You are on page 1of 21

၁.

“ၾကကန ဆန”ု” တ” ” ”

၂. “က” ” ငကၽၽန
ကၽၽန
မ က” ” ငမ”

၃. “က””ယက က” ” ယဒ” ” တင””ယ”ု”ရ

၄. “က””ယင က” တငေရနန”

၅. “ကၽၽပ ေုစင တ”

၆. “ကတ” ု”ပၚ ထ” ၽပ က”

၇. “ေုက ဇ” ရ” မ ေုက စစပ”

၈. “ၾကမ ကၽၽ” ရင ုႏတ. ..စကကၽၽ” ရင ုႏတ” ရ”

၉. “က န မခငသည
..လဘ” စ” ”

၁၀. “ၾကက” ူေုစရေကတတ


...မယ ေဘက..က”

၁၁. “ကပင. ုတ..က င” တ” မကန”

၁၂. က ဆရၾကင...ေုၾကင”ရၾၽကက ”

၁၃. “ၾၽကက” င..က မန႔႐”” ႕

၁၄. “က စသန..ရန” ၏”

၁၅. “က ရ” ” မက ဆန ၍က ုႏုပ” စ”.ရ”

၁၆. “က ၾကက”. ု႔...ရငႀကက””..ရငႀက.က ထက

ဆ”””

၁၇. “က” က””ယ”ု”ေုတ..စ” ု”လ” ု”ကန”

၁၈. “ေုက တ..ေုလသ” ႀက...ညတ..ေုလ ထ””သ

ုာ”

၁၉. “က” က””ယ”ု”ၿပ...ဆ” ပ” ု”နင”

၂၀. “က ရ႕...ေုမ က. က. ”

၂၁. “ၾကၾက၀မ..ခမ နသ””

၂၂. “ၾကၾက၀မယ ”ၽသ...အရ” ” ၾကည”ုေရ” င

၂၃. “က ႀက..ေုု ”ခရႀက”


၂၄. “က” ဆ””မၽသရ
...မ” ” လ””က. ” ု႔စရ”

၂၅. “ေုၾၽကတစည
. ”...ၾကက” စ. ုန”

၂၆. “ေုၾကင .ူေုတ..ၾၽကက. ူခ” ” ”

၂၇. “ေုက သကလည သ...ရ င.ကလည သ

၂၈. “ၾၽကကေသတစ. ု....အရင ပ””

၂၉. “က”သ””လ”စ” ...ငရတစ” ” ”

၃၀. “က” လမင


....ရခ””င” ”

၃၁. “ေုၾကက. ငၽ. ဘ. ...ရ လုင” ငဖစ”

၃၂. “ၽက န ”စ. က....ဟင တစစ. က”

၃၃. “ေုၾကင”ု” ေုတ...ၾၽကေက” လ”

၃၄. “ႀက” ု”က”ရက...င” ”က”ရက”

၃၅. “က ငႀကစစန႔ရ...ကင” ယ””

၃၆. “ေုၾကငသ
” ” ” ႔.ကင ”ေုလ..ေုညငသ
” ” ု” ႔..ကင ”ေုလ”

၃၇. “ေုကကေသ..စေမလက...ေုု ”ဖင ”ေုသ..စ

မင”

၃၈. “က” ” ယေကင ရငေမစရ႕”


..ေုခင

၃၉. “ကခင. က...လက” ု” ”

၄၀. “က” သလုင”မ.” .က” သလုင”ဖ”

၄၁. “က ညေစပ႕ေကင
..ဆန”ဖ” လ” ” ႔

၄၂. “ကင ခမ.ေုု ” ခ တစ..အၽသမပ


ေခငက” ု” ၍
က”

၄၃. “က ရလညသ...ေုတလည က”

၄၄. “ၾကက” .ၽတ န” .ု႔..မ” ” မလင”

၄၅. “က”ု” ယဂ” ” ဏုု” ယေဖ..မသ” ေုတခ”နစ””

၄၆. “ၽကမ သႀက” ု”က...ေုတင” ူပ””႔”


၄၇. “က””ယဒ” ” ..က””ယ.ၽၽန”

၄၈. “ႀက လုင..ငယ.


” ုင. ”

၄၉. “ကဆ”န.နယ” န..ေုစစ႕ေစစ႕ခ”န”

၅၀. “ေုက ဇ” မတင...-ငန. ”ပ”

၅၁. “ၾကပ” ူထ””လ ေုရငေလ”

၅၂. “ၾကက” ၽတန၍ မ” ” မလငၾကက


၊ ၽတန” မ” ” လငသ

ည”

၅၃. “က””ယ”ဖစ.က””ယ”.”

