You are on page 1of 86

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin Nr. 299/24.04.2017


pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei
transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 597 din 21.04.217 al directorului general al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile:
- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii
2017 şi 2018;
- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,
în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici


programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 2
Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative, prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a
indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis
din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se aplică începând cu
raportarea activităţii lunii aprilie 2017.

PREŞEDINTE,
Conf. Univ. Dr. Marian BURCEA
ANEXA nr. 1

Anexa 1.1

UNITATEA SANITARĂ………………………………………
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

implantare de
intervenţii de
proceduri de proceduri implantare de implantare de stimulatoare
proceduri de chirurgie
dilatare terapeutice de stimulatoare defibrilatoare de
ablație cardiovasculară
percutană electrofiziologie cardiace interne resincronizare
- ADULŢI
cardiacă

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

proceduri de proceduri de
asistare Nr total
cardiologie cardiologie
intervenţii de mecanică intervenţii
intervenţională - intervenţională - bolnavi
chirurgie tehnici tehnici a de beneficiari ai
COPII cu ADULTI cu
cardiovasculară hibride transcateter circulației chirurgie
malformaţii malformaţii programului
- COPII pe termen vasculară
cardiace cardiace
lung
congenitale congenitale

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

implantare de
implantare intervenţii de
proceduri de proceduri implantare de stimulatoare
de proceduri de chirurgie
dilatare terapeutice de defibrilatoare de
stimulatoare ablație cardiovasculară
percutană electrofiziologie interne resincronizare
cardiace - ADULŢI
cardiacă

C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

1
- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

proceduri de proceduri de
asistare
cardiologie cardiologie
intervenţii de mecanică intervenţii Cheltuieli totale
intervenţională intervenţională pentru materiale
chirurgie tehnici tehnici a de
- copii cu - ADULTI cu
cardiovasculară hibride transcateter circulației chirurgie sanitare
malformaţii malformaţii
- COPII pe termen vasculară
cardiace cardiace
lung
congenitale congenitale

C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30=C16+…+C28

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


materiale materiale materiale materiale
sanitare în sanitare sanitare sanitare în
Tip de intervenţie stoc la intrate în consumate în stoc la
începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C0 C1 C2 C3
C3
proceduri de
dilatare
percutană

proceduri
terapeutice de
electrofiziologie

implantare de
stimulatoare
cardiace

proceduri de
ablație

implantare de
defibrilatoare
interne

implantare de
stimulatoare de
resincronizare
cardiacă

intervenţii de
chirurgie
cardiovasculară -
ADULŢI

intervenţii de
chirurgie
cardiovasculară -
COPII

tehnici hibride

2
tehnici
transcateter

asistare
mecanică a
circulației pe
termen lung

intervenţii de
chirurgie
vasculară

proceduri de
cardiologie
intervenţională -
copii cu
malformaţii
cardiace
congenitale

proceduri de
cardiologie
intervenţională -
ADULTI cu
malformaţii
cardiace
congenitale

TOTAL
C3 proceduri de dilatare percutană = C16 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C17 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C18 din tabelul 1
C3 proceduri de ablaţie = C19 din tabelul 1
C3 implantare de difibrilatoare interne = C20 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă =C21 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI =C22 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII =C23 din tabelul 1
C3 tehnici hibride=C24 din tabelul 1
C3 tehnici transcateter=C25 din tabelul 1
C3 asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung=C26 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară =C27 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională-copii cu malformaţii cardiace
congenitale=C28 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională-ADULŢI cu malformaţii cardiace
congenitale=C29 din tabelul 1
C3 TOTAL = C30 din tabelul 1

Întocmit,

3
Anexa 1.2

UNITATEA SANITARĂ………………………………………
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE
(ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente Cheltuieli cu medicamentele, pentru:


Total bolnavi
pentru care s- medicamente Cheltuieli
medicamente medicamente au eliberat medicamente totale
terapie terapie cu aprobarea
cu aprobarea cu aprobarea medicamente cu aprobarea
standard standard comisiei
comisiei CAS comisiei CNAS comisiei CAS
CNAS

C8=C5+C
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
6+C7

Nota:
1. In raportarile lunare, incepand cu raportarile aferente lunii martie 2017, coloanele C2 si C6 se vor completa cu zero.
2. In raportarile cumulate , respectiv: trimestrul I, semestrul I, primele 9 luni si an 2017, in coloanele C2 si C6 se vor completa datele
aferente lunilor ianuarie si februarie 2017.
3. In coloanele C3 si C7, incepand cu raportarile aferente lunii martie 2017 se vor raporta datele aferente DCI-uri marcate cu (**)1,
conform Hotararii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea
Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii.
4. In raportarile cumulate , respectiv: semestrul I, primele 9 luni si an 2017, în coloanele C4 şi C8 nu se includ datele referitoare la
medicamentele eliberate în baza contractelor cost-volum aferente trimestrului I 2017

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


medicamente medicamente medicamente medicamente
în stoc la intrate în consumate în în stoc la
începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C1 C2 C3
C3

C3=C8 din tabelul 1

Întocmit,

4
Anexa 1.3

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII LA PACIENŢII
CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE PRIN PET-CT (ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII PRIN PET-CT ŞI A CHELTUIELILOR


AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru
Nr. bolnavi cu monitorizare a Număr de investigaţii PET- bolnavii cu monitorizare
evoluţiei bolii prin PET-CT CT a evoluţiei bolii prin
PET-CT

C1 C2 C3

Întocmit,

5
Anexa 1.4
UNITATEA SANITARĂ: ................................................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RECONSTRUCŢIE MAMARĂ DUPĂ AFECŢIUNI
ONCOLOGICE PRIN ENDOPROTEZARE

Raportare pentru …………………………………………….


(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVELOR CU RECONSTRUCŢIE MAMARĂ DUPĂ AFECŢIUNI ONCOLOGICE ŞI A


CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnave cu reconstrucţie Cheltuieli pentru bolnavele cu


mamară reconstrucţie mamară

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE ENDOPROTEZE MAMARE (LEI)


Valoare endoproteze
Valoare endoproteze mamare în Valoare endoproteze mamare Valoare endoproteze mamare
mamare în stoc la
stoc la începutul perioadei de intrate în cursul perioadei de consumate în cursul perioadei
sfârşitul perioadei de
raportare raportare de raportare
raportare
C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

6
Anexa 1.5

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI DE MONITORIZARE A BOLII MINIME
REZIDUALE A BOLNAVILOR CU LEUCEMII ACUTE PRIN IMUNOFENOTIPARE, EXAMEN CITOGENETIC ŞI/SAU FISH ŞI
EXAMEN DE BIOLOGIE MOLECULARĂ LA COPII ŞI ADULŢI
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 - SITUAȚIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE DIAGNOSTIC PENTRU LEUCEMIE ACUTĂ ȘI A


CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru: Cheltuieli pentru servicii de:
diagnos diagnos diagnos
tic de tic de diagnostic tic de
certitudi certitudi de certitudi
diagnostic diagnostic
ne al ne al certitudine ne al
de diagnos de
diagnostic leucemi leucemi al leucemi Cheltu
certitudine tic certitudine
iniţial al ei acute ei acute leucemiei ei acute ieli
al leucemiei Total iniţial al al leucemiei totale
leucemiei prin prin acute prin prin
acute prin leucemi acute prin
acute examen examen examen examen
imunofenoti ei acute imunofenoti
citogen de citogenetic de
pare pare
etic biologie şi/sau biologie
şi/sau molecul FISH molecul
FISH ară ară
C10 =
C6 +
... +
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C9

TABEL 2 SITUAŢIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE MONITORIZARE A BOLII MINIME REZIDUALE A


BOLNAVILOR CU LEUCEMII ACUTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu diagnostic de leucemie acută Cheltuieli pentru servicii de


beneficiari de servicii de monitorizare a bolii monitorizare a bolii minime reziduale
minime reziduale prin: prin:

Cheltuieli
examen exame totale
examen de n examen de
imunofenoti imunofenoti
citogenetic biologie Total citogen biologie
pare pare
şi/sau FISH molecul etic moleculară
ară şi/sau
FISH
C8=C5+C6
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
+C7

Întocmit,

7
Anexa 1.6

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC GENETIC AL TUMORILOR SOLIDE
MALIGNE (SARCOM EWING ŞI NEUROBLASTOM) LA COPII ŞI ADULŢI
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE DIAGNOSTIC GENETIC AL TUMORILOR SOLIDE


MALIGNE (SARCOM EWING ŞI NEUROBLASTOM) LA COPII ŞI ADULŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică


Cheltuieli pentru servicii de:
pentru:
Cheltuieli totale

Neuroblastom Sarcom Ewing Total Neuroblastom Sarcom Ewing

C1 C2 C3 C4 C5 C6=C4+C5

Întocmit,

8
Anexa 1.7

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE A BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI
ONCOLOGICE REALIZATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI (ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE SERVICII DE RADIOTERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu:

radioterapie radioterapie Total


ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. servicii de radioterapie cu:

radioterapie radioterapie
ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C8 C9 C10 C11 C12 C13

- continuare –

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

radioterapie radioterapie Cheltuieli totale


ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20=C14+…+C19

Întocmit,

9
Anexa 1.8

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT
COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

proteza proteza
proteză proteză
auditive cu implanturi auditive cu
implant cohlear implantabilă de TOTAL implantabilă de TOTAL
ancorare cohleare ancorare
ureche medie ureche medie
osoasă BAHA osoasă BAHA

C8=C5+C6
C1 C2 C3 C4=C1+C2+C3 C5 C6 C7
+C7

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare Valoare


Valoare
materiale materiale materiale
materiale
sanitare în sanitare sanitare în
Materiale sanitare intrate
stoc la consumate în stoc la
sanitare în cursul
începutul cursul sfârşitul
perioadei de
perioadei de perioadei de perioadei de
raportare
raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C0 C1 C2 C3
C3
implanturi
cohleare

proteza auditive
cu ancorare
osoasă BAHA

proteză
implantabilă de
ureche medie

TOTAL

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1


C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1
C3 implantabilă de ureche medie=C7 din tabelul 1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

Întocmit,

10
Anexa 1.9

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI SETURILOR DE


CONSUMABILE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-


au eliberat Cheltuieli cu
medicamente, pe tip de medicamentele, pentru: Număr
terapie Număr Cheltuie
bolnavi cu
bolnavi li pentru
diabet
cu material
zaharat Cheltuiel
Nr. Cheltuieli diabet e
beneficiari i pentru
total totale cu zaharat consum
de pompe
ADO bolna medicament benefici abile
ADO + materiale de
insulin + vi insulin e ari de pentru
ADO ADO insulin consumabi insulina
ă insuli a pompe pompel
ă le pentru
nă de e de
pompele
insulină insulină
de insulină

C8=C5+C6+
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C9 C10 C11 C12
C7

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI A SETURILOR DE CONSUMABILE


PENTRU POMPELE DE INSULINĂ (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


medicamente medicamente medicamente medicamente
în stoc la intrate în consumate în în stoc la
începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C1 C2 C3
C3

- continuare -

Valoare
Valoare Valoare Valoare
pompe în
pompe în pompe pompe
stoc la
stoc la intrate în consumate în
sfârşitul
începutul cursul cursul
perioadei
perioadei de perioadei de perioadei de
de
raportare raportare raportare
raportare

C8=C5+C6-
C5 C6 C7
C7

11
- continuare –

Valoare
Valoare Valoare
materiale
materiale materiale
Valoare materiale consumabile
consumabile consumabile
consumabile pentru pentru
pentru pompele pentru pompele
pompele de insulină în pompele de
de insulină de insulină în
stoc la începutul insulină intrate
consumate în stoc la sfârşitul
perioadei de raportare în cursul
cursul perioadei perioadei de
perioadei de
de raportare raportare
raportare

C12=C9+C10-
C9 C10 C11
C11

C3 = C8 din tabelul 1
C7 = C11 din tabelul 1
C11 = C12 din tabelul 1

TABEL 3 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT AUTOMONITORIZAŢI ŞI A BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN


DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Număr bolnavi cu diabet Cheltuieli pentru bolnavii cu


Numar bolnavi cu
zaharat trataţi cu insulină Număr dozări diabet zaharat trataţi cu Cheltuieli pentru
diabet zaharat
automonitorizaţi hemoglobină insulină automonitorizaţi evaluarea bolnavilor
evaluati prin
glicozilată prin dozarea HbA1c
dozarea HbA1c
copii adulti copii adulti
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Întocmit,

12
Anexa 1.10

UNITATEA SANITARĂ: ................................................


