You are on page 1of 2

Ama Namin

Misa Pastorela
Fr. Eduardo P. Hontiveros SJ
"Sapagkat," hinalaw ni Randy Bayaua
 = 80
A  D B 7 E C♯ 7 F ♯ m B m D A /E E 7 
 4      
 4                                

6
  A  D E7
                
       
   

A ma na min, su ma sa la ngit Ka. Sam ba hin ang nga lan
   
                

10
  A  E7
   
F♯m  B7

E

                           

Mo. Ma pa sa a min ang ka ha ri an Mo, Sun din ang lo ob Mo di to sa
                 
    

15
  E 7     2 A E 7 4 A A7
  D  A 
       4   4                

  
lu pa pa ra nang sa la ngit. Big yan Mo ka mi nga yon ng a mingka
 2 44     
       4        
    

20
  D A
 E7
  
F♯m

                        
ka nin sa a raw a raw, at pa ta wa rin Mo ang a ming ma nga sa la
        
              

Philippine Copyright © 1980, 1982 & 1986 Jesuits Communications Foundations, Inc All Rights Reserved
24
  B m F ♯ 7 B m  E 7 F♯m
 D
                     
pa ra nang pag pa pa ta wad na min sa nag ka ka sa la sa
      
             

27
  A   D A

 
                    
 
a min. At h'wag Mo ka ming i pa hin tu lot sa tuk so, at iad
  
         
         

30
  D   
A /E

E7  A

               
  

ya Mo ka mi sa la hat ng ma sa ma. Sa pag
       
        

33
  E 7  A  E7
      
A
   
           
   
kat I yo ang Ka ha ri
  an, at ang Ka pang ya
 ri

han,
                    
                  

37
  D   A Bm E7 A
24  44 
       
        

at ang Ka pu ri han mag pa kai lan man, A men!
   
             42  44 
                
2 Philippine Copyright © 1980, 1982 & 1986 Jesuits Communications Foundations, Inc All Rights Reserved