၅၄. “က” လသ””က...က ၀င” ုက”

၅၅. “က ၾကည”ု...ေုၾကငၾကည ””

၅၆. “ၾကက ေၾကမႀက” ု”က” ”....လ” မ””က”

၅၇. “ေုၾကင”ရ”....ၾၽကက”

၅၈. “ေကလကမ.ေုလ ခထင


....ရ န .ူု”ပန”..ဒ”

လပင”

၅၉. “ႀက” ု”က”ရက....င” ” က”ရက...ငတ” ရက”

၆၀. “ႀက” ု” ၾကဆ ” ” က. ေုမ”


....ဘင

၆၁. “က” ေုကင


တစရင
. က....က” ေမကင
တစရင

သက”

၆၂. “က” သည အလ” ပ....အလ” ပည


. က” ”

၆၃. “က” နပေၚရက”


....ေုရမစမန စင ””

၆၄. “က” စၥမ မငတ” ” ႔ေဘင”


....လ”

၁. “ခင. ၽဆမ” ု” ၿမ” န . ဟ” ငကင

၂. “ေုစခလရ၀င ပလ က” လက”

၃. “ေုခင တစ” ု
. ” န႔..အ” ” စ” ု
. ” မစရက
” င
၄. “ေုခၽၽၽထက” မ...ေုၽသၽထက” ညမည”

၅. “ခလ” တ” မ...အမ” တ”

၆. “ခ” စေကလၾက
...ခ”ဆထမင”

၇. “ေုစခၿမ ကက....က ညေတၽက” ပ”

၈. “ခ စ”ခငအစ...မက”” က”

၉. “ခက”” ု...နစခက...မ တက”

၁၀. “ခေုလသမု......သေုရက”

၁၁. “ခရ” ခတငက” ု” က


” မ

၁၂. “ခခ ဥ ေကင” နႀက လ” ” ႔ ႀကၿဖ” ု”မယႀက” ...


..ေုတင

ခကမသန”

၁၃. “ေုခ င က””ပစ၍...ု”မစ” ုရ”

၁၄. “ခ” ” စ တစခဟင


...လယ. ု ပ”ေတမ””ခင

၁၅. “ခ တစ” ု
. ” န႔...င ကစေကင”
” စ

၁၆. “ခစ” က””ရညေစ..မ” နစက””တ””ေုစ”

၁၇. “ခ စ” ု” ငလည မည
...ညတ” ” ငလညမခ
” စ

၁၈. “ခ ဥ. ဥူ” တ” ...မ” ၿပရ”

၁၉. “ေုု”ခမ.ေမကင.ေုု”ခမ...လက” .ေမကင..လက

မ”

၂၀. “ခရမ သပ” န...ဓတ” ု””

၂၁. “ေုု ”ခက” စင...သလစင”

၂၂. “ေုစခဟင” ”ုင..ထၾကည ”လုင..အ” ပေရပက”

၂၃. “ေုစခ႐ူဖက” ုက...ေုစခကင နစရက” က”

၂၄. “ေုခ င ႀကတ....ု”မစ”ဖစ”

၂၅. “ခ ည” ုဆ””က..ပ” ” ပင”ခင

၂၆. “ေုခ တစ...ေုု ”ခက” စည


. ””
၂၇. “ေုု ”ခကေု”ပ..ေုု ”မကေု”ပ”

၂၈. “ခ စမမခ”နစ. က
..က”ရ႕ခ” နစ. က”

၂၉. “ေုခ လ..ေုရထ””င”

၃၀. “-ု..ပခနမ....-ု ခ” ၽတင


” ပက.

၃၁. “ေုစခဟင၍ ေုတင”” ု႕ေမု”ပ”

၃၂. “ေုစခဟင” .ု႔...ေုတေင” စရ႕”

၃၃. “ခ” ” စ..လ”


မ မ” ”

၃၄. “ေုစခ႐ူကင စ...တစစ” နတည ””

၃၅. “ခ” တ. တစ”ခ..ရရတၽစ . ”

၃၆. “ေုု ” ေ ခမမ...လက


ေမလင ေ မမေမလင

၃၇. “ေုခငမ””မလ” ု”လုင ...တ” စကၿမ” တ.ည...မလ” ု”င

၁. “ဂ” ” ကေကင..ဆ” ” ကေကင”

၁. “ငခ” ု ” မတစေကင
တစေၾကင
ေလလ” ု” ” ပ”ပ”

၂. “ငပ” န႔ေလက..ေုရန႔ေကက”

၃. “င” ” ခင. က...လက”” ု႔”

၄. “ေုစငမရ” ...စကမတည”

၁. “စက စက ေုု ” ပပမ


စကထက ဇတ” ု”ပ”

၂. “စကနက တရပ”

၃. “စ” ပဆ
. ” ..စလ႐ူ”

၄. “စည ကမသည..လ” ႕တန”ု”

၅. “စ” န ေ ကင ကက ေကငရင” ၀ယ.


