You are on page 1of 3

Ověřovací doložka

k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze: 114909950-29889-190114204357

Název organizace: Ministerstvo financí

Jméno a příjmení: Chocholová Zuzana Ing.

Datum: 14.1.2019 20:43:54

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů: 2

Zajišťovací prvek: není

3. ODDÍL - Poznámky

Ing. Zuzana Digitálně podepsal Ing. Zuzana
Chocholová
DN: cn=Ing. Zuzana Chocholová,

Chocholov
sn=Chocholová, givenName=Zuzana,
c=CZ, ou=13169, ou=Letenská 15, 118 10
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,

14.1.2019 á serialNumber=ICA - 10481569
Datum: 2019.01.14 20:50:10 +01'00'

Datum vyhotovení Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1