You are on page 1of 4

Digitally signed by

ΑΔΑ: ΨΩ0Χ7Λ1-Π0Μ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.11 14:28:31
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 14.12.18
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 335918/6406
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
221 31 Τρίπολη
Πληροφορίες: Μαντζουράνης Π.
Τηλέφωνο: 2713 610 102
Φαξ: 2713 610 122

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Μεγαλόπολης με Α.Φ.Μ. 998260826 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/11 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638Β/31.08.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής
και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86»,
5. Το άρθρο 3 του Ν. 2242/ ΦΕΚ Α /162/94 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
6. Την Κ.Υ.Α. 31404/14.06.05 «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των
εισπραττομένων προστίμων …..»
7. Το Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»
9. Το υπ' αριθ. 67330/22975/10-9-2014 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη με θέμα
“Υπογραφές σχεδίων εγγράφων”
10. Την υπ΄ αρίθ. οικ.340541/5545/29-12-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την
οποία συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.86)
11. Το υπ’ αριθ. 8983/29-6-2017 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το οποίο
καταρτίσθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την επαναλειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού
Μεγαλόπολης.
12. Το υπ’ αριθ. 187404/3128/11-10-2017 έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας.
13. Το υπ’ αριθ. Α17/509/8-2-2018 έγγραφο του Πταισματοδικείου Τρίπολης
14. Το υπ’ αριθ. Α17/509/8-2-2018 (υπόμνηση 14-3-2018) έγγραφο του Πταισματοδικείου
Τρίπολης
ΑΔΑ: ΨΩ0Χ7Λ1-Π0Μ

15. Το υπ’ αριθ. Α17/509/8-2-2018 (υπόμνηση 2-5-2018) έγγραφο του Πταισματοδικείου
Τρίπολης
16. Την από 30-3-2018 έκθεση η οποία συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ στο
Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων Μεγαλόπολης, εκτός σχεδίου Τ.Κ. Μεγαλόπολης, του Δήμου
Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας.
17. Το υπ’ αριθ. 77456/96/9-5-2018 έγγραφο του ΚΕΠΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε η Έκθεση
Αυτοψίας στο Πταισματοδικείο Τρίπολης.
18. Το υπ’ αριθ. 4562/23-4-2018 απαντητικό επί της αυτοψίας έγγραφο του Δήμου
Μεγαλόπολης, σύμφωνα με το οποίο
- Η δημοτική αρχή παρέλαβε το έργο χωρίς αυτό να λειτουργεί.
- Η δημοτική αρχή έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό την επαναλειτουργία της
εγκατάστασης.
- Οι απαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων, σωρεία
μελετών και λήψεις αποφάσεων από όλα τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα. Επομένως
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την περαίωση των ενεργειών αυτών.
- Η δημοτική αρχή επιμελείται το χώρο με καθαρισμό και φύλαξή του.
19. Το γεγονός ότι ο Δήμος στο απαντητικό του έγγραφο αναφέρεται γενικόλογα σε
απαιτούμενες ενέργειες και δεν απήντησε συγκεκριμένα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του
ανωτέρω (11) αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος.
20. Την από 26-11-2018 εισήγηση ΚΕΠΠΕ
21. Το υπ’ αριθ. 119029/147/3-12-2018 έγγραφο ΚΕΠΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος
της υπόθεσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την επιβολή στο Δήμο Μεγαλόπολης προστίμου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 € ) επειδή σύμφωνα
με την ανωτέρω (20) εισήγηση, ο Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Μεγαλόπολης συνεχίζει να βρίσκεται
εκτός λειτουργίας με συνέπεια τη ροή ανεπεξέργαστων λυμάτων προς τον εγκεκριμένο αποδέκτη ρέμα
«Μαρίτσα».

Από τα ανωτέρω προκαλείται παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και ρύπανση του
περιβάλλοντος.

Β. Το ΚΕΠΠΕ θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα η άμεση επαναλειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού
ακόμη και με ποσοστό καθαρισμού μικρότερο του 100%, καθώς ακόμη και η μερική λειτουργία του θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό καλείται ο Δήμος Μεγαλόπολης να
καταθέσει εντός μηνός από την παραλαβή της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων:

α) Τεκμηριωμένο Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την άμεση μερική επαναλειτουργία της
εγκατάστασης (χωρίς την κατεστραμμένη δεξαμενή). Εφόσον κατά την άποψη του Δήμου αυτό δεν είναι
εφικτό, να κατατεθεί τεκμηριωμένη αιτιολογική Έκθεση για τους λόγους που δεν δύναται να ξεκινήσει η
μερική λειτουργία.

β) Έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν γίνει βάσει του από 29-6-
2017 κατατεθειμένου στην Υπηρεσία μας Χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την πλήρη λειτουργία της
εγκατάστασης κατόπιν της επιδιόρθωσης ή επανακατασκευής της κατεστραμμένης δεξαμενής, καθώς και οι
ενέργειες που υπολείπονται.
ΑΔΑ: ΨΩ0Χ7Λ1-Π0Μ

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ
Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αρκαδίας (κωδ. 64080)

Γ. Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη
επιβολή κυρώσεων.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν.
1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως
ισχύουν).

Επίσης, κατά της απόφασης αυτής, όσον αφορά τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.
Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει
αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΩ0Χ7Λ1-Π0Μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμος Μεγαλόπολης (με απόδειξη)
Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, Μεγαλόπολη 22200
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης (με συν/νο φάκελο της υπόθεσης)
Ενταύθα
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Λυκούργου 17, 105 52 Αθήνα
2. Δ.Ο.Υ Τρίπολης
Λαγοπάτη 8, Ενταύθα
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.ΕΝ. / ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
α) Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Ενταύθα
β) Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μαινάλου & Σέκερη, Ενταύθα
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ
α) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
28ης Οκτωβρίου 29, Ενταύθα
β) Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 34, Ενταύθα