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL BOLILOR NEUROLOGICE
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu scleroză multiplă


Cheltuieli cu medicamente
trataţi

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente în stoc la Valoare medicamente


Valoare medicamente intrate în Valoare medicamente în stoc la
începutul perioadei de consumate în cursul perioadei
cursul perioadei de raportare sfârşitul perioadei de raportare
raportare de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

13
Anexa 1.11

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Hemofilie
Hemofilie congenitala fara hemofili
Hemofilie congenitala cu inhibitori e
inhibitori/boală von Willebrand
congenit
ală cu şi
cu fără Total
varsta inhibitori bolnavi
tratamen hemofi
1-18 , pentru beneficiar
tul "on lia Total
ani cu tratamen i ai
substitu substituţia demand dobân bolna Talase
titru profilaxia tratame tul de programu
ţia profilactică " dită vi cu mie
mare secundară ntul de substituţi lui
profilact intermitent (curativ) clinic hemof
cu pe termen oprire a e în
ică ă/de al manife ilie
profilax scurt/intermi sângeră cazul
continu scurtă accident stă
ie tentă rilor intervenţ
ă durată elor
secund iilor
hemorag
ară pe chirurgic
ice
termen ale şi
lung ortopedi
ce
C11=C9+
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
C10

- continuare –

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Hemofilie
hemofili
Hemofilie congenitala fara
Hemofilie congenitala cu inhibitori e
inhibitori/boală von Willebrand
congenit
ală cu şi
cu fără
varsta inhibitori
tratame hemofi
1-18 , pentru Cheltuieli
ntul "on lia Total
ani cu tratame Talase totale
substitu substituţia demand dobân bolna
titru profilaxia tratame ntul de
ţia profilactică " dită vi cu mie
mare secundară ntul de substituţ
profilac intermitent (curativ) clinic hemof
cu pe termen oprire a ie în
tică ă/de al manife ilie
profilax scurt/intermi sângeră cazul
continu scurtă accident stă
ie tentă rilor intervenţ
ă durată elor
secund iilor
hemora
ară pe chirurgic
gice
termen ale şi
lung ortopedi
ce
C22=C20+
C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21
C21

14
TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


medicamente medicamente medicamente medicamente
Medicamente în stoc la intrate în consumate în în stoc la
pt.: începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
hemofilie
talasemie
TOTAL
C3 hemofilie = C20 din tabelul 1
C3 talasemie = C21 din tabelul 1
C3 TOTAL = C22 din tabelul 1

Întocmit,

15
Anexa 1.12

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE TRATAŢI (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit
închis)
Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli Boli
neurologice neurologice
Mucopolizaharidoză Mucopolizaharidoză
degenerative/ degenerative/ Boala Boala
Tirozinemie tip II (sindromul tip I (sindromul
inflamator- inflamator- Fabry Pompe
Hunter) Hurler)
imune forme imune forme
cronice acute

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Hiperfenilalaninemie
Scleroză Purpura
la bolnavii
Polineuropatie sistemică trombocitopenică
Sindrom de diagnosticaţi cu
Afibrinogenemie familială şi imună cronică la
imunodeficienţă HTPA fenilcetonurie sau
congenitală amiloidă cu ulcerele adulţii
primară deficit de
transtiretină digitale splenectomizaţi şi
tetrahidrobiopterină
evolutive nesplenectomizaţi
(BH4)

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

- continuare –

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă


Scleroza
tuberoasă materiale materiale
medicamente Total medicamente Total
sanitare sanitare

C15 C16 C17 C18=C16+C17 C19 C20 C21=C19+C20

Notă: în tabel nu se includ bolnavii care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

16
TABEL 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR CU BOLI RARE (LEI) (medicamente/materiale sanitare
eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Boli Boli
neurologice neurologice Mucopolizahar Mucopolizaharid
degenerative/ degenerative/ Boala idoză tip II oză tip I
Boala Fabry Tirozinemie
inflamator- inflamator- Pompe (sindromul (sindromul
imune forme imune forme Hunter) Hurler)
cronice acute

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:


Purpura
trombocitopeni Hiperfenilalanine
Scleroză că imună mie la bolnavii
Polineuropat
Sindrom de sistemică şi cronică la diagnosticaţi cu
Afibrinogenemie ie familială
imunodeficienţ HTPA ulcerele adulţii fenilcetonurie sau
congenitală amiloidă cu
ă primară digitale splenectomiza deficit de
transtiretină
evolutive ţi şi tetrahidrobiopterin
nesplenectomi ă (BH4)
zaţi

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

- continuare –

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă

Scleroza Total cheltuieli


tuberoasă
materiale materiale
medicamente Total medicamente Total
sanitare sanitare

C18=C16+ C21=C19+C C22=C1+….+C15


C15 C16 C17 C19 C20
C17 20 +C18+C21

Notă: în tabel nu se includ cheltuielile aferente bolnavilor care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-
volum

17
TABEL 3 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)
Valoare Valoare Valoare Valoare
Medicamente/ medicamente/materiale medicamente/materiale medicamente/materiale medicamente/materiale
materiale sanitare sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate în sanitare în stoc la
pt.: începutul perioadei de cursul perioadei de cursul perioadei de sfârşitul perioadei de
raportare raportare raportare raportare
C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

Boli neurologice
degenerative/
inflamator-imune
forme cronice

Boli neurologice
degenerative/
inflamator-imune
forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză
tip II (sindromul
Hunter)

Mucopolizaharidoză
tip I (sindromul
Hurler)
Afibrinogenemie
congenitală
Sindrom de
imunodeficienţă
primară

HTPA

Polineuropatie
familială amiloidă cu
transtiretină

Scleroză sistemică
şi ulcerele digitale
evolutive

Purpura
trombocitopenică
imună cronică la
adulţii
splenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie
la bolnavii
diagnosticaţi cu
fenilcetonurie sau
deficit de
tetrahidrobiopterină
(BH4)

Scleroza tuberoasă

Osteogeneză
imperfectă -
medicamente

18
Osteogeneză
imperfectă -
materiale sanitare

Epidermoliză
buloasă-
medicamente

Epidermoliză
buloasă- materiale
sanitare

TOTAL

C3 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2


C3 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2
C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2
C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2
C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2
C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2
C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2
C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2
C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2
C3 HTPA = C10 din tabelul 2
C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2
C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2
C3 Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroza tuberoasă = C15 din tabelul 2


C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2
C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2
C3 Epidermoliză buloasă- medicamente = C19 din tabelul 2
C3 Epidermoliză buloasă- materiale sanitare = C20 din tabelul 2
C3 TOTAL = C22 din tabelul 2

Întocmit,

19
Anexa 1.13

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU TRATAMENT SUBSTITUTIV ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru
Număr de teste
Cheltuieli pentru teste pentru
Număr de bolnavi în pentru depistarea Cheltuieli totale
bolnavii în tratament depistarea prezenţei
tratament substitutiv prezenţei drogurilor program
substitutiv drogurilor în urina
în urina bolnavilor
bolnavilor

C1 C2 C3 C4 C5=C3+C4

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare
Valoare Valoare
medicamente în stoc medicamente
medicamente intrate medicamente în stoc
la începutul consumate în cursul
în cursul perioadei la sfârşitul perioadei
perioadei de perioadei de
de raportare de raportare
raportare raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

- continuare –

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale


sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate sanitare în stoc la
începutul perioadei cursul perioadei de în cursul perioadei sfârşitul perioadei de
de raportare raportare de raportare raportare

C5 C6 C7 C8=C5+C6-C7

C3=C3 din tabelul 1


C7=C4 din tabelul 1

Întocmit,

20
Anexa 1.14

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente


Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
pentru:
Total bolnavi
Guşa prin Guşa prin pentru care s- Guşa prin Cheltuieli
Guşa prin
tireomegalie tireomegalie au eliberat tireomegalie totale
tireomegalie
Osteoporoză datorata datorata medicamente Osteoporoză datorata
datorata
carenţei de proliferării proliferării
carenţei de iod
iod maligne maligne

C8=C5+C6+C
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
7

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


Valoare Valoare Valoare Valoare
medicamente în medicamente medicamente medicamente în
Medicamente pt.: stoc la începutul intrate în cursul consumate în stoc la sfârşitul
perioadei de perioadei de cursul perioadei perioadei de
raportare raportare de raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

osteoporoză

guşa carenţă iod

guşa proliferare
malignă

TOTAL
C3 osteoporoza = C5 din tabelul 1
C3 guşa carenta iod = C6 din tabelul 1
C3 guşa proliferare maligna = C7 din tabelul 1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

Întocmit,

21
Anexa 1.15

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

Nr. endoproteze

proteza
proteza totală
proteza totală
genunchi proteza proteza
proteza totală șold proteza proteza proteza genunchi
cimentată unicomparti totală șold
totală șold cimentată tip totală șold bipolară șold cervicocefa cimentată
fără mentala cimentată
cimentată luxaţie necimentată cimentată lică cu
stabilizare genunchi REVIZIE
congenitală stabilizare
post.
post.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

- continuare –

Nr. bolnavi cu
Nr. endoproteze
endoproteze

elemente
de proteza Nr. bolnavi
proteza Nr. bolnavi
ranforsar totală proteza proteza alte TOTAL ADULŢI
totală șold proteza COPII cu
e cotil şi genunchi totală parțială endoprote ENDOPROT cu
necimentată totală cot endoprote
metafizod cimentată umăr umăr ze EZE endoprote
REVIZIE ze
iafizară REVIZIE ze
femur

C17=C1+…
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19
+C16

- continuare –

Nr. bolnavi cu endoproteze Nr. bolnavi cu implant


tumorale segmentar de coloană
Număr adulţi
Număr
Număr bolnavi cu
Nr. Nr. bolnavi
COPII trataţi instabilitate
bolnavi bolnavi ADULŢI Nr. TOTAL
Nr. bolnavi Nr. bolnavi prin articulară
ADULŢI COPII cu trataţi prin BOLNAVI
ADULŢI cu COPII cu instrumentaţie trataţi prin
cu implant implant chirurgie
endoproteze endoproteze specifică implanturi de
segmentar segmentar spinală
tumorale tumorale fixare
de de
coloană coloană

C27=C18+
C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26
…+C26

22
TABEL 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI (LEI)

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

proteza
proteza totală proteza totală
proteza proteza proteza
proteza totală șold proteza proteza genunchi genunchi
bipolară unicomparti totală șold
totală șold cimentată totală șold cervicocef cimentată cimentată cu
șold mentala cimentată
cimentată tip luxaţie necimentată alică fără stabilizare
cimentată genunchi REVIZIE
congenitală stabilizare post.
post.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

- continuare –

CHELTUIELI pt.
Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze
endoproteze

elemente
de proteza
proteza TOTAL bolnavi
ranforsare totală proteza proteza alte bolnavi
totală șold proteza CHELTUIEL COPII cu
cotil şi genunchi parțială totală endoprote ADULŢI cu
necimentat totală umăr I pt. endoprote
metafizodi cimentată umăr cot ze endoproteze
ă REVIZIE endoproteze ze
afizară REVIZIE
femur

C17=C1+…
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19
+C16

- continuare –

CHELTUIELI pt. CHELTUIELI pt. implant


endoproteze tumorale segmentar de coloană Cheltuieli
CHELTUIELI CHELTUIELI
pt adulţi cu
pt bolnavi pt bolnavi
instabilitate
bolnavi bolnavi ADULŢI COPII trataţi CHELTUIELI pt
ADULŢI articulară
bolnavi bolnavi COPII cu trataţi prin prin TOTAL BOLNAVI
ADULŢI cu trataţi prin
COPII cu cu implant implant chirurgie instrumentaţie
implanturi
endoproteze endoproteze segmentar segmentar spinală specifică
tumorale tumorale de de de fixare
coloană coloană

C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27=C18+…+C26

TABEL 3 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat. Valoare mat. Valoare mat.


Valoare mat.
sanitare în sanitare sanitare
sanitare în stoc
Materiale stoc la intrate în consumate în
la sfârşitul
sanitare începutul cursul cursul
perioadei de
perioadei de perioadei de perioadei de
raportare
raportare raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

23
endoproteze
+ ciment
endoproteze
tumorale
implant
segmentar
chirurgie
spinală
instrumentaţie
specifică
implanturi de
fixare

TOTAL

C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2


C3 endoproteze tumorale = (C20+C21) din tabelul 2
C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2
C3 chirurgie spinală=C24 din tabelul 2
C3 instrumentaţie specifică=C25 din tabelul 2
C3 implanturi de fixare=C26 din tabelul 2
C3 TOTAL = C27 din tabelul 2

Întocmit,

24
Anexa 1.16

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI
CRONICE CU VHB SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. Bolnavi cu
transplant hepatic
trataţi pentru recidiva Cheltuieli pentru
hepatitei cronice cu medicamente
imunoglobulină
antihepatitică B

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente Valoare medicamente Valoare medicamente Valoare medicamente în


în stoc la începutul intrate în cursul consumate în cursul stoc la sfârşitul perioadei
perioadei de raportare perioadei de raportare perioadei de raportare de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

25
Anexa 1. 17
UNITATEA SANITARĂ ………………………
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi dializaţi


Nr. şedinţe
Nr. şedinţe
hemodiafiltrare
hemodializă
hemodiafiltrare dializă dializă intermitentă on-
hemodializă convenţională
intermitentă on- peritoneală peritoneală Total line
convenţională
line continuă automată

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare -

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale
hemodiafiltrare dializă dializă
hemodializă
intermitentă peritoneală peritoneală
convenţională
on-line continuă automată

C8 C9 C10 C11 C12=C8+…+C11

Întocmit,

26
Anexa 1.18

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAŢI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi tratati


Cheltuieli pentru
prin epurare
epurare extrahepatică
extrahepatică

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale


sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate în sanitare în stoc la
începutul perioadei cursul perioadei de cursul perioadei de sfârşitul perioadei de
de raportare raportare raportare raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

27
Anexa 1.19

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TRATAMENT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

stimulatoare afecţiuni afecţiuni ale hemoragii


afecţiuni pompe afecţiuni
cerebrale vasculare coloanei acute sau
cerebrovasculare implantabile oncologice
implantabile periferice vertebrale cronice trataţi

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi cu Nr. Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:


Număr de
distonii bolnavi cu
servicii
musculare servicii Nr total bolnavi
prin
trataţi prin prin beneficiari ai stimulatoare
tratament afecţiuni pompe
stimulare tratament programului cerebrale
Gamma-
cerebrală Gamma- cerebrovasculare
implantabile
implantabile
Knife
profundă Knife

C8 C9 C10 C11=C1+…+C9 C12 C13 C14

- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: Cheltuieli pt.


bolnavi cu
Cheltuieli cu Cheltuieli
Cheltuieli distonii
servicii prin totale în
afecţiuni hemoragii totale pentru musculare
afecţiuni tratament cadrul
ale afecţiuni acute sau materiale trataţi prin
vasculare Gamma- subprogramul
coloanei oncologice cronice sanitare stimulare
Knife ui
periferice
vertebrale trataţi cerebrală
profundă

C19=C12+…C C22=C19+C2
C15 C16 C17 C18 C20 C21
18 0+C21

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat. Valoare mat.


