You are on page 1of 16

Ev eleji Í.

elmérés A név:

Az elefiíntes a mókus

Bekösztjntött irz esős ev'szak.Annyírazuhogottaz eső, hogy a folyok kiontöttek;a víz nap-
ról naprator,ábberr-relkedett.
Az áradás elől meg az elefántnakis menekülniekellett,nehogy vizbe fulladjon.Futtában
egy gázlóhoz ért.ahol átlábolhatotta magasabbfekvésűtúlsópartra.
Amikor a gázló egyik sziklájáraakartlépni,egy rémült,ágba kapaszkodómókust pillantott
meg a sebesáradatban.
- Ments meg, mentsmeg, elefánt,különben végemvan! _ rimánkodotta mókus.
Az eleÍántmegsajnáltaaz ál|atkát,éskiemeltea vizből. A mókus örömében sírvaköszön-
te meg' aztán felkapaszkodottaz elefánthátára,s megÍbgadta, hogy soha nem hagyjael nagy
segítőtársát.
Az elefánt,hátán a mókussal' szerencsésen átgázolta túlsópartra.
E|eintevolt élelmükbőven, manióka,banán ésmindenféleegyébgyümölcs. A viz azonban
tovább emelkedettésújramenekülniükkellett.Végül egy magasabb,kavicsosterületreértek.
Megéheztek.De itt sem manióka, sem banán nem termett,amit az elefánt az ormányával le-
szedhetettvolna, de mégfű sem nőtt; semmi ennivalót nem talált. Lefeküdt szomorúanegy
roppantmagasfa tövébe.Akkor a mókus lemászotta hátáról, ésfelkapaszkodotta roppantma-
gas fára.Egyszer csak potyognikezdettaz elefántköré a sok gyümölcs, hogy csak úgyrengett
a föld. Mire az elefántfelébredt,mindenüttgyümölcs volt körülötte, annyit ehetett'amennyi
belefért,ésmégmaradtis belőle. Akkor a mókus lemászott a fáról.
- Látod, elefánt'te megmentetted az életemet,énpedig a tiédet.
_ Most látom' hogy mit éra jótett! Valóban a biztos haláltól szabadítottál
meg, különben éhen
VeSZtemvolna - válaszolt az e|efánt,s könnyezett a meghatottságtól.
Amíg az áradás tartott,a mókus mindennap felmászott a roppant magas fára, s elegendcí
gyümölcsöt rázott le elefánt baráda számára.
Afrikai népmese (J ékely Endre .fordítíts
cl)

1. Pótold a mondatok hiányzó szavait a kérdeseksegítségével!

Ennek a mesénekaz. esa a szereplői,Az dllatok


Mi? Mi?
a(z) éInek.A történetaz jdt szódik,
Hol? Mikor?

2. a)IiltÍu;dalá a kérdesekre a választ a msében!

Miért segítettaz elefant a mókusnak?


Miért kellett újramenekülniük?
Miért volt sz,omorú
az elefánt?
b) Írd le röüden, horyan segítetta mókus a barátjrfln!
Ev eic.

Eg:
3. SzrímozÍíssat
á|lítsd időrendbe az eseményeket! törékcr
elszan
A mókus ctz,elefónt ,segítségére
,sietett, senki.,
I's,mét
útra keltek é'séhe:'tek. éppen '
-S;
Az eleÍant ntenektilt a:' aradds elől.
ta reg-
Megmentette u mókust i's.
hosszL.
pard.,.
4. Fejezd kÍery ismert közmondríssal a mesébőlvett mondatot! borzu.

,,Ltitod, elefant, te negmentetted az' éleÍetnet,éttpetlig ct tiédet. ban k,


- S,

5. Keretezd be azokat a tulajdonságoka! amelyek minkétáIlatra illenek! Amik

- LI'
I i - l

iri,qy, 'segít(íkés:,,
i.jetlt,kup:''si,htílós, relhetet!ett,irj's'íl,tí,elke.set.etIt,tt újra ii :
E.
ó. Kiisd iissze a szavaka! kifejezeseket a magrarrizatukkal! -
-\ i a

k o d l e.
átlábolt - LJ
I Ll
két"ség b ee'se tt, i.jetl t
tr
rémült k i ;tr.1'r;
r.r5, r, a ul ak <,It
Ott 1. -
sebesáradatban títgú:.olt - L.,
rimánk<ldott .q.\.or.'ví1fo l y-ó,sb a tt - tc'ttr' -
mani(rka elérzékenyült
könnyezett a meghatottságtól ő.sercteigümölc's
[E
Osszesen: m 1. Póto

