You are on page 1of 108

Parc du LAC

Pădurea Băneasa

Grădina zoologică
Aleea Pr
ivighetor
ilor
Erou Iancu Nicolae

Jolie Ville

La Gloire
Parc du Lac
Mall Băneasa

office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro


Aleea Pr
ivighetor
ilor
Erou Iancu Nicolae

ou
La Gloire
es n
de ac
c Parc du Lac
drum

office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro


La GLOIRE Parc du LAC este al doilea La Gloire Parc du Lac is the second Accesul către ansamblul rezidențial se The total surface of the area is 6,820.95
concept rezidențial boutique din boutique residential concept in face pe strada Erou Iancu Nicolae, care squares meters and is structured as
România prin care demonstrăm că Romania to demonstrate that good and face legătura cu aeroportul și cu centrul follows:
se pot face locuințe bune, spațioase beautiful homes can be made, while orașului. Suprafața desfășurată totală • 9 four-rooms apartments;
și frumoase, dar, în același timp, being very affordable at the same time. a ansamblului este de 6820,95 metri • 32 three-rooms apartments;
accesibile. Complexul rezidențial The residential boutique complex is pătrați și este compus din: • 6 two-rooms apartments;
boutique se află în zona Băneasa / located in Băneasa/Pipera area, on the • 6 apartamente de 2 camere At a first glance, our boutique project
Pipera, chiar pe malul lacului Valea shore of the Valea Saulei Lake, having an • 32 apartamente de 3 camere is distinguished by its unique design
Șaulei, având o poziție excepțională, exceptional location, in the immediate • 9 apartamente de 4 camere and its low-height, and is integrated
în imediata vecinătate cu Aleea vicinity of Aleea Privighetorilor and De la prima vedere, proiectul nostru into the architecture of luxury homes,
Privighetorilor și Grădina Zoologică, the Zoo, in a quiet, green and safe area boutique se remarcă prin designul excluding it from the high-rise building
în cartier de vile liniștit, sigur și foarte of villas with access from Erou Iancu unic, iar regimul mic de înălțime îl blocks, giving you extra privacy,
verde, cu acces din strada Erou Iancu Nicolae Street. integrează mai degrabă în arhitectura tranquility and comfort.
Nicolae. The image of your home represents caselor de lux, excluzându-l din rândul The number of tenants is also very small,
Imaginea locuinței dumneavoastră vă you truly, being the place where the construcțiilor înalte tip bloc, conferind which will make the environment and
reprezintă cu adevărat, fiind locul unde family is formed and where you will un plus de intimitate, liniște și confort. the communication between them to
se formează familia și unde veți petrece spend quality moments with friends Numărul de locatari este de asemenea grow in the most pleasant way.
momente de calitate alături de prieteni, and everything around you: nature, unul foarte restrâns, ceea ce va face ca For each apartment we designed very
iar tot ce vă înconjoară – natura, aerul fresh air and tranquility will complete ambianța și comunicarea între aceștia large terraces with variable surfaces
curat și liniștea – vor completa acest this gorgeous holiday landscape. să se dezvolte în cel mai plăcut mod. between 15 squares meters and 110
peisaj superb de vacanță. The residential complex La GLOIRE Parc Pentru fiecare apartament am conceput squares meters, also we offer you the
Complexul rezidențial La GLOIRE Parc du Lac is composed of 47 comfortable terase foarte mari, cu suprafețe best place to enjoy your breakfast, your
du LAC cuprinde 47 apartamente apartments with generous surfaces variabile între 15 metri pătrați și 110 coffee or your favorite book.
confortabile cu suprafețe generoase și and modern compartments, with very metri pătrați, așa încât să vă oferim The terraces are large enough to be
compartimentări moderne, cu terase large terraces as well as underground locul cel mai potrivit în care vă veți arranged with flowers, plants, shrubs,
foarte mari, cât și o parcare subterană parking places with 2 ultra-modern putea savura micul-dejun, cafeaua sau garden furniture, bringing clean air
prevăzută cu 2 lifturi ultra moderne, elevators, facilitating the quick and veți putea citi cartea preferată. closer to your home.
facilitând accesul rapid și ușor către easy access to your home. Terasele fiind atât de ample, se pot In each apartment of the complex you
locuința dumneavoastră. Using intelligently the adjacent green amenaja cu flori, plante, arbuști, will enjoy of the freshness of nature
Utilizând în mod inteligent spațiul space, this represents more than 60% mobilier de grădină, aducând aerul and the wind of forest.
verde adiacent, acesta reprezintă of the entire surface of the complex curat și mai aproape de locuința dvs. The city traffic and the permanent noise
peste 60% din suprafața ansamblului with the purpose of defining a modern În oricare dintre apartamentele of the horns will disappear and instead
având scopul de a defini un stil de viață and healthy lifestyle. complexului vă veți bucura de you will enjoy bird songs, the blue of
modern și sănătos. The exceptional location in the prospețimea naturii și de adierea the sky, the walks on the shores of the
Amplasarea excepțională, în zona northern area of the capital is a real vântului de pădure. Forfota lake and dawns or sunsets reflected in
de nord a capitalei, este un avantaj advantage, being extremely close to orășenească, traficul și zgomotul the water luster.
real, fiind extrem de aproape de toate all important objectives of Bucharest permanent al claxoanelor, vor dispărea The residential complex La GLOIRE
obiectivele importante din nordul North Area (Băneasa Shopping City, cu totul, iar în schimb, vă veți bucura Parc du Lac is embraced by a miniature
Bucureștiului (Băneasa Shopping City, the Zoo, the Police Academy, Jollie de cântecul păsărilor, de albastrul delta, where water, greenery, birds and
