You are on page 1of 2

Pagbabalik-loob

Himig at Titik ni: Reb. Pde. Rhey Mangulabnan,


Diyosesis ng Malolos
 = 80
A m/
 4   D / F♯ E m  G / D A m   G D7 su s4  G
G D /F ♯ Bm
    
Em
 4    
     
1. Na lu nod a ko sa gan da ng mun do
7
Am A m/G D7 G D /F ♯ Bm Em Am A m/G

                     
          
pu so'y na bu lag sa ya man ni to. Di ko ma ki ta ang ka li wa na gang du lot ng 'sang bu hay na ba
12
D su s 4 D G D /F ♯ Bm
Am A m/G D 73 Em
   
        
           
     
nal. 2. Mun do ko'y gu lung gu lo sa tak bo ng bu hay. A ko'y pa god na at nag du ru sa
17
G D /F ♯ Bm Em Am A m/G D 7 su s 4 F

              42
          
Si no ang su sun din ng a king dam da min. O He sus na nag a lay ng bu hay na ba nal.
21
C /D D 7
 4 C M 7 D /C Bm  Em  Am A m7 D 7 su s 4

 2  
 4     4                        
    
 
(Koro) Big yan Mo a ko ng pag ka ka ta ong i a lay ang a king pag ba ba go. Bu

  42     44                            
      
To Coda
26
CM7 D /C Bm Em Am A m7  D 7 su s 4 D 7
G D /F ♯
       
                                
          

hay na da ki la, i to ang hi ling ko, sa bi hin mo la mang at su su nod a ko.

                              
            
 
A m/
 E m  G /D A m   GDsu s 4 D
31
G D /F ♯ Bm 3 Em Am A m7
      
      
3. Nag li wa nag sa 'kin ang na ka ra an. Bu hay gi nu gol sa
37
D su s 4 D G D /F ♯ Bm Em
 A m  A m / G
   
                  
tuk so ng la yaw Ka may ng D'yos ang nag sil bing ga bay ng pu so't i si pang kay ta

41
D 7 su s 4 F

C / D D 7D.C. al Coda
      4 E ♭ B ♭ m 7 E ♭ 7 D ♭ M 7 E ♭ / D ♭ Cm  F m 
   42       4                  

gal na na lin lang (Koro) Big ko. Big yan Mo a ko ng pag ka ka ta ong i

                
 42  4
     4              
 

46
B♭ m E♭
       B ♭ m7 B ♭ m7 E♭ 7  D♭ M 7 E♭ /D♭
     F m 
Cm
                               
 
a lay ang a king pag ba ba go. Bu hay na da ki la, i to ang hi ling ko, sa
                           
          
   

50
   B ♭m   A ♭ B♭ m

Cm  B ♭ m  A ♭  D ♭  E ♭ 7  A♭ E♭ /G
   
                         

bi hin mo la mang, bi hin mo la mang at su su nod a ko.
                   
            
  
          
sa bi hin mo la mang,
 

55
Fm B ♭ m/A ♭ E♭ 7/D♭
   A ♭ / E ♭ B♭ m E♭ 7
 A♭
           