You are on page 1of 4

แบบเสนอโครงการ

รายวิชา 661202 โครงการพิเศษ (Special Project)


สาขาการแสดงดนตรี

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันคณะดุริยางค์ศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามีจานวนมากขึ้นเพื่อเป็นการรองรับในสาขาวิชาที่
นักศึกษาจบ การนาองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพที่นักศึกษาได้ศึก ษาเฉพาะทางนั้น มีความจาเป็นในการ
พัฒนาประเทศชาติศิลปะการแสดง จึงจาเป็นมากที่จะต้องพัฒนาอย่างถูกวิธี เพื่อบ่งบอกความเท่าเทียมและ
อารยธรรมดนตรีของประเทศชาติ
ศาสตร์ของดนตรีเป็นความทราบซึ้ งที่ผู้ถ่ายทอดต้องมีองค์ความรู้มากที่พอจะสามารถทาให้ผู้ฟังและ
ผู้ชมคล้อยตามไปกับงานศิลปะชิ้นนี้ที่เรียกว่าดนตรี วิชาการนาเสนอผลงานดนตรี จึงต้องมีหลักการและเหตุผล
ที่เป็นได้ ถูกต้อง และเข้าถึงอย่างจริงจัง จึงจะสามารถพูดได้ว่าประสพผลสาเร็จ การนาเสนอผลงานดนตรีจึง
ถือเป็นสิ่งสาคัญ ผู้รับชมเป็นผู้ตัดสินวรรณกรรมเหล่านี้ ว่าผลงานเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในศาสตร์ของดนตรีว่า
เป็นอย่างไร
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกฝนการแสดงความสามารถด้านดนตรีต่อสาธารณะชน
2. เรียนรู้การปฏิบัติอย่างถูกวิธีและการวางแผนอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจต่อบทเพลง
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงกระบวนการแสดงดนตรีอย่างถูกต้อง
2. เพื่อที่จะได้รู้ถึงการนาวรรณกรรมมาอ้างอิงอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
3. ผู้แสดงมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในระบบก่อนการแสดงดนตรีมากขึ้น
4.ลักษณะโครงการ
การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตครั้งนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยการแสดงแบ่งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกจะ
นาเสนอ 2 บทเพลง ใช้เวลาโดยประมาณ 30 นาที พักครึ่ง 15 นาที และครึ่งหลัง อีก 2 บทเพลง ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที

4.1 รายละเอียดโครงการ
ผู้แสดงได้จัดวางแผนขั้นตอนดาเนินโครงการ การวางแผน นาเสนอผลงานรวมถึงรายละเอียดการจัด
แสดง เพื่อการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตครั้งนี้ ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีรายการแสดงดังนี้

4.2 รายการแสดง
Giuseppe Torelli
Trumpet Concerto in D Major ‘Estienne Roger 188’
Thorvald Hansen
Sonata for Cornet and Piano

….Intermission….

Alexander Arutunian
Trumpet Concerto in A-flat Major
Phillip Sparke
Manhattan 1st movement: Saturday Serenade
4.3 วันเวลาสถานที่
การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตระดับปริญญาบัณฑิตโดย นายกิติศักดิ์ บุญสุข จัดแสดงในวันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 ณ หอดนตรี ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

4.4 ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1.ค้นหาบทเพลงที่จะใช้ในการแสดง โดยคานึงถึงความเหมาะสม
2.เลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงโดยศึกษาจากวรรณกรรม และนามาตีความหมาย
3.ปรึกษาอาจารย์สอนวิชาเอกในการคัดเลือกบทเพลง
4.ทาการฝึกซ้อมเพลงที่จะใช้ในการแสดง
5.เก็บรายละเอียดที่จะนามาแสดง และ ฟังการบรรเลงจากผู้ที่มีประสบการณ์กว่า
6.ประชาสัมพันธ์
7.ทาการแสดง

4.5 งบประมาณ

ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตรและโปสเตอร์ 600
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,800
ค่าอาหารว่างสาหรับผู้ชม 1,500
ค่าสถานที่ 2,550
ค่านักเปียโน 6,000
รวม 12,450
5.ตารางการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.ศึกษาและคัดเลือกบทเพลง

2.นาเสนออาจารย์ผู้สอน

3.ฝึกซ้อม

4.ขออนุมัติโครงการ

5.ประชาสัมพันธ์