You are on page 1of 6

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ


ZA 2016 ROK.

1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego


wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

2. Na dzień dzisiejszy w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 17 funkcjonariuszy oraz


5 pracowników obsługi monitoringu

3. Straż Miejska pracuje w systemie 3 zmianowym, w dyżurach 8 godzinnych


I zmiana – w godzinach 6.00 – 14.00
II zmiana – w godzinach 13.00 – 21.00
III zmiana – w godzinach 18.00 – 2.00

4. Do zadań Straży należy w szczególności:


1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i
zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych
i zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a
także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu
albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb miasta.

5. W 2016 roku Straż Miejska podjęła 12006 wszelkiego rodzaju interwencji.


Działania w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:
1) w zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 124 kontroli posesji
na terenie miasta i gminy pod kątem:
- posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymania porządku na posesji,
- prawidłowego oznakowania posesji,
- w przypadku posiadania psów – aktualnych ich szczepień,
- wypalania śmieci w kotłowniach.

2) w zakresie poprawy bezpieczeństwa:


- przeprowadzono 5.680 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy,
- zabezpieczono 94 wszelkiego rodzaju imprezy publiczne na terenie gminy,
- udzielono 53 asyst dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy,
- przeprowadzono 194 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych na potrzeby gminy,
- przewieziono do izby wytrzeźwień 41 osób, a do miejsca zamieszkania 26,
- wystawiono 1.135 wezwań do dalszych czynności służbowych,
- wylegitymowano 4327 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia,
- pouczono 3.805 osoby,
- wystawiono 449 mandatów karnych na kwotę 58.800,00 zł
- skierowano 57 wniosków do Sądu Rejonowego.

3) w zakresie współpracy z innymi służbami:


- współdziałano 253 razy z Policją – w tym 150 wspólnych patroli pieszych w rejonach
osiedli mieszkaniowych,
- 12 razy współdziałano ze Strażą Pożarną,
- 16 razy współdziałano z Pogotowiem Ratunkowym,
- z wydziałami Urzędu Miasta współdziałano 228 razy.

4) w zakresie edukacji dzieci i młodzieży:


- przeprowadzono 22 spotkania w placówkach oświatowych w których uczestniczyło
807 uczniów,
- przeprowadzono 42 spotkań na terenie Miasteczka Komunikacyjnego w których
uczestniczyło 2236 uczniów,
- w trakcie tych spotkań wręczono 1700 elementów odblaskowych dla najmłodszych
uczestników.

6. Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu pracują całodobowo w dyżurach 8


godzinnych.

Do Miejskiego Systemu Monitoringu podłączonych jest 35 kamer obrotowych


zlokalizowane w następujących punktach Miasta i Gminy:
Lokalizacja kamer obrotowych:

1. Nr 1 – ul. Batorego 1
2. Nr 2 – ul. Kopernika / Słoneczna
3. Nr 3 – ul. Słoneczna / Ogrody
4. Nr 4 – ul. Słoneczna 15
5. Nr 5 – ul. Ogrody 101
6. Nr 6 – ul. Popiełuszki / Kościuszki
7. Nr 7 – ul. Konstytucji 3 Maja
8. Nr 8 – Basen
9. Nr 9 – ul. Głowackiego / Poniatowskiego
10. Nr 10 – ul. Bukowska 3
11. Nr 11 – ul. Bukowska 12
12. Nr 12 – PKP
13. Nr 13 – ul. Kopernika / Prefabet
14. Nr 14 – ul. Wesoła 1
15. Nr 15 – ul. Słoneczna 5
16. Nr 16 – ul. Kublińskiego / parking
17. Nr 17 – ul. Krakowska / Popiełuszki
18. Nr 18 – ul. Korabnicka / plac targowy
19. Nr 19 – ul. Mickiewicza / Gimnazjum 2
20. Nr 20 – Zbiornik Dębca
21. Nr 21 – Park Miejski / starorzecze
22. Nr 22 – ul. Witosa 4 / Gimnazjum 1
23. Nr 23 – Stadion Skawinka
24. Nr 24 – Stadion Orlik I
25. Nr 25 – ul. Pułaskiego 2
26. Nr 26 – Park Miejski / korty
27. Nr 27 – Dąbrowskiego 7
28. Nr 28 – Stadion Orlik II / Basen
29. Nr 29 – ul. Skłodowskiej 10
30. Nr 30 – ul. Popiełuszki /Multicentrum
31. Nr 31 – ul. Rynek 12
32. Nr 32 – ul. Jana Pawła II w Radziszowie
33. Nr 33 – ul .Gałczyńskiego
34. Nr 34 – ul. Nad Wodą
35. Nr 35 – ul. Za Górą

Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 674 wszelkiego rodzaju wykroczeń i


przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych:

1. do Policji - 201
2. do innych służb - 386
3. do wydziałów Urzędu - 87
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2016 r.

Lp

Rodzaje wykroczeń Środki Mandat Wnioski Sprawy Razem


oddziaływania do sądu przekazane innym
zawartych w: wychowawczego organom lub
liczba kwota
instytucjom
(art. 41 k.w.)

1 ustawie Kodeks wykroczeń

a) wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu 263 16 3.800 9 2 290

b) wykroczenia przeciwko
instytucjom
państwowym, 16 1 17
samorządowym
i społecznym

c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób
i mienia 34 2 150 36

d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu
i porządkowi 2159 243 34.300 9 2411
w komunikacji,

w tym:

- ujawnione przez
urządzenia rejestrujące

- pozostałe naruszenia

e) wykroczenia przeciwko 8 1 9
osobie

f) wykroczenia przeciwko 2 2
zdrowiu
g) wykroczenia przeciwko 13 1 50 1 15
mieniu

h) wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

i) wykroczenia przeciwko 51 14 1.650 5 70


obyczajności publicznej

j) wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego 91 13 700 6 110

k) szkodnictwo leśne, polne 2 2


i ogrodowe

2 przepisach wprowadzających
Kodeks pracy

3 ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i
przeciwdziałaniu 595 98 9.800 25 718
alkoholizmowi

4 ustawie o ochronie zdrowia


przed następstwami
używania tytoniu 41 1 50 42
i wyrobów tytoniowych

5 ustawie o utrzymaniu 291 56 7.950 1 4 352


czystości

i porządku w gminach

6 ustawie o ochronie zwierząt 75 3 250 1 79

7 ustawie o odpadach 52 1 50 3 4 60

8 ustawie - Prawo ochrony 24 3 27


środowiska

9 ustawie - Prawo o miarach 1 1

10 ustawie - Prawo wodne

11 ustawie o publicznym
transporcie drogowym

12 ustawie o ochronie zabytków 1 1


i opiece nad zabytkami

13 ustawie o ochronie zdrowia


zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt 2 1 3

14 ustawie o ochronie przyrody 4 1 50 5

15 ustawie o recyklingu 8 8
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

16 ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych

17 ustawie o zużytym sprzęcie


elektrycznym i
elektronicznym

18 ustawie o bateriach
i akumulatorach

19 ustawie - Kodeks wyborczy

20 aktach prawa miejscowego 29 29


(przepisy porządkowe)

21 Innych 43 3 46

OGÓŁEM 3.805 449 58.800 57 22 4.333

You might also like