You are on page 1of 13

CARTA ORGANUSASI KELAB DOKTOR MUDA 2015

PENASIHAT

PN.M.ESWARY

PN.K.SHOBA

CIK.P.SANKESSVAREE

PENGERUSI

R.SHAILENDRAH

N.PENGERUSI

M.SHARATHY

SETIAUSAHA

R.VIKNESWARAN

BENDAHARI
2015
R.SIVANATHAN

AJK

K.THIVYA SHANTHI (THN 6)

SK.KALIDAS (THN 6)

J.SARUIEN RAU (THN 5)

K.DARMENDRAN (THN 5)

D.SANGEETHA (THN 4)

R.THAYANITHI (THN 4)
NAMA AHLI KELAB DOKTOR MUDA 2015

TAHUN 4

R.THAYANITHI

S.PRIYA HARSINI

T.BILSHAN THEVA

N.LETCHUMEE

K.DARMENDRAN

J.NAVANESWARY

K.MAANJUSRI
TA

TAHUN 5

S.SURENDRAN

J.SARVEIN RAV

A.SOOTHINATHAN

R.SIVANATHAN

M.SHARATHIY

TAHUN 6

A.VIKNESWARAN

R.SHAILENDRA

R.THIVYA SANTHI

S.SHALINI PREETHA

M.DHIVINESHWARAN

S.KALIDAS

R.VIKNESWARAN
KUMPULAN KELAB DOKTOR MUDA 2015

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

A.VIKNESWARAN R.SHAILENDRA

R.THAYANITHI J.SARVEIN RAV

S.SURENDRAN S.PRIYA HARSINI

A.SOOTHINATHAN

KUMPULAN 3 KUMPULAN 4

R.THIVYA SANTHI N.LETCHUMEE

S.SHALINI PREETHA K.DARMENDRAN

T.BILSHAN THEVA J.NAVANESWARY

KUMPULAN 5 KUMPULAN 6

M.DHIVINESHWARAN R.VIKNESWARAN

R.SIVANATHAN K.MAANJUSRI

S.KALIDAS M.SHARATHIY

N.LETCHUME
RANCANGAN TAHUNAN KELAB DOKTOR MUDA 2015

BIL PERKARA J F M A M J J O S O N

1. Pemilihan dan pendaftaran ahli kelab /

2. Menghafal dan melafazkan lagu dan ikrar / / / / / / / / / / /

3. Pemeriksaan kesihatan / / / / / / / / / /

4. Ujian ketajaman penglihatan /

5. Ceramah Kesihatan / / /

6. Ceramah keselamatan / /

7. Gotong royong / / / / / / / / / / /

8. Demontrasi / / /

9. Penyediaan bahan pendidikan kesihatan / /

10. Aktiviti luar /


PERANCANGAN TAHUNAN KELAB DOKTOR MUDA

2015

PERANCANGAN JANGKA PANJANG

1. Membuat buku informasi

2. Pemeran makanan kesihatan

3. Penyediaan ruang Kelab Doktor Muda

1. Perancangan jangka pendek

1.1 Membuat brosur

1.2 Pertandingan membuat buku informasi

2. Cara Menjaga Keselamatan Diri

2.1 Ceramah cara menjaga keselamatan diri

2.2 Mengadakan kuiz cara menjaga keselamatan diri

2.3 Pemeran cara menjaga keselamatan diri

3. Konvensyen Doktor Muda

3.1 Memberi bahan kepada murid

3.2 Mengadakan pertandingan

3.3 Melatih murid untuk pertandingan


MATLAMAT

Penubuhan Kelab Doktor Muda ini mempunyai matlamat untuk

memperkasakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran kesihatan supaya

mereka dapat meningkatkan taraf kesihatan diri dan rakan mereka.

