You are on page 1of 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
Сектор јавних прихода за подручја градских општина
Одељење _________________
Београд, ул.________________бр.____

Захтев
за издавање уверења предузетнику

- да се задужује изворним јавним приходима из надлежности СЈП и да су измирене обавезе;
- да се не задужује изворним јавним приходима из надлежности СЈП;
- о висини дуговане обавезе.

Подаци о лицу за које се тражи уверење:

Име и презиме ____________________________, ЈМБГ __________________________
Власник __________________________________, ПИБ___________________________
(назив радње, агенције и остало)
Седиште__________________________________________________________________
Контакт телефон:___________________________________________________________

Уверење је потребно ради:
1. добијања визе,
2. регулисања кредита код банке,
3. учешћа на тендеру,
4. _______________________________________________________________
(остало)

Подаци о овлашћеном лицу које подноси захтев за издавање уверења

Име и презиме__________________________________________________________
ЈМБГ__________________________________________________________________
Број личне карте_________________ издата од ______________________________
Место пребивалишта, адреса_____________________________________________
Контакт телефон________________________________________________________

Прилог:
- Доказ о уплати административне таксе по Тар.бр. 3. Одлуке о локалним административним таксама
(„Сл. лист града Београда“, бр. 50/14...67/17) у износу од 310,00 динара, која се уплаћује на рачун број
840-742241843-03 Градске административне таксе, по моделу 97 са позивом на број _____.
- Овлашћење
-__________________________

У Београду, Подносилац захтева
Дана ___________ 20__. године

______________________