Valoare mat. Valoare mat.
sanitare sanitare
sanitare în stoc sanitare în stoc
intrate în consumate în
Tratament pentru la începutul la sfârşitul
cursul cursul
perioadei de perioadei de
perioadei de perioadei de
raportare raportare
raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

28
afecţiuni
cerebrovasculare

stimulatoare
cerebrale
implantabile
pompe
implantabile
afecţiuni
vasculare
periferice
afecţiuni ale
coloanei
vertebrale
afecţiuni
oncologice
hemoragii acute
sau cronice
trataţi
distonii
musculare
TOTAL

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1


C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1
C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C16 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1
C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C18 din tabelul 1
C3 tratamente pentru distonii musculare=C20 din tabelul 1
C3 TOTAL = (C19+C20) din tabelul 1

Întocmit,

29
Anexa 1.20

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL EPILEPSIEI REZISTENTE LA TRATAMENTUL MEDICAMENTOS
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TRATAMENT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


Nr. bolnavi cu epilepsie pentru care s-
au utilizat materiale sanitare, trataţi Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:
prin:
Nr total bolnavi Cheltuieli totale
beneficiari ai pentru materiale
implant de implant de
proceduri programului proceduri sanitare
stimulator al stimulator al
microchirurgicale microchirurgicale
nervului vag nervului vag

C1 C2 C3=C1+C2 C4 C5 C6=C4+C5

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


Valoare mat. Valoare mat.
Valoare mat. Valoare mat.
sanitare în stoc la sanitare
sanitare intrate în sanitare în stoc la
Tip de procedura începutul consumate în
cursul perioadei de sfârşitul perioadei
perioadei de cursul perioadei
raportare de raportare
raportare de raportare
C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
proceduri
microchirurgicale
implant de
stimulator al
nervului vag
TOTAL
C3 proceduri microchirurgicale = C4 din tabelul 1
C3 implant de stimulator al nervului vag = C5 din tabelul 1
C3 TOTAL = C6 din tabelul 1

Întocmit,

30
Anexa 1.21

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL HIDROCEFALIEI CONGENITALE SAU DOBÂNDITE LA COPIL
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Număr copii cu Cheltuieli pentru copii cu


hidrocefalie congenitală hidrocefalie congenitală
sau dobândită trataţi sau dobândită trataţi

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


Valoare mat.
Valoare mat. sanitare în Valoare mat. sanitare Valoare mat. sanitare
sanitare consumate
stoc la începutul perioadei intrate în cursul perioadei în stoc la sfârşitul
în cursul perioadei
de raportare de raportare perioadei de raportare
de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

31
Anexa 1.22

UNITATEA SANITARĂ ………………………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL DURERII NEUROPATE PRIN IMPLANT DE NEUROSTIMULATOR MEDULAR
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru bolnavi


Număr bolnavi trataţi prin
trataţi prin implant
implant neuromodulator
neuromodulator

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat.
Valoare mat. sanitare în Valoare mat. sanitare Valoare mat. sanitare
sanitare consumate
stoc la începutul perioadei intrate în cursul perioadei în stoc la sfârşitul
în cursul perioadei
de raportare de raportare perioadei de raportare
de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

32
Anexa 1.23
UNITATEA SANITARĂ ………………………
MEDICAMENTE ELIBERATE ÎN BAZA CONTRACTELOR COST - VOLUM
Raportare pentru………………….
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale
de sănătate curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI CU MEDICAMENTE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR COST-VOLUM
ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: Cheltuieli cu medicamente eliberate:

bolnavilor cu
bolnavi cu
purpura
purpura
Total bolnavi trombocitopenică Total bolnavi
trombocitopenică bolnavilor cu
bolnavi cu afecţiuni pentru care s- imună cronică la pentru care s-
imună cronică la afecţiuni
oncologice au eliberat adulţii au eliberat
adulţii oncologice
medicamente spenectomizaţi şi medicamente
spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţ
nesplenectomizaţi
i
C1 C2 C3=C1+C2 C4 C5 C6=C4+C5

Notă: In raportarile cumulate , respectiv: semestrul I, primele 9 luni si an 2017, se includ şi datele referitoare la bolnavii şi
cheltuielile aferente pentru medicamentele eliberate în baza contractelor cost-volum în trimestrul I 2017

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE


MEDICAMENTE (LEI)

Valoare
Valoare Valoare Valoare
medicamente
medicamente în medicamente medicamente în
consumate în
Afecţiune stoc la începutul intrate în cursul stoc la sfârşitul
cursul
perioadei de perioadei de perioadei de
perioadei de
raportare raportare raportare
raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

afecţiuni oncologice

purpură
trombocitopenică
imună cronică la adulţii
spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi

TOTAL

C3 afecţiuni oncologice = C4 din tabelul 1


C3 purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi = C5 din tabelul 1
C3 TOTAL = C6 din
tabelul 1

Întocmit,

33
Anexa 1.24

UNITATEA SANITARĂ………………………………………
Raportare
pentru……………………..
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative.)

SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă


Program/Subprogram de
sănătate curativ Valoare Valoare
Denumire indicator fizic Denumire indicator de eficienţă
(nr.) (LEI)
număr de bolnavi trataţi prin proceduri cost mediu/bolnav tratat prin
de dilatare percutană proceduri de dilatare percutană
cost mediu/bolnav tratat prin
număr de bolnavi trataţi prin proceduri
proceduri terapeutice de
terapeutice de elctrofiziologie
electrofiziologie
cost mediu/bolnav tratat prin
număr de bolnavi trataţi prin
implantare de stimulatoare
implantare de stimulatoare cardiace
cardiace
numar de bolnavi cu aritmii complexe cost mediu/bolnav tratat prin
trataţi prin proceduri de ablaţie proceduri de ablaţie
număr de bolnavi trataţi prin cost mediu/bolnav tratat prin
implantare de defibrilatoare interne implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi trataţi prin cost mediu/bolnav tratat prin
implantare de stimulatoare de implantare de stimulatoare de
resincronizare cardiacă resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (copii) trataţi prin cost mediu/bolnav (copil) tratat
intervenţii de chirurgie cardiovasculară prin chirurgie cardiovasculară
cost mediu/bolnav (adult) tratat
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin
prin intervenţii de chirurgie
intervenţii de chirurgie cardiovasculară
cardiovasculară
număr de bolnavi cu anevrism aortice cost mediu/ bolnav cu anevrism
Program naţional de boli trataţi prin tehnici hibride aortic trataţi prin tehnici hibride
cardiovasculare
număr de bolnavi cu stenoze aortice, cost mediu/bolnav cu stenoze
declaraţi inoperabili sau cu risc aortice, declaraţi inoperabili sau cu
chirurgical foarte mare, trataţi prin risc chirurgical foarte mare, trataţi
tehnici transcatateter prin tehnici transcatateter

număr de bolnavi cu insuficienţă cost mediu/ bolnai cu insuficienţă


cardiacă în stadiul terminal trataţi prin cardiacaă în stadiul terminal trataţi
asistare mecanică a circulaţiei pe prin asistare mecanică a circulaţiei
termen lung pe termen lung

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie cost mediu/bolnav tratat prin


vasculară intervenţii de chirurgie vasculară

număr de copii cu malformaţii cost mediu/ copil cu malformaţii


congenitale cardiace trataţi prin congenitale cardiace trataţi prin
intervenţii de cardiologie intervenţii de cardiologie
intervenţională intervenţională
număr de adulţi cu malformaţii cost mediu/ adult cu malformaţii
congenitale cardiace trataţi prin congenitale cardiace trataţi prin
intervenţii de cardiologie intervenţii de cardiologie
intervenţională intervenţională
Subprogramul de tratament
al bolnavilor cu afecţiuni număr bolnavi trataţi cost mediu/bolnav tratat
oncologice
Subprogramul de
monitorizare a evoluţiei bolii număr de bolnavi cu monitorizare a
cost mediu/investigaţie PET-CT
la pacienţii cu afecţiuni evoluţiei bolii prin PET-CT
oncologice prin PET-CT
Subprogramul de
număr de bolnave cu reconstrucţie Cost mediu/bolnavă cu
reconstrucţie mamară după
mamară reconstrucţie mamară
afecţiuni oncologice prin

34
endoprotezare

tarif/bolnav beneficiar de serviciu


număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al
pentru diagnosticul iniţial al leucemiei leucemiei acute (medulogramă
acute şi/sau examen citologic al frotiului
sanguin, coloraţii citochimice)

tarif/ bolnav beneficiar de serviciu


număr de bolnavi beneficiari de servicii
pentru diagnosticul de certitudine
pentru diagnosticul de certitudine al
al leucemiei acute prin
leucemiei acute prin imunofenotipare
imunofenotipare

număr de bolnavi beneficiari de servicii tarif/ bolnav beneficiar de serviciu


pentru diagnosticul de certitudine al pentru diagnosticul de certitudine
leucemiei acute prin examen al leucemiei acute prin examen
citogenetic şi/sau FISH citogenetic şi/sau FISH

Subprogramul de diagnostic număr de bolnavi beneficiari de servicii tarif/ bolnav beneficiar de serviciu
şi de monitorizare a bolii pentru diagnosticul de certitudine al pentru diagnosticul de certitudine
minime reziduale a leucemiei acute prin examen de al leucemiei acute prin examen de
bolnavilor cu leucemii acute biologie moleculară biologie moleculară
prin imunofenotipare,
examen citogenetic şi/sau număr total bolnavi beneficiari de tarif/ bolnav beneficiar de servicii
FISH şi examen de biologie servicii pentru diagnosticul de pentru diagnosticul de leucemiei
moleculară la copii şi adulţi leucemie acută acute

tarif/ bolnav cu diagnostic de


numar de bolnavi cu diagnostic de
leucemie acută beneficiar de
leucemie acută beneficiari de servicii
serviciu pentru monitorizarea bolii
de monitorizare a bolii minime
minime reziduale prin
reziduale prin imunofenotipare
imunofenotipare
numar de bolnavi cu diagnostic de tarif/ bolnav cu diagnostic de
leucemie acută beneficiari de servicii leucemie acută beneficiar de
de monitorizare a bolii minime serviciu pentru monitorizarea bolii
reziduale prin examen citogenetic minime reziduale prin examen
şi/sau FISH citogenetic şi/sau FISH
numar de bolnavi cu diagnostic de tarif/ bolnav cu diagnostic de
leucemie acută beneficiari de servicii leucemie acută beneficiar de
de monitorizare a bolii minime serviciu pentru monitorizarea bolii
reziduale prin examen de biologie minime reziduale prin examen de
moleculară biologie moleculară

număr de bolnavi beneficiari de servicii tarif/bolnav beneficiar de serviciu


Subprogramul de diagnostic de testare genetică pentru de testare genetică pentru
genetic al tumorilor solide neuroblastom neuroblastom
maligne (sarcom Ewing şi
neuroblastom) la copii şi număr de bolnavi beneficiari de servicii tarif/bolnav beneficiar de serviciu
adulţi de testare genetică pentru sarcom de testare genetică pentru sarcom
Ewing Ewing

număr de bolnavi cu afecţiuni


tarif/serviciu de radioterapie cu
oncologice trataţi prin radioterapie cu
ortovoltaj
ortovoltaj
număr de bolnavi cu afecţiuni
tarif/serviciu de radioterapie cu
oncologice trataţi prin radioterapie cu
cobaltoterapie
cobaltoterapie
număr de bolnavi cu afecţiuni
tarif/serviciu de radioterapie cu
Subprogramul de oncologice trataţi prin radioterapie cu
radioterapie a bolnavilor cu accelerator liniar 2D
accelerator liniar 2D
afecţiuni oncologice număr de bolnavi cu afecţiuni
tarif/serviciu de radioterapie cu
oncologice trataţi prin radioterapie cu
accelerator liniar 3D
accelerator liniar 3D
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie tarif/serviciu de radioterapie IMRT
IMRT
număr de bolnavi cu afecţiuni
tarif/serviciu de brahiterapie
oncologice trataţi prin brahiterapie

