You are on page 1of 15

I podela vremena u engleskom jeziku

– prošlost
– sadašnjost
– budućnost

II podela vremena u engleskom jeziku


– simple (prosta)
– continuous (trajna)
– perfect (prošla)

III podela vremena u engleskom jeziku


prema pomoćnom glagolu – auxiliary verb, koji se koristi da bi se određeno
vreme napravilo, zajedno sa glavnim glagolom – main verb
– to do (raditi, činiti)
– to be (biti – tu se najčešće greši)
– to have (imati)
Važno: Svaki od navedenih pomoćnih glagola, može biti i glavni glagol, kada se
koristi u svom osnovnom značenju, datom u zagradi.
U engleskom jeziku postoji 12 vremena. Mi to svodimo na 6 vremena, koja se
najčešće koriste i koja predstavljaju neku osnovu za solidnu komunikaciju a da
ne pričamo o dobroj oceni. To su:
1.Present Simple Tense
2.Present Continuous Tense
3.Present Perfect Tense
4.Past Simple Tense
5.Past Perfect Tense
6.Future Tense
(1) Sadašnja vremena

1. Present Simple

a) način građenja:

--> za prvo i drugo lice jednine i sva lica množine: od infinitiva glagola (go, work, speak,
study).
--> za treće lice jednine se na infinitiv dodaje nastavak "s" ili "es". (goes, works, speaks,
studies).

* Ako se glagol završava na "ss", "sh" "ch", "x" ili "o", u trećem licu jednine se dodaje "es" na
infinitiv (kiss - kisses, finish - finishes, watch - watches, mix - mixes, go – goes).

* Ako se glagol završava na "y", u trećem licu jednine se "y" menja u "i" i dodaje se nastavak
"es". (study - studies, copy - copies, try - tries, carry - carries)

b) upotreba:

- za opis radnji koje se ponavljaju (+ predstavljanje navika):


Blue gets up at 6 o'clock every morning.

- za opis relativno trajnih (permamentnih) stanja:


An AMF fights malware.

- za opis generalnih istina:


The Earth moves around the Sun.

- za opis ličnih osobina:


Saten likes chocolate.

- za opis naučnih činjenica:


Water boils at 100°C.

- za predstavljanje naslova u novinama:


George Clooney's pet pig heads to Hog Heaven

- za opis fiksnog reda vožnje:


The train leaves at 9.30 AM

- kada govorimo o ljudima i stvarima u opštem smislu:


People make choices because they can't have everything they want.

- kada dajemo instrukcije:


Pour all ingredients into a mixing bowl and mix until smooth.
2. Present Continuous

a) način građenja:

--> prezent od pomoćnog glagola "to be" + Present Participle glavnog glagola.
// oblik: infinitiv + ing se naziva Present Participle.

b) upotreba:

- za opis akcija koje se dešavaju u trenutku govora:


Look, XY is trolling again.

- za opis tekućeg procesa koji traje (ali se ne dešava baš u trenutku govora):
I am studying Medicine.

- za opis planirane akcije u budućnosti:


Srki is buying a car this week.

- za opis privremenih akcija koje se dešavaju u nekom vremenskom periodu (today, this week,
this semester, this year):
I'm living with my parents at the moment but soon I'll buy my own house.

- za opis tekućih trendova:


MyCity is rising constantly because of forum quality.

- za opis radnji koje se ponavljaju i koje su iritantne za govornika:


Aca is always getting into trouble in school.
3. Present Perfect

a) način građenja:

--> prezent pomoćnog glagola "to have" + Past Participle glavnog glagola.

//Past Participle se gradi kao "infinitiv" + "ed", kod pravilnih glagola. Kod nepravilnih treba
pogledati i naučiti particip (III kolona iz tabele nepravilnih glagola).

b) upotreba:

- za opis akcija započetih u prošlosti, a koje su se upravo završile:


I have just written my article.

- za opis akcija koje su se desile u prošlosti, sa vidljivim posledicama:


I have twisted my ankle.

- često se koristi kada se ne pominju vremenske odrednice:


Gerry has failed his exam again.

- za opis akcija koje su se desile u skorije vreme:


Ben has just arrived in Victoria.

- upotreba sa "for" i "since":


* for - za označavanje vremenskog perioda: Greg has lived here for 20 years.
* since - za označavanje početka perioda: Greg has lived here since 1978.

