You are on page 1of 272

QUẢN LÝ VẬT TƯ KHO ĐÌNH VŨ

THÔNG
THÔNG TIN
TIN ĐƠN
ĐƠN VỊ
VỊ THEO
THEO DÕI
DÕI NHẬP
NHẬP VẬT
VẬT TƯ
TƯ THEO
THEO DÕI
DÕI XUẤT
XUẤT VẬT
VẬT TƯ

DANH
DANH MỤC
MỤC VẬT
VẬT TƯ
TƯ THEO
THEO DÕI
DÕI CHI
CHI TIẾT
TIẾT THEO
THEO NGÀY
NGÀY THEO
THEO DÕI
DÕI CHI
CHI TIẾT
TIẾT THEO
THEO THÁNG
THÁNG

ĐƠN
ĐƠN VỊ
VỊ CUNG
CUNG CẤP
CẤP THEO DÕI THEO CHỦNG LOẠI VT
VT THEO
THEO DÕI
DÕI ĐƠN
ĐƠN VỊ
VỊ CUNG
CUNG CẤP
CẤP

ĐƠN
ĐƠN VỊ
VỊ SỬ
SỬ DỤNG,
DỤNG, NGƯỜI
NGƯỜI SỬ
SỬ DỤNG
DỤNG THEO DÕI CÔNG NỢ MUA VẬT TƯ IN
IN PHIẾU
PHIẾU NHẬP KHO-XUẤT KHO

HÁNG
THÁNG

CẤP
CẤP

T KHO
KHO
CÔNG TY:

MST:
TK:

ĐỊA CHỈ:

ĐƠN VỊ SD:
NV QUẢN LÝ
NĂM LÀM VIỆC
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ
NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
0305,795,054,004
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
400 400 17473 686868

Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng

PHÒNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ


Vũ Văn Hiếu
2012
N
G
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ Đ
Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng I

DANH MỤC VẬT TƯ U
Năm 2012 K
H
STT MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT TỒN ĐẦU SL NHẬP SL XUẤT SL TỒN TT
I
1 2 3 4 5 6 7 8 Ể
001 VC12 Van chặn 12 inch Cái 3 - - 3
N
002 VC10 Van chặn 10 inch Cái 3 - - 3
003 VC8 Van chặn 8 inch Cái 3 - - 3
004 VC6 Van chặn 6 inch Cái 1 - - 1
005 VC4 Van chặn 4 inch Cái 3 - - 3
006 VC3 Van chặn 3 inch Cái 10 - - 10
007 O.L4 Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dài 780 Cái 1 - - 1
008 O.L6 Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dài 780 Cái 2 - - 2
009 O.L8 Ống mềm co giãn chịu lún 8 inch dài 985 Cái 2 - - 2
010 O.L10 Ống mềm co giãn chịu lún 10 inch dài 1065 Cái 3 - - 3
011 O.L12 Ống mềm co giãn chịu lún 12 inch dài 1200 Cái 4 - - 4
012 O.L14 Ống mềm co giãn chịu lún 14 inch dài 1295 Cái 2 - - 2
013 O.L4.1 Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dài 490 Cái 2 - - 2
014 O.L6.1 Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dài 480 Cái 1 - - 1
015 O.T.8 Ống mềm co giãn đồng trục 8 inch dài 490 Cái 3 - - 3
016 O.T.10 Ống mềm co giãn đồng trục 10 inch dài 490 Cái 2 - - 2
017 O.T.12 Ống mềm co giãn đồng trục 12 inch dài 490 Cái 2 - - 2
018 CL.8 Clê tròng 8 Cái 2 - - 2
019 CL.9 Clê tròng 9 Cái 1 - - 1
020 CL.10 Clê tròng 10 Cái 1 - - 1
021 CL.11 Clê tròng 11 Cái 2 - - 2
022 CL.13 Clê tròng 13 Cái 1 - - 1
023 CL.14 Clê tròng 14 Cái 1 - - 1
024 CL.15 Clê tròng 15 Cái 1 - - 1
025 CL.16 Clê tròng 16 Cái 2 - - 2
026 CL.17 Clê tròng 17 Cái 2 - - 2
027 CL.19 Clê tròng 19 Cái 2 - - 2
028 CL.22 Clê tròng 22 Cái 1 - - 1
029 CL.24 Clê tròng 24 Cái 3 - - 3
030 CL.27 Clê tròng 27 Cái 4 - - 4
031 CL.30 Clê tròng 30 Cái 3 - - 3
032 CL.32 Clê tròng 32 Cái 5 - - 5
033 CL.34 Clê tròng 34 Cái 4 - - 4
034 CL.36 Clê tròng 36 Cái 4 - - 4
035 CL.8.10 Clê 8-10 Cái 1 - - 1
036 CL.12.13 Clê 12-13 Cái 1 - - 1
037 CL.14.17 Clê 14-17 Cái 1 - - 1
038 CL.17.19 Clê 17-19 Cái 1 - - 1
039 CL.19.22 Clê 19-22 Cái 1 - - 1
040 CL.21.23 Clê 21-23 Cái 1 - - 1
041 CL.8.24 Bộ Clê 8-24 Bộ 2 - - 2
042 CL.19.22.C Clê đuôi chuột 19-22 Cái 2 - - 2
043 CL.24.27.C Clê đuôi chuột 24-27 Cái 2 - - 2
044 CL.30.32.C Clê đuôi chuột 30-32 Cái 1 - - 1
045 CL.32.36.C Clê đuôi chuột 32-36 Cái 1 - - 1
046 CL.L Bộ Clê lực (khẩu) Bộ 1 - - 1
047 CL.X Clê xích Cái 1 - - 1
048 K.Đ Kìm điện Cái 2 - - 2
049 K.C Kìm cắt Cái 1 - - 1
050 K.Đ.1 Kìm bấm cốt dây điện Cái 1 - - 1
051 K.Đ.2 Kìm tuốt dây điện Cái 1 - - 1
K
H
STT MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT TỒN ĐẦU SL NHẬP SL XUẤT SL TỒN TT
I
052 TV.1 Tô vít to 2 đầu Cái 2 - - 2

053 TV.2 Tố vít nhỏ 1 đầu Cái 2 - - 2
N
054 Bu.1 Búa thường Cái 2 - - 2
055 Bu.2 Búa đồng Cái 2 - - 2
056 Bu.3 Búa tạ Cái 1 - - 1
057 ML.1 Mỏ lết 375 Cái 1 - - 1
058 ML.2 Mỏ lết 200 Cái 1 - - 1
059 BM Bơm mỡ Cái 1 - - 1
060 LG.1 Lục giác chẵn Bộ 1 - - 1
061 LG.2 Lục giác lẻ Bộ 1 - - 1
062 S.Đ Súng bắn đinh rút Cái 1 - - 1
063 TV.3 Bộ tô vít 5 cạnh Bộ 1 - - 1
064 Cu.1 Cưa sắt Cái 2 - - 2
065 XB Xà beng Cái 1 - - 1
066 M.Ma Máy mài để bàn Cái 1 - - 1
067 M.Ma.1 Máy mài, cắt cầm tay Cái 1 - - 1
068 M.K Máy khoan Cái 1 - - 1
069 Du.1 Dũa to Cái 1 - - 1
070 Et Eeto 150 Cái 1 - - 1
071 Du.2 Dũa nhỏ Cái 1 - - 1
072 Cpa Compa Cái 1 - - 1
073 Ca Bộ cảo Bộ 1 - - 1
074 Th.1 Thước 7.5m Cái 1 - - 1
075 Ni Ni vô Cái 1 - - 1
076 ĐV Đầu vít Cái 4 - - 4
077 S.Kh Súng sịt khí Cái 1 - - 1
078 B.Nh Bơm nhớt Cái 2 - - 2
079 Th.2 Thước vuông Cái 1 - - 1
080 K.N Kìm nước Cái 1 - - 1
081 Th.3 Thước vuông Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
082 Se.01 Senor T305182 catalog No EF 8262G148V Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
083 Se.02 Senor T234444 catalog No EF 8262G148V Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
084 Se.03 Senor T365750 catalog No EF 8262G230V Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
085 Se.04 Senor T352958 catalog No EF 8262G230V Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
086 Se.05 Senor T126584 catalog No EF 8262G093 Cái 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
087 Se.06 Senor T117639 catalog No EF 8320G184 Cái 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
088 KĐM.1 Khởi động mềm 3RW 4027-1BB14 (15KW) Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
089 KĐM.2 Khởi động mềm 3RW 4047-1BB14 (55KW) Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
090 M.H Máy hàn Hồng ký 200A Cái 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
091 Ch.O Chai Ôxy chai 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
092 B.G Bình ga bình 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
093 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
094 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
095 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
096 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
097 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
098 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
DANH MỤC ĐƠN VỊ CUNG CẤP
STT MÃ ĐV TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ MÃ SỐ THUẾ
1 A AAAA 1 1
2 B BBBBB 2 2
3 C CCCCC 3 3
4 D DDDDD 4 4
5 E EEEEEE 5 5
6 F FFFFFF
7 TK Tồn kho
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
DẦU ĐÌNH VŨ
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

