You are on page 1of 133

EJC 110 / 112 09.

07 -

InstrucĠiuni de exploatare r
51080493
02.11 EJC 110
EJC 112
DeclaraĠie de conformitate DeclaraĠie de conformitate

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producător sau reprezentantul său cu sediul în Comunitate Producător sau reprezentantul său cu sediul în Comunitate

Tipul OpĠiune Număr de serie Anul fabricaĠiei Tipul OpĠiune Număr de serie Anul fabricaĠiei
EJC 110 EJC 110
EJC 112 EJC 112

IndicaĠii suplimentare IndicaĠii suplimentare

Împuternicit Împuternicit

Data Data

r DeclaraĠie de conformitate CE r DeclaraĠie de conformitate CE


SubsemnaĠii adeveresc prin prezenta că utilajul de transport uzinal cu motor, descris SubsemnaĠii adeveresc prin prezenta că utilajul de transport uzinal cu motor, descris
individual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva privind maúinile) individual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva privind maúinile)
úi 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusiv modificărilor lor, úi 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusiv modificărilor lor,
precum úi actului legislativ corespunzător pentru transpunerea directivelor în dreptul precum úi actului legislativ corespunzător pentru transpunerea directivelor în dreptul
naĠional. Semnatarii sunt împuterniciĠi individual să redacteze documentaĠia tehnică. naĠional. Semnatarii sunt împuterniciĠi individual să redacteze documentaĠia tehnică.
02.11 RO

02.11 RO

3 3
4
02.11 RO

02.11 RO
AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol prin utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich pentru Pericol prin utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich pentru
utilajul de transport uzinal. utilajul de transport uzinal.
Construcţia, greutatea şi dimensiunile bateriei au o influenţă considerabilă asupra Construcţia, greutatea şi dimensiunile bateriei au o influenţă considerabilă asupra
siguranţei în funcţionare a utilajului de transport uzinal, în special asupra stabilităţii şi siguranţei în funcţionare a utilajului de transport uzinal, în special asupra stabilităţii şi
capacităţii sale portante. Utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich capacităţii sale portante. Utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich
pentru utilajul de transport uzinal, poate duce în caz de recuperare a energiei la pentru utilajul de transport uzinal, poate duce în caz de recuperare a energiei la
înrăutăţirea caracteristicilor de frânare ale utilajului de transport uzinal şi poate cauza, înrăutăţirea caracteristicilor de frânare ale utilajului de transport uzinal şi poate cauza,
în plus, daune considerabile la sistemul de comandă electric. De aceea, utilizarea în plus, daune considerabile la sistemul de comandă electric. De aceea, utilizarea
bateriilor neaprobate de Jungheinrich pentru acest utilaj de transport uzinal poate bateriilor neaprobate de Jungheinrich pentru acest utilaj de transport uzinal poate
duce la pericole considerabile pentru siguranţa şi sănătatea persoanelor! duce la pericole considerabile pentru siguranţa şi sănătatea persoanelor!
Este permisă utilizarea exclusiv a bateriilor aprobate de producător pentru utilajul Este permisă utilizarea exclusiv a bateriilor aprobate de producător pentru utilajul
de transport uzinal. de transport uzinal.
Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordul producătorului. Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordul producătorului.
La schimbarea, respectiv montarea bateriei se va acorda atenţie stabilităţii în La schimbarea, respectiv montarea bateriei se va acorda atenţie stabilităţii în
compartimentul special destinat al utilajului de transport uzinal. compartimentul special destinat al utilajului de transport uzinal.
Utilizarea bateriilor neaprobate de producător este strict interzisă. Utilizarea bateriilor neaprobate de producător este strict interzisă.
RO

RO
PrefaĠă PrefaĠă
IndicaĠii despre instrucĠiunile de exploatare IndicaĠii despre instrucĠiunile de exploatare
Pentru o exploatare în siguranĠă a utilajului de transport uzinal, sunt necesare Pentru o exploatare în siguranĠă a utilajului de transport uzinal, sunt necesare
cunoútinĠele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATARE cunoútinĠele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATARE
ORIGINAL. InformaĠiile sunt prezentate într-o formă scurtă úi sinoptică. Capitolele ORIGINAL. InformaĠiile sunt prezentate într-o formă scurtă úi sinoptică. Capitolele
sunt ordonate alfabetic úi paginile sunt numerotate continuu. sunt ordonate alfabetic úi paginile sunt numerotate continuu.

În aceste instrucĠiuni de exploatare sunt prezentate diferite variante de utilaje de În aceste instrucĠiuni de exploatare sunt prezentate diferite variante de utilaje de
transport uzinal. La deservirea úi execuĠia lucrărilor de revizie, se va acorda atenĠie transport uzinal. La deservirea úi execuĠia lucrărilor de revizie, se va acorda atenĠie
folosirii descrierii corespunzătoare tipului de utilaj de transport uzinal existent. folosirii descrierii corespunzătoare tipului de utilaj de transport uzinal existent.

Aparatele noastre sunt îmbunătăĠite în permanenĠă. În acest sens, ne rezervăm Aparatele noastre sunt îmbunătăĠite în permanenĠă. În acest sens, ne rezervăm
dreptul de a aduce modificări de formă, dotări úi tehnologie ale aparatului. Din acest dreptul de a aduce modificări de formă, dotări úi tehnologie ale aparatului. Din acest
motiv, pe baza conĠinutului acestor instrucĠiuni de exploatare nu pot fi emise nici un motiv, pe baza conĠinutului acestor instrucĠiuni de exploatare nu pot fi emise nici un
fel de pretenĠii privind anumite caracteristici ale aparatului. fel de pretenĠii privind anumite caracteristici ale aparatului.

IndicaĠii de securitate úi marcaje IndicaĠii de securitate úi marcaje


IndicaĠiile de securitate úi explicaĠiile importante sunt marcate cu următoarele IndicaĠiile de securitate úi explicaĠiile importante sunt marcate cu următoarele
pictograme: pictograme:

PERICOL! PERICOL!

Marchează o situaĠie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie, Marchează o situaĠie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie,
urmările pot fi răniri grave ireversibile sau moartea. urmările pot fi răniri grave ireversibile sau moartea.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Marchează o situaĠie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie, Marchează o situaĠie deosebit de periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie,
urmările pot fi răniri grave ireversibile sau letale. urmările pot fi răniri grave ireversibile sau letale.

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Marchează o situaĠie periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie, urmările Marchează o situaĠie periculoasă. Dacă nu se respectă această indicaĠie, urmările
pot fi răniri grave uúoare sau medii. pot fi răniri grave uúoare sau medii.

INDICAğIE INDICAğIE

Marchează pericol material. Dacă nu se respectă această indicaĠie, urmarea poate fi Marchează pericol material. Dacă nu se respectă această indicaĠie, urmarea poate fi
daunele materiale. daunele materiale.

Z Este aúezată înaintea indicaĠiilor úi explicaĠiilor. Z Este aúezată înaintea indicaĠiilor úi explicaĠiilor.

t Marchează dotarea de serie t Marchează dotarea de serie


o Marchează dotarea suplimentară o Marchează dotarea suplimentară
LegislaĠia privind drepturile de autor LegislaĠia privind drepturile de autor
02.11 RO

02.11 RO

Drepturile de autor ale acestor instrucĠiuni de exploatare rămân ale JUNGHEINRICH Drepturile de autor ale acestor instrucĠiuni de exploatare rămân ale JUNGHEINRICH
AG. AG.

5 5
Jungheinrich Aktiengesellschaft Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35 Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Germania 22047 Hamburg - Germania

Telefon: +49 (0) 40/6948-0 Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com www.jungheinrich.com

02.11 RO

02.11 RO
6 6
Cuprins Cuprins

A Utilizarea conform destinaĠiei .................................................. 11 A Utilizarea conform destinaĠiei .................................................. 11


1 GeneralităĠi .............................................................................................. 11 1 GeneralităĠi .............................................................................................. 11
2 Utilizarea conform destinaĠiei prevăzute.................................................. 11 2 Utilizarea conform destinaĠiei prevăzute.................................................. 11
3 CondiĠii admise de utilizare...................................................................... 11 3 CondiĠii admise de utilizare...................................................................... 11
4 ObligaĠiile administratorului ..................................................................... 12 4 ObligaĠiile administratorului ..................................................................... 12
5 Montarea echipamentelor ataúabile úi/sau accesoriilor ........................... 12 5 Montarea echipamentelor ataúabile úi/sau accesoriilor ........................... 12

B Descrierea vehiculului ............................................................. 13 B Descrierea vehiculului ............................................................. 13


1 Descrierea modului de utilizare ............................................................... 13 1 Descrierea modului de utilizare ............................................................... 13
1.1 Tipurile de vehicule úi capacitatea portantă nominală ............................. 13 1.1 Tipurile de vehicule úi capacitatea portantă nominală ............................. 13
2 Descrierea ansamblurilor úi funcĠiilor....................................................... 14 2 Descrierea ansamblurilor úi funcĠiilor....................................................... 14
2.1 Prezentarea ansamblurilor ...................................................................... 14 2.1 Prezentarea ansamblurilor ...................................................................... 14
2.2 Descrierea funcĠiei................................................................................... 16 2.2 Descrierea funcĠiei................................................................................... 16
3 Date tehnice ............................................................................................ 17 3 Date tehnice ............................................................................................ 17
3.1 Caracteristici de performanĠă .................................................................. 17 3.1 Caracteristici de performanĠă .................................................................. 17
3.2 Dimensiunile ............................................................................................ 18 3.2 Dimensiunile ............................................................................................ 18
3.3 Masele ..................................................................................................... 20 3.3 Masele ..................................................................................................... 20
3.4 Garnitura de pneuri.................................................................................. 20 3.4 Garnitura de pneuri.................................................................................. 20
3.5 Norme EN................................................................................................ 21 3.5 Norme EN................................................................................................ 21
3.6 CondiĠiile de utilizare ............................................................................... 22 3.6 CondiĠiile de utilizare ............................................................................... 22
3.7 CerinĠe electrice....................................................................................... 22 3.7 CerinĠe electrice....................................................................................... 22
4 Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie............................................ 23 4 Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie............................................ 23
4.1 Placa de fabricaĠie ................................................................................... 24 4.1 Placa de fabricaĠie ................................................................................... 24
4.2 Diagramă de sarcină utilaj de transport uzinal ........................................ 25 4.2 Diagramă de sarcină utilaj de transport uzinal ........................................ 25

C Transportul úi prima punere în funcĠiune................................. 27 C Transportul úi prima punere în funcĠiune................................. 27


1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ..................................................... 27 1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ..................................................... 27
2 Transportul .............................................................................................. 28 2 Transportul .............................................................................................. 28
3 Prima punere în funcĠiune ....................................................................... 29 3 Prima punere în funcĠiune ....................................................................... 29

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea................................ 31 D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea................................ 31


1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi .............. 31 1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu acizi .............. 31
2 Tipuri de baterii........................................................................................ 33 2 Tipuri de baterii........................................................................................ 33
3 Scoaterea bateriei ................................................................................... 34 3 Scoaterea bateriei ................................................................................... 34
4 Încărcarea bateriei................................................................................... 35 4 Încărcarea bateriei................................................................................... 35
4.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat ............................................. 36 4.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat ............................................. 36
4.2 ÎncărcaĠi bateria cu încărcătorul staĠionar................................................ 41 4.2 ÎncărcaĠi bateria cu încărcătorul staĠionar................................................ 41
5 Demontarea úi montarea bateriei ............................................................ 43 5 Demontarea úi montarea bateriei ............................................................ 43
02.11 RO

02.11 RO

7 7
E Deservirea............................................................................... 45 E Deservirea............................................................................... 45
1 Reglementări de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . 45 1 Reglementări de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . 45
2 Descrierea elementelor de afiúare úi comandă ....................................... 47 2 Descrierea elementelor de afiúare úi comandă ....................................... 47
2.1 Indicatorul de descărcare a bateriei ........................................................ 50 2.1 Indicatorul de descărcare a bateriei ........................................................ 50
3 Punerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal................................ 51 3 Punerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal................................ 51
3.1 Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică .............. 51 3.1 Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică .............. 51
3.2 Aducerea în stare pregătită de funcĠionare ............................................. 52 3.2 Aducerea în stare pregătită de funcĠionare ............................................. 52
3.3 Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal .................................. 54 3.3 Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal .................................. 54
3.4 Releul de supraveghere a descărcării bateriei ........................................ 54 3.4 Releul de supraveghere a descărcării bateriei ........................................ 54
4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal ........................................................ 55 4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal ........................................................ 55
4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ................................... 55 4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ................................... 55
4.2 OPRIRE DE URGENğĂ, deplasarea, virarea úi frânarea ....................... 57 4.2 OPRIRE DE URGENğĂ, deplasarea, virarea úi frânarea ....................... 57
4.3 Preluarea, transportarea úi depunerea unităĠilor de sarcină.................... 62 4.3 Preluarea, transportarea úi depunerea unităĠilor de sarcină.................... 62
5 AsistenĠa în caz de avarii......................................................................... 65 5 AsistenĠa în caz de avarii......................................................................... 65
5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează .......................................... 65 5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează .......................................... 65
5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată ................................................................ 65 5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată ................................................................ 65
6 Miúcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu 66 6 Miúcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de propulsie propriu 66
7 Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii ........................ 68 7 Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii ........................ 68
8 Dotare suplimentară ................................................................................ 69 8 Dotare suplimentară ................................................................................ 69
8.1 Tastatura de comandă CanCode ............................................................ 69 8.1 Tastatura de comandă CanCode ............................................................ 69
8.2 Setarea parametrilor autovehiculului cu CanCode .................................. 75 8.2 Setarea parametrilor autovehiculului cu CanCode .................................. 75
8.3 Parametri ................................................................................................. 77 8.3 Parametri ................................................................................................. 77
8.4 Instrument de afiúaj CanDis .................................................................... 81 8.4 Instrument de afiúaj CanDis .................................................................... 81

F ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal ................................. 83 F ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal ................................. 83
1 SiguranĠa funcĠionării úi protecĠia mediului .............................................. 83 1 SiguranĠa funcĠionării úi protecĠia mediului .............................................. 83
2 PrescripĠii de securitate pentru lucrările de întreĠinere ............................ 83 2 PrescripĠii de securitate pentru lucrările de întreĠinere ............................ 83
3 Revizia úi inspecĠia .................................................................................. 88 3 Revizia úi inspecĠia .................................................................................. 88
4 Listă de verificare pentru revizie.............................................................. 89 4 Listă de verificare pentru revizie.............................................................. 89
4.1 Administrator ........................................................................................... 89 4.1 Administrator ........................................................................................... 89
4.2 Serviciul de asistenĠă a clienĠilor ............................................................. 90 4.2 Serviciul de asistenĠă a clienĠilor ............................................................. 90
5 Materiale consumabile úi plan de lubrifiere ............................................. 94 5 Materiale consumabile úi plan de lubrifiere ............................................. 94
5.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile ...................................... 94 5.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile ...................................... 94
5.2 Planul de lubrifiere................................................................................... 96 5.2 Planul de lubrifiere................................................................................... 96
5.3 Materialele consumabile.......................................................................... 97 5.3 Materialele consumabile.......................................................................... 97
6 Descrierea lucrărilor de revizie úi întreĠinere ........................................... 98 6 Descrierea lucrărilor de revizie úi întreĠinere ........................................... 98
6.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi 6.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi
întreĠinere ................................................................................................ 98 întreĠinere ................................................................................................ 98
6.2 Scoaterea capotei frontale....................................................................... 99 6.2 Scoaterea capotei frontale....................................................................... 99
6.3 DemontaĠi capacul cutiei de transmisie ................................................... 99 6.3 DemontaĠi capacul cutiei de transmisie ................................................... 99
6.4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic ....................................................... 100 6.4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic ....................................................... 100
6.5 Verificarea nivelului uleiului de transmisie ............................................... 101 6.5 Verificarea nivelului uleiului de transmisie ............................................... 101
6.6 ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o ...................................................... 101 6.6 ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o ...................................................... 101
6.7 ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului ........................................................................... 102 6.7 ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului ........................................................................... 102
6.8 Verificarea siguranĠelor electrice ............................................................. 103 6.8 Verificarea siguranĠelor electrice ............................................................. 103
6.9 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de 6.9 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de
întreĠinere úi reparaĠie.............................................................................. 104 întreĠinere úi reparaĠie.............................................................................. 104
02.11 RO

02.11 RO
7 Suspendarea activităĠii cu utilajului de transport uzinal ........................... 105 7 Suspendarea activităĠii cu utilajului de transport uzinal ........................... 105

8 8
7.1 Măsuri înainte de oprire........................................................................... 106 7.1 Măsuri înainte de oprire........................................................................... 106
7.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităĠii ........................ 106 7.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităĠii ........................ 106
7.3 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după perioada de 7.3 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după perioada de
suspendare a activităĠii ............................................................................ 107 suspendare a activităĠii ............................................................................ 107
8 Scoaterea din funcĠiune definitivă, reciclarea .......................................... 107 8 Scoaterea din funcĠiune definitivă, reciclarea .......................................... 107
9 Verificarea de siguranĠă în funcĠie de timp úi evenimente neobiúnuite.... 108 9 Verificarea de siguranĠă în funcĠie de timp úi evenimente neobiúnuite.... 108
02.11 RO

02.11 RO

9 9
10
02.11 RO

10

02.11 RO
Anexă Anexă

Instrucţiuni de exploatare pentru bateria Instrucţiuni de exploatare pentru bateria


de tracţiune JH de tracţiune JH
Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marca
Jungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile de
Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marca
Jungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile de
exploatare ale producătorului. exploatare ale producătorului.
0506.RO

0506.RO

1 1
2
0506.RO

0506.RO
A Utilizarea conform destinaĠiei A Utilizarea conform destinaĠiei
1 GeneralităĠi 1 GeneralităĠi
Utilajul de transport uzinal descris în prezentele instrucĠiuni de exploatare este un Utilajul de transport uzinal descris în prezentele instrucĠiuni de exploatare este un
utilaj de transport uzinal adecvat pentru ridicarea, coborârea úi transportarea utilaj de transport uzinal adecvat pentru ridicarea, coborârea úi transportarea
unităĠilor de încărcare. unităĠilor de încărcare.
Utilajul de transport uzinal trebuie integrat, utilizat úi întreĠinut conform indicaĠiilor din Utilajul de transport uzinal trebuie integrat, utilizat úi întreĠinut conform indicaĠiilor din
aceste instrucĠiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaĠia sa úi pot aceste instrucĠiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaĠia sa úi pot
provoca prejudicii persoanelor, utilajului de transport uzinal sau altor bunuri provoca prejudicii persoanelor, utilajului de transport uzinal sau altor bunuri
materiale. materiale.

2 Utilizarea conform destinaĠiei prevăzute 2 Utilizarea conform destinaĠiei prevăzute

INDICAğIE INDICAğIE

Sarcina maximă care poate fi preluată úi distanĠa maxim permisă până la încărcătură Sarcina maximă care poate fi preluată úi distanĠa maxim permisă până la încărcătură
este indicată pe diagrama de sarcină úi nu trebuie depăúită. este indicată pe diagrama de sarcină úi nu trebuie depăúită.
Sarcina trebuie să se afle pe mijloacele de preluare a sarcinii sau trebuie preluată cu Sarcina trebuie să se afle pe mijloacele de preluare a sarcinii sau trebuie preluată cu
un echipament ataúabil aprobat de producător. un echipament ataúabil aprobat de producător.
Sarcina trebuie să se afle pe partea inferioară a suportului furcii úi central între furca Sarcina trebuie să se afle pe partea inferioară a suportului furcii úi central între furca
pentru încărcături. pentru încărcături.

– Ridicarea úi coborârea sarcinilor. – Ridicarea úi coborârea sarcinilor.


– Transportarea sarcinilor coborâte. – Transportarea sarcinilor coborâte.
– Deplasarea cu sarcina ridicată (>500 mm) este interzisă. – Deplasarea cu sarcina ridicată (>500 mm) este interzisă.
– Sunt interzise transportarea úi ridicarea persoanelor. – Sunt interzise transportarea úi ridicarea persoanelor.
– Sunt interzise împingerea sau tragerea unităĠilor de sarcină. – Sunt interzise împingerea sau tragerea unităĠilor de sarcină.

3 CondiĠii admise de utilizare 3 CondiĠii admise de utilizare


– Utilizarea în mediu industrial úi comercial. – Utilizarea în mediu industrial úi comercial.
– Domeniu admis de temperatură 5°C până la 40°C. – Domeniu admis de temperatură 5°C până la 40°C.
– Utilizare numai pe suprafeĠe fixate, portante úi netede. – Utilizare numai pe suprafeĠe fixate, portante úi netede.
– Utilizarea numai pe căi de rulare cu o bună vizibilitate úi autorizate de administrator. – Utilizarea numai pe căi de rulare cu o bună vizibilitate úi autorizate de administrator.
– Deplasarea în pante până la maxim 15 %. – Deplasarea în pante până la maxim 15 %.
– Deplasarea transversală sau oblică în pante este interzisă. TransportaĠi – Deplasarea transversală sau oblică în pante este interzisă. TransportaĠi
încărcătura orientată spre vârful pantei. încărcătura orientată spre vârful pantei.
– Utilizarea în circulaĠia publică parĠială. – Utilizarea în circulaĠia publică parĠială.
Z Pentru utilizări în condiĠii extreme, utilajul de transport uzinal necesită o dotare Z Pentru utilizări în condiĠii extreme, utilajul de transport uzinal necesită o dotare
specială úi o aprobare. specială úi o aprobare.
Utilizarea în domenii potenĠial explozive nu este admisă. Utilizarea în domenii potenĠial explozive nu este admisă.
02.11 RO

02.11 RO

11 11
4 ObligaĠiile administratorului 4 ObligaĠiile administratorului
Administrator/Utilizator în sensul acestor instrucĠiuni de exploatare este orice Administrator/Utilizator în sensul acestor instrucĠiuni de exploatare este orice
persoană fizică sau juridică ce foloseúte utilajul de transport uzinal în scopuri proprii persoană fizică sau juridică ce foloseúte utilajul de transport uzinal în scopuri proprii
sau prin mandat. În cazuri speciale (de ex. leasing, închiriere) administratorul este sau prin mandat. În cazuri speciale (de ex. leasing, închiriere) administratorul este
acea persoană care trebuie să respecte obligaĠiile de utilizare prevăzute în acea persoană care trebuie să respecte obligaĠiile de utilizare prevăzute în
prevederile contractuale existente dintre proprietar úi utilizatorul utilajului de transport prevederile contractuale existente dintre proprietar úi utilizatorul utilajului de transport
uzinal. uzinal.
Administratorul trebuie să constate dacă utilajul de transport uzinal este utilizat Administratorul trebuie să constate dacă utilajul de transport uzinal este utilizat
conform normelor úi dacă se previn pericolele de orice fel pentru viaĠa úi sănătatea conform normelor úi dacă se previn pericolele de orice fel pentru viaĠa úi sănătatea
utilizatorului sau terĠilor. Suplimentar, se va avea în vedere respectarea prescripĠiilor utilizatorului sau terĠilor. Suplimentar, se va avea în vedere respectarea prescripĠiilor
de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitate tehnică, precum úi de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitate tehnică, precum úi
respectarea directivelor care privesc funcĠionarea, revizia úi întreĠinerea. respectarea directivelor care privesc funcĠionarea, revizia úi întreĠinerea.
Administratorul trebuie să se asigure că toĠi utilizatorii au citit úi înĠeles aceste Administratorul trebuie să se asigure că toĠi utilizatorii au citit úi înĠeles aceste
instrucĠiuni de exploatare. instrucĠiuni de exploatare.

INDICAğIE INDICAğIE

Nerespectarea acestor instrucĠiuni de exploatare duce la anularea garanĠiei acordate Nerespectarea acestor instrucĠiuni de exploatare duce la anularea garanĠiei acordate
de noi. Acelaúi lucru este valabil úi dacă asupra obiectului s-au executat lucrări de noi. Acelaúi lucru este valabil úi dacă asupra obiectului s-au executat lucrări
necorespunzătoare de către client úi/sau terĠi, fără acordul producătorului. necorespunzătoare de către client úi/sau terĠi, fără acordul producătorului.

5 Montarea echipamentelor ataúabile úi/sau accesoriilor 5 Montarea echipamentelor ataúabile úi/sau accesoriilor
Ataúarea accesoriilor Ataúarea accesoriilor
Ataúarea sau montarea de dispozitive suplimentare, care intervin în funcĠiile utilajului Ataúarea sau montarea de dispozitive suplimentare, care intervin în funcĠiile utilajului
de transport uzinal sau care le completează, este permisă numai cu acordul scris al de transport uzinal sau care le completează, este permisă numai cu acordul scris al
producătorului. Dacă este cazul, trebuie să se obĠină o autorizaĠie de la autorităĠile producătorului. Dacă este cazul, trebuie să se obĠină o autorizaĠie de la autorităĠile
locale. locale.
Avizul autorităĠilor nu înlocuieúte însă acordul dat de producător. Avizul autorităĠilor nu înlocuieúte însă acordul dat de producător.

02.11 RO

02.11 RO
12 12
B Descrierea vehiculului B Descrierea vehiculului
1 Descrierea modului de utilizare 1 Descrierea modului de utilizare
EJC 110 / 112 este un stivuitor electric cu osie, în versiunea cu patru roĠi, cu roată EJC 110 / 112 este un stivuitor electric cu osie, în versiunea cu patru roĠi, cu roată
motoare condusă. motoare condusă.
El este adecvat pentru utilizarea pe teren plan, pentru ridicarea úi transportul El este adecvat pentru utilizarea pe teren plan, pentru ridicarea úi transportul
bunurilor. Se pot utiliza paleĠi cu bază de susĠinere deschisă sau cărucioare. bunurilor. Se pot utiliza paleĠi cu bază de susĠinere deschisă sau cărucioare.

1.1 Tipurile de vehicule úi capacitatea portantă nominală 1.1 Tipurile de vehicule úi capacitatea portantă nominală
Capacitatea nominală portantă depinde de tip. Capacitatea nominală portantă poate Capacitatea nominală portantă depinde de tip. Capacitatea nominală portantă poate
diferi în funcĠie de denumirea tipului. diferi în funcĠie de denumirea tipului.

Tabelle 1: EJC110 Tabelle 1: EJC110


EJC Denumirea tip EJC Denumirea tip
1 Seria de fabricaĠie 1 Seria de fabricaĠie
10 Capacitatea nominală portantă x 100kg 10 Capacitatea nominală portantă x 100kg
Capacitatea nominală portantă nu corespunde în general capacităĠii portante admise. Capacitatea nominală portantă nu corespunde în general capacităĠii portante admise.
Capacitatea portantă admisă se găseúte pe diagrama de sarcină montată pe utilajul Capacitatea portantă admisă se găseúte pe diagrama de sarcină montată pe utilajul
de transport uzinal. de transport uzinal.
02.11 RO

02.11 RO

13 13
2 Descrierea ansamblurilor úi funcĠiilor 2 Descrierea ansamblurilor úi funcĠiilor
2.1 Prezentarea ansamblurilor 2.1 Prezentarea ansamblurilor

1 1

2 2 3 2 2 3
4 4
5 5
7 6 7 6

9 8 9 8
10 10

11 11
12 12

13 13

14 14
16 15 16 15

Poz. EJC 110 EJC 112 Denumire Poz. EJC 110 EJC 112 Denumire
1 t t Cadru elevator 1 t t Cadru elevator
3 t t Geam de protecĠie 3 t t Geam de protecĠie
2 t t Comutatorul de cursă 2 t t Comutatorul de cursă
4 t t Tastă de siguranĠă la deplasarea în 4 t t Tastă de siguranĠă la deplasarea în
rampă rampă
5 t t Capacul bateriei 5 t t Capacul bateriei
6 t t OPRIRE DE URGENğĂ (fiúă baterie) 6 t t OPRIRE DE URGENğĂ (fiúă baterie)
7 t t Buton pentru deplasarea lentă 7 t t Buton pentru deplasarea lentă
8 t t Coarnele furcii 8 t t Coarnele furcii
02.11 RO

02.11 RO
9 t t Osie 9 t t Osie

14 14
10 t t Unitate încărcare/descărcare baterie 10 t t Unitate încărcare/descărcare baterie
o o Instrument de afiúaj CANDIS o o Instrument de afiúaj CANDIS
11 o o Tastatura de comandă CANCODE 11 o o Tastatura de comandă CANCODE
o o Modulul de acces ISM o o Modulul de acces ISM

12 t t Butucul de comandă 12 t t Butucul de comandă


13 t t Capota frontală 13 t t Capota frontală
14 t t Roata motoare 14 t t Roata motoare
15 t t Roată de sprijin 15 t t Roată de sprijin
16 t t Încărcător 16 t t Încărcător
t = Varianta standard o = OpĠiune t = Varianta standard o = OpĠiune
02.11 RO

02.11 RO

15 15
2.2 Descrierea funcĠiei 2.2 Descrierea funcĠiei
Dispozitivele de siguranĠă Dispozitivele de siguranĠă
– Conturul închis, neted al vehiculului cu muchii rotunde permite o manevrare sigură – Conturul închis, neted al vehiculului cu muchii rotunde permite o manevrare sigură
a utilajului de transport uzinal. a utilajului de transport uzinal.
– RoĠile sunt învăluite cu o aripă stabilă. – RoĠile sunt învăluite cu o aripă stabilă.
– Cu ajutorul OPRIRII DE URGENğĂ, toate funcĠiile electrice sunt scoase din – Cu ajutorul OPRIRII DE URGENğĂ, toate funcĠiile electrice sunt scoase din
funcĠiune în situaĠii periculoase. funcĠiune în situaĠii periculoase.
InstalaĠia hidraulică InstalaĠia hidraulică
– FuncĠiile Ridicare úi Coborâre se realizează prin acĠionarea butonului "Ridicare – FuncĠiile Ridicare úi Coborâre se realizează prin acĠionarea butonului "Ridicare
dispozitiv de preluare a sarcinii" úi "Coborâre dispozitiv de preluare a sarcinii". dispozitiv de preluare a sarcinii" úi "Coborâre dispozitiv de preluare a sarcinii".
– La activarea funcĠiei de ridicare, agregatul pompei porneúte úi pompează ulei – La activarea funcĠiei de ridicare, agregatul pompei porneúte úi pompează ulei
hidraulic din rezervorul de ulei spre cilindrul de ridicare. hidraulic din rezervorul de ulei spre cilindrul de ridicare.
– La dotarea cu cadru elevator dublu cu cursă dublă de ridicare (ZZ) sau pilonul – La dotarea cu cadru elevator dublu cu cursă dublă de ridicare (ZZ) sau pilonul
telescopic triplu (DZ), prima cursă a saniei de sarcină (cursa liberă) are loc fără telescopic triplu (DZ), prima cursă a saniei de sarcină (cursa liberă) are loc fără
modificarea înălĠimii din construcĠie, prin intermediul unui cilindru de cursă liberă modificarea înălĠimii din construcĠie, prin intermediul unui cilindru de cursă liberă
scurt, dispus în poziĠie centrală. scurt, dispus în poziĠie centrală.
Sistemul de rulare Sistemul de rulare
– Un motor trifazat cu amplasament fix acĠionează roata motoare prin intermediul – Un motor trifazat cu amplasament fix acĠionează roata motoare prin intermediul
unei transmisii cu angrenaj cilindric-conic. unei transmisii cu angrenaj cilindric-conic.
– Sistemul electronic de comandă a deplasării asigură o reglare progresivă a turaĠiei – Sistemul electronic de comandă a deplasării asigură o reglare progresivă a turaĠiei
motorului de deplasare úi, implicit, o pornire uniformă úi fără úocuri, o accelerare motorului de deplasare úi, implicit, o pornire uniformă úi fără úocuri, o accelerare
puternică úi o frânare cu reglare electronică úi recuperare de energie. puternică úi o frânare cu reglare electronică úi recuperare de energie.
Oiúte Oiúte
– Toate funcĠiile de deplasare úi de ridicare pot fi utilizate prin acĠionarea butoanelor. – Toate funcĠiile de deplasare úi de ridicare pot fi utilizate prin acĠionarea butoanelor.
– DirecĠia se realizează prin intermediul unei osii. – DirecĠia se realizează prin intermediul unei osii.
– Propulsia se poate pivota +/- 90°. – Propulsia se poate pivota +/- 90°.
InstalaĠia electrică InstalaĠia electrică
– InstalaĠie de 24 volĠi. – InstalaĠie de 24 volĠi.
– Sistemul electronic de comandă a deplasării reprezintă o echipare standard. – Sistemul electronic de comandă a deplasării reprezintă o echipare standard.
Elemente de comandă úi de afiúare Elemente de comandă úi de afiúare
– Elementele de comandă ergonomice facilitează o deservire fără efort pentru – Elementele de comandă ergonomice facilitează o deservire fără efort pentru
dozare fină a miúcărilor de deplasare úi hidraulice. dozare fină a miúcărilor de deplasare úi hidraulice.
– Prin intermediul indicatorului de descărcare a bateriei, este indicată capacitatea – Prin intermediul indicatorului de descărcare a bateriei, este indicată capacitatea
existentă a bateriei. existentă a bateriei.
Cadru elevator Cadru elevator
– Profilele din oĠel de mare rezistenĠă sunt înguste, ceea ce conferă o bună vizibilitate – Profilele din oĠel de mare rezistenĠă sunt înguste, ceea ce conferă o bună vizibilitate
asupra furcilor în special la cadrul elevator în trei trepte. asupra furcilor în special la cadrul elevator în trei trepte.
– ùinele elevatoare, precum úi suportul furcii funcĠionează pe role transversale – ùinele elevatoare, precum úi suportul furcii funcĠionează pe role transversale
lubrifiate permanent úi astfel, nu necesită întreĠinere. lubrifiate permanent úi astfel, nu necesită întreĠinere.
02.11 RO

02.11 RO
16 16
3 Date tehnice 3 Date tehnice
Z Indicarea datelor tehnice conform 2198. Z Indicarea datelor tehnice conform 2198.
Drepturi rezervate de a efectua modificări tehnice sau completări. Drepturi rezervate de a efectua modificări tehnice sau completări.

3.1 Caracteristici de performanĠă 3.1 Caracteristici de performanĠă

EJC 110 EJC112 EJC 110 EJC112


Q Capacitatea portantă nominală 1000 1200 kg Q Capacitatea portantă nominală 1000 1200 kg
Viteza de deplasare 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h Viteza de deplasare 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h
cu / fără sarcină nominală cu / fără sarcină nominală
Viteza de ridicare 0,13 / 0,24 0,12 / 0,21 m/s Viteza de ridicare 0,13 / 0,24 0,12 / 0,21 m/s
cu / fără sarcină nominală cu / fără sarcină nominală
Viteza de coborâre 0,4 / 0,42 0,4 / 0,42 m/s Viteza de coborâre 0,4 / 0,42 0,4 / 0,42 m/s
cu / fără sarcină nominală cu / fără sarcină nominală
capacitatea max. de urcare a pantelor 8 / 16 8 / 16 % capacitatea max. de urcare a pantelor 8 / 16 8 / 16 %
cu/ fără încărcătură cu/ fără încărcătură
Motor de deplasare, 1,0 1,0 kW Motor de deplasare, 1,0 1,0 kW
putere S2 60 min putere S2 60 min
Motor de ridicare, 1,7 1,9 kW Motor de ridicare, 1,7 1,9 kW
putere S3 10% putere S3 10%
02.11 RO

02.11 RO

17 17
3.2 Dimensiunile 3.2 Dimensiunile

02.11 RO

02.11 RO
18 18
EJC 110 EJC 112 EJC 110 EJC 112
c DistanĠa până la centrul de 600 600 mm c DistanĠa până la centrul de 600 600 mm
greutate al sarcinii greutate al sarcinii
x DistanĠa până la încărcătură 687 687 mm x DistanĠa până la încărcătură 687 687 mm
y Ampatamentul 1171 1171 mm y Ampatamentul 1171 1171 mm
h1 ÎnălĠimea cu cadrul elevator 1750 - 2100 1700 - 2250 mm h1 ÎnălĠimea cu cadrul elevator 1750 - 2100 1700 - 2250 mm
retractat retractat
h2 Cursă liberă ZT 100 100 mm h2 Cursă liberă ZT 100 100 mm
h2 Cursă liberă ZZ 1227 - 1777 mm h2 Cursă liberă ZZ 1227 - 1777 mm
h3 Cursa de ridicare 2500 - 3200 2500 - 3600 mm h3 Cursa de ridicare 2500 - 3200 2500 - 3600 mm
h4 ÎnălĠimea cu cadrul elevator 2973 - 3673 2973 - 4073 mm h4 ÎnălĠimea cu cadrul elevator 2973 - 3673 2973 - 4073 mm
extins extins
h13 ÎnălĠimea în stare coborâtă 90 90 mm h13 ÎnălĠimea în stare coborâtă 90 90 mm
h14 ÎnălĠime min. / max. osie în poziĠie 820 / 1310 820 / 1310 mm h14 ÎnălĠime min. / max. osie în poziĠie 820 / 1310 820 / 1310 mm
de deplasare de deplasare
l1 Lungime 1787 1787 mm l1 Lungime 1787 1787 mm
l2 Lungimea furcii pentru încărcături 637 637 mm l2 Lungimea furcii pentru încărcături 637 637 mm
inclusiv partea din spate a furcii inclusiv partea din spate a furcii
b2 LăĠime totală (acĠionare) 800 800 mm b2 LăĠime totală (acĠionare) 800 800 mm
b5 DistanĠa exterioară a furcii pentru 560 560 mm b5 DistanĠa exterioară a furcii pentru 560 560 mm
încărcături încărcături
s/e/l Dimensiuni furcă pentru 56 / 185 / 1150 56 / 185 / 1150 mm s/e/l Dimensiuni furcă pentru 56 / 185 / 1150 56 / 185 / 1150 mm
încărcături încărcături
b10 Ecartament, faĠă 510 510 mm b10 Ecartament, faĠă 510 510 mm
b11 Ecartament, spate 375 375 mm b11 Ecartament, spate 375 375 mm
m2 DistanĠa până la sol în centrul 30 30 mm m2 DistanĠa până la sol în centrul 30 30 mm
ampatamentului ampatamentului
Ast LăĠime de lucru la palet 2046 1) 2046 1) mm Ast LăĠime de lucru la palet 2046 1) 2046 1) mm
1000x1200 transversal 1000x1200 transversal
Ast LăĠimea uzuală de trecere pentru 2096 2) 2096 2) mm Ast LăĠimea uzuală de trecere pentru 2096 2) 2096 2) mm
paleĠi 800x1200 transversal paleĠi 800x1200 transversal
Wa Rază de bracaj 1383 1383 mm Wa Rază de bracaj 1383 1383 mm
coborâtă / ridicată coborâtă / ridicată
1) Diagonal conform VDI +214mm 1) Diagonal conform VDI +214mm
2) Diagonal conform VDI +138mm 2) Diagonal conform VDI +138mm
02.11 RO

02.11 RO

19 19
3.3 Masele 3.3 Masele

EJC 110 EJC 112 EJC 110 EJC 112


Masă proprie fără baterie 805 1) 820 1) kg Masă proprie fără baterie 805 1) 820 1) kg
Masă pe osie cu sarcină 650 / 1155 1) 660 / 1360 1) kg Masă pe osie cu sarcină 650 / 1155 1) 660 / 1360 1) kg
faĠă / spate + baterie faĠă / spate + baterie
Masă pe osie fără sarcină 565 / 240 1) 575 / 245 1) kg Masă pe osie fără sarcină 565 / 240 1) 575 / 245 1) kg
faĠă / spate + baterie faĠă / spate + baterie
Greutate baterie 185 185 kg Greutate baterie 185 185 kg
1) Valori pentru cadru elevator standard 1) Valori pentru cadru elevator standard

3.4 Garnitura de pneuri 3.4 Garnitura de pneuri

EJC 110/112 EJC 110/112


Dimensiuni anvelope, pe partea 230x70 mm Dimensiuni anvelope, pe partea 230x70 mm
propulsiei propulsiei
Dimensiune pneuri, partea de sarcină 85x100 sau 85x75 mm Dimensiune pneuri, partea de sarcină 85x100 sau 85x75 mm
(Simplu / Tandem) (Simplu / Tandem)
Roată de sprijin 140x54 mm Roată de sprijin 140x54 mm
RoĠi, număr faĠă / spate 1x +1 / 2 sau 1x +1 / 4 RoĠi, număr faĠă / spate 1x +1 / 2 sau 1x +1 / 4
(x = acĠionat) (x = acĠionat)

02.11 RO

02.11 RO
20 20
3.5 Norme EN 3.5 Norme EN
Nivelul presiunii acustice de lungă durată Nivelul presiunii acustice de lungă durată
– EJC 110 / 112: 70 dB(A) – EJC 110 / 112: 70 dB(A)
conform EN 12053 în conformitate cu ISO 4871. conform EN 12053 în conformitate cu ISO 4871.
Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conform Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conform
prescripĠiilor date de norme úi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare, prescripĠiilor date de norme úi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,
ridicare úi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechii ridicare úi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechii
úoferului. úoferului.

