You are on page 1of 12

1.

Pengertian
Awalan: pengertian ilmu akidah. Secara bahasa, akidah itu kita
merujuknya dari 3 kata ain qaf dan ha… yang artinya menarik ikatan
keras dengan kencang (Aqoda). Apa yang seseorang memegang agama.

Akidah hasanah ketika ia selamat daripada keraguan.


Akidah sesorang = agama yang diyakini.

Secara istilah, akidah adalah bagaimana pemikiran itu menghukumi


secara mutlak/ tidak ada keraguan dan dikatakan akidahnya benar bila:
yang dianut sesuai kenyataan, berarti akidahnya benar. Kalau tidak sesuai
kenyataan maka ia salah. Adapun akidahnya orang nasrani bahwasanya
almasih itu anak Allah, tidak sesuai keadaan, sehingga akidahnya salah.

Adapun kita meyakini bahwa Allah itu satu, sesuai kenyataan , sehingga
akidahnya benar.

2. Bahasan
Iman kepada Allah yang didalamnya termasuk rububiyah, uluiyah, dll
Iman kepada Malaikat

3. Asamaroh=Buahnya
- Dengan akidah yang benar, rukun iman yang benar, maka ini yang akan
mewujudkan kebahagiaan manusia, keberhasilan seseorang baik di dunia
maupun di akhirat
- Meningkatkan hati dan anggota badan dalam beramal
- Dengan mempelajari ini kita akan mengenal sifat Allah dan nama-nama
Allah,
- terhindar dari bid’ah
- Kebahagiaan duni-akhirat
-
- Mengikuti para salaf

An nahl 94
Barang siapa yang beramal sholeh, dan dia berimanmaka Allah akan
memberikan kehidupan yang baik dan Allah akan membalas pahala lebih
baik dari yang dilakukan.

Al israa

4. Nisbahnya
Ilmu akidah ini adalah asas, bukan cabang keilmuan, bahkan ia adalah
pondasi dari agama ini. Dia seagung-agungnya ilmu dan semulia-mulianya
ilmu yang harus dipelajari.

5. keutamaan dari ilmu akidah


Ia sangat agung, karena:
- Kewajiban yang pertama, kewajiban pertama seorang hamba adalah
mengesakan Allah
- Iman atau akidah lawannya syirik
- Sebab daripada diterimanya ketaatan. Allah tidak akan menerima ibadah
kecuali dari orang bertauhid.
- Dasar dakwah nabi dan rasul
An nahl 36
Al – anbiya 25
Syura 13
Almaidah 48

- Tauhid ini adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Maka hikmah dari
penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah saja
Azariat 56

6. Perancang ilmu akidah


Ilmu akidah turun dari Allah SWT . Malaikar Jibril turun kepada Nabi
Muhammad SAW untuk disebarkan kepada manusia. Ilmu kemudian
dibagi-bagi oleh para imam.

7. Perpanjangan dari manakah ilmu akidah ini


Ilmu akidah ini diambil dari Alquran dan hadits dan tidak ada bagian
untuk akal di dalamnya (tidak ada tempat analogi).

Maka dari itu, wajib untuk menerima apa yang datang dari Alquran dan
sunnah, tidak menambah dan menguranginya. Karena akal kita tidak
mampu untuk menangkap apa yang Allah sudah tentukan buat kita.

Al israa 36
Jangan mengikuti perbuatan yang tidak ada ilmunya.
Ketika akal ini tidak mampu, maka Allah menrunkan Rasul dan kitabnya.
Tugas Rasul adalah menjelaskan dn merinci kepada manusia sehingga
manusia bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu yang benar. Dan para
rasul sudah bergantian dalam menyampaikan risalahnya.
Fatir 24.

8. Hukum mempelajari ilmu akidah


- wajib semua orang harus tahu. Fardlu ain
mempelajari akidah dengan dalil-dalil yang umum saja
- fardlu kifayah, hafal dalil,

Adapun mengajarkannya adalah fardlu kifayah.