CÔNG NỢ GHI CHÚ


CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng

DANH MỤC NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN VẬT TƯ


STT MÃ NV TÊN NHÂN VIÊN PHÒNG Chức vụ GHI CHÚ
1 KT.01 Nguyễn Văn Tuấn Kỹ thuật - đầu tư P.trưởng phòng
2 KT.02 Hoàng Văn Duy Kỹ thuật - đầu tư Nhân viên
3 KT.03 Vũ Văn Hiếu Kỹ thuật - đầu tư Nhân viên
4 KT.04 Nguyễn Quang Khanh Kỹ thuật - đầu tư Nhân viên
5 KT.05 Lâm Văn Thạch Kỹ thuật - đầu tư Nhân viên
6 KT.06 Nguyễn Văn Hồng Kỹ thuật - đầu tư Nhân viên
7 BVAT.01 a Bảo vệ - An toàn
8 BVAT.02 b Bảo vệ - An toàn
9 BVAT.03 c Bảo vệ - An toàn
10 QLHH.01 d Quản lý hàng hóa
11 QLHH.02 d Quản lý hàng hóa
12 QLHH.03 e Quản lý hàng hóa
13 QLHH.04 f Quản lý hàng hóa
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

CHI TIẾT TÌNH HÌNH MUA VẬT TƯ PHIẾU NHẬP - PHIẾU XUẤT
Năm 2012

NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 10/10/2012 TK Tồn kho VC12 Van chặn 12 inch Cái - - -
002 10/10/2012 TK Tồn kho VC10 Van chặn 10 inch Cái - - -
003 - - -
004 - - -
005 - - -
006 - - -
007 - - -
008 - - -
009 - - -
010 - - -
011 -
012 -
013 - - -
014 - - -
015 - - -
016 -
017 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NỢ SỐ
STT NGÀY MÃ ĐV ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
KH LƯỢNG
-
-
-
-
TỔNG CỘNG - -
CHÈN PHÍA TRÊN DÒNG NÀY
GHI CHÚ
12