Grădina Zoologică, Academia de Poliție, Ville, North Offices Area, Aviation cerului, de plimbări pe malul lacului, blooming trees will not miss from your
Jollie Ville, Zona de Birouri Aviației, Offices Area, Promenada Mall, Pompeiu de răsărituri sau apusuri de soare lifestyle, even if you are only at one
Promenada, Zona de Birouri Pompeiu, Offices Area, Otopeni Airport), an area oglindite în luciul apei. step away from the District 1.
Zona Birouri Nord, Aeroportul Otopeni, in continuous process of development Complexul rezidențial La GLOIRE
etc.), zonă în proces de dezvoltare that it will become the largest trading Parc du LAC este îmbrățișat de o deltă
continuu, care va deveni în viitorul area of the Southeast Europe in the în miniatură, în care susurul apei,
apropiat cea mai mare arie comercială near future. verdeața, păsările și pomii înfloriți vor
din sud-estul Europei. fi nelipsite din stilul dumneavoastră de
viață, chiar dacă sunteți doar la un pas
distanță de Sectorul 1.
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
Copiii dumneavoastră vor crește în Your children will grow up in the Întreaga instalație electrică prezintă The entire electrical system is absolutely
inima naturii și vor avea o șansă în plus middle of the nature and they’ll have a siguranță absolută, echipamentele safe and the equipment installed are
de a se bucura nu doar de tehnologia one more chance to enjoy not only the instalate fiind de ultimă generație, iar very modern. Another advantage is
smart de la tot pasul, dar și de nevoia tot smart technology seen all the way, but un alt avantaj sunt videointerfoanele video monitors with monitoring and
mai mult minimalizată în prezent de a also the, increasingly rare nowadays, cu monitorizare și sistem de alarmă. alarm system.
fi aproape de natură și de a cunoaște need to be close to nature and knowing Spațiile comune exterioare sunt The common outdoor spaces are
valorile atât de importante pe care the values that nature offers us at no iluminate cu sisteme tip led, cele două illuminated with led system, the
natura ni le oferă gratuit. charge. ascensoare sunt extrem de silențioase, two lifts are extremely silent, the
Proiectul va readuce în viețile celor care The project will bring back to the lives parcarea subterană este echipată cu underground parking is equipped with
îl vor alege liniștea atât de mult dorită of those who will choose the quiet sistem de ventilație, rampa de acces a ventilation system and the car access
după o zi istovitoare, bucuria de a privi rest after an exhausting day, the joy auto fiind degivrată. ramp is defrosted.
liber spre cer, senzația unică de a vă of looking to the open sky, the unique Arhitectura modernă și funcțională The modern and functional
petrece fiecare zi în natură, relaxarea sensation to spend every day in nature, propusă de CUBE Architecture, architecture proposed by CUBE
pe care o veți dobândi fără nelipsita the relaxation that you will gain leaving structura de rezistență, aparatele Architecture, the structure, the air
agitație urbană. behind the hectic city. de aer condiționat multi-split sunt conditioners with multi split system
Pentru a păstra cât mai liberă și verde To keep the fencing of the building facilități premium pe care le-am gândit are premium facilities which we have
împrejmuirea imobilului, parcarea as free as possible and green, the car încă din faza de proiectare pentru ca already thought of the design phase
auto este concepută complet parking is designed to be completely dumneavoastră să beneficiați de ele și so you can benefit from them and give
subteran, astfel, autoturismele underground, so your cars will be să vă ofere satisfacție deplină. you full satisfaction.
dumneavoastră vor fi mai curate, fiind protected from dust, sunshine, rain Termenul de finalizare este octombrie The construction deadline is October
protejate de praf, de soarele arzător, de or snow and the most important is 2019. 2019.
ploi sau de ninsori, și, cel mai important, that the access is directly from the car
accesul se face direct din parcare cu parking with the elevator directly to
cele două lifturi către locuință, iar în the dwellings and in the yard of the
curtea ansamblulului veți beneficia de ensemble you will have plenty of green
mult spațiu verde și de cât mai mult aer space and as much fresh air as possible.
curat. The comfort of each apartment is
Confortul fiecărui apartament este ensured by the finest quality finishes
asigurat de finisaje de cea mai bună and also by the all facilities of durable,
calitate și de toate facilitățile unei modern and easy to maintain a home.
locuințe durabile, moderne și ușor de All apartments are equipped with
întreținut. Toate dispun de încălzire central heating and underfloor
în pardoseală, ceea ce le face foarte heating, which makes them very
eficiente energetic. Contoarele pentru energy efficient.
toate utilitățile sunt individuale, Utilities counters are all individual
pentru a cunoaște cu precizie nivelul to know exactly the actual level of
real de consum în orice moment. consumption at any time.
Fiecare dormitor și living este dotat Each bedroom and living are equipped
cu parchet stratificat de stejar, iar în with oak parquet and in every bathroom
fiecare baie și bucătărie strălucirea este and kitchen the glamour is given
dată de calitatea premium a obiectelor by the premium quality of sanitary
sanitare și a gresiei și a faianței, de installations and objects, tiles and
proveniență spaniolă și italiană. Ușile faience of Spanish and Italian origin.
interioare precum și cele de acces sunt The interior doors as well as the access
de calitate italiană și întreaga tâmplărie doors are of Italian quality and the
exterioară este cu geam tripan, calitate entire exterior carpentry is German-
germană. quality, triple–glazed windows.

