You are on page 1of 2

shukran jaziilan.

Thank you very much. haadhaa muHimm. It’s important.


Common Greetings
‘ahlan wa sahlan. You’re welcome. haadhaa xaajil. It’s urgent.
marHaba/ Hello/Good morning.
naxam, shukran. Yes, thank you. kayfa? How?
SabaaH al-khayr.
laa, shukran. No, thank you. kam? How much?, How many?
masaa’ al-khayr. Good evening.
‘anaa aasif/’anaa aasifa. I’m sorry. ‘ayy? Which?
maxa s-salaama. Good-bye.
(m./f.) maa, maadhaa? What?
madam, sayyida Mrs., Ma’am
xafwan. Pardon me. maa nwax? What kind of?
aanisa Miss
maxlish. That’s okay. man? Who?
mistar, ustaadh Mr., Sir
mafi mushkila. No problem. ‘ayna? Where?
kayfa l-Haal? (infml.) How are you?
tatakallam ‘inglizi? Do you speak English? mataa? When?

ARABIC
‘al-Hamdu lillaah. Fine, thanks.
‘atakallam shwayya. I speak a little. maa maxanah hadhaa? What does this mean?
wa ‘anta/wa ‘anti? And you?
(m./f., infml.) ‘afham shwayya. I understand a little. maa maxanah dhaalik? What does that mean?
kayfa l-Haaluka?/ How are you? laa ‘afham. I don’t understand. kayfa tugul …fil xarabi? How do you say… in Arabic?

to Go
kayfa l-Haaluki? (m./f., fml.) laa ‘atakallam xarabiyya jayyidan. I don’t speak Arabic very well.
bikhayr, shukran. wa ‘anta/ Fine, thanks. And you? hal min al-mumkin ixaada Could you repeat that? At the Airport
wa ‘anti? (m./f., fml.) dhaalik?
‘ayna… Where is…
maa ‘ismuka/ What is ‘anaa laa ‘axrif. I don’t know.
…al-jamaarik? …customs?
‘ismuki? (m./f.) your name?
…maktab al-jawazaat? …passport control?
‘ismii… My name is… Needs and Question Words
…maktab al-istixlamaat? …the information booth?
tasharrafnaa. Nice to meet you. ‘uriid… I’d like….
…maktab al-tazaakir? …the ticketing counter?
ilal-liqa’. I’ll see you later. ‘aHtaaj… I need…
…Saalat al-haqaxib? …baggage claim?
Hundreds of Essential Words maadhaa tuurid/tuuridiina? What would you like?
Polite Expressions (m./f.)
…mitru al-’anfaaq? …the ground transportation?
and Phrases for Every Situation naxam. Yes. ‘atinii/’atinii (m./f.), min faDlik... Please bring me…
hal yazhab baas Is there a bus service
‘ilaa l-madiina? to the city?
laa. No. innii ibHath xan… I’m looking for…
‘ayna… Where are…
min faDlik. Please. ‘anaa jawxaan. I’m hungry.
…saalat al-mughaadara? …the international
shukran. Thank you. ‘anaa ‘aTshaan. I’m thirsty. departures?