kho HH 01 ch
kho HH 01 ch

kho HH 01 ch

kho HH 01 ch
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
1 A
1 VC12 Van chặn 12 VC12-Van chặn 12 inch 2 B
2 VC10 Van chặn 10 VC10-Van chặn 10 inch 3 C
3 VC8 Van chặn 8 VC8-Van chặn 8 inch 4 TK
4 VC6 Van chặn 6 VC6-Van chặn 6 inch 5 0
5 VC4 Van chặn 4 VC4-Van chặn 4 inch 6 0
6 VC3 Van chặn 3 VC3-Van chặn 3 inch 7 0
7 O.L4 Ống mềm coO.L4-Ống
g mềm co giãn ch 8 0
8 O.L6 Ống mềm coO.L6-Ống
g mềm co giãn ch 9 0
9 O.L8 Ống mềm coO.L8-Ống
g mềm co giãn ch 10 0
10 O.L10 Ống mềm coO.L10-Ống mềm co giãn c 11 0
11 O.L12 Ống mềm coO.L12-Ống mềm co giãn c 12 0
12 O.L14 Ống mềm coO.L14-Ống mềm co giãn c 13 0
13 O.L4.1 Ống mềm coO.L4.1-Ống
g mềm co giãn 14 0
14 O.L6.1 Ống mềm coO.L6.1-Ống
g mềm co giãn 15 0
15 O.T.8 Ống mềm coO.T.8-Ống mềm co giãn đ 16 0
16 O.T.10 Ống mềm coO.T.10-Ống mềm co giãn 17 0
17 O.T.12 Ống mềm coO.T.12-Ống mềm co giãn 18 0
18 CL.8 Clê tròng 8 CL.8-Clê tròng 8 19 0
19 CL.9 Clê tròng 9 CL.9-Clê tròng 9 20 0
20 CL.10 Clê tròng 10CL.10-Clê tròng 10 21 0
21 CL.11 Clê tròng 11 CL.11-Clê tròng 11 22 0
22 CL.13 Clê tròng 13CL.13-Clê tròng 13 23 0
23 CL.14 Clê tròng 14CL.14-Clê tròng 14 24 0
24 CL.15 Clê tròng 15CL.15-Clê tròng 15 25 0
25 CL.16 Clê tròng 16CL.16-Clê tròng 16 26 0
26 CL.17 Clê tròng 17CL.17-Clê tròng 17 27 0
27 CL.19 Clê tròng 19CL.19-Clê tròng 19 28 0
28 CL.22 Clê tròng 22CL.22-Clê tròng 22 29 0
29 CL.24 Clê tròng 24CL.24-Clê tròng 24 30 0
30 CL.27 Clê tròng 27CL.27-Clê tròng 27 31 0
31 CL.30 Clê tròng 30CL.30-Clê tròng 30 32 0
32 CL.32 Clê tròng 32CL.32-Clê tròng 32 33 0
33 CL.34 Clê tròng 34CL.34-Clê tròng 34 34 0
34 CL.36 Clê tròng 36CL.36-Clê tròng 36 35 0
35 CL.8.10 Clê 8-10 CL.8.10-Clê 8-10 36 0
36 CL.12.13 Clê 12-13 CL.12.13-Clê 12-13 37 0
37 CL.14.17 Clê 14-17 CL.14.17-Clê 14-17 38 0
38 CL.17.19 Clê 17-19 CL.17.19-Clê 17-19 39 0
39 CL.19.22 Clê 19-22 CL.19.22-Clê 19-22 40 0
40 CL.21.23 Clê 21-23 CL.21.23-Clê 21-23 41 0
41 CL.8.24 Bộ Clê 8-24 CL.8.24-Bộ Clê 8-24 42 0
42 CL.19.22.C Clê đuôi chuCL.19.22.C-Clê đuôi chu 43 0
43 CL.24.27.C Clê đuôi chuCL.24.27.C-Clê đuôi chu 44 0
44 CL.30.32.C Clê đuôi chuCL.30.32.C-Clê đuôi chu 45 0
45 CL.32.36.C Clê đuôi chuCL.32.36.C-Clê đuôi chu 46 0
46 CL.L Bộ Clê lực ( CL.L-Bộ Clê lực (khẩu) 47 0
47 CL.X Clê xích CL.X-Clê xích 48 0
48 K.Đ Kìm điện K.Đ-Kìm điện 49 0
49 K.C Kìm cắt K.C-Kìm cắt 50 0
50 K.Đ.1 Kìm bấm cốtK.Đ.1-Kìm bấm cốt dây 51 0
51 K.Đ.2 Kìm tuốt dâ K.Đ.2-Kìm tuốt dây điện 52 0
52 TV.1 Tô vít to 2 TV.1-Tô vít to 2 đầu 53 0
53 TV.2 Tố vít nhỏ 1 TV.2-Tố vít nhỏ 1 đầu 54 0
54 Bu.1 Búa thường BU.1-Búa thường 55 0
55 Bu.2 Búa đồng BU.2-Búa đồng 56 0
56 Bu.3 Búa tạ BU.3-Búa tạ 57 0
57 ML.1 Mỏ lết 375 ML.1-Mỏ lết 375 58 0
58 ML.2 Mỏ lết 200 ML.2-Mỏ lết 200 59 0
59 BM Bơm mỡ BM-Bơm mỡ 60 0
60 LG.1 Lục giác ch LG.1-Lục giác chẵn 61 0
61 LG.2 Lục giác lẻ LG.2-Lục giác lẻ 62 0
62 S.Đ Súng bắn đinS.Đ-Súng bắn đinh rút 63 0
63 TV.3 Bộ tô vít 5 TV.3-Bộ tô vít 5 cạnh 64 0
64 Cu.1 Cưa sắt CU.1-Cưa sắt 65 0
65 XB Xà beng XB-Xà beng 66 0
66 M.Ma Máy mài để M.MA-Máy mài để bàn 67 0
67 M.Ma.1 Máy mài, cắ M.MA.1-Máy mài, cắt cầ 68 0
68 M.K Máy khoan M.K-Máy khoan 69 0
69 Du.1 Dũa to DU.1-Dũa to 70 0
70 Et Eeto 150 ET-Eeto 150 71 0
71 Du.2 Dũa nhỏ DU.2-Dũa nhỏ 72 0
72 Cpa Compa CPA-Compa 73 0
73 Ca Bộ cảo CA-Bộ cảo 74 0
74 Th.1 Thước 7.5m TH.1-Thước 7.5m 75 0
75 Ni Ni vô NI-Ni vô 76 0
76 ĐV Đầu vít ĐV-Đầu vít 77 0
77 S.Kh Súng sịt khí S.KH-Súng sịt khí 78 0
78 B.Nh Bơm nhớt B.NH-Bơm nhớt 79 0
79 Th.2 Thước vuôn TH.2-Thước vuông 80 0
80 K.N Kìm nước K.N-Kìm nước 81 0
81 #REF! #REF! #REF! 82 0
82 #REF! #REF! #REF! 83 0
83 #REF! #REF! #REF! 84 0
84 #REF! #REF! #REF! 85 0
85 #REF! #REF! #REF! 86 0
86 #REF! #REF! #REF! 87 0
87 #REF! #REF! #REF! 88 0
88 #REF! #REF! #REF! 89 0
89 #REF! #REF! #REF! 90 0
90 #REF! #REF! #REF! 91 0
91 #REF! #REF! #REF! 92 0
92 #REF! #REF! #REF! 93 0
93 #REF! #REF! #REF! 94 0
94 #REF! #REF! #REF! 95 0
95 #REF! #REF! #REF! 96 0
96 #REF! #REF! #REF! 97 0
97 #REF! #REF! #REF! 98 0
98 #REF! #REF! #REF! 99 0
99 #REF! #REF! #REF! 100 0
100 #REF! #REF! #REF! 101 0
101 #REF! #REF! #REF! 102 0
102 #REF! #REF! #REF! 103 0
103 #REF! #REF! #REF! 104 0
104 #REF! #REF! #REF! 105 0
105 #REF! #REF! #REF! 106 0
106 #REF! #REF! #REF! 107 0
107 #REF! #REF! #REF! 108 0
108 #REF! #REF! #REF! 109 0
109 #REF! #REF! #REF! 110 0
110 #REF! #REF! #REF! 111 0
111 #REF! #REF! #REF! 112 0
112 #REF! #REF! #REF! 113 0
113 #REF! #REF! #REF! 114 0
114 #REF! #REF! #REF! 115 0
115 #REF! #REF! #REF! 116 0
116 #REF! #REF! #REF! 117 0
117 #REF! #REF! #REF! 118 0
118 #REF! #REF! #REF! 119 0
119 #REF! #REF! #REF! 120 0
120 #REF! #REF! #REF! 121 0
121 #REF! #REF! #REF! 122 0
122 #REF! #REF! #REF! 123 0
123 #REF! #REF! #REF! 124 0
124 #REF! #REF! #REF! 125 0
125 #REF! #REF! #REF! 126 0
126 #REF! #REF! #REF! 127 0
127 #REF! #REF! #REF! 128 0
128 #REF! #REF! #REF! 129 0
129 #REF! #REF! #REF! 130 0
130 #REF! #REF! #REF! 131 0
131 #REF! #REF! #REF! 132 0
132 #REF! #REF! #REF! 133 0
133 #REF! #REF! #REF! 134 0
134 #REF! #REF! #REF! 135 0
135 #REF! #REF! #REF! 136 0
136 #REF! #REF! #REF! 137 0
137 #REF! #REF! #REF! 138 0
138 #REF! #REF! #REF! 139 0
139 #REF! #REF! #REF! 140 0
140 #REF! #REF! #REF! 141 0
141 #REF! #REF! #REF! 142 0
142 #REF! #REF! #REF! 143 0
143 #REF! #REF! #REF! 144 0
144 #REF! #REF! #REF! 145 0
145 #REF! #REF! #REF! 146 0
146 #REF! #REF! #REF! 147 0
147 #REF! #REF! #REF! 148 0
148 #REF! #REF! #REF! 149 0
149 #REF! #REF! #REF! 150 0
150 #REF! #REF! #REF! 151 0
151 #REF! #REF! #REF! 152 0
152 #REF! #REF! #REF! 153 0
153 #REF! #REF! #REF! 154 0
154 #REF! #REF! #REF! 155 0
155 #REF! #REF! #REF! 156 0
156 #REF! #REF! #REF! 157 0
157 #REF! #REF! #REF! 158 0
158 #REF! #REF! #REF! 159 0
159 #REF! #REF! #REF! 160 0
160 #REF! #REF! #REF! 161 0
161 #REF! #REF! #REF! 162 0
162 #REF! #REF! #REF! 163 0
163 #REF! #REF! #REF! 164 0
164 #REF! #REF! #REF! 165 0
165 #REF! #REF! #REF! 166 0
166 #REF! #REF! #REF! 167 0
167 #REF! #REF! #REF! 168 0
168 #REF! #REF! #REF! 169 0
169 #REF! #REF! #REF! 170 0
170 #REF! #REF! #REF! 171 0
171 #REF! #REF! #REF! 172 0
172 #REF! #REF! #REF! 173 0
173 #REF! #REF! #REF! 174 0
174 #REF! #REF! #REF! 175 0
175 #REF! #REF! #REF! 176 0
176 #REF! #REF! #REF! 177 0
177 #REF! #REF! #REF! 178 0
178 #REF! #REF! #REF! 179 0
179 #REF! #REF! #REF! 180 0
180 #REF! #REF! #REF! 181 0
181 #REF! #REF! #REF! 182 0
182 #REF! #REF! #REF! 183 0
183 #REF! #REF! #REF! 184 0
184 #REF! #REF! #REF! 185 0
185 #REF! #REF! #REF! 186 0
186 #REF! #REF! #REF! 187 0
187 #REF! #REF! #REF! 188 0
188 #REF! #REF! #REF! 189 0
189 #REF! #REF! #REF! 190 0
190 #REF! #REF! #REF! 191 0
191 #REF! #REF! #REF! 192 0
192 #REF! #REF! #REF! 193 0
193 #REF! #REF! #REF! 194 0
194 #REF! #REF! #REF! 195 0
195 #REF! #REF! #REF! 196 0
196 #REF! #REF! #REF! 197 0
197 #REF! #REF! #REF! 198 0
198 #REF! #REF! #REF! 199 0
199 #REF! #REF! #REF! 200 0
200 #REF! #REF! #REF! 201 0
201 #REF! #REF! #REF! 202 0
202 #REF! #REF! #REF! 203 0
203 #REF! #REF! #REF! 204 0
204 #REF! #REF! #REF! 205 0
205 #REF! #REF! #REF! 206 0
206 #REF! #REF! #REF! 207 0
207 #REF! #REF! #REF! 208 0
208 #REF! #REF! #REF! 209 0
209 #REF! #REF! #REF! 210 0
210 #REF! #REF! #REF! 211 0
211 #REF! #REF! #REF! 212 0
212 #REF! #REF! #REF! 213 0
213 #REF! #REF! #REF! 214 0
214 #REF! #REF! #REF! 215 0
215 #REF! #REF! #REF! 216 0
216 #REF! #REF! #REF! 217 0
217 #REF! #REF! #REF! 218 0
218 #REF! #REF! #REF! 219 0
219 #REF! #REF! #REF! 220 0
220 #REF! #REF! #REF! 221 0
221 #REF! #REF! #REF! 222 0
222 #REF! #REF! #REF! 223 0
223 #REF! #REF! #REF! 224 0
224 #REF! #REF! #REF! 225 0
225 #REF! #REF! #REF! 226 0
226 #REF! #REF! #REF! 227 0
227 #REF! #REF! #REF! 228 0
228 #REF! #REF! #REF! 229 0
229 #REF! #REF! #REF! 230 0
230 #REF! #REF! #REF! 231 0