Compatibilitate electromagnetică (EMV) Compatibilitate electromagnetică (EMV)


Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentru emisiile electromagnetice Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentru emisiile electromagnetice
perturbatoare úi stabilitatea la perturbaĠii electromagnetice, precum úi verificarea perturbatoare úi stabilitatea la perturbaĠii electromagnetice, precum úi verificarea
descărcării electricităĠii statice conform EN 12895, precum úi referinĠele normative descărcării electricităĠii statice conform EN 12895, precum úi referinĠele normative
menĠionate acolo. menĠionate acolo.
Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum úi dispunerii Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum úi dispunerii
acestora, necesită acordul scris al producătorului. acestora, necesită acordul scris al producătorului.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Perturbarea aparatelor medicale din cauza radiaĠiilor ne-ionizante Perturbarea aparatelor medicale din cauza radiaĠiilor ne-ionizante
Echipamentele electrice ale utilajului de transport uzinal, care emit radiaĠii ne- Echipamentele electrice ale utilajului de transport uzinal, care emit radiaĠii ne-
ionizante (de ex. transmisie de date fără fir), pot perturba funcĠionarea dispozitivelor ionizante (de ex. transmisie de date fără fir), pot perturba funcĠionarea dispozitivelor
medicale (stimulatoare cardiace, aparate auditive, etc.) ale utilizatorului úi pot cauza medicale (stimulatoare cardiace, aparate auditive, etc.) ale utilizatorului úi pot cauza
disfuncĠionalităĠi. Trebuie să se consulte medicul sau producătorul dispozitivului disfuncĠionalităĠi. Trebuie să se consulte medicul sau producătorul dispozitivului
medical, pentru a se clarifica dacă se poate utiliza în zona utilajului de transport medical, pentru a se clarifica dacă se poate utiliza în zona utilajului de transport
uzinal. uzinal.
02.11 RO

02.11 RO

21 21
3.6 CondiĠiile de utilizare 3.6 CondiĠiile de utilizare
Temperatură ambientală Temperatură ambientală
– la funcĠionare 5°C până la 40°C – la funcĠionare 5°C până la 40°C
Z La utilizarea permanentă în condiĠiile alternanĠelor extreme de temperatură úi Z La utilizarea permanentă în condiĠiile alternanĠelor extreme de temperatură úi
umiditate a aerului, sunt necesare dotări úi avize speciale pentru utilajele de umiditate a aerului, sunt necesare dotări úi avize speciale pentru utilajele de
transport uzinal. transport uzinal.

3.7 CerinĠe electrice 3.7 CerinĠe electrice


Producătorul confirmă respectarea cerinĠelor pentru configurarea úi fabricarea Producătorul confirmă respectarea cerinĠelor pentru configurarea úi fabricarea
echipamentului electric la utilizarea conform destinaĠiei prevăzute a utilajului de echipamentului electric la utilizarea conform destinaĠiei prevăzute a utilajului de
transport uzinal conform EN 1175 "SiguranĠa utilajelor de transport uzinal - CerinĠe transport uzinal conform EN 1175 "SiguranĠa utilajelor de transport uzinal - CerinĠe
electrice". electrice".

02.11 RO

02.11 RO
22 22
4 Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie 4 Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie

17 17
17 18 17 18
17 17

19 20 19 20
21 21

22 22

23 23

21 24 21 24

25 25

26 26

Poz. Denumire Poz. Denumire


17 Puncte de ridicare pentru încărcare cu macaraua (La platformă de ridicare 17 Puncte de ridicare pentru încărcare cu macaraua (La platformă de ridicare
ZZ în mijloc) ZZ în mijloc)
18 Indicator de interdicĠie „Accesul prin cadrul elevator este interzis“ 18 Indicator de interdicĠie „Accesul prin cadrul elevator este interzis“
19 PlăcuĠă de fabricaĠie, vehicul 19 PlăcuĠă de fabricaĠie, vehicul
20 Indicator de interdicĠie „Nu staĠionaĠi sub dispozitivul de preluare a sarcinii“ 20 Indicator de interdicĠie „Nu staĠionaĠi sub dispozitivul de preluare a sarcinii“
21 Capacitatea portantă 21 Capacitatea portantă
22 Placheta de verificare 22 Placheta de verificare
23 Indicator de interdicĠie "Transportul de persoane interzis" 23 Indicator de interdicĠie "Transportul de persoane interzis"
24 PlăcuĠa de fabricaĠie, baterie 24 PlăcuĠa de fabricaĠie, baterie
02.11 RO

02.11 RO

26 Denumirea vehiculului 26 Denumirea vehiculului


25 Număr de serie 25 Număr de serie

23 23
4.1 Placa de fabricaĠie 4.1 Placa de fabricaĠie

27 28 29 30 31 32 33 27 28 29 30 31 32 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Poz. Denumire Poz. Denumire Poz. Denumire Poz. Denumire


27 Tipul 33 Anul fabricaĠiei 27 Tipul 33 Anul fabricaĠiei
DistanĠa până la centrul de DistanĠa până la centrul de
28 Număr de serie 34 28 Număr de serie 34
greutate al sarcinii în mm greutate al sarcinii în mm
Capacitatea portantă nominală în Capacitatea portantă nominală în
29 35 Puterea de propulsie 29 35 Puterea de propulsie
kg kg
30 Tensiunea bateriei în V 36 Masa min/max a bateriei în kg 30 Tensiunea bateriei în V 36 Masa min/max a bateriei în kg
31 Masa proprie fără baterie, în kg 37 Producătorul 31 Masa proprie fără baterie, în kg 37 Producătorul
32 OpĠiune 38 Logo producător 32 OpĠiune 38 Logo producător

Z Când solicitaĠi relaĠii referitoare la utilajul de transport uzinal, respectiv când Z Când solicitaĠi relaĠii referitoare la utilajul de transport uzinal, respectiv când
comandaĠi piese de schimb, vă rugăm să indicaĠi numărul de serie (28). comandaĠi piese de schimb, vă rugăm să indicaĠi numărul de serie (28).
02.11 RO

02.11 RO
24 24
4.2 Diagramă de sarcină utilaj de transport uzinal 4.2 Diagramă de sarcină utilaj de transport uzinal

X.XXXX.XX.XX X.XXXX.XX.XX
23 23
3600 1105 3600 1105

600 600

Diagrama de sarcină (23) oferă capacitatea portantă maximă Q (în kg) la un anumit Diagrama de sarcină (23) oferă capacitatea portantă maximă Q (în kg) la un anumit
punct de greutate al sarcinii (în mm) úi înălĠime de ridicare corespunzătoare H (în punct de greutate al sarcinii (în mm) úi înălĠime de ridicare corespunzătoare H (în
mm) a utilajului de transport uzinal la preluarea orizontală a sarcinii. mm) a utilajului de transport uzinal la preluarea orizontală a sarcinii.

Exemplu pentru stabilirea capacităĠii portante maxime: Exemplu pentru stabilirea capacităĠii portante maxime:
La o distanĠă de 600 mm până la centrul de greutate al sarcinii C úi o înălĠime maximă La o distanĠă de 600 mm până la centrul de greutate al sarcinii C úi o înălĠime maximă
a cursei de ridicare H de 3600 mm, forĠa portantă maximă Q măsoară 1105 kg. a cursei de ridicare H de 3600 mm, forĠa portantă maximă Q măsoară 1105 kg.

Marcajele în formă de săgeată ("39" úi "39"), amplasate Marcajele în formă de săgeată ("39" úi "39"), amplasate
pe pilonul interior úi sub lonjeronul inferior, indică 39 39 pe pilonul interior úi sub lonjeronul inferior, indică 39 39
úoferului momentul în care a atins limitele înălĠimii úoferului momentul în care a atins limitele înălĠimii
cursei de ridicare, prestabilite în plăcuĠa cu capacitatea cursei de ridicare, prestabilite în plăcuĠa cu capacitatea
portantă (21). portantă (21).
02.11 RO

02.11 RO

25 25
26
02.11 RO

26

02.11 RO
C Transportul úi prima punere în funcĠiune C Transportul úi prima punere în funcĠiune
1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua 1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accident datorită încărcării/descărcării cu macaraua Pericol de accident datorită încărcării/descărcării cu macaraua
neregulamentară neregulamentară
Utilizarea aparatelor de ridicare inadecvate úi utilizarea lor neregulamentară poate Utilizarea aparatelor de ridicare inadecvate úi utilizarea lor neregulamentară poate
provoca prăbuúirea utilajului de transport uzinal în momentul încărcării/descărcării cu provoca prăbuúirea utilajului de transport uzinal în momentul încărcării/descărcării cu
macaraua. macaraua.
Nu loviĠi utilajul de transport uzinal la ridicare sau nu permiteĠi să ajungă la miúcări Nu loviĠi utilajul de transport uzinal la ridicare sau nu permiteĠi să ajungă la miúcări
necontrolate. La nevoie, fixaĠi utilajul de transport uzinal cu ajutorul cablurilor de necontrolate. La nevoie, fixaĠi utilajul de transport uzinal cu ajutorul cablurilor de
ghidare. ghidare.
XNumai persoanelor, care sunt instruite în deservirea mijloacelor de ridicare úi XNumai persoanelor, care sunt instruite în deservirea mijloacelor de ridicare úi
uneltelor de ridicare, le este permis să încarce/descarce utilajul de transport uzinal. uneltelor de ridicare, le este permis să încarce/descarce utilajul de transport uzinal.
XPurtaĠi pantofi de protecĠie la încărcarea/descărcarea cu macaraua. XPurtaĠi pantofi de protecĠie la încărcarea/descărcarea cu macaraua.
XNu staĠionaĠi sub sarcinile oscilante. XNu staĠionaĠi sub sarcinile oscilante.
XNu păúiĠi în zona periculoasă, respectiv nu staĠionaĠi în spaĠiul periculos. XNu păúiĠi în zona periculoasă, respectiv nu staĠionaĠi în spaĠiul periculos.
XUtilizaĠi exclusiv un aparat de ridicare cu capacitate portantă suficientă (pentru XUtilizaĠi exclusiv un aparat de ridicare cu capacitate portantă suficientă (pentru
greutatea utilajului de transport uzinal vezi plăcuĠa de fabricaĠie). greutatea utilajului de transport uzinal vezi plăcuĠa de fabricaĠie).
XPrindeĠi cablurile macaralei numai la punctele de prindere indicate úi asiguraĠi XPrindeĠi cablurile macaralei numai la punctele de prindere indicate úi asiguraĠi
contra alunecării. contra alunecării.
XUtilizaĠi mijloacele de ridicare numai în direcĠia de sarcină indicate. XUtilizaĠi mijloacele de ridicare numai în direcĠia de sarcină indicate.
XMontaĠi mijloacele de ridicare ale cablurilor macaralei, astfel încât să nu atingă XMontaĠi mijloacele de ridicare ale cablurilor macaralei, astfel încât să nu atingă
componentele ataúabile în cursul ridicării. componentele ataúabile în cursul ridicării.

Încărcarea/Descărcarea utilajului de Încărcarea/Descărcarea utilajului de


transport uzinal cu macaraua transport uzinal cu macaraua
17 17
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport – OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport
uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea
utilajului de transport uzinal" la utilajului de transport uzinal" la
pagina 54). pagina 54).

Instrumente úi materiale necesare Instrumente úi materiale necesare


– Dispozitiv de ridicat – Dispozitiv de ridicat
– Cablurile macaralei – Cablurile macaralei
Procedură Procedură
• PoziĠionaĠi cablurile macaralei pe • PoziĠionaĠi cablurile macaralei pe
punctele de prindere (17) úi fixaĠi-le. punctele de prindere (17) úi fixaĠi-le.
Utilajul de transport uzinal se poate Utilajul de transport uzinal se poate
încărca/descărca acum. încărca/descărca acum.
02.11 RO

02.11 RO

27 27
2 Transportul 2 Transportul

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Miúcări necontrolate în timpul transportului Miúcări necontrolate în timpul transportului


Asigurarea neregulamentară a utilajului de transport uzinal úi a cadrului elevator în Asigurarea neregulamentară a utilajului de transport uzinal úi a cadrului elevator în
timpul transportului poate cauza accidente grave. timpul transportului poate cauza accidente grave.
XÎncărcarea/ descărcarea se va realiza de către personalul instruit special în acest XÎncărcarea/ descărcarea se va realiza de către personalul instruit special în acest
scop, conform recomandărilor directivelor VDI 2700 úi VDI 2703. Dimensionarea úi scop, conform recomandărilor directivelor VDI 2700 úi VDI 2703. Dimensionarea úi
aplicarea corectă a măsurilor de asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite în aplicarea corectă a măsurilor de asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite în
fiecare caz în parte. fiecare caz în parte.
XLa transportul pe un camion sau o remorcă, utilajul de transport uzinal trebuie să XLa transportul pe un camion sau o remorcă, utilajul de transport uzinal trebuie să
fie fixat corect cu cablurile. fie fixat corect cu cablurile.
XCamionul, respectiv remorca trebuie să posede inele de fixare. XCamionul, respectiv remorca trebuie să posede inele de fixare.
XAsiguraĠi utilajul de transport uzinal cu pene contra miúcărilor accidentale. XAsiguraĠi utilajul de transport uzinal cu pene contra miúcărilor accidentale.
XUtilizaĠi chingi de prindere sau de ancorare cu rezistenĠă nominală suficientă. XUtilizaĠi chingi de prindere sau de ancorare cu rezistenĠă nominală suficientă.

40 40 40 40

AsiguraĠi utilajul de transport uzinal pentru transport AsiguraĠi utilajul de transport uzinal pentru transport

Instrumente úi materiale necesare Instrumente úi materiale necesare


– Chingi de prindere/Chingi de ancorare – Chingi de prindere/Chingi de ancorare

Procedură Procedură
• DeplasaĠi utilajul de transport uzinal pe vehiculul de transport. • DeplasaĠi utilajul de transport uzinal pe vehiculul de transport.
• OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului • OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului
de transport uzinal" la pagina 54). de transport uzinal" la pagina 54).
• PrindeĠi chingile (40) la utilajul de transport uzinal úi tensionaĠi suficient. • PrindeĠi chingile (40) la utilajul de transport uzinal úi tensionaĠi suficient.
02.11 RO

02.11 RO
Utilajul de transport uzinal poate fi transportat acum. Utilajul de transport uzinal poate fi transportat acum.

28 28
3 Prima punere în funcĠiune 3 Prima punere în funcĠiune

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

DeplasaĠi utilajul de transport uzinal folosind numai curentul bateriei! Curentul DeplasaĠi utilajul de transport uzinal folosind numai curentul bateriei! Curentul
alternativ redresat deteriorează componentele electronice. Legăturile prin cablu spre alternativ redresat deteriorează componentele electronice. Legăturile prin cablu spre
baterie (cablurile de tractare) trebuie să fie mai scurte de 6 m úi să aibă o secĠiune baterie (cablurile de tractare) trebuie să fie mai scurte de 6 m úi să aibă o secĠiune
minimă a conductorului de 50 mm². minimă a conductorului de 50 mm².

Procedură Procedură
• Verificarea integralităĠii echipamentului • Verificarea integralităĠii echipamentului
• La nevoie, montaĠi bateria, (vezi "Demontarea úi montarea bateriei" la pagina 43) • La nevoie, montaĠi bateria, (vezi "Demontarea úi montarea bateriei" la pagina 43)
• ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35) • ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35)
Utilajul de transport uzinal poate fi pus acum în funcĠiune, (vezi "Punerea în funcĠiune Utilajul de transport uzinal poate fi pus acum în funcĠiune, (vezi "Punerea în funcĠiune
a utilajului de transport uzinal" la pagina 51) a utilajului de transport uzinal" la pagina 51)
02.11 RO

02.11 RO

29 29
30
02.11 RO

30

02.11 RO
D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea
1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu 1 Reglementările de securitate la manipularea bateriilor cu
acizi acizi
Personalul de revizie Personalul de revizie
Încărcarea, revizia úi schimbarea bateriilor constituie activităĠi permise numai Încărcarea, revizia úi schimbarea bateriilor constituie activităĠi permise numai
personalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestor lucrări, se vor personalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestor lucrări, se vor
respecta aceste instrucĠiuni de exploatare úi prescripĠiile producătorului bateriei úi respecta aceste instrucĠiuni de exploatare úi prescripĠiile producătorului bateriei úi
staĠiei de încărcare a bateriei. staĠiei de încărcare a bateriei.
Măsuri de protecĠie contra incendiilor Măsuri de protecĠie contra incendiilor
La manipularea bateriilor, fumatul úi prezenĠa focului deschis sunt interzise. În zona La manipularea bateriilor, fumatul úi prezenĠa focului deschis sunt interzise. În zona
utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m nu este utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m nu este
permisă prezenĠa substanĠelor inflamabile sau a mijloacelor de lucru care pot provoca permisă prezenĠa substanĠelor inflamabile sau a mijloacelor de lucru care pot provoca
scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Se vor pregăti mijloace de combatere a scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Se vor pregăti mijloace de combatere a
incendiilor. incendiilor.

Revizia bateriei Revizia bateriei


Capacul elementelor din baterie trebuie să fie menĠinut în stare uscată úi curată. Capacul elementelor din baterie trebuie să fie menĠinut în stare uscată úi curată.
Clemele úi papucii de cabluri trebuie să fie în stare curată, să aibă aplicat un strat Clemele úi papucii de cabluri trebuie să fie în stare curată, să aibă aplicat un strat
subĠire de unsoare specială úi asamblarea filetată să fie strânsă bine. subĠire de unsoare specială úi asamblarea filetată să fie strânsă bine.

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Înainte de închiderea capacului bateriei, asiguraĠi-vă că nu se deteriorează cablul Înainte de închiderea capacului bateriei, asiguraĠi-vă că nu se deteriorează cablul
bateriei. În cazul cablurilor deteriorate, există pericolul unui scurtcircuit. bateriei. În cazul cablurilor deteriorate, există pericolul unui scurtcircuit.

Reciclarea bateriei Reciclarea bateriei


Reciclarea bateriilor este admisă numai cu respectarea dispoziĠiilor naĠionale de Reciclarea bateriilor este admisă numai cu respectarea dispoziĠiilor naĠionale de
protecĠie a mediului sau a legislaĠiei privind reciclarea. Se vor respecta obligatoriu protecĠie a mediului sau a legislaĠiei privind reciclarea. Se vor respecta obligatoriu
indicaĠiile producătorului cu privire la reciclare. indicaĠiile producătorului cu privire la reciclare.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente úi de rănire la deservirea bateriilor Pericol de accidente úi de rănire la deservirea bateriilor
Bateriile conĠin soluĠie acidă, care este toxică úi corozivă. Se va evita obligatoriu Bateriile conĠin soluĠie acidă, care este toxică úi corozivă. Se va evita obligatoriu
contactul cu acizii din baterie. contactul cu acizii din baterie.
XEliminaĠi ca deúeu soluĠia acidă veche a bateriei în mod regulamentar. XEliminaĠi ca deúeu soluĠia acidă veche a bateriei în mod regulamentar.
XÎn cazul lucrărilor la baterii, trebuie să se poarte obligatoriu îmbrăcăminte de XÎn cazul lucrărilor la baterii, trebuie să se poarte obligatoriu îmbrăcăminte de
protecĠie úi protecĠie a ochilor. protecĠie úi protecĠie a ochilor.
XPreveniĠi contactul soluĠiei acide a bateriei cu pielea, hainele sau cu ochii, la nevoie XPreveniĠi contactul soluĠiei acide a bateriei cu pielea, hainele sau cu ochii, la nevoie
spălaĠi soluĠia acidă a bateriei cu apă curată din abundenĠă. spălaĠi soluĠia acidă a bateriei cu apă curată din abundenĠă.
XÎn cazul vătămărilor corporale (de ex. contactul cu pielea sau ochii a soluĠiei acide XÎn cazul vătămărilor corporale (de ex. contactul cu pielea sau ochii a soluĠiei acide
a bateriei) contactaĠi imediat un medic. a bateriei) contactaĠi imediat un medic.
XNeutralizaĠi imediat soluĠia acidă a bateriei vărsate cu apă din abundenĠă. XNeutralizaĠi imediat soluĠia acidă a bateriei vărsate cu apă din abundenĠă.
XEste permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis. XEste permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.
02.11 RO

02.11 RO

XRespectaĠi prevederile legale. XRespectaĠi prevederile legale.

31 31
AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidentare prin folosirea bateriilor neadecvate Pericol de accidentare prin folosirea bateriilor neadecvate
Dimensiunile úi masa bateriei au o influenĠă considerabilă asupra stabilităĠii în Dimensiunile úi masa bateriei au o influenĠă considerabilă asupra stabilităĠii în
funcĠionare úi capacităĠii portante a utilajului de transport uzinal. Schimbarea dotării funcĠionare úi capacităĠii portante a utilajului de transport uzinal. Schimbarea dotării
bateriei este admisă numai cu acordul producătorului, deoarece la echiparea cu bateriei este admisă numai cu acordul producătorului, deoarece la echiparea cu
baterii mai mici sunt necesare contragreutăĠi de echilibrare. La schimbarea, respectiv baterii mai mici sunt necesare contragreutăĠi de echilibrare. La schimbarea, respectiv
montarea bateriei se va acorda atenĠie stabilităĠii în compartimentul special destinat montarea bateriei se va acorda atenĠie stabilităĠii în compartimentul special destinat
al utilajului de transport uzinal. al utilajului de transport uzinal.

Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie oprit úi Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie oprit úi
asigurat ((vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23)). asigurat ((vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23)).

02.11 RO

02.11 RO
32 32
2 Tipuri de baterii 2 Tipuri de baterii
În funcĠie de varianta de execuĠie, utilajul de transport uzinal este dotat cu diferite În funcĠie de varianta de execuĠie, utilajul de transport uzinal este dotat cu diferite
tipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaĠie standard este prevăzută, tipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaĠie standard este prevăzută,
indicându-se capacitatea bateriei: indicându-se capacitatea bateriei:

Tip baterie Capacitatea Masa Tip baterie Capacitatea Masa


Baterie 24 V Baterie 24 V
2 PzB 130 Ah 140 kg 2 PzB 130 Ah 140 kg
650x145x560 mm (LxÎxL) 650x145x560 mm (LxÎxL)
Baterie 24 V 2 PzB 150 Ah 151 kg Baterie 24 V 2 PzB 150 Ah 151 kg
660x146x590 mm (LxÎxL) 660x146x590 mm (LxÎxL)
Baterie 24 V 2 PzB 200 Ah 185 kg Baterie 24 V 2 PzB 200 Ah 185 kg
660x146x682 mm (LxlxÎ) 660x146x682 mm (LxlxÎ)
Baterie 24 V 2 PzV-BS 142 Ah 151 kg Baterie 24 V 2 PzV-BS 142 Ah 151 kg
146x650x590 mm (LxlxÎ) 146x650x590 mm (LxlxÎ)
Baterie 24 V 2 PzV-BS 170 Ah 160 kg Baterie 24 V 2 PzV-BS 170 Ah 160 kg
282x166x670 mm (LxlxÎ) 282x166x670 mm (LxlxÎ)

Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe placa de fabricaĠie. Bateriile cu bornele Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe placa de fabricaĠie. Bateriile cu bornele
neizolate trebuie să fie acoperite cu un material izolant úi stabil la alunecare. neizolate trebuie să fie acoperite cu un material izolant úi stabil la alunecare.
02.11 RO

02.11 RO

33 33
3 Scoaterea bateriei 3 Scoaterea bateriei

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de strivire Pericol de strivire


XLa închiderea capotei/capacului, între capotă/capac úi utilajul de transport uzinal nu XLa închiderea capotei/capacului, între capotă/capac úi utilajul de transport uzinal nu
trebuie să se găsească nimic. trebuie să se găsească nimic.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorită vehiculului de transport uzinal neasigurat Pericol de accidente datorită vehiculului de transport uzinal neasigurat
Oprirea utilajului de transport uzinal în pante sau cu mijlocul de preluare a sarcinii Oprirea utilajului de transport uzinal în pante sau cu mijlocul de preluare a sarcinii
ridicat este periculoasă úi nu este permisă. ridicat este periculoasă úi nu este permisă.
XOpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană. În cazuri speciale se XOpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană. În cazuri speciale se
recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene. recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene.
XCoborâĠi cadrul elevator úi furca pentru încărcături întotdeauna complet. XCoborâĠi cadrul elevator úi furca pentru încărcături întotdeauna complet.
XAlegeĠi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu coarnele furcii XAlegeĠi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu coarnele furcii
coborâte. coborâte.

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– OpriĠi utilajul de transport uzinal în poziĠie – OpriĠi utilajul de transport uzinal în poziĠie
orizontală. orizontală.
41 41
– OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport – OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport
uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea
utilajului de transport uzinal" la utilajului de transport uzinal" la
pagina 54). 44 pagina 54). 44

Procedură Procedură
• ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa • ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa
bateriei) (44). bateriei) (44).
• RabataĠi capacul compartimentului bateriei (41). • RabataĠi capacul compartimentului bateriei (41).

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
AsiguraĠi-vă la rabatarea capacelor compartimentului bateriei că dispozitivul AsiguraĠi-vă la rabatarea capacelor compartimentului bateriei că dispozitivul
de blocare este fixat în mecanismul cu clichet. de blocare este fixat în mecanismul cu clichet.

Bateria este eliberată. Bateria este eliberată.

Z DemontaĠi capota la schimbarea bateriei. (vezi "Demontarea úi montarea bateriei" Z DemontaĠi capota la schimbarea bateriei. (vezi "Demontarea úi montarea bateriei"
la pagina 43). la pagina 43).
02.11 RO

02.11 RO
34 34
4 Încărcarea bateriei 4 Încărcarea bateriei

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcare Pericol de explozie datorită gazelor evacuate la încărcare
Bateria emite la încărcare un amestec de oxigen úi hidrogen (gaz detonant). Bateria emite la încărcare un amestec de oxigen úi hidrogen (gaz detonant).
Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv úi nu Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv úi nu
trebuie aprins. trebuie aprins.
XLegarea úi deconectarea cablului de încărcare al staĠiei de încărcare a bateriei cu XLegarea úi deconectarea cablului de încărcare al staĠiei de încărcare a bateriei cu
fiúa bateriei trebuie să se realizeze numai când staĠia de încărcare úi utilajul de fiúa bateriei trebuie să se realizeze numai când staĠia de încărcare úi utilajul de
transport uzinal sunt deconectate. transport uzinal sunt deconectate.
XÎncărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea úi capacitatea de încărcare a XÎncărcătorul trebuie să corespundă cu tensiunea úi capacitatea de încărcare a
bateriei. bateriei.
XÎnaintea procesului de încărcare, verificaĠi legăturile prin cabluri úi conectori, dacă XÎnaintea procesului de încărcare, verificaĠi legăturile prin cabluri úi conectori, dacă
prezintă deteriorări vizibile. prezintă deteriorări vizibile.
XAerisiĠi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal. XAerisiĠi suficient incinta în care se încarcă utilajul de transport uzinal.
XCapacul bateriei trebuie să fie deschis úi suprafeĠele elementelor bateriei trebuie XCapacul bateriei trebuie să fie deschis úi suprafeĠele elementelor bateriei trebuie
să fie expuse în timpul procesului de încărcare, pentru a asigura o aerisire să fie expuse în timpul procesului de încărcare, pentru a asigura o aerisire
suficientă. suficientă.
XLa manipularea bateriilor, fumatul úi prezenĠa focului deschis sunt interzise. XLa manipularea bateriilor, fumatul úi prezenĠa focului deschis sunt interzise.
XÎn zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m XÎn zona utilajului de transport uzinal oprit pentru încărcare, pe o rază de minim 2 m
nu este permisă prezenĠa substanĠelor inflamabile sau a mijloacelor de lucru care nu este permisă prezenĠa substanĠelor inflamabile sau a mijloacelor de lucru care
pot provoca scântei. pot provoca scântei.
XSe vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor. XSe vor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.
XNu aúezaĠi obiecte metalice pe baterie. XNu aúezaĠi obiecte metalice pe baterie.
XRespectaĠi obligatoriu instrucĠiunile de siguranĠă ale producătorului bateriei úi XRespectaĠi obligatoriu instrucĠiunile de siguranĠă ale producătorului bateriei úi
staĠiei de încărcare. staĠiei de încărcare.
02.11 RO

02.11 RO

35 35
4.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat 4.1 Încărcarea bateriei cu încărcătorul integrat

PERICOL! PERICOL!
ùoc electric úi pericol de incendiu ùoc electric úi pericol de incendiu
Cablurile deteriorate úi neadecvate pot cauza úoc electric úi incendiu, prin Cablurile deteriorate úi neadecvate pot cauza úoc electric úi incendiu, prin
supraîncălzire. supraîncălzire.
XUtilizaĠi numai cabluri de reĠea cu o lungime maximă a cablului de 30 m. XUtilizaĠi numai cabluri de reĠea cu o lungime maximă a cablului de 30 m.
Trebuie respectate condiĠiile regionale. Trebuie respectate condiĠiile regionale.
XDesfăúuraĠi complet rola de cablu în momentul utilizării. XDesfăúuraĠi complet rola de cablu în momentul utilizării.
XFolosiĠi numai cablu original de reĠea al producătorului. XFolosiĠi numai cablu original de reĠea al producătorului.
XClasele de protecĠie a izolaĠiei úi rezistenĠa împotriva acizilor úi leúiilor trebuie să XClasele de protecĠie a izolaĠiei úi rezistenĠa împotriva acizilor úi leúiilor trebuie să
corespundă cablului de reĠea al producătorului. corespundă cablului de reĠea al producătorului.

INDICAğIE INDICAğIE

Daune materiale din cauza utilizării neregulamentare a încărcătorului integrat Daune materiale din cauza utilizării neregulamentare a încărcătorului integrat
Încărcătorul integrat, care constă din încărcător baterie úi controler baterie, nu trebuie Încărcătorul integrat, care constă din încărcător baterie úi controler baterie, nu trebuie
deschis. În caz de defecĠiuni, contactaĠi service-ul producătorului. deschis. În caz de defecĠiuni, contactaĠi service-ul producătorului.
XÎncărcătorul trebuie folosit numai pentru bateriile furnizate de Jungheinrich sau XÎncărcătorul trebuie folosit numai pentru bateriile furnizate de Jungheinrich sau
pentru alte baterii, în urma acordului service-ului producătorului, úi care sunt pentru alte baterii, în urma acordului service-ului producătorului, úi care sunt
permise pentru utilajul de transport uzinal. permise pentru utilajul de transport uzinal.
XSchimbarea cu alte utilaje de transport uzinal nu este permisă. XSchimbarea cu alte utilaje de transport uzinal nu este permisă.
XNu racordaĠi bateria simultan la două încărcătoare. XNu racordaĠi bateria simultan la două încărcătoare.

Z Din fabrică este reglată poziĠia 0 în cazul livrării utilajului de transport uzinal fără Z Din fabrică este reglată poziĠia 0 în cazul livrării utilajului de transport uzinal fără
baterie. La fiúă (43) poate fi racordat un indicator de descărcare a bateriei, un afiúaj baterie. La fiúă (43) poate fi racordat un indicator de descărcare a bateriei, un afiúaj
de încărcare/descărcare, un CanDis sau un LED bipolar. de încărcare/descărcare, un CanDis sau un LED bipolar.

42 43 42 43

02.11 RO

02.11 RO
36 36
Reglarea caracteristicii de încărcare Reglarea caracteristicii de încărcare

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
XScoateĠi útecărul din priză înainte de reglarea curbei corespunzătoare de XScoateĠi útecărul din priză înainte de reglarea curbei corespunzătoare de
încărcare! încărcare!

Reglarea caracteristicii de încărcare Reglarea caracteristicii de încărcare

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Bateria este racordată. – Bateria este racordată.
Procedură Procedură
• RăsuciĠi comutatorul de reglare (42) a încărcătorului spre dreapta, pentru a adapta • RăsuciĠi comutatorul de reglare (42) a încărcătorului spre dreapta, pentru a adapta
curba de încărcare la bateria utilizată respectivă. curba de încărcare la bateria utilizată respectivă.
• Valabilitatea noii reglări este confirmată prin iluminarea intermitentă a LED-ului • Valabilitatea noii reglări este confirmată prin iluminarea intermitentă a LED-ului
verde úi acesta devine imediat eficient. verde úi acesta devine imediat eficient.
Caracteristica de încărcare este reglată. Caracteristica de încărcare este reglată.

Tabelle 2: Alocare poziĠie comutator / curbă de încărcare Tabelle 2: Alocare poziĠie comutator / curbă de încărcare
PoziĠia comutatorului (42) curbe de încărcare selectate (caracteristici) PoziĠia comutatorului (42) curbe de încărcare selectate (caracteristici)
0 Utilaj de transport uzinal fără baterie 0 Utilaj de transport uzinal fără baterie
Baterie umedă: PzS cu 100 - 300 Ah Baterie umedă: PzS cu 100 - 300 Ah
1 1
Baterie umedă: PzM cu 100 - 180 Ah Baterie umedă: PzM cu 100 - 180 Ah
2 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 100 - 149 Ah 2 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 100 - 149 Ah
3 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 150 - 199 Ah 3 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 150 - 199 Ah
4 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 200 - 300 Ah 4 Nu necesită întreĠinere: PzV cu 200 - 300 Ah
Baterie umedă: PzS cu caracteristică de impulsuri Baterie umedă: PzS cu caracteristică de impulsuri
200 - 400 Ah 200 - 400 Ah
5 5
Baterie umedă: PzM cu caracteristică de impulsuri Baterie umedă: PzM cu caracteristică de impulsuri
180 - 400 Ah 180 - 400 Ah
6 Jungheinrich 100 - 300 Ah 6 Jungheinrich 100 - 300 Ah

INDICAğIE INDICAğIE

XToate celelalte poziĠii ale comutatorului (42) blochează încărcătorul, respectiv XToate celelalte poziĠii ale comutatorului (42) blochează încărcătorul, respectiv
bateria nu va fi încărcată. bateria nu va fi încărcată.
XLa bateriile PzM cu o capacitate mai mică de 180 Ah, reglaĠi caracteristica 1, XLa bateriile PzM cu o capacitate mai mică de 180 Ah, reglaĠi caracteristica 1,
începând cu 180Ah reglaĠi caracteristica 5. începând cu 180Ah reglaĠi caracteristica 5.
XLa bateriile umede PzS 200-300Ah, se poate utiliza atât caracteristica 1, cât úi XLa bateriile umede PzS 200-300Ah, se poate utiliza atât caracteristica 1, cât úi
caracteristica 5, unde caracteristica 5 are ca rezultat o încărcare mai rapidă. caracteristica 5, unde caracteristica 5 are ca rezultat o încărcare mai rapidă.
XCând bateria este cuplată, este posibilă o asistenĠă la reglare prin intermediul XCând bateria este cuplată, este posibilă o asistenĠă la reglare prin intermediul
încărcătorului: În cazul unei poziĠii valabile a comutatorului, LED-ul verde încărcătorului: În cazul unei poziĠii valabile a comutatorului, LED-ul verde
luminează intermitent conform poziĠiei setate, în cazul unei poziĠii invalide a luminează intermitent conform poziĠiei setate, în cazul unei poziĠii invalide a
comutatorului, luminează intermitent LED-ul roúu. comutatorului, luminează intermitent LED-ul roúu.
02.11 RO

02.11 RO

37 37
Începerea procesului de încărcare cu încărcătorul integrat Începerea procesului de încărcare cu încărcătorul integrat
Racordare la reĠea Racordare la reĠea
Tensiunea reĠelei: 230 V / 110 V (+10/-15%) Tensiunea reĠelei: 230 V / 110 V (+10/-15%)
FrecvenĠa reĠelei: 50 Hz / 60 Hz FrecvenĠa reĠelei: 50 Hz / 60 Hz
Cablul de alimentare al încărcătorului (44) este integrat în capotă sau în Cablul de alimentare al încărcătorului (44) este integrat în capotă sau în
compartimentul bateriei. compartimentul bateriei.
Încărcarea bateriei Încărcarea bateriei

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi – OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi
"Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal" 44 "Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal" 44
la pagina 54). la pagina 54).
– DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi "Scoaterea – DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi "Scoaterea
bateriei" la pagina 34). bateriei" la pagina 34).
– Programul corect de încărcare reglat la încărcător. – Programul corect de încărcare reglat la încărcător.

