You are on page 1of 1

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO TỔNG KẾT

1. MỤC TIÊU
- Áp dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng dự án đổi mới sáng tạo trong thực tế.

2. YÊU CẦU
- Thực hiện theo nhóm (Teamwork)
- Đề tài theo nhóm đã được phân chia trong quá trình học. Có thể chọn đề tài mới theo yêu
cầu của nhóm nhưng cần có sự phê duyệt của giảng viên.
- Dự án phải chứng minh được tính mới, tính sáng tạo so với các sản phẩm đang có trên thị
trường.
- Báo cáo cuối cùng (Pitch Deck)
3. THỜI GIAN
- Thời gian thực hiện đề tài: đến ngày báo cáo.
4. NỘI DUNG BÁO CÁO (TRÌNH BÀY THEO TIỂU LUẬN)
- Dựa theo tiêu chí của nhóm, chủ đề của nhóm, thực hiện các nội dung sau:
o Thiết kế bản thử nghiệm ý tưởng sáng tạo/kinh doanh (experiment design)
o Tiến hành thử nghiệm.
o Viết bản mô tả chân dung khách hàng, cập nhật các bản mô tả chân dung khách
hàng (ít nhất 03 version, mỗi người một bản, viết tay)
o Thiết lập mô hình kinh doanh và thử nghiệm mô hình kinh doanh (thay đổi theo
các bản mô tả chân dung khách hàng và thử nghiệm ý tưởng (03 version của
BMC, cập nhật theo các tuần, viết tay)
o Thiết kế Tuyên bố giá trị sản phẩm và thử nghiệm tuyên bố giá trị.
o Báo cáo tổng kết phiên bản cuối cùng: customer personas+BMC, VP.
o Tất cả phải phân tích và trình bày trong tập báo cáo chung của nhóm.
o PICTH DECK: Gửi trước ngày báo cáo 01 ngày.
5. BÁO CÁO + ĐÁNH GIÁ
- Tổng hợp phân tích làm việc của các tuần.
- Báo cáo trình bày sự phát triển dự án trong và sau quá trình học.
- File powerpoint: trình bày trong 5 phút + 5 phút hỏi, đáp.
- Điểm đánh giá cuối: Tập tiểu luận của nhóm, pitch deck, trình bày của các thành viên
trong nhóm.