You are on page 1of 4

LỊCH THI CUỐI KỲ PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Ca 1: 15h30 - 16h15 ngày 29/12/2018


Ca 2: 16h00 - 16h45 ngày 29/12/2018
Sinh viên có mặt trước giờ thi 10 phút

STT MSSV Họ tên Khoa Lớp Sinh Hoạt Lớp Học Phần Phòng thi Ca thi
1 102150213 Nguyễn Thế Anh CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
2 102150214 Trần Xuân Bách CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
3 102150215 Nguyễn Văn Bảy CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
4 102150216 Nguyễn Hữu Quốc Cường CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
5 102150217 Lê Minh Tường Dung CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
6 102150218 Lê Thị Hồng Hà CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
7 102150220 Trần Ngọc Hiếu CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
8 102150221 Trần Thị Thái Hòa CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
9 102150222 Hồ Quí Hoàng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
10 102150223 Nguyễn Tăng Hoàng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
11 102150224 Phạm Vũ Hùng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
12 102150225 Võ Xuân Hùng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
13 102150226 Trần Lê Nguyên Hưng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
14 102150227 Trần Thanh Huy CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
15 102150228 Mai Trọng Khánh CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
16 102150229 Nguyễn Viết Lũy CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
17 102150230 Phan Tại Mẫn CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
18 102150231 Vương Văn Minh CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
19 102150233 Lê Thị Bích Ngọc CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
20 102150235 Nguyễn Hữu Nhân CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
21 102150236 Hồ Long Nhật CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
22 102150237 Trương Huỳnh Mai Nhi CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
23 102150238 Nguyễn Hoàng Phú CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
24 102150239 Nguyễn Đình Quang CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
25 102150240 Nguyễn Văn Quang CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
26 102150241 Đặng Thanh Sơn CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
27 102150242 Dương Huỳnh Sơn CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
28 102150247 Nguyễn Văn Thắng CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
29 102150248 Nguyễn Xuân Thơm CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
30 102150249 Trần Tấn Thông CNTT 15TCLC1 15Nh14 C202 Ca 1
31 102150250 Hoàng Viết Thuận CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
32 102150252 Lê Xuân Trúc CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
33 102150253 Nguyễn Hoàng Tú CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
34 102150254 Lê Minh Tuấn CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
35 102150255 Phan Hoàng Việt CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
36 102150256 Trần Tùng Vương CNTT 15TCLC1 15Nh14 C204 Ca 1
1 102120148 Phan Tấn Minh CNTT 12T2 15Nh10 C204 Ca 1
2 102140117 Đặng Minh Đạt CNTT 14T3 15Nh10 C204 Ca 1
3 102140118 Trần Viết Diệm CNTT 14T3 15Nh10 C204 Ca 1
4 102150022 Phạm Minh Chương CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
5 102150027 Hoàng Trọng Minh Đức CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
6 102150030 Dương Hồng Hà CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
7 102150034 Nguyễn Đình Hoan CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
8 102150047 Trần Duy Linh CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
9 102150051 Nguyễn Công Minh CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
10 102150055 Đỗ Minh Nhật CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
11 102150060 Trần Hữu Phúc CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
12 102150062 Khamyotha Poupaseuth CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
13 102150065 Trần Đình Quý CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
14 102150068 Trần Hữu Thắng CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
15 102150073 Phạm Trần Nhật Tiến CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
16 102150074 Hồ Viết Phú Toàn CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
17 102150077 Võ Văn Trọng CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
18 102150080 Nguyễn Đắc Tuệ CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
19 102150081 Nguyễn Đức Văn CNTT 15T1 15Nh10 C204 Ca 1
20 102150083 Trần Tân An CNTT 15T2 15Nh10 C204 Ca 1
21 102150099 Nguyễn Minh Hoàng CNTT 15T2 15Nh10 C204 Ca 1
22 102150100 Ngô Minh Hùng CNTT 15T2 15Nh10 C204 Ca 1
23 102150104 Phạm Quốc Huy CNTT 15T2 15Nh10 C204 Ca 1
24 102150118 Phan Cảnh Nhất CNTT 15T2 15Nh10 C204 Ca 1
25 102150129 Trần Hoàng Sơn CNTT 15T2 15Nh10 C206 Ca 1
26 102150130 Lê Trọng Tài CNTT 15T2 15Nh10 C206 Ca 1
27 102150136 Thái Quang Tiến CNTT 15T2 15Nh10 C206 Ca 1
28 102150148 Lê Thị Ngọc Ánh CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
29 102150155 Hồ Văn Đức CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
30 102150157 Nguyễn Duy CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
31 102150175 Trần Quốc Lâm CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
32 102150179 Đào Hữu Minh CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
33 102150183 Nguyễn Văn Nguyên CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
34 102150187 Nguyễn Văn Kỳ Phong CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
35 102150199 Lê Thịnh CNTT 15T3 15Nh10 C206 Ca 1
1 102150018 Nguyễn Quang An CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
2 102150021 Nguyễn Cảm CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
3 102150026 Trần Thị Xuân Diệu CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
4 102150028 Nguyễn Tiến Dũng CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
5 102150029 Phan Bá Duy CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
6 102150032 Nguyễn Đức Hiển CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
7 102150035 Nguyễn Minh Hoàng CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
8 102150037 Đặng Bá Hùng CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
9 102150038 Phan Kiều Hưng CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
10 102150048 Trần Xuân Lộc CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
11 102150052 Nguyễn Văn Nam CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
12 102150054 Trà Anh Nhân CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
13 102150058 Nguyễn Văn Phú CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
