You are on page 1of 39

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST.

HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

FAIL PERANCANGAN
STRATEGIK BIDANG
KURIKULUM
FAIL PERANCANGAN
STRATEGIK BIDANG
KURIKULUM
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

FAIL OPPM

FAIL OPPM
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

FAIL PELAKSANAAN
LDP

FAIL PELAKSANAAN
LDP
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

FAIL PENGURUSAN
LDP

FAIL PENGURUSAN
LDP
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

MBMMBI

MBMMBI
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

FAIL PROGRAM
UPSR

FAIL PROGRAM
UPSR
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PENYELIAAN
DAN
PENCERAPAN

PENYELIAAN
DAN
PENCERAPAN
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PENYELIAAN
DAN
PEMERIKSAAN
BUKU LATIHAN

PENYELIAAN
DAN
PEMERIKSAAN
BUKU LATIHAN
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

JADUAL
WAKTU

JADUAL
WAKTU
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

SKPM

SKPM
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PLC

PLC
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

E-PRESTASI
(PBPPP)

E – PRESTASI
(PBPPP)
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PEMANTAUAN
MESRA GEMILANG
PPD/JPNS/NAZIR

PEMANTAUAN
MESRA GEMILANG
PPD/JPN/NAZIR
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PDP
ABAD KE- 21

PDP
ABAD
KE - 21
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

E-OPERASI

E - OPERASI
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PERLANTIKAN
PENGURUS
PEPERIKSAAN
PERLANTIKAN
PENGURUS
PEPERIKSAAN
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

MINIT MESYUARAT
PANITIA

MINIT MESYUARAT
PANITIA
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

MINIT MESYUARAT
GURU

MINIT MESYUARAT
GURU
1
SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER
72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

MINIT MESYUARAT
PENGURUSAN

MINIT MESYUARAT
PENGURUSAN
1

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

MMI

MMI

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN
1
PROGRAM
PENINGKATAN
AKADEMIK

PROGRAM
PENINGKATAN
AKADEMIK

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN
1
PLBS

PLBS

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


1

72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN


SBOA

SBOA

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN
1
ICT
DAN
VLE ROG

ICT
DAN

VLE FROG

SEK. JEN.KEB (TAMIL) LADANG ST. HELIER


72100 BAHAU,NEGERI SEMBILAN

PROGRAM
SELEPAS
UPSR

PROGRAM
SELEPAS
UPSR
1
KANDUNGAN FAIL

STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID

ASPEK 5.1 KEMENJADIAN MURID DALE AKADEMIK A

5.1.1 PERATUS MURID MENCAPAI MATLAMAT TAHUNAN


INDIVIDU YANG DITETAPKAN DALE TAHUN TERKINI
(MURID KEPERLUAN KHAS)

5.1.2 : GRED PURATA SEKOLAH DALE PEPERIKSAAN


AWAM SEKOLAH RENDAH (UPSR)
KANDUNGAN FAIL
STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

ASPEK 1.1 : (PGB SEBAGAI PENERAJU)


ASPEK 1.1.1 PGB MENETAPKAN HALA TUJU SEKOLAH SECARA A
: TERANCANG
ASPEK 1.1.2 PGB MENGETUAI PENYEDIAAN RANCANGAN SEKOLAH B
: TERANCANG DAN SISTEMATIK
ASPEK 1.1.3 PGB MENGETUAI PEMANTAUAN PENGOPERASIAN SEKOLAH C
: SECARA TERANCANG DAN SISTEMATIK
ASPEK 1.1.4 PGB MENERAJUI AKTIVITI INSTRUKSIONAL DALE D
: PELAKSANAAN PDP SECARA PROFESSIONAL DAN
TERANCANG
ASPEK 1.1.5 PGB MENERAJUI AKTIVITI INSTRUKSIONAL DALE E
: PELAKSANAAN PDP SECARA PROFESSIONAL DAN
TERANCANG
ASPEK 1.1.6 PGB MENERAJUI AKTIVITI INSTRUKSIONAL DALAM F
: PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEMAJUAN DAN PENCAPAIAN
MURID SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG
ASPEK 1.1.7 PGB MENANGANI MASALAH PENGOPERASIAN SEKOLAH G
: SECARA PROFESSIONAL DAN TERANCANG
ASPEK 1.2.1 PGB MEMBERI BIMBINGAN KEPADA GURU DAN AKP SECARA H
: PROFESSIONAL DAN TERANCANG

ASPEK 1.2.2 : PGB MEMBERI BIMBINGAN KEPADA BARISAN PEMIMPIN I


YANG DITURUN KUASA SECARA PROFESSIONAL DAN
TERANCANG
ASPEK 1.3.1 PGB MENDORONG WARGA SEKOLAH DENGAN MENJADI SURI J
: TELADAN SECARA PROFESSIONAL DAN TERANCANG
ASPEK 1.3.2 PGB MENGGALAKKAN WARGA SEKOLAH MEMBERI INPUT K
BERKAITAN PEMAJUAN SEKOLAH SECARA PROFESSIO: NAL
DAN TERANCANG
ASPEK 1.3.3 PGB MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH DALE L
: MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SECARA TERANCANG
KANDUNGAN FAIL
STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI
ASPEK 2.1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA A
2.1.1 : SUMBER MANUSIA DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN
TERANCANG.
2.1.2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DIURUS SECARA
TERANCANG.
ASPEK 2.2 : PENGURUSAN ASET B
2.2.1 : ASET AHLI DAN ASET TAK ALIH DIURUS SECARA
SISTEMATIK DAN TERANCANG
ASPEK 2.3 : PENGURUSAN KEWANGAN C
2.3.1 : KEWANGAN DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN
TERANCANG
ASPEK 2.4 : PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN D
2.4.1 : SUMBER PENDIDIKAN DIURUS SECARA SISTEMATIK
DAN TERANCANG
ASPEK 2.5 : IKLIM E
2.5.1 PERSEKITARAN FIZIKAL DISELENGGARA SECARA
SISTEMATIK DAN TERANCANG.
2.5.2 SUASANA YANG SELESA DAN HARMONI DIWUJUDKAN
SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG.
ASPEK 2.6 : PENGURUSAN PERPADUAN F
2.6.1 : PEMAHAMAN DAN PENERIMA TERHADAP
KEPELBAGAIAN MASYARAKAT MALAYSIA DIURUS SECARA
TERANCANG.
ASPEK 2.7 : PERMUAFAKATAN STRATEGIK G
2.7.1 : PERMUAFAKATAN STRATEGIK DIUSAHAKAN SECARA
PROFESIONAL DAN TERANCANG.