Penulis memulai dengan Alhamdulillah. Yang berhak mendapatkan pujian


hanya Allah. Pujian utuk sesuatu yang baik dan sebagai bentuk
pengagungan. Baik itu karena nikmat ataupun tidak.
Allah tidak ada sekutu/partner dalam hal rububiyah seperti mengatur
rizki ataupun yang ilahiah begitu pula dalam nama dan sifat sifatnya.
Tidak ada yang sepadan dan tidak ada sekutu bagi Allah, bahkan dialah
yang satu-satunya. Ia tidak mempunyai partner.
Dalil al ikhlas

Katakanlah Muhammad, Allah pencipta sesuatu dan iya satu dan ia maha
memaksa/Maha Perkasa. Yang suci dan jauh daripada partner/
pasangan/ sekutu. Allah mensucikan dirinya daripada mengambil partner
dalam penciptaan dan yang lainnya, ibada dan asma wal sifat.
Dalil al an am,
Al israa
Katakan tidak mengambil/mengangkat anak dan tidak ada sekutu dalam
kerajaannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah baik dari nama dan
perbuatannya dan diapun suci dan jauh dari mahluknya.
Assyura
Tidaklah yang semisal dengannya dan ia Maha Melihat dan Mendengar
Maryam
Al walad…Allah tidak memiliki anak , dan Allah jauh daripada mengambil
anak dan keturunan…
Almu’minun
Maryam
Annisa 171
Allah juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW
Rasululluh bersabda, aku adalah keturunan Adam. Salam kepada keluarga
nabi Muhammad dan juga kepada pengikutnya dari umatnya.

Harapan penulis
Kepada Allah saya minta pertolongan. Saya tidak meminta pertolongan
kecuali dari Allah di seluruh perkara kami dan kamipun akan ikhlas
beribadah kepadanya.

Rukun Iman:
- Iman kepada Allah
- Iman kepada Malaikat
- Iman kepada Kitab
- Iman kepada Rasul
- Iman kepada Akhirat
- Iman kepada Takdir

Bab I
IMAN, RUBUBIYAH, ASMA SIFAT, WUJUD ALLAH

Pengertian:
Pembenaran dan ikrar/menetapkan bahwa dia ada dan memiliki sifat yang mulia
lagi sempurna dan jauh dari sifat yang kurang dan dia satu-satunya yang berhak
disembah. Berlaku/berbuat dalam kekuasaan dan kerajaannnya apa yang dia
suka.
Dia adalah Rob satu satunya. Dan yang paling berhak untuk diibadahi tanpa
selainnya. Dan di tangannya pengaturan segala sesuatu dan nama, sifat dan
zatnya tidak menyerupai mahluknya.

Tingkatan kedua, iman yang terperinci. Maksudnya adalah seorang hamba


beriman kepada Allah dengan segala kabar yang sampai kepadanya mulai dari
Quran, sunnah, nama2nya, sifat2nya, makna namanya, makna sifatnya Dan
seluruh kesempurnaan yang ada dalam zat Allah.

Perkkataan Ibnu Taimiyah:


Tidaklah menjadi syarat iman yang global tadi, ilmu /mengetahui segala yang
telah dikabarkan dari quran dan sunnah dan ini tidak diragukan lagi. Ayat-ayat
yang sama, maka dia cukup beriman tanpa harus tau ilmu secara terperinci. Dan
mengembalikan ilmunya kepada Allah dengan perkataan, Allahua’lam.

Mengimani saja tanpa harus bertanya Tanya telah menjadi kesepakatan antara
salaf dan kholaf dan para ahabat dulu juga sama, tapi sampai bidang akidah,
mereka akan langsung mengimannya. Bahwa dalam bab ini aka nada 7 point,
tentang /berkaitan dengan imankepada Allah.

TAUHID
Pengertian:
Mengesakan Allah dalam hal penciptaan, mengurusi, mengatur, kerajaannya dan
mengesakannya dalam ibadah, asma dan sifat

RUBUBIYAH
Sifat daripada sifat Allah dari kata ‘rob’ tauhidul robubiyah adalah seorang
hamba yang meyakini berakidah bahwa Allah yang mencipta, memberi rizki,
mengatur, dan pemilik segalanya.

Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah, dalam pekerjaan dan


perbuatan2nya. Dan tentu yang Allah lakukan banyak diantaranya
penciptaan,membagi rizki,memberikan nikmat, membentuk mahluk,
memberikan bahaya, menghidupkan dan mematikan, qada qadar.
Dalil2:
- surat alfatihah
- al an am
- yunus 31
- orang-orang kafir zaman dahulu, mereka beriman pada rububiyah Allah,
tapi dalam kondisi lapang, mereka membuat patung.
Ibnu abas mengatakan, wahai anak muda sesungguhnya aku mau mengajarimu
sesuatu hal, jagalah Allah, dan Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka akan
kamu dapati Allah bersama mu. Kalo kamu mau meminta, mintalah kepada
Allah. Dan ketahuilah, jika semua manusia berkumpul memberikan manfaat,
yang mereka inginkan itu tidak akan tercapai, kecuali Allah sudah menuliskan di
takdirnya. Kalau mereka sepakat makar untuk mencelakakn, tidak akan terjadi
sampai Allah sudah tuliskan akan berbahaya.

Menjaga artinya bukan secara fisik, melakukan halal haram, dll.


Buah iman terhadap rububiyah:
1. kita akan ridha terhadap apa yang sudah Allah tuliskan untuk hambanya
karena tahu hanya Allah yang mengatur
2. kalaupun adanya rasa menyesal/sedih, ketika kehilangan dari apa yang
dimiliki karena Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu
3. iman terhadap rububyah Allah akan menjadikan hati menjadi tenang. Ar
rad: orang-orang yang beriman hatinya tenang karena mengingat Allah
ULUHIYAH
Pwngesaan Allah dalam hal ibadah yang mana disertai dengan rasa cinta dan
pengagungan. Ibadah: merasa hina. Seluruh daripada suatu kata daripada yang
setiap Allah cintai dan Allah rudhai baik secara di dalam hati ataupun perbuatan
yang terlihat. Sesuatu yang Allah cintai dan ridhai adalah ibadah. Tapi bukan
berarti membuat-buat ibadah. Tau mana yang dicintai dari Rasulullah, beribadah
sesuai tuntunan.

Shalat zakat puasa, berkata jujur, menyampaikan amanah, bakti orang tua,
silaturahim, jaga perjanjian, menyuruh kepada yang baik, melarang dari hal yang
munkar, melakukan perlawanan terhadap orang kafir munafik, berbuat baik
kepada tetangga, musafir, Apa yang dia miliki dari keturunan adam( budak)
ataupun hewan ternak.

Ibadah, Cinta Allah, cinta Rasul, bertobat , ikhlas dalam beragama, syukur,
tawakkkal. Barang siapa yang berubadah dan meniatkan kepada selain Allah
maka ia melakukan syirik.
Dalil:
- surat almukminun
Allah mengamncam, barang siapa yang menyekutukannya bersama dengannya.
Kalau ada yang menyembah selain Allah, maka Allah yang akan membuat
perhitungan dengannya nanti.

Akidah 40
Sepuluh pembatal keislaman:
1. syirik
2. perantara
3. sihir
4. tidak mengkafirkan
5. membantu menolong musyrik untuk melawan
6. memperolok agama
7. menyatakan ada ajaran yang lebih
8. mendustai/ tidak mau menerima ajaran
9. menyatakan ada orang yang boleh keluar dari syariat, mis. Ada tingkatan
dalam Islam. Tingkatan tertinggi tidak perlu sholat.
10. Yang tidak mau mempelajari agama

Dalil tauhid uluhiyah. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan


orang-orang sebelum kamu.
Annisa 36
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beriman kepada
Allah.
Azzariat

Hadis muad. Muad apakah kamu tahu hak Allah untuk hambanya. Hamba yang
beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik. Apa hak hambanya bagi Allah, Tidak
akan mengazabnya.

Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka


dia akan masuk surga. Dari hadis ini walaupun disebutkan 99, tapi nama Allah
tidak hanya 99 saja. Maknanya adalah mengetahuinya dan memaknainya.
Menetapkan nama-nama Allah secara khusus. Dikatakan, hal inipun tidak
menutup kemungkinan ada lebih dari 99.
Maka hal ini pun tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 99 maka dari
penyebutan 99 ini lebih mudah dipahami oleh manusia.

