You are on page 1of 7

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

(Versi Pelajar)

1. Nama Kursus/Modul Seni dalam Pendidikan


儿童艺术教育
2. Kod Kursus BCNB3052

3. Nama Staff Akademik Patricia Nirmala Daniel

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan Seni dalam Pendidikan dalam proses
Kursus/Modul dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina di sekolah rendah. Komponen seni visual, muzik, dan
Program pergerakan yang terkandung dalam kursus ini dapat membantu membina kepekaan persepsi,
apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif, dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang
menyeronokkan sesuai dengan keperluan murid sekolah rendah
5. Semester dan Tahun
Semester 2 Tahun 1
ditawarkan
6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka
Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran dan Bukan Bersemuka
K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 81.5
P= Pentaksiran 15 - 30 2 15 - - 19.5

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen Seni dalam Pendidikan dalam
CLO) proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan sumber terkini (C5, P2, A3, PLO1,
PLO3, PLO6, CPTS2, LL1).
2. Mengaplikasikan elemen Seni dalam Pendidikan dalam aktiviti meneroka, memperoleh
pengalaman, dan ekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak di sekolah rendah
(C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
3. Menilai aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam pengkhususan Bahasa Cina secara
bertulis(C5, A3, PLO3, CTPS2).
4. Mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunkan kit
persembahan bagi Bahasa Cina di sekolah rendah (C6, P7, A5,
PLO2, PLO3, PLO5, CTPS4, TS4).

1. 利用各种资源获取信息,以解说艺术教育的元素和基本概念
2. 运用艺术教育的元素教导儿童利用感官探索、体验和表达
3. 以书写方式评鉴结合视觉艺术、音乐、肢体动作的语文教学活动
4. 演示可以在日后教学中用上的综合视觉艺术、音乐、肢体动作的语文教学项目

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS4), Kemahiran kerja berpasukan
Pindah (Transferable (TS4), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)
Skills, TS):

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Amali

Strategi pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan akhir (30%) dan kerja kursus (70%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Peperiksaan Akhir
PLO1 – Pengetahuan Kuliah
Ulasan Kritis
(individu)

Kuliah Persembahan
PLO2 – Kemahiran Praktikal Amali (Berkumpulan)

Peperiksaan Akhir

Ulasan Kritis
(individu)
PLO3 – Kemahiran saintifik, Kuliah
kemahiran berfikir dan Amali Laporan Reflektif
menyelesaikan masalah (individu

Penghasilan
Kit Persembahan
(individu)

Amali Persembahan
PLO5 – Kerja kumpulan
(Berkumpulan)

Peperiksaan Akhir
PLO6 – Pembelajaran
Berterusan dan Pengurusan Kuliah Ulasan Kritis
Maklumat (individu)

12. Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengenalan Seni dalam Pendidikan; kanak-kanak, deria
dan seni; pelaksanaan aktiviti mengenal irama, warna, dan ruang; pengetahuan dan kemahiran
asas seni dalam pendidikan; pengendalian aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman, dan
ekspresi melalui seni serta aplikasi dan pengurusan aktiviti P&P dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Cina.

本课程学习内容包括艺术教育概论;儿童、感官与艺术;节奏、颜色与空间;艺术教育的视觉艺术、
音乐与肢体活动;探索、体验和表达艺术;艺术教育与小学华文教学。

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Amali

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 2
14. Kaedah dan Jenis • Kerja kursus: 70%
Pentaksiran • Peperiksaan Akhir: 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan akhir (1.5 jam) 30


Persembahan (berkumpulan)
10
(30 minit)
Ulasan Kritis (1000 pp) 25
Tugasan
Laporan Reflektif (750 pp) 20

Penghasilan Kit Persembahan


15
(individu)

Bersemuka

Bersemuka
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

Interaksi

Interaksi
Bukan
Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. 艺术教育概述 Pengenalan kepada Seni dalam
Pendidikan
• 学习概念与理论
- 小学艺术教育的概念、宗旨与目标
- 多元智能理论(霍华德·加德纳) 2
- 建构主义理论(维果斯基) 2 4
- 全脑模型理论(奈德·赫曼)

• 艺术教育的重要
- 想象力、情感能力、表达能力、创意
- 高效、综合及快乐学习

2. 儿童、感官与艺术 Kanak-kanak, Deria dan Seni


• 儿童、少年的基本需求与意愿:生理、情
感、精神、智力、社交、审美
• 儿童的感官发展
- 触觉
- 听觉
- 视觉 1 1 2
- 感觉
- 嗅觉
• 感官发展在教学过程中的重要性
- 环境
- 审美价值的发展

3. 韵律、色彩与空间 Irama, warnadan ruang


• 通过富有创意的探索活动来表情达意:
- 韵律
- 色彩
6 6
- 空间
• 进行感官与艺术的体验活动

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 5
4. 艺术教育的基本知识与技能 Pengetahuan
danKemahiran Asas Seni dalam Pendidikan
• 视觉艺术
- 视觉艺术基础知识概述:美术的元素与
设计原则
- 小学视觉艺术四大领域概述-绘画、平面
设计、立体设计、传统手工 2 4 2 8
• 音乐
- 音乐基础知识
- 音乐基础技能概述:通过歌唱、填词、
敲击乐器、即兴乐器初探韵律、曲调、
情感表达
• 肢体动作
- 肢体动作概述
肢体知觉
2 4 2 8
空间知觉
肢体动作效率
肢体接触
- 肢体动作基础技能概述
移动技能
非移动技能
操控技能
2 4 2 8

