1 l.I�1399110 i\.Lil mA c;i.010mn'i7 Sl.I1
Lich911n i\.O){U8'? 1 no11 'i\.(')}y919 i\.t:)mdo11rl3 i\.(')1 orloo1109110 01 911v ·sl61/ g01
'i\. no1 t;>dochm3 i\.Ul 3rl n0}){011113 n01 Lioi\.ndi;>9m3 LI lD){ ( t,'£ ) Sno){91 Sn01
t;>docho no11 orll;rrl1 010 lD13X'?1d311 Lioogrlc;i.o l.Im91113 i\.UlD 119 13111c;i.){od11 t;r10om9
(')i\.1? SLI1 l.Ich911n i\.O){Lie'? 1 no11 i\.(')}Y919 i\.t:)){ldourl3 i\.(')l 01orl.oi;>1100110 01 3rl
S(')3Di;>grlno 5l.I1 9rloon9i\.no i\.01 9110 '(')d'?110d3U · Oi\.l.Irli;>�3 1'.Ji\.O lDli\.02}){0lOi\.O
oe lD){ lDli\.c;tOl0110-yDID3){ 08 i\.nOllic;t){Odli no11 l0){91 l0i\.3rlc;tod310n90){
39 lO ' l;ryo9010){ D}Dli\.lrrl U1DlX1?Y3 i\.LilD 'SLID}l13 ' lDl.l\Oi\."99rloyid311rlno 08
lD){ S391?/\.0rl % os'c: i;>lD){ Oi\.'?rll.I�noood11 'oi\.9dx So}d3rlLid311n Slr1 Ot\3rlc;t0Alrod11
S(')D'?rlo i\.OlD m1329rldoch3 no11 orn91m3 9){1109rlno 9){1yoi\.no 01 5od11 OD}
i\.Dll;r SLioogrlc;i.o Sln Sl;rchodA011n od'?rlLI i\.lr1 i;>lD){ no11 ' So}d3rlLid311n orn911113
310lDI.J)l3 ornlt:)i\.D 01 3rl 01i\.021Aoyo11n 09 5o}d3rlLid311n 10){91 10 t:)i\.3 'SL/801
'N n01 SI.Jdochm3 SLI1 i\.O'? Yli SC'J}DU13 %S'11 30 3){U8D}do orn91m3 01 ' Sl;r1no
5ornrll;r1dodo11 n01 1 '£ lD){ SC'.l3D1?£lrlno n0:){}9/\.3 Slr1 t,'£ od9 i\.01 3rl Di\.(')IDt1c;t'1
·01LI19rl1009 n01 l;rm1001ono i\.Lil 5odu SC') lD){ (')d'?1md311
l30Ui\.n3d3 Di\. l311'?dl1 10){ Sl3�1?1D1g S13ch'?){D Oi\.02}3rl LI10 S3i\.3t19d3IDOi\.O
5110 Soi\.3rl9g13d3 'Sorl1rl9t\ lDi\.}3 39 lDi\.}3 ·0101my31 LI 3){LI99g){3 O}Ol.Io 01
mA c;i.00011 n01 SLI�13g9110 SLichodM'? Lirl SLI1 (')i\9y 5l;rrl(')dLI'V-! Sl;rA01mg 5lr1 i;>rn){
5cqoa1 J?Jf?0 Sl;u.1gnQ.a.@ st,Q'( e,eJFrnco ,cur 2tl yxxD AWtyttgAo){ Snod'?rtlll3 i\.(')l
5ochc;i. 01 p1LI9mchrlo i\.39 (')i\.'?tll3){0d11 i\.3 oon01119){Di\.D LI c;i.ocho ' Soi\.'?rlo1do
lDi\.}3 'Sl;r11o){Oi\.D 5LI1 S91no S0A9y o · Lii\.'?rlo1do90){){3 lrrl lD){ U/\'? rlo1do Lirl
101010rno){ Di\. 5LI1 l;ryi3cho LI 3g nod'?13IDD Sl;rrl(')dLiyu l;rA01mg Ui\.'?rloyyogoodu
LI 3){LI99g){3 010110 01 mA c;i.00011 n01 l.I�13g9110 LichodM'? mrn101chn
t\l.Irl Di\ t\3rl 59/\3IDD orlo3y'?10110 3rl 'SLI1 l;ryi3cho i\.lr1 DX10lD}lt\D Solt\oi\.c;tdo9m3
'orlot\i;>dou S(')}Dli\.Lirl 32rn910/\o 01 lD){ 9rlomd0Aoy 0}3){l0 t\OlD 3t\(')11?t1(')Dt\3
01 t;>dochon (')t\"9 SC') i\.LI10 i\.ooc;i.0X101011.l\o nou i.;>0011 01 Dl3X'?/\nD lr10 'sL61/801
't\ n01 St;>dochm3 SLI1 Sc;i.01no w lrmyc;t){D13rl 30 orl1rl9i\. 3i\.lD9'?0du i\.l;rxdmo){
c;i.ocho ' SLI. 90){ LI 119 LI/\3rl921dnxm 'Sl;rrl(')dlryu Sl;rAmmg Slrt\'?rloyyogoodu
Sl.I1 lro(')dc;t)lD t\Ul l?lU) 'oon01119){Dt\D lI 'Slr1 Sl;ruo){Di\.D Slr1 0A9y orlog£1'? 1\01 3W
·Sorl101?£l t\D}Dno , lD){ 10){ 5(') S91){39