...ေုဆရ”

ုးသည ကန႔လန႔”
၆. “စရမ လ...သန႔တရပ. ပ..ပစ. မလ...အဆန႔တ

၀င ၀င”

၇. “စ” ” ငေကလ” ” ႔...ခ” ” ေုပေၚရက”

၈. “စကနည...ရန”..”

၉. “စ တ”ေုရ ဆယ” က
” န .င...”

၁၀. “စေစ” ရက. င..ု ”မက”န”

၁၁. “စလယ၀င... -င” မညခင.ၽက”

၁၂. “စအ” ပ” ပ..လ” ႔မ” တေၽဆ”

၁၃. “စၿပ အ” ပေန...ဘ” ကေၡ၀”

၁၄. “စရက” ႀက” ု” ေုတ...မ” တ”” တ” စစ”

၁၅. “ေစကလက” ..ေုစက” နက”

၁၆. “စတၿပ” ု” ၿပ” ု”..ယ” ” ေုတက


” ” နက”န

၁၇. “စ” ” ၿပသလက


...ေမု ” ခကေစင
” ”

၁၈. “စ” န ” ကပေရင..ပပင


ေၾကင” ”

၁၉. “စစ ေရက”...ု ”မခၽၽန”

၁. “ဆရမ”ပ..နည မက”

၂. “ဆရထက..တပည ”လကေစင
” ထက

၃. “ဆစင.ရင .လမ ဖစ”ယ”

၄. “ေုဆမင. ည”ုတ” ု...အ” မ ေထင” ဘ


”” ရတည

၅. “ဆရမ..သသ”

၆. “ဆင စရ...ဆ” တ”ခ”သ”

၇. “ဆင ”ပစပ...ုႏု မပက”

၈. “ဆင” ုထက...ခၽၽန ဖ” ” ကႀက”

၉. “ဆက””ေုရခ” ု” ......ေုဆ႐” ုမလ၁၀. “ဆန”င...က ညေစပ႕မလ” ” ကင”

၁၁. “ဆရထက..သတစႀ
. က”

၁၂. “ဆင ေု”ပငႀက..အၿမ ကမတစ”

၁၃. “ဆငေသက””..ဆ” တ.ရန႔..မဖ” ု”န႔”

၁၄. “ဆ” ပ.ညစ”...စလည ႐ူ”

၁၅. “ဆပ ” ပကင...ေုခင


လ” ” ႔ ပင ဖ”

၁၆. “ဆန”ရ”...ေု-ုာက” ႀက”

၁၇. “ဆစင” ယ”န..ပ” ” မစ”

၁၈. “ဆန ” စ” တ
” ” ႔...ဆ” တ”စေကင”

၁၉. “ဆပ ”ပသည..လင ေပက”

၂၀. “ဆင ”ဖေုတမၿပ...ႀက” စ” ပ”

၁. “ညတ” ” ငမခစခ စ” ု” ငမည”

၂. “ေုညင”မစ”ူ..ပ”တ. ငေဥပၚ”

၃. “ေုညင ေစ”ေုလက..ေုညင”
. ေုသလည ငႀက

ေုလကုသ””လ.”

၄. “ေုညင ဥ ကမပၿပ” ု”
....စမၼနဂ” ” က..ုႏစုေမပင” ု” ”

၁. “ေုတင ႀ ကဖ၀အက
လ” င ႀကေလအက”

၂. “တစစ. ေမု”ပင သ” ေုကင


” မ”ဖစ

၃. “တလ” တ” ဖ” သ” ႕ေကဇ” ”

၄. “တ တ” ” တတ”
သဖန” ပ”””

၅. “တစစ. ..တစ ေုဆက”

၆. “တပည ”ေမကင ဆရခင”

၇. “တစေန႔တစ” .. ..ပ”ဂ” ဘယေစရ႕မလ”

၈. “တ” ငနန
.တ” င...မ” ဆ.မ
” ” န” ဆ
န ” ””
၉. “တစ ေလတညစ..တစ. ရတည”ၽသ

၁၀. “တ” ု”တ””က” ုက...က က””က”ုက”

၁၁. “တရမပက...ေုက င မခက”

၁၂. “တစ ေယက” က...တစ ေယက””

၁၃. “တစ. သဖ” ...ပ ဥ” ုနလည


၁၄. “ေုတမ လင....ေုတၾကင. ေက. မငခ

တ”

၁၅. “တစ ေယက”” ုတစ...ပ”


ေယက ေုတက”” ု..ပ” ေု

တက”

၁၆. “တစ” င .မ” ..တစ” င ူ”

၁၇. “တစ ယ” င...တစ” င””

၁၈. “တစ”” ေုပက...တစ ေယၽကန”

၁၉. “ေုတပ..ေုတငေု”ပ”

