You are on page 1of 7
ROMANIA Judeful Cluj Primaria Municipiului Cluj-Napoca PRIMAR Nr.490352 din 26.10.2017 conex cu nr.516168 din 10.11.2017 TORIZATIE DE CONSTRUIRE Nr. 1734 ain (2.12 + 2017 Ca urmare a cererii adresate de S.C. PRODVINALCO S.A. (CUI 199222), cu sediul in judeful Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr.2-4, inregistrati la nr.490352 din 26.10.2017, Conformitate cu prevederile Legii nr.S0/1991 privind autorizarea executdrii Iucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, SE AUTORIZEAZA executarea lueriirilor de construire pentru REORGANIZARE FUNCTIONALA CORP PRODUCTIE. In urmatoarele conditit: Se interzice modificarea parcelarului pana la receptionarea lucrarilor si eliberarea certificatului de atestare a edificarti constructie. = pe imobilul — teren si/sau construcfii - , situat in judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, ealea Baciului nr-2-4, Carte funciara 282400, nr.cad.282400-C6, 282400-C7, 282400-C8, 282400- C9, 282400-C10. ~_ luerari in valoare de 250.000,00+3.026,00 lei — construiretorganizare de santier = fn baza documentajiei tehnice ~ D.T. pentru autorizarea executirii luerarilor de construire (D.T.A.C. 4D.T.O.E.) nr.30/2016 elaborata de S.C. QUBE ADD STUDIO S.RLL., cu sediul in Cluj-Napoca, str.N.Corches nr.10A, respectiv de arhSebastian Suteu — athitect/conductor arhitect cu drept de semnétura, inseris in Tabloul Nafional al Arhitectilor cu my.6400, in conformitate cu prevederile Legi nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenja Fi teritoriale Transilvania a Ordinului Arhitectilor din Roménia. CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARH LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A. Decumentafia tehnicd ~ D-T. (D-T.A.C-+D.1..E. sau D.TA.D.) - vizatl spre neschimbare - impreuni eu toate avizele si acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administrativ al autorita competente pentru protectia mediului, face parte integranti din prezenta autorizatie. ‘Nevespeciarea intocmai a documenta tehnice ~ DT. via spe aeschimbare (nclusv a aviaelor gi acerurorebjimut) sonst nfasgiune sau contravene, dpa ca, i tema preveerlor art. 24 alin, speci at. alin (1) din Legea ar S0/1991 privnd autoizarea, sccutri cdr de construe, republic in conformitate cu preveeriearc7 ala (13)(13) din Legea a: 30/1991 iu veapestrea Tegel pein [poetion Sea err chi eekens weenie poeeteaia tates aatacioa Cicektard fimpul exeeutris herror $1 uma: in penoada de valabitate a auoriajie de construire survin moditcar de tema privind ucrrle de [consti autora, cae cond a necesita moifieti acoso, ularul are obliga de a solicka 0 nows autor de construe, B, __Titularul autorizatiel este oblig 1. anunfe dts nceperk lure autora ei mater ngngnicenform formularll anexat autora fermulrl-model F13) Tnavontate admins pubic locale emt a sutra, anne dita Inepertcrnfor arate, ia wimiterea Inga conform formula anexat autora (formalar-model 14) la epectraal terri In contrat, preunt cu ova ahi cate egae de 1% di valotea aural alucrankr de cons Siac arene acest, 3, Sanunye daa Mazar luce aurora, pn mitre ingtini conform formula anexat torzaet (rmulrul-modelF.15) ta apts err a construct eu convocarea coi de ep 4 sk pitree pe ante, a perf ste autora de costes documenta tehricd DT (DT AC-+DTO.E/DT AD) via spre reschimbare,impreuna eu Proietl Tehnic~P Thi Delile de execute pena elzre lucarlor de eorstruet aoa, pe cae le ‘a precenn a cererenorgancor de cont, punt lei pe twat urea exceutn lero, 5 Inddalncar po pucuro exces cdl se dessopersvestanareoiogice(fmgment de cn ancaramente de elu. Gna, pete cole sa sap, seni, sven monetar, eam ets sea exceutses luca, 589 ASU de poe de rae {sane medial emteralautocaae,precuryp Drea judteana pee salu, cule panos, {6 st respecte conte impuse de tliaaea 9 prowjrendomenia pole, pecum fe protectie a madi, posit normelor generale lesle 7. shranspore a rampa de gomot materiel er sep reupera sa alone, cave yuma exec Inrnlor Be ons Shearer constmcplepovzne de ante sasrun de 1S alle dea emiare eter a Torr, i 8 Innceperea exegesis momtee nlc ii Pano de Keser inves (vei anexa ar 8 a normale mex) 10, lafimlanea exes ert, s8 monteze Plea de entice a investi’ 11. thsiusianefiniaarlutrtor In temensl revit de asia, a salete prelungrea valet acest, cu eet pui 1S zie Trane ermenul de expe a valabitautonzjet de consture (nei dua de excep a lurarion, 12. spreame ,Ceifcal de peformanl energetic a lin efecuareseceiet a terminare icine, 13, SUSohote “Autrtaata de seus la acendh” dup clears ecet la Yeminarea lure su rami de punesea in funeune a ‘lado pant care ont, viz de secure Ia ince", 14 tregulteae taxa de aoa ce reve ements, precum 4 cllateobbaapi plat cel revi, pores, a urmaea rei inves 15. stele consul propa parielarareaiate in vedere pune, I organee financier sau la wile suberdonate ‘Sesto, dp termina lor compe nu mai rey de 15 le de a at expt cermenulu de valabilate a atonzaei de consare (ilu daa de execu a carer) C.