- za diskusiju o generalnom životnom iskustvu:


Have you ever worked abroad?

- za posmatrane akcije koje su se već jednom desile u prošlosti:


She has already printed this page.
4. Present Perfect Continuous

a) način građenja:

--> present perfect od pomoćnog glagola "to be" (dakle, have been ili has been) + present
participle glavnog glagola.

b) upotreba:

- za opis radnji koje su trajale neko vreme u prošlosti i skoro završile (sa vidljivim rezultatom):
I'm tired because I've been running.

- za opis akcija koje su počele u prošlosti i još traju (često se koriste "for" i "since"):
I have been reading for 2 hours.

- prilikom opisa nedovršenih radnji (u sprezi sa Present Perfect Tense):


I have been cleaning the house but I still haven’t finished.

- za naglašavanje trajanja aktivnosti:


I have been writing letters all morning.
(2) Prošla vremena

1. Past Simple (Preterite)

a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola, koji se kod pravilnih glagola dobija
dodavanjem nastavka -ed na infinitiv (ili nastavka -d kad se infinitiv završava na -e).
Kod nepravilnih glagola, prošlo vreme se "uči napamet", i to je druga kolona iz tabele
nepravilnih glagola.

* Primer sa pravilnim glagolom: "I helped."


* Primer sa nepravilnim glagolom: "I saw an interesting post yesterday."

Odrični oblik [-]: gradi se tako što se na odričan oblik prošlog vremena glagola "to do" (did
not ili skraćeno didn't) doda infinitiv glavnog glagola.
Primer: "I didn't pay my rent."

Upitni oblik [?]: gradi se pomoću prošlog vremena glagola to do (dakle did) i glavnog glagola
u infinitivu, s tim da --> prvo ide pomoćni glagol, pa subjekat pa glavni glagol.
Primer: "Did you go?"

Upitne rečenice mogu počinjati i sa upitnim rečima (when, where, what, why ).
Primer 1: "When did you travel to America?"
Primer 2: "Where did he go last night?"

b) upotreba:

- završene radnje u određeno (poznato) vreme u prošlosti:


Last month, I traveled to a concert in Uzice.

- za nekoliko radnji u prošlosti koje se događaju zaredom:


I finished work, went to Rzav, and found a nice beach.

- za trajanje neke radnje u prošlosti:


We talked on the phone for half an hour.

- za neku naviku iz prošlosti:


I worked in a bar after school.

- za neke činjenice iz prošlosti:


He didn't like tomatoes before.

- za neke rečenice sa uslovom, koje počinju sa when:


When I paid her one dollar, she answered my question.
2. Past Continuous

a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se tako što na prošlo vreme glagola ”to be” (was ili were)
dodamo particip prezenta glavnog glagola.
//particip prezenta se gradi dodavanjem nastavka -ing na infinitiv.
Primer 1 (sa was): "She was reading."
Primer 2 (sa were): "We were playing."

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na was ili were dodajemo not (was
not ili wasn't i were not ili weren't)
Primer: "She was not/wasn't reading. "

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena
glagola "to be" u rečenici.
Primer: "Was she playing?".

b) upotreba:

- prekinuta radnja u prošlosti:


I was watching TV when she called.

- dve istovremene radnje u prošlosti:


I was studying while he was making dinner.

- konstantno ponavljanje neke iritirajuće radnje u prošlosti (najčesce reči su always ili
constantly):
He was constantly talking. He annoyed everyone.

Važno: Razlikujte Past Continuous i Past Simple!

Past Simple: "Last night at 6 PM, I ate dinner."


To znači da je radnja počela tačno u 18h.

Past Continuous: "Last night at 6 PM, I was eating dinner."


To znači da je radnja počela pre, ali da je trajala i u 18h.

Takođe, razlikujte i ove dve upotrebe Past Simple-a i Continuous-a:

Past Simple: "I was studying when she called."


Past Continuous: "While I was studying, she called."
3. Past Perfect (Pluperfect)

a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola "to have" (had) i prošlog
participa glagola.
//prošli particip glagola može biti pravilan (gradi se dodavanjem nastavka -ed na infinitiv), ili
nepravilan (treća kolona u tabeli nepravilnih glagola).
Primer: "I had saved my document before the computer crashed. "

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na had dodajemo not(had not)
Primer: "You had not studied English before you moved to New York. "

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena
glagola "to have" u rečenici.
Primer: "You had not studied English before you moved to New York?"

b) upotreba:

- upotrebljava se za radnju koja se završila pre neke druge radnje


I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.