office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro


office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
24 23 22 21
20
19
25
26 18

27 45 40 17
43 42 41
28 44 39 16

29 38 15

30
34 35 36 37 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
31

32 2
33 1

Plan subsol
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
2.04 2.05

1.05
2.03 2.01 1.04

2.02 1.03 1.02 1.01

Plan parter
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
2.14 2.15

1.15
2.13 2.11 1.14

2.12 1.13 1.12 1.11

Plan etaj 1
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
2.24 2.25

1.25
2.23 2.21 1.24

2.22 1.23 1.22 1.21

Plan etaj 2
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
2.34

1.35
2.33 2.31 1.34

2.32 1.33 1.32 1.31

Plan etaj 3
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
1.45
2.43 2.41 1.44

2.42 1.43 1.42 1.41

Plan etaj 4
office@lagloire.ro +4 021 33 111 00 www.lagloire.ro
Apartament 1.01
3 camere

Suprafața construită apartament: 107,20 mp


Suprafața utilă apartament: 84,00 mp
Suprafața construită balcoane: 45,06 mp
Suprafața utilă balcoane: 40,74 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 152,26 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 124,74 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.01
3 camere

Suprafața construită apartament: 107,20 mp


Suprafața utilă apartament: 84,00 mp
Suprafața construită balcoane: 45,06 mp
Suprafața utilă balcoane: 40,74 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 152,26 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 124,74 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.02
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 23,13 mp
Suprafața utilă balcoane: 21,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 102,19 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 88,78 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.02
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 23,13 mp
Suprafața utilă balcoane: 21,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 102,19 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 88,78 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.03
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 24,84 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 103,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.03
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 24,84 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 103,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.04
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 25,56 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,63 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 116,33 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.04
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 25,56 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,63 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 116,33 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.05
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 27,05 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 113,43 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.05
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 27,05 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 113,43 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.01
3 camere

Suprafața construită apartament: 108,00 mp


Suprafața utilă apartament: 91,00 mp
Suprafața construită balcoane: 31,77 mp
Suprafața utilă balcoane: 29,46 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 139,77 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 120,46 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.01
3 camere