231 #REF! #REF! #REF! 232 0
232 #REF! #REF! #REF! 233 0
233 #REF! #REF! #REF! 234 0
234 #REF! #REF! #REF! 235 0
235 #REF! #REF! #REF! 236 0
236 #REF! #REF! #REF! 237 0
237 #REF! #REF! #REF! 238 0
238 #REF! #REF! #REF! 239 0
239 #REF! #REF! #REF! 240 0
240 #REF! #REF! #REF! 241 0
241 #REF! #REF! #REF! 242 0
242 #REF! #REF! #REF! 243 0
243 #REF! #REF! #REF! 244 0
244 #REF! #REF! #REF! 245 0
245 #REF! #REF! #REF! 246 0
246 #REF! #REF! #REF! 247 0
247 #REF! #REF! #REF! 248 0
248 #REF! #REF! #REF! 249 0
249 #REF! #REF! #REF! 250 0
250 #REF! #REF! #REF! 251 0
251 #REF! #REF! #REF! 252 0
252 #REF! #REF! #REF! 253 0
253 #REF! #REF! #REF! 254 0
254 #REF! #REF! #REF! 255 0
255 #REF! #REF! #REF! 256 0
256 #REF! #REF! #REF! 257 0
257 #REF! #REF! #REF! 258 0
258 #REF! #REF! #REF! 259 0
259 #REF! #REF! #REF! 260 0
260 #REF! #REF! #REF! 261 0
261 #REF! #REF! #REF! 262 0
262 #REF! #REF! #REF! 263 0
263 #REF! #REF! #REF! 264 0
264 #REF! #REF! #REF! 265 0
265 #REF! #REF! #REF! 266 0
266 #REF! #REF! #REF! 267 0
267 #REF! #REF! #REF! 268 0
268 #REF! #REF! #REF! 269 0
269 #REF! #REF! #REF! 270 0
270 #REF! #REF! #REF! 271 0
271 #REF! #REF! #REF! 272 0
272 #REF! #REF! #REF! 273 0
273 #REF! #REF! #REF! 274 0
274 #REF! #REF! #REF! 275 0
275 #REF! #REF! #REF! 276 0
276 #REF! #REF! #REF! 277 0
277 #REF! #REF! #REF! 278 0
278 #REF! #REF! #REF! 279 0
279 #REF! #REF! #REF! 280 0
280 #REF! #REF! #REF! 281 0
281 #REF! #REF! #REF! 282 0
282 #REF! #REF! #REF! 283 0
283 #REF! #REF! #REF! 284 0
284 #REF! #REF! #REF! 285 0
285 #REF! #REF! #REF! 286 0
286 #REF! #REF! #REF! 287 0
287 #REF! #REF! #REF! 288 0
288 #REF! #REF! #REF! 289 0
289 #REF! #REF! #REF! 290 0
290 #REF! #REF! #REF! 291 0
291 #REF! #REF! #REF! 292 0
292 #REF! #REF! #REF! 293 0
293 #REF! #REF! #REF! 294 0
294 #REF! #REF! #REF! 295 0
295 #REF! #REF! #REF! 296 0
296 #REF! #REF! #REF! 297 0
297 #REF! #REF! #REF! 298 0
298 #REF! #REF! #REF! 299 0
299 #REF! #REF! #REF! 300 0
300 #REF! #REF! #REF! 301 0
301 #REF! #REF! #REF! 302 0
302 #REF! #REF! #REF! 303 0
303 #REF! #REF! #REF! 304 0
304 #REF! #REF! #REF! 305 0
305 #REF! #REF! #REF! 306 0
306 #REF! #REF! #REF! 307 0
307 #REF! #REF! #REF! 308 0
308 #REF! #REF! #REF! 309 0
309 #REF! #REF! #REF! 310 0
310 #REF! #REF! #REF! 311 0
311 #REF! #REF! #REF! 312 0
312 #REF! #REF! #REF! 313 0
313 #REF! #REF! #REF! 314 0
314 #REF! #REF! #REF! 315 0
315 #REF! #REF! #REF! 316 0
316 #REF! #REF! #REF! 317 0
317 #REF! #REF! #REF! 318 0
318 #REF! #REF! #REF! 319 0
319 #REF! #REF! #REF! 320 0
320 #REF! #REF! #REF! 321 0
321 #REF! #REF! #REF! 322 0
322 #REF! #REF! #REF! 323 0
323 #REF! #REF! #REF! 324 0
324 #REF! #REF! #REF! 325 0
325 #REF! #REF! #REF! 326 0
326 #REF! #REF! #REF! 327 0
327 #REF! #REF! #REF! 328 0
328 #REF! #REF! #REF! 329 0
329 #REF! #REF! #REF! 330 0
330 #REF! #REF! #REF! 331 0
331 #REF! #REF! #REF! 332 0
332 #REF! #REF! #REF! 333 0
333 #REF! #REF! #REF! 334 0
334 #REF! #REF! #REF! 335 0
335 #REF! #REF! #REF! 336 0
336 #REF! #REF! #REF! 337 0
337 #REF! #REF! #REF! 338 0
338 #REF! #REF! #REF! 339 0
339 #REF! #REF! #REF! 340 0
340 #REF! #REF! #REF! 341 0
341 #REF! #REF! #REF! 342 0
342 #REF! #REF! #REF! 343 0
343 #REF! #REF! #REF! 344 0
344 #REF! #REF! #REF! 345 0
345 #REF! #REF! #REF! 346 0
346 #REF! #REF! #REF! 347 0
347 #REF! #REF! #REF! 348 0
348 #REF! #REF! #REF! 349 0
349 #REF! #REF! #REF! 350 0
350 #REF! #REF! #REF! 351 0
351 #REF! #REF! #REF! 352 0
352 #REF! #REF! #REF! 353 0
353 #REF! #REF! #REF! 354 0
354 #REF! #REF! #REF! 355 0
355 #REF! #REF! #REF! 356 0
356 #REF! #REF! #REF! 357 0
357 #REF! #REF! #REF! 358 0
358 #REF! #REF! #REF! 359 0
359 #REF! #REF! #REF! 360 0
360 #REF! #REF! #REF! 361 0
361 #REF! #REF! #REF! 362 0
362 #REF! #REF! #REF! 363 0
363 #REF! #REF! #REF! 364 0
364 #REF! #REF! #REF! 365 0
365 #REF! #REF! #REF! 366 0
366 #REF! #REF! #REF! 367 0
367 #REF! #REF! #REF! 368 0
368 #REF! #REF! #REF! 369 0
369 #REF! #REF! #REF! 370 0
370 #REF! #REF! #REF! 371 0
371 #REF! #REF! #REF! 372 0
372 #REF! #REF! #REF! 373 0
373 #REF! #REF! #REF! 374 0
374 #REF! #REF! #REF! 375 0
375 #REF! #REF! #REF! 376 0
376 #REF! #REF! #REF! 377 0
377 #REF! #REF! #REF! 378 0
378 #REF! #REF! #REF! 379 0
379 #REF! #REF! #REF! 380 0
380 #REF! #REF! #REF! 381 0
381 #REF! #REF! #REF! 382 0
382 #REF! #REF! #REF! 383 0
383 #REF! #REF! #REF! 384 0
384 #REF! #REF! #REF! 385 0
385 #REF! #REF! #REF! 386 0
386 #REF! #REF! #REF! 387 0
387 #REF! #REF! #REF! 388 0
388 #REF! #REF! #REF! 389 0
389 #REF! #REF! #REF! 390 0
390 #REF! #REF! #REF! 391 0
391 #REF! #REF! #REF! 392 0
392 #REF! #REF! #REF! 393 0
393 #REF! #REF! #REF! 394 0
394 #REF! #REF! #REF! 395 0
395 #REF! #REF! #REF! 396 0
396 #REF! #REF! #REF! 397 0
397 #REF! #REF! #REF! 398 0
398 #REF! #REF! #REF! 399 0
399 #REF! #REF! #REF! 400 0
400 #REF! #REF! #REF! 401 0
401 #REF! #REF! #REF! 402 0
402 #REF! #REF! #REF! 403 0
403 #REF! #REF! #REF! 404 0
404 #REF! #REF! #REF! 405 0
405 #REF! #REF! #REF! 406 0
406 #REF! #REF! #REF! 407 0
407 #REF! #REF! #REF! 408 0
408 #REF! #REF! #REF! 409 0
409 #REF! #REF! #REF! 410 0
410 #REF! #REF! #REF! 411 0
411 #REF! #REF! #REF! 412 0
412 #REF! #REF! #REF! 413 0
413 #REF! #REF! #REF! 414 0
414 #REF! #REF! #REF! 415 0
415 #REF! #REF! #REF! 416 0
416 #REF! #REF! #REF! 417 0
417 #REF! #REF! #REF! 418 0
418 #REF! #REF! #REF! 419 0
419 #REF! #REF! #REF! 420 0
420 #REF! #REF! #REF! 421 0
421 #REF! #REF! #REF! 422 0
422 #REF! #REF! #REF! 423 0
423 #REF! #REF! #REF! 424 0
424 #REF! #REF! #REF! 425 0
425 #REF! #REF! #REF! 426 0
426 #REF! #REF! #REF! 427 0
427 #REF! #REF! #REF! 428 0
428 #REF! #REF! #REF! 429 0
429 #REF! #REF! #REF! 430 0
430 #REF! #REF! #REF! 431 0
431 #REF! #REF! #REF! 432 0
432 #REF! #REF! #REF! 433 0
433 #REF! #REF! #REF! 434 0
434 #REF! #REF! #REF! 435 0
435 #REF! #REF! #REF! 436 0
436 #REF! #REF! #REF! 437 0
437 #REF! #REF! #REF! 438 0
438 #REF! #REF! #REF! 439 0
439 #REF! #REF! #REF! 440 0
440 #REF! #REF! #REF! 441 0
441 #REF! #REF! #REF! 442 0
442 #REF! #REF! #REF! 443 0
443 #REF! #REF! #REF! 444 0
444 #REF! #REF! #REF! 445 0
445 #REF! #REF! #REF! 446 0
446 #REF! #REF! #REF! 447 0
447 #REF! #REF! #REF! 448 0
448 #REF! #REF! #REF! 449 0
449 #REF! #REF! #REF! 450 0
450 #REF! #REF! #REF! 451 0
451 #REF! #REF! #REF! 452 0
452 #REF! #REF! #REF! 453 0
453 #REF! #REF! #REF! 454 0
454 #REF! #REF! #REF! 455 0
455 #REF! #REF! #REF! 456 0
456 #REF! #REF! #REF! 457 0
457 #REF! #REF! #REF! 458 0
458 #REF! #REF! #REF! 459 0
459 #REF! #REF! #REF! 460 0
460 #REF! #REF! #REF! 461 0
461 #REF! #REF! #REF! 462 0
462 #REF! #REF! #REF! 463 0
463 #REF! #REF! #REF! 464 0
464 #REF! #REF! #REF! 465 0
465 #REF! #REF! #REF! 466 0
466 #REF! #REF! #REF! 467 0
467 #REF! #REF! #REF! 468 0
468 #REF! #REF! #REF! 469 0
469 #REF! #REF! #REF! 470 0
470 #REF! #REF! #REF! 471 0
471 #REF! #REF! #REF! 472 0
472 #REF! #REF! #REF! 473 0
473 #REF! #REF! #REF! 474 0
474 #REF! #REF! #REF! 475 0
475 #REF! #REF! #REF! 476 0
476 #REF! #REF! #REF! 477 0
477 #REF! #REF! #REF! 478 0
478 #REF! #REF! #REF! 479 0
479 #REF! #REF! #REF! 480 0
480 #REF! #REF! #REF! 481 0
481 #REF! #REF! #REF! 482 0
482 #REF! #REF! #REF! 483 0
483 #REF! #REF! #REF! 484 0
484 #REF! #REF! #REF! 485 0
485 #REF! #REF! #REF! 486 0
486 #REF! #REF! #REF! 487 0
487 #REF! #REF! #REF! 488 0
488 #REF! #REF! #REF! 489 0
489 #REF! #REF! #REF! 490 0
490 #REF! #REF! #REF! 491 0
491 #REF! #REF! #REF! 492 0
492 #REF! #REF! #REF! 493 0
493 #REF! #REF! #REF! 494 0
494 #REF! #REF! #REF! 495 0
495 #REF! #REF! #REF! 496 0
496 #REF! #REF! #REF! 497 0
497 #REF! #REF! #REF! 498 0
498 #REF! #REF! #REF! 499 0
AAAA A-AAAA
BBBBB B-BBBBB
CCCCC C-CCCCC
Tồn kho TK-Tồn kho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ VỀ BẢNG
Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng ĐIỀU
KHIỂN
CHI TIẾT XUẤT VẬT TƯ
Năm 2012

SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
1 3 4 5 6 7 8
001 ### VC12 Van chặn 12 inch Cái 3 -
002 VC10 Van chặn 10 inch Cái 3 -
003 VC8 Van chặn 8 inch Cái 3 -
004 VC6 Van chặn 6 inch Cái 1 -
005 VC4 Van chặn 4 inch Cái 3 -
006 O.L4 Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dà Cái 1 -
007 O.L6 Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dà Cái 2 -
008 O.L8 Ống mềm co giãn chịu lún 8 inch dà Cái 2 -
009 O.L10 Ống mềm co giãn chịu lún 10 inch d Cái 3 -
O.L12 Ống mềm co giãn chịu lún 12 inch d Cái 4
O.L14 Ống mềm co giãn chịu lún 14 inch d Cái 2
O.L4.1 Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dà Cái 2
O.L6.1 Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dà Cái 1
O.T.8 Ống mềm co giãn đồng trục 8 inch dCái 3
O.T.10 Ống mềm co giãn đồng trục 10 inch Cái 2
O.T.12 Ống mềm co giãn đồng trục 12 inch Cái 2
VC3 Van chặn 3 inch Cái 10
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY MÃ NV TÊN NGƯỜI NHẬN MÃ VT TÊN VẬT TƯ ĐVT
TỒN XUẤT
ẢNG PHIẾU NHẬP -
ỀU PHIẾU XUẤT
IỂN

