You are on page 1of 3

DAILY School: SAINT FERDINAND COLLEGE Grade Level & Quarter: GRADE 9 ( SAINT Date :January 14, 2019

LESSON JOHN, ST. JOSEPH AND St. James


LOG Teacher MAY-ANN S. CAHILIG Learning Area EKONOMIKS (2nd Quarter)

Day 1 Day 2 Day 3


I. OBJECTIVES

A. Content Standard Ang mga mag - aaral ay may pag - unawa sa mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang- ekonomiya nito sa harap ng mga hamon
at pwersa tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad
B. Performance Standards Ang mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa maayos na pagpapatupad at pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang
pang- ekonomiya nito tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad

C. Learning Competencies /  Nasusuri ang bahaging


Objectives (Write the LC ginagampanan ng agrikultura,
Code) pangingisda, at paggugubat sa
ekonomiya at sa bansa
AP9MSP-IVc- 6

Sector ng Agrikultura
II. CONTENT
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
B. Teacher’s Guide pages

C. Learners’ Materials pages


D. Textbook pages
E. Additional Materials from PowerPoint presentation
Learning Resources Video clip
Portals
A. Other Learning Resources Ekonomiks Module pg. 365-375

IV. PROCEDURES
A. Revising previous lesson Wow Game:
or presenting the new Wheel Spinner:
lesson Ang wheel na ito ay may
laman na mga tanong
patungkol sa nakaraan.
B. Establishing a purpose for KANTANG BAYAN- ALAM KO!
the lesson Mag-isip ng limang bagay o anuman na
pumapasok sa inyong isipan kapag
naririnig ang kantang “MAGTANIM AY
di biro.”
C. Presenting examples/ Bakit ang limang bagay na ito ang
instances of the new naisip mo kaugnay ng awiting
lesson “Magtanim ay di biro”?

D. Discussing new concepts and Group Discussion:


practicing new skills #1 Bawat pangkat ay ibibigay ang
ginagampanan at suliraning
kinakaharap ng pangingisda,
paghahalaman, paghahayupan at
paggugubat.
Group 1- PANGINGISDA
Group 2- PAGHAHALAMAN
Group 3- PAGHAHAYUPAN
Group 4- PAGGUGUBAT

Ano ang suliraning kinakaharap ng mga


pangunahing gawain sa agrikultura?
Ano ang maaring epekto nito sa ating
buhay?
E. Developing mastery Bawat pangkat ay bibigyan ng sariling
(Leads to Formative kopya ng tulang ,“MAGSASAKA Hari ng
Assessment 3) kabukiran, Bayani ng bayan” at ibibigay
ang mensaheng ipinapahiwatig ng tula.
F. Finding practical applications Bakit tinaguriang hari ng kabukiran ang
of concepts and skills in daily mga magsasaka?
living
Bakit mahalagang pagtuunan ng pansin
ang agrikultura?

G. Making generalizations and Anu-ano ang ibat ibang uri ng


abstractions about the lesson agrikultura?

H. Evaluating learning Quiz

I. Additional activities for Takdang-aralin:


application or remediation Anu-ano ang mga batas tungkol sa
agrikultura?

Prepared by: Noted by: Approved by:

MAY-ANN S. CAHILIG LORELEI GABA ORLANDO R. MACABALLUG,MAEd


AP Teacher JHS Coordinator Principal