5. 艺术探索、体验与表达活动 Aktiviti meneroka,


memperolehpengalaman dan mengekspresi
melalui seni
• 探索
- 工具与材料
- 观点与内容 1
- 筹组与操作
- 结合信息工艺
• 体验
- 各种策略与活动
- 方位与距离:音乐、视觉艺术与肢体动

- 体验音乐、视觉艺术与肢体动觉的形式
与韵律
- 反思与反应记录 2 1 2 8
• 表达
- 通过视觉艺术、音乐和肢体动作来表达
思想感情及信息
- 阐述视觉艺术、音乐、肢体活动表达情
感的效果
- 应用视觉艺术、音乐和肢体活动来表达
和沟通
- 针对各种表达方式所带来的反应与感
想,联系教学内容进行讨论 2

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 6
6. 语 文 教 学 中 的 应 用 与 管 理 Aplikasi dan
Pengurusan Aktiviti Seni dalam Pendidikan
dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam
bidang Bahasa Cina
• 综合教学概述
- 综合教学的概念与诠释
- 综合教学的问题与挑战
- 各科目的单元内容、技能、过程与策略
的综合
- 五种教学的综合应用:学科融合、传达
知识、传授价值、增广、辅导
• 主题的联系概述 4 8 4 16
- 主题的选择
- 根据学习成果、科目技能、学生
水平、兴趣和背景选择主题
• 小学华文教学与视觉艺术、音乐、肢体动作
的有机结合
• 编制语文与艺术教育结合的活动

Kerja Kursus 0.5 15 15.5


Amali
Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5
Peperiksaan 1.5 1.5
Jumlah 15 30 2 15 19.5 81.5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 7
JUMLAH JAM
Bersemuka Bukan Bersemuka
PEMBELAJARAN
Kuliah 15 15
BERSEMUKA DAN
BUKAN BERSEMUKA
Tutorial - -

Amali 30 -

Ulasan Kritis (1000pp)


- 6
(individu)

Persembahan (berkumpulan) 0.5 1.5

Penghasilan Kit Persembahan


- 3
(individu)
Laporan reflektif (750pp)
- 4.5
(individu)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 34.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 81.5

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas Isbell, R. & Raines, S. (2013). Creativity and the arts with young
children.3rd Ed. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
(Rebecca T.Isbell, Shirley C.Raines 著,王懿颖、王工斌、杨彦捷、王景瑶译《幼儿创造力与艺术
教育》,北京:北京师范大学出版社,2012)
Pangrazi, R. P.& Deighle, A. (2013). Dynamic physical education for elementary school
children.17th E). New York: Benjamin Cummings.
Pica, R. (2012). Experiences in movement with music, activities &
theory.5th Ed. NY: Thomson Delmar Learning.
(Pae Pica 著,许月贵、郑欣欣、黄静莹译《幼儿音乐与肢体活动:理论与实务》,台北:心理出
版社,2004)

Rujukan Tambahan Anderson, W.M. & Lawrence, J.E. (2013). Integrating music into the elementaryclassroom.9th Ed.
Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Ismail Saiman et.al..(2014).Seni dalam pendidikan. KL : Freemind Horizons Sdn.Bhd

Gardner, H.(2011). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. NY:Basic


Books Inc.
Koster, J. B. (2009). Growing artists: Teaching the arts to young children. New York:
Thompson Delmar Learning.
Lowenfeld, V. and Brittain, W.L. (1986). Creative and mental growth NY. Macmillan.
Mayesky, M.(2014). Creative activities and curriculum for young children.USA: Cengage Learning.
Menon, N. (2005). Permainan, lagu & puisi. Bentong, Pahang: PTS Professional
Publishing Sdn. Bhd.
Salmah Ayob.(1998). Pergerakan kreatif dan pendidikan.P.J: Flo Enterprise Sdn. Bhd.

滕守尧《儿童艺术教育的理论与实践研究》,南京:南京师范大学出版社,2011

陈世秀《用艺术点燃孩子成功的火焰:神奇的儿童艺术教育》,成都:四川人民出版社,2004

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
BCNB3052 Seni dalam Pendidikan 儿童艺术教育 (2 Kredit)

Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pengajaran dan Pentaksiran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Menjelaskan teori pembelajaran,
konsep asas dan elemen Seni dalam
Ulasan Kritis
Pendidikan dalam proses Kuliah (individu)
pengajaran dan pembelajaran x x x
melalui rujukan sumber terkini
Peperiksaan Akhir
(C5, P2, A3, PLO1, PLO3, PLO6,
CTPS2, LL1).
2. Mengaplikasikan elemen Seni dalam
Pendidikan dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman, dan Kuliah Peperiksaan Akhir
x
ekspresi yang melibatkan kepekaan Amali
deria kanak-kanak di sekolah rendah
(C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
3. Menilai aktiviti seni visual, muzik, Laporan Reflektif
Kuliah
dan pergerakan dalam (individu)
x Amali
pengkhususan Bahasa Cina secara
bertulis(C5, A3, PLO3, CTPS2). Peperiksaan Akhir
4. Mempersembahkan aktiviti seni Penghasilan
dalam pendidikan dengan Kit Persembahan
menggunkan kit persembahan bagi (individu)
Kuliah
Bahasa Cina di sekolah rendah (C6, x x x
Amali
P7, A5, PLO2, PLO3, PLO5, CTPS4, Persembahan
TS4). (berkumpulan)

Ulasan Kritis
(individu)
Laporan Reflektif
(individu)
Penghasilan
Kuliah
Kit Persembahan
KESELURUHAN x x x x x Amali
(individu)
Persembahan
(berkumpulan)
Peperiksaan Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017) 9