Suprafața construită apartament: 108,00 mp


Suprafața utilă apartament: 91,00 mp
Suprafața construită balcoane: 31,77 mp
Suprafața utilă balcoane: 29,46 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 139,77 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 120,46 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.02
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.02
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.03
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 98,71 mp
Suprafața utilă balcoane: 94,38 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 190,71 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 170,98 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.03
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 98,71 mp
Suprafața utilă balcoane: 94,38 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 190,71 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 170,98 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.04
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 91,92 mp
Suprafața utilă balcoane: 83,20 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 183,34 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 159,56 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.04
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 91,92 mp
Suprafața utilă balcoane: 83,20 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 183,34 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 159,56 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.05
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 52,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 47,23 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 129,96 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 111,97 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.05
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 52,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 47,23 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 129,96 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 111,97 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.11
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 86,41 mp
Suprafața construită balcoane: 41,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 37,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 162,67 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 133,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.11
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 86,41 mp
Suprafața construită balcoane: 41,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 37,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 162,67 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 133,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.12
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 30,87 mp
Suprafața utilă balcoane: 28,90 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 109,93 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 96,08 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.12
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 30,87 mp
Suprafața utilă balcoane: 28,90 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 109,93 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 96,08 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.13
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 21,15 mp
Suprafața utilă balcoane: 19,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 100,21 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 86,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.13
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 21,15 mp
Suprafața utilă balcoane: 19,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 100,21 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 86,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.14
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 35,91 mp
Suprafața utilă balcoane: 33,24 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 146,79 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 125,94 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.14
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 35,91 mp
Suprafața utilă balcoane: 33,24 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 146,79 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 125,94 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.15
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 24,45 mp
Suprafața utilă balcoane: 22,25 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 108,63 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.15
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 24,45 mp
Suprafața utilă balcoane: 22,25 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 108,63 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.11
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 28,80 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 166,60 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 143,90 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.11
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 28,80 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 166,60 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 143,90 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.12
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 16,47 mp
Suprafața utilă balcoane: 14,79 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 76,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 65,89 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.12
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 16,47 mp
Suprafața utilă balcoane: 14,79 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 76,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 65,89 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.13
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 44,46 mp
Suprafața utilă balcoane: 40,71 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,46 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 117,31 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.13
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 44,46 mp
Suprafața utilă balcoane: 40,71 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,46 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 117,31 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.14
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 33,79 mp
Suprafața utilă balcoane: 31,12 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,21 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 107,48 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.14
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 33,79 mp
Suprafața utilă balcoane: 31,12 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,21 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 107,48 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.15
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 26,77 mp
Suprafața utilă balcoane: 24,86 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 104,14 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 89,60 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.15
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 26,77 mp
Suprafața utilă balcoane: 24,86 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 104,14 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 89,60 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.21
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 45,87 mp
Suprafața utilă balcoane: 41,42 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 167,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 137,83 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.21
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 45,87 mp
Suprafața utilă balcoane: 41,42 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 167,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 137,83 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.22
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 22,32 mp
Suprafața utilă balcoane: 20,31 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 101,38 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 87,49 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.22
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 22,32 mp
Suprafața utilă balcoane: 20,31 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 101,38 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 87,49 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.23
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 24,84 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 103,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.23
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 24,84 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,21 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 103,90 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,35 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.24
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 33,12 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,69 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 144,00 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 123,39 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.24
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 33,12 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,69 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 144,00 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 123,39 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.25
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,66 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 113,04 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.25
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,66 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 113,04 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.21
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 30,60 mp
Suprafața utilă balcoane: 28,04 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 168,40 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 145,34 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.21
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 30,60 mp
Suprafața utilă balcoane: 28,04 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 168,40 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 145,34 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.22
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.22
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.23
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 41,85 mp
Suprafața utilă balcoane: 39,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 133,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 115,60 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.23
3 camere

Suprafața construită apartament: 92,00 mp


Suprafața utilă apartament: 76,60 mp
Suprafața construită balcoane: 41,85 mp
Suprafața utilă balcoane: 39,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 133,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 115,60 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.24
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 33,88 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,69 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,30 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 107,05 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.24
3 camere

Suprafața construită apartament: 91,42 mp


Suprafața utilă apartament: 76,36 mp
Suprafața construită balcoane: 33,88 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,69 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,30 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 107,05 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.25
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 23,80 mp
Suprafața utilă balcoane: 21,89 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 101,17 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 86,63 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.25
3 camere

