You are on page 1of 1

INFORME INDIVIDUAL SEGUIMIENTO

Alumno: SALVADOR ALMARCHA LÓPEZ

Curso: INF3

Fecha informe: 17-12-2018

1.- SITUACIÓN ACADÉMICA

La situació acadèmica de Salva és normativa. A nivell cognitiu, ha aconseguit assolir la majoria dels continguts i
procediments treballats durant el trimestre. El seu ritme d’aprenentatge és avançat. Així mateix a nivell socio
emocional també mostra interès per totes les activitats propostes a l’aula. Participa de manera activa i col·labora
amb els seus companys. L’única dificultat que presenta es reflexa a nivell lingüístic, perquè no te una bona dicció
ni articulació dels fonemes. Per tant la parla no està adquirida.

2.- ADAPTACIÓN AL CENTRO ESCOLAR

La seua adaptació a l’escola ha segut òptima. Ha assolit les normes i rutines que s’han establert a la classe des de
l’inici del curs. No ha tingut cap dificultat a l’hora de seguir les pautes marcades durant la jornada escolar. És un
alumne integrat amb les dinàmiques del centre.

3.- ASISTENCIA

L’assistència de Salva a l’escola és totalment regular. Les seues poques absències han estat correctament
justificades i mai ha tingut cap tardança en l’entrada i l’eixida.

4.- PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA DINÁMICA ESCOLAR

La participació familiar sols ha sigut per part de la seua família materna. Tant la mare, com la iaia com la resta de
familiars han col·laborat quan se’ls ha demanat qualsevol ajuda per al xiquet. La família paterna no s’ha preocupat
en cap moment del ritme d’aprenentatge de Salva ni tampoc han acudit al centre per a establir cap tipus de
tutoria.

Departamento de Orientación