Procedură Procedură
• Dacă este cazul, îndepărtaĠi materialul izolant de pe • Dacă este cazul, îndepărtaĠi materialul izolant de pe
baterie. baterie.
• Fiúa bateriei trebuie să rămână conectată. • Fiúa bateriei trebuie să rămână conectată.
• IntroduceĠi útecărul de reĠea (44) într-o priză. • IntroduceĠi útecărul de reĠea (44) într-o priză.
• TrageĠi în sus comutatorul OPRIRE DE URGENğĂ • TrageĠi în sus comutatorul OPRIRE DE URGENğĂ
LED-ul cu aprindere intermitentă indică starea de încărcare respectiv o eventuală LED-ul cu aprindere intermitentă indică starea de încărcare respectiv o eventuală
defecĠiune (Vezi tabelul "Afiúaj cu LED-uri" pentru codurile de aprindere defecĠiune (Vezi tabelul "Afiúaj cu LED-uri" pentru codurile de aprindere
intermitentă). intermitentă).
Bateria se încarcă. Bateria se încarcă.
Z Dacă útecărul de alimentare de la reĠea (44) este cuplat la reĠea, toate funcĠiile Z Dacă útecărul de alimentare de la reĠea (44) este cuplat la reĠea, toate funcĠiile
electrice ale utilajului de transport uzinal sunt întrerupte (protecĠie electrică contra electrice ale utilajului de transport uzinal sunt întrerupte (protecĠie electrică contra
deplasării accidentale). Nu este posibilă utilizarea utilajului de transport uzinal. deplasării accidentale). Nu este posibilă utilizarea utilajului de transport uzinal.

02.11 RO

02.11 RO
38 38
Se încheie încărcarea bateriei, se restabileúte starea de pregătire pentru Se încheie încărcarea bateriei, se restabileúte starea de pregătire pentru
funcĠionare funcĠionare

INDICAğIE INDICAğIE

În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitate În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitate
a bateriei a bateriei

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Încărcarea bateriei s-a încheiat complet. – Încărcarea bateriei s-a încheiat complet.
Procedură Procedură
• ScoateĠi útecărul de reĠea (44) din priza de alimentare úi depozitaĠi-l complet cu • ScoateĠi útecărul de reĠea (44) din priza de alimentare úi depozitaĠi-l complet cu
cablu în compartiment. cablu în compartiment.
• La nevoie, aúezaĠi din nou materialul izolant peste baterie. • La nevoie, aúezaĠi din nou materialul izolant peste baterie.
• ÎnchideĠi sigur capacul bateriei. • ÎnchideĠi sigur capacul bateriei.
Utilajul de transport uzinal este pregătit din nou de funcĠionare. Utilajul de transport uzinal este pregătit din nou de funcĠionare.

Timpi de încărcare Timpi de încărcare


Durata încărcării depinde de capacitatea bateriei. Durata încărcării depinde de capacitatea bateriei.

Z După întreruperea tensiunii de alimentare încărcarea continuă automat. Încărcarea Z După întreruperea tensiunii de alimentare încărcarea continuă automat. Încărcarea
se poate întrerupe prin scoaterea útecărului din priză úi continuată ca încărcare se poate întrerupe prin scoaterea útecărului din priză úi continuată ca încărcare
parĠială. parĠială.
02.11 RO

02.11 RO

39 39
Afiúaj cu LED-uri (45) Afiúaj cu LED-uri (45)

45 45
LED verde (stare de încărcare) LED verde (stare de încărcare)
aprins Încărcare finalizată; bateria este aprins Încărcare finalizată; bateria este
încărcată. (Pauză de încărcare, încărcată. (Pauză de încărcare,
încărcare de întreĠinere sau încărcare de întreĠinere sau
încărcare de compensare). încărcare de compensare).
se aprinde Procedeu de încărcare. se aprinde Procedeu de încărcare.
intermitent lent intermitent lent
se aprinde Afiúare la începutul unei încărcări se aprinde Afiúare la începutul unei încărcări
intermitent rapid sau după reglarea unei noi intermitent rapid sau după reglarea unei noi
caracteristici. Numărul caracteristici. Numărul
impulsurilor intermitente impulsurilor intermitente
corespunde caracteristicii corespunde caracteristicii
reglate. reglate.

LED roúu (DefecĠiune) LED roúu (DefecĠiune)


aprins Supratemperatură. Se întrerupe aprins Supratemperatură. Se întrerupe
încărcarea. încărcarea.
se aprinde Timp de încărcare în siguranĠă se aprinde Timp de încărcare în siguranĠă
intermitent lent depăúit. Se întrerupe încărcarea. intermitent lent depăúit. Se întrerupe încărcarea.
Este necesară întreruperea Este necesară întreruperea
reĠelei pentru începerea unei noi reĠelei pentru începerea unei noi
încărcări. încărcări.
se aprinde Reglajul caracteristicii nu este se aprinde Reglajul caracteristicii nu este
intermitent rapid valabil. intermitent rapid valabil.
Încărcare de întreĠinere Încărcare de întreĠinere

Încărcarea de întreĠinere începe automat după finalizarea încărcării. Încărcarea de întreĠinere începe automat după finalizarea încărcării.

Încărcări parĠiale Încărcări parĠiale

Încărcătorul este construit astfel încât să se adapteze automat la încărcarea bateriilor Încărcătorul este construit astfel încât să se adapteze automat la încărcarea bateriilor
semiîncărcate. Astfel se menĠine un nivel redus de uzură al bateriei. semiîncărcate. Astfel se menĠine un nivel redus de uzură al bateriei.
02.11 RO

02.11 RO
40 40
4.2 ÎncărcaĠi bateria cu încărcătorul staĠionar 4.2 ÎncărcaĠi bateria cu încărcătorul staĠionar
Încărcarea bateriei Încărcarea bateriei
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi "Scoaterea bateriei" la pagina 34). – DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi "Scoaterea bateriei" la pagina 34).

Procedură Procedură
• SeparaĠi fiúa bateriei (44) de fiúa vehiculului. • SeparaĠi fiúa bateriei (44) de fiúa vehiculului.
• ConectaĠi fiúa bateriei (44) cu cablul de încărcare (45) al încărcătorului staĠionar. • ConectaĠi fiúa bateriei (44) cu cablul de încărcare (45) al încărcătorului staĠionar.
• PorniĠi procesul de încărcare conform instrucĠiunilor de exploatare ale • PorniĠi procesul de încărcare conform instrucĠiunilor de exploatare ale
încărcătorului. încărcătorului.
Bateria se încarcă. Bateria se încarcă.

Se încheie încărcarea bateriei, se restabileúte starea de pregătire pentru Se încheie încărcarea bateriei, se restabileúte starea de pregătire pentru
funcĠionare funcĠionare

INDICAğIE INDICAğIE

În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitate În cazul întreruperii procesului de încărcare, nu este disponibilă întreaga capacitate
a bateriei a bateriei

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Încărcarea bateriei s-a încheiat complet. – Încărcarea bateriei s-a încheiat complet.
Procedură Procedură
• ÎncheiaĠi procesul de încărcare conform instrucĠiunilor de exploatare ale • ÎncheiaĠi procesul de încărcare conform instrucĠiunilor de exploatare ale
încărcătorului. încărcătorului.
• SeparaĠi fiúa bateriei de încărcător. • SeparaĠi fiúa bateriei de încărcător.
• LegaĠi fiúa bateriei cu utilajul de transport uzinal. • LegaĠi fiúa bateriei cu utilajul de transport uzinal.
Vehiculul este pregătit din nou de funcĠionare Vehiculul este pregătit din nou de funcĠionare
02.11 RO

02.11 RO

41 41
42
02.11 RO

42

02.11 RO
5 Demontarea úi montarea bateriei 5 Demontarea úi montarea bateriei

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente la demontarea úi montarea bateriei Pericol de accidente la demontarea úi montarea bateriei
La demontarea úi montarea bateriei pot apărea striviri, respectiv arsuri chimice La demontarea úi montarea bateriei pot apărea striviri, respectiv arsuri chimice
datorită greutăĠii úi soluĠiei acide a bateriei. datorită greutăĠii úi soluĠiei acide a bateriei.
XRespectaĠi paragraful "Prevederi de siguranĠă la deservirea bateriilor cu acizi" din XRespectaĠi paragraful "Prevederi de siguranĠă la deservirea bateriilor cu acizi" din
acest capitol. acest capitol.
XLa demontarea úi montarea bateriei, purtaĠi pantofi de protecĠie. XLa demontarea úi montarea bateriei, purtaĠi pantofi de protecĠie.
XUtilizaĠi numai bateriile cu elemente izolate úi cu conexiunile între poli izolate. XUtilizaĠi numai bateriile cu elemente izolate úi cu conexiunile între poli izolate.
XOpriĠi utilajul de transport uzinal în poziĠie orizontală, pentru a împiedica alunecarea XOpriĠi utilajul de transport uzinal în poziĠie orizontală, pentru a împiedica alunecarea
în afară a bateriei. în afară a bateriei.
XRealizaĠi schimbarea bateriei numai cu cabluri ale macaralei cu capacitate portantă XRealizaĠi schimbarea bateriei numai cu cabluri ale macaralei cu capacitate portantă
suficientă. suficientă.
XUtilizaĠi numai dispozitive admise de schimbare a bateriei (cadru de schimbare a XUtilizaĠi numai dispozitive admise de schimbare a bateriei (cadru de schimbare a
bateriei, staĠie de schimbare a bateriei, etc.). bateriei, staĠie de schimbare a bateriei, etc.).
XAtenĠie la fixarea bateriei în compartimentul bateriei al utilajului de transport uzinal. XAtenĠie la fixarea bateriei în compartimentul bateriei al utilajului de transport uzinal.

Demontarea bateriei Demontarea bateriei

CondiĠii preliminare 46 CondiĠii preliminare 46


– OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport – OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport
uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea
utilajului de transport uzinal" la utilajului de transport uzinal" la
pagina 54). pagina 54).
– DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi – DeblocaĠi accesul la baterie, (vezi
"Scoaterea bateriei" la pagina 34). "Scoaterea bateriei" la pagina 34).

Procedură Procedură
• SeparaĠi fiúa bateriei de fiúa vehiculului. • SeparaĠi fiúa bateriei de fiúa vehiculului.
Z PozaĠi cablul bateriei pe bazinul bateriei, Z PozaĠi cablul bateriei pe bazinul bateriei,
astfel încât să nu poată fi forfecat la astfel încât să nu poată fi forfecat la
extragerea bateriei. extragerea bateriei.
• PrindeĠi cablurile macaralei de osii (46). • PrindeĠi cablurile macaralei de osii (46).
Z Cablurile macaralei trebuie să exercite o forĠă de tracĠiune verticală. Cârligele Z Cablurile macaralei trebuie să exercite o forĠă de tracĠiune verticală. Cârligele
cablurilor macaralei nu trebuie să cadă în nici o situaĠie pe celulele bateriei. cablurilor macaralei nu trebuie să cadă în nici o situaĠie pe celulele bateriei.
• TrageĠi bateria în sus din compartiment. • TrageĠi bateria în sus din compartiment.

Z Montajul se face prin parcurgerea în sens invers al paúilor; respectaĠi poziĠia de Z Montajul se face prin parcurgerea în sens invers al paúilor; respectaĠi poziĠia de
montaj úi racordul corect al bateriei. PozaĠi cablul bateriei pe baia bateriei astfel montaj úi racordul corect al bateriei. PozaĠi cablul bateriei pe baia bateriei astfel
încât să nu poată fi forfecat la introducerea bateriei. încât să nu poată fi forfecat la introducerea bateriei.

– După remontare, verificaĠi la toate legăturile prin cabluri úi la toĠi conectorii dacă – După remontare, verificaĠi la toate legăturile prin cabluri úi la toĠi conectorii dacă
există deteriorări vizibile. există deteriorări vizibile.
02.11 RO

02.11 RO

43 43
44
02.11 RO

44

02.11 RO
E Deservirea E Deservirea
1 Reglementări de securitate în exploatarea 1 Reglementări de securitate în exploatarea
utilajului de transport uzinal utilajului de transport uzinal
Permisul de conducere Permisul de conducere
Folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numai persoanelor, instruite în Folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numai persoanelor, instruite în
activitatea de conducere, care úi-au dovedit faĠă de administrator sau împuterniciĠii activitatea de conducere, care úi-au dovedit faĠă de administrator sau împuterniciĠii
acestuia capacităĠile în conducerea úi manipularea încărcăturilor úi posedă acestuia capacităĠile în conducerea úi manipularea încărcăturilor úi posedă
însărcinare explicită din partea acestora pentru conducerea utilajului; dacă este cazul însărcinare explicită din partea acestora pentru conducerea utilajului; dacă este cazul
trebuie aplicate prescripĠiile naĠionale. trebuie aplicate prescripĠiile naĠionale.
Drepturile, obligaĠiile úi regulile de conduită pentru úofer Drepturile, obligaĠiile úi regulile de conduită pentru úofer
ùoferul trebuie să fie instruit cu privire la drepturile úi obligaĠiile sale, iniĠiat în ùoferul trebuie să fie instruit cu privire la drepturile úi obligaĠiile sale, iniĠiat în
deservirea utilajului de transport uzinal úi familiarizat cu conĠinutul instrucĠiunilor de deservirea utilajului de transport uzinal úi familiarizat cu conĠinutul instrucĠiunilor de
exploatare. Acestuia trebuie să i se acorde drepturile necesare. În cazul utilajelor de exploatare. Acestuia trebuie să i se acorde drepturile necesare. În cazul utilajelor de
transport uzinal în regim de utilizare cu însoĠitor pietonal, se vor purta mănuúi de transport uzinal în regim de utilizare cu însoĠitor pietonal, se vor purta mănuúi de
protecĠie în timpul deservirii. protecĠie în timpul deservirii.

InterdicĠia de folosire de către persoane neautorizate InterdicĠia de folosire de către persoane neautorizate
ùoferul este răspunzător pentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosire a ùoferul este răspunzător pentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosire a
acestuia. Persoanelor neautorizate trebuie să li se interzică activităĠile de conducere acestuia. Persoanelor neautorizate trebuie să li se interzică activităĠile de conducere
úi acĠionare a utilajului de transport uzinal. Transportarea de pasageri úi ridicarea de úi acĠionare a utilajului de transport uzinal. Transportarea de pasageri úi ridicarea de
persoane sunt interzise. persoane sunt interzise.

Deteriorări úi deficienĠe Deteriorări úi deficienĠe


Deteriorările úi deficienĠele de altă natură la utilajul de transport uzinal sau Deteriorările úi deficienĠele de altă natură la utilajul de transport uzinal sau
echipamentul ataúabil vor fi anunĠate imediat personalului de supraveghere. echipamentul ataúabil vor fi anunĠate imediat personalului de supraveghere.
Folosirea utilajelor de transport uzinal care nu prezintă siguranĠă în funcĠionare (de Folosirea utilajelor de transport uzinal care nu prezintă siguranĠă în funcĠionare (de
ex. roĠi uzate sau frâne defecte) este interzisă până la repararea corectă a acestora. ex. roĠi uzate sau frâne defecte) este interzisă până la repararea corectă a acestora.

ReparaĠiile ReparaĠiile
ùoferul nu are permisiunea de a efectua reparaĠii sau modificări la utilajul de transport ùoferul nu are permisiunea de a efectua reparaĠii sau modificări la utilajul de transport
uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată úi de aprobare. Nu sunt permise în uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată úi de aprobare. Nu sunt permise în
niciun caz scoaterea din funcĠiune sau modificarea poziĠiei dispozitivelor de siguranĠă niciun caz scoaterea din funcĠiune sau modificarea poziĠiei dispozitivelor de siguranĠă
sau a comutatoarelor. sau a comutatoarelor.

Zona periculoasă Zona periculoasă

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente / de rănire în zona periculoasă a utilajului de transport Pericol de accidente / de rănire în zona periculoasă a utilajului de transport
uzinal uzinal
Zona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoanele prin miúcările de Zona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoanele prin miúcările de
deplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, ale mijloacelor sale de deplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, ale mijloacelor sale de
preluare a sarcinii (de ex. coarnele furcii sau echipamentele ataúabile) sau ale preluare a sarcinii (de ex. coarnele furcii sau echipamentele ataúabile) sau ale
02.11 RO

02.11 RO

45 45
încărcăturilor. În această categorie intră úi zona accesibilă încărcăturilor care pot să încărcăturilor. În această categorie intră úi zona accesibilă încărcăturilor care pot să
cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre/cădere. cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre/cădere.
XAvertizaĠi persoanele neautorizate din zona periculoasă. XAvertizaĠi persoanele neautorizate din zona periculoasă.
XÎn caz de pericol pentru persoane, amplasaĠi din timp un semn de avertizare. XÎn caz de pericol pentru persoane, amplasaĠi din timp un semn de avertizare.
XDacă persoanele neautorizate nu părăsesc zona periculoasă în ciuda somaĠiei, XDacă persoanele neautorizate nu părăsesc zona periculoasă în ciuda somaĠiei,
aduceĠi utilajul de transport uzinal imediat în stare de repaus. aduceĠi utilajul de transport uzinal imediat în stare de repaus.

Dispozitivele de siguranĠă úi panourile de avertizare Dispozitivele de siguranĠă úi panourile de avertizare


Se vor respecta în mod obligatoriu dispozitivele de siguranĠă, panourile de avertizare Se vor respecta în mod obligatoriu dispozitivele de siguranĠă, panourile de avertizare
((vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23)) úi indicatoarele de ((vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23)) úi indicatoarele de
avertizare descrise în aceste instrucĠiuni de exploatare. avertizare descrise în aceste instrucĠiuni de exploatare.

02.11 RO

02.11 RO
46 46
2 Descrierea elementelor de afiúare úi comandă 2 Descrierea elementelor de afiúare úi comandă

47 47 47 47

48 48 48 48 48 48
49 49 49 49 49 49
51 50 51 51 50 51 51 50 51 51 50 51
o o

t t

7 7

9 9
10,52 10,52
11 11

12 12

6 6

16 16
02.11 RO

02.11 RO

47 47
Poz. Elementul de EJC 110 EJC 112 FuncĠia Poz. Elementul de EJC 110 EJC 112 FuncĠia
comandă / afiúare comandă / afiúare
6 OPRIRE DE t t Întrerupe legătura cu bateria 6 OPRIRE DE t t Întrerupe legătura cu bateria
URGENğĂ (fiúă – Toate funcĠiile electrice sunt URGENğĂ (fiúă – Toate funcĠiile electrice sunt
baterie) deconectate úi utilajul de baterie) deconectate úi utilajul de
transport uzinal este frânat. transport uzinal este frânat.
7 Buton - Deplasare t t Dacă osia se află în zona de 7 Buton - Deplasare t t Dacă osia se află în zona de
lentă frânare superioară, prin lentă frânare superioară, prin
acĠionarea butonului se poate acĠionarea butonului se poate
continuiza funcĠia de frânare úi continuiza funcĠia de frânare úi
vehiculul se poate deplasa cu vehiculul se poate deplasa cu
viteză redusă (deplasare lentă) viteză redusă (deplasare lentă)
. .
9 Oiúte t t Virarea úi frânarea vehiculului. 9 Oiúte t t Virarea úi frânarea vehiculului.
10 Indicator încărcare/ t t Indică starea de încărcare, 10 Indicator încărcare/ t t Indică starea de încărcare,
descărcare baterie resp. de descărcare a bateriei. descărcare baterie resp. de descărcare a bateriei.

52 CanDis o o Instrument de afiúaj pentru 52 CanDis o o Instrument de afiúaj pentru


– Starea de încărcare a – Starea de încărcare a
bateriei bateriei
– Orele de funcĠionare – Orele de funcĠionare
– Mesaje de avertizare – Mesaje de avertizare
– Reglaje parametrii – Reglaje parametrii
11 CanCode o o Înlocuieúte butucul de 11 CanCode o o Înlocuieúte butucul de
comandă comandă
– Activarea utilajului de – Activarea utilajului de
transport uzinal prin transport uzinal prin
introducerea codului introducerea codului
corespunzător corespunzător
– Selectarea programului de – Selectarea programului de
deplasare deplasare
– Reglaj de cod – Reglaj de cod
– Setarea parametrilor – Setarea parametrilor
ISM o o Înlocuieúte butucul de contact ISM o o Înlocuieúte butucul de contact
– Activarea utilajului de – Activarea utilajului de
transport uzinal prin card / transport uzinal prin card /
transponder transponder
– Afiúarea stării de pregătire – Afiúarea stării de pregătire
pentru funcĠionare pentru funcĠionare
– Înregistrarea datelor de – Înregistrarea datelor de
funcĠionare funcĠionare
– Schimb de date cu card / – Schimb de date cu card /
transponder transponder
02.11 RO

02.11 RO
48 48
Poz. Elementul de EJC 110 EJC 112 FuncĠia Poz. Elementul de EJC 110 EJC 112 FuncĠia
comandă / afiúare comandă / afiúare
12 Butucul de comandă t t – Activarea utilajului de 12 Butucul de comandă t t – Activarea utilajului de
transport uzinal prin transport uzinal prin
conectarea tensiunii de conectarea tensiunii de
control control
– Prin scoaterea cheii, utilajul – Prin scoaterea cheii, utilajul
de transport uzinal este de transport uzinal este
asigurat contra conectării de asigurat contra conectării de
către persoanele către persoanele
neautorizate. neautorizate.
16 Încărcător integrat t t Serveúte la încărcarea bateriei. 16 Încărcător integrat t t Serveúte la încărcarea bateriei.
(vezi "Bateria - revizia, (vezi "Bateria - revizia,
încărcarea, schimbarea" la încărcarea, schimbarea" la
pagina 31) pagina 31)
47 Buton -Semnal de t t Declanúarea semnalului de 47 Buton -Semnal de t t Declanúarea semnalului de
avertizare (Claxon) avertizare. avertizare (Claxon) avertizare.
48 Buton coborâre furcă t t Coborâre furcă pentru 48 Buton coborâre furcă t t Coborâre furcă pentru
pentru încărcături încărcături. Viteza de coborâre pentru încărcături încărcături. Viteza de coborâre
poate fi reglată fără trepte prin poate fi reglată fără trepte prin
cursa butonului (8 mm). cursa butonului (8 mm).
49 Buton ridicare furcă t t Ridicare furcă pentru 49 Buton ridicare furcă t t Ridicare furcă pentru
pentru încărcături încărcături. Viteza de coborâre pentru încărcături încărcături. Viteza de coborâre
poate fi reglată fără trepte prin poate fi reglată fără trepte prin
cursa butonului (8 mm). cursa butonului (8 mm).
51 Comutator de cursă t t Reglează sensul úi viteza de 51 Comutator de cursă t t Reglează sensul úi viteza de
deplasare. deplasare.
50 Tastă de siguranĠă la t t FuncĠie de siguranĠă 50 Tastă de siguranĠă la t t FuncĠie de siguranĠă
deplasare în rampă – La acĠionare, utilajul de deplasare în rampă – La acĠionare, utilajul de
transport uzinal se transport uzinal se
deplasează timp de cca. 3s deplasează timp de cca. 3s
în direcĠia furcilor. După în direcĠia furcilor. După
aceea, frâna de parcare aceea, frâna de parcare
revine în poziĠie. Utilajul de revine în poziĠie. Utilajul de
transport uzinal rămâne transport uzinal rămâne
deconectat, până când deconectat, până când
regulatorul deplasării a fost regulatorul deplasării a fost
adus în poziĠia neutră. adus în poziĠia neutră.
t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară
02.11 RO

02.11 RO

49 49
2.1 Indicatorul de descărcare a bateriei 2.1 Indicatorul de descărcare a bateriei

După activarea utilajului de transport uzinal prin După activarea utilajului de transport uzinal prin
intermediul comutatorului cu cheie, încuietorii cu 53 intermediul comutatorului cu cheie, încuietorii cu 53
cifru sau ISM, se indică starea de încărcare a cifru sau ISM, se indică starea de încărcare a
bateriei. Culorile de aprindere a LED-ului (53) indică bateriei. Culorile de aprindere a LED-ului (53) indică
următoarele stări: următoarele stări:

Culoarea LED-ului Capacitatea reziduală Culoarea LED-ului Capacitatea reziduală


verde 40 - 100 % verde 40 - 100 %
portocaliu 30 - 40 % portocaliu 30 - 40 %
lumină verde/ lumină verde/
portocalie portocalie
20 - 30 % 20 - 30 %
luminează luminează
intermitent. 1Hz intermitent. 1Hz
roúu 0 - 20 % roúu 0 - 20 %

Z Dacă LED -ul se aprinde în roúu, nu mai este posibilă ridicarea sarcinilor. FuncĠia Z Dacă LED -ul se aprinde în roúu, nu mai este posibilă ridicarea sarcinilor. FuncĠia
„Ridicare“ va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel „Ridicare“ va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel
de cel puĠin 70 %. de cel puĠin 70 %.

Dacă LED-ul roúu se aprinde intermitent úi utilajul de transport uzinal nu este Dacă LED-ul roúu se aprinde intermitent úi utilajul de transport uzinal nu este
pregătit de funcĠionare, se va înútiinĠa unitatea de service a producătorului. pregătit de funcĠionare, se va înútiinĠa unitatea de service a producătorului.
Aprinderea intermitentă în roúu reprezintă un cod al unităĠii de comandă a Aprinderea intermitentă în roúu reprezintă un cod al unităĠii de comandă a
vehiculului. SecvenĠa de aprindere intermitentă indică natura defecĠiunii. vehiculului. SecvenĠa de aprindere intermitentă indică natura defecĠiunii.

02.11 RO

02.11 RO
50 50
3 Punerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal 3 Punerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal
3.1 Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică 3.1 Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Deteriorările sau alte lipsuri la utilajul de transport uzinal sau echipamentul Deteriorările sau alte lipsuri la utilajul de transport uzinal sau echipamentul
ataúabil (dotări speciale) pot cauza accidente. ataúabil (dotări speciale) pot cauza accidente.
Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul de Dacă la următoarele verificări au fost stabilite deteriorări sau alte lipsuri la utilajul de
transport uzinal sau echipamentul ataúabil (dotări speciale), utilajul de transport transport uzinal sau echipamentul ataúabil (dotări speciale), utilajul de transport
uzinal nu mai trebuie utilizat până la repararea regulamentară. uzinal nu mai trebuie utilizat până la repararea regulamentară.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.

Realizarea unei verificări înainte de punerea zilnică în funcĠiune Realizarea unei verificări înainte de punerea zilnică în funcĠiune

Procedură Procedură
• VerificaĠi pe tot exteriorul utilajului de transport uzinal dacă există deteriorări sau • VerificaĠi pe tot exteriorul utilajului de transport uzinal dacă există deteriorări sau
locuri de scurgere. locuri de scurgere.
Furtunurile deteriorate trebuie înlocuite neapărat. Furtunurile deteriorate trebuie înlocuite neapărat.
• Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice. • Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice.
• VerificaĠi eventualele deteriorări úi fixarea corectă a bateriei úi contactelor • VerificaĠi eventualele deteriorări úi fixarea corectă a bateriei úi contactelor
cablurilor. cablurilor.
• Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei. • Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei.
• VerificaĠi stabilitatea úi funcĠionarea fiúei bateriei. • VerificaĠi stabilitatea úi funcĠionarea fiúei bateriei.
• VerificaĠi existenĠa unor defecĠiuni vizibile la mijlocul de preluare a sarcinii, cum ar • VerificaĠi existenĠa unor defecĠiuni vizibile la mijlocul de preluare a sarcinii, cum ar
fi fisurile, îndoiturile sau uzura puternică a furcii pentru încărcături. fi fisurile, îndoiturile sau uzura puternică a furcii pentru încărcături.
• VerificaĠi dacă există deteriorări la roata motoare úi roĠile de sarcină. • VerificaĠi dacă există deteriorări la roata motoare úi roĠile de sarcină.
• VerificaĠi integralitatea úi lizibilitatea marcajelor úi plăcuĠelor, (vezi "Locurile de • VerificaĠi integralitatea úi lizibilitatea marcajelor úi plăcuĠelor, (vezi "Locurile de
marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23). marcaj úi plăcuĠele de fabricaĠie" la pagina 23).
• VerificaĠi resetarea osiei (amortizor osie). • VerificaĠi resetarea osiei (amortizor osie).
• VerificaĠi resetarea automată a elementelor de comandă în poziĠia zero în urma • VerificaĠi resetarea automată a elementelor de comandă în poziĠia zero în urma
acĠionării. acĠionării.
• VerificaĠi funcĠionarea semnalului de avertizare. • VerificaĠi funcĠionarea semnalului de avertizare.
• VerificaĠi funcĠionarea frânei. • VerificaĠi funcĠionarea frânei.
• VerificaĠi funcĠionarea comutatorului de siguranĠă la coliziune úi comutatorului • VerificaĠi funcĠionarea comutatorului de siguranĠă la coliziune úi comutatorului
OPRIRE DE URGENğĂ. OPRIRE DE URGENğĂ.
• Verificarea uúilor úi/sau a capacelor. • Verificarea uúilor úi/sau a capacelor.
• Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie. • Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie.
02.11 RO

02.11 RO

51 51
3.2 Aducerea în stare pregătită de funcĠionare 3.2 Aducerea în stare pregătită de funcĠionare
Conectarea utilajului de transport uzinal Conectarea utilajului de transport uzinal
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică realizate, (vezi – Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică realizate, (vezi
"Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică" la pagina 51) "Verificările úi activităĠile înainte de punerea în funcĠiune zilnică" la pagina 51)

Procedură Procedură
• ApăsaĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6) până la fixare. • ApăsaĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6) până la fixare.
• ConectaĠi utilajul de transport uzinal, pentru aceasta • ConectaĠi utilajul de transport uzinal, pentru aceasta
• IntroduceĠi cheia în butucul de comandă (12) úi rotiĠi-o spre dreapta până la • IntroduceĠi cheia în butucul de comandă (12) úi rotiĠi-o spre dreapta până la
limită în poziĠia "I" sau introduceĠi codul de cuplare la CANCODE (11,o), (vezi limită în poziĠia "I" sau introduceĠi codul de cuplare la CANCODE (11,o), (vezi
"Tastatura de comandă CanCode" la pagina 69). "Tastatura de comandă CanCode" la pagina 69).
• AcĠionaĠi butonul pentru semnalul de avertizare (47) úi verificaĠi funcĠionarea. • AcĠionaĠi butonul pentru semnalul de avertizare (47) úi verificaĠi funcĠionarea.
• VerificaĠi funcĠionarea funcĠiei de ridicare. • VerificaĠi funcĠionarea funcĠiei de ridicare.
• VerificaĠi funcĠionarea direcĠiei. • VerificaĠi funcĠionarea direcĠiei.
• VerificaĠi funcĠia de frânare a osiei (9). • VerificaĠi funcĠia de frânare a osiei (9).
Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcĠionare. Utilajul de transport uzinal este pregătit de funcĠionare.

tIndicatorul nivelului de încărcare al bateriei (10) semnalează starea actuală de tIndicatorul nivelului de încărcare al bateriei (10) semnalează starea actuală de
încărcare a bateriei. încărcare a bateriei.

o Instrumentul de afiúaj (CANDIS) (52) arată starea actuală de încărcare a bateriei o Instrumentul de afiúaj (CANDIS) (52) arată starea actuală de încărcare a bateriei
úi orele de funcĠionare. úi orele de funcĠionare.

02.11 RO

02.11 RO
52 52
47 47
9 9
10 , 52 10 , 52

11 11

12 12

6 6
02.11 RO

02.11 RO

53 53
3.3 Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal 3.3 Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente datorită vehiculului de transport uzinal neasigurat Pericol de accidente datorită vehiculului de transport uzinal neasigurat
Oprirea utilajului de transport uzinal în pante sau cu sarcina ridicată, fără frâna Oprirea utilajului de transport uzinal în pante sau cu sarcina ridicată, fără frâna
activată sau cu mijlocul de preluare a sarcinii ridicat este periculoasă úi nu este activată sau cu mijlocul de preluare a sarcinii ridicat este periculoasă úi nu este
permisă. permisă.
XOpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană. În cazuri speciale se XOpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană. În cazuri speciale se
recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene. recomandă asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene.
XCoborâĠi cadrul elevator úi furca pentru încărcături întotdeauna complet. XCoborâĠi cadrul elevator úi furca pentru încărcături întotdeauna complet.
XAlegeĠi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu coarnele furcii XAlegeĠi locul de oprire, astfel încât să nu fie rănite persoane cu coarnele furcii
coborâte. coborâte.

Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal Oprirea úi asigurarea utilajului de transport uzinal

Procedură Procedură
• CoborâĠi mijlocul de preluare a sarcinii. • CoborâĠi mijlocul de preluare a sarcinii.
• DeconectaĠi butucul de comandă úi scoateĠi cheia. • DeconectaĠi butucul de comandă úi scoateĠi cheia.
• La CanCode, se apasă tasta O. • La CanCode, se apasă tasta O.
• La ISM, apăsaĠi tasta roúie. • La ISM, apăsaĠi tasta roúie.
• ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei). • ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei).
Utilajul de transport uzinal oprit. Utilajul de transport uzinal oprit.

3.4 Releul de supraveghere a descărcării bateriei 3.4 Releul de supraveghere a descărcării bateriei
Z Reglajul de serie al indicatorului de descărcare a baterie/ releului de supraveghere Z Reglajul de serie al indicatorului de descărcare a baterie/ releului de supraveghere
a descărcării se realizează pe bateriile standard. La utilizarea bateriilor care nu a descărcării se realizează pe bateriile standard. La utilizarea bateriilor care nu
necesită întreĠinere, respectiv a celor speciale trebuie reglate punctele de afiúaj úi necesită întreĠinere, respectiv a celor speciale trebuie reglate punctele de afiúaj úi
deconectare ale releului de monitorizare a descărcării bateriei de către personalul deconectare ale releului de monitorizare a descărcării bateriei de către personalul
autorizat. Dacă nu se efectuează acest reglaj, bateria poate suferi deteriorări prin autorizat. Dacă nu se efectuează acest reglaj, bateria poate suferi deteriorări prin
descărcare accentuată. descărcare accentuată.

Când capacitatea scade sub valoarea reziduală, funcĠia Ridicare este dezactivată. Va Când capacitatea scade sub valoarea reziduală, funcĠia Ridicare este dezactivată. Va
apare o indicaĠie corespunzătoare pe afiúaj (53). FuncĠia Ridicare va fi reactivată apare o indicaĠie corespunzătoare pe afiúaj (53). FuncĠia Ridicare va fi reactivată
numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puĠin 70%. numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puĠin 70%.
02.11 RO

02.11 RO
54 54
4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal 4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal
4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare 4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare
Căile de rulare úi zonele de lucru Căile de rulare úi zonele de lucru
Deplasarea este permisă numai pe drumurile prevăzute pentru circulaĠie. TerĠele Deplasarea este permisă numai pe drumurile prevăzute pentru circulaĠie. TerĠele
persoane neautorizate trebuie să păstreze distanĠa faĠă de zona de lucru. persoane neautorizate trebuie să păstreze distanĠa faĠă de zona de lucru.
Depozitarea încărcăturilor este permisă numai în locurile special prevăzute. Depozitarea încărcăturilor este permisă numai în locurile special prevăzute.
Utilajul de transport uzinal trebuie deplasat exclusiv în zonele de lucru, în care există Utilajul de transport uzinal trebuie deplasat exclusiv în zonele de lucru, în care există
iluminare suficientă, pentru a împiedica periclitarea persoanelor úi deteriorarea iluminare suficientă, pentru a împiedica periclitarea persoanelor úi deteriorarea
materialului. Pentru exploatarea utilajului de transport uzinal în condiĠii de lumină materialului. Pentru exploatarea utilajului de transport uzinal în condiĠii de lumină
insuficientă, este necesară o dotare suplimentară. insuficientă, este necesară o dotare suplimentară.

PERICOL! PERICOL!

SuprafeĠele úi valorile de sarcină admise ale căilor de rulare nu trebuie depăúite. SuprafeĠele úi valorile de sarcină admise ale căilor de rulare nu trebuie depăúite.
În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a doua În locurile inaccesibile, este necesară instruirea prin intermediul unei a doua
persoane. persoane.
ùoferul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare, ùoferul trebuie să se asigure că în timpul procesului de încărcare sau descărcare,
rampa încărcătorului / puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă. rampa încărcătorului / puntea de încărcare nu este îndepărtată sau desprinsă.

Comportamentul în timpul deplasării Comportamentul în timpul deplasării


ùoferul trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiĠiile locale. El trebuie să ùoferul trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiĠiile locale. El trebuie să
conducă mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste úi pe acestea, la trecerea conducă mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste úi pe acestea, la trecerea
prin uúi batante, în locurile fără vizibilitate. El trebuie să păstreze permanent o prin uúi batante, în locurile fără vizibilitate. El trebuie să păstreze permanent o
distanĠă de siguranĠă pentru frânare faĠă de vehiculele care se deplasează în faĠa sa distanĠă de siguranĠă pentru frânare faĠă de vehiculele care se deplasează în faĠa sa
úi să deĠină în permanenĠă controlul asupra utilajului de transport uzinal. Oprirea úi să deĠină în permanenĠă controlul asupra utilajului de transport uzinal. Oprirea
bruscă (în afara situaĠiei periculoase), virarea rapidă, depăúirea în locurile bruscă (în afara situaĠiei periculoase), virarea rapidă, depăúirea în locurile
periculoase sau cu vizibilitate redusă, este interzisă. Înclinarea în afară sau periculoase sau cu vizibilitate redusă, este interzisă. Înclinarea în afară sau
intervenĠiile în afara zonei de lucru úi de operare sunt interzise. intervenĠiile în afara zonei de lucru úi de operare sunt interzise.

CondiĠiile de vizibilitate în timpul deplasării CondiĠiile de vizibilitate în timpul deplasării


ùoferul trebuie să privească în sensul de deplasare úi să aibă permanent o ùoferul trebuie să privească în sensul de deplasare úi să aibă permanent o
perspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurge. Dacă sunt transportate perspectivă suficientă asupra traseului pe care îl parcurge. Dacă sunt transportate
unităĠi de sarcină, care influenĠează negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal unităĠi de sarcină, care influenĠează negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal
trebuie să se deplaseze cu încărcătura în spate. Dacă acest lucru nu este posibil, o trebuie să se deplaseze cu încărcătura în spate. Dacă acest lucru nu este posibil, o
a doua persoană trebuie să meargă în faĠa utilajului de transport uzinal, pentru a a doua persoană trebuie să meargă în faĠa utilajului de transport uzinal, pentru a
vedea calea de rulare úi simultan pentru a putea menĠine contactul vizual cu úoferul. vedea calea de rulare úi simultan pentru a putea menĠine contactul vizual cu úoferul.
Pentru aceasta, deplasaĠi-vă numai la viteza pasului úi cu deosebită precauĠie. OpriĠi Pentru aceasta, deplasaĠi-vă numai la viteza pasului úi cu deosebită precauĠie. OpriĠi
imediat utilajul de transport uzinal, dacă aĠi pierdut contactul vizual. imediat utilajul de transport uzinal, dacă aĠi pierdut contactul vizual.