35
număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
Programul naţional de
tratament al surdităţii prin
număr de proteze auditive cu ancorare cost mediu/proteză auditivă cu
proteze auditive implantabile
osoasă BAHA ancorare osoasă BAHA
(implant cohlear şi proteze
auditive) număr de proteze implantabile de cost mediu/proteză implantabile de
ureche medie ureche medie
număr de bolnavi cu diabet zaharat cost mediu/bolnav cu diabet
trataţi zaharat tratat
număr de persoane cu diabet evaluaţi tarif/dozare de hemoglobină
prin dozarea HbA1c glicozilată
Programul naţional de diabet
cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat număr bolnavi cu diabet zaharat
zaharat beneficiar de pompă de
beneficiari de pompe de insulină
insulină
număr bolnavi cu diabet zaharat cost mediu/bolnav beneficiar de
beneficiari de materiale consumabile materiale consumabile pentru
pentru pompele de insulină pompa de insulină/an
Program naţional de
număr de bolnavi cu scleroză multiplă cost mediu/bolnav cu scleroză
tratament al bolilor
trataţi multiplă tratat
neurologice
număr de bolnavi cu hemofilie cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală von congenitală fără inhibitori/boală
Willebrand cu substituţie profilactică von Willebrand cu substituţie
continuă profilactică continuă

cost mediu/bolnav cu hemofilie


număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală
congenitală fără inhibitori/boală von
von Willebrand cu substituţie
Willebrand cu substituţie profilactică
profilactică intermitentă/de scurtă
intermitentă/de scurtă durată
durată
cost mediu/bolnav cu hemofilie
număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală
congenitală fără inhibitori/boală von
von Willebrand cu tratament „on
Willebrand cu tratament „on demand”
demand”

număr de bolnavi cu varsta 1-18 ani cu cost mediu/bolnav cu varsta 1-18


hemofilie congenitală cu inhibitori cu ani cu hemofilie congenitală cu
titru mare cu profilaxie secundară pe inhibitori cu titru mare cu profilaxie
termen lung secundară pe termen lung

număr de bolnavi cu hemofilie cost mediu/bolnav cu hemofilie


Program naţional de
congenitală cu inhibitori cu profilaxie congenitală cu inhibitori cu
tratament al hemofiliei şi
secundară pe termen profilaxie secundară pe termen
talasemiei
scurt/intermitentă scurt/intermitentă

număr de bolnavi cu hemofilie cost mediu/bolnav cu hemofilie


congenitală cu inhibitori cu tratament congenitală cu inhibitori cu
de oprire a sângerărilor tratament de oprire a sângerărilor

cost mediu/bolnav cu hemofilie


număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală cu şi fără
congenitală cu şi fără inhibitori/boală
inhibitori/boală von Willebrand,
von Willebrand, pentru tratamentul de
pentru tratamentul de substituţie în
substituţie în cazul intervenţiilor
cazul intervenţiilor chirurgicale şi
chirurgicale şi ortopedice
ortopedice

număr de bolnavi cu hemofilie cost mediu/bolnav cu hemofilie


dobândită simptomatică cu tratament dobândită simptomatică cu
de substituţie tratament de substituţie

număr de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie

număr de bolnavi cu boli neurologice cost mediu/bolnav cu boli


Programul naţional de
degenerative/ inflamator-imune forme neurologice degenerative/
tratament pentru boli rare
cronice inflamator-imune forme cronice

36
număr de bolnavi cu boli neurologice cost mediu/bolnav cu boli
degenerative/ inflamator-imune forme neurologice degenerative/
acute inflamator-imune forme acute

număr de bolnavi cu boala Fabry cost mediu/bolnav cu boala Fabry

cost mediu/bolnav cu boala


număr de bolnavi cu boala Pompe
Pompe

număr de bolnavi cu Tirozinemie cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

număr de bolnavi cu cost mediu/bolnav cu


mucopolizaharidoză tip II (sindromul mucopolizaharidoză tip II
Hunter) (sindromul Hunter)

număr de bolnavi cu cost mediu/bolnav cu


mucopolizaharidoză tip I (sindromul mucopolizaharidoză tip I
Hurler) (sindromul Hurler)

număr de bolnavi cu afibrinogenemie cost mediu/bolnav cu


congenitală afibrinogenemie congenitală

număr de bolnavi cu sindrom de cost mediu/bolnav cu sindrom de


imunodeficienţă primară imunodeficienţă primară

număr de bolnavi cu HTPA cost mediu/bolnav cu HTPA

cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu polineuropatie
polineuropatie familială amiloidă
familială amiloidă cu transtiretină
cu transtiretină

cost mediu/bolnav cu scleroză


număr de bolnavi cu scleroză
sistemică şi ulcerele digitale
sistemică şi ulcerele digitale evolutive
evolutive
cost mediu/bolnav cu Purpura
Purpura trombocitopenică imună
trombocitopenică imună cronică la
cronică la adulţii spenectomizaţi şi
adulţii spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi
nesplenectomizaţi
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu
hiprerfenilalaninemiei la bolnavii
hiperfenilalaninemiei la bolnavii
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau
deficit de tetrahidrobiopterină
deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
(BH4)
număr de bolnavi cu scleroza cost mediu/bolnav cu scleroza
tuberoasă tuberoasă
număr de bolnavi cu osteogeneză cost mediu/bolnav cu osteogeneză im
imperfectă - medicamente medicamente
număr de bolnavi cu osteogeneză cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă - materiale sanitare imperfectă - materiale sanitare
număr de bolnavi cu epidermoliză cost mediu/bolnav cu epidermoliză
buloasă buloasă
număr de bolnavi în tratament cost mediu/bolnav cu tratament de
Program naţional de substitutiv substituţie cu metadonă
sănătate mintală număr de teste pentru depistarea cost mediu pe test rapid de
prezenţei drogurilor în urina bolnavilor depistare a drogurilor în urină

număr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză

cost mediu/bolnav cu guşă prin


Programul naţional de boli număr de bolnavi cu guşă prin
tireomegalie datorată carenţei de
endocrine tireomegalie datorată carenţei de iod
iod
număr de bolnavi cu guşă prin cost mediu/bolnav cu guşă prin
tireomegalie datorată proliferării tireomegalie datorată proliferării
maligne maligne
Programul naţional de cost mediu/bolnav copil
număr bolnavi copii endoprotezaţi
ortopedie endoprotezat

37
cost mediu/bolnav adult
număr bolnavi adulţi endoprotezaţi
endoprotezat
număr bolnavi copii cu endoprotezare cost mediu/bolnav copil cu
articulară tumorală endoprotezare articulară tumorală
număr bolnavi adulţi cu endoprotezare cost mediu/bolnav adult cu
articulară tumorală endoprotezare articulară tumorală
număr bolnavi copii cu implant cost mediubolnav /copil cu implant
segmentar segmentar de coloană
număr bolnavi adulţi cu implant cost mediu/bolnav adult cu implant
segmentar segmentar de coloană
număr bolnavi adulţi trataţi prin cost mediu/bolnav adult tratat prin
chirurgie spinală chirurgie spinală
număr bolnavi copii trataţi prin cost mediu/bolnav copil tratat prin
instrumentaţie specifică instrumentaţie specifică
număr de adulţi cu instabilitate cost mediu/adult cu instabilitate
articulară tratat prin implanturi de articulară tratat prin implanturi de
fixare fixare
Programul national de
numar bolnavi cu transplant hepatic
transplant de organe, cost mediu/bolnav tratat pentru
trataţi pentru recidiva hepatitei cronice
tesuturi si celule de origine recidiva hepatitei cronice cu VHB
cu VHB
umana
număr de bolnavi trataţi prin tarif/şedinţă de hemodializă
hemodializă convenţională convenţională

Programul naţional de număr de bolnavi trataţi prin tarif/şedinţă de hemodiafiltrare


supleere a funcţiei renale la hemodiafiltrare intermitentă on-line intermitentă on-line
bolnavii cu insuficienţă număr de bolnavi trataţi prin dializă tarif/bolnav tratat prin dializă
renală cronică peritoneală continuă peritoneală continuă
număr de bolnavi trataţi prin dializă tarif/bolnav tratat prin dializă
peritoneală automată peritoneală automată
Program naţional de terapie
număr de bolnavi tratati prin epurare cost mediu/bolnav tratat prin
intensivă a insuficienţei
extrahepatică epurare extrahepatică
hepatice
număr bolnavi cu afecţiuni cost mediu/bolnav cu afecţiuni
cerebrovasculare trataţi cerebrovasculare tratat
număr bolnavi cu stimulatoare cost mediu/bolnav cu stimulator
cerebrale implantabile cerebral implantabil
cost mediu/bolnav cu pompă
număr bolnavi cu pompe implantabile
implantabilă
număr bolnavi cu afecţiuni vasculare cost mediu/bolnav cu afecţiuni
periferice trataţi vasculare periferice tratat

Subprogramul de radiologie număr bolnavi cu afecţiuni ale coloanei cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale
intervenţională vertebrale trataţi coloanei vertebrale tratat
număr bolnavi cu afecţiuni oncologice cost mediu/bolnav cu afecţiuni
trataţi oncologice tratat
număr bolnavi cu hemoragii acute sau cost mediu/bolnav cu hemoragii
cronice trataţi acute sau cronice tratat
număr de pacienţi cu distonii cost mediu/pacient cu distonii
musculare trataţi prin stimulare musculare trataţi prin stimulare
cerebrală profundă cerebrală profundă
număr bolnavi cu servicii prin cost mediu/bolnav cu servicii prin
tratament Gamma-Knife tratament Gamma-Knife
cost mediu/bolnav cu epilepsie
număr bolnavi cu epilepsie rezistentă
rezistentă la tratament
la tratament medicamentos trataţi prin
Subprogramul de diagnostic medicamentos trataţi prin
proceduri microchirurgicale
şi tratament al epilepsiei proceduri microchirurgicale
rezistente la tratamentul cost mediu/bolnav cu epilepsie
număr bolnavi cu epilepsie rezistentă
medicamentos rezistentă la tratament
la tratament medicamentos trataţi prin
medicamentos trataţi prin implant
implant de stimulator al nervului vag
de stimulator al nervului vag
Subprogramul de tratament cost mediu/bolnav copil cu
număr bolnavi copii cu hidrocefalie
al hidrocefaliei congenitale hidrocefalie congenitală sau
congenitală sau dobândită trataţi
sau dobândite la copil dobândită tratat
Subprogramul de tratament
al durerii neuropate prin număr bolnavi trataţi prin implant cost mediu/bolnav tratat prin
implant de neurostimulator neuromodulator implant neuromodulator
medular

38
număr bolnavi cu afecţiuni oncologice cost mediu/bolnav cu afecţiuni
trataţi oncologice tratat

Medicamente eliberate în număr bolnavi cu purpură cost mediu/bolnav cu purpură


baza contractelor cost-volum trombocitopenică imună cronică la trombocitopenică imună cronică la
adulţii spenectomizaţi şi adulţii spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi trataţi nesplenectomizaţi tratat

Întocmit,

39
40
ANEXA nr. 2

Anexa 2.1

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

implantare de
intervenţii de
proceduri de proceduri implantare de implantare de stimulatoare
proceduri de chirurgie
dilatare terapeutice de stimulatoare defibrilatoare de
ablație cardiovasculară
percutană electrofiziologie cardiace interne resincronizare
- ADULŢI
cardiacă

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

proceduri de proceduri de
asistare Nr total
cardiologie cardiologie
intervenţii de mecanică intervenţii
intervenţională - intervenţională - bolnavi
chirurgie tehnici tehnici a de beneficiari ai
COPII cu ADULTI cu
cardiovasculară hibride transcateter circulației chirurgie
malformaţii malformaţii programului
- COPII pe termen vasculară
cardiace cardiace
lung
congenitale congenitale

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

implantare de
implantare intervenţii de
proceduri de proceduri implantare de stimulatoare
de proceduri de chirurgie
dilatare terapeutice de defibrilatoare de
stimulatoare ablație cardiovasculară
percutană electrofiziologie interne resincronizare
cardiace - ADULŢI
cardiacă

C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

1
- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

proceduri de proceduri de
asistare
cardiologie cardiologie
intervenţii de mecanică intervenţii Cheltuieli totale
intervenţională intervenţională pentru materiale
chirurgie tehnici tehnici a de
- copii cu - ADULTI cu
cardiovasculară hibride transcateter circulației chirurgie sanitare
malformaţii malformaţii
- COPII pe termen vasculară
cardiace cardiace
lung
congenitale congenitale

C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30=C16+…+C29

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


materiale materiale materiale materiale
sanitare în sanitare sanitare sanitare în
Tip de intervenţie stoc la intrate în consumate în stoc la
începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C0 C1 C2 C3
C3
proceduri de
dilatare
percutană

proceduri
terapeutice de
electrofiziologie

implantare de
stimulatoare
cardiace

proceduri de
ablație

implantare de
defibrilatoare
interne

implantare de
stimulatoare de
resincronizare
cardiacă

intervenţii de
chirurgie
cardiovasculară -
ADULŢI

intervenţii de
chirurgie
cardiovasculară -
COPII

tehnici hibride

2
tehnici
transcateter

asistare
mecanică a
circulației pe
termen lung

intervenţii de
chirurgie
vasculară

proceduri de
cardiologie
intervenţională -
copii cu
malformaţii
cardiace
congenitale

proceduri de
cardiologie
intervenţională -
ADULTI cu
malformaţii
cardiace
congenitale

TOTAL
C3 proceduri de dilatare percutană = C16 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C17 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C18 din tabelul 1
C3 proceduri de ablaţie = C19 din tabelul 1
C3 implantare de difibrilatoare interne = C20 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă =C21 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI =C22 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII =C23 din tabelul 1
C3 tehnici hibride=C24 din tabelul 1
C3 tehnici transcateter=C25 din tabelul 1
C3 asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung=C26 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară =C27 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională-copii cu malformaţii cardiace
congenitale=C28 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională-ADULŢI cu malformaţii cardiace
congenitale=C29 din tabelul 1
C3 TOTAL = C30 din tabelul 1

Întocmit,

3
Anexa 2.2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE
(ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente


Total
medicamente cu aprobarea comisiei medicamente cu aprobarea comisiei
terapie standard bolnavi
CAS CNAS
pentru care
s-au
eliberat
farmacii farmacii farmacii
unităţi unităţi unităţi medicamen
cu circuit total cu circuit total cu circuit total te
sanitare sanitare sanitare
deschis deschis deschis

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

- continuare -

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

medicamente cu aprobarea comisiei medicamente cu aprobarea comisiei


terapie standard
CAS CNAS
Cheltuieli totale
farmacii cu farmacii cu farmacii cu
unităţi unităţi unităţi
circuit total circuit total circuit total
sanitare sanitare sanitare
deschis deschis deschis

C13=C11+ C16=C1 C19=C17+ C20=C13+C16


C11 C12 C14 C15 C17 C18
C12 4+C15 C18 +C19

Nota:
1. In raportarile lunare, incepand cu raportarile aferente lunii martie 2017, coloanele C4-C6 si C14-C16 se vor completa cu zero.
2. In raportarile cumulate , respectiv: trimestrul I, semestrul I, primele 9 luni si an 2017, coloanele C4-C6 si C14-C16 se vor completa
datele aferente lunilor ianuarie si februarie 2017.