GHI CHÚ

12
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
GHI CHÚ
1 VC12 B
2 VC10 C
3 VC8 TK
4 VC6 0
5 VC4 0
6 VC3 0
7 O.L4 0
8 O.L6 0
9 O.L8 0
10 O.L10 0
11 O.L12 0
12 O.L14 0
13 O.L4.1 0
14 O.L6.1 0
15 O.T.8 0
16 O.T.10 0
17 O.T.12 0
18 CL.8 0
19 CL.9 0
20 CL.10 0
21 CL.11 0
22 CL.13 0
23 CL.14 0
24 CL.15 0
25 CL.16 0
26 CL.17 0
27 CL.19 0
28 CL.22 0
29 CL.24 0
30 CL.27 0
31 CL.30 0
32 CL.32 0
33 CL.34 0
34 CL.36 0
35 CL.8.10 0
36 CL.12.13 0
37 CL.14.17 0
38 CL.17.19 0
39 CL.19.22 0
40 CL.21.23 0
41 CL.8.24 0
42 CL.19.22.C 0
43 CL.30.32.C 0
44 CL.32.36.C 0
45 CL.L 0
46 CL.X 0
47 K.Đ 0
48 K.C 0
49 K.Đ.1 0
50 K.Đ.2 0
51 TV.1 0
52 TV.2 0
53 Bu.1 0
54 Bu.2 0
55 Bu.3 0
56 ML.1 0
57 ML.2 0
58 BM 0
59 LG.1 0
60 LG.2 0
61 S.Đ 0
62 TV.3 0
63 Cu.1 0
64 XB 0
65 M.Ma 0
66 M.Ma.1 0
67 M.K 0
68 Du.1 0
69 Et 0
70 Du.2 0
71 Cpa 0
72 Ca 0
73 Th.1 0
74 Ni 0
75 ĐV 0
76 S.Kh 0
77 B.Nh 0
78 Th.2 0
79 K.N 0
80 #REF! 0
81 #REF! 0
82 #REF! 0
83 #REF! 0
84 #REF! 0
85 #REF! 0
86 #REF! 0
87 #REF! 0
88 #REF! 0
89 #REF! 0
90 #REF! 0
91 #REF! 0
92 #REF! 0
93 #REF! 0
94 #REF! 0
95 #REF! 0
96 #REF! 0
97 #REF! 0
98 #REF! 0
99 #REF! 0
100 #REF! 0
101 #REF! 0
102 #REF! 0
103 #REF! 0
104 #REF! 0
105 #REF! 0
106 #REF! 0
107 #REF! 0
108 #REF! 0
109 #REF! 0
110 #REF! 0
111 #REF! 0
112 #REF! 0
113 #REF! 0
114 #REF! 0
115 #REF! 0
116 #REF! 0
117 #REF! 0
118 #REF! 0
119 #REF! 0
120 #REF! 0
121 #REF! 0
122 #REF! 0
123 #REF! 0
124 #REF! 0
125 #REF! 0
126 #REF! 0
127 #REF! 0
128 #REF! 0
129 #REF! 0
130 #REF! 0
131 #REF! 0
132 #REF! 0
133 #REF! 0
134 #REF! 0
135 #REF! 0
136 #REF! 0
137 #REF! 0
138 #REF! 0
139 #REF! 0
140 #REF! 0
141 #REF! 0
142 #REF! 0
143 #REF! 0
144 #REF! 0
145 #REF! 0
146 #REF! 0
147 #REF! 0
148 #REF! 0
149 #REF! 0
150 #REF! 0
151 #REF! 0
152 #REF! 0
153 #REF! 0
154 #REF! 0
155 #REF! 0
156 #REF! 0
157 #REF! 0
158 #REF! 0
159 #REF! 0
160 #REF! 0
161 #REF! 0
162 #REF! 0
163 #REF! 0
164 #REF! 0
165 #REF! 0
166 #REF! 0
167 #REF! 0
168 #REF! 0
169 #REF! 0
170 #REF! 0
171 #REF! 0
172 #REF! 0
173 #REF! 0
174 #REF! 0
175 #REF! 0
176 #REF! 0
177 #REF! 0
178 #REF! 0
179 #REF! 0
180 #REF! 0
181 #REF! 0
182 #REF! 0
183 #REF! 0
184 #REF! 0
185 #REF! 0
186 #REF! 0
187 #REF! 0
188 #REF! 0
189 #REF! 0
190 #REF! 0
191 #REF! 0
192 #REF! 0
193 #REF! 0
194 #REF! 0
195 #REF! 0
196 #REF! 0
197 #REF! 0
198 #REF! 0
199 #REF! 0
200 #REF! 0
201 #REF! 0
202 #REF! 0
203 #REF! 0
204 #REF! 0
205 #REF! 0
206 #REF! 0
207 #REF! 0
208 #REF! 0
209 #REF! 0
210 #REF! 0
211 #REF! 0
212 #REF! 0
213 #REF! 0
214 #REF! 0
215 #REF! 0
216 #REF! 0
217 #REF! 0
218 #REF! 0
219 #REF! 0
220 #REF! 0
221 #REF! 0
222 #REF! 0
223 #REF! 0
224 #REF! 0
225 #REF! 0
226 #REF! 0
227 #REF! 0
228 #REF! 0
229 #REF! 0
230 #REF! 0
231 #REF! 0
232 #REF! 0
233 #REF! 0
234 #REF! 0
235 #REF! 0
236 #REF! 0
237 #REF! 0
238 #REF! 0
239 #REF! 0
240 #REF! 0
241 #REF! 0
242 #REF! 0
243 #REF! 0
244 #REF! 0
245 #REF! 0
246 #REF! 0
247 #REF! 0
248 #REF! 0
249 #REF! 0
250 #REF! 0
251 #REF! 0
252 #REF! 0
253 #REF! 0
254 #REF! 0
255 #REF! 0
256 #REF! 0
257 #REF! 0
258 #REF! 0
259 #REF! 0
260 #REF! 0
261 #REF! 0
262 #REF! 0
263 #REF! 0
264 #REF! 0
265 #REF! 0
266 #REF! 0
267 #REF! 0
268 #REF! 0
269 #REF! 0
270 #REF! 0
271 #REF! 0
272 #REF! 0
273 #REF! 0
274 #REF! 0
275 #REF! 0
276 #REF! 0
277 #REF! 0
278 #REF! 0
279 #REF! 0
280 #REF! 0
281 #REF! 0
282 #REF! 0
283 #REF! 0
284 #REF! 0
285 #REF! 0
286 #REF! 0
287 #REF! 0
288 #REF! 0
289 #REF! 0
290 #REF! 0
291 #REF! 0
292 #REF! 0
293 #REF! 0
294 #REF! 0
295 #REF! 0
296 #REF! 0
297 #REF! 0
298 #REF! 0
299 #REF! 0
300 #REF! 0
301 #REF! 0
302 #REF! 0
303 #REF! 0
304 #REF! 0
305 #REF! 0
306 #REF! 0
307 #REF! 0
308 #REF! 0
309 #REF! 0
310 #REF! 0
311 #REF! 0
312 #REF! 0
313 #REF! 0
314 #REF! 0
315 #REF! 0
316 #REF! 0
317 #REF! 0
318 #REF! 0
319 #REF! 0
320 #REF! 0
321 #REF! 0
322 #REF! 0
323 #REF! 0
324 #REF! 0
325 #REF! 0
326 #REF! 0
327 #REF! 0
328 #REF! 0
329 #REF! 0
330 #REF! 0
331 #REF! 0
332 #REF! 0
333 #REF! 0
334 #REF! 0
335 #REF! 0
336 #REF! 0
337 #REF! 0
338 #REF! 0
339 #REF! 0
340 #REF! 0
341 #REF! 0
342 #REF! 0
343 #REF! 0
344 #REF! 0
345 #REF! 0
346 #REF! 0
347 #REF! 0
348 #REF! 0
349 #REF! 0
350 #REF! 0
351 #REF! 0
352 #REF! 0
353 #REF! 0
354 #REF! 0
355 #REF! 0
356 #REF! 0
357 #REF! 0
358 #REF! 0
359 #REF! 0
360 #REF! 0
361 #REF! 0
362 #REF! 0
363 #REF! 0
364 #REF! 0
365 #REF! 0
366 #REF! 0
367 #REF! 0
368 #REF! 0
369 #REF! 0
370 #REF! 0
Van chặn 12 VC12 - Van KT.02
Van chặn 10 VC10 - Van KT.03
Van chặn 8 VC8 - Van c KT.04
Van chặn 6 VC6 - Van c KT.05
Van chặn 4 VC4 - Van c KT.06
Van chặn 3 VC3 - Van c BVAT.01
Ống mềm coO.L4 - Ống BVAT.02
Ống mềm coO.L6 - Ống BVAT.03
Ống mềm coO.L8 - Ống QLHH.01
Ống mềm coO.L10 - ỐngQLHH.02
Ống mềm coO.L12 - ỐngQLHH.03
Ống mềm coO.L14 - ỐngQLHH.04
Ống mềm coO.L4.1 - Ống 0
Ống mềm coO.L6.1 - Ống 0
Ống mềm coO.T.8 - Ống 0
Ống mềm coO.T.10 - Ốn 0
Ống mềm coO.T.12 - Ốn 0
Clê tròng 8 CL.8 - Clê t 0
Clê tròng 9 CL.9 - Clê t 0
Clê tròng 10CL.10 - Clê 0
Clê tròng 11 CL.11 - Clê 0
Clê tròng 13CL.13 - Clê 0
Clê tròng 14CL.14 - Clê 0
Clê tròng 15CL.15 - Clê 0
Clê tròng 16CL.16 - Clê 0
Clê tròng 17CL.17 - Clê 0
Clê tròng 19CL.19 - Clê 0
Clê tròng 22CL.22 - Clê 0
Clê tròng 24CL.24 - Clê 0
Clê tròng 27CL.27 - Clê 0
Clê tròng 30CL.30 - Clê 0
Clê tròng 32CL.32 - Clê 0
Clê tròng 34CL.34 - Clê 0
Clê tròng 36CL.36 - Clê 0
Clê 8-10 CL.8.10 - Cl 0
Clê 12-13 CL.12.13 - 0
Clê 14-17 CL.14.17 - 0
Clê 17-19 CL.17.19 - 0
Clê 19-22 CL.19.22 - 0
Clê 21-23 CL.21.23 - 0
Bộ Clê 8-24 CL.8.24 - B 0
Clê đuôi chuCL.19.22.C 0
Clê đuôi chuCL.30.32.C 0
Clê đuôi chuCL.32.36.C 0
Bộ Clê lực ( CL.L - Bộ Cl 0
Clê xích CL.X - Clê 0
Kìm điện K.Đ - Kìm đ 0
Kìm cắt K.C - Kìm c 0
Kìm bấm cốtK.Đ.1 - Kìm 0
Kìm tuốt dâ K.Đ.2 - Kìm 0
Tô vít to 2 TV.1 - Tô ví 0
Tố vít nhỏ 1 TV.2 - Tố ví 0
Búa thường BU.1 - Búa 0
Búa đồng BU.2 - Búa 0
Búa tạ BU.3 - Búa 0
Mỏ lết 375 ML.1 - Mỏ l 0
Mỏ lết 200 ML.2 - Mỏ l 0
Bơm mỡ BM - Bơm 0
Lục giác ch LG.1 - Lục 0
Lục giác lẻ LG.2 - Lục g 0
Súng bắn đinS.Đ - Súng b 0
Bộ tô vít 5 TV.3 - Bộ tô 0
Cưa sắt CU.1 - Cưa 0
Xà beng XB - Xà ben 0
Máy mài để M.MA - Máy 0
Máy mài, cắM.MA.1 - Má 0
Máy khoan M.K - Máy 0
Dũa to DU.1 - Dũa 0
Eeto 150 ET - Eeto 1 0
Dũa nhỏ DU.2 - Dũa 0
Compa CPA - Comp 0
Bộ cảo CA - Bộ cảo 0
Thước 7.5m TH.1 - Thướ 0
Ni vô NI - Ni vô 0
Đầu vít ĐV - Đầu ví 0
Súng sịt khí S.KH - Súng 0
Bơm nhớt B.NH - Bơm 0
Thước vuôn TH.2 - Thướ 0
Kìm nước K.N - Kìm 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
#REF! #REF! 0
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔ 31
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CHI TIẾT VẬT TƯ XUẤT ĐI
Ngày 10 tháng 10 năm 2012
2 10 10 10/10
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
1 2 3 4 5 6 7 8
10/10
10/10
10/10
10/10
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT
ĐƠN VỊ SỬ SỐ LƯỢNG
NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
DỤNG TỒN XUẤT