Tauhid adalah suatu ilmu, seseorang itu harus mengetahui nama dan sifat2 Allah.
Tauhid juga berhubungan dengan hati. Rububiyah dan asma ul sifat
berhubungan dengan hati.
Tauhid itu mengenal dan mengetahui dan menetapkan.
Nama-nama dari tauhid uluhiyah hubungannya dengan sesembahan, ini
hubungannya dengan amal. Tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan kemauan.
- Tauhidul ilahiyah/ tauhidul irodi/Kemauan
- Tauhidul amali
- Tauhidul tholabi… meminta. Allah yang meminta manusia untuk
beribadah
- Tauhidul niyah…. Ketika orang mau beramal, niatnya harus karena Allah
SIFAT
Iman terhadap sifat.
Ta’rif….perubahan bisa lafad bisa makna. Sifat Allah tidak boleh menta’rif, tidak
boleh menta’wil (mengira-ngira, kebenaran dibawah 50%) Tidak boleh
tasbih(menyamakan). Tidak boleh taqief (bagaimana).
Ta’wil yang diartikan tafsir/ungkapan
TAsbih….menyamakan/memisalkan. Allah itu mendengar, maka
pendengarannya seperti pendengaran kita… itu namanya menyamakan namn
ditentang Allah …. Bahwa segala sesuatu tidak ada yg menyamai.
Dalil surat Maryam
Mis. Allah itu mendengar disamakan seperti manusia mendengar.
Hadis hadis ta’wil:
Tafsir mimpi nabi Yusuf.

Hal 51
Allah memiliki tangan , wajah, mata…. Tapi seperti apa bentuknya pada
Allah,…kita tidak tahu. Tapi bahwa Allah memiliki itu semua adalah wajib.
Hal 52
Rububiyah uluhiyah asma ul wa sifat
Dala sifat khusus Tidak ada ta’rif, ta’wil, tidak ada tasbih, dan tidak ada tagyif.
Ibadah kepada Allah ada 4 macam:

Ibadah badan
Ibadah ucapan
Ibadah harta / Maal
Ibadah Hati

Ibadah.. adalah segala sesuatu yang Allah ridhoi.


Ibadah badaniah: memerlukan fisik dalam melakukannya. Mis:shalat, puasa, haji,
umroh
Ibadah ucapan/Qoul:
Ibadah harta: sadaqoh, infaq,
Ibadah Hati: rasa takut, pengharapan, merasakan butuhnya kepada Allah.

Ibadah2 itu kalau menyimpang dari Allah adalah sirik

Hal 53.
Attawasul, menjadikan wasilah/ perantara.
Ada dua jenis:
Tawasul yang diperbolehkan, adalah tawasul dengan nama-nama Alaah, dengan
amal sholeh, begitu juga dengan meminta dari orang sholeh yang masih hidup.

Tawasul yang dilarang, tawasul yang tidak disebutkan cara caranya dalam
Alquran. Misalnya tawasul dengan jimat, dengan kuburan, dll

Dalilnya sural al araf, bahwa Allah memiliki nama yang bagus, maka berdoalah
dengan nama-nama tersebut. Contoh seorang pemuda pada zaman nabi: Ya
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada mu bahwa sesungguhnya engkau Al
wahid, Al Ahad, Ash shomad,lam yalid walam ulad, walam yakulahu kufuan
ahad, ampunilah segala dosaku

Tawasul dengan sifat Allah.. lam yalid wa lam yulad, dll. Contoh ketika nabi
sulaiman berdoa, annaml 19…aku bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan
kepada keluargaku,…..
Tawasul dengan amal sholeh kita. Cth kisah 3 orang yang terjebak di gua lalu
selamat karena bertawasul dengan amal baik mereka.

Y Allah aku memintamu dengan keimananku, ampunilah aku.


Ya Allah aku memintaku baktiku kepada orang tuaku untuk memenuhi
kehidupan mereka
SIRIK
Induk dari sirik
Syirik dibagi2
1. syirik Akbar.
- mengeluarkan dari agama
- semua amal terhapus. Mis. Sholat untuk berhala
- kekal di neraka
Yang melakukan sirik akbar, halal darah dan hartanya
Annisa
Allah tidak mengampuni daripada orang yang menyekutukannya dan
mengampuni dosa dosa lain yang ia kehendaki. Barang siapa yang telah
menyekutukan Allah maka ia telah membuat dosa yang sangat besar.