——_Durata de executie a Iuerarilor este de 36 LUNI, calculata de Ia data inceperii efective a lucrarilor (anunjata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durati de cexecufie a lucrarilor autorizate D. __Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 12 LUNI de la data emiteri, interval de timp tn care trebuie incepute lucrarile de exeeufie autorizate. avin Va Inspector specialitare rie etecutiv, c&p.arh.Ligia Subt ina Ci Veen, Sef'se Ramona Ruseseu intocmit, Doing Hodrea ‘Taxa de autbrizare ~ 2.500400 lei a fost achitata cu OP eV/31.08.2017, ax’ studiu geo — 700 lei, twa organizare de santier - 90,80 lei au fost achitate cu OP €/31.08.2017 tax timbru aritect ~ 125,00 lei a fost achitata cu OP 31.08.2017. rezenta autorizatie a fost transmist solicitantului direct la data de nso de 1 (un) exemplar din documenta tehnic8 ~D.T., impreuna cu avizele $i aordurile objinute, vizate spre neschimbare in conformitate cu prevederile Legit nr$0/1991 privind autorizarea executdri lucriilor de construe, epublials, cu modifierle gi completirileulterioare, se prelungeste valabilitatea Autorizatiei de construire de ladata na la data Dupa accasté data, o noua prelungire a valabilitaili nu este posibid, solicitantul urmdnd s& objin, tn condi: legli, o alts autorizaie de construire Primar, Secretar, Arhitect sef, Director executiv, Sef serviciu, Intoemit, Data prelungiei valabilitigi Achitat ana de Tet conform ehinanye ar in Transmis soliciantulu Ta data de direct ANEXA Ka Pag. LA CEREREA PENTRU EMITERE 4 f AUTORIZATIEL DE CONSTRUIRE /DESFHNTARE, Cap. 1 —TIPURTDE LUCRARI! h) ° ” luerari de eonstrui sonstruire. eonsolidare, madlifi re. extindere, schimbare de destinatic sau de Feparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalayilor alerente aeestora luerari de construi precum repre: privind cai de comunieare. refele si do de distributie esistente: imprejnuiri si mobitier urban, amenajari de spatii veri, parcuri, piety 9iulte lwera de spatiilor publice, lucrari de foraje si exeay geologi orice alte luerari, indiferent de valares lor. care urnseaaa sa Hig el ntind monumente istorice, inelusiy la cele din zonele lor dy proivetie. stabilite vonliorns ley luerari dle construire, reconstruire, moditicare i necesare in vederea et -sploatarilor de carivre, balastiere. sonde de reconstruire. estindere, reparare. consslilary, pwotejate, eestaurane, conser ane ‘wuate 1a construct estindere. reparate. modemizare si reabilitire whnica-edilitare. noi copucitat de producer. she transpeirt, a cnergici elevtrive gi/stu termice, precum st dv reabilitare si de Felehnologizare a velar fecluirit studiilor yeotehnic. pruspectiunilar 51 petrol, precum si alte esploatari Iucrari, amenajari si constructii cur caracter provizoriu necesare in vederen orgamizavit exeeutiii lueraritor de baa. acd nu au fost autorizate oda fade tabere de corturi, edsute saw rulote lucedri de constructii eu earacter prov icor chinscuri, tonete, cabin. spatih de expunere situate pe vaile si spatiile publice, corpuri si panoui de afisal. firme si reckime, preetia st amescke esti ale exploatatiilor a imitire ~ noi si extinde Cap. 2 - CATEGORM DE CONSTRUCTH " -construetii de locuinte ‘constructii pentru institutis publice si serv iii: pentry sdinatate pentru asistemta sociala pentru invatamant pentru cultura = pentre turism pentry culte pentrs administratie yi finante pentru coment pentru servieli entra sport pentru recreere constructii agricole si zoothnive N construct industriale we suit cate constructit pentru depovitare constructii pentru transporturi construetié pentru telecomunicatit ice constructii en wile Incr v cole situate im extras ian: construtctii hidhotehnice eOnstructit pent’ inshunatages Haneiane constructii tehnico-edilitare construetii penteu pompicti construcfii cu caracter special construc{ii eu fametiuni comasate relele eWlilitare vst canalizane cane amensajarea si consotinkires werenulut strdizialei. platkume, parcaie.« sarae Spalii bere si mobilicr evterion spanit servi, imprennuiti ConsHUchil eu cimteter prot iz