3. In coloanele C7-C9 si C17-C19, incepand cu raportarile aferente lunii martie 2017 se vor raporta datele aferente DCI-uri marcate cu
(**)1, conform Hotararii Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea
Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii.

4. In raportarile cumulate , respectiv: semestrul I, primele 9 luni si an 2017, în coloanele C10 şi C20 nu se includ datele referitoare la
medicamentele eliberate în baza contractelor cost-volum aferente trimestrului I 2017

4
TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare Valoare Valoare


Valoare
medicamen medicamen medicamen
medicamente
te în stoc la te intrate în te în stoc la
consumate în
începutul cursul sfârşitul
cursul
perioadei perioadei perioadei
perioadei de
de de de
raportare
raportare raportare raportare

C4=C1+C2
C1 C2 C3
-C3

C3=C11+C14+C17 din tabelul 1

Întocmit,

5
Anexa 2.3

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII LA PACIENŢII
CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE PRIN PET-CT (ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII PRIN PET-CT ŞI A CHELTUIELILOR


AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru
Nr. bolnavi cu monitorizare a Număr de investigaţii PET- bolnavii cu monitorizare
evoluţiei bolii prin PET-CT CT a evoluţiei bolii prin
PET-CT

C1 C2 C3

Întocmit,

6
Anexa 2.4
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RECONSTRUCŢIE MAMARĂ DUPĂ AFECŢIUNI


ONCOLOGICE PRIN ENDOPROTEZARE

Raportare pentru …………………………………………….


(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVELOR CU RECONSTRUCŢIE MAMARĂ DUPĂ AFECŢIUNI ONCOLOGICE ŞI A


CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnave cu reconstrucţie Cheltuieli pentru bolnavele cu


mamară reconstrucţie mamară

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE ENDOPROTEZE MAMARE (LEI)


Valoare endoproteze
Valoare endoproteze mamare în Valoare endoproteze mamare Valoare endoproteze mamare
mamare în stoc la
stoc la începutul perioadei de intrate în cursul perioadei de consumate în cursul perioadei
sfârşitul perioadei de
raportare raportare de raportare
raportare
C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

7
Anexa 2.5

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI DE MONITORIZARE A BOLII MINIME
REZIDUALE A BOLNAVILOR CU LEUCEMII ACUTE PRIN IMUNOFENOTIPARE, EXAMEN CITOGENETIC ŞI/SAU FISH ŞI
EXAMEN DE BIOLOGIE MOLECULARĂ LA COPII ŞI ADULŢI
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 - SITUAȚIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE DIAGNOSTIC PENTRU LEUCEMIE ACUTĂ ȘI A


CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru: Cheltuieli pentru servicii de:
diagnos diagnos diagnos
tic de tic de diagnostic tic de
certitudi certitudi de certitudi
diagnostic diagnostic
ne al ne al certitudine ne al
de diagnos de
diagnostic leucemi leucemi al leucemi Cheltu
certitudine tic certitudine
iniţial al ei acute ei acute leucemiei ei acute ieli
al leucemiei Total iniţial al al leucemiei totale
leucemiei prin prin acute prin prin
acute prin leucemi acute prin
acute examen examen examen examen
imunofenoti ei acute imunofenoti
citogen de citogenetic de
pare pare
etic biologie şi/sau biologie
şi/sau molecul FISH molecul
FISH ară ară
C10 =
C6 +
... +
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C9

TABEL 2 SITUAŢIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE MONITORIZARE A BOLII MINIME REZIDUALE A


BOLNAVILOR CU LEUCEMII ACUTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu diagnostic de leucemie acută Cheltuieli pentru servicii de


beneficiari de servicii de monitorizare a bolii monitorizare a bolii minime reziduale
minime reziduale prin: prin:

Cheltuieli
examen exame totale
examen de n examen de
imunofenoti imunofenoti
citogenetic biologie Total citogen biologie
pare pare
şi/sau FISH molecul etic moleculară
ară şi/sau
FISH
C8=C5+C6
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
+C7

Întocmit,

8
Anexa 2.6

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC GENETIC AL TUMORILOR SOLIDE
MALIGNE (SARCOM EWING ŞI NEUROBLASTOM) LA COPII ŞI ADULŢI
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR BENEFICIARI DE SERVICII DE DIAGNOSTIC GENETIC AL TUMORILOR SOLIDE


MALIGNE (SARCOM EWING ŞI NEUROBLASTOM) LA COPII ŞI ADULŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică


Cheltuieli pentru servicii de:
pentru:
Cheltuieli totale

Neuroblastom Sarcom Ewing Total Neuroblastom Sarcom Ewing

C1 C2 C3 C4 C5 C6=C4+C5

Întocmit,

9
Anexa 2.7

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE A BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI
ONCOLOGICE REALIZATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI (ADULŢI ŞI COPII)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE SERVICII DE RADIOTERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu:

radioterapie radioterapie Total


ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. servicii de radioterapie cu:

radioterapie radioterapie
ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C8 C9 C10 C11 C12 C13

- continuare –

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

radioterapie radioterapie Cheltuieli totale


ortovoltaj cobaltoterapie IMRT brahiterapie
2D 3D

C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20=C14+…+C19

Întocmit,

10
Anexa 2.8

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT
COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE)
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:

proteza proteza
proteză proteză
auditive cu implanturi auditive cu
implant cohlear implantabilă de TOTAL implantabilă de TOTAL
ancorare cohleare ancorare
ureche medie ureche medie
osoasă BAHA osoasă BAHA

C8=C5+C6
C1 C2 C3 C4=C1+C2+C3 C5 C6 C7
+C7

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare Valoare


Valoare
materiale materiale materiale
materiale
sanitare în sanitare sanitare în
Materiale sanitare intrate
stoc la consumate în stoc la
sanitare în cursul
începutul cursul sfârşitul
perioadei de
perioadei de perioadei de perioadei de
raportare
raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C0 C1 C2 C3
C3
implanturi
cohleare

proteza auditive
cu ancorare
osoasă BAHA

proteză
implantabilă de
ureche medie

TOTAL

C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 1


C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C6 din tabelul 1
C3 implantabilă de ureche medie=C7 din tabelul 1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

Întocmit,

11
Anexa 2.9.1

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT – medicamente, pompe insulină, materiale consumabile pentru pompe
de insulină
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI SETURILOR DE CONSUMABILE
ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

insulină ADO ADO + insulină Nr. total


bolnavi
farmacii farmacii cu farmacii cu
unităţi unităţi unităţi
cu circuit total circuit total circuit total
sanitare sanitare sanitare
deschis deschis deschis

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

- continuare -

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

insulina ADO ADO + insulină Cheltuieli totale


cu
farmacii cu farmacii farmacii cu medicamente
unităţi unităţi unităţi
circuit total cu circuit total circuit total
sanitare sanitare sanitare
deschis deschis deschis

C13=C11+ C16=C14+ C19=C17+ C20=C13+C16


C11 C12 C14 C15 C17 C18
C12 C15 C18 +C19

- continuare –

Număr bolnavi cu
Număr bolnavi cu diabet zaharat Cheltuieli pentru
diabet zaharat beneficiari de Cheltuieli pentru materiale
beneficiari de materiale pompe de consumabile
pompe de consumabile insulina pentru pompele
insulină pentru pompele de insulină
de insulină

C21 C22 C23 C24

12
TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI A SETURILOR DE CONSUMABILE
PENTRU POMPELE DE INSULINĂ (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


medicamente medicamente medicamente medicamente
în stoc la intrate în consumate în în stoc la
începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C4=C1+C2-
C1 C2 C3
C3

- continuare –

Valoare Valoare Valoare Valoare


pompe în pompe pompe pompe în
stoc la intrate în consumate stoc la
începutul cursul în cursul sfârşitul
perioadei perioadei perioadei perioadei
de de de de
raportare raportare raportare raportare

C8=C5+C6-
C5 C6 C7
C7

- continuare –

Valoare Valoare Valoare Valoare


materiale materiale materiale materiale
consumabile consumabile consumabile consumabile
pentru pentru pentru pentru
pompele de pompele de pompele de pompele de
insulină în insulină insulină insulină în
stoc la intrate în consumate stoc la
începutul cursul în cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C12=C9+C10-
C9 C10 C11
C11

C3=C11+C14+C17 din tabelul 1


C7=C23 din tabelul 1
C11=C24 din tabelul 1

Întocmit,

13
Anexa 2.9.2

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT – Teste de automonitorizare şi evaluarea prin dozarea HbA1c
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL SITUAŢIA BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT AUTOMONITORIZAŢI ŞI A BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN


DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
Numar bolnavi Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet
Număr bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu Număr Cheltuieli pentru
cu diabet zaharat trataţi cu insulină
insulină automonitorizaţi dozări evaluarea
zaharat evaluati automonitorizaţi
hemoglobină bolnavilor prin
prin dozarea
glicozilată dozarea HbA1c
copii adulti HbA1c copii adulti
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Întocmit,

14
Anexa 2.10

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………………….


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL BOLILOR NEUROLOGICE
Raportare pentru …………………………………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu scleroză multiplă


Cheltuieli cu medicamente
trataţi

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente în stoc la Valoare medicamente


Valoare medicamente intrate în Valoare medicamente în stoc la
începutul perioadei de consumate în cursul perioadei
cursul perioadei de raportare sfârşitul perioadei de raportare
raportare de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

15
Anexa 2.11

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Hemofilie
Hemofilie congenitala fara hemofili
Hemofilie congenitala cu inhibitori e
inhibitori/boală von Willebrand
congenit
ală cu şi
cu fără Total
varsta inhibitori bolnavi
tratamen hemofi
1-18 , pentru beneficiar
tul "on lia Total
ani cu tratamen i ai
substitu substituţia demand dobân bolna Talase
titru profilaxia tratame tul de programu
ţia profilactică " dită vi cu mie
mare secundară ntul de substituţi lui
profilact intermitent (curativ) clinic hemof
cu pe termen oprire a e în
ică ă/de al manife ilie
profilax scurt/intermi sângeră cazul
continu scurtă accident stă
ie tentă rilor intervenţ
ă durată elor
secund iilor
hemorag
ară pe chirurgic
ice
termen ale şi
lung ortopedi
ce
C11=C9+
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
C10

- continuare –

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Hemofilie
hemofili
Hemofilie congenitala fara
Hemofilie congenitala cu inhibitori e
inhibitori/boală von Willebrand
congenit
ală cu şi
cu fără
varsta inhibitori
tratame hemofi
1-18 , pentru Cheltuieli
ntul "on lia Total
ani cu tratame Talase totale
substitu substituţia demand dobân bolna
titru profilaxia tratame ntul de
ţia profilactică " dită vi cu mie
mare secundară ntul de substituţ
profilac intermitent (curativ) clinic hemof
cu pe termen oprire a ie în
tică ă/de al manife ilie
profilax scurt/intermi sângeră cazul
continu scurtă accident stă
ie tentă rilor intervenţ
ă durată elor
secund iilor
hemora
ară pe chirurgic
gice
termen ale şi
lung ortopedi
ce
C22=C20+
C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21
C21

16
TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare Valoare Valoare Valoare


medicamente medicamente medicamente medicamente
Medicamente în stoc la intrate în consumate în în stoc la
pt.: începutul cursul cursul sfârşitul
perioadei de perioadei de perioadei de perioadei de
raportare raportare raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
hemofilie
talasemie
TOTAL
C3 hemofilie = C20 din tabelul 1
C3 talasemie = C21 din tabelul 1
C3 TOTAL = C22 din tabelul 1

Întocmit,

17
Anexa 2.12

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE TRATAŢI (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit
închis)
Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli Boli
neurologice neurologice
Mucopolizaharidoză Mucopolizaharidoză
degenerative/ degenerative/ Boala Boala
Tirozinemie tip II (sindromul tip I (sindromul
inflamator- inflamator- Fabry Pompe
Hunter) Hurler)
imune forme imune forme
cronice acute