Allah tidak akan memasukkannnya ke surga dan memasukkannya ke neraka

Barang siapa yang berbuat sirik kepada Allah, maka Allah mengharamkannya
surga

2. Syirik ashgor/kecil
- menghapus amalan yang terkena syirik
- tidak kekal di neraka, kalaupun masuk neraka, hanya sebagai pembersih
tidak boleh mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak mahluk. Mis.
Terserah Allah dan terserah kamu. Demi Allah dan demi rasulullah… tidak
boleh.
Riya dan sum’ah, ingin dilihat dan didengar orang.
Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya dan jangan
berbuat sirik kepada Tuhannya. Ikhlas karena Allah

Hal 65
Bentuk sirik ashgor ini adalah yang paling ditakuti nabi, karena
tersembunyi dan tidak tersadari.
Sirik ashgor adalah … dimana Allah berkata pada hamba-hambanya pada
hari kiama,… ketika hendak dibalas amal2nya maka Allah berkata kepada
manusia… pergi ke kelompok dimana kamu pengen dilihat dan minta
balasan dari mereka.
Tips menghindari riya:
- perbaiki niat ketika awal perbuatan
- awalnya sudah bener, tiba-tiba berubah.
- Diakhir, bila sudah selesai maka tidak mempengaruhi amalan yang tadi.
Yang menjadi berbahaya adalah untuk amalan sesudahnya
Para ulama menyatakan bahwa paling sulit menjaga niat.
Tawasul dengan nama Allah dan sifat sifatnya
Tawasul dengan amal sholeh yang dilakukan.
Tawasul yang diperbolehkan dengan minta doa dari orang yang sholeh
syaratnya orangnya hidup.

Selain ini terjadi perbedaan pendapat seperti wisata rohani kepada kuburan
para wali, dll

Tawasul yang dilarang, dimana Allah dan Rasulnya tidak mengijinkan. Yang
dilarang adalah tawasul yang tidak ada dalilnya. Dimana bertawasul dengan
kedudukan para nabi dan orang-orang sholeh. Contohnya dalam doanya: Dengan
kemuliaan nabi Muhammad atau dengan kekayaan nabi Sulaiman.
Ini merupakan perkara yang baru dan tidak disyariatkan.

“dan tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu sesuai yang dia kerjakan.”

Ketika dijadikan perantara, termasuk sirik kecil, kalau dinyatakan sesorang bisa
begi dan begitu dinyatakan sebagi sirik besar.

Poin penting dalam sirik/ 9 bentuk kesirikan:


- sihir
- perdukunan
- Tiarah. tatoyur- mengundi nasib. Misalkan: hari sial, nomor sial,
- berkorban untuk selain Allah
- bernazar untuk selain Allah
- minta perlindungan kepada selain Allah
- doa kepada selain Allah
- Keyakinan tentang ramalan bintang
- Keyakinan bahwa selain Allah memberikan manfaat atau mudharot

1. SIHIR
Makna Sihir secara makna adalah sesuatu yang tersembunyi. Perbuatan yang
mana sebabnya tersembunyi dan menjadikan sesuatu itu berbeda daripada
hakikatnya. Atau bisa juga menggunakan manan, ramuan yang mana menjadikan
sesuatu yang berbeda.

Mendekatkan diri kepada setan atau meminta bantuan kepada setan. Sihir
diperlihatkan khayal saja seperti musa ketika para penyihir melemparkan
tongkatnya seperti ular.

Sihir ini merupakan kekufuran kepada Allah


Sihir tidak bisa memberikan bahaya tanpa seijin Allah. Kalau mereka tahu,
bahwa apa yang mereka pelajari itu akan membawa mereka ke neraka.

Sulaiman memang bekerja sama dengan jin, tapi ia tidak berbuat kufur. Allah
membebaskan dari perbuatan sihir. Nabi terlindung dari segala kekufuran
tapi di ayat ini menekankan pada sihir. Akan tetapi setan-setan itu yang
berbuat kufur danmengajarkan sihir pada manusia.Allah ingin membongkar
kebohongan orang orang Yahudi yang menyatakan Sulaiman juga berbuat
sihir.
Disini Allah menetapkan bahwa yang kufur adalah setan setan karena
mengajarkan ilmu sihir. Maka setiap yang belajar sihir dan mengajarkan atau
yang melakukannya maka mereka semuanya tadi kufur.
Sihir adalah ilmu, jadi merupakan disiplin ilmu yang bisa dipelajari.
Ketika Allah mengutus Harut Marut, awalnya mereka tidak mau mengajarkan
sampai mereka mengatakan bahwa, adalah ujian yang bisa menjadikan
kekufuran. Barang siapa yang ingin belajar sihir, dia pasti berbuat kufur.