Parcurgerea de pante ascendente úi descendente Parcurgerea de pante ascendente úi descendente


Parcurgerea pantelor ascendente, respectiv descendente este permisă numai dacă Parcurgerea pantelor ascendente, respectiv descendente este permisă numai dacă
traseul este pe un drum circulabil, curat úi aderent, úi dacă acesta poate fi parcurs în traseul este pe un drum circulabil, curat úi aderent, úi dacă acesta poate fi parcurs în
siguranĠă, conform specificaĠiilor tehnice ale vehiculului. Unitatea de sarcină va fi siguranĠă, conform specificaĠiilor tehnice ale vehiculului. Unitatea de sarcină va fi
transportată întotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe transportată întotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe
direcĠie oblică úi oprirea utilajului de transport uzinal pe pante ascendente sau direcĠie oblică úi oprirea utilajului de transport uzinal pe pante ascendente sau
descendente sunt interzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză descendente sunt interzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză
redusă úi cu frânele în stare permanent pregătită de intervenĠie. redusă úi cu frânele în stare permanent pregătită de intervenĠie.
02.11 RO

02.11 RO

55 55
Accesarea elevatoarelor sau a podurilor de încărcare Accesarea elevatoarelor sau a podurilor de încărcare
Deplasarea pe elevatoare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantă Deplasarea pe elevatoare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantă
suficientă, precum úi dacă sunt concepute úi avizate de administratorul lor pentru suficientă, precum úi dacă sunt concepute úi avizate de administratorul lor pentru
utilizare de către vehicule. Acest lucru va fi verificat înainte de a începe deplasarea. utilizare de către vehicule. Acest lucru va fi verificat înainte de a începe deplasarea.
Utilajul de transport uzinal trebuie să intre în elevator cu unitatea de sarcină în faĠă úi Utilajul de transport uzinal trebuie să intre în elevator cu unitatea de sarcină în faĠă úi
să adopte o poziĠie care elimină posibilitatea de atingere a pereĠilor puĠului. să adopte o poziĠie care elimină posibilitatea de atingere a pereĠilor puĠului.
Persoanele însoĠitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul de Persoanele însoĠitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul de
transport uzinal are o poziĠie sigură úi trebuie să părăsească elevatorul înaintea transport uzinal are o poziĠie sigură úi trebuie să părăsească elevatorul înaintea
utilajului de transport uzinal. ùoferul trebuie să se asigure că în timpul procesului de utilajului de transport uzinal. ùoferul trebuie să se asigure că în timpul procesului de
încărcare úi descărcare, rampa încărcătorului/puntea de încărcare nu este încărcare úi descărcare, rampa încărcătorului/puntea de încărcare nu este
îndepărtată sau desprinsă. îndepărtată sau desprinsă.
Natura încărcăturii care urmează a fi transportată Natura încărcăturii care urmează a fi transportată
Utilizatorul trebuie să se asigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu se Utilizatorul trebuie să se asigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu se
pot deplasa decât sarcini aúezate în siguranĠă úi cu atenĠie. Dacă există pericolul ca pot deplasa decât sarcini aúezate în siguranĠă úi cu atenĠie. Dacă există pericolul ca
părĠi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecĠie potrivite. părĠi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecĠie potrivite.
Sarcinile lichide trebuie asigurate împotriva înclinării în afară. Sarcinile lichide trebuie asigurate împotriva înclinării în afară.

02.11 RO

02.11 RO
56 56
4.2 OPRIRE DE URGENğĂ, deplasarea, virarea úi frânarea 4.2 OPRIRE DE URGENğĂ, deplasarea, virarea úi frânarea

4.2.1 OPRIRE DE URGENğĂ (fiúă baterie) 4.2.1 OPRIRE DE URGENğĂ (fiúă baterie)

INDICAğIE INDICAğIE

FuncĠia de siguranĠă OPRIRE DE URGENğĂ este preluată de fiúa bateriei accesibilă FuncĠia de siguranĠă OPRIRE DE URGENğĂ este preluată de fiúa bateriei accesibilă
din exterior. din exterior.

Tragere OPRIRE DE URGENğĂ Tragere OPRIRE DE URGENğĂ

Procedură Procedură

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
Pericol de accidente Pericol de accidente
FuncĠionarea OPRIRII DE URGENğĂ (fiúa bateriei) nu are voie să fie obstrucĠionată FuncĠionarea OPRIRII DE URGENğĂ (fiúa bateriei) nu are voie să fie obstrucĠionată
de obiecte. de obiecte.

Z Nu utilizaĠi OPRIRE DE URGENğĂ (fiúa bateriei)(6) ca frână de serviciu. Z Nu utilizaĠi OPRIRE DE URGENğĂ (fiúa bateriei)(6) ca frână de serviciu.
• ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6). • ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6).
Toate funcĠiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport frânează până la Toate funcĠiile electrice sunt dezactivate. Utilajul de transport frânează până la
oprirea completă. oprirea completă.

Declanúarea OPRIRII DE URGENğĂ Declanúarea OPRIRII DE URGENğĂ


Procedură Procedură
• ApăsaĠi din nou OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6). • ApăsaĠi din nou OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei) (6).
Toate funcĠiile electrice sunt conectate, utilajul de transport uzinal este pus din nou în Toate funcĠiile electrice sunt conectate, utilajul de transport uzinal este pus din nou în
funcĠiune. funcĠiune.
La CanCode úi ISM, vehiculul este deconectat în continuare. La CanCode úi ISM, vehiculul este deconectat în continuare.

4.2.2 Frânare de urgenĠă 4.2.2 Frânare de urgenĠă


Z La eliberarea osiei, osia se deplasează automat în zona de frânare superioară (B) Z La eliberarea osiei, osia se deplasează automat în zona de frânare superioară (B)
úi are loc o frânare forĠată. úi are loc o frânare forĠată.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

XDacă osia se miúcă prea încet sau aproape de loc în poziĠie de frânare, utilajul de XDacă osia se miúcă prea încet sau aproape de loc în poziĠie de frânare, utilajul de
transport uzinal trebuie oprit până la stabilirea úi remedierea cauzei. Dacă este transport uzinal trebuie oprit până la stabilirea úi remedierea cauzei. Dacă este
cazul, se înlocuiesc arcurile pneumatice. cazul, se înlocuiesc arcurile pneumatice.
02.11 RO

02.11 RO

57 57
4.2.3 Conducerea 4.2.3 Conducerea

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

XEfectuaĠi deplasările numai cu capotele închise úi blocate corect. XEfectuaĠi deplasările numai cu capotele închise úi blocate corect.
XLa deplasarea prin porĠi pendulante sau altele asemenea, se va avea în vedere ca XLa deplasarea prin porĠi pendulante sau altele asemenea, se va avea în vedere ca
aripile porĠilor să nu acĠioneze butonul de siguranĠă la coliziune. aripile porĠilor să nu acĠioneze butonul de siguranĠă la coliziune.

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a – PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a
utilajului de transport uzinal" la pagina 51) utilajului de transport uzinal" la pagina 51)

Procedură Procedură
• Se înclină osia (9) în zona de rulare (F) úi se acĠionează comutatorul pentru • Se înclină osia (9) în zona de rulare (F) úi se acĠionează comutatorul pentru
deplasare (51) în direcĠia de deplasare (V sau R) dorită. deplasare (51) în direcĠia de deplasare (V sau R) dorită.
• ReglaĠi viteza de deplasare de la comutatorul de cursă (51). • ReglaĠi viteza de deplasare de la comutatorul de cursă (51).
Z La eliberarea comutatorului de cursă, acesta revine în mod automat în poziĠia zero. Z La eliberarea comutatorului de cursă, acesta revine în mod automat în poziĠia zero.
Frâna este deblocată úi utilajul de transport uzinal preia deplasarea în direcĠia Frâna este deblocată úi utilajul de transport uzinal preia deplasarea în direcĠia
selectată. selectată.

Z Asigurarea utilajului de transport uzinal contra "Rulării necontrolate": Z Asigurarea utilajului de transport uzinal contra "Rulării necontrolate":

La deplasarea înapoi în pante, sistemul de comandă detectează acest lucru úi La deplasarea înapoi în pante, sistemul de comandă detectează acest lucru úi
frâna revine după o scurtă deplasare înapoi. frâna revine după o scurtă deplasare înapoi.

R 51 7 R 51 7

0 9 0 9

B 6 B 6
V V
R R
F F

B B
02.11 RO

02.11 RO
V V

58 58
4.2.4 Deplasare lentă 4.2.4 Deplasare lentă

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
În cazul utilizării butonului "Deplasare lentă" (7), este necesară o atenĠie specială din În cazul utilizării butonului "Deplasare lentă" (7), este necesară o atenĠie specială din
partea conducătorului. partea conducătorului.
Frâna este activată numai după eliberarea butonului "Deplasare lentă". Frâna este activată numai după eliberarea butonului "Deplasare lentă".
XÎn caz de pericol, frânaĠi utilajul de transport uzinal prin eliberarea imediată a XÎn caz de pericol, frânaĠi utilajul de transport uzinal prin eliberarea imediată a
butonului "Deplasare lentă" (7) úi a comutatorului pentru deplasare (51). butonului "Deplasare lentă" (7) úi a comutatorului pentru deplasare (51).
XO frânare se realizează la "Deplasarea lentă" numai prin frâna de contracurent XO frânare se realizează la "Deplasarea lentă" numai prin frâna de contracurent
(comutator pentru deplasare (51)). (comutator pentru deplasare (51)).

Utilajul de transport uzinal poate rula cu osia în poziĠie verticală (9) (de ex. în spaĠii Utilajul de transport uzinal poate rula cu osia în poziĠie verticală (9) (de ex. în spaĠii
înguste / lift): înguste / lift):

Conectarea deplasării lente Conectarea deplasării lente

Procedură Procedură
• ApăsaĠi butonul (7) "Deplasare lentă". • ApăsaĠi butonul (7) "Deplasare lentă".
• PoziĠionaĠi comutatorul pentru deplasare (51) în sensul de deplasare dorit (V sau • PoziĠionaĠi comutatorul pentru deplasare (51) în sensul de deplasare dorit (V sau
R). R).
Se eliberează frâna. Utilajul de transport uzinal rulează cu viteză lentă. Se eliberează frâna. Utilajul de transport uzinal rulează cu viteză lentă.

Deconectarea deplasării lente Deconectarea deplasării lente

Procedură Procedură
• EliberaĠi butonul (7) "Deplasare lentă". • EliberaĠi butonul (7) "Deplasare lentă".
În domeniul "B", frâna revine în poziĠie úi utilajul de transport uzinal se opreúte. În domeniul "B", frâna revine în poziĠie úi utilajul de transport uzinal se opreúte.
În domeniul "F", utilajul de transport uzinal se deplasează în continuare lent. În domeniul "F", utilajul de transport uzinal se deplasează în continuare lent.
• EliberaĠi comutatorul de deplasare (51). • EliberaĠi comutatorul de deplasare (51).
Deplasarea lentă se încheie úi frâna revine în poziĠie. După aceea, utilajul de Deplasarea lentă se încheie úi frâna revine în poziĠie. După aceea, utilajul de
transport uzinal se deplasează din nou cu viteză normală. transport uzinal se deplasează din nou cu viteză normală.
02.11 RO

02.11 RO

59 59
4.2.5 Virarea 4.2.5 Virarea
Procedură Procedură
• Se basculează osia (9) la stânga sau la dreapta. • Se basculează osia (9) la stânga sau la dreapta.
Utilajului de transport uzinal virat în direcĠia dorită. Utilajului de transport uzinal virat în direcĠia dorită.

4.2.6 Frânarea 4.2.6 Frânarea


Comportamentul la frânare al utilajului de transport uzinal depinde esenĠial de Comportamentul la frânare al utilajului de transport uzinal depinde esenĠial de
proprietăĠile căii de rulare. ùoferul trebuie să conútientizeze acest lucru în proprietăĠile căii de rulare. ùoferul trebuie să conútientizeze acest lucru în
comportamentul de rulare. comportamentul de rulare.

Utilajul de transport uzinal poate fi frânat în trei feluri: Utilajul de transport uzinal poate fi frânat în trei feluri:
– Cu frâna de serviciu – Cu frâna de serviciu
– Cu frâna de contracurent (comutator de deplasare) – Cu frâna de contracurent (comutator de deplasare)
– Cu frâna generatoare (frâna de rulare) – Cu frâna generatoare (frâna de rulare)

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
XÎn caz de pericol se aduce osia în poziĠie de frânare. XÎn caz de pericol se aduce osia în poziĠie de frânare.

Frânarea cu frâna de serviciu Frânarea cu frâna de serviciu

Procedură Procedură
• Se înclină osia (9)în sus sau în jos într-una dintre • Se înclină osia (9)în sus sau în jos într-una dintre
zonele de frânare (B). zonele de frânare (B).
Z Utilajul de transport uzinal este frânat mai întâi cu Z Utilajul de transport uzinal este frânat mai întâi cu
frâna generatoare. Abia atunci când această frână frâna generatoare. Abia atunci când această frână
51 51 51 51
nu atinge forĠa de frânare necesară, se strânge frâna nu atinge forĠa de frânare necesară, se strânge frâna
mecanică. mecanică.
Utilajul de transport uzinal este frânat cu întârziere maximă úi frâna de serviciu revine Utilajul de transport uzinal este frânat cu întârziere maximă úi frâna de serviciu revine
în poziĠie. în poziĠie.

Frânarea cu frâna de contracurent Frânarea cu frâna de contracurent


Procedură Procedură
• În timpul deplasării se poate schimba de la comutatorul de deplasare (51) în • În timpul deplasării se poate schimba de la comutatorul de deplasare (51) în
direcĠie contrară. direcĠie contrară.
Utilajul de transport uzinal este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până se Utilajul de transport uzinal este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până se
efectuează deplasarea în sens invers. efectuează deplasarea în sens invers.

Frânare cu frâna generatoare Frânare cu frâna generatoare


Procedură Procedură
• Dacă comutatorul de rulare se află în poziĠia 0, utilajul de transport uzinal se • Dacă comutatorul de rulare se află în poziĠia 0, utilajul de transport uzinal se
frânează utilizând frâna generatoare. frânează utilizând frâna generatoare.
02.11 RO

02.11 RO
Utilajul de transport uzinal frânează prin frâna cu rulare până la oprire, până la oprirea Utilajul de transport uzinal frânează prin frâna cu rulare până la oprire, până la oprirea
completă. După aceea, frâna de serviciu revine în poziĠie. completă. După aceea, frâna de serviciu revine în poziĠie.

60 60
Z La frânarea generatoare, are loc o recuperare a energiei pentru baterie, prin Z La frânarea generatoare, are loc o recuperare a energiei pentru baterie, prin
atingerea unui timp îndelungat de funcĠionare. atingerea unui timp îndelungat de funcĠionare.

Frână de parcare Frână de parcare

Z După oprirea vehiculului frâna mecanică se cuplează automat (frâna de parcare). Z După oprirea vehiculului frâna mecanică se cuplează automat (frâna de parcare).
02.11 RO

02.11 RO

61 61
4.3 Preluarea, transportarea úi depunerea unităĠilor de sarcină 4.3 Preluarea, transportarea úi depunerea unităĠilor de sarcină

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente prin sarcinile asigurate úi aúezate neregulamentar Pericol de accidente prin sarcinile asigurate úi aúezate neregulamentar
Înainte de a prelua o unitate de sarcină, úoferul trebuie să se asigure că aceasta este Înainte de a prelua o unitate de sarcină, úoferul trebuie să se asigure că aceasta este
paletată corect úi capacitatea portantă admisă a utilajului de transport uzinal nu este paletată corect úi capacitatea portantă admisă a utilajului de transport uzinal nu este
depăúită. depăúită.
XAvertizaĠi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. OpriĠi XAvertizaĠi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal. OpriĠi
imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zona imediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dacă persoanele nu au părăsit zona
periculoasă. periculoasă.
XTransportaĠi numai sarcini asigurate úi aúezate regulamentar. Dacă există pericolul XTransportaĠi numai sarcini asigurate úi aúezate regulamentar. Dacă există pericolul
ca părĠi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecĠie ca părĠi ale sarcinii să se răstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecĠie
potrivite. potrivite.
XEste interzisă transportarea sarcinilor deteriorate. XEste interzisă transportarea sarcinilor deteriorate.
XNu depăúiĠi sarcinile maxime menĠionate în diagrama cu capacitatea portantă. XNu depăúiĠi sarcinile maxime menĠionate în diagrama cu capacitatea portantă.
XNu păúiĠi niciodată sub mijlocul de preluare a sarcinii úi nu staĠionaĠi sub acesta/ XNu păúiĠi niciodată sub mijlocul de preluare a sarcinii úi nu staĠionaĠi sub acesta/
aceasta. aceasta.
XEste interzisă păúirea persoanelor pe mijlocul de preluare a sarcinii. XEste interzisă păúirea persoanelor pe mijlocul de preluare a sarcinii.
XNu este permisă ridicarea persoanelor. XNu este permisă ridicarea persoanelor.
XIntroduceĠi coarnele furcii pe cât posibil sub sarcină. XIntroduceĠi coarnele furcii pe cât posibil sub sarcină.

INDICAğIE INDICAğIE

La cadrul elevator dublu cu cursă dublă de ridicare (ZZ), prima cursă a saniei de La cadrul elevator dublu cu cursă dublă de ridicare (ZZ), prima cursă a saniei de
sarcină (cursa liberă) are loc fără modificarea înălĠimii din construcĠie, prin intermediul sarcină (cursa liberă) are loc fără modificarea înălĠimii din construcĠie, prin intermediul
cilindrului de cursă liberă scurt, dispus în poziĠie centrală. cilindrului de cursă liberă scurt, dispus în poziĠie centrală.

INDICAğIE INDICAğIE

În timpul stivuirii úi destivuirii trebuie să se deplaseze cu viteză lentă în mod În timpul stivuirii úi destivuirii trebuie să se deplaseze cu viteză lentă în mod
corespunzător. corespunzător.

4.3.1 Preluarea unităĠilor de sarcină 4.3.1 Preluarea unităĠilor de sarcină


CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– PaletaĠi regulamentar unitatea de sarcină. – PaletaĠi regulamentar unitatea de sarcină.
– Greutatea unităĠii de sarcină corespunde capacităĠii portante a utilajului de – Greutatea unităĠii de sarcină corespunde capacităĠii portante a utilajului de
transport uzinal. transport uzinal.
– Coarnele furcii încărcate uniform în cazul sarcinilor grele. – Coarnele furcii încărcate uniform în cazul sarcinilor grele.

Procedură Procedură
• ApropiaĠi-vă încet cu utilajul de transport uzinal spre palet. • ApropiaĠi-vă încet cu utilajul de transport uzinal spre palet.
• IntroduceĠi uúor coarnele furcii în palet până când spatele furcii se află pe palet. • IntroduceĠi uúor coarnele furcii în palet până când spatele furcii se află pe palet.
Z Unitatea de sarcină nu are voie să iasă cu mai mult de 50 mm peste vârfurile Z Unitatea de sarcină nu are voie să iasă cu mai mult de 50 mm peste vârfurile
coarnelor furcii. coarnelor furcii.
• AcĠionaĠi butonul "Ridicare" (49) până când atingeĠi înălĠimea dorită a cursei de • AcĠionaĠi butonul "Ridicare" (49) până când atingeĠi înălĠimea dorită a cursei de
ridicare. ridicare.
02.11 RO

02.11 RO
Unitatea de sarcină este ridicată. Unitatea de sarcină este ridicată.

62 62
Z Viteza de ridicare úi coborâre poate fi reglată fără trepte prin cursa butonului. Z Viteza de ridicare úi coborâre poate fi reglată fără trepte prin cursa butonului.
Cursă scurtă a butonului = Ridicare / coborâre lentă Cursă scurtă a butonului = Ridicare / coborâre lentă

Cursă lungă a butonului = Ridicare / coborâre rapidă Cursă lungă a butonului = Ridicare / coborâre rapidă

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

XLa atingerea limitei de oprire a dispozitivului de preluare a sarcinii, eliberaĠi imediat XLa atingerea limitei de oprire a dispozitivului de preluare a sarcinii, eliberaĠi imediat
butonul. butonul.

4.3.2 TransportaĠi unitatea de sarcină 4.3.2 TransportaĠi unitatea de sarcină


Transportarea unităĠilor de sarcină Transportarea unităĠilor de sarcină

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Unitatea de sarcină preluată regulamentar. – Unitatea de sarcină preluată regulamentar.
– Cadrul elevator pentru transportul regulamentar (cca. 150 - 200 mm peste sol). – Cadrul elevator pentru transportul regulamentar (cca. 150 - 200 mm peste sol).
– ConformaĠie impecabilă a solului. – ConformaĠie impecabilă a solului.
Procedură Procedură
• AcceleraĠi úi frânaĠi fin utilajul de transport uzinal. • AcceleraĠi úi frânaĠi fin utilajul de transport uzinal.
• AdaptaĠi viteza de deplasare la conformaĠia căilor de rulare úi la încărcătura • AdaptaĠi viteza de deplasare la conformaĠia căilor de rulare úi la încărcătura
transportată. transportată.
• RulaĠi utilajul de transport uzinal cu viteză constantă. • RulaĠi utilajul de transport uzinal cu viteză constantă.
• AcordaĠi atenĠie celorlalĠi participanĠi la trafic în intersecĠii úi la pasaje. • AcordaĠi atenĠie celorlalĠi participanĠi la trafic în intersecĠii úi la pasaje.
• ApelaĠi la ajutorul unei persoane pentru a fi dirijat în locurile fără vizibilitate. • ApelaĠi la ajutorul unei persoane pentru a fi dirijat în locurile fără vizibilitate.
• Pe pantele descendente úi ascendente, transportaĠi întotdeauna încărcătura • Pe pantele descendente úi ascendente, transportaĠi întotdeauna încărcătura
orientată spre vârful pantei; nu vă deplasaĠi niciodată transversal úi nu executaĠi orientată spre vârful pantei; nu vă deplasaĠi niciodată transversal úi nu executaĠi
viraje. viraje.

4.3.3 Depunerea unităĠii de sarcină 4.3.3 Depunerea unităĠii de sarcină


Depunerea unităĠilor de sarcină Depunerea unităĠilor de sarcină

INDICAğIE INDICAğIE

Încărcăturile nu trebuie aúezate pe căile de circulaĠie úi de refugiu, în faĠa Încărcăturile nu trebuie aúezate pe căile de circulaĠie úi de refugiu, în faĠa
dispozitivelor de siguranĠă úi a dispozitivelor de exploatare, care trebuie să fie dispozitivelor de siguranĠă úi a dispozitivelor de exploatare, care trebuie să fie
accesibile oricând. accesibile oricând.

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Loc de depozitare adecvat pentru depozitarea sarcinii. – Loc de depozitare adecvat pentru depozitarea sarcinii.

Procedură Procedură
• ApropiaĠi-vă precaut cu utilajul de transport uzinal spre locul de depozitare. • ApropiaĠi-vă precaut cu utilajul de transport uzinal spre locul de depozitare.
• AcĠionaĠi butonul "Coborâre mijloc de preluare sarcină" (48). • AcĠionaĠi butonul "Coborâre mijloc de preluare sarcină" (48).
• CoborâĠi mijloacele de preluare a sarcinii, până când coarnele furcii se desprind de • CoborâĠi mijloacele de preluare a sarcinii, până când coarnele furcii se desprind de
sarcină. sarcină.
• DeplasaĠi cu atenĠie coarnele furcii de pe palet. • DeplasaĠi cu atenĠie coarnele furcii de pe palet.
02.11 RO

02.11 RO

Unitatea de sarcină este aúezată. Unitatea de sarcină este aúezată.

63 63
64
02.11 RO

64

02.11 RO
5 AsistenĠa în caz de avarii 5 AsistenĠa în caz de avarii
Acest capitol permite utilizatorului să localizeze úi să remedieze prin mijloace proprii Acest capitol permite utilizatorului să localizeze úi să remedieze prin mijloace proprii
defecĠiunile simple sau consecinĠele unor manevre de deservire greúite. La defecĠiunile simple sau consecinĠele unor manevre de deservire greúite. La
identificarea prin eliminare a defecĠiunii, se va proceda în ordinea activităĠilor identificarea prin eliminare a defecĠiunii, se va proceda în ordinea activităĠilor
prestabilite în tabel. prestabilite în tabel.

Z Dacă utilajul de transport uzinal nu poate fi pus în funcĠiune după efectuarea Z Dacă utilajul de transport uzinal nu poate fi pus în funcĠiune după efectuarea
"Măsurilor de asistenĠă" sau dacă se afiúează o defecĠiune sau eroare a unei "Măsurilor de asistenĠă" sau dacă se afiúează o defecĠiune sau eroare a unei
componente electronice împreună cu codul aferent, înútiinĠaĠi unitatea de service a componente electronice împreună cu codul aferent, înútiinĠaĠi unitatea de service a
producătorului. producătorului.
Depanarea ulterioară a erorilor trebuie efectuată exclusiv de personalul calificat de Depanarea ulterioară a erorilor trebuie efectuată exclusiv de personalul calificat de
service al producătorului. Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a service al producătorului. Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a
clienĠilor special calificat pentru aceste îndatoriri. clienĠilor special calificat pentru aceste îndatoriri.
Pentru a putea reacĠiona rapid úi premeditat, următoarele informaĠii sunt importante Pentru a putea reacĠiona rapid úi premeditat, următoarele informaĠii sunt importante
úi ajutătoare pentru serviciul de asistenĠă a clienĠilor: úi ajutătoare pentru serviciul de asistenĠă a clienĠilor:
- numărul de serie al utilajului de transport uzinal - numărul de serie al utilajului de transport uzinal
- numărul erorii din unitatea de afiúare (dacă există) - numărul erorii din unitatea de afiúare (dacă există)
- descrierea erorii - descrierea erorii
- locaĠia actuală a utilajului de transport uzinal. - locaĠia actuală a utilajului de transport uzinal.

5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează 5.1 Utilajul de transport uzinal nu se deplasează

Cauza posibilă Măsurile de remediere Cauza posibilă Măsurile de remediere


Fiúa bateriei nu este introdusă Verificarea fiúei bateriei, introducerea Fiúa bateriei nu este introdusă Verificarea fiúei bateriei, introducerea
dacă este cazul. dacă este cazul.
Comutatorul OPRIRE DE URGENğĂ Deblocarea comutatorului OPRIRE DE Comutatorul OPRIRE DE URGENğĂ Deblocarea comutatorului OPRIRE DE
apăsat URGENğĂ apăsat URGENğĂ
Blocul de comandă în poziĠia O PuneĠi butucul de comandă în poziĠia I Blocul de comandă în poziĠia O PuneĠi butucul de comandă în poziĠia I
Bateria prea slab încărcată VerificaĠi încărcarea bateriei, încărcaĠi Bateria prea slab încărcată VerificaĠi încărcarea bateriei, încărcaĠi
bateria dacă este cazul bateria dacă este cazul
SiguranĠă defectă Verificarea siguranĠelor SiguranĠă defectă Verificarea siguranĠelor

5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată 5.2 Încărcătura nu poate fi ridicată

Cauza posibilă Măsurile de remediere Cauza posibilă Măsurile de remediere


Utilajul de transport uzinal nu este pregătit ÎntreprindeĠi toate măsurile de remediere Utilajul de transport uzinal nu este pregătit ÎntreprindeĠi toate măsurile de remediere
de funcĠionare prezentate la defecĠiunea "Utilajul de de funcĠionare prezentate la defecĠiunea "Utilajul de
transport uzinal nu se deplasează" transport uzinal nu se deplasează"
Nivelul uleiului hidraulic prea scăzut Verificarea nivelului uleiului hidraulic Nivelul uleiului hidraulic prea scăzut Verificarea nivelului uleiului hidraulic
Releu de monitorizare a descărcării Încărcarea bateriei Releu de monitorizare a descărcării Încărcarea bateriei
bateriei s-a decuplat bateriei s-a decuplat
SiguranĠă defectă Verificarea siguranĠelor SiguranĠă defectă Verificarea siguranĠelor
Sarcina este prea mare RespectaĠi capacitatea portantă maximă, Sarcina este prea mare RespectaĠi capacitatea portantă maximă,
vezi placa de fabricaĠie vezi placa de fabricaĠie
02.11 RO

02.11 RO

65 65
6 Miúcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de 6 Miúcarea utilajului de transport uzinal fără sistemul de
propulsie propriu propulsie propriu

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Miúcarea necontrolată a utilajului de transport uzinal Miúcarea necontrolată a utilajului de transport uzinal
La dezactivarea frânelor trebuie ca utilajul de transport uzinal să se afle pe sol drept, La dezactivarea frânelor trebuie ca utilajul de transport uzinal să se afle pe sol drept,
deoarece nu mai acĠionează nici un sistem de frânare. deoarece nu mai acĠionează nici un sistem de frânare.
XNu aerisiĠi frâna în pante ascendente úi descendente. XNu aerisiĠi frâna în pante ascendente úi descendente.
XVentilaĠi din nou frâna la locul de destinaĠie. XVentilaĠi din nou frâna la locul de destinaĠie.
XNu opriĠi utilajul de transport uzinal cu frâna aerisită. XNu opriĠi utilajul de transport uzinal cu frâna aerisită.

Aerisirea frânei Aerisirea frânei

Instrumente úi materiale necesare Instrumente úi materiale necesare


– Două M5x35 úuruburi – Două M5x35 úuruburi
– Cheie de úuruburi – Cheie de úuruburi

Procedură Procedură
• DeconectaĠi butucul de comandă, CanCode (o). • DeconectaĠi butucul de comandă, CanCode (o).
• ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei). • ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei).
• ScoateĠi fiúa bateriei. • ScoateĠi fiúa bateriei.
• AsiguraĠi utilajul de transport uzinal împotriva deplasării accidentale. • AsiguraĠi utilajul de transport uzinal împotriva deplasării accidentale.
• DemontaĠi capota frontală (13) úi aúezaĠi-o alături, (vezi "Scoaterea capotei • DemontaĠi capota frontală (13) úi aúezaĠi-o alături, (vezi "Scoaterea capotei
frontale" la pagina 99). frontale" la pagina 99).
• ÎnúurubaĠi cele două M5x35 úuruburi (55) până la opritor úi trageĠi în sus placa de • ÎnúurubaĠi cele două M5x35 úuruburi (55) până la opritor úi trageĠi în sus placa de
ancorare. ancorare.
Frâna este aerisită úi vehiculul poate fi deplasat. Frâna este aerisită úi vehiculul poate fi deplasat.

Aerisirea frânei Aerisirea frânei


Procedură Procedură
• DesfaceĠi din nou cele două M5x35 úuruburi. • DesfaceĠi din nou cele două M5x35 úuruburi.
• MontaĠi capota frontală (13). • MontaĠi capota frontală (13).
Starea de frânare este restabilită. Starea de frânare este restabilită.
02.11 RO

02.11 RO
66 66
13 13
54 54

55 55
02.11 RO

02.11 RO

67 67
7 Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii 7 Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de rănire prin coborârea cadrului elevator Pericol de rănire prin coborârea cadrului elevator
XAvertizaĠi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal în timpul XAvertizaĠi persoanele din zona periculoasă a utilajului de transport uzinal în timpul
coborârii de urgenĠă. coborârii de urgenĠă.
XNu păúiĠi niciodată sub mijlocul de preluare a sarcinii / cabina úoferului ridicat/ă úi XNu păúiĠi niciodată sub mijlocul de preluare a sarcinii / cabina úoferului ridicat/ă úi
nu staĠionaĠi sub acesta/aceasta. nu staĠionaĠi sub acesta/aceasta.
XDacă mijlocul de preluare a sarcinii este acĠionat de o persoană prin dispozitivul de XDacă mijlocul de preluare a sarcinii este acĠionat de o persoană prin dispozitivul de
coborâre de urgenĠă, trebuie ca úoferul úi persoana respectivă să se pună de coborâre de urgenĠă, trebuie ca úoferul úi persoana respectivă să se pună de
acord. Ambele trebuie să se găsească într-o zonă sigură, astfel încât să nu ia acord. Ambele trebuie să se găsească într-o zonă sigură, astfel încât să nu ia
naútere o situaĠie periculoasă. naútere o situaĠie periculoasă.
XEste interzisă coborârea de urgenĠă a cabinei úoferului, dacă mijlocul de preluare XEste interzisă coborârea de urgenĠă a cabinei úoferului, dacă mijlocul de preluare
a sarcinii se găseúte în raft. a sarcinii se găseúte în raft.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.

60 60
61 61

62 62

Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii Coborârea de urgenĠă a mijlocului de preluare a sarcinii

Procedură Procedură
• CuplaĠi butucul de comandă în poziĠia "0". • CuplaĠi butucul de comandă în poziĠia "0".
• ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei). • ScoateĠi OPRIREA DE URGENğĂ (fiúa bateriei).
• ScoateĠi capota frontală ((vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99)). • ScoateĠi capota frontală ((vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99)).
• DeúurubaĠi capacul (60). • DeúurubaĠi capacul (60).
• DeúurubaĠi glisorul de supapă (61) până la limită. • DeúurubaĠi glisorul de supapă (61) până la limită.
• ApăsaĠi treptat înăuntru ventilul coborârii de urgenĠă (62) cu tijă (3mm) úi menĠineĠi-l • ApăsaĠi treptat înăuntru ventilul coborârii de urgenĠă (62) cu tijă (3mm) úi menĠineĠi-l
apăsat. apăsat.
CoborâĠi dispozitivul de ridicare. CoborâĠi dispozitivul de ridicare.

• ÎnúurubaĠi glisorul de supapă (61) până la limită. • ÎnúurubaĠi glisorul de supapă (61) până la limită.
• MontaĠi capacul (60). • MontaĠi capacul (60).
02.11 RO

02.11 RO
68 68
8 Dotare suplimentară 8 Dotare suplimentară
8.1 Tastatura de comandă CanCode 8.1 Tastatura de comandă CanCode
Descrierea tastaturii de comandă CanCode Descrierea tastaturii de comandă CanCode
Tastatura de comandă este formată din 10 taste Tastatura de comandă este formată din 10 taste
numerice, o tastă SET úi o tastă o. numerice, o tastă SET úi o tastă o.
1 2 3 1 2 3
Tasta O indică următoarele stări de operare printr-un led Tasta O indică următoarele stări de operare printr-un led
roúu/verde. 4 5 6 roúu/verde. 4 5 6
– FuncĠia încuietoare cu cifru (punerea în funcĠiune a – FuncĠia încuietoare cu cifru (punerea în funcĠiune a
7 8 9 7 8 9
utilajului de transport uzinal). utilajului de transport uzinal).
– Reglarea programului de deplasare în funcĠie de setare Set 0 – Reglarea programului de deplasare în funcĠie de setare Set 0
úi de utilajul de transport uzinal. úi de utilajul de transport uzinal.
– Setarea úi modificarea parametrilor. – Setarea úi modificarea parametrilor.

8.1.1 Încuietoarea cu cifru 8.1.1 Încuietoarea cu cifru


După introducerea codului corect, utilajul de transport uzinal este pregătit de După introducerea codului corect, utilajul de transport uzinal este pregătit de
funcĠionare. Este posibilă alocarea unui cod individual fiecărui utilaj de transport funcĠionare. Este posibilă alocarea unui cod individual fiecărui utilaj de transport
uzinal, fiecărui operator úi fiecărei grupe de operatori. În starea de livrare, codul este uzinal, fiecărui operator úi fiecărei grupe de operatori. În starea de livrare, codul este
marcat printr-o folie lipită. La prima punere în funcĠiune, modificaĠi codul Master úi marcat printr-o folie lipită. La prima punere în funcĠiune, modificaĠi codul Master úi
codul operatorului! codul operatorului!

Z Pentru utilajele de transport uzinal cu funcĠia "însoĠitor transportat" úi "deplasare Z Pentru utilajele de transport uzinal cu funcĠia "însoĠitor transportat" úi "deplasare
pedestră" trebuie reglate diferite coduri. pedestră" trebuie reglate diferite coduri.

56 57 58 56 57 58
Punerea în funcĠiune Punerea în funcĠiune

Procedură Procedură
• IntroduceĠi fiúa bateriei. • IntroduceĠi fiúa bateriei.
LED-ul (61) este aprins pe fond roúu. 1 2 3 LED-ul (61) este aprins pe fond roúu. 1 2 3

• IntroduceĠi codul. 4 5 6 • IntroduceĠi codul. 4 5 6


În cazul în care codul este corect, LED- În cazul în care codul este corect, LED-
7 8 9 7 8 9
ul (61) luminează pe fond verde. Dacă ul (61) luminează pe fond verde. Dacă
LED-ul (61) luminează intermitent pe Set 0 59 LED-ul (61) luminează intermitent pe Set 0 59
fond roúu, codul a fost introdus greúit, 60 fond roúu, codul a fost introdus greúit, 60
repetaĠi introducerea. repetaĠi introducerea.

Utilajul de transport uzinal este pornit 61 Utilajul de transport uzinal este pornit 61

Z Tasta Set (60) nu are nici o funcĠie în modul Deservire. Z Tasta Set (60) nu are nici o funcĠie în modul Deservire.

Dezactivare Dezactivare

Procedură Procedură
• AcĠionaĠi tasta O. • AcĠionaĠi tasta O.
Utilajul de transport uzinal este oprit. Utilajul de transport uzinal este oprit.
02.11 RO

02.11 RO

69 69
Z Dezactivarea se poate realiza automat după un interval de timp prestabilit. Pentru Z Dezactivarea se poate realiza automat după un interval de timp prestabilit. Pentru
aceasta trebuie să se regleze parametrul corespunzător al încuietorii cu cifru, (vezi aceasta trebuie să se regleze parametrul corespunzător al încuietorii cu cifru, (vezi
"Setarea parametrilor" la pagina 70). "Setarea parametrilor" la pagina 70).

8.1.2 Parametrii 8.1.2 Parametrii


Tastatura de comandă permite setarea parametrilor în modul Programare. Tastatura de comandă permite setarea parametrilor în modul Programare.

Grupele de parametri Grupele de parametri


Numărul fiecărui parametru se compune din trei cifre. Prima poziĠie desemnează Numărul fiecărui parametru se compune din trei cifre. Prima poziĠie desemnează
grupa de parametri corespunzător tabelului 1. A doua úi a treia poziĠie sunt grupa de parametri corespunzător tabelului 1. A doua úi a treia poziĠie sunt
numerotate succesiv de la 00 până la 99. numerotate succesiv de la 00 până la 99.

Nr. Grupele de parametri Nr. Grupele de parametri


0XX Setările încuietorii cu cifru (codul, validarea programului de deplasare, 0XX Setările încuietorii cu cifru (codul, validarea programului de deplasare,
dezactivarea automată, etc.) dezactivarea automată, etc.)

8.1.3 Setarea parametrilor 8.1.3 Setarea parametrilor


Pentru modificarea setărilor utilajului de transport uzinal, trebuie să fie introdus codul Pentru modificarea setărilor utilajului de transport uzinal, trebuie să fie introdus codul
Master. Master.
Z Setarea din fabricaĠie a codului Master este 7-2-9-5. ModificaĠi codul Master la Z Setarea din fabricaĠie a codului Master este 7-2-9-5. ModificaĠi codul Master la
prima punere în funcĠiune! prima punere în funcĠiune!

Z Pentru utilajele de transport uzinal cu funcĠia "însoĠitor transportat" úi "deplasare Z Pentru utilajele de transport uzinal cu funcĠia "însoĠitor transportat" úi "deplasare
pedestră" trebuie reglate diferite coduri. pedestră" trebuie reglate diferite coduri.