TỔNG CỘNG -

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2012


Người lập
N
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CHI TIẾT VẬT TƯ MUA VÀO
Tháng 10 năm 2012
1 10 10/2019
SỐ LƯỢNG
NGÀYTÊN KHÁCH HÀNGTÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
TỒN NHẬP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/10 Tồn kho Van chặn 12 inch Cái - 0 - - -
10/10 Tồn kho Van chặn 10 inch Cái - 0 - - -

TỔNG CỘNG - -

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2012


31
Người lập
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CHI TIẾT VẬT TƯ MUA VÀO
ĐƠN VỊ CUNG CẤP:Tồn kho
4 TK
SỐ LƯỢNG
STT NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ GHI CHÚ
TỒN NHẬP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10/10 Van chặn 12 inch Cái - 0 - - - -
2 10/10 Van chặn 10 inch Cái - 0 - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
kho HH
01 ch
kho HH
01 ch
-
-
kho HH
01 ch
-
kho HH
01 ch
TỔNG CỘNG - -

Hải phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2012


Người lập
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ
VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CHI TIẾT VẬT TƯ XUẤT ĐI
Mặt hàng - Van chặn 10 inch - Còn tồn 3 Cái
2 2 VC10 Van chặn 10 inch
SL
NGÀY TÊN KHÁCH HÀNG TÊN HÀNG HOÁ ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG NỢ
XUẤT
1 2 3 4 5 6 7 8
30/12 Van chặn 10 inch Cái 0 - - -
TỔNG CỘNG - -

Hải Phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2012

Người lập
N
CÔNG TY TNHH TM&DV TH HẢI HOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
— –
4 KT.04

BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ


Hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2019
Chúng tôi gồm có: VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
A- Bên bán hàng: Công ty TNHH TM&DV TH Hải Hoa
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn - TT Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
MST: 3200222196
Điện thoại: 053.620.784
Đại diện: Nguyễn Thị Hoa Chức vụ: Giám đốc
Thái Thị Hương Chức vụ: Kế toán TD công nợ
B- Bên mua hàng: Nguyễn Quang Khanh
Địa chỉ: Kỹ thuật - đầu tư
MST: Nhân viên
Điện thoại:
Đại diện: .................................................. Chức vụ: .....................................................
.................................................. Chức vụ: .....................................................
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 16 tháng 1 năm 2019
ST MÃ PHÁT SINH MUA PHÁT SINH
NGÀY TÊN HÀNG DƯ NỢ CUỐI GHI CHÚ
T HÀNG HÀNG THANH TOÁN
I Dư nợ đến trước ngày 16/1/2019
II Phát sinh mua hàng đến hết ngày 16/1/2019
' -
TỔNG CỘNG - - -

