You are on page 1of 3

ÎN ATENŢIA ELEVILOR ŞI A PĂRINŢILOR

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE SOCIALE

- dosar de plastic cu şină;


- cerere din partea părinţilor;
- adeverinţe de venit net realizat de către părinţi în ultimele 12 luni; se vor lua în calcul toate
veniturile cu caracter permanent inclusiv alocaţiile suplimentare pentru familiile cu mulţi
copii;
- talon de pensie sau talon de somaj;
- adeverinţă în original de la circa financiară(ca nu figureaza cu venituri impozabile, Circa Financiara
Budesti)
- declaraţie de la notar pentru părinţii şi fraţii care nu beneficiază de niciun venit;
- copii după certificatele de naştere ale copiilor;
- adeverinţă de elev sau student pentru fraţi sau surori;
- copie B.I/C.I. pentru părinţi;
-caracterizarea dirigintelui.

Condiţiile de acordare a burselor şcolare :

 depunerea unei cereri însoţită de acte doveditoare ale dreptului de acordare a bursei la
secretariatul şcolii, până la data de......................................... la comisia de acordare a
facilităţilor pentru elevi şi de salarizare şi premiere a personalului şcolii;
 situaţie materială precară, dovedită prin actele necesare întocmirii dosarelor de bursă;
 prezenţa zilnică la toate orele de curs; NU se acordă bursă celor care depăşesc 10
absenţe nemotivate pe semestru;
 promovarea la toate disciplinele de studiu;
 situaţie disciplinară impecabilă, deci nota zece la purtare;
 elevii nu trebuie să provină din repetenţie sau să depăşească cu cel mult doi ani vârsta
clasei.

Director, Responsabilul Comisiei de acordare a facilităţilor


pentru elevi şi de salarizare şi premiere a personalului şcolii,
prof. Alexandru Liliana prof. Spahiu Daniela
…………………………….. …………………………………………….

*Art.15, alineatul (1), Ordinul nr. 5576 din 7 oct. 2011 stabile ște că „se vor depune acte
doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru”
DECLARAŢIE

Subsemnatul/subsemnata……………………………………………………………………………..,
posesor B.I./C.I. seria ……………..nr. …………………………………. eliberat la data de
………………………………………. de Poliţia …………………………….…………………, declar pe
proprie răspundere următoarele:

- am/ nu am în întreţinere copii:


………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.
- am/ nu am în întreţinere bătrâni:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- lucrez/ nu lucrez şi am un venit de ………………………RON.

- soţul /soţia este salariat/ pensionar/ şomer/ nu lucrează/ şi are un venit de……………RON.

Declaraţia este dată pe propria răspundere şi anezez acte doveditoare pentru cele consemnate
mai sus.

Data: Semnătura:
………………………………….. ……………………………………
Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a)…………………………………………………………., părinte al elevului/


elevei……………………………………………………….., din clasa ………………, de la Şcoala cu
clasele I-VIII, Frumuşani, domiciliat(ă) în ………………………………….,
judeţul……………………….., vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei burse sociale pentru copilul meu,
conform H.G. 558/1998, cu modificările ulterioare, pe motiv
de*…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… .

Declar pe propria răspundere că familia este compusă din …………. membri şi


realizează un venit lunar de…………………………….RON, rezultând un venit lunar pe membru de
familie de ……………………………..RON.

Anexez următoarele acte:


1. declaraţie pe propria răspundere;
2. adeverinţe de venituri**;
3. talon de pensie sau talon de şomaj;
4. adeverinţă în original de la circa financiară;
5. declaraţie de la notar pentru părinţii şi fraţii care nu beneficiază de niciun venit;
6. copii după certificatele de naştere ale copiilor;
7. adeverinţă de elev sau student pentru fraţi sau surori;
8. copie B.I/C.I. pentru părinţi;
9. caract. dirigintelui.

Data: Semnătura:
………………………………….. ……………………………………

Domnului Preşedinte al Comisiei de acordare a facilităţilor pentru elevi şi de salarizare


şi premiere a personalului Şcolii Gimnaziale Frumuşani

*diagnosticul, în caz de soliciotare pe caz de boală, situaţia material precară, situaţie


bună la învăţătură, disciplină exemplară…
** se vor lua în calcul toate veniturile cu caracter permanent inclusiv alocaţiile
suplimentare pentru familiile cu mulţi copii