JAVAsol jI nRrt'rl,t'És 20 2J ponr .5


l ( > - 1 9p o n t l
K i l ' í l ó a n l ] l c g r j f t c t t Ü i ri z ' l . l . r . . i i . : r . r i
L.
J t i l d o l g o z t i i i . d c k r . ' i i l , ' n t . r t r . , : :. . . : r l
I I l - 5p o n r F i g ) , e l n t c s e b b e n d r r l l L r z zI
7 I0 porrt 'I(ibbször
l is olva:cl cl r .2," e,--
{) 6 pont I es alilposan condOltl lll il lel.r.l-.t,,K-i:
( l
t
ipq.t9P93 D tu:spruDl ro2s'posDtuilopt'u tLtaulratJ4l
/ nt |b't il alJ 3 a:^Dl,D,pJ a3 a':D tul tú a|,D!.1DlD ].t? tI^l
,;p-tp rlo ;t1 n y V3 as1r3 as^IIt)polu DLut.tt.t? tW
'7
iueqgseE Blzs ,v^B eJ)les?pr.e{B gtB pTl.trí(p
(,loH
')t)u!? (':)DIotDllr)':V 'tol(la-ta:sD
i!r,4 r.!W i!n
I) )'a t) \2It)t^)ltt t) IaUUE
ile^?E9$t8es{es?pJ?{ B |TB^Bzs9zÁu9Tq{o|Bpuotu B plolgd .I lcc
Í-;-
I
(nsytlpto{a-tpug Qa>19s) asatutlgtt!D\!r'{v
.re.e 7,e Ez.,orreiler -
ipale^1]e1 ]9iIlB.{uuuu pau]eZIJ lu88eszsouo8 puqezsrueuÁ8oq.polnuu18eu'qqu1u3e1 -
rzspBJBru sr llo
19Q.itnre{ eqecde1e1Á8oq .pa1urepre8etr11-.uo|eu u llo8;oÁ8rn- iuosJuIsueqe8etuezsa-
i1u91sn1uouulI{ )o]PZZnHii,zaeJéJ| uel]9plaI-o.JII^I- .prudoe1uue]1nre8ur u]8osruq- i9H -
.11o llo^ trreuJPIU uuquozn Áue,louozsnt .l9!.por
V
-zsudurtsc1o.3
]ut8eu Á8oq .uupuoÁ1o; e o]SaJa{U1!Zu,,IgJlueI 1]91I9^n - i.pelleÁ3r13e61-
IeJ
'eqgpdusc u sg
luuddnqezssr^
'algleq uloz:-uLu l) PJ[n
pleu .equerene ruor8nezsslA- .p-redoe1 e Io.]luuÁuoJ- iteppeuezs]u|usu ps9l Jo{{P ]9H _
i)41{au {ezs^It{ tueN -
:11o1I9I)I.o.J
t1utusoBue4rn.1 u .1u9]r9trur Á8oq !DIeu {Plpuoulle Jo)ItuV
'uoleu B eqzol ro)Ie
.lotzo)tutr^Igrl6 - Ugzs - a)tatgloq t]gtnIntr-
1pu8uLu pe11eÁ8ezs tueN _ .n?a ze u]8ocutc- ilouozso{sr1dez5 - I
;pe39t)tulluJ1oJ sr8eu trozose 'lgt8esqeze 3oro1 uuq
-UoZeruoruoÁ8 V .{ouu^I)uleu IuJeAo11a 1se8ezs1tq .seÁueuQun{s.ese .ue]pnlse3a6 -
:][[e^IJBJ b.9.JJeZeuale8e ze IaU]JneZS SoJnZS.39'qg zu u1oÁ3ueo]ZsuzJoq
Á8oq .ltQ|9J.ilel pPqBZs]ultul]ap .u9 ue31.lopo1zsede1q ]1BIBseluel1tduezs.1usct-uu1 .prud
-oel B S9.]ale1o)Il.uull?^]ulu.eqJopo8 e e1a]]e]ZSeJe Á3n 1ugr1So^tZS e 1zep|eu ,1P,,IeZs nZSsoLI
Áue,touozsn1Á3a e13e.re1 Á8oq .ttopgtuq8etu u;tÁuue8gzsoi uto1lody '1au-ra3e ze 1n3enu1
-puotu- e ues ,pe391ruas tueu
ilep9Á]nJeÁ1e.l )Elelueq ?qq91uqos Á8oq .uope8o1InlueZS-
:]]epzé)ILIZOpn{Sa 1e88esuedde
pfutu'1o31op u u13o3e.rse1a8rg8r Jo)plpprudoelV 'tsauroroso^rzslazo) Irpe)zsaJer.u tuesr{ues
Zoqpe^eueJ oz8ue;e,,l.|e11zs ueÁ1tzu tueueH .uoipo1uutur.l ]ro8aslr3as ÁÉoq.te8eruBIuPZSJo
p|uru.tlg8roqS3 uoquoq e't3uo|.ro e]ulaloprudoa1 .teppl.o.J
V 8eu 1e11eÁ11e3 soquo1.Áue1erql
u 1eÁ1eruu .eqropo8Á1eu u eqqu prcdoa1e .razsÁ8g
eq )eippJ se )u]Sl])oZSBpB^ 1ul?qnza1aq
t-
l i
pJ-BdoeI$o{nq eqruoJa V
:Aau g sgrgr.uleJ
pfele,tg
b) Írd le röviden, hogran mentette megazegér a leoprirdot! Féléli

3. Számozr{ssaláltítsd időrendbe az eseményeket! A \..

ésked'.
A majont eg\, ravas:, csellel ntegleckéztettea.fenevadat, é l .S z a :
A leopórd beleesett egt mél7-gödörbe. merlil .
A gotlosz' dllrlt 'fel akarta fctlni megmentőiét. lete es-
A kisegér a segítségéresietett. rópa n.
I C\ -

a faro,'
+. irale röviden a mesetanulságát! gitik \1
Tir,
taláL'.'i
ésor:-
ji,ikke .
5. Kösd az r{llatokhoz a rájuk legiellemzőbb tulajdonságokat! t,'"
.\.
nl rlrl.
rűvaSz, LE,OPARD segítőké's",
kiilr 1..;
hcÍLótlan EGÉR kéts:.íníí kültli
.iólelkíí MAJOM r- -
N.:

tak .,
6. Kösd össze a szavakat' kifejezeseket a masrarázafukkal! egerz
plll-tr':-.

fogta a dolgot
ígérgetésre rokonság het,r.-
retyerutya megilletődött
meghatódott nteglLtgadta
rárivaIlt c,sapdóba esett
1. [Iuz
fö1fortyant rákiabdlt
kelepcébekerült .felhtiborodott E.
L.
Osszesen:aEl L.