Modificarea setărilor utilajului de transport uzinal Modificarea setărilor utilajului de transport uzinal

Procedură Procedură
• AcĠionaĠi tasta O (59). • AcĠionaĠi tasta O (59).
• IntroduceĠi codul Master. • IntroduceĠi codul Master.
• Introducerea numărului cu trei cifre al parametrului. • Introducerea numărului cu trei cifre al parametrului.
• ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60). • ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60).
• IntroduceĠi valoarea reglată conform listei parametrilor. • IntroduceĠi valoarea reglată conform listei parametrilor.
Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (61) tastei O (59) se aprinde Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (61) tastei O (59) se aprinde
intermitent în roúu. intermitent în roúu.
• IntroduceĠi din nou numărul parametrului. • IntroduceĠi din nou numărul parametrului.
• IntroduceĠi sau modificaĠi din nou valoarea reglată. • IntroduceĠi sau modificaĠi din nou valoarea reglată.
• ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60). • ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60).
• RepetaĠi procedeul pentru parametrii suplimentari. • RepetaĠi procedeul pentru parametrii suplimentari.
• În final, apăsaĠi tasta O (59). • În final, apăsaĠi tasta O (59).
Setările au fost salvate. Setările au fost salvate.
02.11 RO

02.11 RO
70 70
Lista de parametri Lista de parametri

Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces
de setare setare de lucru de setare setare de lucru
standard standard
000 Modificarea codului 0000 - 9999 7295 – (LED 56 000 Modificarea codului 0000 - 9999 7295 – (LED 56
Master: Lungimea (4-6 sau luminează Master: Lungimea (4-6 sau luminează
poziĠii ) codului Master 00000 - 99999 intermitent) poziĠii ) codului Master 00000 - 99999 intermitent)
prestabileúte úi sau introducerea prestabileúte úi sau introducerea
lungimea (4-6 poziĠii) 000000 - 999999 codului curent lungimea (4-6 poziĠii) 000000 - 999999 codului curent
codului. Cât timp există – confirmare codului. Cât timp există – confirmare
coduri programate, se (Set 60) coduri programate, se (Set 60)
poate introduce un – (LED-ul 57 poate introduce un – (LED-ul 57
singur cod nou de iluminează singur cod nou de iluminează
aceeaúi lungime. Dacă intermitent) aceeaúi lungime. Dacă intermitent)
este necesară Introducerea unui este necesară Introducerea unui
modificarea lungimii cod nou modificarea lungimii cod nou
codului, trebuie să fie codului, trebuie să fie
– confirmare – confirmare
úterse mai întâi toate (Set 60) úterse mai întâi toate (Set 60)
codurile. codurile.
– (LED 58 – (LED 58
luminează luminează
intermitent) intermitent)
repetarea codului repetarea codului
nou nou
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
001 Adăugarea unor coduri 0000 - 9999 2580 – (LED 57 001 Adăugarea unor coduri 0000 - 9999 2580 – (LED 57
(max. 250) sau luminează (max. 250) sau luminează
00000 - 99999 intermitent) 00000 - 99999 intermitent)
sau Introducerea unui sau Introducerea unui
000000 - 999999 cod 000000 - 999999 cod
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
– (LED-ul 58 – (LED-ul 58
luminează luminează
intermitent) intermitent)
repetarea repetarea
introducerii introducerii
codului codului
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3. LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3.
02.11 RO

02.11 RO

71 71
Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces
de setare setare de lucru de setare setare de lucru
standard standard
002 Modificarea codului 0000 - 9999 – (LED-ul 56 002 Modificarea codului 0000 - 9999 – (LED-ul 56
sau iluminează sau iluminează
00000 - 99999 intermitent) 00000 - 99999 intermitent)
sau Introducerea sau Introducerea
000000 - 999999 codului curent 000000 - 999999 codului curent
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
– (LED-ul 57 – (LED-ul 57
iluminează iluminează
intermitent) intermitent)
Introducerea unui Introducerea unui
cod nou cod nou
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
– (LED-ul 58 – (LED-ul 58
iluminează iluminează
intermitent) intermitent)
repetarea repetarea
introducerii introducerii
codului codului
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
003 ùtergerea codului 0000 - 9999 – (LED 57 003 ùtergerea codului 0000 - 9999 – (LED 57
sau luminează sau luminează
00000 - 99999 intermitent) 00000 - 99999 intermitent)
sau Introducerea unui sau Introducerea unui
000000 - 999999 cod nou 000000 - 999999 cod nou
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
– (LED-ul 58 – (LED-ul 58
luminează luminează
intermitent) intermitent)
repetarea repetarea
introducerii introducerii
codului codului
– confirmare – confirmare
(Set 60) (Set 60)
004 ùtergerea memoriei de 3265 – 3265 = útergere 004 ùtergerea memoriei de 3265 – 3265 = útergere
coduri (úterge toate – altă introducere = coduri (úterge toate – altă introducere =
codurile) nu se úterge codurile) nu se úterge
LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3. LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3.
02.11 RO

02.11 RO
72 72
Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces
de setare setare de lucru de setare setare de lucru
standard standard
010 Temporizarea 00-31 00 – 00 = fără 010 Temporizarea 00-31 00 – 00 = fără
dezactivării automate decuplare dezactivării automate decuplare
– 01 - 30 = Timp de – 01 - 30 = Timp de
deconectare în deconectare în
minute minute
– 31 = decuplare – 31 = decuplare
după 10 secunde după 10 secunde
LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3. LED-urile 56-58 se găsesc în câmpurile de taste 1-3.
Alocarea programului de start-deplasare (în funcĠie de utilajul de transport Alocarea programului de start-deplasare (în funcĠie de utilajul de transport
uzinal) uzinal)
Programele de deplasare au legătură cu codul. Pentru fiecare cod programele de Programele de deplasare au legătură cu codul. Pentru fiecare cod programele de
deplasare pot fi autorizate individual sau blocate. Fiecărui cod i se poate aloca un deplasare pot fi autorizate individual sau blocate. Fiecărui cod i se poate aloca un
program de start-deplasare. program de start-deplasare.

După implementarea unui cod de utilizator toate programele de deplasare sunt După implementarea unui cod de utilizator toate programele de deplasare sunt
autorizate global, programul valabil de start-deplasare este programul de deplasare autorizate global, programul valabil de start-deplasare este programul de deplasare
2. 2.
ConfiguraĠia codului poate fi modificată în final prin programul numărul 024. ConfiguraĠia codului poate fi modificată în final prin programul numărul 024.

Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces Nr. FuncĠia Domeniul valorii Valoarea de ObservaĠii proces
de setare setare de lucru de setare setare de lucru
standard standard
024 Configurarea codului 1112 024 Configurarea codului 1112

1. -a cifră: Autorizare program de deplasare 1 (0=blocat sau 1=autorizat) 1. -a cifră: Autorizare program de deplasare 1 (0=blocat sau 1=autorizat)
2-a poziĠie: Autorizare program de deplasare 2 (0=blocat sau 1=autorizat) 2-a poziĠie: Autorizare program de deplasare 2 (0=blocat sau 1=autorizat)
3-a poziĠie: Autorizare program de deplasare 3 (0=blocat sau 1=autorizat) 3-a poziĠie: Autorizare program de deplasare 3 (0=blocat sau 1=autorizat)
4-a poziĠie: Program start-deplasare (0, 1, 2 sau 3) 4-a poziĠie: Program start-deplasare (0, 1, 2 sau 3)
02.11 RO

02.11 RO

73 73
Reglarea configurării programului de deplasare pentru cod Reglarea configurării programului de deplasare pentru cod

Procedură Procedură
• AcĠionaĠi tasta O (59). • AcĠionaĠi tasta O (59).
• IntroduceĠi codul Master. • IntroduceĠi codul Master.
• Introducerea numărului cu trei cifre al parametrului 024. • Introducerea numărului cu trei cifre al parametrului 024.
• ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60). • ConfirmaĠi introducerea cu tasta SET (60).
• IntroduceĠi codul care trebuie modificat úi confirmaĠi cu SET. • IntroduceĠi codul care trebuie modificat úi confirmaĠi cu SET.
• IntroduceĠi configurarea (4 poziĠii) úi confirmaĠi cu SET. • IntroduceĠi configurarea (4 poziĠii) úi confirmaĠi cu SET.
• RepetaĠi introducerea configurării (4 poziĠii) úi confirmaĠi cu SET. • RepetaĠi introducerea configurării (4 poziĠii) úi confirmaĠi cu SET.
• RepetaĠi procedeul pentru codurile suplimentare. • RepetaĠi procedeul pentru codurile suplimentare.
• În final, apăsaĠi tasta O. • În final, apăsaĠi tasta O.
Programele de deplasare au fost atribuite codurilor Programele de deplasare au fost atribuite codurilor

Mesaje eveniment ale tastaturii de comandă Mesaje eveniment ale tastaturii de comandă
Următoarele evenimente sunt indicate prin aprinderea intermitentă în roúu a LED-ului Următoarele evenimente sunt indicate prin aprinderea intermitentă în roúu a LED-ului
(61): (61):
– Noul cod Master este deja cod – Noul cod Master este deja cod
– Noul cod este deja cod Master – Noul cod este deja cod Master
– Nu există codul care trebuie modificat – Nu există codul care trebuie modificat
– Se încearcă modificarea codului într-un alt cod care există deja – Se încearcă modificarea codului într-un alt cod care există deja
– Nu există codul a cărui útergere se intenĠionează – Nu există codul a cărui útergere se intenĠionează
– Memoria de coduri este plină. – Memoria de coduri este plină.

02.11 RO

02.11 RO
74 74
8.2 Setarea parametrilor autovehiculului cu CanCode 8.2 Setarea parametrilor autovehiculului cu CanCode

PRECAUğIE! PRECAUğIE!
Introducere eronată Introducere eronată
Fără CanDis pot fi modificaĠi numai parametrii interni CanCode. Numai cu CanDis pot Fără CanDis pot fi modificaĠi numai parametrii interni CanCode. Numai cu CanDis pot
fi modificaĠi parametrii sistemului de comandă a deplasării, fără CanDis setările fi modificaĠi parametrii sistemului de comandă a deplasării, fără CanDis setările
trebuie realizate prin intermediul service-ului producătorului. trebuie realizate prin intermediul service-ului producătorului.

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de accidente datorită parametrilor de deplasare modificaĠi Pericol de accidente datorită parametrilor de deplasare modificaĠi
Modificarea setărilor în funcĠiile accelerare, virare, deplasare, ridicare úi coborâre la Modificarea setărilor în funcĠiile accelerare, virare, deplasare, ridicare úi coborâre la
valori mai mari poate duce la accidente. valori mai mari poate duce la accidente.
XRealizaĠi deplasarea de probă în zona asigurată. XRealizaĠi deplasarea de probă în zona asigurată.
XAtenĠie sporită în timpul operării utilajului de transport uzinal. XAtenĠie sporită în timpul operării utilajului de transport uzinal.

Exemplu setare parametrii Exemplu setare parametrii


În următorul exemplu se descrie setarea parametrilor pentru acceleraĠia programului În următorul exemplu se descrie setarea parametrilor pentru acceleraĠia programului
de deplasare 1 (Parametrul 0256). de deplasare 1 (Parametrul 0256).

Exemplu accelerare Exemplu accelerare

Procedură Procedură
• IntroduceĠi un număr de parametru din patru poziĠii "0256" úi confirmaĠi cu tasta Set • IntroduceĠi un număr de parametru din patru poziĠii "0256" úi confirmaĠi cu tasta Set
(60). (60).
• IntroduceĠi subindex (intrare "2"), confirmaĠi cu tasta Set (60). • IntroduceĠi subindex (intrare "2"), confirmaĠi cu tasta Set (60).
Z În afiúaj va fi arătat parametrul cu subindex alternativ cu valoarea actuală (0256- Z În afiúaj va fi arătat parametrul cu subindex alternativ cu valoarea actuală (0256-
2<->0000-3). 2<->0000-3).
• IntroduceĠi valoarea parametrului conform listei de parametri, confirmaĠi cu tasta • IntroduceĠi valoarea parametrului conform listei de parametri, confirmaĠi cu tasta
Set (60). Set (60).
Z LED-ul (61) tastei O (59) se cuplează scurt pe iluminat continuu úi revine la Z LED-ul (61) tastei O (59) se cuplează scurt pe iluminat continuu úi revine la
iluminatul intermitent după cca. 2 secunde. iluminatul intermitent după cca. 2 secunde.
Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (61) tastei O (59) se aprinde Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (61) tastei O (59) se aprinde
intermitent în roúu. Cu noua introducere a numărului parametrului, procesul de intermitent în roúu. Cu noua introducere a numărului parametrului, procesul de
reglare poate fi repetat. reglare poate fi repetat.
Z În afiúaj va fi arătat parametrul cu subindex alternativ cu valoarea introdusă (0256- Z În afiúaj va fi arătat parametrul cu subindex alternativ cu valoarea introdusă (0256-
2<->0000-5). 2<->0000-5).
Parametrul de deplasare este reglat. Parametrul de deplasare este reglat.

Pentru introducerea altor parametri se va repeta procedura, de îndată ce LED-ul (61) Pentru introducerea altor parametri se va repeta procedura, de îndată ce LED-ul (61)
tastei O (59) luminează intermitent. tastei O (59) luminează intermitent.

Z FuncĠia de rulare este decuplată în timpul introducerii parametrilor. Z FuncĠia de rulare este decuplată în timpul introducerii parametrilor.

Verificarea valorii de reglare în modul de programare Verificarea valorii de reglare în modul de programare
Procedură Procedură
02.11 RO

02.11 RO

• După introducerea valorii parametrului se alege programul de deplasare prelucrat • După introducerea valorii parametrului se alege programul de deplasare prelucrat
úi se confirmă cu tasta Set (60). úi se confirmă cu tasta Set (60).

75 75
Utilajul de transport uzinal se găseúte în modul de rulare úi poate fi verificat. Utilajul de transport uzinal se găseúte în modul de rulare úi poate fi verificat.

Z Pentru continuarea reglajului se confirmă din nou cu tasta Set (60). Z Pentru continuarea reglajului se confirmă din nou cu tasta Set (60).
Salvarea parametrilor de deplasare Salvarea parametrilor de deplasare

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– IntroduceĠi toĠi parametrii. – IntroduceĠi toĠi parametrii.

Procedură Procedură
• ExecutaĠi "SaveParameter" cu ordinea tastelor "1-2-3-Set". • ExecutaĠi "SaveParameter" cu ordinea tastelor "1-2-3-Set".
• ConfirmaĠi cu tasta O (59). • ConfirmaĠi cu tasta O (59).

02.11 RO

02.11 RO
76 76
8.3 Parametri 8.3 Parametri
Program de deplasare 1 Program de deplasare 1

Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii
valorii de setare standard valorii de setare standard
setare setare
0256 AcceleraĠie 0-9 1 0256 AcceleraĠie 0-9 1
(0,2 - 2,0 m/s2) (0,4 m/s2) (0,2 - 2,0 m/s2) (0,4 m/s2)
0260 Frâna cu rulare 0 - 19 3 0260 Frâna cu rulare 0 - 19 3
până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,5 m/s2) până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,5 m/s2)
0264 Viteză maximă în în funcĠie de 0264 Viteză maximă în în funcĠie de
0-9 5 0-9 5
direcĠia furcii comutatorul de direcĠia furcii comutatorul de
(0,5 - 6,0 km/h) (4,4 km/h) (0,5 - 6,0 km/h) (4,4 km/h)
cursă cursă
0268 Viteză maximă în în funcĠie de 0268 Viteză maximă în în funcĠie de
0-9 5 0-9 5
sensul furcii comutatorul de sensul furcii comutatorul de
(0,5 - 6,0 km/h) (4,0 km/h) (0,5 - 6,0 km/h) (4,0 km/h)
cursă cursă
02.11 RO

02.11 RO

77 77
Program de deplasare 2 Program de deplasare 2

Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii
valorii de setare standard valorii de setare standard
setare setare
0272 AcceleraĠie 0-9 2 0272 AcceleraĠie 0-9 2
(0,2 - 2,0 m/s2) (0,6 m/s2) (0,2 - 2,0 m/s2) (0,6 m/s2)
0276 Frâna cu rulare 0 - 19 4 0276 Frâna cu rulare 0 - 19 4
până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,6 - m/s2) până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,6 - m/s2)
0280 Viteză maximă în în funcĠie de 0280 Viteză maximă în în funcĠie de
0-9 8 0-9 8
direcĠia osiei prin comutatorul de direcĠia osiei prin comutatorul de
(1,1 - 6,0 km/h) (5,6 km/h) (1,1 - 6,0 km/h) (5,6 km/h)
regulatorul de cursă cursă regulatorul de cursă cursă
0284 Viteză maximă în în funcĠie de 0284 Viteză maximă în în funcĠie de
0-9 8 0-9 8
direcĠia furcii comutatorul de direcĠia furcii comutatorul de
(1,1 - 6,0 km/h) (5,6 km/h) (1,1 - 6,0 km/h) (5,6 km/h)
cursă cursă

02.11 RO

02.11 RO
78 78
Program de deplasare 3 Program de deplasare 3

Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii
valorii de setare standard valorii de setare standard
setare setare
0288 AcceleraĠie 0-9 4 0288 AcceleraĠie 0-9 4
(0,2 - 2,0 m/s2) (1,0 m/s2) (0,2 - 2,0 m/s2) (1,0 m/s2)
0292 Frâna cu rulare 0 - 19 6 0292 Frâna cu rulare 0 - 19 6
până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,8 m/s2) până la oprire (0,2 - 2,6 m/s2) (0,8 m/s2)
0296 Viteza maximă în funcĠie de 0296 Viteza maximă în funcĠie de
înainte prin 0-9 9 comutatorul de înainte prin 0-9 9 comutatorul de
comutatorul de (1,8 - 6,0 km/h) (6,0 km/h) cursă comutatorul de (1,8 - 6,0 km/h) (6,0 km/h) cursă
cursă cursă
0300 Viteza maximă în funcĠie de 0300 Viteza maximă în funcĠie de
înapoi prin 0-9 9 comutatorul de înapoi prin 0-9 9 comutatorul de
comutatorul de (1,8 - 6,0 km/h) (6,0 km/h) cursă comutatorul de (1,8 - 6,0 km/h) (6,0 km/h) cursă
cursă cursă
02.11 RO

02.11 RO

79 79
Parametri de baterie Parametri de baterie

Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii Nr. FuncĠia Domeniul Valoarea de ObservaĠii
valorii de setare valorii de setare
setare standard setare standard
1377 Tip baterie 0-2 1 0 = Normal (umedă) 1377 Tip baterie 0-2 1 0 = Normal (umedă)
(Normală / (Normală /
ÎmbunătăĠită / 1 = Cu putere sporită ÎmbunătăĠită / 1 = Cu putere sporită
Uscată) (umedă) Uscată) (umedă)

2 = Uscată (nu 2 = Uscată (nu


necesită întreĠinere) necesită întreĠinere)
1389 FuncĠie de 0 /1 1 0 = inactiv 1389 FuncĠie de 0 /1 1 0 = inactiv
monitorizare 1 = activ monitorizare 1 = activ
descărcare descărcare

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Parametru tip baterie Parametru tip baterie


Bateria utilizată, încărcătorul utilizat úi parametrii bateriei trebuie să se potrivească Bateria utilizată, încărcătorul utilizat úi parametrii bateriei trebuie să se potrivească
reciproc. reciproc.

02.11 RO

02.11 RO
80 80
8.4 Instrument de afiúaj CanDis 8.4 Instrument de afiúaj CanDis
Instrumentul indică: Instrumentul indică:

Indicator încărcare baterie (numai la Indicator încărcare baterie (numai la


62 62
încărcător integrat) încărcător integrat)
Bare pentru afiúajul capacităĠii 62 63 Bare pentru afiúajul capacităĠii 62 63
63 63
Încărcare rămasă a bateriei Încărcare rămasă a bateriei
64 65 64 65
"Avertizare" - simbol de avertizare "Avertizare" - simbol de avertizare
64 prealabilă, 66 67 64 prealabilă, 66 67
Recomandată încărcarea bateriei Recomandată încărcarea bateriei
Simbol "Stopp"; decuplare ridicare, Simbol "Stopp"; decuplare ridicare,
65 65
Este necesară încărcarea bateriei Este necesară încărcarea bateriei
Simbolul T apare în funcĠionare la reglarea Simbolul T apare în funcĠionare la reglarea
66 releului de monitorizare a descărcării la 66 releului de monitorizare a descărcării la
bateria care nu necesită întreĠinere bateria care nu necesită întreĠinere
Afiúaj LCD 6 poziĠii; Afiúaj LCD 6 poziĠii;
Contor ore de funcĠionare; afiúajul Contor ore de funcĠionare; afiúajul
67 67
introducerii; introducerii;
Indicatorul de erori Indicatorul de erori
Suplimentar se afiúează mesaje de service ale componentelor electronice úi Suplimentar se afiúează mesaje de service ale componentelor electronice úi
modificările de parametri. modificările de parametri.
Afiúarea stării de descărcare Afiúarea stării de descărcare
În funcĠie de tipul de baterie setat se calculează úi limitele de cuplare pentru afiúajele În funcĠie de tipul de baterie setat se calculează úi limitele de cuplare pentru afiúajele
suplimentare (64) "Avertisment" úi (65) "Stopp". suplimentare (64) "Avertisment" úi (65) "Stopp".

Capacitatea de preluare va fi afiúată cu LED-ul cu 8 bare. Capacitatea de preluare va fi afiúată cu LED-ul cu 8 bare.

Capacitatea actuală a bateriei se afiúează prin barele LED-ului, care luminează. Capacitatea actuală a bateriei se afiúează prin barele LED-ului, care luminează.
8 bare corespund capacităĠii complete a bateriei, 1 bară corespunde nivelului minim 8 bare corespund capacităĠii complete a bateriei, 1 bară corespunde nivelului minim
al capacităĠii bateriei. al capacităĠii bateriei.

Dacă mai luminează numai o bară a LED-ului, capacitatea bateriei este aproape Dacă mai luminează numai o bară a LED-ului, capacitatea bateriei este aproape
epuizată úi se aprinde indicatorul (64) "Avertizare". Este necesară încărcarea urgentă epuizată úi se aprinde indicatorul (64) "Avertizare". Este necesară încărcarea urgentă
a bateriei. a bateriei.
Dacă nu mai luminează nici un LED, se aprinde úi indicatorul (65) "Stopp". Nu mai Dacă nu mai luminează nici un LED, se aprinde úi indicatorul (65) "Stopp". Nu mai
este posibilă nici o ridicare. Bateria trebuie încărcată. este posibilă nici o ridicare. Bateria trebuie încărcată.

8.4.1 FuncĠie monitor de descărcare 8.4.1 FuncĠie monitor de descărcare


La atingerea limitei de descărcare (LED-ul Stopp se cuplează) se dezactivează La atingerea limitei de descărcare (LED-ul Stopp se cuplează) se dezactivează
funcĠia de ridicare atunci când funcĠia de monitorizare a descărcării este activată. În funcĠia de ridicare atunci când funcĠia de monitorizare a descărcării este activată. În
continuare este posibilă deplasarea úi coborârea. continuare este posibilă deplasarea úi coborârea.
02.11 RO

02.11 RO

81 81
8.4.2 Afiúaj ore de funcĠionare 8.4.2 Afiúaj ore de funcĠionare
Interval de afiúaj între 0,0 úi 99.999,0 ore. Sunt înregistrate miúcările de deplasare úi Interval de afiúaj între 0,0 úi 99.999,0 ore. Sunt înregistrate miúcările de deplasare úi
de ridicare. Afiúajul dispune de lumină de fundal. de ridicare. Afiúajul dispune de lumină de fundal.
Z În cazul bateriilor ce nu necesită întreĠinere se afiúează un simbol "T" pe afiúajul Z În cazul bateriilor ce nu necesită întreĠinere se afiúează un simbol "T" pe afiúajul
orelor de funcĠionare (66). orelor de funcĠionare (66).

8.4.3 Mesaje eveniment 8.4.3 Mesaje eveniment


Afiúajul orelor de funcĠionare este utilizat úi pentru afiúarea mesajelor de eveniment. Afiúajul orelor de funcĠionare este utilizat úi pentru afiúarea mesajelor de eveniment.
Mesajul de eveniment începe cu un "E" pentru eveniment úi un număr de eroare cu Mesajul de eveniment începe cu un "E" pentru eveniment úi un număr de eroare cu
patru poziĠii. patru poziĠii.
Dacă apar mai multe evenimente concomitent, acestea sunt afiúate succesiv. Dacă apar mai multe evenimente concomitent, acestea sunt afiúate succesiv.
Evenimentele sunt afiúate atâta timp cât există. Mesajele de eveniment suprascriu Evenimentele sunt afiúate atâta timp cât există. Mesajele de eveniment suprascriu
afiúajul orelor de funcĠionare. Cele mai multe evenimente cauzează declanúarea afiúajul orelor de funcĠionare. Cele mai multe evenimente cauzează declanúarea
opririi de urgenĠă. Afiúajul evenimentelor este menĠinut, atât timp cât circuitul opririi de urgenĠă. Afiúajul evenimentelor este menĠinut, atât timp cât circuitul
curentului de comandă este decuplat (butuc de comandă). curentului de comandă este decuplat (butuc de comandă).

Dacă nu există CanDis, codul de eveniment este afiúat prin aprinderea intermitentă Dacă nu există CanDis, codul de eveniment este afiúat prin aprinderea intermitentă
a LED-ului afiúajului stării de încărcare. a LED-ului afiúajului stării de încărcare.

Z Descrierile detaliate împreună cu codurile de eveniment pot fi obĠinute de la Z Descrierile detaliate împreună cu codurile de eveniment pot fi obĠinute de la
unitatea de service a producătorului. unitatea de service a producătorului.

8.4.4 Test de cuplare 8.4.4 Test de cuplare


După cuplare apare afiúajul: După cuplare apare afiúajul:

– versiune software aparat de afiúaj (pe termen scurt), – versiune software aparat de afiúaj (pe termen scurt),
– orele de funcĠionare, – orele de funcĠionare,
– starea de încărcare a bateriei. – starea de încărcare a bateriei.

02.11 RO

02.11 RO
82 82
F ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal F ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal
1 SiguranĠa funcĠionării úi protecĠia mediului 1 SiguranĠa funcĠionării úi protecĠia mediului
Verificările úi activităĠile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuate Verificările úi activităĠile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuate
în conformitate cu termenele din listele de verificare pentru revizie. în conformitate cu termenele din listele de verificare pentru revizie.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidentare úi pericol de deteriorare a componentelor Pericol de accidentare úi pericol de deteriorare a componentelor
Orice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor de Orice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor de
siguranĠă - este interzisă. Nu este permisă în nici un caz modificarea vitezei de lucru siguranĠă - este interzisă. Nu este permisă în nici un caz modificarea vitezei de lucru
a utilajului de transport uzinal la viteze mai mari. a utilajului de transport uzinal la viteze mai mari.

INDICAğIE INDICAğIE

Numai piesele de schimb originale se supun controlului nostru al calităĠii. Pentru a Numai piesele de schimb originale se supun controlului nostru al calităĠii. Pentru a
asigura o funcĠionare sigură úi ireproúabilă, trebuie folosite numai piesele de schimb asigura o funcĠionare sigură úi ireproúabilă, trebuie folosite numai piesele de schimb
ale producătorului. ale producătorului.
Din motive de siguranĠă în domeniul calculatorului de bord, al sistemelor de comandă Din motive de siguranĠă în domeniul calculatorului de bord, al sistemelor de comandă
úi al senzorilor IF (antene) pot fi montate numai componente care sunt admise de úi al senzorilor IF (antene) pot fi montate numai componente care sunt admise de
către producător special pentru acest utilaj de transport uzinal. Din acest motiv aceste către producător special pentru acest utilaj de transport uzinal. Din acest motiv aceste
componente (calculator, sisteme de comandă, senzor IF (antenă)) pot fi înlocuite componente (calculator, sisteme de comandă, senzor IF (antenă)) pot fi înlocuite
numai cu componente similare ale altui utilaj de transport uzinal din aceeaúi serie de numai cu componente similare ale altui utilaj de transport uzinal din aceeaúi serie de
fabricaĠie. fabricaĠie.

2 PrescripĠii de securitate pentru lucrările de întreĠinere 2 PrescripĠii de securitate pentru lucrările de întreĠinere
Personalul pentru lucrările de întreĠinere Personalul pentru lucrările de întreĠinere
ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal trebuie să se realizeze numai prin serviciul ÎntreĠinerea utilajului de transport uzinal trebuie să se realizeze numai prin serviciul
pentru clienĠi al producătorului instruit special pentru aceste îndatoriri. De aceea, vă pentru clienĠi al producătorului instruit special pentru aceste îndatoriri. De aceea, vă
recomandăm încheierea unui contract de întreĠinere cu cel mai apropiat centru de recomandăm încheierea unui contract de întreĠinere cu cel mai apropiat centru de
vânzări al producătorului. vânzări al producătorului.
02.11 RO

02.11 RO

83 83
Ridicarea úi aúezarea pe suporturi Ridicarea úi aúezarea pe suporturi

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Ridicarea sigură úi aúezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal Ridicarea sigură úi aúezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal
Pentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este Pentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este
permisă numai în locurile special prevăzute. permisă numai în locurile special prevăzute.
Lucrările sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat / cabina ridicată trebuie executate, Lucrările sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat / cabina ridicată trebuie executate,
numai atunci când acestea au fost asigurate cu lanĠ suficient de puternic sau printr- numai atunci când acestea au fost asigurate cu lanĠ suficient de puternic sau printr-
un bolĠ de siguranĠă. un bolĠ de siguranĠă.
Pentru ridicarea sigură a utilajului de transport uzinal úi aúezarea pe suporturi, trebuie Pentru ridicarea sigură a utilajului de transport uzinal úi aúezarea pe suporturi, trebuie
să procedaĠi în felul următor: să procedaĠi în felul următor:
XAúezaĠi utilajul de transport uzinal pe suporturi, pe o suprafaĠă plană úi asiguraĠi-l XAúezaĠi utilajul de transport uzinal pe suporturi, pe o suprafaĠă plană úi asiguraĠi-l
contra miúcărilor nedorite. contra miúcărilor nedorite.
XUtilizaĠi exclusiv cric cu capacitate portantă suficientă. La aúezarea pe suporturi, XUtilizaĠi exclusiv cric cu capacitate portantă suficientă. La aúezarea pe suporturi,
trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur) pentru a trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur) pentru a
elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.
XPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este XPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este
permisă numai în locurile special prevăzute, (vezi "Transportul úi prima punere în permisă numai în locurile special prevăzute, (vezi "Transportul úi prima punere în
funcĠiune" la pagina 27). funcĠiune" la pagina 27).
XLa aúezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri XLa aúezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri
din lemn dur) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. din lemn dur) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.

Lucrările de curăĠare Lucrările de curăĠare

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de incendiu Pericol de incendiu


Este interzisă curăĠarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal. Este interzisă curăĠarea cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.
XÎnainte de începerea lucrărilor de curăĠare, decuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi XÎnainte de începerea lucrărilor de curăĠare, decuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi
fiúa bateriei). fiúa bateriei).
XÎnainte de începerea lucrărilor de curăĠare, întreprindeĠi toate măsurile de XÎnainte de începerea lucrărilor de curăĠare, întreprindeĠi toate măsurile de
securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit). securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de deteriorare a instalaĠiei electrice Pericol de deteriorare a instalaĠiei electrice


CurăĠarea componentelor electrice ale instalaĠiei cu apă poate cauza deteriorarea CurăĠarea componentelor electrice ale instalaĠiei cu apă poate cauza deteriorarea
instalaĠiei electrice. Este interzisă curăĠarea instalaĠiei electrice cu apă. instalaĠiei electrice. Este interzisă curăĠarea instalaĠiei electrice cu apă.
XNu curăĠaĠi cu apă instalaĠia electrică. XNu curăĠaĠi cu apă instalaĠia electrică.
XCurăĠaĠi instalaĠia electrică cu aer de aspiraĠie sau aer comprimat slab (utilizaĠi XCurăĠaĠi instalaĠia electrică cu aer de aspiraĠie sau aer comprimat slab (utilizaĠi
compresor cu decantor de apă) úi o pensulă neconductoare, anti-statică. compresor cu decantor de apă) úi o pensulă neconductoare, anti-statică.

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de deteriorare a componentelor la curăĠarea utilajului de transport Pericol de deteriorare a componentelor la curăĠarea utilajului de transport
uzinal uzinal
Dacă utilajul de transport uzinal este curăĠat cu jet de apă sau curăĠătoare cu jet de Dacă utilajul de transport uzinal este curăĠat cu jet de apă sau curăĠătoare cu jet de
02.11 RO

02.11 RO
înaltă presiune, toate ansamblurile electrice úi electronice trebuie să fie acoperite în înaltă presiune, toate ansamblurile electrice úi electronice trebuie să fie acoperite în

84 84
prealabil, deoarece umiditatea poate produce disfuncĠionalităĠi. Nu se admite prealabil, deoarece umiditatea poate produce disfuncĠionalităĠi. Nu se admite
curăĠarea cu jet de aburi. curăĠarea cu jet de aburi.

Z După curăĠare, efectuaĠi activităĠile descrise în paragraful "Repunerea în funcĠiune Z După curăĠare, efectuaĠi activităĠile descrise în paragraful "Repunerea în funcĠiune
a utilajului de transport uzinal după lucrări de curăĠare sau întreĠinere" ((vezi a utilajului de transport uzinal după lucrări de curăĠare sau întreĠinere" ((vezi
"Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreĠinere "Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările de întreĠinere
úi reparaĠie" la pagina 104)). úi reparaĠie" la pagina 104)).

Lucrările la instalaĠia electrică Lucrările la instalaĠia electrică

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente Pericol de accidente


XEfectuarea lucrărilor la instalaĠia electrică este permisă numai persoanelor XEfectuarea lucrărilor la instalaĠia electrică este permisă numai persoanelor
specializate, având calificare în electrotehnică. specializate, având calificare în electrotehnică.
XÎnainte de începerea lucrului, întreprindeĠi măsurile necesare pentru eliminarea XÎnainte de începerea lucrului, întreprindeĠi măsurile necesare pentru eliminarea
posibilităĠii de accidente electrice. posibilităĠii de accidente electrice.
XÎnainte de începerea lucrului, decuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi fiúa bateriei). XÎnainte de începerea lucrului, decuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi fiúa bateriei).

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorită curentului electric Pericol de accidente datorită curentului electric
La instalaĠia electrică trebuie să se lucreze numai în stare fără tensiune. Înainte de La instalaĠia electrică trebuie să se lucreze numai în stare fără tensiune. Înainte de
începerea lucrărilor de întreĠinere la instalaĠia electrică: începerea lucrărilor de întreĠinere la instalaĠia electrică:
XOpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului de XOpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului de
transport uzinal" la pagina 54). transport uzinal" la pagina 54).
XTrageĠi întrerupătorul OPRIRE DE URGENğĂ. XTrageĠi întrerupătorul OPRIRE DE URGENğĂ.
X DecuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi fiúa bateriei). X DecuplaĠi legătura de la baterie (scoateĠi fiúa bateriei).
XScoateĠi inelele, brăĠările din metal etc. înaintea lucrului la componentele electrice. XScoateĠi inelele, brăĠările din metal etc. înaintea lucrului la componentele electrice.

Materialele consumabile úi piesele vechi Materialele consumabile úi piesele vechi

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Materialele consumabile úi piesele vechi dăunează mediului Materialele consumabile úi piesele vechi dăunează mediului
Piesele vechi úi materialele consumabile schimbate trebuie să fie reciclate în Piesele vechi úi materialele consumabile schimbate trebuie să fie reciclate în
conformitate cu dispoziĠiile de protecĠie a mediului aflate în vigoare. Serviciul pentru conformitate cu dispoziĠiile de protecĠie a mediului aflate în vigoare. Serviciul pentru
clienĠi al producătorului, special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziĠie clienĠi al producătorului, special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziĠie
pentru schimbarea uleiului. pentru schimbarea uleiului.
XRespectaĠi prescripĠiile de securitate la deservirea acestor materiale. XRespectaĠi prescripĠiile de securitate la deservirea acestor materiale.

Lucrările de sudură Lucrările de sudură


DemontaĠi componentele electrice úi electronice din utilajul de transport uzinal înainte DemontaĠi componentele electrice úi electronice din utilajul de transport uzinal înainte
de realizarea lucrărilor de sudură, pentru evitarea daunelor. de realizarea lucrărilor de sudură, pentru evitarea daunelor.

Valorile de reglaj Valorile de reglaj


În cazul reparaĠiilor, precum úi la schimbarea componentelor hidraulice, electrice úi/ În cazul reparaĠiilor, precum úi la schimbarea componentelor hidraulice, electrice úi/
sau electronice, trebuie să se aibă în vedere valorile de reglaj specifice vehiculului. sau electronice, trebuie să se aibă în vedere valorile de reglaj specifice vehiculului.
02.11 RO

02.11 RO

85 85
RoĠile RoĠile

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente prin folosirea roĠilor, care nu corespund specificaĠiilor Pericol de accidente prin folosirea roĠilor, care nu corespund specificaĠiilor
producătorului producătorului
Calitatea roĠilor influenĠează securitatea úi comportamentul de rulare ale utilajului de Calitatea roĠilor influenĠează securitatea úi comportamentul de rulare ale utilajului de
transport uzinal. transport uzinal.
La uzura inegală, rezistenĠa utilajului de transport uzinal se reduce úi se prelungeúte La uzura inegală, rezistenĠa utilajului de transport uzinal se reduce úi se prelungeúte
calea de frânare. calea de frânare.
XLa schimbarea roĠilor, atenĠie ca utilajul de transport uzinal să nu adopte poziĠii XLa schimbarea roĠilor, atenĠie ca utilajul de transport uzinal să nu adopte poziĠii
oblice. oblice.
XSchimbaĠi roĠile întotdeauna în pereche, úi anume concomitent pe stânga úi pe XSchimbaĠi roĠile întotdeauna în pereche, úi anume concomitent pe stânga úi pe
dreapta. dreapta.

Z La înlocuirea roĠilor montate din fabricaĠie, se vor utiliza exclusiv piese de schimb Z La înlocuirea roĠilor montate din fabricaĠie, se vor utiliza exclusiv piese de schimb
originale ale producătorului; în caz contrar, specificaĠiile producătorului nu mai pot originale ale producătorului; în caz contrar, specificaĠiile producătorului nu mai pot
fi respectate. fi respectate.