၂၀. “တပည ”လ” မၼ...ဆရအပၽတ. တ”

၂၁. “တစ.. က” ” သတင”

၂၂. “တ” တ” တေန..ေုထင”န”

၂၃. “တပည ”ေမကင..ဆရခင”

၂၄. “တစၿခ” ု” ၽကယ..တစ” ယေမ””

၂၅. “ေုတသလင န ပ”စစနေသ”

၂၆. “ေုတင တစ” ု


. ” န႔..အလ” ပ””ဖစ”

၂၇. “ေုတင .ရ...ု”မက”ပတ”

၂၈. “တစ”က”လည ၾကၽက. န....ုႏု စ”က”လ

ည ၾကၽက. န”

၂၉. “တတ. ည ”ပည...ေမနသ”

၃၀. “ေုတင” လတ”မ””....ေုဒင ေဒင”မည” အ


” ” ””
၂၁. “ေုၽတ႕ရသခ” ု” `ုၤင....ဓမဆ””င”

၂၂. “ေုတင ဆ”.” ...ပလ” ု”ဆ ” ”သ


....ပစ ႐” ုထ” ု
”” စ” ရ”

၁. “ထ” ” ငေနေအကင
ထၽသမ သ က” ု””မနသ”

၂. “ေုထင”မင. င ရစစန႔”

၃. “ထမင ရည” ူ..လ ုလ”

၄. “ထမင ၾကမက..ေအစင႕ၽထက. င”

၅. “ထန သၾၽကခ” ” က...က နငခ””က


၆. “ထ ဖ..ဖ” နပ” ”

၇. “ေုထင””ပင..တန မရ””

၈. “ထ” ပေပက”..ထ” မနသ””

၉. “ထ” ” မယဆ
” င...ေုနက” စမ. ဆ”တ”

၁၀. “ေုထင” နစက...ရယ


”” ေပ”

၁၁. “ထငေပၚရင..စင ေတေကကက


၁၂. “ထင စခမႀက” ု”..ေုရခပႀက” ု” မယ”

၁၃. “ထန ရမ” ...ကၽၽ ခ” ” ပၚ”

၁၄. “ထရန...ေုစရၽသ”

၁၅. “ထ” ု”လ” ” ေုမ..ေုရလ” ” ေုက”

၁၆. “ထ”ေုလ.မလ..ငဖယေတ”

၁၇. “ေုထငေနတ႔ ဒ” လ တထက” ုု” ”

၁၈. “ထမင ရည ေခ ငစ
....ေုမင တလ”

၁၉. “ၽထက ၿပသဆစင”


...ုယ
” ပန၀င႐””ုထ” ု”စ” မရ”

၁. “ပ” ု” သန . ုႏစုအ” ” ေုပင” ု””

၂. “ရ႕ၽထ န ”

၃. “နတရ...က မ”
၄. “ေုနရ” ပ” ု. ..ေုနပ” ေကစင””

၅. “နရပင..ေုု ”ပကပ”

၆. “တ” စ. စတစ” ု
.””

၇. “ၽကရင....က ၽဆ”

၈. “နဂ””ရ”မ...နဂ” ” ငၽထက”

၉. “ေုနင. လ..ေုနင. စ”

၁၀. “နတ”” ု႔ဖန....ေုရကန”သင ”..ၾကအသင ””

၁၁. “နရဓ...ေုၾကက. တယ”

၁၂. “ေုနသသပ...ေုလညက”

၁၃. “သ””.ႀက” ု”ပတ...”

၁၄. “နဂမ နသ” ေုအင


..ေအမက ေထင”

၁၅. “မ တစေစ”န႔..ဆ မ”ဖစင”

၁၆. “တ ေၾကင ”ေုသ၊ လက ေၾကင ”ေုၾက”

၁၇. “ေုေနတခ” ” ၾက...စ” တေနဘ” ု”ဖ”

၁၈. “နဂပည..နဂ..ဂဠ” န”ပည...ဂဠ” န”

၁၉. “တ. မပ”ခင...မ မတ”

၂၀. “ေုနက. တ”..ေုမင”ုလ..ဒ” ”င၀နက”

၂၁. “ေုနင”ဆ””တ..ေုနင” ရ”

၂၂. “ရ၀ုစစ..လ ရ သ””ခ””ထင

၂၃. “ေုနပ” တ”န...စပလန”

၂၄. “နဂတ” ” ႔မကေစင..ေအၾကင သ” ု”ပေမစရ


၂၅. “ေုေနတပ ဥေထင..စတခ ဥေပင”

၂၆. “ရည”” ုရ...တပ””႔ၽတ”

၂၇. “နတကကက..ေု၀တသက. က”

၂၈. “မလငေန...ေုမငင” န”
၂၉. “နဖ” စ...စရလည”

၃၀. “ခင...ကညေစပ႕ေၽတ႕”