…saalat al-wuSuul? …the international arrivals? …al-wajbaat as-sariixa. …fast-food bayd eggs
Out on the Town
maadhaa insiyatak/jinsiyatak? What is your nationality? …rakhiiS. …inexpensive jubna cheese
(m./f.) ‘ayna ‘ajad… Where can I find…
…maa’kulaat al-baHriyya. …seafood ‘aruzz rice
‘anaa ‘amriiki/‘amriikiyya. (m./f.) I am an American. …matHaf al-fanuun? …an art museum?
…nabaatii. …vegetarian nabaat vegetable
‘anaa kanadi/kanadiyya. (m./f.) I am Canadian. …matHaf al-tariikh at-TabiiHii? …a museum of natural history?
maqha café salata salad
‘anaa ‘ingliizi/‘ingliziyya. (m./f.) I am English. …matHaf al-tariikh? …a history museum?
Taawila li ‘ithnayn a table for two TamaaTim tomato
…maxrad? …a gallery?
xamil, al-miinu min faDlik. Waiter, a menu please. jizr carrot
At the Hotel muqabbilaat appetizers khdhhhh cucumber
…binaa’ jamiil? …interesting architecture?
…kaniisa? …a church?
‘uriidu ghurfa. I would like a room. Taxam main course fawaakih fruits
…Hadiiqat al-Haywaan? …the zoo?
…li shakhS waaHid …for one person al-hilw dessert tuffaaH apples
‘anaa uriid… I’d like…
…li shakhSayn …for two people maadhaa tuhibb/tuhibbin? What would you like? burtaqaal orange
(m./f.) …masaahada masraHiiya. …to see a play.
…li layla …for tonight mawz banana
maadhaa tuhibb/tuhibbiin What would you like to drink? …masaahada film. …to see a movie.
…li laylataan …for two nights kumthaarii pear
‘an tashrab/tashrabii? (m./f.) …adhhaab ‘ilaa Hafla ghanaani. …to go to a concert.
…li ‘usbuxa …for a week xanab grapes
‘anaa maTalabT hadhaa. I didn’t order this. …adhhaab ‘ilaa l-’ubraa. …to go to the opera.
hal xindak ghurfa tanniya? Do you have another room? maxa water
bass, shukran. That’s all, thanks. …ziyaara axamaalam siyaaHiya. …to go sightseeing.
…maxa Hammaam …with a bath/toilet Haliib milk
al-Hisaab, min faDlik. The check, please. …rakuub al-daraaja. …to go on a bike ride.
…maxa dush …with a shower xasiir juice
…maxa A.C. …with air-conditioning Food Vocabulary qahwa coffee
Shopping
bikam? How much does it cost? shaay tea
laHm meat ‘ayna ‘aHsan suuq… Where is the best
al-Hisaab, min faDlik. The bill, please. babsi/kula soft drink/soda
dajaaj chicken place to go shopping for…
malH salt
laHm al-baqra beef …malaabis? …clothes?
At the Restaurant filfil pepper
laHm al-khanziir pork …‘akl? …food?
hal hunaka matxam jayyidan? Where can we find a good sukkar sugar
samak fish …hadaaya tadhkaariyya? …souvenirs?
restaurant? xasal honey
jambrii shrimp …athaath? …furniture?
naHnu nuridu matxam… We’d like a(n)…restaurant. Haarr/baarid hot/cold
jiraad al-baHar lobster …amashaat? …fabric?
…xaraDii. …casual Hulw/Haamid sweet/sour
khubz bread …taHaf? …antiques?
…‘aniik. …elegant
…kutub? …books? maaris March
Numbers Time
…adwaat al-riyaaDiyya? …sporting goods? abriil April
0 Sifr 19 tisxata xasha kam as-saaxa? What time is it?
…ajahadha al-ilaktruniiya? …electronics? maayuu May
1 waaHid 20 xishriin DHuhr. Noon.
…kumbyuutar? …computers? yunya June
2 ‘ithnayn 21 waaHid wa as-saaxa t-thaania xashar. Midnight.
yulya July
Asking Directions xishriin as-saaxa t-tasixa. It is 9:00 AM.
aghusTus August
3 thalaatha 22 ‘ithnayn wa as-saaxa l-waaHida. It is 1:00 PM.
xafwan. ‘ayna… Excuse me. Where is… xishriin sibtimbir September
…mawqif al-baas? …the bus stop? as-saaxa th-thaalitha. It is 3 o’clock.
4 ‘arbaxa 23 thalaatha wa uktuubar October
…mahattit al-mitru? …the subway station? al-khaamisa wa r-rubx 5:15
xishriin nuvambir November
…al-Hammaam? …the rest room? as-saabixa wa n-niSf 7:30
5 khamsa 30 thalaathiin disambir December
…mawqif al-taaksi? …the taxi stand? al-xaashira ‘illaa r-rubux 9:45
6 sitta 40 ‘arabaxiin maa huwa tariikh al-yawm? What is the date today?
…al-bank? …the bank? al-aan. Now.
7 sabxa 50 khamsiin al-yawm al-khamiis Today is Thursday,
…al-funduq? …the hotel? baxdayn. Later.
8 thamaaniya 60 sittiin ithnayn wa xishriin sibtimbir. September 22.
‘ilaa yamiin. To the right. mubaasharatan. Immediately.
9 tisxa 70 sabxiin al-ams al-’arbixaa waaHid Yesterday was Wednesday,
‘ilaa yasaar. To the left. qariiban. Soon. wa xishriin sibtimbir. September 21.
10 xashara 80 thamaaniin
‘ilaa l-amaam. Straight ahead. 11 ‘aHada xashar 90 tisxiin buukra al-jumxaa Tomorrow is Friday,
Days and Months thalaatha wa xishriin sibtimbir. September 23.
innahaa al-qarib min hinaa. It’s near here. 12 ‘ithnaa xashar 100 mi’a
as-sabt Saturday
‘irjaa. Go back. 13 thalaathata xashar 1,000 ‘alf
al-’aHad Sunday Staying Connected
‘ilaa janib… Next to… 14 ‘arbaxata xashar 1,100 ‘alf wa mi’a
al-’ithnayn Monday ‘ayna ‘ajad… Where can I find…
15 khamsata xashar 2,000 ‘alfayn
ath-thalaathaa’ Tuesday …haatif? …a telephone?
16 sittata xashar 10,000 xasharat aalaafr
al-’arbixaa Wednesday …faks? …a fax machine?
17 sabxata xashar 100,000 mixat aalaaf
al-khamiis Thursday …intarnit? …an internet connection?
18 thamaaniyyata xashar 1,000,000 milyuun
al-jumxaa Friday kayfa ‘attaSil bil-willaayaati How do I call the United States?
maa huwa al-yawm? What day is today? l-mutaaHiida?
yanaayir January uriidu… I need…
fibraayir February …‘an arsila faksan. …to send a fax.