. .... - l'3i\.'}A Di\. l3l.I'?dl1 Sl;r11o){Dt\O SLI1 S0A9y S9){l13XD o S(')/\'?rlo113 · %9 3D /\Dl9xd3t\O (
(
')
5..C.f'.C?.........
50 cpu11,11,o -rnc; µe apt0µ. ....... ./2018
anocpacreroc; wu EipnvocStKeiou A0nvmv, /1ta8tKacria Tanttjc; (BA)

napavoµos aUCOS E.KWKlcrµOS Km avatoKlcrµOS UJV ITOOG>V UlS E.lOcpopas yivum


µe U)V E,VOCuµatCuO!] U)S OtO E.ITltOKlO un0Ji.oy1crµou tu)V ITOOfJS cpUOE.CuS tOKCuV.
ITepanepCu an6 to ennaoo6µevo npos Kata�oli.iJ noo6 tfJS 61mayiJs ITAfJpCuµiJs
6ev npoo6wpi�etm to aKpl�ES noo6 nou avnatotxd Otf)V ewcpopa tou v.

128/1975, yeyov6s nou Ka810ta toV tp6no xpECuOf)S toU nooou tf)S ewcpopas
tou v. 128/1975 Km tov avmoK1crµ6 autou, a6mcpavi] , Km tf)V anaitf)Of) µf)
eKKa8ap1crµt.vf) . /1ev dvm 6uvm6s o 6mxCupwµ6s tCuv emµepous nooc::iv , Ji.6yCu
tf)S evoCuµatCuOfJS ato Ji.oyapmcrµ6 tCuv nooc::iv tfJS nocpopas ma nooa tCuv t6KCuV,
µe napanepa ouvenem tf)V a6uvaµia npoo610p1crµou tou npayµmlKou nooou

n1s ocpelli.iJs Km avtiatotxa tf)S anahf)OfJS tfJS Ka8'fJS ( Ail 1356/2012 NOMO:B

Ecp J\aµ 124/2007 Apµ 2009.1190 ). EnoµeVCuS, npt.ne1 va yive1 eKt6s o


napana.vCu Ji.6yos CuS Kat' ouoiav �a.mµos, napeli.Kn 6e fJ eprnva tCuv Ji.omc::iv
λόyCuv avaKOITfJS•
Km'aKoli.ou8iav tCuv avCutepCu , npene1 fJ KplV6µevfJ avaKoni] va yive1 6eKti] CuS

ouoia �a.mµf) Km va aKUpCu8d fJ µe ap18µ. 842/2015 lHmayiJ ITJi.f)pCuµi]s

tou E1pf)vo61Kdou A8f)VG>V Km ouvaK6Ji.ou8a Km fJ an6 30-01-2015 ennayiJ


npos ITAfJpCuµiJ , te8doa KatCu81 avnypa.cpou npG>tou anoypacpou eKCeli.eatou tf)S
CuS ClVu) 6lmayiJs ITAf)pCuµi]s . TeJi.os, ta 61Ka0tlKCI. tso6a tf)S avaK6ntouoas
npem:1 va em�Ji.f)8ouv OE, �a.pos tf)S Ka8iJs f) avaKoniJ, Ji.6yCu t17s i]uas tl7S (

ap8p, 176 nap. 1 KIToJi./1 ) .

rIA TOY:B J\OfOY:B AYTOY:B


/1IKAZEI Kat' avnµCuli.ia tCuv 6m6iKCuv
/1EXETAI tf)V avaKoniJ

AKYPQNEI tf)V µe ap18µ. 37256/2012 tOU

E1pf)vo61Keiou A8f)VG>v Km t17v eKteli.eatlK!] 6m61Kaoia nou emoneu6etm oe


�a.pos tf)S avaK6ntouoas 6uva.µn tfJS an6 30-01-2015 ennayi]s npos
ITAf)pCuµI] , OUVtax8doas napa. n66as aVt1ypacpou E,K toU npG>toU E.KtE.Af-OtOU
anoypa.cpou tfJS avCutepCu 61mayiJs nJi.17pCuµiJs .
EITIBAJ\J\EI OE, �apos tf)S Ka8iJs ta 6lKaOtlKCI. tso6a tf)S avaK6ntouoas , ta
onoia opi�el mo noo6 tCuv 6mKooiCuv neviJVta ( 250 ) eupc::i.
Kpi8f)KE, anocpaoio8f)KE. Km 6f)µoo1eu8fJKE. oe EKtaKtf) 617µ6om ouve6piao17 Oto

aKpomi]p16 tou m1s J,,-0 11eKeµ�piou 2018 , xCupis tf)V napouoia tCuv 6m6iKCuv

TEA:B

' '\ 1