၃၁. “ေုေနသသပ...ခ” ” ထက....ခ” ု” ေုၽသလ” ” ႔ တ”မ”မ”

၃၂. “အ””...ု ”မကႀက” ု”က”

၁. “ပညရ” သတ” ု”ဖစ. ”

၂. “ေုု ”ပမသ” ထ” မန သေမန ေုသမခင”

၃. “ပ၀ပက”” ၾကက. ထ”ပေတ စစန ရတတ” ယ၊

တစစ. သက”” ရည စလ” ပေတ.ၽလမ ရတတ” ယ”

၄. “ပညရ ပမသ” ဖ”နစ”

၅. “ပညရအ”” လ” မခ”””

၆. “စပၿပ မ သ”

၇. “ပ””ေုနၿမ..က နၿမ”

၈. “ေုပ ပန ေုသခ”

၉. “ေုပက” င..ဘၾကင ”က””ငရတယ...”

၁၀. “ေုု ” ပတမ


..ထ”” ” ” တမႀက
..”

၁၁. “ပ.ေလတ”ငက. ...နကမသ” ရမယ”

၁၂. “ပက” စဥ...ု”ပင. ဏ”

၁၃. “စပလန႔တ” န.ဖ ခင”

၁၄. “ေုု ” ပတမ”


..လ” တအ””င”

၁၅. “ေုပ က ေသသ” ရရင...ေုေသသသ”


ေၽတ႕ ၾကရ

ငေမ””

၁၆. “ပ ေသလက...စဖမၽထက”

၁၇. “ု”ပ” န..မ စခၽက နရ”

၁၈. “ပန သတင.ေုလည ငဆင


..လ” သတင.လ” ခင
ေုဆင”

၁၉. “ပညရ” အမက..အ”ပင” ၽထက”

၂၀. “ပ” လငတ”...ဘ” ဆ””႔”

၂၁. “ပညလ” ” ...အ””သည” ရ””

၂၂. “ပလ” ု” ငပက ”႔ ”


..ဖကက

၂၃. “ပ” ” သက”န


..ေုမင” ” ု”ေုစင”မတတ

၂၄. “ပ” ဆ””ၿခ” ု” ထက..လက. ပ”

၂၅. “ပစပ..ဘ” ရ.ဘ” ရ..လက..ကယ.က

ုာယ”

၂၆. “ပ အ” ု”က”.” .တ” တ” ႔ထ”””

၂၇. “ပ”ပ” ု. ႔ေပၚ..ဟ”တ”. ု႔ေက”

၂၈. “ပညရရင ”...စပလယ” င ””

၂၉. “ု ”ပဒတစ .မ...သ” တစမ. ”

၃၀. “ပန ပသ” ႀက...မ ပ” မကငင”

၃၁. “ေုပတ” ” ငလည..မယ” န႔....ေုကၽၽတ” ” ငလည...မစ

ုာန႔..

၃၂. “ပ” ု” တ””ငႀက” ု”က” ”...ုႏု ငဆခ””င”

၃၃. “ပဒ” ”ငသ လ” ” ” ပစ. ” ...စလ႐ူ”


....ဆ

၃၄. “ု ” ပည” နည” ု”ခ”ု”....ဆခတ”


ပလက အရသပက”

၃၅. “ပပ”ပ၍..လက၀ုက. ည”

၃၆. “ု ”ပ” နမရ”...ု ”ပ” နရ”

၃၇. “ပန ထ” မတ
” ” တတ..ေဂဟစပက
. ေသ”

၃၈. “ပ ရည” ႔၀မခ”

၃၉. “ု”ပ” သ”အသစ...ု ”ဖစ .ူေအဟင”

၄၀. “စပမ၀င. င..အ ”ပငကငပ”


၄၁. “ပ”႔”မယပ” ” ႔”...က” တ” ” ႔ေရကေအင”
..” ”ု႔

၄၂. “ပလစ” ...ေုခ က. က”

၄၃. “ပစပ” ..စရရက”

၄၄. “ေုု ”ပမယ” ု”...ႀက” ု” ဖ”မ.သ” ”

၄၅. “ပလ” ေုမ..ပလ” ေုတင”

၄၆. “ေုပက” ” နဖ” မထ” ”

၄၇. “ပ” ” ဖလ” မ” ု”...မ က””တ”””

၄၈. “ေုု ” ပပၿပ..တ


ၿပ တမည”မည”

၄၉. “ု”ပေန”ု”ပ....နေမထင”

၅၀. “ပ”ထ”ေဇန..ဥမၼေတက”

၁. “ေုဖင” ရင ေုရငတ”

၂. “ဖတ”လ” ” ႔..ခရ” ခ”န..အ” ” င” က”.ု”ရ” ေမပ”

၃. “ု ”ဖစ .မုေအၾကင..ေအကင”