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Hiperfenilalaninemie
Scleroză Purpura
la bolnavii
Polineuropatie sistemică trombocitopenică
Sindrom de diagnosticaţi cu
Afibrinogenemie familială şi imună cronică la
imunodeficienţă HTPA fenilcetonurie sau
congenitală amiloidă cu ulcerele adulţii
primară deficit de
transtiretină digitale splenectomizaţi şi
tetrahidrobiopterină
evolutive nesplenectomizaţi
(BH4)

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

- continuare –

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă


Scleroza
tuberoasă materiale materiale
medicamente Total medicamente Total
sanitare sanitare

C15 C16 C17 C18=C16+C17 C19 C20 C21=C19+C20

Notă: în tabel nu se includ bolnavii care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

18
TABEL 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR CU BOLI RARE (LEI) (medicamente/materiale sanitare
eliberate prin farmacii cu circuit închis)
Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Boli Boli
neurologice neurologice Mucopolizahar Mucopolizaharid
degenerative/ degenerative/ Boala idoză tip II oză tip I
Boala Fabry Tirozinemie
inflamator- inflamator- Pompe (sindromul (sindromul
imune forme imune forme Hunter) Hurler)
cronice acute

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:


Purpura
trombocitopeni Hiperfenilalanine
Scleroză că imună mie la bolnavii
Polineuropat
Sindrom de sistemică şi cronică la diagnosticaţi cu
Afibrinogenemie ie familială
imunodeficienţ HTPA ulcerele adulţii fenilcetonurie sau
congenitală amiloidă cu
ă primară digitale splenectomiza deficit de
transtiretină
evolutive ţi şi tetrahidrobiopterin
nesplenectomi ă (BH4)
zaţi

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

- continuare –

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Osteogeneză imperfectă Epidermoliză buloasă

Scleroza Total cheltuieli


tuberoasă
materiale materiale
medicamente Total medicamente Total
sanitare sanitare

C18=C16+ C21=C19+C C22=C1+….+C15


C15 C16 C17 C19 C20
C17 20 +C18+C21

Notă: în tabel nu se includ cheltuielile aferente bolnavilor care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-
volum

19
TABEL 3 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)
Valoare Valoare Valoare Valoare
Medicamente/ medicamente/materiale medicamente/materiale medicamente/materiale medicamente/materiale
materiale sanitare sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate în sanitare în stoc la
pt.: începutul perioadei de cursul perioadei de cursul perioadei de sfârşitul perioadei de
raportare raportare raportare raportare
C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

Boli neurologice
degenerative/
inflamator-imune
forme cronice

Boli neurologice
degenerative/
inflamator-imune
forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză
tip II (sindromul
Hunter)

Mucopolizaharidoză
tip I (sindromul
Hurler)
Afibrinogenemie
congenitală
Sindrom de
imunodeficienţă
primară

HTPA

Polineuropatie
familială amiloidă cu
transtiretină

Scleroză sistemică
şi ulcerele digitale
evolutive

Purpura
trombocitopenică
imună cronică la
adulţii
splenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie
la bolnavii
diagnosticaţi cu
fenilcetonurie sau
deficit de
tetrahidrobiopterină
(BH4)

Scleroza tuberoasă

Osteogeneză
imperfectă -
medicamente

20
Osteogeneză
imperfectă -
materiale sanitare

Epidermoliză
buloasă-
medicamente

Epidermoliză
buloasă- materiale
sanitare

TOTAL

C3 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2


C3 Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2
C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2
C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2
C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2
C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2
C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2
C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2
C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2
C3 HTPA = C10 din tabelul 2
C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2
C3 Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive = C12 din tabelul 2
C3 Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroza tuberoasă = C15 din tabelul 2


C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2
C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2
C3 Epidermoliză buloasă- medicamente = C19 din tabelul 2
C3 Epidermoliză buloasă- materiale sanitare = C20 din tabelul 2
C3 TOTAL = C22 din tabelul 2

TABEL 4 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) (medicamente eliberate prin
farmacii cu circuit deschis)

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:


Nr. Total
Scleroză fibroză distrofie bolnavi
Mucoviscidoză Mucoviscidoză Sindrom angioedem
laterală pulmonară musculară
copii adulţi Prader Willi ereditar
amiotrofică idiopatică Duchenne

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- continuare –

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:


Cheltuieli
Scleroză fibroză distrofie totale
Mucoviscidoză Mucoviscidoză Sindrom Prader angioedem
laterală pulmonară musculară
copii adulţi Willi ereditar
amiotrofică idiopatică Duchenne

C16=
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C9+…+C15

Întocmit,

21
Anexa 2.13

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU TRATAMENT SUBSTITUTIV ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru
Număr de teste
Cheltuieli pentru teste pentru
Număr de bolnavi în pentru depistarea Cheltuieli totale
bolnavii în tratament depistarea prezenţei
tratament substitutiv prezenţei drogurilor program
substitutiv drogurilor în urina
în urina bolnavilor
bolnavilor

C1 C2 C3 C4 C5=C3+C4

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare Valoare
Valoare Valoare
medicamente în stoc medicamente
medicamente intrate medicamente în stoc
la începutul consumate în cursul
în cursul perioadei la sfârşitul perioadei
perioadei de perioadei de
de raportare de raportare
raportare raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

- continuare –

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale


sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate sanitare în stoc la
începutul perioadei cursul perioadei de în cursul perioadei sfârşitul perioadei de
de raportare raportare de raportare raportare

C5 C6 C7 C8=C5+C6-C7

C3=C3 din tabelul 1


C7=C4 din tabelul 1

Întocmit,

22
Anexa 2.14

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente


Cheltuieli cu medicamentele, pentru:
pentru:
Total bolnavi
Guşa prin Guşa prin pentru care s- Guşa prin Cheltuieli
Guşa prin
tireomegalie tireomegalie au eliberat tireomegalie totale
tireomegalie
Osteoporoză datorata datorata medicamente Osteoporoză datorata
datorata
carenţei de proliferării proliferării
carenţei de iod
iod maligne maligne

C8=C5+C6+C
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
7

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


Valoare Valoare Valoare Valoare
medicamente în medicamente medicamente medicamente în
Medicamente pt.: stoc la începutul intrate în cursul consumate în stoc la sfârşitul
perioadei de perioadei de cursul perioadei perioadei de
raportare raportare de raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

osteoporoză

guşa carenţă iod

guşa proliferare
malignă

TOTAL
C3 osteoporoza = C5 din tabelul 1
C3 guşa carenta iod = C6 din tabelul 1
C3 guşa proliferare maligna = C7 din tabelul 1
C3 TOTAL = C8 din tabelul 1

Întocmit,

23
Anexa 2.15

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

Nr. endoproteze

proteza
proteza totală
proteza totală
genunchi proteza proteza
proteza totală șold proteza proteza proteza genunchi
cimentată unicomparti totală șold
totală șold cimentată tip totală șold bipolară șold cervicocefa cimentată
fără mentala cimentată
cimentată luxaţie necimentată cimentată lică cu
stabilizare genunchi REVIZIE
congenitală stabilizare
post.
post.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

- continuare –

Nr. bolnavi cu
Nr. endoproteze
endoproteze

elemente
de proteza Nr. bolnavi
proteza Nr. bolnavi
ranforsar totală proteza proteza alte TOTAL ADULŢI
totală șold proteza COPII cu
e cotil şi genunchi totală parțială endoprote ENDOPROT cu
necimentată totală cot endoprote
metafizod cimentată umăr umăr ze EZE endoprote
REVIZIE ze
iafizară REVIZIE ze
femur

C17=C1+…
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19
+C16

- continuare –

Nr. bolnavi cu endoproteze Nr. bolnavi cu implant


tumorale segmentar de coloană
Număr adulţi
Număr
Număr bolnavi cu
Nr. Nr. bolnavi
COPII trataţi instabilitate
bolnavi bolnavi ADULŢI Nr. TOTAL
Nr. bolnavi Nr. bolnavi prin articulară
ADULŢI COPII cu trataţi prin BOLNAVI
ADULŢI cu COPII cu instrumentaţie trataţi prin
cu implant implant chirurgie
endoproteze endoproteze specifică implanturi de
segmentar segmentar spinală
tumorale tumorale fixare
de de
coloană coloană

C27=C18+
C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26
…+C26

24
TABEL 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI (LEI)

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

proteza
proteza totală proteza totală
proteza proteza proteza
proteza totală șold proteza proteza genunchi genunchi
bipolară unicomparti totală șold
totală șold cimentată totală șold cervicocef cimentată cimentată cu
șold mentala cimentată
cimentată tip luxaţie necimentată alică fără stabilizare
cimentată genunchi REVIZIE
congenitală stabilizare post.
post.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

- continuare –

CHELTUIELI pt.
Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze
endoproteze

elemente
de proteza
proteza TOTAL bolnavi
ranforsare totală proteza proteza alte bolnavi
totală șold proteza CHELTUIEL COPII cu
cotil şi genunchi parțială totală endoprote ADULŢI cu
necimentat totală umăr I pt. endoprote
metafizodi cimentată umăr cot ze endoproteze
ă REVIZIE endoproteze ze
afizară REVIZIE
femur

C17=C1+…
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19
+C16

- continuare –

CHELTUIELI pt. CHELTUIELI pt. implant


endoproteze tumorale segmentar de coloană Cheltuieli
CHELTUIELI CHELTUIELI
pt adulţi cu
pt bolnavi pt bolnavi
instabilitate
bolnavi bolnavi ADULŢI COPII trataţi CHELTUIELI pt
ADULŢI articulară
bolnavi bolnavi COPII cu trataţi prin prin TOTAL BOLNAVI
ADULŢI cu trataţi prin
COPII cu cu implant implant chirurgie instrumentaţie
implanturi
endoproteze endoproteze segmentar segmentar spinală specifică
tumorale tumorale de de de fixare
coloană coloană

C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27=C18+…+C26

TABEL 3 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat. Valoare mat. Valoare mat.


Valoare mat.
sanitare în sanitare sanitare
sanitare în stoc
Materiale stoc la intrate în consumate în
la sfârşitul
sanitare începutul cursul cursul
perioadei de
perioadei de perioadei de perioadei de
raportare
raportare raportare raportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

25
endoproteze
+ ciment
endoproteze
tumorale
implant
segmentar
chirurgie
spinală
instrumentaţie
specifică
implanturi de
fixare

TOTAL

C3 endoproteze = (C18 + C19) din tabelul 2


C3 endoproteze tumorale = (C20+C21) din tabelul 2
C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2
C3 chirurgie spinală=C24 din tabelul 2
C3 instrumentaţie specifică=C25 din tabelul 2
C3 implanturi de fixare=C26 din tabelul 2
C3 TOTAL = C27 din tabelul 2

Întocmit,

26
Anexa 2.16

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
Tratamentul stării posttransplant
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU STARE POSTTRANSPLANT TRATAŢI ŞI A


CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cu transplant cărora li s-au


Cheltuieli cu medicamente pentru starea
eliberat medicamente pentru starea
postransplant
postransplant

C1 C2

Întocmit,

27
Anexa 2.17

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI
CRONICE CU VHB SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. Bolnavi cu
transplant hepatic
trataţi pentru recidiva Cheltuieli pentru
hepatitei cronice cu medicamente
imunoglobulină
antihepatitică B

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoare medicamente Valoare medicamente Valoare medicamente Valoare medicamente în


în stoc la începutul intrate în cursul consumate în cursul stoc la sfârşitul perioadei
perioadei de raportare perioadei de raportare perioadei de raportare de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

28
Anexa 2.18

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - hemodializă convenţională
B - hemodiafiltrare intermitentă on-line
C - dializă peritoneală continuă
D - dializă peritoneală automată

Număr şedinţe Număr şedinţe


Număr bolnavi dializaţi hemodializă hemodiafiltrare
convenţională intermitentă on-line

Raportat
Raportate
Raportaţi de către unităţile sanitare Validaţi de către CAS e de Validate
de către
Validate
către de către de către
unităţile
unităţile CAS CAS
sanitare
sanitare

A B C D TOTAL A B C D TOTAL

C1 C2 C3 C4 C5=C1+…+C4 C6 C7 C8 C9 C10=C6+..…+C9 C11 C12 C13 C14

- continuare-

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Valoare totală Cheltuială totală


Raportate de către raportată de către validată de către
Validate de către CAS unităţile sanitare CAS
unităţile sanitare
LEI LEI

A B C D A B C D

C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23=C15+…….+C18 C24=C19+…….+C22

( se completeaza cumulat cu datele transmise atât de unităţile publice cât şi de unităţile private)

29
TABEL 2 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) *)
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - hemodializă convenţională
B - hemodiafiltrare intermitentă on-line
C - dializă peritoneală continuă
D - dializă peritoneală automata

Număr şedinţe
Număr bolnavi dializaţi hemodializă
convenţională

Numar
Furnizor
contract Raportate
Raportaţi de către unităţile sanitare Validaţi de către CAS de către
Validate
de către
unităţile
CAS
sanitare

A B C D TOTAL A B C D TOTAL
C7=C3+…..+ C12=C8+…
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C13 C14
C6 ….+C11

- continuare -

Număr şedinţe
hemodiafiltrare Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:
intermitentă on-line

Valoare totală Cheltuială totală


raportată de către validată de către
Raportate Raportate de către unităţile sanitare CAS
de către
Validate Validate de către CAS LEI LEI
de către unităţile sanitare
unităţile
CAS
sanitare

A B C D A B C D
C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C25=C17+…….+C2 C26=C21+…….+C2
C15 C16
7 8 9 0 1 2 3 4 0 4

*) Se completează la nivel de casă de asigurări de sănătate şi se va transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate doar
la solicitarea acesteia.