JAVASOI,T ERTEKELES 20-22 pont 5


l6 i9 pont l
K i r , á l o a n Í l ] c g ó | t c t t e (x]; / o l v a s o t t a k a t I
Jtil dtrlgtlztál' tle kissé ptlntatlan r tgv I
2. Bek
Il-15 pont .l l-'igl elrneseLrbcn ilollozz ! foga
7 I0 pont l Tiibbsziil is olr astl el u sziir csct.
0- 6 pont I rr: lliiposan gondoltl iil ii leltdat()knti
1.b
'lDll?
uaru ilap?^ uollo'zolofl
uaru 'Sozoutruua\a(Bl! uQplgJzDt?zsD Drpt^V
ip^?8?stlias ?a^ozsD lDlotDpuoru D aq p:atal (q
,fiaur 'uaqBatozs D aq pzaptax (D
iD.tplA D la ua1ara111tat
eÁpqg1q :s?pza{eq.I
l8etu pzeuptog
uBgILBugileup gz,(ugFl {es,epze{eqV i1u:lolBpclal s Eeu ppp lu?{ues?pze{4fl Z
'D.tpt.\n n1alnFpl t)Jais unt?oq 'otloyutaq Satozs t:;:1 -
lq= |
'lo.u),tpt.rD leL I
lo:ol lillapJarasr soluot Satozs D zg
'l().tD.rpt.\
D la puow ppu?uQl t9a Saaozs tt zg t-
lel
.I
irsRItI'Bzet1gzo41euo^eJEeÁgzsseíIq B 9IB pzBH
uoruottulDposJ PzsaruJat V :poog aIyDqJ
.I1eI'IJele
SI]e^e9I-0I e InJo{1eIeÁ8oq .gtsq
.uozso{ uu1ulpuo8 u u-reÁuoztg .u9t|e1u áI uolnsuq e Uylze.uoued
{Bupotu1el? )euue )uuZSnSJ
B {BuzsuLuye3 ursu8uru9f '..luuzo1uezs"uouedztl e lultuu 'lulel leqal lp)opulusJu.tpt.t zse8e
'eqzll u
uelgJ ']a^o)u 1e 1u1du1rgle {aueJ e Inuelte^zg{s9 )e}lnreulale,r:o8n)nug}n {ul
-I9qop sr1 >1eÁ1eruu .lu{PJpI^ >1a11eÁ3r1BaIN .PJpI^ B .So{9]9| ueÁ1o ]u[Iu Se^e)
1e)e^o{ ]ultu
...uoqtuopeÁ8urJ.. u9Il])
Á3e.tz8e't [n^I)ue{Zsg;e te8as1nzsE,]eIIeutzsrluoÁ8u5i.1eudozs3r19q61 1eÁ1eur.19{Á19)
g-7 u-r8e1rnezzoq ueq)ezseJP EJpI^y .su1tÁuozgllazs Á3e se1rÁur1npaÁ8e ZJ^V .)tll}Áu
ln9l.o..+
.8eur qrde uaq8arn Á8un uuq8ue1req
l]uIeT^ e 8e1oteqa1 teru|aqy t]redztl ]e1ZSaJuJpl^V
'de:eq uq{nsuq e uen:ezsselad
-a13eru sa Á8u'l .tu1:e; u r:|de11e Á8u,tsa .- uequÁuuJlS9IruBJ9 ze
lnJeluel IBIBq I9JIn19q 1e>11ni
-aJ u {PuIIBue.r1uÁ8 {BIequ - Itzsn ueqruezspxu uJpI^u ueq1oÁ1o3 y .ufur:z1e1res91rÁu.uo se
'{lzs9pu're1uzs|euuqele]
-InJu^{nqEw z|^u uelu .IupBJBtU }]€ I B ZI^u pnt 8rcred191uILuqqgJ
-1y 'ufdu1lesr e 'tg{gqe 'lo>lcoduuszed u uqeuap 'llg 'loq{EIPq P)9BId9J
lgsrruzs lgq)to{9r
.tnZSeJuÁpuqozsnDgZQ) 'uE'\ .11113
1e|inze uolosluq P ||ns-E uruscuepx
-eSIuq9Isotuzl.pI^QJ uPqSuZSn zy .uruu;8olq0I-1 e8eruotlsal.Jeleu Z.I-t unÁ8aI€ u oJBJ P
pzssoqlseJ 'potuol 'nurzsBuJuqulepung 'ltopo)zetulu{luzoqpoutalg rzrl e aseildeyepsel
.IIZouPl llepe^ uu]]ozo)o.J y 'l1nlzsndl{ulelolnJetÁ8euudo"I
9Zo) )to]BII9
.na ueqe1zo{1e^o) e se sgzaÁuuezs]ezeÁuJgl .Plqglv 59 ulSZV .udorngzse8e e1e1
]BZsBpu^ V
-nre1 rsepehetlg 'uuqqol u uluu 'ozsn I:etsahl 'tvllelzrl rzu31'e1ezI^
leuzsn )pl_oJ )BSJ InJeru
.1[e)]SctuoÁueq ue1teseuop[o'JZPJ9ZS .I9
se {IZsnuasaÁ8n.ueqzt'te qqeÁuo>1g8zoru Iuuuuep
.ueq}ezseuJelpPqBZsu IulEIleqat u9{1IJsou|us:IBII9se^pe)Se
}e1ol?re1uzsi9Éu1orgzq uaur
'ufrugqoq3e1t.t1u1yu zE Brpl^V
sofgg '{lzs}gl)uuuulutpuo8Srpuru so 'ruzo{prozslerozsr1e
;azo,rylzs lalazs BJp!^Y
:^eu V s9r9uleJ I^919d
2. bekezdes: Félet
Írd ki a sz'öt,eghől ,, vidra jellem:(íit.|
BundcÍja.,
Testhoss,ct: Tesftötttt, !'t
Az úszdsban'segíti:t . K.,
2. lrn Il\ .r_:l

ZEI: ]

3. bekezdes: l-T'l B-
a) SoroLd fel a y,idru táIllálékctit! a z aa ' "
TTí| iigr:..'
korn-,.-
b) Keretez,d be a s:öl,egben, ntikor vttd(Íszjk! *
drrltii
,\-
4. bekezdes: IIar.:. ,
Ird ki a sz'övegből! hez .. .
A vidrafész'ek i,, tr-
hel,-e: - tL ( .
L - - .,

Bejórata: E gye tl ettJö l cl.|el e tti ttyíl císu'.


A vidrakölykök számct: Az utódokat ű.. ull\.u tdplália.,

5. bekezds: Élemríd;a
Húzd ctló azt aZ eg,\,mondatot, ctntely leginkiibb iellent:i tt yidra életmódidt!

3. Írd az ál|itások után, hory igazak (I) vary foamisak (IT)!

A viclruu lc,qjtbh ús:ou: cÍlkurúköziilr.


orókig ct víz,altttt tud mctrttdni, ntert el:'tíju orr- ésfülnyílósait'
g gh et ]to.s's
G ondtalan él e nn(ldj a ö s sz'ef,ti : ú él e tko rtÍva l
t-Ft
1.. IIU:
Osszesen: fTl
JAVASoLT ERTEKEI-ES 15 ll plnt .-5 K i v á l i l a n n l e g é r t e t t e da l o ] \ a s o t l a k a t l
!
l0-l-l pont "l J t j | d o l g o z t á l . t 1 ek i s s é p o n t i r t | a nr . a l r ' ! '..
1J l9 pLrnt .j F-ig1,elmcse bbe n dolgozz I
t ) -l - l p o n l ] Többsziir is rllr astl e| a ször'eget.
:
0 t pont ] és alaptlsan gonilolti rit a té]adatokatI