၄. “စဖတ” ရ...ဓမဆ” ု””

၅. “ဖတ ေပၚဆ” ကလ..ဖတ ေပက...ဆ” ပၚ..ဖတ

လ..ဖတ ေပက”

၆. “ဖအတ..လ” သ” ေုသလ..ေုၿစမက” ” က”..လ” မ

သ” ”

၇. “ဖ” ” သ”ေုတမက”” လညေလ


...ဆေန. လ”

၈. “-င” င ...ပ ႀက
” ဟငစ

၉. “စဖတေက..ု ”ပစ” ”

၁၀. “ဖ” တ. ငဖ” တ..က””ယအ


” ” တဖ” တ”

၁၁. “ဖ” ” သ”ေုတလ


..ေုတင ေ၀ု”မထ” င

၁၂. “ေုဖင ေလစစ..ေုလ ႀကရခ””င”


၁၃. “ဖတစ” ု
. ” ..ေုခင က”

၁. “ဘနဖ” သ” ” က”ူမယသ
” ””

၂. “ဘ” ကင မ စင” . ”

၃. “ဘမ” ု” ...ဘ” ” တ””

၁“မ”ပည ”တ”အ”” ေုဘင .င. တ”

၂. “မ” ” ထ”ေုအင
ေုလ ကထင

၃. “မ” နမတ””႔အ” ေုု”ၵ


..ေုရပလ” ” ႔မရ”

၄. “ေုမပမ..စကရ”

၅. “မအ” ေပ” န..အသက. ည”

၆. “ေုု”စမေမသ..တ” တ” က”ု” ”

၇. “မ က...ေုရရပန
သပ ကန ”က”

၈. “မသ” လုငေမ...မစငု
. ငေဆ”

၉. “မ..ဘက”. ုကေတ...မ””က.က””

၁၀. “ေုမင” စမ....မယ” စစ. က”

၁၁. “ု ” မငကမလပ
...ခ” ု”ကလပ”

၁၂. “မစရတ”အမ..သန႔ပက”

၁၃. “မယနစ...ေုၾကငေသမ”

၁၄. “မ မမင...ေုရမ ရင”

၁၅. “မခ စေသလည...ေုအင ”ကနမ”

၁၆. “ေုု”မန”မရ” ...လ” စ” ” က”

၁၇. “မ” ” စရတ...ေုရခ”


”န ”

၁၈. “မ ကႀက ရ ဖတ””


..ဟင

၁၉. “မသ” သ”ေုကၽသ...သ” သ”ေုဖစ”

၂၀. “ေုု”ေစမု”စမခင..ေုု”ခ”မင”
၂၁. “မ” က”.” ု”မစင”

၂၂. “မကန..ေတစၦေမၾကက”

၂၃. “မယဆ””..ပ” ု” မ..သမဆ””..အ””မ”

၂၄. “မမ သရ႕ေန...ေမေသသဆသမ..မရ” ”

၂၅. “မက”ဖစ” ” ကေလ...ဆရႀက” ု”ကေလ..”

၂၆. “မလ” ု” ...က” တ” ” ႔ေခတင”

၂၇. “မင နတစ ေထင..မင မက” စ” န. ”

၂၈. “ေုမ က”ပ..ဆန ေတင”

၂၉. “မကတတေသ....ဖ က””အ”ပစ”င”

၃၀. “ေုု ” စမပလည ဆ” ု”


...သလည ဆ” ု””

၃၁. “မည မညမင....ငယကၡမထန တမလ” ပ.

င” ႔”

၃၂. “မ စတစ” တ...ေုရတစ” တ”

၃၃. “မ ၀...ခ” တ” ”

၃၄. “ေုု ”စမေမၾကက....ကင ေမၾကက”

၃၅. “ေုမင ေမင” ”ုေုလ....ထ ႐” ုရည”

၁. “ယ” နေတငေု”ပ..ေုစခမက”. ုက”

၂. “ယ” နမတ””..ပ””ကတ” ” ”

၃. “ယင ေကင”မငု” ု” င..ေုလယဥ”ထင” ႔”

၁. “ရည စလ” လ” ..အ” ကၽၽခတ”

၂. “ေရလလ” ” ေုလ..အ””ေတစ”

၃. “႐” ု႐” ုကငု”မင


” ”ု”မင ”ႀက” ”

၄. “ရတမလ” ” ..လ” ” တမရ”

၅. “ရည စတစ ေထင..လင ေ ကငတစေယက၆. “ရသမသ” ...ပန န႔ည” ု”

၇. “ရရစစ..၀၀ၿမ” ု”ၿမ” ု””

၈. “ရ” တန ”...မရ” ၀မစ”

၉. "ရ” ုလုင” န ”၊ မရ” ုလုင၀မစ"