Întocmit,

30
Anexa 2.19
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICE
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAŢI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi tratati


Cheltuieli pentru
prin epurare
epurare extrahepatică
extrahepatică

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale Valoare materiale


sanitare în stoc la sanitare intrate în sanitare consumate în sanitare în stoc la
începutul perioadei cursul perioadei de cursul perioadei de sfârşitul perioadei de
de raportare raportare raportare raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3=C2 din tabelul 1

Întocmit,

31
Anexa 2.20

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TRATAMENT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

stimulatoare afecţiuni afecţiuni ale hemoragii


afecţiuni pompe afecţiuni
cerebrale vasculare coloanei acute sau
cerebrovasculare implantabile oncologice
implantabile periferice vertebrale cronice trataţi

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

- continuare –

Nr. bolnavi cu Nr. Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:


Număr de
distonii bolnavi cu
servicii
musculare servicii Nr total bolnavi
prin
trataţi prin prin beneficiari ai stimulatoare
tratament afecţiuni pompe
stimulare tratament programului cerebrale
Gamma-
cerebrală Gamma- cerebrovasculare
implantabile
implantabile
Knife
profundă Knife

C8 C9 C10 C11=C1+…+C9 C12 C13 C14

- continuare –

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: Cheltuieli pt.


bolnavi cu
Cheltuieli cu Cheltuieli
Cheltuieli distonii
servicii prin totale în
afecţiuni hemoragii totale pentru musculare
afecţiuni tratament cadrul
ale afecţiuni acute sau materiale trataţi prin
vasculare Gamma- subprogramul
coloanei oncologice cronice sanitare stimulare
Knife ui
periferice
vertebrale trataţi cerebrală
profundă

C19=C12+…C C22=C19+C2
C15 C16 C17 C18 C20 C21
18 0+C21

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat. Valoare mat.


Valoare mat. Valoare mat.
sanitare sanitare
sanitare în stoc sanitare în stoc
intrate în consumate în
Tratament pentru la începutul la sfârşitul
cursul cursul
perioadei de perioadei de
perioadei de perioadei de
raportare raportare
raportare raportare

32
C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

afecţiuni
cerebrovasculare

stimulatoare
cerebrale
implantabile
pompe
implantabile
afecţiuni
vasculare
periferice
afecţiuni ale
coloanei
vertebrale
afecţiuni
oncologice
hemoragii acute
sau cronice
trataţi
distonii
musculare
TOTAL

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1


C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1
C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C16 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1
C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C18 din tabelul 1
C3 tratamente pentru distonii musculare=C20 din tabelul 1
C3 TOTAL = (C19+C20) din tabelul 1

Întocmit,

33
Anexa 2.21

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL EPILEPSIEI REZISTENTE LA TRATAMENTUL MEDICAMENTOS
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TRATAMENT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


Nr. bolnavi cu epilepsie pentru care s-
au utilizat materiale sanitare, trataţi Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:
prin:
Nr total bolnavi Cheltuieli totale
beneficiari ai pentru materiale
implant de implant de
proceduri programului proceduri sanitare
stimulator al stimulator al
microchirurgicale microchirurgicale
nervului vag nervului vag

C1 C2 C3=C1+C2 C4 C5 C6=C4+C5

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


Valoare mat. Valoare mat.
Valoare mat. Valoare mat.
sanitare în stoc la sanitare
sanitare intrate în sanitare în stoc la
Tip de procedura începutul consumate în
cursul perioadei de sfârşitul perioadei
perioadei de cursul perioadei
raportare de raportare
raportare de raportare
C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
proceduri
microchirurgicale
implant de
stimulator al
nervului vag
TOTAL
C3 proceduri microchirurgicale = C4 din tabelul 1
C3 implant de stimulator al nervului vag = C5 din tabelul 1
C3 TOTAL = C6 din tabelul 1

Întocmit,

34
Anexa 2.22

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL HIDROCEFALIEI CONGENITALE SAU DOBÂNDITE LA COPIL
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Număr copii cu Cheltuieli pentru copii cu


hidrocefalie congenitală hidrocefalie congenitală
sau dobândită trataţi sau dobândită trataţi

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


Valoare mat.
Valoare mat. sanitare în Valoare mat. sanitare Valoare mat. sanitare
sanitare consumate
stoc la începutul perioadei intrate în cursul perioadei în stoc la sfârşitul
în cursul perioadei
de raportare de raportare perioadei de raportare
de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

35
Anexa 2.23

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -
SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL DURERII NEUROPATE PRIN IMPLANT DE NEUROSTIMULATOR MEDULAR
Raportare pentru………………….
(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Cheltuieli pentru bolnavi


Număr bolnavi trataţi prin
trataţi prin implant
implant neuromodulator
neuromodulator

C1 C2

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Valoare mat.
Valoare mat. sanitare în Valoare mat. sanitare Valoare mat. sanitare
sanitare consumate
stoc la începutul perioadei intrate în cursul perioadei în stoc la sfârşitul
în cursul perioadei
de raportare de raportare perioadei de raportare
de raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

C3 = C2 din tabelul 1

Întocmit,

36
Anexa 2.24
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………
MEDICAMENTE ELIBERATE ÎN BAZA CONTRACTELOR COST - VOLUM
Raportare pentru………………….
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative.)

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI CU MEDICAMENTE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR COST-
VOLUM ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: Cheltuieli cu medicamente eliberate pentru:

bolnavi
bolnavi cu
cu
purpura
bolnavi cu afecţiuni oncologice bolnavi cu afecţiuni oncologice purpura
trombocito Total
trombocit
penică bolnavi
openică
imună pentru care
imună Cheltuie
cronică la s-au
cronică li totale
adulţii eliberat
unităţi farmacii farmacii la adulţii
spenectom medicament unităţi spenecto
sanita cu circuit total izaţi şi e cu circuit total
re deschis
sanitare
deschis mizaţi şi
nesplenect
nesplene
omizaţi
ctomizaţi
C10=C
C1 C2 C3 C4 C5=C3+C4 C6 C7 C8 C9
8+C9

Notă: In raportarile cumulate , respectiv: semestrul I, primele 9 luni si an 2017, se includ şi datele referitoare la bolnavii şi
cheltuielile aferente pentru medicamentele eliberate în baza contractelor cost-volum în trimestrul I 2017

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE


MEDICAMENTE (LEI)
Valoare Valoare Valoare
Valoare
medicam medicame medicam
medicame
ente în nte ente în
nte intrate
stoc la consumat stoc la
Afecţiune în cursul
începutul e în cursul sfârşitul
perioadei
perioadei perioadei perioadei
de
de de de
raportare
raportare raportare raportare
C4=C1+C
C0 C1 C2 C3
2-C3
afecţiune
oncologică
purpura
trombocito
penică
imună
cronică la
adulţii
spenectom
izaţi şi
nesplenect
omizaţi
TOTAL
C3 afecţiune oncologică = C6 din
tabelul 1
C3 purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi = C9 din tabelul 1
C3 TOTAL = C10 din
tabelul 1

37
Anexa 2.25

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………


Raportare
pentru……………………..
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate curative.)

SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV


Indicatori fizici Indicatori de eficienţă
Program/Subprogram de
sănătate Denumire indicator de Valoare
Denumire indicator fizic Valoare (nr.)
eficienţă (LEI)
cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi trataţi prin proceduri de
prin proceduri de dilatare
dilatare percutană
percutană
cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi trataţi prin proceduri
prin proceduri terapeutice
terapeutice de electrofiziologie
de electrofiziologie
cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi trataţi prin implantare de
prin implantare de
stimulatoare cardiace
stimulatoare cardiace
număr de bolnavi cu aritmii complexe cost mediu/bolnav tratat
tratati prin proceduri de ablatie prin proceduri de ablatie
cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi trataţi prin implantare de
prin implantare de
defibrilatoare interne
defibrilatoare interne
cost mediu/bolnav tratat
număr de bolnavi trataţi prin implantare de prin implantare de
stimulatoare de resincronizare cardiacă stimulatoare de
resincronizare cardiacă
cost mediu/bolnav (adult)
număr de bolnavi (adulti) trataţi prin
tratat prin intervenţii de
intervenţii de chirurgie cardiovasculară
chirurgie cardiovasculară
cost mediu/bolnav (copil)
număr de bolnavi (copii) trataţi prin
tratat prin chirurgie
intervenţii de chirurgie cardiovasculară
cardiovasculară
Program naţional de boli
cardiovasculare cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi trataţi cu anevrisme
anevrism aortic tratat prin
aortice tratati prin tehnici hibride
tehnici hibride
cost mediu/bolnav cu
numar de bolnavi cu stenoze stenoze aortice,declarati
aortice,declarati inoperabili sau cu risc inoperabili sau cu risc
chirurgical foarte mare,prin tehnici chirurgical foarte
transcateter mare,tratat prin tehnici
transcateter
cost mediu/bolnav cu
numar de bolnavi cu insuficienta cardiaca insuficienta cardiaca in
in stadiu terminal tratati prin asistare stadiu terminal tratat prin
mecanica a circulatiei pe termen lung asistare mecanica a
circulatiei pe termen lung
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie cost mediu/bolnav tratat
vasculară prin chirurgie vasculară
cost mediu/copil cu
număr de copii cu malformaţii cardiace malformaţii cardiace
congenitale trataţi prin intervenţii de congenitale tratat prin
cardiologie intervenţională intervenţii de cardiologie
intervenţională
cost mediu/ adult cu
număr de adulţi cu malformaţii congenitale malformaţii congenitale
cardiace trataţi prin intervenţii de cardiace trataţi prin
cardiologie intervenţională intervenţii de cardiologie
intervenţională
Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu număr bolnavi trataţi cost mediu/bolnav tratat
afecţiuni oncologice

38
Subprogramul de
monitorizare a evoluţiei
număr de bolnavi cu monitorizare a cost mediu/investigaţie
bolii la pacienţii cu
evoluţiei bolii prin PET-CT PET-CT
afecţiuni oncologice prin
PET-CT
Subprogramul de
reconstrucţie mamară număr de bolnave cu reconstrucţie cost mediu/bolnavă cu
după afecţiuni oncologice mamară reconstrucţie mamară
prin endoprotezare

tarif/bolnav beneficiar de
serviciu pentru diagnosticul
număr de bolnavi beneficiari de servicii iniţial al leucemiei acute
pentru diagnosticul iniţial al leucemiei (medulogramă şi/sau
acute examen citologic al frotiului
sanguin, coloraţii
citochimice)

tarif/ bolnav beneficiar de


număr de bolnavi beneficiari de servicii
serviciu pentru diagnosticul
pentru diagnosticul de certitudine al
de certitudine al leucemiei
leucemiei acute prin imunofenotipare
acute prin imunofenotipare

tarif/ bolnav beneficiar de


număr de bolnavi beneficiari de servicii
serviciu pentru diagnosticul
pentru diagnosticul de certitudine al
de certitudine al leucemiei
leucemiei acute prin examen citogenetic
acute prin examen
şi/sau FISH
citogenetic şi/sau FISH

tarif/ bolnav beneficiar de


Subprogramul de număr de bolnavi beneficiari de servicii
serviciu pentru diagnosticul
diagnostic şi de pentru diagnosticul de certitudine al
de certitudine al leucemiei
monitorizare a bolii minime leucemiei acute prin examen de biologie
acute prin examen de
reziduale a bolnavilor cu moleculară
biologie moleculară
leucemii acute prin
imunofenotipare, examen
citogenetic şi/sau FISH şi tarif/ bolnav beneficiar de
număr total bolnavi beneficiari de servicii
servicii pentru diagnosticul
examen de biologie pentru diagnosticul de leucemie acută
moleculară la copii şi adulţi de leucemiei acute

tarif/ bolnav cu diagnostic


numar de bolnavi cu diagnostic de de leucemie acută
leucemie acută beneficiari de servicii de beneficiar de serviciu
monitorizare a bolii minime reziduale prin pentru monitorizarea bolii
imunofenotipare minime reziduale prin
imunofenotipare
tarif/ bolnav cu diagnostic
de leucemie acută
numar de bolnavi cu diagnostic de
beneficiar de serviciu
leucemie acută beneficiari de servicii de
pentru monitorizarea bolii
monitorizare a bolii minime reziduale prin
minime reziduale prin
examen citogenetic şi/sau FISH
examen citogenetic şi/sau
FISH
tarif/ bolnav cu diagnostic
de leucemie acută
numar de bolnavi cu diagnostic de
beneficiar de serviciu
leucemie acută beneficiari de servicii de
pentru monitorizarea bolii
monitorizare a bolii minime reziduale prin
minime reziduale prin
examen de biologie moleculară
examen de biologie
moleculară
tarif/bolnav beneficiar de
Subprogramul de număr de bolnavi beneficiari de servicii de serviciu de testare
diagnostic genetic al testare genetică pentru neuroblastom genetică pentru
tumorilor solide maligne neuroblastom
(sarcom Ewing şi tarif/bolnav beneficiar de
neuroblastom) la copii şi număr de bolnavi beneficiari de servicii de serviciu de testare
adulţi testare genetică pentru sarcom Ewing genetică pentru sarcom
Ewing
Subprogramul de
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice tarif/serviciu de
radioterapie a bolnavilor cu
trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj radioterapie cu ortovoltaj
afecţiuni oncologice

39
tarif/serviciu de
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice
radioterapie cu
trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie
cobaltoterapie

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice tarif/serviciu de


trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar radioterapie cu accelerator
2D liniar 2D