KANDUNGAN FAIL

STANDARD 3

STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM A

3.1.1.1 : PELAKSANAAN KURIKULUM DIURUS SECARA


SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN B

3.1.2.1 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN DIURUS SECARA


PROFESIONAL DAN TERANCANG

3.1.2.2 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITI


PENGAJARAN GURU DIURUS SECARA
TERANCANG

3.1.2.3 :PROGRAM PENINGKATAN PANCAPAIAN MURID


DIURUS SECARA PROFESIONAL DAN
TERANCANG

3.1.2..4 :BANTUAN GERAN PER KAPITA MATA


PELAJARAN SECARA SISTEMATIK DAN
TERANCANG
ASPEK 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL C

ASPEK 3.1.3.1 : MASA PELAKSANAAN PDP DIURUS


SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG.
ASPEK 3.1.4 : PENGURUSAN PENILAIAN MURID D

3.1..4.1 : : PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DIURUS


SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG.

KANDUNGAN FAIL
STANDARD 3.2 : PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM A

3.2.1.1 : PELAKSANAAN KOKURIKULUM DIURUS SECARA


SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 3.2.2 : PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN B

3.2.2.1 : KELAB /PERSATUAN DIURUS SECARA SISTEMATIK


DAN TERANCANG

ASPEK 3.2.3 : PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM C

3.2.3.1 : BADAN BERUNIORM DIURUS SECAR SISTEMATIK


DAN TERANCANG.

ASPEK 3.2.4 : PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN D

3.2.4.1 : SUKAN /PERMAINAN DIURUS SECARA SISTEMATIK


DAN TERANCANG

ASPEK 3.2.5 : PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN E


KOKURIKULUM

3.2.5.1 : PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM


DIURUS SECARA PROFESIONAL DAN TERANCANG.

ASPEK 3.2.6 : PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA F

3.2.6.1 : AKTIVITI SUKAN UNTUK SEMUA DIURUS SECARA


PROFESIONAL DAN TERNCANG.

ASPEK 3.2.7 : PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM G

3.2.7.1 : PENTAKSIRAN KOKURIKULUM DILAKSANAKAN


SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG.
KANDUNGAN FAIL

STANDARD 3.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID A

3.3.1.1 : PELAKSANAAN HALEHWAL MURID DIURUS


SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 3.3.2 : PENGURUSAN DISIPLIN MURID B

3.3.2.1 : DISIPLIN MURID DIURUS SECARA PROFESIONAL


DAN TERANCANG

ASPEK 3.3.3 : PENGURUSAN KESELAMATAN MURID C

ASPEK 3.3.4 : PENGURUSAN KESIHATAN MURID D

3.3.4.1 : PROGRAM DAN PERKHIDMATAN KESIHATAN


MURID DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 3.3.5 : PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID E

3.3.5.1 : BANTUAN PELAJARAN MURID DIURUS SECARA


SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 3.3.6 : PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN F


KAUNSELING

3.3.6.1 ; PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


DIURUS SECARA PROFESIONAL DAN TERANCANG.

3.3.6.2 :PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK DIURUS SECARA


SISTEMATIK DAN TERANCANG.

KANDUNGAN FAIL

STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


ASPEK 4.1 : GURU SEBAGAI ASPEK 4.1.1 : GURU MERANCANG A
PERANCANG PELAKSANAAN PDPC SECARA PROFESIONAL
DAN SISTEMATIK
ASPEK 4.2 : GURU SEBAGAI ASPEK 4.2.1 : GURU MENGAWAL PROSES B
PENGAWAL PEMBELAJARAN SECARA TERANCANG
ASPEK 4.2.2 : GURU MENGAWAL SUASANA
PEMBELAJARAN SECARA PROFESSIONAL DAN
TERANCANG
ASPEK 4.3 : GURU SEBAGAI ASPEK 4.3.1 : GURU MEMBIMBING MURID C
PEMBIMBING SECARA PROFESIONAL DAN TERANCANG

ASPEK 4.4 : GURU SEBAGAI ASPEK 4.4.1 : GURU MENDORONG MINDA D


PENDORONG MURID MELAKSANAKAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN SECARA TERANCANG
ASPEK 4.4.2 : GURU MENDORONG EMOSI
MURID MELAKSANAKAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN SECARA TERANCANG
ASPEK 4.5 : GURU SEBAGAI 4.5.1 GURU MELAKSANAKAN PENILAIAN E
PENILAI SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

ASPEK 4.6 : MURID SEBAGAI ASPEK 4.6.1 : MURID MELIBATKAN DIRI F


PEMBELAJAR AKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN SECARA
BERKESAN