…‘an astaxmil al-intarnit. …to get on the internet. ‘innii jaraHat fii… I’ve injured my…
…kuumbyuutar. …a computer. …sha’ri. …head.
…‘irsaal Tard bil-bariid as-sariixa. …to send a package overnight. …raqabti. …neck.
…dhahri. …back.
Emergencies and Safety …dhiraaxi. …arm.
annajda! Help! …rijli. …leg.
Hariiq! Fire! …qadami. …foot.
ahtajuu ila tabiib! I need a doctor! …xayni. …eye(s).
utlub sayyaarat ‘isaaf! Call an ambulance! ‘anaa masruuk. I’ve been robbed.
maadhaa Hadath? What happened?
‘anaa/zawjatii/zawji/Sadiiqi/ I/My wife/My husband/
shakhS… My friend/Someone…
…mariiD/mariiDa. (m./f.) …am/is very sick.
…waSaab/maSaab banuba
qalbiiyya.
…am/is having a heart attack.
www.livinglanguage.com
…‘akhtanaq/ takhtanaq. …am/is choking.
…‘afqid/tafqidi l-wa’i. …am/is losing consciousness.
…xalaa washal ‘an …am/is about to vomit.
‘atqiyaa/tatqiyaa.
…‘innii/’inna Xaani/ taxaani fii …am/is having a seizure.
nawbat saraxa.
…‘innii/’inna fii maa’zak. …am/is stuck.
laa ‘astaTiyya ‘an-atanaffas. I can’t breathe.
laqad tiHtharat wa sawTak. I tripped and fell.
laqad jaraHat nafsi. I cut myself.
laqad sharabat al-kathiir. I drank too much.
‘anaa laa ‘axrif. I don’t know.