Conductele flexibile hidraulice Conductele flexibile hidraulice

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorită conductelor flexibile hidraulice refractare Pericol de accidente datorită conductelor flexibile hidraulice refractare
După o perioadă de utilizare de úase ani, ansamblurile de furtunuri trebuie să fie După o perioadă de utilizare de úase ani, ansamblurile de furtunuri trebuie să fie
înlocuite. Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat înlocuite. Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat
pentru această îndatorire. pentru această îndatorire.
XRespectaĠi regulile privind siguranĠa pentru conductele flexibile hidraulice conform XRespectaĠi regulile privind siguranĠa pentru conductele flexibile hidraulice conform
BGR 237. BGR 237.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorită conductelor hidraulice neetanúe Pericol de accidente datorită conductelor hidraulice neetanúe
Din conductele hidraulice neetanúe úi defecte poate ieúi ulei hidraulic. Din conductele hidraulice neetanúe úi defecte poate ieúi ulei hidraulic.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.
XLichidele vărsate, scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant XLichidele vărsate, scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant
corespunzător. Amestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va corespunzător. Amestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va
evacua cu respectarea prescripĠiilor în vigoare. evacua cu respectarea prescripĠiilor în vigoare.
02.11 RO

02.11 RO
86 86
AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de rănire úi pericol de infectare datorită fisurilor din conductele Pericol de rănire úi pericol de infectare datorită fisurilor din conductele
hidraulice hidraulice
Uleiul hidraulic sub presiune poate pătrunde în piele prin găurile fine, respectiv fisurile Uleiul hidraulic sub presiune poate pătrunde în piele prin găurile fine, respectiv fisurile
din conductele hidraulice úi poate cauza răniri grave. din conductele hidraulice úi poate cauza răniri grave.
XÎn cazul rănirilor, apelaĠi imediat la un medic. XÎn cazul rănirilor, apelaĠi imediat la un medic.
XNu atingeĠi conductele hidraulice sub presiune. XNu atingeĠi conductele hidraulice sub presiune.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.
XLichidele vărsate, scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant XLichidele vărsate, scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant
corespunzător. Amestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va corespunzător. Amestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va
evacua cu respectarea prescripĠiilor în vigoare. evacua cu respectarea prescripĠiilor în vigoare.

LanĠurile de ridicare LanĠurile de ridicare

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin lanĠurile de ridicare nelubrifiate úi fals curăĠate Pericol de accidente prin lanĠurile de ridicare nelubrifiate úi fals curăĠate
LanĠurile de ridicare sunt elemente de siguranĠă. LanĠurile de ridicare nu trebuie să LanĠurile de ridicare sunt elemente de siguranĠă. LanĠurile de ridicare nu trebuie să
fie murdare. LanĠurile de ridicare úi pivoĠii trebuie să fie mereu curate úi bine gresate. fie murdare. LanĠurile de ridicare úi pivoĠii trebuie să fie mereu curate úi bine gresate.
XCurăĠirea lanĠurilor de ridicare trebuie efectuată numai cu derivate parafinice, ca de XCurăĠirea lanĠurilor de ridicare trebuie efectuată numai cu derivate parafinice, ca de
ex. petrol sau motorină. ex. petrol sau motorină.
XNu curăĠaĠi niciodată lanĠurile de ridicare cu aburi sub presiune, detergenĠi de XNu curăĠaĠi niciodată lanĠurile de ridicare cu aburi sub presiune, detergenĠi de
curăĠare la rece sau substanĠe de curăĠare. curăĠare la rece sau substanĠe de curăĠare.
XImediat după curăĠarea lanĠului de ridicare, uscaĠi cu aer comprimat úi pulverizaĠi XImediat după curăĠarea lanĠului de ridicare, uscaĠi cu aer comprimat úi pulverizaĠi
cu spray pentru lanĠuri. cu spray pentru lanĠuri.
XGresaĠi ulterior lanĠul de ridicare numai în stare descărcată. XGresaĠi ulterior lanĠul de ridicare numai în stare descărcată.
XGresaĠi lanĠul de ridicare cu grijă în zona rolelor de ghidare. XGresaĠi lanĠul de ridicare cu grijă în zona rolelor de ghidare.
02.11 RO

02.11 RO

87 87
3 Revizia úi inspecĠia 3 Revizia úi inspecĠia
Lucrările de revizie temeinice úi corecte constituie condiĠia necesară pentru siguranĠa Lucrările de revizie temeinice úi corecte constituie condiĠia necesară pentru siguranĠa
aplicaĠiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal. Neglijarea lucrărilor regulate de aplicaĠiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal. Neglijarea lucrărilor regulate de
revizie poate duce la ieúirea din funcĠiune a utilajului de transport uzinal úi constituie, revizie poate duce la ieúirea din funcĠiune a utilajului de transport uzinal úi constituie,
suplimentar, un pericol potenĠial pentru persoane úi întreprindere. suplimentar, un pericol potenĠial pentru persoane úi întreprindere.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

CondiĠiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenĠă CondiĠiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenĠă
considerabilă asupra uzurii componentelor de întreĠinere. considerabilă asupra uzurii componentelor de întreĠinere.
Vă recomandăm efectuarea unei analize a condiĠiilor de utilizare de către un consilier Vă recomandăm efectuarea unei analize a condiĠiilor de utilizare de către un consilier
de clienĠi al Jungheinrich úi elaborarea unor intervale de întreĠinere, pentru a preveni de clienĠi al Jungheinrich úi elaborarea unor intervale de întreĠinere, pentru a preveni
deteriorarea cauzată de uzură. deteriorarea cauzată de uzură.
Intervalele de revizie indicate au ca referinĠă un regim de exploatare într-un schimb Intervalele de revizie indicate au ca referinĠă un regim de exploatare într-un schimb
de lucru úi condiĠii de lucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerile de lucru úi condiĠii de lucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerile
masive de praf, fluctuaĠiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multe masive de praf, fluctuaĠiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multe
schimburi, intervalele vor fi scurtate corespunzător. schimburi, intervalele vor fi scurtate corespunzător.

Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităĠile care trebuie Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităĠile care trebuie
întreprinse úi momentul execuĠiei. Ca intervale de revizie se definesc: întreprinse úi momentul execuĠiei. Ca intervale de revizie se definesc:

W = La fiecare 50 ore de funcĠionare, dar cel puĠin o dată pe săptămână W = La fiecare 50 ore de funcĠionare, dar cel puĠin o dată pe săptămână
A = La fiecare 500 ore de funcĠionare A = La fiecare 500 ore de funcĠionare
B = La fiecare 1000 ore de funcĠionare, însă cel puĠin o dată pe an B = La fiecare 1000 ore de funcĠionare, însă cel puĠin o dată pe an
C = La fiecare 2000 ore de funcĠionare, însă cel puĠin o dată pe an C = La fiecare 2000 ore de funcĠionare, însă cel puĠin o dată pe an
t = Interval de întreĠinere standard t = Interval de întreĠinere standard
Interval de întreĠinere hală frigorifică (ca o completare la intervalul de Interval de întreĠinere hală frigorifică (ca o completare la intervalul de
k = k =
întreĠinere standard) întreĠinere standard)

Z Revizia la intervalele W va fi efectuată de administrator/ utilizator. Z Revizia la intervalele W va fi efectuată de administrator/ utilizator.

În faza de rodaj - după cca. 100 ore de funcĠionare - a utilajului de transport uzinal, În faza de rodaj - după cca. 100 ore de funcĠionare - a utilajului de transport uzinal,
administratorul/ utilizatorul are obligaĠia de a efectua o verificare a piuliĠelor de roată, administratorul/ utilizatorul are obligaĠia de a efectua o verificare a piuliĠelor de roată,
respectiv a bolĠurilor de la roĠi, precum úi o strângere a acestora, dacă este cazul. 02.11 RO respectiv a bolĠurilor de la roĠi, precum úi o strângere a acestora, dacă este cazul.

02.11 RO
88 88
4 Listă de verificare pentru revizie 4 Listă de verificare pentru revizie
4.1 Administrator 4.1 Administrator

4.1.1 Dotare de serie 4.1.1 Dotare de serie

Frânarea W A B C Frânarea W A B C
1 Verificarea funcĠionării frânei. t 1 Verificarea funcĠionării frânei. t

Partea electrică W A B C Partea electrică W A B C


Verificarea dispozitivelor de avertizare úi de siguranĠă conform Verificarea dispozitivelor de avertizare úi de siguranĠă conform
1 t 1 t
instrucĠiunilor de exploatare. instrucĠiunilor de exploatare.
2 Verificarea funcĠiei comutatorului OPRIRE DE URGENğĂ. t 2 Verificarea funcĠiei comutatorului OPRIRE DE URGENğĂ. t

Alimentarea cu energie W A B C Alimentarea cu energie W A B C


1 Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei. t 1 Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei. t
Verificarea stabilităĠii contactelor cablului bateriei, ungerea bornelor Verificarea stabilităĠii contactelor cablului bateriei, ungerea bornelor
2 t 2 t
dacă este cazul. dacă este cazul.
Verificarea eventualelor deteriorări, funcĠionării úi stabilităĠii fiúei Verificarea eventualelor deteriorări, funcĠionării úi stabilităĠii fiúei
3 t 3 t
bateriei. bateriei.

Deplasarea W A B C Deplasarea W A B C
1 Verificarea uzurii úi a eventualelor deteriorări la roĠi. t 1 Verificarea uzurii úi a eventualelor deteriorări la roĠi. t

ùasiul úi suprastructura W A B C ùasiul úi suprastructura W A B C


1 Verificarea uúilor úi/sau a capacelor. t 1 Verificarea uúilor úi/sau a capacelor. t
2 Verificarea lizibilităĠii úi integralităĠii plăcuĠelor. t 2 Verificarea lizibilităĠii úi integralităĠii plăcuĠelor. t
3 Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie. t 3 Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie. t

Miúcări hidraulice W A B C Miúcări hidraulice W A B C


Verificarea coarnelor furcii sau a mijlocului de preluare a sarcinii cu Verificarea coarnelor furcii sau a mijlocului de preluare a sarcinii cu
1 t 1 t
privire la uzură úi deteriorări. privire la uzură úi deteriorări.
2 Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice. t 2 Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice. t
3 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t 3 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t
Verificarea gresării lanĠurilor de sarcină, gresarea acestora, dacă Verificarea gresării lanĠurilor de sarcină, gresarea acestora, dacă
4 t 4 t
este cazul. este cazul.

Virarea W A B C Virarea W A B C
1 Verificarea funcĠiei de resetare a osiei. t 1 Verificarea funcĠiei de resetare a osiei. t

4.1.2 Dotare suplimentară 4.1.2 Dotare suplimentară


02.11 RO

02.11 RO

89 89
4.2 Serviciul de asistenĠă a clienĠilor 4.2 Serviciul de asistenĠă a clienĠilor

4.2.1 Dotare de serie 4.2.1 Dotare de serie

Frânarea W A B C Frânarea W A B C
1 Verificarea funcĠionării frânei. t 1 Verificarea funcĠionării frânei. t
2 Verificarea întrefierului la frâna magnetică. t 2 Verificarea întrefierului la frâna magnetică. t

Partea electrică W A B C Partea electrică W A B C


1 Verificarea funcĠiei afiúajelor úi a elementelor de comandă. t 1 Verificarea funcĠiei afiúajelor úi a elementelor de comandă. t
Verificarea dispozitivelor de avertizare úi de siguranĠă conform Verificarea dispozitivelor de avertizare úi de siguranĠă conform
2 t 2 t
instrucĠiunilor de exploatare. instrucĠiunilor de exploatare.
3 Verificarea valorii corecte la siguranĠe. t 3 Verificarea valorii corecte la siguranĠe. t
Verificarea cablajului electric dacă prezintă deteriorări [deteriorări ale Verificarea cablajului electric dacă prezintă deteriorări [deteriorări ale
4 t 4 t
izolaĠiei, racorduri].Verificarea stabilităĠii racordurilor cablurilor. izolaĠiei, racorduri].Verificarea stabilităĠii racordurilor cablurilor.
Verificarea funcĠiei microîntreruptoarelor, reglarea acestora dacă Verificarea funcĠiei microîntreruptoarelor, reglarea acestora dacă
5 t 5 t
este cazul. este cazul.
6 Verificarea contactoarelor úi/sau a releelor. t 6 Verificarea contactoarelor úi/sau a releelor. t
7 Realizarea verificării închiderii structurii. t 7 Realizarea verificării închiderii structurii. t
8 Verificarea fixării cablurilor úi motorului. t 8 Verificarea fixării cablurilor úi motorului. t
Verificarea periilor de cărbune, eventual înlocuirea acestora:La Verificarea periilor de cărbune, eventual înlocuirea acestora:La
9 t 9 t
schimbarea periilor de cărbune, curăĠaĠi motorul cu aer comprimat. schimbarea periilor de cărbune, curăĠaĠi motorul cu aer comprimat.
10 Verificarea funcĠiei comutatorului OPRIRE DE URGENğĂ. t 10 Verificarea funcĠiei comutatorului OPRIRE DE URGENğĂ. t

Alimentarea cu energie W A B C Alimentarea cu energie W A B C


1 Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei. t 1 Verificarea bateriei úi a componentelor bateriei. t
Verificarea stabilităĠii contactelor cablului bateriei, ungerea bornelor Verificarea stabilităĠii contactelor cablului bateriei, ungerea bornelor
2 t 2 t
dacă este cazul. dacă este cazul.
3 Verificarea densităĠii acidului úi a tensiunii bateriei. t 3 Verificarea densităĠii acidului úi a tensiunii bateriei. t
Verificarea eventualelor deteriorări, funcĠionării úi stabilităĠii fiúei Verificarea eventualelor deteriorări, funcĠionării úi stabilităĠii fiúei
4 t 4 t
bateriei. bateriei.

Deplasarea W A B C Deplasarea W A B C
1 Examinarea eventualelor zgomote úi scurgeri ale cutiei de viteze t 1 Examinarea eventualelor zgomote úi scurgeri ale cutiei de viteze t
2 Verificarea lagărelor roĠilor úi a fixării acestora. t 2 Verificarea lagărelor roĠilor úi a fixării acestora. t
3 Verificarea uzurii úi a eventualelor deteriorări la roĠi. t 3 Verificarea uzurii úi a eventualelor deteriorări la roĠi. t
4 Verificarea lagărelor úi a fixării roĠii motoare. t 4 Verificarea lagărelor úi a fixării roĠii motoare. t
IndicaĠie: Înlocuirea uleiului de angrenaje după 10000 ore de IndicaĠie: Înlocuirea uleiului de angrenaje după 10000 ore de
5 5
funcĠionare. funcĠionare.
02.11 RO

02.11 RO
90 90
ùasiul úi suprastructura W A B C ùasiul úi suprastructura W A B C
1 Verificarea fixării cadrului elevator / lagărelor. t 1 Verificarea fixării cadrului elevator / lagărelor. t
2 Verificarea uúilor úi/sau a capacelor. t 2 Verificarea uúilor úi/sau a capacelor. t
3 Verificarea lizibilităĠii úi integralităĠii plăcuĠelor. t 3 Verificarea lizibilităĠii úi integralităĠii plăcuĠelor. t
Verificarea eventualelor deteriorări la úasiu úi a îmbinărilor cu Verificarea eventualelor deteriorări la úasiu úi a îmbinărilor cu
4 t 4 t
úuruburi. úuruburi.
5 Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie. t 5 Verificarea eventualelor deteriorări la geamul de protecĠie. t

Miúcări hidraulice W A B C Miúcări hidraulice W A B C


Verificarea reglajului úi uzurii glisoarelor úi opritoarelor, ajustarea Verificarea reglajului úi uzurii glisoarelor úi opritoarelor, ajustarea
1 t 1 t
glisoarelor, dacă este cazul. glisoarelor, dacă este cazul.
Verificarea vizuală a rolelor pilonului úi verificarea uzurii suprafeĠelor Verificarea vizuală a rolelor pilonului úi verificarea uzurii suprafeĠelor
2 t 2 t
de rulare. de rulare.
Verificarea jocului lateral al suporturilor glisante ale pilonului, precum Verificarea jocului lateral al suporturilor glisante ale pilonului, precum
3 t 3 t
úi al suportului furcii. úi al suportului furcii.
Verificarea reglajului lanĠurilor de sarcină, reglarea acestora dacă Verificarea reglajului lanĠurilor de sarcină, reglarea acestora dacă
4 t 4 t
este cazul. este cazul.
Verificarea coarnelor furcii sau a mijlocului de preluare a sarcinii cu Verificarea coarnelor furcii sau a mijlocului de preluare a sarcinii cu
5 t 5 t
privire la uzură úi deteriorări. privire la uzură úi deteriorări.
6 Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice. t 6 Verificarea funcĠionării instalaĠiei hidraulice. t
Verificarea stabilităĠii, eventualelor deteriorări úi scurgeri ale Verificarea stabilităĠii, eventualelor deteriorări úi scurgeri ale
7 t 7 t
racordurilor, conductelor de furtun úi de Ġevi hidraulice. racordurilor, conductelor de furtun úi de Ġevi hidraulice.
Verificarea eventualelor deteriorări, a scurgerilor úi fixării cilindrilor úi Verificarea eventualelor deteriorări, a scurgerilor úi fixării cilindrilor úi
8 t 8 t
tijelor de pistoane. tijelor de pistoane.
9 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t 9 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dacă este cazul. t
10 Verificarea funcĠiei coborârii în regim de urgenĠă. t 10 Verificarea funcĠiei coborârii în regim de urgenĠă. t
Verificarea funcĠionării, lizibilităĠii úi integralităĠii elementelor de Verificarea funcĠionării, lizibilităĠii úi integralităĠii elementelor de
11 t 11 t
comandă de la "Echipamentul hidraulic" úi a plăcuĠelor acestora. comandă de la "Echipamentul hidraulic" úi a plăcuĠelor acestora.
Verificarea funcĠiei supapei de limitare a presiunii, reglarea acesteia, Verificarea funcĠiei supapei de limitare a presiunii, reglarea acesteia,
12 t 12 t
dacă este cazul. dacă este cazul.
13 Înlocuirea uleiului hidraulic. k t 13 Înlocuirea uleiului hidraulic. k t
14 Înlocuirea filtrului de ulei hidraulic, filtrului de ventilare úi aerisire. k t 14 Înlocuirea filtrului de ulei hidraulic, filtrului de ventilare úi aerisire. k t
Verificarea gresării lanĠurilor de sarcină, gresarea acestora, dacă Verificarea gresării lanĠurilor de sarcină, gresarea acestora, dacă
15 k t 15 k t
este cazul. este cazul.
Verificarea senzorilor de ridicare din cursa pilonului dacă Verificarea senzorilor de ridicare din cursa pilonului dacă
16 t 16 t
funcĠionează úi dacă prezintă deteriorări. funcĠionează úi dacă prezintă deteriorări.

PrestaĠiile convenite W A B C PrestaĠiile convenite W A B C


Lubrifierea utilajului de transport uzinal conform planului de Lubrifierea utilajului de transport uzinal conform planului de
1 t 1 t
lubrifiere. lubrifiere.
2 Prezentarea după efectuarea cu succes a lucrărilor de revizie. t 2 Prezentarea după efectuarea cu succes a lucrărilor de revizie. t
Deplasare de probă cu sarcină nominală, eventual realizaĠi cu Deplasare de probă cu sarcină nominală, eventual realizaĠi cu
3 t 3 t
încărcătură specifică clientului. încărcătură specifică clientului.
02.11 RO

02.11 RO

91 91
Virarea W A B C Virarea W A B C
1 Verificarea funcĠiei de resetare a osiei. t 1 Verificarea funcĠiei de resetare a osiei. t

Încărcător W A B C Încărcător W A B C
1 Verificarea fiúelor úi cablurilor de reĠea. t 1 Verificarea fiúelor úi cablurilor de reĠea. t
Verificarea funcĠiei protecĠiei la rularea accidentală la utilajele de Verificarea funcĠiei protecĠiei la rularea accidentală la utilajele de
2 t 2 t
transport uzinal cu încărcător integrat. transport uzinal cu încărcător integrat.
Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării racordurilor de cablu úi Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării racordurilor de cablu úi
3 t 3 t
a racordurilor electrice. a racordurilor electrice.
Realizarea măsurării potenĠialului la cadru în timpul procesului de Realizarea măsurării potenĠialului la cadru în timpul procesului de
4 t 4 t
încărcare în curs. încărcare în curs.

4.2.2 Dotare suplimentară 4.2.2 Dotare suplimentară


Aquamatik Aquamatik

Alimentarea cu energie W A B C Alimentarea cu energie W A B C


Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii dopului Aquamatik, a racordurilor Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii dopului Aquamatik, a racordurilor
1 t 1 t
de furtun úi a flotorului. de furtun úi a flotorului.
2 Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii dispozitivului de afiúare a fluxului. t 2 Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii dispozitivului de afiúare a fluxului. t

Sistem de umplere a bateriei Sistem de umplere a bateriei

Alimentarea cu energie W A B C Alimentarea cu energie W A B C


1 Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii sistemului de umplere. t 1 Verificarea funcĠiei úi etanúeităĠii sistemului de umplere. t

Înregistrator de date Înregistrator de date

Partea electrică W A B C Partea electrică W A B C


Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării înregistratorului de Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării înregistratorului de
1 t 1 t
date. date.

Recircularea electrolitică Recircularea electrolitică

Alimentarea cu energie W A B C Alimentarea cu energie W A B C


1 Înlocuirea vatei filtrului de aer. t 1 Înlocuirea vatei filtrului de aer. t
2 Verificarea racordurilor de furtun úi a funcĠiei pompei. t 2 Verificarea racordurilor de furtun úi a funcĠiei pompei. t

Grilajul de protecĠie a încărcăturii Grilajul de protecĠie a încărcăturii

Miúcări hidraulice W A B C Miúcări hidraulice W A B C


Verificarea fixării echipamentului ataúabil la utilajul de transport Verificarea fixării echipamentului ataúabil la utilajul de transport
1 t 1 t
uzinal úi a elementelor portante. uzinal úi a elementelor portante.
02.11 RO

02.11 RO
92 92
Senzor de úoc Senzor de úoc

Partea electrică W A B C Partea electrică W A B C


1 Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării senzorului de úoc. t 1 Verificarea eventualelor deteriorări úi a fixării senzorului de úoc. t

Modul de acces Modul de acces

Partea electrică W A B C Partea electrică W A B C


Verificarea modulului de acces în privinĠa funcĠiei, fixării úi Verificarea modulului de acces în privinĠa funcĠiei, fixării úi
1 t 1 t
deteriorării. deteriorării.
02.11 RO

02.11 RO

93 93
5 Materiale consumabile úi plan de lubrifiere 5 Materiale consumabile úi plan de lubrifiere
5.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile 5.1 Manipularea sigură a materialelor consumabile
Manipularea materialelor consumabile Manipularea materialelor consumabile
Materialele consumabile trebuie să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător úi Materialele consumabile trebuie să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător úi
în conformitate cu indicaĠiile producătorului. în conformitate cu indicaĠiile producătorului.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaĠa úi mediul Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaĠa úi mediul
Materialele consumabile pot fi inflamabile. Materialele consumabile pot fi inflamabile.
XNu puneĠi materialele consumabile în legătură cu componentele calde sau flacăra XNu puneĠi materialele consumabile în legătură cu componentele calde sau flacăra
deschisă. deschisă.
XDepozitaĠi materialele consumabile numai în rezervoare regulamentare. XDepozitaĠi materialele consumabile numai în rezervoare regulamentare.
XUmpleĠi materialele consumabile numai în rezervoare curate. XUmpleĠi materialele consumabile numai în rezervoare curate.
XNu amestecaĠi materialele consumabile de diferite calităĠi. Abaterile de la această XNu amestecaĠi materialele consumabile de diferite calităĠi. Abaterile de la această
prescripĠie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicit în aceste prescripĠie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicit în aceste
instrucĠiuni de exploatare. instrucĠiuni de exploatare.

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Pericol de alunecare úi periclitarea mediului prin lichidele vărsate Pericol de alunecare úi periclitarea mediului prin lichidele vărsate
Datorită lichidului vărsat, există pericol de alunecare. Acest pericol se amplifică în Datorită lichidului vărsat, există pericol de alunecare. Acest pericol se amplifică în
contact cu apa. contact cu apa.
XNu vărsaĠi lichide. XNu vărsaĠi lichide.
XLichidele vărsate se vor îndepărta imediat cu un material absorbant corespunzător. XLichidele vărsate se vor îndepărta imediat cu un material absorbant corespunzător.
XAmestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va evacua cu XAmestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va evacua cu
respectarea prescripĠiilor în vigoare. respectarea prescripĠiilor în vigoare.

02.11 RO

02.11 RO
94 94
AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Uleiurile (spray de lanĠuri / ulei hidraulic) sunt inflamabile úi otrăvitoare. Uleiurile (spray de lanĠuri / ulei hidraulic) sunt inflamabile úi otrăvitoare.
XUleiurile uzate se vor elimina ca deúeu în mod regulamentar. Uleiul uzat se va XUleiurile uzate se vor elimina ca deúeu în mod regulamentar. Uleiul uzat se va
păstra la loc sigur până la eliminarea regulamentară păstra la loc sigur până la eliminarea regulamentară
XNu vărsaĠi uleiuri. XNu vărsaĠi uleiuri.
XLichidele vărsate úi/sau scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant XLichidele vărsate úi/sau scurse se vor îndepărta imediat cu un material absorbant
corespunzător. corespunzător.
XAmestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va evacua cu XAmestecul rezultat din absorbant úi materialul consumabil se va evacua cu
respectarea prescripĠiilor în vigoare. respectarea prescripĠiilor în vigoare.
XTrebuie respectate prescripĠiile legale la deservirea uleiurilor. XTrebuie respectate prescripĠiile legale la deservirea uleiurilor.
XLa deservirea uleiurilor, purtaĠi mănuúi de protecĠie. XLa deservirea uleiurilor, purtaĠi mănuúi de protecĠie.
XNu permiteĠi pătrunderea uleiurilor pe componentele de motor fierbinĠi. XNu permiteĠi pătrunderea uleiurilor pe componentele de motor fierbinĠi.
XNu fumaĠi la deservirea uleiurilor. XNu fumaĠi la deservirea uleiurilor.
XEvitaĠi contactul úi consumul. În cazul înghiĠirii, nu provocaĠi voma, ci apelaĠi XEvitaĠi contactul úi consumul. În cazul înghiĠirii, nu provocaĠi voma, ci apelaĠi
imediat la un medic. imediat la un medic.
XDupă inspirarea ceĠii de ulei sau vaporilor, alimentaĠi cu aer proaspăt. XDupă inspirarea ceĠii de ulei sau vaporilor, alimentaĠi cu aer proaspăt.
XDacă uleiurile au intrat în contact cu pielea, clătiĠi-o cu apă. XDacă uleiurile au intrat în contact cu pielea, clătiĠi-o cu apă.
XDacă uleiurile au intrat în contact cu ochii, clătiĠi-vă ochii cu apă úi apelaĠi imediat XDacă uleiurile au intrat în contact cu ochii, clătiĠi-vă ochii cu apă úi apelaĠi imediat
la un medic. la un medic.
XSchimbaĠi imediat îmbrăcămintea úi pantofii impregnate cu ulei. XSchimbaĠi imediat îmbrăcămintea úi pantofii impregnate cu ulei.

Materialele consumabile úi piesele vechi Materialele consumabile úi piesele vechi

PRECAUğIE! PRECAUğIE!

Materialele consumabile úi piesele vechi dăunează mediului Materialele consumabile úi piesele vechi dăunează mediului
Piesele vechi úi materialele consumabile schimbate trebuie să fie reciclate în Piesele vechi úi materialele consumabile schimbate trebuie să fie reciclate în
conformitate cu dispoziĠiile de protecĠie a mediului aflate în vigoare. Serviciul pentru conformitate cu dispoziĠiile de protecĠie a mediului aflate în vigoare. Serviciul pentru
clienĠi al producătorului, special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziĠie clienĠi al producătorului, special instruit pentru aceste îndatoriri, vă stă la dispoziĠie
pentru schimbarea uleiului. pentru schimbarea uleiului.
XRespectaĠi prescripĠiile de securitate la deservirea acestor materiale. XRespectaĠi prescripĠiile de securitate la deservirea acestor materiale.
02.11 RO

02.11 RO

95 95
5.2 Planul de lubrifiere 5.2 Planul de lubrifiere

E E

G G

0,55 l 0,55 l

Supraplin ulei cutie de viteze pentru Supraplin ulei cutie de viteze pentru
g SuprafeĠe de alunecare cantitate de umplere úi úurub de g SuprafeĠe de alunecare cantitate de umplere úi úurub de
control control
ùtuĠ de umplere pentru uleiul de ùurubul de golire pentru uleiul de ùtuĠ de umplere pentru uleiul de ùurubul de golire pentru uleiul de
b a b a
angrenaje angrenaje angrenaje angrenaje
c ùurubul de golire pentru uleiul c ùurubul de golire pentru uleiul
02.11 RO

02.11 RO
ùtuĠ de umplere pentru uleiul ùtuĠ de umplere pentru uleiul
hidraulic hidraulic hidraulic hidraulic

96 96
5.3 Materialele consumabile 5.3 Materialele consumabile

Codu Nr. comandă Cantitatea Denumire Utilizare pentru Codu Nr. comandă Cantitatea Denumire Utilizare pentru
l livrată l livrată
A 29 200 670 5,0 l H-LP 46, InstalaĠia hidraulică A 29 200 670 5,0 l H-LP 46, InstalaĠia hidraulică
DIN 51524 DIN 51524
51 132 827* 5,0 l Ulei hidraulic InstalaĠia hidraulică 51 132 827* 5,0 l Ulei hidraulic InstalaĠia hidraulică
Jungheinrich Jungheinrich
B 50 380 904 5,0 l Fuchs Titan Gear Cutia de viteze B 50 380 904 5,0 l Fuchs Titan Gear Cutia de viteze
HSY 75W-90 HSY 75W-90
E 29 202 050 1,0 kg Polylub GA 352P Serviciul de lubrifiere E 29 202 050 1,0 kg Polylub GA 352P Serviciul de lubrifiere
G 29 201 280 0,4 l Spray de lanĠuri LanĠuri G 29 201 280 0,4 l Spray de lanĠuri LanĠuri

Valori orientative pentru unsoare Valori orientative pentru unsoare

Codu Tip de Punct de Penetrarea Clasa NLG1 Temperatură Codu Tip de Punct de Penetrarea Clasa NLG1 Temperatură
l saponificare picurare prin de utilizare °C l saponificare picurare prin de utilizare °C
°C frământare °C frământare
la 25 °C la 25 °C
E Litiu >220 280 - 310 2 -35/+120 E Litiu >220 280 - 310 2 -35/+120

* Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabrică cu un ulei hidraulic special * Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabrică cu un ulei hidraulic special
(uleiul hidraulic Jungheinrich, care se poate recunoaúte după culoarea albastră) úi (uleiul hidraulic Jungheinrich, care se poate recunoaúte după culoarea albastră) úi
uleiul hidraulic pentru hale frigorifice (culoarea roúie). Uleiul hidraulic Jungheinrich uleiul hidraulic pentru hale frigorifice (culoarea roúie). Uleiul hidraulic Jungheinrich
se obĠine exclusiv prin organizaĠia de service Jungheinrich. Utilizarea unui ulei se obĠine exclusiv prin organizaĠia de service Jungheinrich. Utilizarea unui ulei
hidraulic alternativ, menĠionat este permisă, însă poate cauza o înrăutăĠire a hidraulic alternativ, menĠionat este permisă, însă poate cauza o înrăutăĠire a
funcĠionalităĠii. O funcĠionare combinată a uleiului hidraulic Jungheinrich cu unul din funcĠionalităĠii. O funcĠionare combinată a uleiului hidraulic Jungheinrich cu unul din
uleiurile hidraulice alternative, menĠionate este permisă. uleiurile hidraulice alternative, menĠionate este permisă.
02.11 RO

02.11 RO

97 97
6 Descrierea lucrărilor de revizie úi întreĠinere 6 Descrierea lucrărilor de revizie úi întreĠinere
6.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi 6.1 Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi
întreĠinere întreĠinere
Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie úi întreĠinere, se vor Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie úi întreĠinere, se vor
întreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndeplinite întreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndeplinite
următoarele condiĠii: următoarele condiĠii:

Procedură Procedură
• OpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană. • OpriĠi utilajul de transport uzinal pe o suprafaĠă plană.
• Se coboară complet cursa principală úi suplimentară. • Se coboară complet cursa principală úi suplimentară.
• OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului • OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului
de transport uzinal" la pagina 54). de transport uzinal" la pagina 54).
• ScoateĠi fiúa bateriei úi asiguraĠi astfel utilajul de transport uzinal împotriva punerii • ScoateĠi fiúa bateriei úi asiguraĠi astfel utilajul de transport uzinal împotriva punerii
accidentale în funcĠiune. accidentale în funcĠiune.
• În cazul lucrărilor sub utilajul de transport uzinal ridicat, acesta se va asigura, • În cazul lucrărilor sub utilajul de transport uzinal ridicat, acesta se va asigura,
pentru a preveni coborârea, bascularea sau alunecarea. pentru a preveni coborârea, bascularea sau alunecarea.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Pericol de accidente la lucrul sub mijlocul de preluare a sarcinii, cabinei Pericol de accidente la lucrul sub mijlocul de preluare a sarcinii, cabinei
úoferului úi utilajului de transport uzinal úoferului úi utilajului de transport uzinal
XÎn cursul lucrărilor sub mijlocul de preluare a sarcinii, cabinei úoferului ridicate sau XÎn cursul lucrărilor sub mijlocul de preluare a sarcinii, cabinei úoferului ridicate sau
sub utilajul de transport uzinal ridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie sub utilajul de transport uzinal ridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie
împiedicată orice posibilitate de coborâre, răsturnare sau alunecare a utilajului de împiedicată orice posibilitate de coborâre, răsturnare sau alunecare a utilajului de
transport uzinal. transport uzinal.
XLa ridicarea utilajului de transport uzinal, trebuie respectate instrucĠiunile prescrise, XLa ridicarea utilajului de transport uzinal, trebuie respectate instrucĠiunile prescrise,
(vezi "Transportul úi prima punere în funcĠiune" la pagina 27). AsiguraĠi utilajul de (vezi "Transportul úi prima punere în funcĠiune" la pagina 27). AsiguraĠi utilajul de
transport uzinal contra rostogolirii accidentale (de ex. prin pene), dacă lucraĠi la transport uzinal contra rostogolirii accidentale (de ex. prin pene), dacă lucraĠi la
frâna de parcare. frâna de parcare.

02.11 RO

02.11 RO
98 98
6.2 Scoaterea capotei frontale 6.2 Scoaterea capotei frontale
Demontarea capotei Demontarea capotei
Procedură Procedură
• Se deúurubează 2 úuruburile (73). • Se deúurubează 2 úuruburile (73).
• DemontaĠi cu atenĠie capota frontală (13). • DemontaĠi cu atenĠie capota frontală (13).
Capota frontală este demontată. Capota frontală este demontată.

6.3 DemontaĠi capacul cutiei de transmisie 6.3 DemontaĠi capacul cutiei de transmisie
Capacul sistemului de acĠionare este format din două jumătăĠi (54 úi 75). Capacul sistemului de acĠionare este format din două jumătăĠi (54 úi 75).

Demontarea capotei Demontarea capotei

Instrumente úi materiale necesare Instrumente úi materiale necesare


– M6- SchlüsselCheie (conform DIN 911) – M6- SchlüsselCheie (conform DIN 911)

Procedură Procedură
• RotiĠi osia în poziĠie terminală dreaptă. • RotiĠi osia în poziĠie terminală dreaptă.
• DeúurubaĠi cele 2 úuruburi (74). • DeúurubaĠi cele 2 úuruburi (74).
• DemontaĠi cu atenĠie prima jumătate a capacului (54). • DemontaĠi cu atenĠie prima jumătate a capacului (54).
• RotiĠi osia în poziĠie terminală stângă. • RotiĠi osia în poziĠie terminală stângă.
• DeúurubaĠi a doua jumătate a capacului (75) úi demontaĠi-o cu atenĠie. • DeúurubaĠi a doua jumătate a capacului (75) úi demontaĠi-o cu atenĠie.
Capacul sistemului de acĠionare este demontat. Capacul sistemului de acĠionare este demontat.

73 73

74 74

75 54 13 6 75 54 13 6
02.11 RO

02.11 RO

99 99
6.4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic 6.4 Verificarea nivelului uleiului hidraulic
Verificarea nivelului uleiului Verificarea nivelului uleiului
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– CoborâĠi mijloacele de preluare a sarcinii. – CoborâĠi mijloacele de preluare a sarcinii.
– Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere, (vezi – Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere, (vezi
"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la "Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la
pagina 98). pagina 98).
– ScoateĠi capota frontală, (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99). – ScoateĠi capota frontală, (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99).

Procedură Procedură
• ScoateĠi capota frontală. (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99) • ScoateĠi capota frontală. (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99)
• VerificaĠi nivelul uleiului hidraulic la rezervorul hidraulic. • VerificaĠi nivelul uleiului hidraulic la rezervorul hidraulic.
Z Pe rezervorul uleiului hidraulic se găsesc marcaje. Nivelul de ulei trebuie citit cu Z Pe rezervorul uleiului hidraulic se găsesc marcaje. Nivelul de ulei trebuie citit cu
furca de ridicare coborâtă. furca de ridicare coborâtă.
• Eventual completaĠi cu ulei hidraulic conform specificaĠiilor corecte, (vezi • Eventual completaĠi cu ulei hidraulic conform specificaĠiilor corecte, (vezi
"Materialele consumabile" la pagina 97), (Vezi úi tabelul). "Materialele consumabile" la pagina 97), (Vezi úi tabelul).
Nivelul uleiului a fost verificat. Nivelul uleiului a fost verificat.

Z Montarea se realizează în ordine inversă. Z Montarea se realizează în ordine inversă.

Marcaj rezervor Marcaj rezervor


Marcajul 1 2 Marcajul 1 2
110 ZT până la 320 110 ZT până la 320
112 ZT până la 360 112 ZT până la 360
112 ZZ până la 360 112 ZZ până la 360

02.11 RO

02.11 RO
100 100
6.5 Verificarea nivelului uleiului de transmisie 6.5 Verificarea nivelului uleiului de transmisie
Verificarea nivelului uleiului de transmisie Verificarea nivelului uleiului de transmisie
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului – OpriĠi úi asiguraĠi utilajul de transport uzinal, (vezi "Oprirea úi asigurarea utilajului
de transport uzinal" la pagina 54). de transport uzinal" la pagina 54).

Instrumente úi materiale necesare Instrumente úi materiale necesare


– Vas de captare a uleiului – Vas de captare a uleiului

Procedură Procedură
• PuneĠi vasul de captare de ulei sub cutia de viteze • PuneĠi vasul de captare de ulei sub cutia de viteze
• ScoateĠi capota frontală (13), (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99). • ScoateĠi capota frontală (13), (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99).
• RotiĠi osia în poziĠie terminală dreaptă. • RotiĠi osia în poziĠie terminală dreaptă.
• VerificaĠi nivelul uleiului de angrenaje, completaĠi cu ulei de angrenaje cu • VerificaĠi nivelul uleiului de angrenaje, completaĠi cu ulei de angrenaje cu
specificaĠia corectă în orificiul de umplere , dacă este cazul. specificaĠia corectă în orificiul de umplere , dacă este cazul.
Z Nivelul de umplere trebuie să atingă marginea inferioară a úurubului de control al Z Nivelul de umplere trebuie să atingă marginea inferioară a úurubului de control al
uleiului . uleiului .
Nivelul uleiului de angrenaje a fost verificat. Nivelul uleiului de angrenaje a fost verificat.