14 102150063 Trần Hồng Quân CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
15 102150069 Phạm Thị Mai Thảo CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
16 102150070 Trần Quốc Thoại CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
17 102150076 Huỳnh Thị Trang CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
18 102150082 Nguyễn Đức Vũ CNTT 15T1 15Nh11 C206 Ca 1
19 102150084 Phạm Tuấn Anh CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
20 102150085 Nguyễn Đình Bình CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
21 102150086 Mai Đình Chiến CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
22 102150087 Ngô Minh Cương CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
23 102150088 Nguyễn Thế Cường CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
24 102150089 Trần Quốc Đại CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
25 102150090 Triệu Tấn Danh CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
26 102150093 Phạm Ngọc Được CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
27 102150094 Nguyễn Khánh Hà CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
28 102150095 Bùi Văn Hậu CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
29 102150098 Võ Như Hoàn CNTT 15T2 15Nh11 C206 Ca 1
30 102150101 Mai Thị Hương CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
31 102150105 Nguyễn Đình Khải CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
32 102150106 Ngô Ngọc Khánh CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
33 102150110 Trần Như Lập CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
34 102150112 Huỳnh Phong Lưu CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
35 102150114 Lê Đức Minh CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
36 102150115 Nguyễn Hà Phương Nam CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
37 102150117 Trần Lê Viên Ngọc CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
38 102150122 Bùi Thị Ngọc Phúc CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
39 102150124 Nguyễn Văn Phụng CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
40 102150125 Lê Văn Hồng Quân CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
41 102150126 Nguyễn Nhật Quang CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
42 102150128 Hà Xuân Sáng CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
43 102150132 Nguyễn Văn Thành CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
44 102150140 Nguyễn Trần Nhật Trí CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
45 102150142 Trần Hữu Trung CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
46 102150144 Lê Đình Tuyến CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
47 102150145 Từ Viết Văn CNTT 15T2 15Nh11 C204 Ca 2
48 102150147 Đoàn Long Ẩn CNTT 15T3 15Nh11 C204 Ca 2
49 102150196 Nguyễn Tấn Tài CNTT 15T3 15Nh11 C204 Ca 2
50 102150202 Nguyễn Văn Tiến CNTT 15T3 15Nh11 C204 Ca 2
1 102150019 Mai Văn Anh CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
2 102150031 Nguyễn Hạnh CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
3 102150041 Nguyễn Văn Quang Huy CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
4 102150042 Lê Văn Huỳnh CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
5 102150043 Trần Đăng Khiêm CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
6 102150046 Nguyễn Hồng Lanh CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
7 102150057 Nguyễn Viết Phi CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
8 102150064 Tạ Nhật Quang CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
9 102150066 Nguyễn Hoàng Sơn CNTT 15T1 15Nh12 C204 Ca 2
10 102150067 Trương Thế Quốc Sỹ CNTT 15T1 15Nh12 C206 Ca 2
11 102150072 Nguyễn Văn Tiên CNTT 15T1 15Nh12 C206 Ca 2
12 102150075 Nguyễn Đăng Toản CNTT 15T1 15Nh12 C206 Ca 2
13 102150079 Hoàng Công Tuấn CNTT 15T1 15Nh12 C206 Ca 2
14 102150108 Thái Đông Khương CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
15 102150111 Văn Thị Mỹ Linh CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
16 102150113 Nguyễn Văn Mẫn CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
17 102150119 Phan Quang Nhật CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
18 102150120 Lê Phước Ninh CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
19 102150123 Huỳnh Trương Phúc CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
20 102150127 Trần Ngọc Quốc CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
21 102150131 Nguyễn Quốc Tấn CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
22 102150134 Đoàn Minh Thuận CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
23 102150138 Huỳnh Thị Diệu Trâm CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
24 102150139 Nguyễn Thị Thùy Trang CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
25 102150146 Trần Long Vũ CNTT 15T2 15Nh12 C206 Ca 2
26 102150150 Lưu Văn Chính CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
27 102150152 Nguyễn Văn Cường CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
28 102150153 Nguyễn Hữu Đang CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
29 102150159 Nguyễn Văn Hà CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
30 102150160 Trần Văn Hiền CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
31 102150161 Lê Ngọc Hiếu CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
32 102150162 Nguyễn Thị Hoài CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
33 102150163 Lê Minh Hoàng CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
34 102150164 Nguyễn Văn Hoàng CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
35 102150166 Trần Mạnh Hùng CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
36 102150176 Đậu Thị Lễ CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
37 102150181 Nguyễn Khắc Nam CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
38 102150184 Trương Văn Công Nhất CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
39 102150185 Nguyễn Thị Nhi CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
40 102150190 Huỳnh Hoài Phước CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
41 102150191 Nguyễn Hữu Hoàng Quân CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
42 102150195 Lê Văn Sỹ CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
43 102150197 Nguyễn Hoàng Thạch CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
44 102150200 Trịnh Ngọc Thông CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
45 102150201 Nguyễn Thị Thủy CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
46 102150203 Trần Văn Tiến CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
47 102150205 Dương Văn Trang CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
48 102150210 Nguyễn Hữu Tuấn CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2
49 102150212 Trần Minh Vương CNTT 15T3 15Nh12 C206 Ca 2