Hai bên cùng nhau xác nhận số dư nợ đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2019 đơn vị còn nợ Công ty Hải Hoa là: 0
Err:511
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
Đề nghị đơn vị trả nợ trước ngày 16 tháng 2 năm 2019

Kế toán công nợ Kế toán trưởng Xác nhận của chủ đơn vị

2012
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌN
VỀ BẢNG ĐIỀU KH
BẢNG CÔNG NỢ - DDDDD
Tháng 9 năm 2012

4 9 9/2019 DDDDD D

NGÀY TÊN HÀNG HOÁ ĐVT SL NHẬP ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÒN NỢ

1 2 3 4 5 6 7
Số dư đầu kỳ -

Phát sinh trong kỳ -


TỔNG CỘNG 0 0

- Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2012 Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ còn nợ DDDDD 0 đ.
- Bằng chữ: Không đồng. chẵn./.
0 Hải Phòng,
ngàyngày 30 tháng
30 tháng 9 9 năm 2012 30
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY TK 1 Tồn k Mẫu số : 01-VT
Lô F6, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải II, Hải An (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHIẾU NHẬP KHO


Ngày 10 tháng 10 năm 2012
NHẬP XUẤT Số : 002 TK Nợ : 156, 1331
TK Có : 331
- Họ tên, (đơn vị) giao hàng: Tồn kho - Bộ phận nhận VT: PHÒNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ
- Nhập tại kho: ĐÌNH VŨ
10/10/2012
Tên, nhãn hiệu, quy cách Đơn Số lượng
Số Mã Đơn Thành
phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm vị Theo Thực
TT số giá tiền
hàng hóa tính chứng từ nhập
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Van chặn 10 inch VC10 Cái 0 - -
. 0 0 0 - -
CỘNG -
-
Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Phòng kỹ thuật đầu tư
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
MÃ VT --> TÊN VẬT TƯ Ngày 1 Tháng 1 1 Sổ Nhập PHIẾU NHẬP KHO
VC12 --> Van chặn 12 inch Ngày 2 Tháng 2 2 Sổ Xuất PHIẾU XUẤT KHO
VC10 --> Van chặn 10 inch Ngày 3 Tháng 3
VC8 --> Van chặn 8 inch Ngày 4 Tháng 4
VC6 --> Van chặn 6 inch Ngày 5 Tháng 5
VC4 --> Van chặn 4 inch Ngày 6 Tháng 6
VC3 --> Van chặn 3 inch Ngày 7 Tháng 7
O.L4 --> Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dài 780 Ngày 8 Tháng 8
O.L6 --> Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dài 780 Ngày 9 Tháng 9
O.L8 --> Ống mềm co giãn chịu lún 8 inch dài 985 Ngày 10 Tháng 10
O.L10 --> Ống mềm co giãn chịu lún 10 inch dài 1065 Ngày 11 Tháng 11
O.L12 --> Ống mềm co giãn chịu lún 12 inch dài 1200 Ngày 12 Tháng 12
O.L14 --> Ống mềm co giãn chịu lún 14 inch dài 1295 Ngày 13 Cả năm
O.L4.1 --> Ống mềm co giãn chịu lún 4 inch dài 490 Ngày 14
O.L6.1 --> Ống mềm co giãn chịu lún 6 inch dài 480 Ngày 15
O.T.8 --> Ống mềm co giãn đồng trục 8 inch dài 490 Ngày 16
O.T.10 --> Ống mềm co giãn đồng trục 10 inch dài 490 Ngày 17
O.T.12 --> Ống mềm co giãn đồng trục 12 inch dài 490 Ngày 18
CL.8 --> Clê tròng 8 Ngày 19
CL.9 --> Clê tròng 9 Ngày 20
CL.10 --> Clê tròng 10 Ngày 21
CL.11 --> Clê tròng 11 Ngày 22
CL.13 --> Clê tròng 13 Ngày 23
CL.14 --> Clê tròng 14 Ngày 24
CL.15 --> Clê tròng 15 Ngày 25
CL.16 --> Clê tròng 16 Ngày 26
CL.17 --> Clê tròng 17 Ngày 27
CL.19 --> Clê tròng 19 Ngày 28
CL.22 --> Clê tròng 22 Ngày 29
CL.24 --> Clê tròng 24 Ngày 30
CL.27 --> Clê tròng 27 Ngày 31
CL.30 --> Clê tròng 30
CL.32 --> Clê tròng 32
CL.34 --> Clê tròng 34
CL.36 --> Clê tròng 36
CL.8.10 --> Clê 8-10
CL.12.13 --> Clê 12-13
CL.14.17 --> Clê 14-17
CL.17.19 --> Clê 17-19
CL.19.22 --> Clê 19-22
CL.21.23 --> Clê 21-23
CL.8.24 --> Bộ Clê 8-24
CL.19.22.C --> Clê đuôi chuột 19-22
CL.24.27.C --> Clê đuôi chuột 24-27
CL.30.32.C --> Clê đuôi chuột 30-32
CL.32.36.C --> Clê đuôi chuột 32-36
CL.L --> Bộ Clê lực (khẩu)
CL.X --> Clê xích
K.Đ --> Kìm điện
K.C --> Kìm cắt
K.Đ.1 --> Kìm bấm cốt dây điện
K.Đ.2 --> Kìm tuốt dây điện
TV.1 --> Tô vít to 2 đầu
TV.2 --> Tố vít nhỏ 1 đầu
BU.1 --> Búa thường
BU.2 --> Búa đồng
BU.3 --> Búa tạ
ML.1 --> Mỏ lết 375
ML.2 --> Mỏ lết 200
BM --> Bơm mỡ
LG.1 --> Lục giác chẵn
LG.2 --> Lục giác lẻ
S.Đ --> Súng bắn đinh rút
TV.3 --> Bộ tô vít 5 cạnh
CU.1 --> Cưa sắt
XB --> Xà beng
M.MA --> Máy mài để bàn
M.MA.1 --> Máy mài, cắt cầm tay
M.K --> Máy khoan
DU.1 --> Dũa to
ET --> Eeto 150
DU.2 --> Dũa nhỏ
CPA --> Compa
CA --> Bộ cảo
TH.1 --> Thước 7.5m
NI --> Ni vô
ĐV --> Đầu vít
S.KH --> Súng sịt khí
B.NH --> Bơm nhớt
TH.2 --> Thước vuông
K.N --> Kìm nước
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TH.3 --> Thước vuông
SE.01 --> Senor T305182 catalog No EF 8262G148V
SE.02 --> Senor T234444 catalog No EF 8262G148V
SE.03 --> Senor T365750 catalog No EF 8262G230V
SE.04 --> Senor T352958 catalog No EF 8262G230V
SE.05 --> Senor T126584 catalog No EF 8262G093
SE.06 --> Senor T117639 catalog No EF 8320G184
KĐM.1 --> Khởi động mềm 3RW 4027-1BB14 (15KW)
KĐM.2 --> Khởi động mềm 3RW 4047-1BB14 (55KW)
M.H --> Máy hàn Hồng ký 200A
CH.O --> Chai Ôxy
B.G --> Bình ga
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
PHIẾU NHẬP KHO 0 00000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PHIẾU XUẤT KHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

đồng
Không đồng.
0 00000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

đồng
Không đồng.
500000 00000050000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0
năm
trăm ngàn đồng
Năm trăm ngàn đồng

Related Interests