2. Bek
fogr

1.b
F

2.b
i
:aSautollsaJ
:Dlypung
ilt!/:LuauaIp91tD r)q8a,ro':sD pt pl
:s?pza{eq'z
m
'1n.tapt>1
ytqQatuo 'lolDp:totttD l:D DIDp'illH
ipgLl n lDlDl loLl ,(3ot1
trTt eÁIeqglfl:s?pze{eq.I
lBeu pzuup8ol
.z
IIB9II,BII9lleulpgzÁu9Fl {es,epza{eqY i|B{o|BpBIaJe Eetu pplo lu9{ues?pze{efl
'lo.tl)()tl
t) lo:()l lillald"talust sttlut { 3,t,ro':r'D:E
.p9Lt D .tl[1tl1ttttttlc1
b'a,to,:st's:E
n1a1n1tÍnl .l]./.):.fttll.iEtlt1
'lorpotl t)
l) puout lalalt?l.tQl 't3a 3a,ut':s rt:E
.I W
I|SRIII.Bzea! 9zo41Buo^aJ8eÁgzssefiel B .BIBpzBH
I
ttDltt),\un)pos')p:s?ruJal v :poog aIuDLl)
.Io1l]ll9 .SI se uo1rrÁ1aq
1]ap9^ 1uupo.Ioduzs [n 1e1pede1el8etu
'Iglo)e zu >pyef uuq{rud rtezuleN 8esuc11-opeJ B sg uuq{rcdllozrueN
)opplr?sJpoq V lerro{rs
.rue11dela]uzsSIA ]a{Oeu]aJezsdc1r:3u1rA llulap9^lezseuJoJ
u^BJo-uunCe uoq{é^e 1lllute zy
e u?zg '1u11n1zsndq uese[1a1 elurzsJErulopoq u ueqSuzsrol]ueruEultq gggt8ale soulu5
.ezssoultzsudet
lepplg.J
.eq .loJesa}ezaneq o8a'ta1SsIJ.+ € su1rÁu
V
..191e1.. rpe; 1ep1e39uo1uuqel1u|uÁue1 llpolsopuo8
-ozo|Iezsueqturu|V .IeJu|1euzsuq]ruhsorc;reÁu B Zaqesgleleqll e{Zsa.+ pgq V .>1uuÁ8uq rues
.1taÁursct1 Áua]sou e ur8u1t'l uzzoq uuqlqqolnZe .oleqlpt
1e fiqnro1 sodeugqC 1ozv 1eÁ1eu
-B] PJIIIBIoI9q 59 .gIEI ugln{ UuqJe^poq u .]ueqepo.|p18eprq e sa 1o1Á3eJ P .I91I9Zs u pen .Á1eq
-1e1seur1eÁue{ .o[IuZI^Áueulrde ZV .lnzse{ l9q)t9{sn]B.+ Á1eue .nLuteJsetu rze8r:unpoqy
.e3es1nzs SJuIS l]J€ ) uzs|e Á3a 8eu zeqe".eluQpl1 zn1 n|orau]9tuJ 97 Á3g .e|
-1usc6ereqro) .]€ { € J P Zeq
uenJazSBJoIouioq ]eSZJo1BJ € p9q .1rzo11n1det
V 1ana3ra1 1eu1eÁ1eu
-eÁ1eqo1e1 .oJII?1eruet[nÁ3 n3astÁuueu
e eZZoJe^nJ so I{ pugp In{t9usu1u8opn IIal ]o{eIB}re]
'{9l9.+|tc .,.snueuu]a3e^.. pgq V
olle{ IeZsS9 .I93arueSJJue^pe) e 1eÁuenoun:ezs Á3e1
'rualugp
.u|1euzsuq ]ue)ludulÁuBtuJo{ FT-
a1anuipn1I{ sI ]aSZJ91BJ u 8eul Á8oq .se19se SoJeuuÁ1oe8o; y
.ru3o.1 .>1eseÁ8n tlT-
8rped19{JeJSeIeZSÁ8eu .1u9>1Áuozsn 1TBq9I 9s19H lnIe,\ pn18aur ]ItuJBqÁ8oq
.o1esc39r qqoÁ8uu8e1
uuÁ1olEqPIoSIIehI.llic 0ZI.00I ulÁ8e 1u{)oJBJP € Z SSot{]Se1 1rÁ3ezu
.19 .1uuluÁuJuutzs-,(uere .eqnd eiupung
1ena3eruo11se] soullüB.l8o1r1 0g {ÍZPtuou In^I)puaJ m
'BJPtuPZs luoq]lo -oÁ1o3t nez
luupu 1oiredo1se
-eÁ1a8ezs p){9c .SI 3aI e se oq u ueI9J .9Ie Jo{luÁuolle {eS3
.IIZSIPue|eÁu
1]ulu 193eu Il!|q m
-P]u ueqzo>1duu uorgÁN .ueq1ozs9tuJoJ e ]opgt{uote1Á3oq .Ivzzeloqpe1éSJlp Jaque sa^e)
eJ4salllg|}dg tgg,r1uÍvTB - p,oqv
:Aeu g s919urlelI^919d
Testhossz,ct: Tar a.
Foga:
Az úszásbtutsegíti:l .
Z. l-T6 |
R.--
3. bekezdes: tTt ban .,.-
tt) Hú:'d alá a sz'övegben, hogl, mit esz,ika hód! t-Trl
Su
b) Írd le, hog,v-hogl.an késziit a hócl cLtélre!
t-Tr
'.
te trr
jo en.:
bánl'.
4. bekezdes: l-T'l n á c ' '. .
Írdki a sz,övegből! kőti.'|'
A hódvór épít(íanva
gtt: Fc.'
Bélése: Teteje: tüske'
l é .n : . :
Részei: A.f'ris,s
leve,qőt bi:to.síjct.
tőre ;:
n l e r -_
5. bekezdes: A hódok újratclepítese Va t. :-
a) Keretezd be, hovó telepítettekhódokat httzcínkban.| ly'etr.:
b) Fejezd be ct m,ontlatoktttminél rövitJebben! miut,,
A hódok védetÍek.mert monJ:
Ujratelepítésük'sikeresvolt, tttert Ez'
hagr:-,
tek.;::
3. Írd az r{llítrísokután, hory igazak (f) vary hamisak (If)!
ha or.:

A hód n\,ítrona nappali nttgl' tnt,legettitaltts.s.tt hétn'.:


Hdtsó ltibait Jilgd'srtt lta's.tttilja.-
A kicsinvek egv ltónapos korttkllnt |tugl.jtíkel tt hridvrirat. ml
Osszesen: aPl 1..Nev

JAVASOLT E,RTEKITLE,S J5-J7 pont -5 Kiváloan mcgértctted aZ o]\ aSOttlkitt l


20 24 pont l Jól dolgoztál' de kisse pontatlan r agr !
1 . 1l 9 p o n t -l Figyelmesebben dolgozz I
9 l3 pont )
0- 8 pont I
T ö b b s z i j r i s t l ] r ' a s de ] a s z i i r e c e t .
és alaposan gondolcl át a Í.eladirtokatl
2. Hiu

3. Felr

l í.

