You are on page 1of 1

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Si Kristo'y Namatay Ryan Cayabyab


 = 70
B♭ A su s 7 A 7 Dm D♭ M 7 B ♭ m C 7
   F
Soprano            
     
 Si Kris to ay na ma tay! Si Kris to ay na bu hay! Si
 
Alto   
             
Si Kris to ay na ma tay! Si Kris to ay na bu hay! Si

                 
Tenor 
Si Kris to ay na ma tay! Si Kris to ay na bu hay! Si

      
Bass            

Si Kris to ay na ma tay! Si Kris to ay na bu hay! Si

5
  D m 7 B ♭ / D E ♭ M 7 (9 )
  E ♭ m M7  F6 B♭ C m/F E ♭ /F B ♭

S.        
 
Kris to ay ba ba lik sa wa kas ng pa na hon!
  
A.            
  
Kris to ay ba ba lik sa wa kas ng pa na hon!
          
   
T.  
Kris to ay ba ba lik sa wa kas ng pa na hon!

B.
              
  
Kris to ay ba ba lik sa wa kas ng pa na hon!