You are on page 1of 6

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ


ZA 2018 ROK.

1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego


wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

2. Na dzień dzisiejszy w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 17 funkcjonariuszy oraz


5 pracowników obsługi monitoringu

3. Straż Miejska pracuje w systemie 3 zmianowym, w dyżurach 8 godzinnych


I zmiana – w godzinach 6.00 – 14.00
II zmiana – w godzinach 14.00 – 22.00
III zmiana – w godzinach 18.00 – 2.00

4. Do zadań Straży należy w szczególności:


1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i
zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych
i zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a
także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu
albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb miasta.

5. W 2018 roku Straż Miejska podjęła 14.106 wszelkiego rodzaju interwencji.

Działania w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:


1) w zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 523 kontrole posesji
na terenie miasta i gminy pod kątem:
- posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymania porządku na posesji,
- prawidłowego oznakowania posesji,
- wypalania śmieci w kotłowniach:
a) przeprowadzono 478 kontroli kotłowni
b) pobrano 16 próbek popiołu do analizy.
c) nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 4.500,00 zł

2) w zakresie poprawy bezpieczeństwa:


- przeprowadzono 8.718 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy,
- zabezpieczono 75 wszelkiego rodzaju imprez na terenie gminy,
- udzielono 74 asyst dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy,
- przeprowadzono 38 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych na potrzeby gminy,
- przewieziono do izby wytrzeźwień 18 osób, a do miejsca zamieszkania 53,
- wystawiono 736 wezwań do dalszych czynności służbowych,
- wylegitymowano 5. 276 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia,
- pouczono 4.731 osoby,
- wystawiono 372 mandaty karne na kwotę 55.950,00 zł
- skierowano 30 wniosków do Sądu Rejonowego.

3) w zakresie współpracy z innymi służbami:


- współdziałano 295 razy z Policją – w tym 150 wspólnych patroli pieszych w rejonach
osiedli mieszkaniowych,
- 15 razy współdziałano ze Strażą Pożarną,
- 12 razy współdziałano z Pogotowiem Ratunkowym,
- z wydziałami Urzędu Miasta współdziałano 139 razy.

4) w zakresie edukacji dzieci i młodzieży:


- przeprowadzono 57 spotkania w placówkach oświatowych oraz 88 spotkań na terenie
Miasteczka Komunikacyjnego, w których uczestniczyło 4.042 uczniów.
- w trakcie tych spotkań wręczono 4100 elementów odblaskowych dla najmłodszych
uczestników.

6. Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu pracują całodobowo w dyżurach 8


godzinnych.

Do Miejskiego Systemu Monitoringu podłączonych jest 44 kamer obrotowych i jedna


kamera stacjonarna, zlokalizowane w następujących punktach Miasta i Gminy:

Lokalizacja kamer obrotowych:

1) Kamera nr 1 – Rynek 24 - 2016 r.