6.6 ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o 6.6 ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o
ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o ÎnlocuiĠi sita cu ochiuri mari, spălaĠi-o

CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare


– Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie úi întreĠinere. (vezi "Pregătirea – Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie úi întreĠinere. (vezi "Pregătirea
utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la pagina 98). utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la pagina 98).

Procedură Procedură
• ScoateĠi capota frontală (13). (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99). • ScoateĠi capota frontală (13). (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99).
• DeúurubaĠi îmbinarea filetată (77). • DeúurubaĠi îmbinarea filetată (77).
• DemontaĠi racordul úi scoateĠi sita cu ochiuri mari. • DemontaĠi racordul úi scoateĠi sita cu ochiuri mari.
• introduceĠi sita curăĠată/nouă. • introduceĠi sita curăĠată/nouă.
Sita nouă/ curăĠată cu ochiuri mari a fost introdusă. Sita nouă/ curăĠată cu ochiuri mari a fost introdusă.

Z Montarea se realizează în ordine inversă. Z Montarea se realizează în ordine inversă.


02.11 RO

02.11 RO

101 101
6.7 ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului 6.7 ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului
ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului ÎnlocuiĠi cartuúul filtrului
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie úi întreĠinere. (vezi "Pregătirea – Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie úi întreĠinere. (vezi "Pregătirea
utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la pagina 98). utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la pagina 98).

Procedură Procedură
• ScoateĠi capota frontală (13). (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99). • ScoateĠi capota frontală (13). (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99).
• DeúurubaĠi capacul rezervorului (76) úi scoateĠi cartuúul filtrului din capsula filtrului. • DeúurubaĠi capacul rezervorului (76) úi scoateĠi cartuúul filtrului din capsula filtrului.
• IntroduceĠi noul cartuú de filtru în capsula filtrului. • IntroduceĠi noul cartuú de filtru în capsula filtrului.
Noul cartuú de filtru a fost introdus. Noul cartuú de filtru a fost introdus.

Z Montarea se realizează în ordine inversă. Z Montarea se realizează în ordine inversă.

76 76
77 77

02.11 RO

02.11 RO
102 102
6.8 Verificarea siguranĠelor electrice 6.8 Verificarea siguranĠelor electrice
Verificarea siguranĠelor Verificarea siguranĠelor
CondiĠii preliminare CondiĠii preliminare
– Utilajul de transport uzinal pregătit pentru lucrările de revizie úi întreĠinere, (vezi – Utilajul de transport uzinal pregătit pentru lucrările de revizie úi întreĠinere, (vezi
"Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la "Pregătirea utilajului de transport uzinal pentru lucrările de revizie úi întreĠinere" la
pagina 98). pagina 98).
– Capota frontală scoasă, (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99). – Capota frontală scoasă, (vezi "Scoaterea capotei frontale" la pagina 99).

Procedură Procedură
• Verificarea valorii corecte a siguranĠelor conform tabelului úi schimbarea acestora, • Verificarea valorii corecte a siguranĠelor conform tabelului úi schimbarea acestora,
dacă este cazul. dacă este cazul.
SiguranĠele au fost verificate. SiguranĠele au fost verificate.

78 78

79 79

80 80

Poz. Denumire Asigurare a EJC 110/112 Poz. Denumire Asigurare a EJC 110/112
78 F1 SiguranĠă principală de control 10 A 78 F1 SiguranĠă principală de control 10 A
79 6F2 SiguranĠă de comandă contor ore de 2A 79 6F2 SiguranĠă de comandă contor ore de 2A
funcĠionare funcĠionare
80 F 15 SiguranĠă deplasare / ridicare 300 A 80 F 15 SiguranĠă deplasare / ridicare 300 A
02.11 RO

02.11 RO

103 103
6.9 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările 6.9 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după lucrările
de întreĠinere úi reparaĠie de întreĠinere úi reparaĠie
Procedură Procedură
• CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal. • CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal.
• LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de • LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de
lubrifiere" la pagina 96). lubrifiere" la pagina 96).
• CurăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor úi branúaĠi bateria. • CurăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor úi branúaĠi bateria.
• ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35). • ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35).
• VerificaĠi uleiul de angrenaje dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul de • VerificaĠi uleiul de angrenaje dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul de
angrenaje dacă este cazul. angrenaje dacă este cazul.
• VerificaĠi uleiul hidraulic dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul hidraulic • VerificaĠi uleiul hidraulic dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul hidraulic
dacă este cazul. dacă este cazul.
Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat pentru Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat pentru
această îndatorire. această îndatorire.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente prin frâne defecte Pericol de accidente prin frâne defecte
Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a
verifica eficacitatea frânelor. verifica eficacitatea frânelor.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.

• PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a • PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a
utilajului de transport uzinal" la pagina 51). utilajului de transport uzinal" la pagina 51).
Z Dacă întâmpinaĠi dificultăĠi de conectare la partea electrică, pulverizaĠi contactele Z Dacă întâmpinaĠi dificultăĠi de conectare la partea electrică, pulverizaĠi contactele
expuse cu spray de contact úi înlăturaĠi eventualul strat de oxid de pe contactele expuse cu spray de contact úi înlăturaĠi eventualul strat de oxid de pe contactele
elementelor de comandă prin acĠionare repetată. elementelor de comandă prin acĠionare repetată.

02.11 RO

02.11 RO
104 104
7 Suspendarea activităĠii cu utilajului de transport uzinal 7 Suspendarea activităĠii cu utilajului de transport uzinal
Z Dacă utilajul de transport uzinal - de ex. din motive interne - este scos din funcĠiune Z Dacă utilajul de transport uzinal - de ex. din motive interne - este scos din funcĠiune
mai mult de o lună, acesta trebuie depozitat numai într-un spaĠiu ferit de îngheĠ úi mai mult de o lună, acesta trebuie depozitat numai într-un spaĠiu ferit de îngheĠ úi
uscat. RealizaĠi măsurile înaintea, în timpul úi după suspendarea activităĠii, aúa uscat. RealizaĠi măsurile înaintea, în timpul úi după suspendarea activităĠii, aúa
cum se descrie mai jos. cum se descrie mai jos.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!

Ridicarea sigură úi aúezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal Ridicarea sigură úi aúezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal
Pentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este Pentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este
permisă numai în locurile special prevăzute. permisă numai în locurile special prevăzute.
Lucrările sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat / cabina ridicată trebuie executate, Lucrările sub mijlocul de preluare a sarcinii ridicat / cabina ridicată trebuie executate,
numai atunci când acestea au fost asigurate cu lanĠ suficient de puternic sau printr- numai atunci când acestea au fost asigurate cu lanĠ suficient de puternic sau printr-
un bolĠ de siguranĠă. un bolĠ de siguranĠă.
Pentru ridicarea sigură a utilajului de transport uzinal úi aúezarea pe suporturi, trebuie Pentru ridicarea sigură a utilajului de transport uzinal úi aúezarea pe suporturi, trebuie
să procedaĠi în felul următor: să procedaĠi în felul următor:
XAúezaĠi utilajul de transport uzinal pe suporturi, pe o suprafaĠă plană úi asiguraĠi-l XAúezaĠi utilajul de transport uzinal pe suporturi, pe o suprafaĠă plană úi asiguraĠi-l
contra miúcărilor nedorite. contra miúcărilor nedorite.
XUtilizaĠi exclusiv cric cu capacitate portantă suficientă. La aúezarea pe suporturi, XUtilizaĠi exclusiv cric cu capacitate portantă suficientă. La aúezarea pe suporturi,
trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur) pentru a trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur) pentru a
elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.
XPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este XPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicare este
permisă numai în locurile special prevăzute, (vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele permisă numai în locurile special prevăzute, (vezi "Locurile de marcaj úi plăcuĠele
de fabricaĠie" la pagina 23). de fabricaĠie" la pagina 23).
XLa aúezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri XLa aúezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri
din lemn dur) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. din lemn dur) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare.

Pe perioada suspendării activităĠii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aúezat pe Pe perioada suspendării activităĠii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aúezat pe
suporturi astfel încât roĠile să nu aibă contact cu solul. Numai în acest fel sunt suporturi astfel încât roĠile să nu aibă contact cu solul. Numai în acest fel sunt
asigurate condiĠiile de evitare a deteriorării roĠilor úi lagărelor acestora. asigurate condiĠiile de evitare a deteriorării roĠilor úi lagărelor acestora.

Dacă suspendarea activităĠii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe o Dacă suspendarea activităĠii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe o
perioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cu perioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cu
serviciul pentru clienĠi al producătorului. serviciul pentru clienĠi al producătorului.
02.11 RO

02.11 RO

105 105
7.1 Măsuri înainte de oprire 7.1 Măsuri înainte de oprire
Procedură Procedură
• CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal. • CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente prin frâne defecte Pericol de accidente prin frâne defecte
Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a
verifica eficacitatea frânelor. verifica eficacitatea frânelor.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.

• VerificaĠi funcĠionarea frânei. • VerificaĠi funcĠionarea frânei.


• ControlaĠi nivelul uleiului hidraulic úi completaĠi cu ulei hidraulic dacă este cazul, • ControlaĠi nivelul uleiului hidraulic úi completaĠi cu ulei hidraulic dacă este cazul,
(vezi "Verificarea nivelului uleiului hidraulic" la pagina 100). (vezi "Verificarea nivelului uleiului hidraulic" la pagina 100).
• Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă • Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă
subĠire de ulei, respectiv unsoare. subĠire de ulei, respectiv unsoare.
• LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de • LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de
lubrifiere" la pagina 96). lubrifiere" la pagina 96).
• ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35). • ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35).
• DebranúaĠi úi curăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor. • DebranúaĠi úi curăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor.
Z RespectaĠi suplimentar indicaĠiile producătorului bateriei. Z RespectaĠi suplimentar indicaĠiile producătorului bateriei.
• PulverizaĠi toate contactele electrice expuse cu un spray de contact adecvat. • PulverizaĠi toate contactele electrice expuse cu un spray de contact adecvat.

7.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităĠii 7.2 Măsuri necesare în perioada de suspendare a activităĠii

INDICAğIE INDICAğIE

Deteriorarea bateriei din cauza descărcării complete Deteriorarea bateriei din cauza descărcării complete
Prin descărcarea automată a bateriei, se poate ajunge la o descărcare completă. Prin descărcarea automată a bateriei, se poate ajunge la o descărcare completă.
Descărcările complete reduc durata de viaĠă a bateriei. Descărcările complete reduc durata de viaĠă a bateriei.
XÎncărcaĠi bateria cel puĠin la fiecare 2 luni. XÎncărcaĠi bateria cel puĠin la fiecare 2 luni.

Z ÎncărcaĠi bateria (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35). Z ÎncărcaĠi bateria (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35).
02.11 RO

02.11 RO
106 106
7.3 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după 7.3 Repunerea în funcĠiune a utilajului de transport uzinal după
perioada de suspendare a activităĠii perioada de suspendare a activităĠii
Procedură Procedură
• CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal. • CurăĠaĠi temeinic utilajul de transport uzinal.
• LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de • LubrifiaĠi utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, (vezi "Planul de
lubrifiere" la pagina 96). lubrifiere" la pagina 96).
• CurăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor úi branúaĠi bateria. • CurăĠaĠi bateria, aplicaĠi unsoare specială pe úuruburile bornelor úi branúaĠi bateria.
• ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35). • ÎncărcaĠi bateria, (vezi "Încărcarea bateriei" la pagina 35).
• VerificaĠi uleiul de angrenaje dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul de • VerificaĠi uleiul de angrenaje dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul de
angrenaje dacă este cazul. angrenaje dacă este cazul.
• VerificaĠi uleiul hidraulic dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul hidraulic • VerificaĠi uleiul hidraulic dacă prezintă apă de condens, schimbaĠi uleiul hidraulic
dacă este cazul. dacă este cazul.
Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat pentru Z Producătorul dispune de un serviciu de asistenĠă a clienĠilor special calificat pentru
această îndatorire. această îndatorire.

AVERTISMEN! AVERTISMEN!
Pericol de accidente prin frâne defecte Pericol de accidente prin frâne defecte
Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a Imediat după punerea în funcĠiune, realizaĠi mai multe frânări de probă pentru a
verifica eficacitatea frânelor. verifica eficacitatea frânelor.
XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor. XComunicaĠi imediat lipsurile stabilite superiorilor.
XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri. XUtilajul de transport uzinal defect se va marca úi se va opri.
XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea XUtilajul de transport uzinal se va pune din nou în funcĠiune numai după localizarea
úi remedierea defecĠiunii. úi remedierea defecĠiunii.

• PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a • PuneĠi în funcĠiune utilajul de transport uzinal, (vezi "Punerea în funcĠiune a
utilajului de transport uzinal" la pagina 51). utilajului de transport uzinal" la pagina 51).
Z Dacă întâmpinaĠi dificultăĠi de conectare la partea electrică, pulverizaĠi contactele Z Dacă întâmpinaĠi dificultăĠi de conectare la partea electrică, pulverizaĠi contactele
expuse cu spray de contact úi înlăturaĠi eventualul strat de oxid de pe contactele expuse cu spray de contact úi înlăturaĠi eventualul strat de oxid de pe contactele
elementelor de comandă prin acĠionare repetată. elementelor de comandă prin acĠionare repetată.

8 Scoaterea din funcĠiune definitivă, reciclarea 8 Scoaterea din funcĠiune definitivă, reciclarea
Z Scoaterea din funcĠiune definitivă úi corectă, respectiv evacuarea ca deúeu a Z Scoaterea din funcĠiune definitivă úi corectă, respectiv evacuarea ca deúeu a
utilajului de transport uzinal se vor efectua în condiĠiile respectării dispoziĠiilor utilajului de transport uzinal se vor efectua în condiĠiile respectării dispoziĠiilor
legale, aflate în vigoare în Ġara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod special legale, aflate în vigoare în Ġara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod special
dispoziĠiile privind evacuarea ca deúeu a bateriei, a substanĠelor consumabile, dispoziĠiile privind evacuarea ca deúeu a bateriei, a substanĠelor consumabile,
precum úi a componentelor electronice úi ale instalaĠiei electrice. precum úi a componentelor electronice úi ale instalaĠiei electrice.

Demontarea utilajului de transport uzinal are voie să fie realizată numai de personal Demontarea utilajului de transport uzinal are voie să fie realizată numai de personal
de specialitate úcolarizat corespunzător prin respectarea procedurii prescrise de de specialitate úcolarizat corespunzător prin respectarea procedurii prescrise de
producător. IndicaĠiile de securitate prescrise în documentaĠia de service trebuie producător. IndicaĠiile de securitate prescrise în documentaĠia de service trebuie
respectate. respectate.
02.11 RO

02.11 RO

107 107
9 Verificarea de siguranĠă în funcĠie de timp úi evenimente 9 Verificarea de siguranĠă în funcĠie de timp úi evenimente
neobiúnuite neobiúnuite
Z Trebuie să se realizeze un control al siguranĠei conform prescripĠiilor naĠionale. Z Trebuie să se realizeze un control al siguranĠei conform prescripĠiilor naĠionale.
Jungheinrich recomandă o verificare conform directivei FEM 4.004. Pentru aceste Jungheinrich recomandă o verificare conform directivei FEM 4.004. Pentru aceste
verificări, Jungheinrich oferă un centru special de service pentru lucrări de verificări, Jungheinrich oferă un centru special de service pentru lucrări de
siguranĠă, având colaboratori instruiĠi corespunzător. siguranĠă, având colaboratori instruiĠi corespunzător.

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puĠin o dată pe an (respectaĠi Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puĠin o dată pe an (respectaĠi
prescripĠiile naĠionale) sau în urma unor incidente speciale de către o persoană prescripĠiile naĠionale) sau în urma unor incidente speciale de către o persoană
special calificată în acest scop. Această persoană trebuie să realizeze expertiza úi să special calificată în acest scop. Această persoană trebuie să realizeze expertiza úi să
emită rezultatul în mod independent de conjunctura internă a întreprinderii sau emită rezultatul în mod independent de conjunctura internă a întreprinderii sau
economică, luând în considerare numai punctul de vedere al siguranĠei în lucru. economică, luând în considerare numai punctul de vedere al siguranĠei în lucru.
Persoana trebuie să posede un atestat de cunoútinĠe úi experienĠă suficiente, pentru Persoana trebuie să posede un atestat de cunoútinĠe úi experienĠă suficiente, pentru
a putea evalua starea unui utilaj de transport uzinal úi eficacitatea dispozitivelor de a putea evalua starea unui utilaj de transport uzinal úi eficacitatea dispozitivelor de
protecĠie, în conformitate cu reglementările tehnice úi cu principiile de verificare a protecĠie, în conformitate cu reglementările tehnice úi cu principiile de verificare a
utilajelor de transport uzinal. utilajelor de transport uzinal.
Concomitent, trebuie să se efectueze o verificare completă a stării tehnice a utilajului Concomitent, trebuie să se efectueze o verificare completă a stării tehnice a utilajului
de transport uzinal, cu referire la securitatea sa în caz de accidente. Suplimentar, de transport uzinal, cu referire la securitatea sa în caz de accidente. Suplimentar,
trebuie să se examineze temeinic úi prezenĠa eventualelor deteriorări la utilajul de trebuie să se examineze temeinic úi prezenĠa eventualelor deteriorări la utilajul de
transport uzinal, care ar putea avea ca sursă utilizarea necorespunzătoare. Se va transport uzinal, care ar putea avea ca sursă utilizarea necorespunzătoare. Se va
întocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verificării vor fi păstrate cel puĠin întocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verificării vor fi păstrate cel puĠin
pe intervalul de timp corespunzător următoarei verificări. pe intervalul de timp corespunzător următoarei verificări.

Remedierea urgentă a deficienĠelor revine în sarcina utilizatorului. Remedierea urgentă a deficienĠelor revine în sarcina utilizatorului.
Z Ca indicaĠie vizuală, utilajul de transport uzinal va fi prevăzut după o verificare Z Ca indicaĠie vizuală, utilajul de transport uzinal va fi prevăzut după o verificare
reuúită cu o plachetă de verificare. Această plachetă indică luna úi anul în care reuúită cu o plachetă de verificare. Această plachetă indică luna úi anul în care
trebuie să aibă loc următoarea verificare. trebuie să aibă loc următoarea verificare.

02.11 RO

02.11 RO
108 108
Instrucţiuni de utilizare Instrucţiuni de utilizare
Jungheinrich Baterie - Tracţiune Jungheinrich Baterie - Tracţiune
Sumar Sumar
1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune 1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune
Baterii de plumb cu placă de acumulator cu strat gros de masă Baterii de plumb cu placă de acumulator cu strat gros de masă
EPzS şi EPzB..........................................................................................2-6 EPzS şi EPzB..........................................................................................2-6
Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ............... 7 Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ............... 7

Instrucţiuni de utilizare Instrucţiuni de utilizare


Sistem de completare apă Aquamatic/BFS III ........................................8-12 Sistem de completare apă Aquamatic/BFS III ........................................8-12

Instrucţiuni de utilizare Instrucţiuni de utilizare


Recirculare electrolitică EUW..................................................................13-14 Recirculare electrolitică EUW..................................................................13-14
Curăţarea bateriilor/Curăţarea bateriilor de propulsie a vehicului ...........15-16 Curăţarea bateriilor/Curăţarea bateriilor de propulsie a vehicului ...........15-16

2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune 2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune


Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros
de masă EPzV şi EPzV-BS .....................................................................17-21 de masă EPzV şi EPzV-BS .....................................................................17-21
Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ............... 21 Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ............... 21
0506.RO

0506.RO

1 1
1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune 1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi
EPzB EPzB
Date nominale Date nominale

1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie 1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie
2. Tensiune nominală: 2,0 V x număr celule 2. Tensiune nominală: 2,0 V x număr celule
3. Curent de descărcare: C5/5h 3. Curent de descărcare: C5/5h
4. Densitatea nominală a electroliţilor 4. Densitatea nominală a electroliţilor
Versiunea EPzS: 1,29 kg/l Versiunea EPzS: 1,29 kg/l
Versiunea EPzS: 1,29 kg/l Versiunea EPzS: 1,29 kg/l
Iluminat tren vezi plăcuţa de construcţie Iluminat tren vezi plăcuţa de construcţie
5. Temperatura nominală: 30° C 5. Temperatura nominală: 30° C
6. Nivelul electrolitiv nominal: până la marcajul nivelului electrolitic „max.“ 6. Nivelul electrolitiv nominal: până la marcajul nivelului electrolitic „max.“
* Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri. * Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri.
• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agai-o într-un loc vizibil în locul de • Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agai-o într-un loc vizibil în locul de
încărcare! încărcare!
• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de • Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de
specialitate! specialitate!
• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie! • La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!
• Respectai prescripiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272-3, DIN • Respectai prescripiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272-3, DIN
50110-1. 50110-1.
• Fumatul interzis! • Fumatul interzis!
• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în • Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în
apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu! apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!
• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi • În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi
consultaţi imediat un medic. consultaţi imediat un medic.
• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid. • Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea! • Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave! • Electrolitul provoacă iritaţii grave!

• Nu răsturnaţi bateria! • Nu răsturnaţi bateria!


• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de • Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de
ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea
celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord ! celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !

• Tensiune electrică periculoasă! • Tensiune electrică periculoasă!


• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de • Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de
aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie. aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.
0506.RO

0506.RO
2 2
În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimb În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimb
care nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unor care nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unor
electroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă. electroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului
de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător). de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).
1. Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate. (Pentru punerea în 1. Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate. (Pentru punerea în
funcţiune a unei baterii neumplute, vezi prevederile speciale.) funcţiune a unei baterii neumplute, vezi prevederile speciale.)

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.
Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect, în Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect, în
caz contrat, există pericolul de distrugere a bateriei, vehiculului şi dispozitivului de caz contrat, există pericolul de distrugere a bateriei, vehiculului şi dispozitivului de
încărcare. încărcare.
Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector: Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:
Oţel Oţel
M 10 23 ± 1 Nm. M 10 23 ± 1 Nm.

Verificaţi nivelul electrolitului. Acesta trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsării Verificaţi nivelul electrolitului. Acesta trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsării
sau a marginii superiorare a separatorului. sau a marginii superiorare a separatorului.
Bateria se va încărca conform punctului 2.2. Bateria se va încărca conform punctului 2.2.
Electrolitul se va completa cu apă curată până la nivelul nominal. Electrolitul se va completa cu apă curată până la nivelul nominal.
2. Exploatare 2. Exploatare
Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272- Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-
3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice". 3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".
2.1 Descărcare 2.1 Descărcare
Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi. Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.

Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar în Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar în
starea neconectării la curent. starea neconectării la curent.

Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările în cadrul Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările în cadrul
funcţionării ce depăşesc 80% din capacitatea nominală (descărcări complete). funcţionării ce depăşesc 80% din capacitatea nominală (descărcări complete).
Acesteia îi corespunde o densitatea minimă a electrolitului de 1,13 kg/k la finalul Acesteia îi corespunde o densitatea minimă a electrolitului de 1,13 kg/k la finalul
descărcării. Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână descărcării. Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână
descărcate. Acest lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate. descărcate. Acest lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.
2.2 Încărcare 2.2 Încărcare
Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toate procedurile de Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toate procedurile de
încărcare DIN 41773 şi DIN 41774. Racordul se va face la dispozitivul de încărcare încărcare DIN 41773 şi DIN 41774. Racordul se va face la dispozitivul de încărcare
alocat şi admis pentru dimensiunea bateriei pentru a evita suprasarcina la cablurile alocat şi admis pentru dimensiunea bateriei pentru a evita suprasarcina la cablurile
electrice şi la contacte, formarea inadmisibilă de gaze şi scurgerea de electrolit din electrice şi la contacte, formarea inadmisibilă de gaze şi scurgerea de electrolit din
celule. celule.
În zona de gaze nu se va depăşi curentul limită conform DIN EN 50272-3. În cazul în În zona de gaze nu se va depăşi curentul limită conform DIN EN 50272-3. În cazul în
care încărcătorul nu a fost achiziţionat împreună cu bateriile, este utilă verificarea de care încărcătorul nu a fost achiziţionat împreună cu bateriile, este utilă verificarea de
0506.RO

0506.RO

către serviciul clienţi a producătorului asupra adecvării acesteia. către serviciul clienţi a producătorului asupra adecvării acesteia.

3 3
La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se va La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se va
deschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare a deschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare a
bateriei. Dopurile de închidere rămân fixate pe celule respectiv rămân închise. bateriei. Dopurile de închidere rămân fixate pe celule respectiv rămân închise.

Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectiv Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectiv
minus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul. La încărcare temperatura electrolitică minus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul. La încărcare temperatura electrolitică
creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar dacă temperatura creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar dacă temperatura
electrolitică se află sub 45°C. Temperatura electrolitică a bateriilor va fi de cel puţin + electrolitică se află sub 45°C. Temperatura electrolitică a bateriilor va fi de cel puţin +
10 °C, în caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare. 10 °C, în caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare.

Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiunea bateriei Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiunea bateriei
rămâne constantă timp de 2 ore. Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone rămâne constantă timp de 2 ore. Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone
periculoase: aceste baterii care se utilizează conform EN 50 014, DIN VDE 0170/ periculoase: aceste baterii care se utilizează conform EN 50 014, DIN VDE 0170/
0171 Ex I în zone Ex II in zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce 0171 Ex I în zone Ex II in zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce
prezintă pericol de explozie. Capacul recipientului se va ridica sau deschide pe prezintă pericol de explozie. Capacul recipientului se va ridica sau deschide pe
perioada încărcării şi a completării cu gaze, încât să se piardă inflamabilitatea perioada încărcării şi a completării cu gaze, încât să se piardă inflamabilitatea
amestecului de gaze explozibil prin aerisire suficientă. Recipientul bateriilor cu amestecului de gaze explozibil prin aerisire suficientă. Recipientul bateriilor cu
pachete de protecţie a plăcilor se va monta şi închide după o jumătate de oră după pachete de protecţie a plăcilor se va monta şi închide după o jumătate de oră după
finalizarea încărcării. finalizarea încărcării.
2.3 Încărcarea de compensare 2.3 Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinerea Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinerea
capacităţii. Acestea sunt necesare după descărcările complete, după încărcările capacităţii. Acestea sunt necesare după descărcările complete, după încărcările
insuficiente sau încărcările conform caracteristicii IU. Încărcările de compensare se insuficiente sau încărcările conform caracteristicii IU. Încărcările de compensare se
vor efectua la finalul încărcărilor normale. Curentul de încărcare va fi de max. 5A/100 vor efectua la finalul încărcărilor normale. Curentul de încărcare va fi de max. 5A/100
Ah capacitate nominală (final încărcare vezi punctul 2.2). Ah capacitate nominală (final încărcare vezi punctul 2.2).
Respectaţi temperatura. Respectaţi temperatura.

2.4 Temperatură 2.4 Temperatură


Temperatura electrolită de 30 °C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mai Temperatura electrolită de 30 °C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mai
ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea
disponibilă. 55 °C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de disponibilă. 55 °C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de
regim. regim.
2.5 Electrolit 2.5 Electrolit
Densitatea nominlă a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominal în Densitatea nominlă a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominal în
stare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzute stare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzute
măresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ± măresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ±
0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde unei 0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde unei
densităţi de 1,29 kg/l la 30°C. densităţi de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul va corespunde prevederilor de curăţenie conform DIN 43530 partea a 2-a. Electrolitul va corespunde prevederilor de curăţenie conform DIN 43530 partea a 2-a.
0506.RO

0506.RO
4 4
3. Întreţinere 3. Întreţinere

3.1 Zilnic 3.1 Zilnic

Încărcaţi bateria după fiecare descărcare. Când încărcarea se apropie de final se va Încărcaţi bateria după fiecare descărcare. Când încărcarea se apropie de final se va
controla nivelul de electrolit. Dacă este necesar, la finalul încărcări se va completa cu controla nivelul de electrolit. Dacă este necesar, la finalul încărcări se va completa cu
apă până la nivelul nominal. Înălţimea nivelului electrolitic va atinge valoarea apă până la nivelul nominal. Înălţimea nivelului electrolitic va atinge valoarea
protecţiei contra vărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajul protecţiei contra vărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajul
nivelului "Min" al electrolitului. nivelului "Min" al electrolitului.

3.2 Săptămânal 3.2 Săptămânal


Control vizual a existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice după Control vizual a existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice după
reîncărcare. La încărcare regulată se va efectua o încărcare compensatorie (vezi reîncărcare. La încărcare regulată se va efectua o încărcare compensatorie (vezi
punctul 2.3) conform caracteristicii IU. punctul 2.3) conform caracteristicii IU.
3.3 Lunar 3.3 Lunar

Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturor Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturor
celulelor respectiv a bateriilor bloc cu încărcătorul pornit. După finalizarea încărcării celulelor respectiv a bateriilor bloc cu încărcătorul pornit. După finalizarea încărcării
se va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şi temperatura electrolitului la toate se va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şi temperatura electrolitului la toate
celulele. celulele.
În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau
diferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificare diferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificare
suplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi. suplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.
3.4 Anual 3.4 Anual
Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie de Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie de
necesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei. necesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.
Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN EN 60 254 -1. Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN EN 60 254 -1.
Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50 Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50
conform DIN EN 50272-3. conform DIN EN 50272-3.
La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 . La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .

4. Îngrijire 4. Îngrijire
Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea se Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea se
va face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor de propulsie a vehiculelor". va face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor de propulsie a vehiculelor".
Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acest Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acest
sens. Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă sens. Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă
deficienţe, pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita deficienţe, pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita
coroziunea băi. Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest coroziunea băi. Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest
scop serviciul clienţi. scop serviciul clienţi.
0506.RO

0506.RO

5 5
5. Depozitare 5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acestea Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acestea
vor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ. vor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.

Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de
încărcare: încărcare:

1. încărcare lunară conform punctului 2.3. 1. încărcare lunară conform punctului 2.3.
2. încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelor. 2. încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelor.
Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de viaţă. Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de viaţă.

6. Defecţiuni 6. Defecţiuni
Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediat Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediat
serviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remedierea serviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remedierea
defecţiunilor. defecţiunilor.
Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor. Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare
specială. specială.
Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiată Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiată
nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer. nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.
Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform § Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform §
8 BattV. 8 BattV.
Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice. Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

0506.RO

0506.RO
6 6
7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune 7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

2/3 6 2/3 6
1 2 1 2
Typ Baujahr Typ Baujahr
Type Year of manufacture Type Year of manufacture

4 Serien-Nr.
Serial-Nr.
3
Lieferanten Nr.
Supplier No.
4
5 4 Serien-Nr.
Serial-Nr.
3
Lieferanten Nr.
Supplier No.
4
5
10 Nennspannung
Nominal Voltage
5
Kapazität
Capacity
6

5
11 10 Nennspannung
Nominal Voltage
5
Kapazität
Capacity
6

5
11
12
7
Zellenzahl
Number of Cells
Batteriegewicht min/max
Battery mass min/max
8
13 12
7
Zellenzahl
Number of Cells
Batteriegewicht min/max
Battery mass min/max
8
13

7 7
9 9

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany
Hersteller Hersteller
Manufacturer Manufacturer

1 1
8 8
Pb Pb Pb Pb

9 9
14 14

Poz. Denumirea Poz. Denumirea Poz. Denumirea Poz. Denumirea


1 Logo 8 Semn reciclare 1 Logo 8 Semn reciclare
2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale 2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale
3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie 3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie
4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie 4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie
5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie 5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie
6 Data livrării 13 Greutate - Baterie 6 Data livrării 13 Greutate - Baterie
7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare 7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi. * Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.
0506.RO

0506.RO

7 7
Sistem de completare cu apă /BFS III pentru baterii tracţiune Jungheinrich cu Sistem de completare cu apă /BFS III pentru baterii tracţiune Jungheinrich cu
celule pentur plăci de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB celule pentur plăci de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB
Alocarea dopurilor Aquamatic pentru instrucţiunile de utilizare Alocarea dopurilor Aquamatic pentru instrucţiunile de utilizare

Serii constructive ale celulelor* Tip dop Aquamatic(Lungime) Serii constructive ale celulelor* Tip dop Aquamatic(Lungime)
EPzS EPzB Frötek (galben) BFS (negru) EPzS EPzB Frötek (galben) BFS (negru)
2/120 – 10/ 600 2/ 42 – 12/ 252 50,5 mm 51,0 mm 2/120 – 10/ 600 2/ 42 – 12/ 252 50,5 mm 51,0 mm
2/160 – 10/ 800 2/ 64 – 12/ 384 50,5 mm 51,0 mm 2/160 – 10/ 800 2/ 64 – 12/ 384 50,5 mm 51,0 mm
– 2/ 84 – 12/ 504 50,5 mm 51,0 mm – 2/ 84 – 12/ 504 50,5 mm 51,0 mm
– 2/110 – 12/ 660 50,5 mm 51,0 mm – 2/110 – 12/ 660 50,5 mm 51,0 mm
– 2/130 – 12/ 780 50,5 mm 51,0 mm – 2/130 – 12/ 780 50,5 mm 51,0 mm
– 2/150 – 12/ 900 50,5 mm 51,0 mm – 2/150 – 12/ 900 50,5 mm 51,0 mm
– 2/172 – 12/1032 50,5 mm 51,0 mm – 2/172 – 12/1032 50,5 mm 51,0 mm
– 2/200 – 12/1200 56,0 mm 56,0 mm – 2/200 – 12/1200 56,0 mm 56,0 mm
– 2/216 – 12/1296 56,0 mm 56,0 mm – 2/216 – 12/1296 56,0 mm 56,0 mm
2/180 – 10/900 – 61,0 mm 61,0 mm 2/180 – 10/900 – 61,0 mm 61,0 mm
2/210 – 10/1050 – 61,0 mm 61,0 mm 2/210 – 10/1050 – 61,0 mm 61,0 mm
2/230 – 10/1150 – 61,0 mm 61,0 mm 2/230 – 10/1150 – 61,0 mm 61,0 mm
2/250 – 10/1250 – 61,0 mm 61,0 mm 2/250 – 10/1250 – 61,0 mm 61,0 mm
2/280 – 10/1400 – 72,0 mm 66,0 mm 2/280 – 10/1400 – 72,0 mm 66,0 mm
2/310 – 10/1550 – 72,0 mm 66,0 mm 2/310 – 10/1550 – 72,0 mm 66,0 mm

* Seriile constructive ale celulelor cuprind celule cu două până la zece (doisprezece) * Seriile constructive ale celulelor cuprind celule cu două până la zece (doisprezece)
plăci pozitive de ex.coloana EPzS -> 2/120 – 10/600. plăci pozitive de ex.coloana EPzS -> 2/120 – 10/600.
Este vorba de celule cu placa pozitivă de 60Ah. Denumirea Este vorba de celule cu placa pozitivă de 60Ah. Denumirea
tipului unei celule este de ex. 2 EPzS 120. tipului unei celule este de ex. 2 EPzS 120.
Cursa de ridicare

Cursa de ridicare
Cursa de ridicare

Cursa de ridicare
Lungime

Lungime
Lungime

Lungime
Dopuri Aquamatic cu Dopuri Aquamatic BFS III cu Dopuri Aquamatic cu Dopuri Aquamatic BFS III cu
orificiu de diagnoză orificii de diagnoză orificiu de diagnoză orificii de diagnoză

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimb În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimb
care nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unor care nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unor
electroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă. electroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.
Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului
de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător). de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).
0506.RO

0506.RO
8 8
Reprezentare schematică Reprezentare schematică

Instalaţie pentru Instalaţie pentru


sistemul de completare cu sistemul de completare cu
apă apă

1. Rezervor apă 1. Rezervor apă


2. Întrerupător de nivel 2. Întrerupător de nivel
3. Staţie de alimentare cu 3. Staţie de alimentare cu
robinet cu bilă robinet cu bilă

cel puţin 3 m

cel puţin 3 m
4. Staţie de alimentare cu ventil 4. Staţie de alimentare cu ventil
magnetic magnetic
5. Încărcător 5. Încărcător
6. Cuplaj de închidere 6. Cuplaj de închidere
7. Niplu de închidere 7. Niplu de închidere
8. Cartuş de schimb cu ioni 8. Cartuş de schimb cu ioni
Aparat de măsurat Aparat de măsurat
admitanţa şi ventil magnetic admitanţa şi ventil magnetic
9. Racord la apă nelimpezită 9. Racord la apă nelimpezită
10. Conductă de admisie 10. Conductă de admisie

1. Tip constructiv 1. Tip constructiv


Sistemele de completare a bateriei Aquamatic/BFS sunt utilizate la reglarea Sistemele de completare a bateriei Aquamatic/BFS sunt utilizate la reglarea
automată a nivelului nominal electrolitic. Pentru devierea gazelor ce se formează la automată a nivelului nominal electrolitic. Pentru devierea gazelor ce se formează la
încărcare sunt prevăzute orificii de evacuare a gazelor. Sistemele dopurilor dispun pe încărcare sunt prevăzute orificii de evacuare a gazelor. Sistemele dopurilor dispun pe
lângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiu de diagnoză pentru lângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiu de diagnoză pentru
măsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului. Toate celulele bateriilor din seria măsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului. Toate celulele bateriilor din seria
EPzS; EPzB pot fi echipate cu sisteme de umplere Aquamatic/BFS. Prin racordurile EPzS; EPzB pot fi echipate cu sisteme de umplere Aquamatic/BFS. Prin racordurile
la furtun a dopurilor individuale Aquamatic /BFS alimentarea se poate face prin la furtun a dopurilor individuale Aquamatic /BFS alimentarea se poate face prin
intermediul unui cuplu central de închidere. intermediul unui cuplu central de închidere.

2. Utilizare 2. Utilizare
Sistemul de completare cu apă a bateriilor Aquamatic/BFS poate fi utilizat la baterii Sistemul de completare cu apă a bateriilor Aquamatic/BFS poate fi utilizat la baterii
de propulsare pentru utilaje de transport uzinal. Pentru alimentarea cu apă, sistemul de propulsare pentru utilaje de transport uzinal. Pentru alimentarea cu apă, sistemul
de completarea este prevăzut cu un racord central la apă. Acest racord cât şi cel prin de completarea este prevăzut cu un racord central la apă. Acest racord cât şi cel prin
furtun a dopurilor individuale sunt prevăzute cu furtunuri din PVC moale. Capetele furtun a dopurilor individuale sunt prevăzute cu furtunuri din PVC moale. Capetele
furtunului sunt fixate la tul de racord al pieselor < T- furtunului sunt fixate la tul de racord al pieselor < T-

3. Funcţia 3. Funcţia
Ventilul aflat în dop comandă împreună cu plutitorul şi bara acestuia procesul de Ventilul aflat în dop comandă împreună cu plutitorul şi bara acestuia procesul de
umplere în funcţie de cantitatea de apă necesară. În cazul sistemului Aquamatic umplere în funcţie de cantitatea de apă necesară. În cazul sistemului Aquamatic
presiunea existenă a apei asupra ventilului asigură închiderea alimentării cu apă şi presiunea existenă a apei asupra ventilului asigură închiderea alimentării cu apă şi
închiderea în condiţii de siguranţă a ventilului. În cazul sistemului BFS, ventilul este închiderea în condiţii de siguranţă a ventilului. În cazul sistemului BFS, ventilul este
închis cu de cinci ori forţa ascensională prin intermediul plutitorului şi a barei închis cu de cinci ori forţa ascensională prin intermediul plutitorului şi a barei
0506.RO

0506.RO

plutitorului printr-un sistem de pârghii la atingerea nivelului maxim de umplere şi plutitorului printr-un sistem de pârghii la atingerea nivelului maxim de umplere şi
astfel se întrerupe alimentarea cu apă. astfel se întrerupe alimentarea cu apă.