'l /
ippd-tV til[) t)iloilllp ?ta Dqgrd uatllw
llaSLtas'ta^lJ?thl
itDJ s? ln:,ttlJ lDss'r)ut.\;id
.€
ieqes?pJ?{ B uep!^gJlleleü
tzTl i{eÁu?uese zB {elu?il$ pq s,eJo{.ru Átoq.uuq,upuou e9IBpzr}H .7,
ITTI
Bprrornu Earu pze eN 'I
;1;g1dare'zs f,T
ILL I
nsytzo 3 1op1aJ'Vuso u1:; p ql,tp soX' np uo tud a u to rt3 oyg E
'uuptn uoligl s 'urlur-rpl uglfgf 'rzr'rqrueu 'ryxl '1e1e
Io IIV 1eflet9q s duu ieq
Á8oq .]suutop1euuÁ1osr >1u1des3 '1ussuruÁ8a .deu e
{a1l9)9q3erulaJaze^ e Á3oq l1pro3e61
.InZJnJ .ueuuo eq
..eleu e uaÁ3a1IBJ'IIIJa'IOpIIoJo 1auÁ1eqe ]Pq ueze
.uaÁu tu1 .Luezeuueuul u11..:11ozsÁ3r .11o,'r sc1oqua8r .LLle]]opuou]uIuII)B .pgd]y JoIIue .{o]
-ueur eJIo rueup|uu JuW .t'ilasu99^pe{ Ilulues uue]t]zsndLueu ]e^ol P o Á8oq .l93eu u1Á3uq
[e
ules JeJ eQ .B]puolu- i]lÚSJ :u1 13eszu8ltueN - ueqrÁuue e1Á3eqtueu InZJnJ azsrcd yg
...e^eue ua^öe[ JEJ )eu^Ieq E 1auug.. :u]puotll
.uotetÁ8eqE e11u13etu ue1epe|e3e -Io)Il.UV.ergltetÁ8eq .lueqrd8eruu9]nItu
tze uBI e t1o8e,to11e.1
.8eu ru1 .eyo1 .]9^olu utznÁ]ue{.rus3aLu
191uÁuS9 11o{nqleJ lBu)oJB Á3a 1e11u ]puJ€ J I{ V lleÁl
-oq saueqld .]Áuas:an I]lZSe^Io.1oq8araÁuE
u .l1opuo8cJJP ep .J9tu
IIEZSoIeq uo'\ Soqeq SI B^
-oI InZJnJ .]o]PIIPue[]eSJueJeZS P ue]ueqrd8eurÁuozrq o .Zsel ttul?.ZSaI.Puopuog .19q3ereÁu
u lIIeZseIuezá .]u^olP e]]eJaZSuoÁ8eu le1 .1u111e3etu Se )€ 1 p€ J e.JIe ua8r 1e,to1P ep .)aue eJg]
-e1Á3equ ueup|utu Ju'{ .[nZJn1 8aur JuJ .uuqeutclÁu seuÁ8e 8rpurlu .e1
Ioq.éJo[e ]1o3e't IoH
-e.+lo.+ .l€ ) e^ol e .]ozoq uu1ttlteq3e'rte .o{Sn]
{e}peleq s9 1e1znÁ1uulJus{uSJ )9 op te1n[n ull19
u le)g u11u33ez5.Ie]zut3u,tueseqes .{4lnpull{au Sa ']u-\olt] sI lnZJnJ Se .IEJ et1a8laÁu1ag
.Á1eq u za e|1est,l, .ere[e1e1Á8eq e ueqet8u r (3a J9IaJ qquJuluÚq
t9^eu)uuuu [€ ^ B^oI)919>1
-rÁ1auy - :lI B]I9III] ,]]oIIuueqeJlq Jeql'uesJloq I{P '1ucdc p9dIV .]osJos .B]IoSJPu
]Zl] )EuuZZnq
-el r)u 'tlo^ '8eru 'elpuotu 'tlo^ 'leua,(8a1 '{Etpo{puet 'leugq I
lzu leuefpa)ora^ lzB r)u 1o,'relrLu
-e1Á8eq e .ar:ezsÁ8e pI.o.J u 11e1eqalureu eo]]e) rgi{ap .]euuelope|..] o tlon erequte o[
ryl1p3e14
ue8r opelpur1'1 '{BuJEJ tB)rsetu p ')gt^lq )BulnzJnl tery (3a zv 'tepl-o.J e 1ze luuu8eu uulo^ el I
-]áJoZSSI JeZeA t9y .teÁ8eq-zsudoy e 19llu1Beru.>1u11eízc (yod a1e1a-ue uedde luttuu .[e^oZS
'allazeA
ure1ape|e;p9dJy ledeu V .{P1po)so1e1e13o; .lr]1ll]ZSEpB^
tr[
[€ l leZSEIcq )aJoqulo Z€ uoqopl Ze Ueq FT-
-qV .{a1pa^?1eDIun{epIAII'uP .>1eu1n8uut 'ue8e.r-sa3e5
{elseJe) tezuq >1o:eÁ8uuu Jo)IuI
ueppaleJ sclgqY
I
:^eu V S3'IaLtIIéJIZSB^€ J
4. Fejezd be a megkezdett mondatokat! Tar.

Thr megpihentettea lovót a célelőtt, mert


Turzul továbbhajsz,oltaaz dllatot, mert
Arptid fejedelem mindkét vezértg!*(íztesnekismerte el, mert H
ban.:
t'ö];:''
5. Kösd össze, hogr ebben a szövegben mi a valósrígoses mí a mesebeli! a h::-
g e n'
Arpád a mag)'űrokfejedelme volt, eskr.,
A szerepl(íknekpróbót kellett teljesítenitik. T:
MESEBELI A j ó gt (ízedelmeskedett. VALOSAGOS őt.i:
hiab*
Ma is létezikTarc'alnevíítelepülés.
Bu:rr.
Hét nap, hétéjjelünnepeltek,
fbguc
E
6. Keretezd be a szöYegben a következő szavak, kifejezesek megfelelőit! .\:
keze:
.fblderítettékctzutat okos embernektartottdk k e l .S
törték a.fejüket kis híjtin ö sszey,erekedtek
K.r
jctvasolÍtt tinnepeltek, ettek,ittuk
t'alai-'
fagila.
7. Adj új címeta mondának, ami a.zeseményreutal! ttrz--
&Ze.-
Í_Tl rögt. :
rel L
Osszesen: Tá T.
b án ..
nak :
JA\AS( )lil ERTEKIII-trs l - l *l 5 p o n t 5 K i l i r l r i a n i l r e g l t r t c t t e dr z o l v a s o t t a k a t :
It Jl pont l J t i l d o l g o z t i i l . d c k i s s é p o n t a t l a r rr ' a g ) ' I
l r l- portt F i _ u v e l n r e s c b b c nd o l c o z z l
'l.ijbbsziir
S I I prrnt 2 is Olrasd el a sziireget.
{) 7 pont i és ltlapclsarr gonclold itt a Í.elaclatokatl
1. Ner