OBJEKTIF

1. Melahirkan murid yang berwawasan serta modal insan yang diimpikan oleh negara.

2. Membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan anggota keluarga ke arah
mengamalkan cara hidup sihat.

3. Membolehkan murid menjadi pembimbing dan contoh (role model) ke arah amalan cara hidup
sihat.

4. Membolehkan murid membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan
aktiviti kesihatan di sekolah.

5. Memperkukuhkan penglibatan guru serta warga sekolah dalam usaha meningkatkan kesihatan
murid.

6. Menggalakkan ibu bapa / penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan murid.

7. Mempertingkatkan usahasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian


Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan murid.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
PERANCANGAN STRATEGIK KELAB DOKTOR MUDA 2015

Bil Isu strategik Matlamat strategik Objektif kpi sasar


an
2015 2016 2017
Pengurusan Kelab Meningkatkan 1 .Meningkatkan bilangan
Doktor Muda dan pencapaian perjumpaan dan latihan aBilangan perjumpaan
pencapaian aktiviti Kelab Doktor Muda dan latihan
masih rendah SJK(T) Laadang 2.Meningkatkan bilangan aktiviti
diperingkat St Helier semua Kelab DoktorMuda b.Bilangan aktiviti
sekolah,daerah, peringkat Kelab Doktor Muda
negeri dan 3.Memastikan ahli kelab
kebangsaan menjalankan tugas dan c.Bilangan ahli kelab
peranan dengan lebih yang menjalankan
bertanggungjawab tugas dengan baik

4.Meningkatkanpenyertaan Ahli d.Bilangan penyertaan


Kelab Doktor Muda dalam dalam konvensyen
Konvensyen Doktor peringkat daerah
Mudaperingkat Daerah
e.Bilangan penyertaan
5.Penyertaan Ahli Kelab dalam konvensyen
DoktorMuda dalam Konvensyen peringkat negeri
Doktor Muda peringkat Negeri
f.Bilanganpenyertaan
6.Meningkatkanpenyertaan Ahli dalam konvensyen
Kelab Doktor Muda dalam peringkat kebangsaan
Konvensyen Doktor Muda
peringkat Kebangsaan g.Bilangan kes
masalah kesihatan
7.Mengurangkan kes dikurangkan
masalahkesihatan dikalangan
murid
PELAN TAKTIKAL KELAB DOKTOR MUDA 2015

Isu strategik Matlamat strategik Objektif kpi strategik


Bil
Pengurusan Kelab Meningkatkan 1.Meningkatkan bilangan a.Bilanganperjumpaan dan 1. Mendapatkan
Doktor Muda dan pencapaian perjumpaan danlatihan latihan sokongankewan
pencapaian aktiviti Kelab Doktor Muda gan daripada
masih rendah SJK(T) Ladang st 2.Meningkatkanbilangan aktiviti Kelab b.Bilangan aktiviti Kelab pihakPIBG dan
diperingkat sekolah, Helier di semua DoktorMuda Doktor Muda Ibu bapa
daerah, negeri dan peringkat atauNGO dalam
kebangsaan 3.Memastikan ahli kelab menjalankan c.Bilangan ahli kelab yang menjayakanprog
tugas dan menjalankan tugas dengan ram Doktor
peranan dengan lebih baik Muda.
bertanggungjawab
d.Bilangan penyertaan 2.Bekerjasama
4.Meningkatkanpenyertaan Ahli Kelab dalam konvensyen denganagensi
Dokto rMuda dalam Konvensyen peringkat daerah atau individu
Doktor Muda peringkat Daerah luar dalam
e.Bilangan penyertaan melaksanakanpr
5.Penyertaan AhliKelab Doktor Muda dalam konvensyen ogram Doktor
dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat negeri Muda
peringkat Negeri
f.Bilanganpenyertaan 3. Membimbing
6.Meningkatkan penyertaan AhliKelab dalam konvensyen ahli KelabDoktor
DoktorMuda dalam Konvensyen peringkat kebangsaan muda
Doktor Muda peringkat Kebangsaan dalammenjalank
g.Bilangan kesmasalah an tugas
7.Mengurangkan kes kesihatan dikurangkan dantanggungjaw
masalahkesihatan dikalangan murid ab denganlebih
h.perjumpaan dan latihan baik.

i.Bilangan aktiviti Kelab 5.Meningkatkan


Doktor Muda penglibatan ibu
bapa danmurid-
j.Bilangan ahli kelab yang murid dalam
menjalankan tugas dengan program Doktor
baik Muda

k.Bilanganpenyertaan
dalam konvensyen
peringkat daerah

l.Bilangan penyertaan
dalam konvensyen
peringkat negeri

m. .Bilangan penyertaan
dalam konvensyen
peringkat kebangsaan

n.Mengurangkan masah
kesihatan