You are on page 1of 1

CARINARNICA BEOGRAD

CARINSKA ISPOSTAVA DHL

I Z JAVA

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da pošiljka koja je


pristigla za mene od:      

Pod brojem tovarnog lista1:      

Sadrži2:      

Sadržina pošiljke neće biti korišćena u komercijalne svrhe, već isključivo za


moje lične potrebe.

Saglasan/na sam da se za potrebe carinjenja izvrši prethodni pregled


pošiljke.

Svojeručni potpis

1
Desetocifreni broj koji se nalazi na tovarnom listu iznad bar-koda
2
Navesti što detaljniji opis robe po vrsta i količini