2. Hu

3. Fek

t0
II
,','io.t1togs^)r)ln:s' ,\tlral D lDllns'nq Lt?!hl
t,l!!)t?1 t) ou;i.).)-t)tl/7 u-'s.rt,l t)11()ttsDltllJ?!w
'g
ieqes?pr?{ B ueppp.r fiep.{
.uuqgpuoru e q1epzl}H .z
ETI i4eÁu9uese zB {a|u?ilgJ loq s9 Jo{.ru Á8oq
llTt
'I
;gEderezs Bpuotu e Eetu pze^eN
Dr'DzoBlo p Ia{ V us otrpS qp y s oX' opu orud9 u n,t8 ntrag
.19lsguÁ3e luu]Zsulu^le .qqu^o]
1e>1o 1n|pnt eu aqqg] eqos Á8oq )uu
-8oreÁuu1 e^paSaIaZS g,t9Á1o.i Á3e uelzu lgluouul .{BtZo][B'\u>11eled uuquoÁu uoz€ Se .I9u9q
t-l-
-u1Á8eq e eJpJe] 1e1Á3o: a^Ze)leloezsso .)Ú]lulBi ursguÁ8e .Io{Iu|e.8rped 8o:pog Sa € Z Su l } Ó|
.Ie
)e]Zo^au>1euÁ8eq-zsudoy 1arequle Ze.]1o,trudo1 1en
-ttu s .JJozol19,l. aÁ33eq 8rped dnd ttaseaIe ']eleled E lEuuoZE tl]pll SI 1; .u!d1d B l]eseoIuo]8o.t l.T-
tr I
.ui8u,tepoÁ3n S .]9q9ISuIJoZ1lc1pu8e'r8ar-r-r .(8oq .]]olsoje ueÁ1olgue S .ueqezsazu
{l]uuu Á8oq
yuIezs11 se8asdezs P )uSJ a:Á8E.1119 e:d1u1u.l|n.]a|era IapBJBI.u uaputtu 8o:pog e]peZSeZSSo
.39tln .e]8u,l.Zgqpl9.+u Á3n s .ultu3ro.+3aut.]Áue3e1u
lpl9..]B Z3 oleq 1]e8euar8au Á8oq 4pu8er
-8elt .tgtLlnpu 11oz1a1|u] Z€ Exo)pp JEtu 3p .ole^ uaqulezs t1;eío:pog )ESJ.IEW .1tÁuueue1en
u7znz euod uequoÁu uozu Sl]lJo Z€ .Ia1pg)IgJe cq9lq ep .loze]I^ ttaz:a'rÁ3aJto.+ E {€ u IgI)
isJuIS pe^lqezs.popJl?{öaul Jo{ILu.uel]esJueJaZS e].]]t ZSJ€ ) Íu}]N -
.)9]{otoJle] uele]unpulu .equtos .1a1
{ozu ap )9tIpPqBZsu ltlgeq sr 8orpog Áue8ez5
-1e;enÁ3e3qqoi l9uqqo|.uuquqnr19cuedqqaZS l9uqqazs .1ezeltn .1e8ac'req€ q JoS )el]oÍ.lQzan
Áuee1e e|pu 1uuuu .t91eruraÁ8se8esdezs e[rpuqezs11 r1e Á8oq .allopJlql) Ál9rH 8e-rozy
.lto{ eq .]9u8ec;aq€ uollpEqBZSI) ug -^
isl uPJu ula]Jle Zn
:PlpBtsoJ
.euÁ1grq 8ero Ze ''(I9rlI u
sr 3e14 .]topo)Jol'IJozs3orpog 1usc st8eu ueqqo|3e1ep ]ns unslg
.ueqqeseqesSI
leulazs P e]]I^s .e11e,l.uJul[P^€ SPIJozu .11o3roÁu9)uq9lq '11a1azsa,l|uI eqpu
Áuue1Áue8azs .B]ZopJ<rq uequidnd u 1e|ereuépultu8a}eÁurozsSul'ul€ } € q P ZE .SBIJosodnd e ]o
'.rezsÁ8a
e1pe3e:1e.ueq1Je{e o1lnseJt9|eq e1ozs nzssot{uadda Áuce1e ]uturl?Á8oq ]ueuoJ
'\cuscrl (fro
1a1pn>1se
.19s9pl9 'I91pn1.t1onÁua8
1e8es^nq 1oro st8eu uuq{o1lJ 1n|el uupe uescqos e|de Áu91e Á8oq
-ezs uoÁ8eu irIJ B Ie^!N .11o3oqopp9Áu93a1nnau 3orpog Á3a a|ept g| JBuI e.\IZsou3ecraq u
lreu'1e1ueru sr le leugf uq'uN'lgrgfp uepunu 3e1r.re )9rgI s sl {e11o['erIqc ttotn[1aarpl-o.J
.Á1e.rr1 Á3a uuq
eZSSelu>1eua8esd9zs.{e1ze^eu{eueZSlJ 1t1e .eÁuu1dezs nroÁuoÁ8 Á3a t1on
-Io19dJ9x u ua .uoplo'Ju Á1aq1p€ { B [€ r uruBZS dezs st IcuIosBIJo 8eu ro1ttue .ueqeucp|e11
s,BFgsodgd y
:^eu SéJ.Lri[3J lZS€ ^ eJ
B
4. Fejez.dbe a megkezdett mondatokat! Ev r .'

Bodrog összeszedte minden erejét,hogy


A legv"őzöttóriás kilehelte a lelkét,és
Tisza ésBodrog patakkéntösszeölelkeztek, ho91, l
fegir
tett .
5. Kösd össze, hogr ebben a szövegben mi a valóságos es mi a mesebelí! \

A Bodrog Jblyó a Tiszdba ömlik'


A hercegnőtelraboltctegl óriás.
MESEBELI A szegénl.legénvlegvőzte a szörnyeteget. VALóSÁGoS
A Kopctsz-he8\)
ma is létez'ikTokajnál.
A szerelmesekpatakkúvóltoztak.

6. Keretezd be a szövegben a következő szavak, kifejezesek megfelelőit!

reges-re8en sirónkoz,ott
nem engedné,hog.l megeskücljenek mérgelőclött
magóval vitte

7. Adj új címeta mondának, arni az eseményreutal!

t-Tl
Összesen: |_I25l

JAVASOLT ERTEKELES 2-3-25pont Kiválóan megértetted aZ ()]\aso|takaÍl


|8 - 2 2 p o n t .l J ó l d o l g o z t á l .d e k i s s e p o n t l t l a nr ' a g v I
i2-17pont 3 Figyclmesebbendolgozzl
ti-l I pont 2 Tijbbször is cllvasdel a sziiveget.
-{
0- 7 pont I ésalaposangondold át a Í.eladatclkatI