Suprafața construită apartament: 77,37 mp


Suprafața utilă apartament: 64,74 mp
Suprafața construită balcoane: 23,80 mp
Suprafața utilă balcoane: 21,89 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 101,17 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 86,63 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.31
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 45,06 mp
Suprafața utilă balcoane: 39,90 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 166,63 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 136,31 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.31
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 45,06 mp
Suprafața utilă balcoane: 39,90 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 166,63 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 136,31 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.32
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 25,20 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,43 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 104,26 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,64 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.32
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 25,20 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,43 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 104,26 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 90,64 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.33
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 26,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,88 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 105,16 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 91,02 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.33
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 26,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,88 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 105,16 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 91,02 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.34
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 33,30 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,43 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 114,18 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 123,13 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.34
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 33,30 mp
Suprafața utilă balcoane: 30,43 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 114,18 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 123,13 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.35
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 24,36 mp
Suprafața utilă balcoane: 22,67 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,81 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 109,05 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.35
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 24,36 mp
Suprafața utilă balcoane: 22,67 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 125,81 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 109,05 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.31
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 31,45 mp
Suprafața utilă balcoane: 29,15 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 169,25 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 146,45 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.31
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 31,45 mp
Suprafața utilă balcoane: 29,15 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 169,25 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 146,45 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.32
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 16,47 mp
Suprafața utilă balcoane: 14,79 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 76,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 65,89 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.32
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 16,47 mp
Suprafața utilă balcoane: 14,79 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 76,85 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 65,89 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.33
2 camere

Suprafața construită apartament: 76,20 mp


Suprafața utilă apartament: 63,82 mp
Suprafața construită balcoane: 35,28 mp
Suprafața utilă balcoane: 32,30 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 111,48 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 96,12 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.33
2 camere

Suprafața construită apartament: 76,20 mp


Suprafața utilă apartament: 63,82 mp
Suprafața construită balcoane: 35,28 mp
Suprafața utilă balcoane: 32,30 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 111,48 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 96,12 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.34
3 camere

Suprafața construită apartament: 88,34 mp


Suprafața utilă apartament: 72,96 mp
Suprafața construită balcoane: 118,88 mp
Suprafața utilă balcoane: 108,97 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 207,22 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 181,93 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.34
3 camere

Suprafața construită apartament: 88,34 mp


Suprafața utilă apartament: 72,96 mp
Suprafața construită balcoane: 118,88 mp
Suprafața utilă balcoane: 108,97 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 207,22 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 181,93 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.41
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 41,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 37,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 162,67 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 133,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.41
3 camere

Suprafața construită apartament: 121,57 mp


Suprafața utilă apartament: 96,41 mp
Suprafața construită balcoane: 41,10 mp
Suprafața utilă balcoane: 37,00 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 162,67 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 133,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.42
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 27,09 mp
Suprafața utilă balcoane: 25,33 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 106,15 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 92,51 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.42
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,18 mp
Suprafața construită balcoane: 27,09 mp
Suprafața utilă balcoane: 25,33 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 106,15 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 92,51 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.43
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 28,08 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,18 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 107,14 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 93,32 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.43
3 camere

Suprafața construită apartament: 79,06 mp


Suprafața utilă apartament: 67,14 mp
Suprafața construită balcoane: 28,08 mp
Suprafața utilă balcoane: 26,18 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 107,14 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 93,32 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.44
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 25,83 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,71 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,71 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 116,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.44
4 camere

Suprafața construită apartament: 110,88 mp


Suprafața utilă apartament: 92,70 mp
Suprafața construită balcoane: 25,83 mp
Suprafața utilă balcoane: 23,71 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 136,71 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 116,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.45
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 25,82 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 112,20 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 1.45
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,45 mp


Suprafața utilă apartament: 86,38 mp
Suprafața construită balcoane: 28,59 mp
Suprafața utilă balcoane: 25,82 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 130,04 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 112,20 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.41
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 34,78 mp
Suprafața utilă balcoane: 32,38 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 172,58 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 149,68 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.41
4 camere

Suprafața construită apartament: 137,80 mp


Suprafața utilă apartament: 117,30 mp
Suprafața construită balcoane: 34,78 mp
Suprafața utilă balcoane: 32,38 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 172,58 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 149,68 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.42
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.42
2 camere

Suprafața construită apartament: 60,38 mp


Suprafața utilă apartament: 51,10 mp
Suprafața construită balcoane: 18,90 mp
Suprafața utilă balcoane: 17,60 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 79,28 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 68,70 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.43
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,51 mp


Suprafața utilă apartament: 82,16 mp
Suprafața construită balcoane: 110,93 mp
Suprafața utilă balcoane: 101,25 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 212,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 183,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Apartament 2.43
3 camere

Suprafața construită apartament: 101,51 mp


Suprafața utilă apartament: 82,16 mp
Suprafața construită balcoane: 110,93 mp
Suprafața utilă balcoane: 101,25 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ: 212,44 mp
SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ: 183,41 mp

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00


Parc du LAC

lagloire.ro office@lagloire.ro +4 021 33 111 00

Related Interests