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice tarif/serviciu de


trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar radioterapie cu accelerator
3D liniar 3D

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice tarif/serviciu de


trataţi prin radioterapie IMRT radioterapie IMRT

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice tarif/serviciu de


trataţi prin brahiterapie brahiterapie
număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
Programul naţional de cost mediu/proteză
tratament al surdităţii prin număr de proteze auditive cu ancorare
auditivă cu ancorare
osoasă BAHA
proteze auditive osoasă BAHA
implantabile (implant cost mediu/proteză
cohlear şi proteze auditive) număr de proteze implantabile de ureche
implantabile de ureche
medie
medie

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cost mediu/bolnav tratat

tarif/bolnav cu diabet
număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi
zaharat evaluat prin
prin dozarea HbA1c
dozarea HbA1c
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari
diabet zaharat beneficiar
de pompe de insulină
Programul naţional de de pompă de insulină
diabet zaharat cost mediu/bolnav
număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari
beneficiar de materiale
de materiale consumabile pentru pompele
consumabile pentru pompa
de insulină
de insulină
număr copii cu diabet zaharat cost mediu/copil cu diabet
automonitorizaţi zaharat automonitorizat
număr adulţi cu diabet zaharat cost mediu/adult cu diabet
automonitorizaţi zaharat automonitorizat
Program naţional de
număr de bolnavi cu scleroză multiplă cost mediu/bolnav cu
tratament al bolilor
trataţi scleroză multiplă tratat
neurologice
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală hemofilie congenitală fără
fără inhibitori/boală von Willebrand cu inhibitori/boală von
substituţie profilactică continuă Willebrand cu substituţie
profilactică continuă
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală hemofilie congenitală fără
fără inhibitori/boală von Willebrand cu inhibitori/boală von
substituţie profilactică intermitentă/de Willebrand cu substituţie
scurtă durată profilactică intermitentă/de
scurtă durată
cost mediu/bolnav cu
Program naţional de număr de bolnavi cu hemofilie congenitală hemofilie congenitală fără
tratament al hemofiliei şi fără inhibitori/boală von Willebrand cu inhibitori/boală von
talasemiei tratament „on demand” Willebrand cu tratament
„on demand”
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu varsta 1-18 ani cu varsta 1-18 ani cu
hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru hemofilie congenitală cu
mare cu profilaxie secundară pe termen inhibitori cu titru mare cu
lung profilaxie secundară pe
termen lung
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală hemofilie congenitală cu
cu inhibitori cu profilaxie secundară pe inhibitori cu profilaxie
termen scurt/intermitentă secundară pe termen
scurt/intermitentă

40
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală
hemofilie congenitală cu
cu inhibitori cu tratament de oprire a
inhibitori cu tratament de
sângerărilor
oprire a sângerărilor

cost mediu/bolnav cu
hemofilie congenitală cu şi
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală
fără inhibitori/boală von
cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand,
Willebrand, pentru
pentru tratamentul de substituţie în cazul
tratamentul de substituţie
intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice
în cazul intervenţiilor
chirurgicale şi ortopedice

cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu hemofilie dobândită hemofilie dobândită
simptomatică cu tratament de substituţie simptomatică cu tratament
de substituţie

cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu talasemie
talasemie
cost mediu/bolnav cu boli
număr de bolnavi cu boli neurologice
neurologice degenerative/
degenerative/ inflamator-imune forme
inflamator-imune forme
cronice
cronice
cost mediu/bolnav cu boli
număr de bolnavi cu boli neurologice
neurologice degenerative/
degenerative/ inflamator-imune forme
inflamator-imune forme
acute
acute
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu boala Fabry
boala Fabry
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu boala Pompe
boala Pompe
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu Tirozinemie
Tirozinemie
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză
mucopolizaharidoză tip II
tip II (sindromul Hunter)
(sindromul Hunter)
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză
mucopolizaharidoză tip I
tip I (sindromul Hurler)
(sindromul Hurler)
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu afibrinogenemie
afibrinogenemie
congenitală
congenitală
cost mediu/bolnav cu
Programul naţional de număr de bolnavi cu sindrom de
sindrom de
imunodeficienţă primară
tratament pentru boli rare imunodeficienţă primară
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu HTPA
HTPA
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu polineuropatie
polineuropatie familială
familială amiloidă cu transtiretină
amiloidă cu transtiretină
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi
scleroză sistemică şi
ulcerele digitale evolutive
ulcerele digitale evolutive
cost mediu/bolnav cu
Purpura trombocitopenică
Purpura trombocitopenică imună cronică la
imună cronică la adulţii
adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
splenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi
cost mediu/bolnav cu
hiperfenilalaninemie la
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie
bolnavii diagnosticaţi cu
la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie
fenilcetonurie sau deficit
sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
de tetrahidrobiopterină
(BH4)
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă
scleroză tuberoasă
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu osteogeneză
osteogeneză imperfectă -
imperfectă - medicamente
medicamente

41
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu osteogeneză
osteogeneză imperfectă -
imperfectă - materiale sanitare
materiale sanitare
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă
epidermoliză buloasă
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii
mucoviscidoză copii
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulţi
mucoviscidoză adulţi
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu scleroză laterală
scleroză laterală
amiotrofică
amiotrofică
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi
sindrom Prader Willi
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu fibroză pulmonară
fibroză pulmonară
idiopatică
idiopatică
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu distrofie musculară
distrofie musculară
Duchenne
Duchenne
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu angioedem ereditar
angioedem ereditar
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi în tratament substitutiv
tratament de substituţie
Program naţional de
sănătate mintală număr de teste pentru depistarea prezenţei
cost mediu pe test rapid de
depistare a drogurilor în
drogurilor în urina bolnavilor
urină
cost mediu/bolnav cu
număr de bolnavi cu osteoporoză
osteoporoză
cost mediu/bolnav cu guşă
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie
Programul naţional de boli prin tireomegalie datorată
datorată carenţei de iod
endocrine carenţei de iod
cost mediu/bolnav cu guşă
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie
prin tireomegalie datorată
datorată proliferării maligne
proliferării maligne
cost mediu/bolnav copil
număr bolnavi copii endoprotezaţi
endoprotezat
cost mediu/bolnav adult
număr bolnavi adulţi endoprotezaţi
endoprotezat
cost mediu/bolnav copil cu
număr bolnavi copii cu endoprotezare
endoprotezare articulară
articulară tumorală
tumorală
cost mediu/bolnav adult cu
număr bolnavi adulţi cu endoprotezare
endoprotezare articulară
articulară tumorală
tumorală
cost mediubolnav /copil cu
număr bolnavi copii cu implant segmentar implant segmentar de
Programul naţional de coloană
ortopedie
cost mediu/bolnav adult cu
număr bolnavi adulţi cu implant segmentar implant segmentar de
coloană
număr bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie cost mediu/bolnav adult
spinală tratat prin chirurgie spinală
cost mediu/bolnav copil
număr bolnavi copii trataţi prin
tratat prin instrumentaţie
instrumentaţie specifică
specifică
cost mediu/adult cu
număr de adulţi cu instabilitate articulară
instabilitate articulară tratat
tratat prin implanturi de fixare
prin implanturi de fixare
număr de bolnavi trataţi pentru stare cost mediu/bolnav tratat
Programul national de posttransplant pentru stare posttransplant
transplant de organe,
cost mediu/bolnav tratat
tesuturi si celule de origine numar bolnavi cu transplant hepatic trataţi
umană pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB
pentru recidiva hepatitei
cronice cu VHB
Programul naţional de număr de bolnavi trataţi prin hemodializă tarif/şedinţă de
supleere a funcţiei renale convenţională hemodializă convenţională

42
la bolnavii cu insuficienţă tarif/şedinţă de
număr de bolnavi trataţi prin
renală cronică hemodiafiltrare
hemodiafiltrare intermitentă on-line
intermitentă on-line
tarif/bolnav tratat prin
număr de bolnavi trataţi prin dializă
dializă peritoneală
peritoneală continuă
continuă
tarif/bolnav tratat prin
număr de bolnavi trataţi prin dializă
dializă peritoneală
peritoneală automată
automată
Program naţional de
număr de bolnavi tratati prin epurare cost mediu/bolnav tratat
terapie intensivă a
extrahepatică prin epurare extrahepatică
insuficienţei hepatice
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu afecţiuni
afecţiuni cerebrovasculare
cerebrovasculare trataţi
tratat
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu stimulatoare cerebrale
stimulator cerebral
implantabile
implantabil
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu pompe implantabile
pompă implantabilă
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu afecţiuni vasculare
afecţiuni vasculare
periferice trataţi
periferice tratat
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu afecţiuni ale coloanei
Subprogramul de afecţiuni ale coloanei
vertebrale trataţi
radiologie intervenţională vertebrale tratat
număr bolnavi cu afecţiuni oncologice cost mediu/bolnav cu
trataţi afecţiuni oncologice tratat
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu hemoragii acute sau
hemoragii acute sau
cronice trataţi
cronice tratat
cost mediu/pacient cu
număr de pacienţi cu distonii musculare distonii musculare trataţi
trataţi prin stimulare cerebrală profundă prin stimulare cerebrală
profundă
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu servicii prin tratament
servicii prin tratament
Gamma-Knife
Gamma-Knife
cost mediu/bolnav cu
număr bolnavi cu epilepsie rezistentă la epilepsie rezistentă la
tratament medicamentos trataţi prin tratament medicamentos
Subprogramul de proceduri microchirurgicale tratat prin proceduri
diagnostic şi tratament al microchirurgicale
epilepsiei rezistente la cost mediu/bolnav cu
tratamentul medicamentos număr bolnavi cu epilepsie rezistentă la epilepsie rezistentă la
tratament medicamentos trataţi prin tratament medicamentos
implant de stimulator al nervului vag tratat prin implant de
stimulator al nervului vag
Subprogramul de
cost mediu/bolnav copil cu
tratament al hidrocefaliei număr bolnavi copii cu hidrocefalie
hidrocefalie congenitală
congenitale sau dobândite congenitală sau dobândită trataţi
sau dobândită tratat
la copil
Subprogramul de
cost mediu/bolnav tratat
tratament al durerii număr bolnavi trataţi prin implant
prin implant
neuropate prin implant de neuromodulator
neuromodulator
neurostimulator medular
număr bolnavi cu afecţiuni oncologice cost mediu/bolnav cu
trataţi afecţiuni oncologice tratat
Medicamente eliberate în cost mediu/bolnav cu
baza contractelor cost- număr bolnavi cu purpură purpură trombocitopenică
volum trombocitopenică imună cronică la adulţii imună cronică la adulţii
spenectomizaţi şi nesplenectomizaţi trataţi spenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi tratat

Intocmit,

43
ANEXA nr. 3

METODOLOGIA
transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

În derularea programelor naţionale de sănătate curative, pentru raportarea indicatorilor


specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul
bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor (servicii de supleere
renală, servicii de dozare a hemoglobinei glicozilate, servicii prin tratament Gamma-Knife,
servicii de diagnosticare şi monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute
prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară, servicii
de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne, precum şi a servicii de radioterapie),
valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz, unităţile de
specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative, casele de asigurări de
sănătate şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, au următoarele obligaţii:

1. Unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative


cu excepţia farmaciilor cu circuit deschis
1.1. Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea
medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea
serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor (servicii de supleere renală, servicii de
dozare a hemoglobinei glicozilate, servicii prin tratament Gamma-Knife, servicii de diagnosticare
şi monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare,
examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară, servicii de diagnosticare
genetică a tumorilor solide maligne, precum şi a servicii de radioterapie) şi valoarea stocurilor de
medicamente şi materiale sanitare specifice, după caz, pe baza evidenţei tehnico-operative.
1.2. Rapoartele se transmit către casele de asigurări de sănătate în format electronic în
Platforma Informatică din asigurările de sănătate şi pe suport hârtie, conform machetelor
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele
15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea.

2. Farmaciile cu circuit deschis


2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice
antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu
diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentele specifice
pentru unele boli rare nominalizate în Normele metodologice de realizare a programelor naţionale
de sănătate curative, raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilor
prevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea.
2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de
asigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelor prevăzute în
anexa nr. 2 la prezentul ordin.
2.3. Prelucrarea datelor menţionate la pct. 2.2 se realizează utilizând Platforma Informatică din
asigurările de sănătate şi are ca rezultat, pentru fiecare program/subprogram pentru care
medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit
deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.
1
3. Casele de asigurări de sănătate
3.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram,
realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare,
verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit
deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
3.2. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rapoarte
centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind
indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru
tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor (servicii de
supleere renală, servicii de dozare a hemoglobinei glicozilate, servicii prin tratament Gamma-
Knife, servicii de diagnosticare şi monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii
acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară,
servicii de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne, precum şi a servicii de radioterapie)
şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, în primele 20 zile
lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
3.3. Rapoartele menţionate la pct. 3.2 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate
pe suport hârtie, conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
3.4. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele
20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.

4. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate


4.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii
următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de
sănătate.
4.2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare
program/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de
sănătate şi centralizat la nivel naţional.
4.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite trimestrial, anual şi ori de câte ori este
nevoie structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea
programelor naţionale de sănătate indicatorii fizici şi de eficienţă ai programelor naţionale de
sănătate curative, precum şi analiza modului în care acestea sunt derulate.