You are on page 1of 1

Ordinul nr. 2220/2012 privind modificarea și completarea anexelor nr.

1, 3, 4 și 5 la Ordinul
ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (13) și alin. (14) lit. a), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47
alin. (4), alin. (7) lit. a) și alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanța
Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului
de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii
emite următorul ordin:

Art. I. -
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate
de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La nota din anexa nr. 1, la litera A, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul
cuprins:
"i) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă
la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate, dezastre naturale, cauzate de
fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin
cod portocaliu ori roșu."
2. Anexele nr. 3, 4 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă
din prezentul ordin.

Art. II. -
Tarifele achitate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile și nu se recalculează.

Art. III. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile
de la data publicării.
p.

Ministrul transporturilor și
infrastructurii,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

București, 11 decembrie 2012.


Nr. 2.220.