t2
il
Iil)Ltto.\lt.)uaJ a .I D.t0 trN
i U o ] e ] e ' I 3 l } S o c1 ] 3 Á [ I3 a r u 1 o ] e t t t I ét 1l n i t I Ü q . ( í t r q . u r o p n ]u I a N . 1 1 o ' rs r e Í .
- I ' " L L I Z I S J ; urdu o r e q 8 r p e d . ] a l a ] P I ) c ] Z n q . ) t t t ) l { [ 1 ])dj t \ . ( ) . I ( ) II t l l 1 l Z 3
Q!1trze11 1araÁS ttaÁ11
1 ( , n 1 - . 1 1 : , // r\ rl 'L)l.11p . lzl 'tt: i t t t t ' l L I T l L {
-IeJ uu1)ozs 8rppu . ] E t u Z I S J1 ]I I a L Íu l e ] p u . q I I 1 l Z . ] L té l Q . l I 1 Z . a . I at t t a t tS t p a c i r p r . . l
)cS3 uE uez\.
. I u z o 8 [ o p r e I e q r e Á 8 Á u l q o p B L u e J a A } s e ]a J L L I J. u a d a z s L L I a . I . 1. t. Ll t 1 . l t l ; - n 1L1L' 1I r' ' lj : : . J ) é \ -
:Il a n-a q a L{Lti:1p r-'.1 r'.. tr\ II d' tlLuz Is J
'Lut;tl-tl[[}]ql]LI}]lli .3 Lllll]Inp.loJ;eN
e }[o^ u9q9l |lJ )ISEtIl 1]JBl'u .ÚqndÚ) c ue]JeII a:t1J
.tuo8top e s o ] o t s u o Á 8 u u E L t -.-
I l ] Z s s I ' \
.dcu1oq p|uN -
] I o Z S - L I . d é 7 \t t l 3 . I . - ]
'_ - .IlZ\\I\ eJeÁD -
i ] I t u e l u ^I o J u I e t u E p u o L L I l ] u E l n I L I E ] 1 o l 1 1 l l \ t r \ I l ] d
?le.jl{ sr llolnJ
.uosJde1 e uaseqas
.tllznL{lOJ.}ÍuIIPd Itu B .8ou
Jutu s .1u339st1 ze llo1rÁuaq {usJ tt)J lpllI1]Zs'
.JutüZIsJ e o]]e]e^al uBsJoÁ8 .]1B[€ uut)tl I uc r Scs|n otuosJ Á8uu ep .SJuIu
)Isgtu B 1rÁ3a ZV
8eu 1uu1tsuut u .uequlE uu^l?urZtSJ >1eu>1rÁ3eze Áa-oq1r:3'ur:qnde1u 11e1ereÁ3{IscoJoJ
uuro;Á8e lp{ Á8oq .Luo]9l'uolPIqPrc )ezeul{ ,(8oqr:.a1a.1a8a,rI91Á3n .-rezsÁ8g.g t=T-
.ezzo1eplule eu JeU]1zaÁ8oq .rue119]Q1 eJeII3Iu S .]PLuZIsc|n led Á3e r1eu l s rI
1e
ruelle1 'Bqlloq suruzrsJu tuollazenles 'lozel u urqSogSarlr{.uaucq'llutues {uullozs[ueN
']eH -
il
ÁuuH-
i,u€ ^ peJe^tsal
.ue1pelre133qeJ- -
)eUlUeJel\]sa])ISEtlIÍ1tuu}put{eN
-
upetuzrsJ scutu lut8aul JeuI lgH
:uJ tuellol
-1er>1
uuso8uJuqJuI'ü1SoIAI.{ul]Zzoq oq tlo8oco{ qgI]IZeu 1esc 1utÉaru deupurureH .Iu^o)Iud
)Ín1}eznq sI lo.Ju€ q tuoÁu l]o S 'Iua]IJe{]euZISJ t?ISJo rud Á3a iau 1unptq aJeSJuaJaZS
'{aurueJe,\lselE tuelpuepo -
:eiIeIaJu'r1n.rrd 3r1n3.1euzlsJ € a]]e]Ú^oq 'e[o] tue}ZepJeI]Z€
Jo)lntr .qgplzatu 1esc 1ur8eruap .g)tl€ d llo]IIIBaq]ut8au ueqgpl SepueJe 1e33a:deusuyq
.I{eu .P{SJuIIIZIsJ
{n]p€ € p o ]{aSI^II'uul€ ^ uuqEJuIB{B ]p€ { V
')rsJoroJ srl u 'req
lo8usln zB u]proq qpltlzetu st8eu
-U]aze noz1! SI IuZauI{ uo)€ I qe zu íltlt S .9q B jI-P]IZs'lglaveÍ.Iu {é1]l^[ap|uu 1a1azs se3re141
.ua)aJaÁ8 g{IEd B .ueql9}P Jglu .Z
{un^lzs e ]lese8eru]ut8au JoIIu 1unpe| auueq IoÍ
.ueq9]ele .tuezSIÁEZB}1.-
1eÁIrlta,ra as Á3n 3aru uo3nq SI{ V
'lAuetu
-e]ns P eq9qasz u13npBAInpI^I{eu1ereÁ3 V .]lull su|e,tÁ3e )ÍunlpuPqB{J€ t U e ye|pur14
.lp|e; rs1nq eI euo]ns - Bu|oÁ llel Eq 'BuIo^
1n11e3erusr 1un3u141-
.9{IBd .oN -
;lepe:aÁue1e >1nÁlu eue8au uu1 i,deuaat l1o,tpo|eq llu
.tuue^
:iÁue8e1sr1u uut8o1 eJo]P[[E.\uutze deus-utrN 19^ezs11a]
-aqal es u9lÁuuerues uuquoze .rezsÁ8g .ele^tuB]]B31e3a:t Pqau .]Io^lIJ r]^pa{91.tu9>1ua1e33e:
.]oJuuqns SIl u .I
IuupJoq {uPZZoqIu u]{ozs lo8us|n Zu |1e ]ZP {91^Tq)uu9{t€ d {IsooJoJ
!.Brnz.rsJg{IBd {lSJgJgJ
:Aeu V s9r9ule.+r39,r.tE
L Írd le, hory kik a tiirtcnet szereplői! l-rl Ér.' e:

ilog.\'meL'lik évszakbanjótsz,ódik aZ esemény.|


Ktivetkezte,s^s, l-T'l
Hol?
1..
2. Keretczz be egr bizonyító mondatot a szövegben, amelyből Hderiil' hogr PaI-
koek szegényekvoltak! l-Trl \;
hal.r.,,
3. Pótold a hÍrínyzórészcímeket!Segíta számozás. KC. -:'

l. Tör(ícsik Prllkó tíj'ságothordott. solr c


-
? $)'ere:
)
-).

4. IJltud alá a kérdesekrea válaszokat a szövegben!

Miért örült meg Palk(l a vajas kiflinek? t-Tr


Hogl,an segítettaz író hárontszor is a ruez'ítlóbasJiutt.., l-Trl
Miért adta oda a kis legény az ú.jcsiantit ct tiltós ellenére is Imrének?

5. B'ejezdbe a megkezdett mondatot!

P alkó álcloz'atkész'l,tll,Í,ntert
gel a ,.
hor a l.
6. Íra te a kifejezesek rokon érte|nű megfelelőit! ,,Olr.,
Szih c-

trffilgattum vele:
-(:
vallatóra fogtCll11:
ra.jtu:
megeSett ct sz'ívtit,tk P:' -
mérges .s:.eleknut.jtlelvitték u luí:tetőt: :
tt lelkére kötöttettt,.
súpudttttt lrcbegett.'

7. I<arrkáIadbe annak a címnek a betiíjelét'amelyik legpontosabban kifejezi a töÉénet


mondanivalóját!

A. Jobb utllti, tltiltÍkttplti IJ. Inlrt,t'ip(ít kql lctt, hitlt'.qftt a-f:i|


C. .{ ,(r'gi'cr
1. lldl
Osszesen:[Ie

.lrr asolt ertcikclcs 2i 2.i pont 5 K i r i i l o a r n i ( - L c t t c t t a ri i1 \ ) l \ l r \ ( r l l i t K a l :


l7 l0 poni -+ . l i j l c k r l c o z t a l . d c k i s \ L -l ) ( ) t t l r t i l n \ l i g Y
i
I | - l ( rp o r t t F i g 1 ' c ln r c ' e b b e n d o l i r o z z I
7 l0 pont l Tijbbszijl rs olrasd cl lt sziircgct.
0- 6 pont I és itlitptrsan gllncltlItl áL a ltllrtlatokatI