2. Tatoyur
Bukan jalan kami orang yang melakukan tatoyur atau menyuruh orang
untuk melakukannya.
Secara makna, ketika orang satu sakit dan satunya sehat sebenarnya tidak
ada penyakit penular. Dia bisa menular Karena ijin Allah.

3. Berkorban
Hidup dan mati hanya untuk Allah.
Laknat= dijauhkan dari rahmat. Allah melaknat orang yang menyembelih
kepada selain Allah.
Bila seorang muslim melakukannya, maka ia otomatis murtad. Walaupun
ia tidak bisa diperlakukan seperti orang murtad.

4. Nazar

DOA
1. Doa masalah, doa meminta/permohonan
2. Doa ibadah doa tapi jenisnya ibadah. Segala jenis ibadah yang mana di
dalamnya tidak terkandung permintaan dan mohon pertolongan. Seperti
shalat, zakat dan ibadah lainnya. Dan masuk segala bentuk pendekatan
diri baik yang zhohir maupun batin. Firman Allah, dan sesungguhnya
masjid masjid milik Allah maka janganlah kamu meminta sesuatu
bersamaan/menyekutukan Allah atau jangan meminta kepada sesuatu
kepada selain Allah. Dan seperti halnya sabda nabi, Doa adalah ibadah.
Barang siapa yang sholat, zakat, maka ia sedang berada dalam keadaan
berdoa. Jenis doa ini jika dipalingkan kepada selain Allah maka tergolong
kepada syirik akbar. Maka janganlah beribadah dan berdoa kepada selain
Allah. Maka akan termasuk kepada orang-orang yang diazab.
Rasulullah bersabda; barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada
selain Allah maka tempatnya masuk ke dalam neraka.
Jangan berdoa kepada selain Allah karena tidak memberikan manfaat dan
tidak memberikan mudhorat, maka jika kamu melakukannya, kamu
termasuk orang yang zhalim, arti dari zalim itu sendiri adalah meletakkan
sesuatu tidak pada tempatnya.
Klu seandainya Allah menimpakan keburukan, maka tidak ada yang bisa
menolong/ menghindarkan itu kecuali dia. Kalau Allah sudah mau
memberikan hidayah, maka tidak ada seorangpun yang mampu untuk
menghalangi. Dan itu menimpa daripada yang ia kehendaki dari hamba-
hambanya dan ia Maha Pengampn dan Maha Penyayang.
Makah al ini mencakup dari seluruh doa baik doa masalah maupun
ibadah.

KEPERCAYAAN KEPADA BINTANG-BINTANG


Dia berkeyakinan, bahwa bintang-bintang tadi memilii kebaikan/ keburukan.
Fungsi bintang: penunjuk arah, pelempar setan, hiasan.

Hal 85
Pemahaman org arab, seakan kalau jatuh dari sebuah bintang , maka yang
muncul binang lainnya, maka mereka memastikan. Hujan besar datang. Apabila
ia melihat tanda-tanda alam maka sah sah saja yang menjadi masalah adalah bila
apa yang terjadi tergantung dengan bintang tadi. Maka dikatakan, barang siapa
yang meyakini bahwa bntang-bintang memberikan manfaat/bahaya/ pengatur
hujan, maka dia termasuk kepada KUFUR AKBAR

Seperti halnya bahwa orangnya meyakini bahwa bintang yang menurunkan


angina/ hujan.

Yang berkeyakinan sebab dalam memberikan manfaaat atau

Bab II
Iman kepada Malaikat
Meliputi beriman kepada Malaikat baik secara global, maupun secara terperinci.
Diantaranya juga harus diimani bahawa ia mahluk yang diciptakan dari cahaya.
Iman kepada malaikat, dibenarkan dan diyakini bahwa para malaikat ini adalah
hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dimana ketika diperintah, langsung
mengerjakan dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah

Bab III
IMAN KEPADA KITAB

BabIV
IMAN KEPADA RASUL RASUL

Bab V
IMAN KEPADA HARI AKHIR
Meliputi dari kejadian2 yang dahsyat, dan dimulai dari keluarnya roh manusia
sampai masuknya manusia ke surga maupun neraka. Ketika dikumpulkan,
ketika dibagikan kitab amal, ketika shirath, sampai masuk ke surge atau neraka.

Bab VI
IMAN KEPADA TAKDIR
Mencakup bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Takdir ini dimulai dari Allah
mengetahu segala sesuatu.