- trajanje neke radnje u prošlosti pre neke druge (kod svršenih glagola):
We had had that car for ten years before it broke down.

- tačno određeno vreme neke radnje:


She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

* za razliku od Present Perfect-a, uz Past Perfect je moguće koristiti tačne vremenske odrednice.
Iako je moguće, najčešće nije potrebno.
Napomene:

Ako u rečenici postoji before/after, moguće je Past Perfect zameniti Past Simple-om:

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

Obe rečenice su pravilne.

Obrati pažnju!

Ako se ne naglasi tačno vreme u rečenici, Past Simple ne može zameniti Past Perfect.

She never saw a bear before she moved to Alaska.

She had never seen a bear before she moved to Alaska.


4. Past Perfect Continuous

a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola "to have" (had) , prošlog
participa glagola "to be" (been) i sadašnjeg participa glavnog glagola.

Primer: "You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived. "

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na had dodajemo not(had not)

Primer: "You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived."

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena
glagola "to have" u rečenici.

Primer: "Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived?"

b) upotreba:

- trajanje neke radnje u prošlosti pre neke druge:


They had been talking for over an hour before Tony arrived.

- razlog za nešto u prošlosti:


Sam gained weight because he had been overeating.

Past Continuous vs. Past Perfect Continuous

Ako se u rečenici ne nađe neka reč koja određuje dužinu radnje, englezi koriste Past
Continuous češće nego Past Perfect Continuous.
Budite oprezni jer to može promeniti značenje rečenice.
--> Past Continuous naglašava prekinute radnje,
--> dok Past Perfect Continuous naglašava trajanje radnje pre neke druge.

Proučite primere ispod da biste shvatili razliku.

Primeri:

He was tired because he was exercising so hard.


Ova rečenica nam pokazuje da je on bio umoran zato sto je vežbao u tom momentu.

He was tired because he had been exercising so hard.


Ova rečenica nam pokazuje da je on bio umoran zato sto je vežbao duže vreme. Moguće je da i
dalje vežba, ili da je upravo završio sa vežbanjem.
(3) Buduća vremena

1. Future Simple

a) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will/shall + infinitiv glavnog glagola.


* shall se može koristiti u prvom licu jednine i množine (nije greška ako se stavi will).

b) upotreba:

- za radnju koja će se desiti u budućnosti u određeno vreme


He will get up at 6 AM.

- za dobrovoljnu akciju
I will get you some juice.

- za davanje obećanja
I will call you, as soon as I return from Parise.

- za izražavanje planske odluke


I will spend my vacation in Egypt.
2. Future Continuous

a) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to be + present participle glavnog


glagola.

b) upotreba:

- Trajno buduće vreme označava radnju koja će trajati izvesno vreme u budućnosti.
I will be playing rugby at 9 am tomorrow.
It will be raining when you return.
3. Future Perfect

a) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to have + past participle glavnog glagola

b) upotreba:

- za radnju koja će se desiti pre neke druge radnje u budućnosti


When you arrive, the bus will have left.

- za radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti


They will have left the library by 4 PM.
4. Future Perfect Continuous

a) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to have + past participle od glagola to
be + present participleglavnog glagola.

b) upotreba:

- za izražavanje radnje koja traje, i trajaće do određenog budućeg vremena ili trenutka u
budućnosti, a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti.

At 8 PM, I will have been working for 12 hours


Glagoli imaju dva stanja:
a) aktiv (radno stanje)
b) pasiv (trpno stanje).

* Ako subjekat rečenice vrši radnju, glagol je u aktivu.


Mcrule plays basketball every day.

* Ako subjekat rečenice trpi radnju, glagol je u pasivu.


Basketball is played every day.

Način građenja:
--> objekat aktivne rečenice (basketball) postaje subjekat pasivne rečenice
--> gradi se od odgovarajućeg vremena od glagola to be + past participle glavnog glagola.
* "odgovarajuće vreme" glagola to be, je konzistentno sa vrstom vremena koje se koristi u
aktivnoj rečenici.
// gore, u primeru, glagol aktiva je bio u Present Simple Tense (plays), pa je zbog toga u oblik u
pasivu is played.

Idea za ostale oblike pasiva, pogledati tabelu.