2) Kamera nr 2 – Słoneczna –Kopernika - 2004 r.
3) Kamera nr 3 – Słoneczna – Ogrody - 2017 r.
4) Kamera nr 4 – Słoneczna 15 - 2017 r.
5) Kamera nr 5 – Ogrody 101/1a - 2004 r.
6) Kamera nr 6 – Bukowska – Jana Pawła II - 2004 r.
7) Kamera nr 7 – Kublińskiego – parking - 2016 r.
8) Kamera nr 8 – Basen Miejski - 2004 r.
9) Kamera nr 9 – Głowackiego - 2005 r.
10) Kamera nr 10 – Bukowska 3 - 2018 r.
11) Kamera nr 11 – Bukowska 12 - 2018 r.
12) Kamera nr 12 – PKP - brak
13) Kamera nr 13 – Kopernika – Prefabet - 2005 r.
14) Kamera nr 14 – Wesoła 1 - 2016 r.
15) Kamera nr 15 – Słoneczna 5 - 2006 r.
16) Kamera nr 16 – Puławskiego 2 - 2018 r.
17) Kamera nr 17 – Krakowska – skrzyżowanie - 2017 r.
18) Kamera nr 18 – Korabnicka – cmentarz - 2017 r.
19) Kamera nr 19 – Mickiewicza – gimnazjum 2 - 2007 r.
20) Kamera nr 20 – Zbiornik Dębca - brak
21) Kamera nr 21 – Park Miejski - 2018 r.
22) Kamera nr 22 – Witosa 4 – gimnazjum 1 - 2016 r.
23) Kamera nr 23 – Stadion Skawina - 2008 r.
24) Kamera nr 24 – Stadion Orlik I - 2008 r.
25) Kamera nr 25 – Konstytucji 3 Maja 1 - 2018 r.
26) Kamera nr 26 – Niepodległości – Park Miejski - 2010 r.
27) Kamera nr 27 – Dąbrowskiego 7 - 2010 r.
28) Kamera nr 28 – Stadion Orlik II - 2010 r.
29) Kamera nr 29 – Skłodowskiej 10 - 2011 r.
30) Kamera nr 30 – Multicentrum - 2011 r.
31) Kamera nr 31 – Rynek 12 - 2017 r.
32) Kamera nr 32 – Radziszów - 2015 r.
33) Kamera nr 33 – Gałczyńskiego - 2016 r.
34) Kamera nr 34 – Nad Wodą - 2016 r.
35) Kamera nr 35 – Za górą - Chmielka - 2016 r.
36) Kamera nr 36 - Jaśkowice - 2017 r.
37) Kamera nr 37 - Jana Pawła II - 2017 r.
38) Kamera nr 38 - Piłsudskiego 20 - 2017 r.
39) Kamera nr 39 - Sadowa/ Wyspiańskiego - 2017 r.
40) Kamera nr 40 - Piłsudskiego - boczna - 2017 r. stacjonarna
41) Kamera nr 41 - Tyniecka - rondo - 2017 r.
42) Kamera nr 42 - Spacerowa - 2018 r.
43) Kamera nr 43 - Tyniecka 5 - 2018 r.
44) Kamera nr 44 - 29 - Listopada - 2018 r.
45) Kamera nr 45 - Kopanka - szkoła - 2018 r.
Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 927 wszelkiego rodzaju wykroczeń i
przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych:

1. do Policji - 291
2. do innych służb - 497
3. do wydziałów Urzędu - 139

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2018 r.

Lp

Rodzaje wykroczeń Środki Mandat Wnioski Sprawy Razem


oddziaływania do sądu przekazane innym
zawartych w: wychowawczego organom lub
liczba kwota
instytucjom
(art. 41 k.w.)

1 ustawie Kodeks wykroczeń

a) wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi 569 35 9550 9 613
publicznemu

b) wykroczenia przeciwko
instytucjom
państwowym, 22 1 100 23
samorządowym
i społecznym

c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób 98 16 2350 114
i mienia

d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu 2591 120 15500 5 1 2717
i porządkowi
w komunikacji,

w tym:

- ujawnione przez
urządzenia rejestrujące

- pozostałe naruszenia

e) wykroczenia przeciwko 15 1 200 16


osobie

f) wykroczenia przeciwko
zdrowiu

g) wykroczenia przeciwko 2 2
mieniu

h) wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

i) wykroczenia przeciwko 150 10 1250 2 162


obyczajności publicznej

j) wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku 64 7 950 71
publicznego

k) szkodnictwo leśne, polne


i ogrodowe

2 przepisach wprowadzających
Kodeks pracy

3 ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i
przeciwdziałaniu 723 116 11750 14 853
alkoholizmowi

4 ustawie o ochronie zdrowia


przed następstwami 31 3 300 34
używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych

5 ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w 266 46 7700 21 333
gminach

6 ustawie o ochronie zwierząt 24 2 300 26

7 ustawie o odpadach 62 11 5200 1 74

8 ustawie - Prawo ochrony 47 4 800 6 56


środowiska

9 ustawie - Prawo o miarach

10 ustawie - Prawo wodne

11 ustawie o publicznym
transporcie drogowym

12 ustawie o ochronie zabytków


i opiece nad zabytkami
13 ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu 1 1
chorób zakaźnych zwierząt

14 ustawie o ochronie przyrody 20 20

15 ustawie o recyklingu 4 4
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

16 ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych

17 ustawie o zużytym sprzęcie


elektrycznym i
elektronicznym

18 ustawie o bateriach
i akumulatorach

19 ustawie - Kodeks wyborczy

20 aktach prawa miejscowego 43 43


(przepisy porządkowe)

21 Innych 3 5 8

OGÓŁEM 4731 372 55950 30 38 5171

You might also like