You are on page 1of 3

Animal-Borne Diseases တ ရစၦနေတတကတဆင က စက ေရဂမ

ဆရရင ေကလ ၃လရပၿပ။ ေေခခခမထလ႔ တ ကနထမ ေေခခခမတေကလက ေေဘဖစ ေစလရင။

ေ မငတေအကငေတတ + မ မငတပတတေကန ေကလန႔ လ ၾကတတက ေေရဂတတေရစငယ။ တခေ႕က အလဂ ေရစငယ။

Mosquito-Borne Diseases ေ ခငတဆင က စကေရဂမ

Chikungunya ခစင/ ူန

Dengue Fever ေေတသတလ န ုပေတက

Eastern Equine Encephalitis ဥ က ေရငေရဂ

Japanese Encephalitis ဥ က ေရငေရဂ

La Crosse Encephalitis ဥ က ေရငေရဂ

Malaria င က4 ရဂ

St. Louis Encephalitis ဥ က ေရငေရဂ

West Nile Virus ေႏေ င မေစ6နက7 ကမဗငရပ9 ေ

Zika Virus ဇ ကဗငရပ9 ေ

Rodent-Borne Diseases ၾတကကေကနတဆင က စက ေရဂမ

Hantavirus ဗ ငရပ9 ေ

Human Lymphocytic Choriomeningitis ေေတသပန ညေၾကရငေရဂ

Leptospirosis လက< တစပငုဆစ

Plague ပလ ပေရဂ

Rat-Bite Fever ၾတကက ုက6 ဖရဂ

Typhus တ က4 တ9ေေ9 ရဂ
Tick-Borne Diseases မ ကေကငေလတတကတဆင
က စက ေရဂမ

Babesiosis ေေဘဘ ဆယဆစ

Ehrlichiosis အလ ခယဆစ

Lyme Disease လ ငမေရဂ

Rocky Mountain Spotted Fever ေေရက တင6 ဖရဂ

Tularemia က ရ မယ

Animal-Borne (Zoonotic) Diseases တ ရစၦနေတတကတဆင က စက ေရဂမ

Avian Influenza ေေအဗယန ုပေတက

Rabies ေေခခရ

Swine Origin Influenza ဆဆ ေငဖလ

Salmonellosis ဆယ? ေ@ ုနလ

Bovine TB ေႏခေန႔ေကန တဘ က စကငယ။

ပ ဟ ေပနေရစငေေရဂတတ

Dysentery ဝမ ကက၊ Typhoid တဆက4 ေက၊ Poliomyelitis သငယ- -ေအၾကသ၊ Diarrhea, Gastroenteritis အစလမ ရ
င-ဝမ ပက၊ Food poisoning အစဆပင၊ TB တဘ၊ Cholera ကလဝမ ၊ Leprosy အနၾက ၊ Hepatitis အသ ေေရင၊
Bubonic plague အကတ< လပ၊ Urinary ဆ လမ ပ ဝင ခငAllergic
၊ (အလဂ) န႔ Asthma ပန နလန ၅ဝ% က ဒေအကင- ႔
မတည ဘ။

လ ေေတတကေေေသေစအင ဘေယ6
ုကေအကင@
ကင အဆနမေထမ ဆ ေလေေမခခန
မ ကရေေဆဖ
က တည ေထင ူ ဘလ/
တ႕ ေဘလမ အ ဖ ရပထပတယ
အတ။ ငမန လည မဟ တ< ။လ သလည မဟ တ< ။ေ ခင ဖစ< သတ။ ေ ခငုကရတေကန ေေရ
ဂတတက စကရလ႔ လ ေေတတအမဆေ ေေသဆ နၾကရပတယလေေတတက ။ သတေနတ တ ခ တရစနေတတမဟ
ေ ခင
တ<ေ။
လက- ပ ေေေသစတ ေအကင မရ ပလ႔ ေေရထပတယ။

• Shark ငမန = 10

• Wolf ေေေ ေမခခ = 10

• Lion ေ ေခသ = 100


• Elephant ဆင = 100

• Hippopotamus ၾက = 500

• Crocodile မ ေေကင = 1,000

• Tapeworm တ ပ ပပေသနေကင
= 2,000

• Ascaris roundworm သန ေကင = 2,500

• Freshwater snail (Schistosomiasis) ေေရခ ေပကေေကင = 10,000

• Assassin bug လ သတ6 ငဆက ေကင


= 10,000

• Tsetse fly (Sleeping sickness) ဆ ဆယငေကင = 10,000

• Dog (Ragies) ေေခခရ = 25,000S

• Snake ေေေ ခမ = 50,000

• Human လ = 475,000

• Mosquito ေ ခင = 725,000

ေေဒက တငေေတဆ

၂၈-၁-၂ဝ၁၈