၁၀. “ေုရေအၾကင..ေဖယင သကေသ”

၁၁. “ရ ” ည
ဥလ ..ပလ
လည
ုက.စစသ”

၁၂. “စရနက”မက...စရမစ”

၁၃. “ရဇ၀တ”” ု...တ” တ” ႔ထ”””

၁၄. “ရမႀက” ု”က.င..ုႏစုခ”

၁၅. “ရတနရ” ရ..ရတနလ”

၁၆. “ေုရသမ ၍.ငေမၽတ႕”

၁၇. “ေုရ႕ေနငမ...ေုထင” .ု”လ” ု”” က

၁၈. “ေုရထ” ု”လညမပယ ” ႔ သ”


...ေုစ ု”လညမၾၽကယ
” ”႔

၁၉. “ေုရၾကည. ..ု ”မကရ”

၂၀. “ရေစဖလ..ေုၽတ႕ရ” ေုလ”

၂၁. “ရ န .ူု”ပန”..ဒ” လပင”

၂၂. “ရပင” ု” ေုလ...အစ”ပည”ုေလ”

၂၃. “ရယ ေသသ”...အသက. ည၏”

၂၄. “ရဇ၀တေဘ..ေုု ”ပမၽလတ”

၂၅. “ေုရမ ရင..မ မမင”

၂၆. “ရ န”ုရန. င..မတ” ု””႔ငင ”

၂၇. “ရင” ညရ..အဂလ” ၽထက”

၂၈. “ေုရင ေေလ၀၀..မ” ယစေဆ”

၂၉. “ေုရစ တစ.....ေုရသတစည


. ””

၃၀. “ရင .ုရင”စ.ၽထက...ပ ႀကတစေလခက”


၃၁. “ေုရေမနက.....ၾကေမရက”

၃၂. “ေုရပင” တ....ေုရက”

၁. “လ” လ” မၼသ ယဥ””

၂. “လသတ”န ဗ” ” ငငင”

၃. “လၽည. နတ”ဘ ခ သင ””

၄. “လ” မ””က. ရမ က”

၄. “လင” ုဘ” ရ..သက””သခင”

၅. “လၽယစန .. .ုႏစုမ””

၆. “လ” ပ” ု” ႕လက..၀ကၿမ”

၇. “လ” ” တမရ...ရတမလ” ” ”

၈. “ၽလေယ” ယင” ႔ခက....တ” ေမ” ယက” ႔နက”

၉. “လမ မသ”....ေုစခနက”. ုက”

၁၀. “လ” ေမလ....ေုစခမခန႔”

၁၁. “လဘ ေပလဘ.


...တ” ” ႔
ူ ရ န .ူ”

၁၂. “လ” တ” မရ...နမည” ူမရ”

၁၃. “လ” ႔အလ” ” ..နတ” လ””ကင”

၁၄. “လ” ေအၾကင..ေုပင မသ””

၁၅. “လ” ေုနခ” ” ၾက...စ” တေနဘ” ု”ဖ”

၁၆. “လ တမက. င...ညစခက” ယ”

၁၇. “ေုလအဆင...က” နအတက”

၁၈. “လ” ႔စည..ဘ လ” စည”

၁၉. “လ” တစ” ုယ..အႀက” ု”က”စ”” ု””

၂၀. “လ” အမ” ု” မ”ု”..စ” ေတ” ေၽထၽထ”

၂၁. “လ” ေုု”ပမသန...လ” သေန”ု”ပ”


၂၂. “လမယေ” ုဘ...ေုု ”ပၽတ႕”

၂၃. “လင” ႔မယ...လ ုန႔ၽသ”

၂၄. “ၽလတ” င” ..ႀက”

၂၅. “လင ႔စခနေတင.ၾၽကက...ၾၽကၽက. နေတင.လ

င ႔”

၂၆. “လ” မအမ” ု”...ၾကက” အ႐” ု”

၂၇. “လ” ” ကေလ...ေု၀လ”

၂၈. “လ” ု”႔လလညထ”...မ” ” လည..ုႏစုခ


က” လည ခ..

က” လညမ”

၂၉. “လ” ပငလ” ု”႔လ..တစ. ဏ”

၃၀. “လခင. င..အနလ..မလခင. င..ခရ ၀”

၃၁. “လင” ” ေုစရ...လင ေစခန႔ရ”

၃၂. “လင .ူ...စစတမ”

၃၃. “ေုလန” ..ုႏုစက” င”

၃၄. “လက” ” စပင ”ခ” န....ေုစခ႐ူထခ” န”

၁. “၀.မရ” ဘ...၀ု” ...မလ” ပ” ႔”

၂. “၀လ” ု” ခင..လသ”

၃. “၀၀မင” ”ုင...ေုရအစစ” ု. ႔မထင” ႔”