9 9
4. Umplere (manuală/automată) 4. Umplere (manuală/automată)

Umplerea bateriilor cu apă pentru baterie se va face pe cât posibil la scurt timp înainte Umplerea bateriilor cu apă pentru baterie se va face pe cât posibil la scurt timp înainte
de încărcarea acestuia. Astfel se asigură amestecarea electroriltului cu cantiatea de de încărcarea acestuia. Astfel se asigură amestecarea electroriltului cu cantiatea de
apă umplută. În regimul normal de funcţionare, este suficientă umplerea apă umplută. În regimul normal de funcţionare, este suficientă umplerea
săptămânală. săptămânală.

5. Presiune de racord 5. Presiune de racord

Instalaţia de completare cu apă se va opera astfel, încât să existe o presiune cu apă Instalaţia de completare cu apă se va opera astfel, încât să existe o presiune cu apă
în conducta de apă de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Sistemul Aquamatic dispune de o în conducta de apă de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Sistemul Aquamatic dispune de o
plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 0,6 bari. Sistemul Aquamatic BFS plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 0,6 bari. Sistemul Aquamatic BFS
dispune de o plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Deviaţile de la dispune de o plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Deviaţile de la
plaja de presiune prejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor. Această plajă largă plaja de presiune prejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor. Această plajă largă
de presiuni permite trei tipuri de umplere. de presiuni permite trei tipuri de umplere.

5.1 Apă în cădere 5.1 Apă în cădere


În funcţie de sistemul de umplere utilizat se va selecta înălţimea rezervorului. În funcţie de sistemul de umplere utilizat se va selecta înălţimea rezervorului.
Înălţimea de ampasare pentru sistemul Aquamatic este între 3 m şi 6 m şi cea pentru Înălţimea de ampasare pentru sistemul Aquamatic este între 3 m şi 6 m şi cea pentru
sustemul BFS este de 3 m până la 18 m deasupra suprafeţei bateriei. sustemul BFS este de 3 m până la 18 m deasupra suprafeţei bateriei.
5.2 Apă sub presiune 5.2 Apă sub presiune

Reglarea ventilului de diminuare a presiunii a sistemului Aquamatic 0,3 bari până la Reglarea ventilului de diminuare a presiunii a sistemului Aquamatic 0,3 bari până la
0,6 bari. Sistem BFS 0,3 bar până la 1,8 bar. 0,6 bari. Sistem BFS 0,3 bar până la 1,8 bar.
5.3 Vagon de umplere cu apă (ServiceMobil) 5.3 Vagon de umplere cu apă (ServiceMobil)
Pompa de imersiune aflată în rezervorul SeviceMobil-ului generază presiunea de Pompa de imersiune aflată în rezervorul SeviceMobil-ului generază presiunea de
umplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelul amplasări umplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelul amplasări
SeviceMobil-ului şi suprafaţa bateriei. SeviceMobil-ului şi suprafaţa bateriei.
6. Durata de umplere 6. Durata de umplere

Durata de umplere a bateriei depinde de condiţiile de utilizare ale bateriei, a Durata de umplere a bateriei depinde de condiţiile de utilizare ale bateriei, a
temperaturilor mediului şi tipului de umplere respectiv a presiunii de umplere. Timpul temperaturilor mediului şi tipului de umplere respectiv a presiunii de umplere. Timpul
de umplere reprezintă cca. 0,5 până la 4 minute. Alimentarea cu apă se va separa de de umplere reprezintă cca. 0,5 până la 4 minute. Alimentarea cu apă se va separa de
bateria după finalizarea umpleri în cazul umplerii manuale. bateria după finalizarea umpleri în cazul umplerii manuale.
7. Calitatea apei 7. Calitatea apei

La umplerea bateriei se va utiliza doar apă de completare corepunzătoare din punct La umplerea bateriei se va utiliza doar apă de completare corepunzătoare din punct
de vedere al calităţii DIN 43530 partea a 4-a. Instalaţia de umplere (rezervor, de vedere al calităţii DIN 43530 partea a 4-a. Instalaţia de umplere (rezervor,
conducte, ventile etc.) nu vor conţine impurităţi care să împiedice siguranţa conducte, ventile etc.) nu vor conţine impurităţi care să împiedice siguranţa
funcţionării dopului Aquamatic-/BFS). Din motive de siguranţă se recomandă funcţionării dopului Aquamatic-/BFS). Din motive de siguranţă se recomandă
montarea unui element de filtru (opţional) în alimentarea principală a bateriei cu un montarea unui element de filtru (opţional) în alimentarea principală a bateriei cu un
debit max de 100 până la 300 µm. debit max de 100 până la 300 µm.
0506.RO

0506.RO
10 10
8. Furtunurile bateriei 8. Furtunurile bateriei

Racordarea cu furtune a dopurilor individuale se va efectua de-alungul comutării Racordarea cu furtune a dopurilor individuale se va efectua de-alungul comutării
electrice existente. Nu se vor efectua modificări. electrice existente. Nu se vor efectua modificări.
9. Temperatură de regim 9. Temperatură de regim

Temperatura limită pentru operarea bateriilor de propulsare a fost stabilită la 55°C. Temperatura limită pentru operarea bateriilor de propulsare a fost stabilită la 55°C.
Depăşirea acestei temperaturi are ca urmare defectarea bateriei. Sistemele de Depăşirea acestei temperaturi are ca urmare defectarea bateriei. Sistemele de
umplere a bateriei pot fi operate în cadrul plajei de temperatură > 0 °C până la max. umplere a bateriei pot fi operate în cadrul plajei de temperatură > 0 °C până la max.
55 °C. 55 °C.
ATENŢIE: ATENŢIE:
Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar în Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar în
încăperi cu temperaturi de > 0 ° C (în caz contrar există pericolul de îngheţare încăperi cu temperaturi de > 0 ° C (în caz contrar există pericolul de îngheţare
a sistemelor). a sistemelor).
9.1 Orificiul de diagnoză 9.1 Orificiul de diagnoză
Pentru a permite măsurarea fără probleme a densităţii acidului şi a temperaturii, Pentru a permite măsurarea fără probleme a densităţii acidului şi a temperaturii,
sistemele de umplere cu apă dispun de un orificiu de diagnoză cu un diametru de 6,5 sistemele de umplere cu apă dispun de un orificiu de diagnoză cu un diametru de 6,5
mm pentru dopul Aquamatic şi de 7,5 mm pentru dopul BFS. mm pentru dopul Aquamatic şi de 7,5 mm pentru dopul BFS.
9.2 Plutitor 9.2 Plutitor
În funcţie de tipul constructiv al celulelor sunt utilizati plutitor diferiţi. În funcţie de tipul constructiv al celulelor sunt utilizati plutitor diferiţi.
9.3 Curăţare 9.3 Curăţare
Curăţarea sistemelor cu dop se va face exclusiv cu apă. Nici unul din elementele Curăţarea sistemelor cu dop se va face exclusiv cu apă. Nici unul din elementele
dopului nu vor intra în contact cu solvenţi sau cu săpun. dopului nu vor intra în contact cu solvenţi sau cu săpun.

10. Accesorii 10. Accesorii

10.1 Dispozitiv de afişare debit 10.1 Dispozitiv de afişare debit


Pentru monitorizarea procesului de umplere se poate monta pe ambele părţi a Pentru monitorizarea procesului de umplere se poate monta pe ambele părţi a
alimentării cu apă un dispozitiv de afişare a fluxului. În cadrul procesului de umplere alimentării cu apă un dispozitiv de afişare a fluxului. În cadrul procesului de umplere
rotiţa de umplere este rotită prin apa ce curge. După finalizarea procesului de umplre rotiţa de umplere este rotită prin apa ce curge. După finalizarea procesului de umplre
rotiţa se opreşte - este afişată finalizarea procesului de umplere. Nr. Ident: rotiţa se opreşte - este afişată finalizarea procesului de umplere. Nr. Ident:
50219542). 50219542).
10.2 Dispoztiv de ridicare dopuri 10.2 Dispoztiv de ridicare dopuri

Pentru demontarea sistemelor cu dopuri se vor utiliza doar unelte speciale (dispozitiv Pentru demontarea sistemelor cu dopuri se vor utiliza doar unelte speciale (dispozitiv
de ridicare dopuri). Pentru a evita defecţiuni ale sistemului de dopuri, ridicarea de ridicare dopuri). Pentru a evita defecţiuni ale sistemului de dopuri, ridicarea
dopului se va face cu cea mai mare grijă. dopului se va face cu cea mai mare grijă.
0506.RO

0506.RO

11 11
10.2.1 Unelte cu inel de fixare 10.2.1 Unelte cu inel de fixare

Cu ajutorul uneltei cu inel de fixare se poate împinge respectiv desprinde un inel de Cu ajutorul uneltei cu inel de fixare se poate împinge respectiv desprinde un inel de
fixare pentru creşterea presiunii de apăsare asupra clemelor furtunului de la dopuri. fixare pentru creşterea presiunii de apăsare asupra clemelor furtunului de la dopuri.

10.3 Element filtru 10.3 Element filtru


În alimentarea bateriei pentru alimentarea cu apă a acesteia se poate monta, din În alimentarea bateriei pentru alimentarea cu apă a acesteia se poate monta, din
motive de siguranţă, un element de filtru (nr.ident: 50307282). Acest element de filtru motive de siguranţă, un element de filtru (nr.ident: 50307282). Acest element de filtru
are o circumferinţă max. a debitului de 100 - 300µm şi poate fi utilizat ca filtru pentru are o circumferinţă max. a debitului de 100 - 300µm şi poate fi utilizat ca filtru pentru
furtun. furtun.
10.4 Cuplaj de închidere 10.4 Cuplaj de închidere
Alimentarea cu apă prin sistemele de umplere cu apă (Aquamatic/BFS) se face prin Alimentarea cu apă prin sistemele de umplere cu apă (Aquamatic/BFS) se face prin
intermediul alimentării centrale. Aceasta este conectată prin intermediul sistemului intermediul alimentării centrale. Aceasta este conectată prin intermediul sistemului
de cuplaj de închidere în sistemul de alimentare cu apă a punctului de încărcare a de cuplaj de închidere în sistemul de alimentare cu apă a punctului de încărcare a
bateriei. În partea bateriei este montat un niplu de închidere (nr.ident.: 50219538) din bateriei. În partea bateriei este montat un niplu de închidere (nr.ident.: 50219538) din
punct de vedere al alimentării cu apă se va monta un cuplaj de închidere (se poate punct de vedere al alimentării cu apă se va monta un cuplaj de închidere (se poate
achiziţiona sub nr.Ident.: 50219537). achiziţiona sub nr.Ident.: 50219537).
11. Date funcţionale 11. Date funcţionale
PS - Presiune de autoînchidere Aquamatic > 1,2 bar PS - Presiune de autoînchidere Aquamatic > 1,2 bar
Sistem BFS - nici unul Sistem BFS - nici unul
D - Cantitatea fluxului ventilului deschis la o presiune existentă de 0,1 bar 350ml/ D - Cantitatea fluxului ventilului deschis la o presiune existentă de 0,1 bar 350ml/
min min
D1 - rată max. admisă de scurgere a ventilului închis la o presiune existentă de 0,1 D1 - rată max. admisă de scurgere a ventilului închis la o presiune existentă de 0,1
bar 2 ml/min bar 2 ml/min

T - Domeniul permis al temperaturii 0°C până max. 65°C T - Domeniul permis al temperaturii 0°C până max. 65°C
Pa - Plaja presiunii de lucru 0,3 bis 0,6 bar Sistem Aquamatic. Pa - Plaja presiunii de lucru 0,3 bis 0,6 bar Sistem Aquamatic.
Plaja presiunii de lucru 0,3 până 1,8 bar Sistem BFS Plaja presiunii de lucru 0,3 până 1,8 bar Sistem BFS

0506.RO

0506.RO
12 12
Recirculare electrolitică EUW Recirculare electrolitică EUW
Echipament suplimentar necesar Echipament suplimentar necesar

Bateria: Bateria:
În funcţie de baterie - o conductă de alimentare cu aer şi furtunul corespunzător şi În funcţie de baterie - o conductă de alimentare cu aer şi furtunul corespunzător şi
sisteme de cuplare. sisteme de cuplare.
Detector încărcătură: Detector încărcătură:
Un modul de pompă cu detector încărcare integrat cu montitorizarea presiunii pentru Un modul de pompă cu detector încărcare integrat cu montitorizarea presiunii pentru
comutarea factorului de încărcare de la nominal 1,20 la 1,05 până la 1,07, furtune şi comutarea factorului de încărcare de la nominal 1,20 la 1,05 până la 1,07, furtune şi
sistem de cuplare. sistem de cuplare.
Mod de lucru: Mod de lucru:

La începerea procesului de încărcare a bateriei se alimentează aer în fiecare celulă La începerea procesului de încărcare a bateriei se alimentează aer în fiecare celulă
prin intermediul conductei de alimentare cu aer. Recircularea electrolită se face prin prin intermediul conductei de alimentare cu aer. Recircularea electrolită se face prin
intermediul "pompei cu lichid" după principiul pompei mamut. Astfel pot fi setate la intermediul "pompei cu lichid" după principiul pompei mamut. Astfel pot fi setate la
începutul încărcării aceleaşi valori pentru electrolit pe întreaga lungime a electrodului. începutul încărcării aceleaşi valori pentru electrolit pe întreaga lungime a electrodului.
Construcţie: Construcţie:
Pompa cu ancoră pivotantă angrenată electric montată în detectorul de încărare Pompa cu ancoră pivotantă angrenată electric montată în detectorul de încărare
generează aerul comprimat necesar alimentat prin sistemul de furtunuri în celulele generează aerul comprimat necesar alimentat prin sistemul de furtunuri în celulele
bateriei. Aerul este ghidat prin piesele de racord T în conductele de alimentare cu aer bateriei. Aerul este ghidat prin piesele de racord T în conductele de alimentare cu aer
a celulelor bateriei. Sistemele cu fişe de încărcare reglate special pentru EUW permit a celulelor bateriei. Sistemele cu fişe de încărcare reglate special pentru EUW permit
o cuplare simultană şi sigură atât a conexiunii electrice cât şi a celei de aer. Racordul o cuplare simultană şi sigură atât a conexiunii electrice cât şi a celei de aer. Racordul
pentru aer se poate face şi prin sisteme separate de cuplare. pentru aer se poate face şi prin sisteme separate de cuplare.
Pompă: Pompă:

În funcţie de numărul celulelor din interconectarea bateriei se poate utiliza pompa la În funcţie de numărul celulelor din interconectarea bateriei se poate utiliza pompa la
o capacitate de 800; 1000; 1500 l/h. În afara schimbului filtrului de aer (în funcţie de o capacitate de 800; 1000; 1500 l/h. În afara schimbului filtrului de aer (în funcţie de
gradul de impuritate a aerului de 2-3 ori pe an) pompele nu necesită întreţinere. În gradul de impuritate a aerului de 2-3 ori pe an) pompele nu necesită întreţinere. În
caz de necesitate, de ex. la declanşarea inexplicabilă a monitorizării presiunii, se vor caz de necesitate, de ex. la declanşarea inexplicabilă a monitorizării presiunii, se vor
controla filtrele şi, dacă este necesar, se va schimba vata filtrului. Pompa este controla filtrele şi, dacă este necesar, se va schimba vata filtrului. Pompa este
comandată la începului încărcării bateriei şi este activă în intervalele până la finalul comandată la începului încărcării bateriei şi este activă în intervalele până la finalul
încărcării. încărcării.

Racordul bateriei: Racordul bateriei:


La modulul pompei se află două racorduri pentru furtunuri cu un diametru interior de La modulul pompei se află două racorduri pentru furtunuri cu un diametru interior de
6 mm. Acestea sunt împreunate prin intermediul unei piese de separare a furtunului 6 mm. Acestea sunt împreunate prin intermediul unei piese de separare a furtunului
Y într-un furtun de 9 mm. Acest furtun este ghidat împreună cu conductele de Y într-un furtun de 9 mm. Acest furtun este ghidat împreună cu conductele de
încărcare din detectorul de încărcare până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat în încărcare din detectorul de încărcare până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat în
baterie prin ghidaje de cuplare EUW integrate în ştecher. La pozare atenţie ca baterie prin ghidaje de cuplare EUW integrate în ştecher. La pozare atenţie ca
furtunul să nu fie îndoit. furtunul să nu fie îndoit.
0506.RO

0506.RO

13 13
Modul de monitorizare a presiunii: Modul de monitorizare a presiunii:

Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului de Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului de
monitorizare a presiunii este monitorizată acumularea de presiune pe durata începerii monitorizare a presiunii este monitorizată acumularea de presiune pe durata începerii
încărcării. Acesta asigură, ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă la încărcării. Acesta asigură, ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă la
încărcare cu EUW. încărcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex. Într-un eventual caz de avarie, de ex.

• Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei • Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei
cuplări separate) sau este defect. cuplări separate) sau este defect.
• Racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunelor la baterie • Racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunelor la baterie
• Filtrul de aspiraţie este murdar, urmează un mesaj optic de eroare. • Filtrul de aspiraţie este murdar, urmează un mesaj optic de eroare.
Atenţie: Atenţie:

În cazul în care un sistem EUW instalat nu este utilizat în mod regulat sau bateria este În cazul în care un sistem EUW instalat nu este utilizat în mod regulat sau bateria este
supusă unor fluctuaţii ridicate de temperatură se poate ajunge la o revenire a supusă unor fluctuaţii ridicate de temperatură se poate ajunge la o revenire a
electrolitului în sistemului de furtune. În aceste cazuri conductele de alimentare cu electrolitului în sistemului de furtune. În aceste cazuri conductele de alimentare cu
aer se vor prevedea cu un sistem separat de cuplare. aer se vor prevedea cu un sistem separat de cuplare.
– Cuplare racord baterie – Cuplare racord baterie
– Cuplaj de trecere alimentare aer. – Cuplaj de trecere alimentare aer.

Reprezentare schematică a instalării EUW pe baterie cât şi alimentarea cu aer prin Reprezentare schematică a instalării EUW pe baterie cât şi alimentarea cu aer prin
intermediul detectorului încărcării. intermediul detectorului încărcării.
0506.RO

0506.RO
14 14
Curăţarea bateriilor (extras din normativul ZVEI–Curăţarea bateriilor de propulsare Curăţarea bateriilor (extras din normativul ZVEI–Curăţarea bateriilor de propulsare
a vehiculelor) a vehiculelor)

O baterie curată este imperios necesară nu doar din cauza aspectului exterior, ci, mai O baterie curată este imperios necesară nu doar din cauza aspectului exterior, ci, mai
mult pentru a evita pagube materiale, o durată de viaţă şi o funcţionalitate de scurtă mult pentru a evita pagube materiale, o durată de viaţă şi o funcţionalitate de scurtă
durată a bateriei. durată a bateriei.
Curăţarea bateriilor şi a băilor este necesară pentru a menţine izolarea necesară a Curăţarea bateriilor şi a băilor este necesară pentru a menţine izolarea necesară a
celulelor una faţă ce cealalăt, faţă de pământ sau de compontente străine celulelor una faţă ce cealalăt, faţă de pământ sau de compontente străine
conductoare. În afară de asta sunt evitate defecţiuni prin coroziune şi curent conductoare. În afară de asta sunt evitate defecţiuni prin coroziune şi curent
vagabond. vagabond.
Rezistenţa izolatoara a bateriilor de propulsare va fi, conform DIN EN 50272-3 de cel Rezistenţa izolatoara a bateriilor de propulsare va fi, conform DIN EN 50272-3 de cel
puţin 50 pentru fiecare volt tensiune nominală. În cazul bateriilor pentru utilaje de puţin 50 pentru fiecare volt tensiune nominală. În cazul bateriilor pentru utilaje de
transport uzinal electrice rezistenţa izolatoare nu va fi mai mică de 1000 conform DIN transport uzinal electrice rezistenţa izolatoare nu va fi mai mică de 1000 conform DIN
EN 50272-1. EN 50272-1.
Bateria este un mijloc de angrenaj electric cu racorduri scoase în afară, ce dispun de Bateria este un mijloc de angrenaj electric cu racorduri scoase în afară, ce dispun de
o protecţie contra atingerii prin capace de izolare. o protecţie contra atingerii prin capace de izolare.
Aceasta nu poate fi însă considerată identică cu izolaţia electrică, deoarece există Aceasta nu poate fi însă considerată identică cu izolaţia electrică, deoarece există
tensiune între poli şi racordurile ghidate în afară printr-un capac din material sintetic tensiune între poli şi racordurile ghidate în afară printr-un capac din material sintetic
neconductor. neconductor.
În funcţie de locul de amplasare şi de durata utilizării nu se pot evita depunerile de În funcţie de locul de amplasare şi de durata utilizării nu se pot evita depunerile de
praf pe baterie. Cantităţile mici de particule electrolite ce ies în afară pe durata praf pe baterie. Cantităţile mici de particule electrolite ce ies în afară pe durata
încărcării bateriei deasupra tensiunii gazelor formează pe celulele capacelor blocului încărcării bateriei deasupra tensiunii gazelor formează pe celulele capacelor blocului
un strat mai mult sau mai puţin conductor. Prin acest strat curge aşa-numitul curent un strat mai mult sau mai puţin conductor. Prin acest strat curge aşa-numitul curent
vagabond. Consecinţa este o descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp. vagabond. Consecinţa este o descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp.
a bateriei blocului. a bateriei blocului.
Acesta este unul din motivele pentru care şoferii vehiculelor pe bază de curent se Acesta este unul din motivele pentru care şoferii vehiculelor pe bază de curent se
plâng de capacitate scăzută după repausul bateriei pe durata week-endului. plâng de capacitate scăzută după repausul bateriei pe durata week-endului.

În cazul în care curentul vagabond este mai ridicat, nu este exclusă formarea În cazul în care curentul vagabond este mai ridicat, nu este exclusă formarea
scânteilor, care pot duce la explozia gazelor de încărcare (gaz detonant) care iese scânteilor, care pot duce la explozia gazelor de încărcare (gaz detonant) care iese
din dopurile celulelor sau din ventilele acestora. din dopurile celulelor sau din ventilele acestora.
Astfel, curăţarea bateriilor nu este necesară doar pentru asigrarea unei funcţionalităţi Astfel, curăţarea bateriilor nu este necesară doar pentru asigrarea unei funcţionalităţi
ridicate, ci reprezintă o parte componentă esenţială pentru respectarea precauţilor de ridicate, ci reprezintă o parte componentă esenţială pentru respectarea precauţilor de
prevenire a accidentelor. prevenire a accidentelor.
Curăţarea bateriilor de propulsare a vehiculelor Curăţarea bateriilor de propulsare a vehiculelor
• Respectaţi indicaţiile legate de pericole a instrucţiunilor de utilizare pentru baterii • Respectaţi indicaţiile legate de pericole a instrucţiunilor de utilizare pentru baterii
de propulsare a vehiculelor. de propulsare a vehiculelor.
• Pentru curăţare, bateria se va demonta din vehicul. • Pentru curăţare, bateria se va demonta din vehicul.
• Locul de amplasare pentru curăţare va fi selectat astfel încât la apa de curăţat cu • Locul de amplasare pentru curăţare va fi selectat astfel încât la apa de curăţat cu
conţinut electrolitic existentă va fi ghidată într-o staţie de tratare a apei reziduale. conţinut electrolitic existentă va fi ghidată într-o staţie de tratare a apei reziduale.
La eliminarea electrolitului uzat respectiv apa de clătit corespunzătoare se vor La eliminarea electrolitului uzat respectiv apa de clătit corespunzătoare se vor
respecta precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor cât şi respecta precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor cât şi
reglementările legale legate de ape şi reziduri. reglementările legale legate de ape şi reziduri.
0506.RO

0506.RO

15 15
• Se vor purta ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie. • Se vor purta ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie.
• Dopurile celulelor nu se vor scoate sau deschide, celulele vor fi menţinute • Dopurile celulelor nu se vor scoate sau deschide, celulele vor fi menţinute
închise. Se vor respecta prevederile legate de siguranţă a producătorului. închise. Se vor respecta prevederile legate de siguranţă a producătorului.
• Componentele din material plastic ale bateriei, în special recipientele celulelor se • Componentele din material plastic ale bateriei, în special recipientele celulelor se
vor curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare. vor curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare.
• După curăţarea suprafeţei bateriei, uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer • După curăţarea suprafeţei bateriei, uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer
comprimat sau cu lavete de curăţare. comprimat sau cu lavete de curăţare.
• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se • Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se
prevederilor numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN prevederilor numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN
50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea
electrolitului pentru acumulatorii din plumb".) electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)
Bateriile de propulsare a vehiculelor pot fi curăţate şi cu aparate de curăţare la Bateriile de propulsare a vehiculelor pot fi curăţate şi cu aparate de curăţare la
presiune ridicată. În acest sens se vor respecta instrucţiunile de siguranţă a presiune ridicată. În acest sens se vor respecta instrucţiunile de siguranţă a
dispozitivului de curăţare sub presiune. dispozitivului de curăţare sub presiune.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din material plastic, cum ar fi capacele Pentru a evita deteriorarea componentelor din material plastic, cum ar fi capacele
celulelor, a izolaţiei conectorilor celulelor şi a dopurilor, la procesul de curăţare se vor celulelor, a izolaţiei conectorilor celulelor şi a dopurilor, la procesul de curăţare se vor
respecta următoarele puncte: respecta următoarele puncte:

• Conectorii celulelor vor fi bine fixaţi respectiv strânşi. • Conectorii celulelor vor fi bine fixaţi respectiv strânşi.
• Dopurile celulelor vor fi montate, adică închise. • Dopurile celulelor vor fi montate, adică închise.
• Nu se vor utiliza substanţe de curăţire suplimentare. • Nu se vor utiliza substanţe de curăţire suplimentare.
• Setarea maximă admisă pentru temperatură la dispozitivul de curăţat este de: • Setarea maximă admisă pentru temperatură la dispozitivul de curăţat este de:
140° C. Astfel se asigură de obicei, ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de 140° C. Astfel se asigură de obicei, ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de
ieşire temperatura să nu depăşească 60° C. ieşire temperatura să nu depăşească 60° C.
• Distanţa duzei de evacuare a dispozitivului de curăţare cu unde să nu fie mai • Distanţa duzei de evacuare a dispozitivului de curăţare cu unde să nu fie mai
mică de 30 cm de a suprafaţa bateriei. mică de 30 cm de a suprafaţa bateriei.
• Presiunea maximă de regim va fi de 50 bar. • Presiunea maximă de regim va fi de 50 bar.
• Bateriile vor fi expuse pe suprafaţă mare la radiaţii pentru a evita supraîncălzirea • Bateriile vor fi expuse pe suprafaţă mare la radiaţii pentru a evita supraîncălzirea
locală. locală.
• Nu menţineţi unda mai mult de 3 s într-un loc. După curăţarea suprafeţei bateriei, • Nu menţineţi unda mai mult de 3 s într-un loc. După curăţarea suprafeţei bateriei,
uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare. uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare.
• Nu se vor utiliza aparate cu aer fierbinte cu flacără deschisă sau sârme • Nu se vor utiliza aparate cu aer fierbinte cu flacără deschisă sau sârme
incandescente. incandescente.
• Nu se va depăşi o temperatură la suprafaţa bateriei de 60° C. • Nu se va depăşi o temperatură la suprafaţa bateriei de 60° C.
• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se • Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se
prevederile numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN prevederile numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN
50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea
electrolitului pentru acumulatorii din plumb".) electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)
0506.RO

0506.RO
16 16
2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune 2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii din plumb cu celule având plăci cu strat gros de masă închise EPzV şi Baterii din plumb cu celule având plăci cu strat gros de masă închise EPzV şi
EPzV-BS EPzV-BS
Date nominale Date nominale
1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie 1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie
2. Tensiune nominală : 2,0 Volţi x număr celule 2. Tensiune nominală : 2,0 Volţi x număr celule
3. Curent de descărcare: C5/5h 3. Curent de descărcare: C5/5h
4. Temperatura nominală: 30° C 4. Temperatura nominală: 30° C
Bateriile EPzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplerea Bateriile EPzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplerea
cu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile de cu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile de
suprapresiune care se distrug la deschidere. suprapresiune care se distrug la deschidere.
Pentru a evita electrocutarea, explozia gazelor de încărcare sau, în cazul defectării Pentru a evita electrocutarea, explozia gazelor de încărcare sau, în cazul defectării
recipientelor celulelor, pentru evitarea provocării iritaţiilor provocate de electrolit, sunt recipientelor celulelor, pentru evitarea provocării iritaţiilor provocate de electrolit, sunt
valabile aceleaşi condiţii de siguranţă pentru utilizarea bateriilor închise ca şi cele valabile aceleaşi condiţii de siguranţă pentru utilizarea bateriilor închise ca şi cele
pentru cele cu electrolit lichid. pentru cele cu electrolit lichid.

• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agăţaţ-o într-un loc vizibil în locul de • Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agăţaţ-o într-un loc vizibil în locul de
încărcare! încărcare!
• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de • Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de
specialitate! specialitate!

• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie! • La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!
• Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272 DIN • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272 DIN
50110-1. 50110-1.

• Fumatul interzis! • Fumatul interzis!


• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în • Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în
apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu! apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!
• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi • În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi
consultaţi imediat un medic. consultaţi imediat un medic.
• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid. • Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea! • Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave! • Electrolitul provoacă iritaţii grave!


• În regimul normal de funcţionare este exclus contactul cu electrolit. În cazul • În regimul normal de funcţionare este exclus contactul cu electrolit. În cazul
distrugerii carcasei electrolitul legat scurs este la fel de iritant ca şi cel lichid. distrugerii carcasei electrolitul legat scurs este la fel de iritant ca şi cel lichid.
• Nu răsturnaţi bateria! • Nu răsturnaţi bateria!
• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de • Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de
ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea
celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord ! celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !
• Tensiune electrică periculoasă! • Tensiune electrică periculoasă!
• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de • Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de
aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie. aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.
0506.RO

0506.RO

17 17
În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea pieselor de schimb În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea pieselor de schimb
neoriginale în cadrul reparaţiior şi a intervenţiilor proprii garanţia devine nulă. neoriginale în cadrul reparaţiior şi a intervenţiilor proprii garanţia devine nulă.
Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipului
de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător). de protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).
1. Punerea în funcţiune 1. Punerea în funcţiune

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei. Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.
Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect. Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect.
În caz contrat se poate deteriora bateria, vehiculul sau încărcătorul. În caz contrat se poate deteriora bateria, vehiculul sau încărcătorul.
Bateria se va încărca conform punctului 2.2. Bateria se va încărca conform punctului 2.2.
Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector: Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:

Oţel Oţel
M 10 23 ± 1 Nm. M 10 23 ± 1 Nm.

2. Exploatare 2. Exploatare
Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272- Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-
3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice". 3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".
2.1 Descărcare 2.1 Descărcare

Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi. Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.
Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar în Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar în
starea neconectării la curent. starea neconectării la curent.
Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc 60% Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc 60%
din capacitatea nominală. din capacitatea nominală.
Descărcările mai mari de 80% din capacitatea nominală sunt considerate descărcări Descărcările mai mari de 80% din capacitatea nominală sunt considerate descărcări
complete şi nu sunt permise. Acestea scurtează semnificativ durata de utilizare a complete şi nu sunt permise. Acestea scurtează semnificativ durata de utilizare a
bateriei. Pentru a calcula nivelul de descărcare se vor utiliza doar dispozitive de bateriei. Pentru a calcula nivelul de descărcare se vor utiliza doar dispozitive de
afişare a nivelului de descărcare aprobate de către producător. afişare a nivelului de descărcare aprobate de către producător.

Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână descărcate. Acest Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână descărcate. Acest
lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate. lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.
2.2 Încărcare 2.2 Încărcare
Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Procesele de încărcare conform DIN Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Procesele de încărcare conform DIN
41773 şi DIN 41774 se vor aplica doar cu modificările aprobate de producător. De 41773 şi DIN 41774 se vor aplica doar cu modificările aprobate de producător. De
accea se vor utiliza doar încărcătoare aprobate de către producătorul de baterii. accea se vor utiliza doar încărcătoare aprobate de către producătorul de baterii.
Pentru a evita formarea inadmisibilă a gazelor şi suprasolicitarea cablurilor electrice Pentru a evita formarea inadmisibilă a gazelor şi suprasolicitarea cablurilor electrice
şi a contactelor, conexiunile se vor efectua doar la încărcătoare adecvate dimensiunii şi a contactelor, conexiunile se vor efectua doar la încărcătoare adecvate dimensiunii
bateriei. bateriei.
Bateriile EPzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze. Bateriile EPzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze.

La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se va La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se va
deschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare a deschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare a
0506.RO

0506.RO
bateriei. bateriei.

18 18
Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectiv Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectiv
minus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul. minus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul.

La încărcare temperatura creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar La încărcare temperatura creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar
dacă temperatura se află sub 35°C. Temperatura bateriilor va fi de cel puţin 15 °C, în dacă temperatura se află sub 35°C. Temperatura bateriilor va fi de cel puţin 15 °C, în
caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare. Dacă temperatura este caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare. Dacă temperatura este
constant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare a constant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare a
tensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură. tensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură.

În acest sens se va utiliza factorul de corectură conform DIN N 50272 - 1 (proiect) cu În acest sens se va utiliza factorul de corectură conform DIN N 50272 - 1 (proiect) cu
-0,005 V/Z. -0,005 V/Z.
Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone periculoase: Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone periculoase:
Aceste baterii care se utilizează conform EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zone Aceste baterii care se utilizează conform EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zone
Ex II în zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce prezintă pericol de Ex II în zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce prezintă pericol de
explozie. Se vor respecta instrucţiunile de avertizare de pe baterie. explozie. Se vor respecta instrucţiunile de avertizare de pe baterie.
2.3 Încărcarea de compensare 2.3 Încărcarea de compensare
Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de utilizare şi la menţinerea Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de utilizare şi la menţinerea
capacităţii. Încărcările de compensare se vor efectua la finalul încărcărilor normale. capacităţii. Încărcările de compensare se vor efectua la finalul încărcărilor normale.
Acestea sunt necesare după descărcări complete sau încărcări insuficiente repetate. Acestea sunt necesare după descărcări complete sau încărcări insuficiente repetate.
De accea, pentru încărcarea compensatorie se vor utiliza doar încărcătoare aprobate De accea, pentru încărcarea compensatorie se vor utiliza doar încărcătoare aprobate
de către producătorul de baterii. de către producătorul de baterii.
Respectaţi temperatura Respectaţi temperatura
2.4 Temperatură 2.4 Temperatură
Temperatura bateriei de 30°C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mai Temperatura bateriei de 30°C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mai
ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea ridicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitatea
disponibilă. disponibilă.
45°C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de regim. 45°C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de regim.
2.5 Electrolit 2.5 Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fi Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fi
măsurată. măsurată.

3. Întreţinere 3. Întreţinere
Nu completaţi cu apă! Nu completaţi cu apă!

3.1 Zilnic 3.1 Zilnic


Încărcaţi bateria după fiecare descărcare. Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.
0506.RO

0506.RO

19 19
3.2 Săptămânal 3.2 Săptămânal

Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice. Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice.

3.3 Trimestrial 3.3 Trimestrial

După încărcarea completă şi un timp de inactivitate de cel puţin 5 ore se vor măsura După încărcarea completă şi un timp de inactivitate de cel puţin 5 ore se vor măsura
şi înregistra următoarele: şi înregistra următoarele:
• Tensiunea totală • Tensiunea totală
• Tensiunile individuale • Tensiunile individuale
În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare sau
diferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificare diferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificare
suplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi. suplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.
3.4 Anual 3.4 Anual
Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie de Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie de
necesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei. necesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.
Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN 43539 partea Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN 43539 partea
1. 1.
Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50 Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50
conform DIN EN 50272-3. conform DIN EN 50272-3.

La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 . La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .
4. Îngrijire 4. Îngrijire
Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea se Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea se
va face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor". va face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor".
Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acest Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acest
sens. sens.
Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă deficienţe, Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă deficienţe,
pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita coroziunea băi. pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita coroziunea băi.
Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest scop serviciul Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest scop serviciul
clienţi. clienţi.
5. Depozitare 5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acestea Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acestea
vor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ. vor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.
Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni de
încărcare: încărcare:
1. Încărcare completă semestrială conform punctului 2.2 În cazul unui utilizator 1. Încărcare completă semestrială conform punctului 2.2 În cazul unui utilizator
conectat, de ex. dispozitive de măsurare şi control, încărcarea completă poate fi conectat, de ex. dispozitive de măsurare şi control, încărcarea completă poate fi
necesară deja după 14 zile. necesară deja după 14 zile.
2. Încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 Volţi x numărul celulelor. 2. Încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 Volţi x numărul celulelor.
Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de utilizare. Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de utilizare.
0506.RO

0506.RO
20 20
6. Defecţiuni 6. Defecţiuni

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediat Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediat
serviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remedierea serviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remedierea
defecţiunilor. defecţiunilor.
Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor. Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizare
specială. specială.
Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiată Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiată
nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer. nu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.
Tipul preluării şi al utilizării se va conveni cu producătorul conform § Tipul preluării şi al utilizării se va conveni cu producătorul conform §
8 BattV. 8 BattV.
Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice. Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune 7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

2/3 6 2/3 6
1 2 1 2
Typ Baujahr Typ Baujahr
Type Year of manufacture Type Year of manufacture

4 Serien-Nr.
Serial-Nr.
3
Lieferanten Nr.
Supplier No.
4
5 4 Serien-Nr.
Serial-Nr.
3
Lieferanten Nr.
Supplier No.
4
5
10 Nennspannung
Nominal Voltage
5
Kapazität
Capacity
6

5
11 10 Nennspannung
Nominal Voltage
5
Kapazität
Capacity
6

5
11
12
7
Zellenzahl
Number of Cells
Batteriegewicht min/max
Battery mass min/max
8
13 12
7
Zellenzahl
Number of Cells
Batteriegewicht min/max
Battery mass min/max
8
13

7 7
9 9

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany
Hersteller Hersteller
Manufacturer Manufacturer

1 1
8 8
Pb Pb Pb Pb

9 9
14 14

Poz. Denumirea Poz. Denumirea Poz. Denumirea Poz. Denumirea


1 Logo 8 Semn reciclare 1 Logo 8 Semn reciclare
2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale 2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale
3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie 3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie
4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie 4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie
5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie 5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie
6 Data livrării 13 Greutate - Baterie 6 Data livrării 13 Greutate - Baterie
7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare 7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi. * Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.
0506.RO

0506.RO

21 21
22
0506.RO

22

0506.RO