l4
9I
s rt,
i,iu alu a s a : D 1 tp g : s'I Dl' t utt11t:tZ a y t,! atu,r3ory' r.i.rj--- -
FI
tlTl
.I lq.T-
| -' I
ilgldaJazslauilJgl B {pÍ,ffloq.e1pJI
TT
rtDtuotiu)uaJa4 DJgw
.a:'.t:tLLi
Luas leue
19q9i3uruu Á8oq.Á3n rtc]zi.ltuellut{.1t.ltu1uuscu8od c 8atLr Ié1]. ]]lli:: ' .-...-.....;-.;.:i7.l11a1n.ii
- e l \ s o l u a t u ( ) 7 S o1) o p t l e l Z s |án l t r >t 1t t tS . . l . l a u l s ÍsctJn - a t t. t I \ ' 1 l ] / \L . : . . ''..\ . . ' : . . t l . T] .l l ) p ( ) s ( ) . . )
- u c l 8 e u t . ] p P Á U u o J e Z SuSEoq g l J c p g.Iu o J I o d . Á 8 o q a p . e t u [t1l il ( 1 t , . ' ' . . . . . : . .].:. . ' . , . ' i i - o q a q . 7
.}E[ulEo8Álosouru áq9I9 c|Áuu e}]alBpos -
i1uuu8eltl[t3 ttll]]ZtiL{ ]''.:...'........].l.IllZS sop3 -
.BZBq .'..:-
elei\ lpllIll1: i:]tt . ] . ' : \ 1 r . i i ] Lltel ] J ) J é 1 a d
.]9LuI€ ) t 9 p u 9 | E Z P e ] ] a ^ o l e - . l . : . e . r a 1' i 1 1 e 3 e p x-
|azze s iuuqcpcl ll tl:qri.- ';.';:
.1[o^ .t-uopn1 t u e s
"Io)ÍIttl ] 1 l ] l r L . ; i : . ' : ; / r . 1 l . r r t t a í e . tu u Á I o -
.elol u u o { P p n ] - . ] ] . i i ] l }1. . . l l ] L l o l n -
i.e\jél.d [9]leJo{u^
.ZSEuul SI) P.e)Je]9d .111é
l o B ] ] B 3 o l ! 1 3 a L u . I C ) \ l L L I T ] 3 1 1 é lu c | u u 1 n 1 e pJ o ] Z S o ^ I I Z S
. t l 1 1 t . l p u o-8. . 1 u u a S a r t l T ] . i l l ( ] ' i S o q '7'e d e zs uBÁIo..
) B S J . e q E I . + u p 9 I 1 ?1 u L U l eZ P e l ] e 1 l c s ] : . . r 'LIaqeluoJo
.t]]]BIöettl 7l] \ioL{1l IuueI
]T]ttlI1] 9^oq
.eqÁIellnusoll]]Zse ze z'oqg|Kwq 1l\\()| 3IJ \ ']1l11o]ZSelEZSeJln) B
]]opn] rrtau B)So[ ]I1l'l.\.l Ie8
.3e.t uu]ze Jo)ltr\I .eut;8uo:tlzs ueq€ ) -tl]|'U P SI LIEqELuI|. .l.t\r:.zllLLll]'.Z\n aIleLU e8eu e11e1a-I
.]u8uLu Ü]:}E1[Üul)Á8oqlury .PqILLI[1lZrr .[éq 1]Lll(\ \ 1]t)cluJcques Zu 3p .{eu
-éSJJ()IJu.I e1]I^IeueJzc Lll?uuo'3llelse unuuo e]]e\ ttlas a1 .n.tr1ocl1]l1..LtIl1l Zn al]e]I.o.J uE^]SI
.DIeu
I n J o 8 e u . u r o p n ] . e q Á l e q n u s o 1 u ) c I l ] ) l ] u l l l l l ' i l t l q u B \ 1 \ I t t l é Z \ l \ a q ] I L I I I u7 ' u V a P , H -
.rupo1.tcl'iuoÁ3 au
-uoq uteu .19Lulu ze a]]aíazau .c11u3'ttl.1'lllu8au-l LlapuILLI cr1scliu1
[I
il9z9Á3 1eusada1 ]IPllltur]q
'.ulso)selruasz u zsal qqa,(uuo1 1.tt:lputut
'pazsel eqpeq E
-eSZ Ú uqÁ8oq .uoplu .pelau u-lll]Zoq dezs uposcttu 'tua]attr.ra (3 LLra11aI .pZ9N - E
1ze lEtLllP
:]la;3e-roIc eugt
-uoZso{BJ áusJnzs € Jo)Irue.IEJ-IuSolSeIuleSZ t ][nZSe) u.rlnuedde'1IO.\ sr][tl)ied c1so|u1 .g
'llozol t(ttttnputtu
qqun:u8e1B I)P .{eu{e:eÁ8 1ope3o1 E .Iuue)so|r:1 r:|put{Jeueq.1uu1tst-;tu 1l LtIa's'1au1rÁ3e
ttras ]uuIu zu e|pe tueu Á8oq .8aut 11optldr:11r-l ur:qqr:a'ria,1 'lctull] dezs u 1zu u|pu 1au1eleÁ3
.tg|e;r: e]Jo] uoZB .eu1cesce8ocistl'itd (8tu Á3a
1rÁ1atu 1e|Íazse8E 1oqu:odlnlsJo) c tto8Á1os
-otuuJ .11o3u11eq eIe.+RZuq etse Á3a ]uIuV .1olclll.+ o'\olaq u iaru elseJe) IBSSBSou1n!Áuy ';
.{euZSeuP{ .lat]ajeZ\ rruqqo[3e1uatÁuuarue[E^}I11].o)
ltopo8ezseq
-relgd '8rped lrqqesrlSal p ';el suursolptzserI 'sEr"nsollr\rlr) ')t?ilgl ugtn ]aseJe) ugtn plglBI{
.leusJ9u€ 1
1n!.du1n13Áua8ezs V 9i P Ieuuo 1aqaÁ8aalta1arula,(8reque oi e tioÁ8uq tlIeNI
.uo8e1t,t B SouI) qqoÁ8eu e SJulN - l-'T-
l9u1e]aJezs ;utta1aturaÁ3.]seuÁ8e)e]eSSeJaZS
.uelsl oÍ-ü e]]o^zoqe8eu .efepualzso .
]oSJnZs uplopy (ua8azs Á8oq [eJ I
FT-
ButB gtfiosotr41 E
:AOU g sgrglula.lr39,r,tg l.
2. Keretazd'be a szövegben, milyen jó tanácsot adott Adorján szűcs ryermekeinek! |_T|
3. Pótold a hirinyzó részcímeket!Segíta számoziís.

l . Atlojíttt szííc,shaltíla utón.fiui inasnak óllnak.


2.
3. Az alma vdndorútra indul'
4.

alá a kérdesekrea válaszokat a szövegben!


4.IJ:úlizd

Miért Lajoskónuk udta u:, ü|1\'űűz cllmát?


Miért vitte el az almát a fiú Istt,cínbcítvjrinttk?
Hogv*an l,i1l,ózott az alntóra Laci?
Mikor vette elő Jóska az ctlmót?
Kihez került végül a mosol.v-góttlma?

5. Fejezd be a megkezdettmondatot!

Mindegyik testvértovóbbctdta az almót, mert

6. Írd le a kÍfejezesekrokon ért€lmií megfelelőit!

mctgdhoz vette az Isten:


kereset utón Láttak:
rdktiszötttötte a jó reggelt:

7. Kari]rávnbe annak a címnek a betűjelét amelyik legpontosabban fejezi ki a törtenet


mondanivalóját!

A. Laioska öröme B, Jobb adni, mint kapni C. A jó tatl(lts l-T'l


Összesen: T,íl
JAVASoLT ÉRrÉrelÉs: 21 23 pont 5 aZ olvasottakatl
Kiválóan megértetted
17_20 pont 4 Jól dolgoztál. de kissépontatlanr'ag1|
1l - 1 6 p o n t 3 F i g y e l m e s e b b e nd o l g o z z !
7-l0 pont 2 Többször is olvasd el a ször'eget'
0 6 pont l ésalaposangondold át a fe]adatokat!