၄. “၀ဆ” ” ၀..ေုေရဖင
ခင ေဖင”

၁. “သတ” ပည ဥဏေု”မကတ” တ ခၽၽန က”သ””႔အ”ပ”

၂. “သ” မ အက”
က” ု” ဆင ” ယ”” ု” အင

၃. “သ” ခ””ပထ”
မ ” ၽကင”ထ

၄. “ေုသခငက
” ” ေုတပင”

၅. “ေုေသသသ” ၾကရငေမ”...ေုပ က ေသသ”..ရရင


ေုၽတ႕”

၆. “သတ” မမ” ဂ” မ”မင”

၇. “သစခပ” င..မ တကညည”

၈. “သ” မယင”
.လ”.ု႔” ကေယင...ေအမင ေုတင”

န မက” နမသ””

၉. “သစ”စ”ငေကင ...င က”စ”ေသငနင

၁၀. “သ” ႔အ””န႔သ” ႔ဆန..တန” . ု”ေုကင”

၁၁. “သသမ ေမကင မ” ေဘခင”

၁၂. “သက ႀကစက သက” ယၾက”

၁၃. “သ” မ ေမကင ႀက”


..က” ” ယ.ခ””

၁၄. “ေုေသု”မႀက....ရငေရထ”

၁၅. “သ” ေုသ.တစေၽဆ၀....ု ”ပဒသ.တစ”ပည၀”

၁၆. “သက””သခင..လင” ုဘ” ရ”

၁၇. “သေရပၚအ” ပ...သရနစ”

၁၈. “သ ခ” န ” န ...စပင ”ခ” န ” စန” င ””

၁၉. “သ” သသ” ေုစ...မ”မငေစန႔”

၂၀. “သထေုရၽသန”

၂၁. “သမ စမမ...ဓေတၽသၽသ”

၂၂. “သ” မတ” ေုၽတစခက


....ပက. ကေမ”

၂၃. “သ” ခ””ကင...သ”


” ခ””ႀက””

၂၄. “သကင .ည.မ”ဆ””.....မ” ဆ””လည.သ

ကင”

၂၅. “သ” က””ၾၽကက” ...သက””စစန. ”

၂၆. “သခင”ရ ...ကၽၽန”၀”

၂၇. “သ” ေုတကင


..နတ ေကင
” မ
၂၈. “သ” ခ””က..လ” ဟစ”

၂၉. “သ” ခ””ရ ရ


...တ”ပ”ပ”

၃၀. “သမ တစ ေကင...ုႏစုတစ ေထင”

၃၁. “သမင ေစမရင...က စရင”

၃၂. “သ” ႀကဘ” ရ..စရသကင မ”

၃၃. “သသမ ယ” ု”...စ” ု”လ” ု”ကန”

၃၄. “သင ေကငလ ုင ဆ””ပ...”


...ကၽၽပ”

၃၅. “သစ” ရ”ခင” ပၾက...၀ဖၽင ပ”

၃၆. “သမင ”ယ. မ..က တစမ. ”

၃၇. “သစ” ရခင ၀က” ”

၃၈. “ေုသင” တင..ေုရမက”

၃၉. “သ” ႔ဆန” ရရ”

၄၀. “သစ” င”န. င အ”မစ” ႔.....လ” မန. င အခစ” ႔”

၄၁. “သင ေကငလ ုင ဆ””ပ”


...ကၽၽပ”

၄၂. “သ” ၾကမင ကၽၽ ေုယင ေဆင


...ခ” ု” က”

၁. “ေုဟက”” ုငလည..ေမၾကက” ႔”

၂. “ေုဟၽင . နတ”ေုစခ..လ” ေမလ”

၁. “ဠင ေတလကေတ...င က”” ုငလ”

၁. “အ” ” ကမပ” ေစလင ကပ” ”

၂. “အေစကင မ ေအင သခ”

၃. “အ” ” ခငထတ
အ” ” ခငထ”

၄.“အခ စႀကရင အမ ကႀကတယ”

၅. “အခ” နင ”ဒေုရသည..လ” က””ေမစင””


၆. “အမ” ကစ..ု ” ပသဒ
” ”လင

၇. “အခ” န”.ခ””က...လ” ု”႔လစ” ” က”

၈. “အနပၚတ”တ”

၉. “ေအပၚယ” ေုရမန....အထ
ႀက ေကနက
” ေခခ”

၁၀. “အႀက” က”န...ဂဠ” န ”ခက”

၁၁. “အ” ” မလ” ု”...အ” ု”စပင ””

၁၂. “ေအေမု ”ပတ..တစ.. ...မယပတ တ

စ””

၁၃. “အက” ု” ဆ.....အကန မ”

၁၄. အခ စၾကရင အမ ကၾကတယ"

Credit➳ ပညပသ ကမၻက စကလ” ု”မ