You are on page 1of 18
Ministerul Afacerilor Iaterne CONCURS DE ADMITERE Si Academia de Pole “Alewandru Joan Cusa* Facultates de Pompieri mea august 2018 FIZICA |A2 1) Un resou electric conectat la 0 tensiune U=220 V consumé o putere P=484 W. Valoarea rezistengei resoului este: 102 ») 100.0 91a a) 1kQ 2) Un fierbitor alimentat la tensiunea U=220 V este parcurs de un curent de intensitale /=10 A. Neglijéind pierderile de cAldura cu exteriorul, fierbatorul inedlzeste m= kg apa (Cepa~4200ke-K) cu A=22°C in timp de: a) 0.42 s; b) 420 042s; das. 3) Unitatea de masura a tensiunii electrice se poate exprima in unitati fundamentale in SI prin: ay gem Atos? by Ag ds o) kame : as mAs 4) Notafiile fiind cele utilizate in manualele de fizic8, unitatea de misurd an electrice este: ads; b)Om:; 9 Wn; aVA 5) O sursi debiteazi pe un rezistor R/=30.0 un curent de intensitate J=10 A. Daca se inlocuies! inigial cu altul avand rezistenta R2=14.5 ©, intensitatca curentului se dubleaz. Rezistenja sursei este: a) 109; b) 100.9; ©) 0.1.2: d12 Noid: Frecare tntrchare are o singurd variantl de Fispuns corecth Exemplu de marcare eBspuns: 1 = x 8 8 Raspuns considerat corect la Intrebarea nr. 1: b) Pagina 1/4 facerilor Interne CONCURS DE ADMITERE “Alovandrn Toan Cusa™ Facultatea de Pompieri Sesiunes august 2018 = FIZICA |A2 (a) rezistoare grupate in serie au rezistenjcle in raportul Ry/R/=2. Stiind ca rezistena elecirica echivalenta a circuitului astfel format este R.=15 ©, valorile celor dowd rezistenge sunt: a) Ri=5.O, R102: b) R102, R=5 0: ©) R=2,5 O, RS O: 4) RAS 0, R250. 7) In miscarea rectilinic uniform inectinit& viteza unui corp: a) ereste: b) scade; ¢) raméne constanta; d) este nula. 8) Un schior cu masa m-70 kg coboard liber, pornind din repaus, de la altitudinea de 1200 m pana la altitudinea de 1100 m. Cunoscénd valoarea accelerat ionale 4=10 m/s" gi considerdind frec bile, energia la altitudinea de 1100 m este: b) 70 ks; ©) 90 ki: 4) 100 KI. 9) Un puc de hochei este lansat pe gheaya cu viteza iniliala vj=2 m/s. Pucul se opreste dupa parcurgerea distantei d=10 m. Cunosodind valoarea acceleratici gravitationale g~10 m/s, cveficientul de frecare dintre puc si gheald este: 2) 0,01; b) 0,02; ©) 0,05 dO Not: Fecare tntiebare are o singurl varianik de rispuns corectl Be 7 Exemplu de mareare rispuns: 1 4 RAHA Raspuns considerat corect la intrebarea nr. 1: b) Pagina 2/4 nisterul Afacerilor Interne CONCURS DE ADMITERE Academia de Pelitie “Alesandru: Ioan Cuca” Sesinnea august 2018 Facutaten dePompler FIZICA \A2 B nnv/s in sus de-a lungul unui plan inclinat fata de orizontala cu V3/2). Miscarea corpului pe planul inclinat se face cu frecare, coeficientul de frecare fiind yz ~1/5 3. Distanfa parcursd de corp pana la oprirea pe planul inclinat esie. a) lm: b)2m; c)3m:; d4m, 10) Un corp este lansat cu viteza vi unghiul a= 30° (sina =1/2; cosa 11) Conform principiilor mecanicii newtoniene: a) orice sistem igi mentine starea de migcare rectil b) orice forta imprima unui corp o acceleratie invers proportional cu marimea fortei ©) actiunea gi reacfiunea au puncte de aplicatie pe corpuri d 4) daca mai multe forte actionc2za simultan asupra unui corp acesta este intotdeauna in repaus. 12) Ltilizand notatiile din manualele de fizica, expresia matematica a randamentului unui plan inelinat este: ine Sina+peosa* tga ©) n=——84__, sina+ noosa sina d= _. sina—se0sa 13) Un gar ideal moncatomic, aflat Ia presiunea pa se destinde izobar pang cand temperatura sa se ubleaza, iar in continuare se raceste izocor pana cand temperatura revine la valoarea inigiald. Presiunea finald a gazului este egal cu: ay, ») ps ©) 2p: d) 4p. ‘Noli: Fiecare intrebare are o singurl variant de rispuns corects, a = T Exemplu de mareare féspuns: ‘OMAHA Raspuns considerat corect la intrebarea nr. 1: b) Pagina 3/4